Elisabeth Ugreninov. Kvinner mellom arbeid og omsorgsforpliktelser -fokus på lønnsutvikling og sykefravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisabeth Ugreninov. Kvinner mellom arbeid og omsorgsforpliktelser -fokus på lønnsutvikling og sykefravær"

Transkript

1 Elisabeth Ugreninov Kvinner mellom arbeid og omsorgsforpliktelser -fokus på lønnsutvikling og sykefravær Avhandling for Ph.D graden i sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

2 ii

3 Forord Det har vært spennende og lærerikt å skrive denne avhandlingen, men til tider også svært utfordrene. Jeg hadde ikke kommet dit jeg er i dag uten all den støtte og hjelp som jeg har fått fra en rekke folk rundt meg. Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å skrive en avhandling finansiert av Arbeidsdepartementet og NOVA, med tilknytning til gruppe for sammenliknende velferdspolitikk. Jeg er også takknemlig for at arbeidsmarkedsgruppa ved ISF, ledet av Pål Schøne, har inkludert meg som et fullverdig medlem. Jeg har også fått støtte og gode tilbakemeldinger fra seksjon for Livsløp og aldring. Fagmiljøene har gitt meg konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet og det har vært faglig givende og hyggelig å være en del av miljøet i Munthesgate. Jeg ønsker spesielt å takke min hovedveileder Gunn Elisabeth Birkelund, hun har vært en fantastisk veileder både faglig og sosialt. Hun har vist stor interesse og engasjement for avhandlingen, og bidratt med konstruktive og faglige innspill gjennom hele prosessen. Jeg er også svært takknemlig for at hun alltid har vært tilgjengelig og stilt opp når bekymringer om dataproblemer og manglende motivasjon har toppet seg. Jeg vil i tillegg takke min biveileder Oddbjørn Raaum, som har hatt en viktig rolle og gitt meg mye ny lærdom og inspirasjon til å utvikle mine metodekunnskaper. Jeg vil også takke min sjef Viggo Nordvik for å ha støttet mine ideer og lagt til rette for gjennomføringen av denne avhandlingen. Videre vil jeg takke Morten Blekesaune og Kjersti Misje Nilsen for svært nyttig hjelp under bestilling og bearbeiding av registerdataene, samt Kristine Koløren og Ivar Andreas Lima for bearbeiding og nyttig hjelp med LOGG data. Jeg vil også takke Astri Syse og Jon Ivar Elstad for faglige og språklige kommentarer på artikler og innbindingen i denne avhandlingen. Jeg har satt stor pris på mine medforfattere Andreas Kotsadam, Henning Finseraas og Gunn Elisabeth Birkelund som har bidratt til et lærerikt og hyggelig samarbeid. Jeg vil også takke Steinar Strøm for at jeg fikk muligheten til å tilbringe litt tid ved Universitetet i Torino. Jeg er veldig takknemlig for å ha så mange kollegaer og venner som alltid har hatt døren åpen for å diskutere både faglige og ikke-faglige ting med, det har bidratt til at stipendiatperioden vil være en tid jeg vil tenke tilbake på med glede. Til slutt vil jeg takke familien, mine viktigste støttespillere. Tom Erik, Martine og Alexander har hjulpet meg til å legge faglige bekymringer til side for å fokusere på det som virkelig betyr noe her i verden. Mamma har bidratt med uunnværlig hjelp med henting og passing av barn, lagd middag og bakt kaker for å redusere min egen tidsklemme. iii

4 iv

5 Innholdsfortegnelse Innledning 1 Bakgrunn og relevans 1 Kvinner og lønnsarbeid 2 Kvinner og sykefravær 4 Teori og tidligere forskning 7 Problemstillinger 15 Metodologi 15 Registerdata 15 Life cource, Generation and Gender LOGG 16 Empirisk strategi 17 Naturlig eksperiment 17 Metodisk tilnærming i artiklene 20 Oppsummering av artiklene 23 Artikkel 1 23 Artikkel 2 25 Artikkel 3 26 Artikkel 4 27 Diskusjon 28 Virker ikke fedrekvoten? 28 Er det ingen sammenheng mellom dobbeltarbeid og sykefravær? 31 Den nye dobbeltbyrden? 33 Konklusjon og videre forskning 34 Referanseliste 38 Artikkel 1: 46 Artikkel 2: 81 Artikkel 3: 104 Artikkel 4: 132 v

6 vi

7 Innledning Bakgrunn og relevans Formålet med denne avhandlingen er å gi bedre innsikt i og nærme seg kausale forklaringer på 1) hvorvidt innføringen av en øremerket fedrekvote på fire uker kan bidra til å redusere mødres inntektstap og legemeldt sykefravær utover arbeidsgiverperioden, og 2) om deler av kvinners sykefravær kan skyldes kombinasjonen av høy yrkesaktivitet med omsorgsbyrder. Problemstillingene er gjennomgående belyst i de fire artiklene som inngår i denne avhandlingen. En viktig motivasjon for denne avhandlingen er å bringe frem ny kunnskap om hvorvidt familiepolitiske virkemidler kan endre individers adferdsmønstre i ønsket eller antatt retning. Selv etter flere tiår med en aktiv arbeids- og familiepolitikk er kjønnsforskjellene i yrkesinntekt og sykefravær betydelige (Bjørnstad, 2006, 2010; Nossen og Thune, 2009; Kostøl og Telle, 2009; Dale-Olsen og Markussen, 2010). Det er også en tendens til at mødre opplever en lavere inntektsutvikling enn fedre og kvinner uten barn (Barth og Schøne, 2006; Schøne og Hardoy, 2007). Stadig diskuteres foreldrepermisjon og spesielt en egen fedrekvote som viktige virkemidler for likelønn. Argumentasjonen bygger på at en fedrekvote vil føre til en likere fordeling av ulønnet og lønnet arbeid mellom foreldre. Imidlertid er forskning på effekten av foreldrepermisjons er heller beskjeden (se under). En annen motivasjon er å bidra med ny kunnskap om hvorvidt det er en sammenheng mellom familieforpliktelser, omsorgsbyrder og kvinners sykefravær spesielt. Sykefraværet til kvinner har vist en klart økende trend gjennom de siste 20 årene: i 2008 hadde kvinner et fravær på 15,2 sykepengedager utover arbeidsgiverperioden på 16 dager per kvinnelige lønnstaker i motsetning til 8,6 for mannlige lønnstakere (Nossen og Thune, 2009). Samfunnets kostnader i forbindelse med sykefravær er høye: i 2012 budsjetterte staten med 37,5 milliarder kroner for utgifter til sykepenger som er rene overføringer og kostnader til tiltak for å redusere sykefraværet, arbeidsgivers utgifter i form av lønn og produksjonstap er ikke medregnet. Det er også forbundet individuelle kostnader med sykefravær i form av dårligere lønnsutvikling og svekkede karrieremuligheter (Markussen, 2010) og en økt risiko for etterfølgende langvarige trygdeytelser (Gjesdal og Bratberg, 2003) Problemstillingene som reises i denne avhandlingen er interessant fra et politisk perspektiv, fordi de berører sentrale satsningsområder innen familie- og arbeidsmarkedspolitikken. Økt 1

8 innsikt i forhold som kan bidra til opprettholdelse av kvinners yrkesaktivitet og en reduksjon i kvinners sykefravær er viktig, fordi selve grunnpilaren i den norske velferdsmodellen er at yrkesdeltakelse via skatteinntekter skal finansiere overføringsordninger og offentlige tjenester. Mer kunnskap er også viktig med tanke på det fremtidige behovet for både formell og uformell omsorg innenfor en allerede overbelastet offentlig helse- og sosialsektor, samtidig som den iverksatte pensjonsreformen har som uttalt mål å øke yrkesdeltakelsen blant middelaldrende og eldre arbeidere av begge kjønn. Problemstillingene er også teoretisk og empirisk interessante, ettersom det benyttes nye tilnærmingsmåter for å studere kvinners dobbeltarbeid og sykefravær, samt at det benyttes naturlig eksperiment som i liten grad har blitt brukt tidligere innen sosiologisk forskning. Kvinner og lønnsarbeid Yrkesaktiviteten blant kvinner i Norge er om lag like høy som menns, og Norge er sammen med de andre nordiske landene i verdenstoppen med hensyn til kvinnelig yrkesaktivitet. Til tross for kvinners høye yrkesaktivitet, tjener kvinner fortsatt mindre enn menn. Det er mange årsaker til at kvinner har lavere lønn enn menn, men grovt sett kan de empiriske funnene deles inn i fem hovedpunkter. For det første har det vært en tendens til at menn har lengre utdanning enn kvinner som antas å opprettholde lønnsgapet. Denne tendensen har snudd, og dagens kvinner har i stor grad samme utdanningslengde og lik investering i personlige ressurser som menn. Det er en tendens til at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst innen grupper med høyere utdanning og i ledende stillinger (Barth og Dale-Olsen, 2004). Dette svekker forklaringen på at utdanningslengde og arbeidserfaring kan forklare lønnsgapet mellom kvinner og menn. En annen forklaring er at kvinner og menn tar ulike utdannings- og yrkesvalg som fører til både horisontal og vertikal segregering (Solheim og Teigen, 2006; Birkelund og Petersen, 2005). Horisontal segregering betyr at kvinner og menn sorteres inn i ulike bransjer, sektorer og stillinger og at lavere lønnsnivå følger typisk kvinnedominerte yrker. Vertikal segregering betyr at kvinner i mindre grad enn menn befinner seg i ledende stillinger innenfor samme yrke. En tredje forklaring er at lønnsforhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det er en tendens til at lønnsnivåer i forhandlingsområder hvor det er en høy andel kvinner er systematisk lavere sammenliknet med forhandlingsområder hvor 2

9 det er en høy andel menn (Høgsnes, 1999). Imidlertid er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom ulikheten i lønnsnivået og at kvinnedominerte områder har fått dårligere lønnsoppgjør eller systematisk skjevfordeling. Det er større grunn til å tro at den norske forhandlingsmodellen opprettholder lønnsforskjellene ved å ta utgangspunkt i de eksisterende forskjellene og dermed ikke tilstrekkelig for å endre de relative lønnsforskjellene. En fjerde forklaring er at kvinner tjener mindre enn menn i samme type jobb. Diskriminering er også relevant for å forklare mulige lønnsforskjeller mellom mødre og kvinner uten barn. Hovedsakelig kan diskriminering deles inn i preferansediskriminering og statistisk diskriminering. Preferansediskriminering tar utgangspunkt i at arbeidsgiver har preferanser for å ansette for eksempel kvinner uten barn eller menn fordi ansatte i bedriften eller kunder misliker å jobbe sammen med eller handle med mødre. Statistisk diskriminering tar utgangspunkt i at potensielle arbeidsgivere behandler potensielle ansatte på bakgrunn av informasjon om gjennomsnittet for personer i denne gruppen (Napari, 2007). For eksempel kan arbeidsgiveren ha erfart eller hørt av andre at mødre oftere er borte fra jobben enn fedre og kvinner uten barn. Arbeidsgiveren ønsker å minimere risikoen for å ansette en arbeidstaker med lav produktivitet og høyt fravær og vil dermed foretrekke fedre eller kvinner uten barn (Evensen, 2006). Diskriminering kan også ha betydning i lønnsforhandlingssituasjoner ved at mødre i mindre grad får lønnstillegg eller opprykk sammenliknet med andre, men forskning viser at kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling innen samme virksomhet (Petersen, 2002). Den femte forklaringen, som er tema i denne avhandlingen, er at lønnsforskjellene mellom mødre og fedre øker mest i småbarnsfasen (Barth og Schøne, 2006). Det er også en tendens til at mødre taper lønnsmessig per barn, selv når det kontrolleres for faktorer som for eksempel utdanningsnivå, yrkeserfaring og næring (Hardoy og Schøne, 2007). Hvorfor familieforøkelse virker annerledes på kvinner enn menn kan delvis forstås gjennom det Ellingsæter (2006) kaller et tosporet foreldreskap : kvinner tar ut størsteparten av foreldrepermisjonen og tilpasser sin yrkesaktivitet for å få tid til familien, mens menns arbeidstid i liten grad påvirkes av familieforøkelse. En nærmere beskrivelse av dette fenomenet finnes under teori og tidligere forskning. 3

10 Kvinner og sykefravær Siden begynnelsen av 1970-tallet har sykefraværsprosenten i arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) økt med om lag 40 prosent 1. Sykefraværsutviklingen i perioden 1979 til 2009 viser klart at sykefraværet for menn er relativt stabilt eller noe fallende, mens kvinners sykefravær har økt med om lag 70 prosent (Kostøl og Telle, 2011;5). Utviklingen i antall sykepengedager utover arbeidsgiverperioden følger også samme trend. I løpet av den siste 20-årsperioden har kvinners sykefravær utover arbeidsgiverperioden økt med om lag 37 prosent i motsetning til fire prosents økning blant menn. Paradoksalt skjer denne økningen samtidig med at arbeidslivet har blitt langt mindre fysisk belastende og tilsynelatende en forbedring i helsetilstanden til den yrkesaktive befolkningen (Almlidutvalget, 2010, Mykletun med flere, 2010; Bjørnegaard med flere, 2009; Ihlebæk med flere, 2007; Van der Wel med flere, 2011). Det er viktig å poengtere at det ikke er en entydig sammenheng mellom sykdom, dårlig helse og sykefravær. Innen mikro-sosiologisk tradisjon antas det at individers subjektive helse er delvis determinert av individers egen sosiokulturelle oppfatning på hva som bør karakteriseres som god eller dårlig helse. I og med at individer handler i en sosial kontekst vil deres subjektive forståelse utvikles gjennom interaksjon med andre individer innenfor samme gruppe, område eller arbeidsplass (Mead, 1934; Blumer, 1969; Goffmann; Garfinkel, 1956; Schütz, 1972). En person føler seg ikke syk utelukkende på grunn av fysisk smerte eller ubehag, men fordi personen vet at en bør føle seg syk i henhold til en felles oppfattelse innen den sosiale arenaen personen handler i. Imidlertid er sykdom eller lidelse en forutsetning for å få legemeldt sykefravær, men sykefravær bør også forstås som en fraværsadferd som varierer mellom ulike personer og i ulike situasjoner for tilsynelatende lik helsetilstand. Et ofte benyttet sitat for helseadferd er: the manner in which persons monitor their bodies, define and interpret their symptoms, take remedial action, and utilise various sources of help as well as the more formal health care system (Mechanic, 1986, side 101). Legemeldt fravær vil også påvirkes av legens adferd, flere nordiske studier indikerer at legene lar pasientens behov eller ønske om sykefravær veie tyngre enn klare medisinske grunner (Nilsen med flere, 2011; Carlsen og Nyborg, 2009; Wahlström og Alexanderson, 2004; Gulbrandsen med flere, 2002; Englund med flere, 2000). 1 AKU er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen år. Sykefravær er definert ut fra om respondenten svarer at de ikke utførte arbeid i det hele tatt i referanseuken grunnet egen sykdom. 4

11 I et mer økonomisk perspektiv kan sykefravær forstås som en kompensasjon for dårlige arbeidsforhold eller dårlig lønn, eller rett og slett litt ekstra fritid. Denne typen fravær blir av Shapiro og Stiglitz (1984) sammenliknet med jobbskulking. Barmby, Session og Treble (1994) har formulert en teoretisk sammenheng mellom lønn, fravær og skulking, hvor inntektstap ved sykdomsfravær virker disiplinerende på hyppigheten av fravær. Studien til Henrekson og Persson (2004) og Johansson og Palme (1996) støtter også denne antagelsen hvor de finner at de direkte kostnadene for individet ved fravær grunnet sykdom har en negativ effekt på fravær fra jobben. Med relevans for denne avhandlingen kan forklaringer på sykefravær generelt og spesielt for kvinners økende eller høye sykefravær deles inn i fem forklaringskategorier. 2 En mulig og plausibel forklaring på hvorfor menns sykefravær har vært stabilt mens kvinners sykefravær har økt siden 1980-tallet er sammensetningseffekter i den yrkesaktive befolkningen hvor kvinners sykefravær kan knyttes til utviklingen av kvinners yrkesaktivitet (Bjørnstad og Sollie, 2006; Bjørnstad, 2006, 2010). Sysselsettingsprosenten blant kvinner har økt fra 60 prosent i 1979 til om lag 75 prosent i 2008 (Kostøl og Telle, 2011, side 6). Kvinner på begynnelsen av 1980-tallet kan ha vært en positivt selektert gruppe med hensyn til helse, slik at de som kommer inn på et senere tidspunkt er mindre arbeidsføre og vil dermed dra sykefraværet opp. Imidlertid finnes det ingen klare indikasjoner på at kvinners sykefravær fra begynnelsen av 1980-tallet og frem til i dag lar seg påvirke av endringer i alders-, utdanningsog næringssammensetning (Dale-Olsen og Markussen, 2010), eller at aldersstrukturen har påvirket sykefraværet siden årtusenskiftet (Mykletun med flere, 2010). Et annet argument er at en stor andel av kvinners sykefravær kan knyttes til svangerskapsrelaterte diagnoser (Myklebø, 2007; Mykletun med flere, 2010) og følgende at det per i dag er flere yrkesaktive som er gravide enn på begynnelsen av 1980-tallet. Beregninger viser imidlertid at økningen i forholdet mellom gravide per sysselsatte kvinner ikke har endret seg nok fra 1979 til 2009 til å forklare den store økningen (Bjørnstad, 2006). Dette støttes av Mykletun med flere (2010) som indikerer at svangerskapsrelaterte lidelser bare delvis kan forklare kvinners økende sykefravær. Hvis økningen i sykefraværet kan tilskrives kvinners inntreden i yrkeslivet, bør det også være slik at kvinner i større grad enn menn har kommet inn i yrker eller sektorer med høyt sykefravær, eller at de er mindre arbeidsføre enn menn. Siden begynnelsen av 1980-tallet 2 En fullstendig gjennomgang er ikke relevant her, så det gis kun en kort introduksjon av eksisterende teori og empiri med relevans for legemeldt sykefravær, og deretter en utdypende beskrivelse av teori og empiri som anses som mest relevant for denne avhandlingen. En nærmere gjennomgang av ulike teorier og forklaringer finnes i for eksempel Kostøl og Telle (2011), Markussen (2007), Ose med flere (2006) og Albeck og Mastekaasa (2004). 5

12 har det skjedd en klar økning av kvinner som jobber innenfor helse- og sosialtjenestene hvor sykefraværet er høyt (Almlidutvalget, 2010). Men ved å sammenlikne kvinner og menn som jobber innenfor samme yrke og sektor finner Mastekaasa og Olsen (1998) at fraværet ikke kan skyldes at kvinner jobber i mer helseutsatte yrker. Selv når sykefraværet i samme yrke og sektor studeres samt at det kontrolleres for en rekke individspesifikke kjennetegn har kvinner høyere sykefravær enn menn (Markussen med flere, 2009). Med utgangspunkt i tidligere forskning med fokus på yrke og sektor er det lite som tyder på at sektorsammensetningseffekter kan forklare økningen i kvinners sykefravær. En annen forklaring kan ligge i at kvinner og menn responderer ulikt på arbeidsmiljø og omorganisering av arbeidslivet med hensyn til sykefraværsadferd. Med utgangspunkt i demand-control hypotesen antas det at høye krav og liten påvirkningskraft i jobben kan føre til belastning og mistrivsel for den yrkesaktive (Karasek, 1979), som videre kan føre til økt risiko for sykefravær (Van der Doef og Maes, 1999). Kvinner jobber i større grad enn menn innenfor helse- og sosialtjenestene hvor det hovedsakelig er skift og turnusarbeid. En studie av Knardal med flere (2010) finner klare sammenhenger mellom sykefravær og turnusarbeid, imidlertid er årsakssammenhengen uklar. En nedbemanningssituasjon kan gi økt krav og redusert påvirkningskraft for de ansatte som videre kan antas å påvirke sykefraværet. Studier om nedbemanning og helse i Norge (Østhus, 2011) viser ingen klar sammenheng mellom nedbemanning og helse eller økt sykefravær. Andre studier indikerer at organisatoriske endringer og nedbemanning øker sannsynligheten for nye sykefraværstilfeller samt høyere sannsynlighet for lange sykefraværsperioder og høyere sannsynlighet for overgang til andre trygdeordninger (Røed og Fevang, 2007; Rege med flere, 2009; Kivimaki med flere, 2001; Vahtera med flere, 2004 og Bratsberg med flere, 2010). Generelt er det få forskningsbidrag som studerer kjønnsforskjeller i sykefravær som skyldes nedbemanning og omorganisering. I den grad det gjøres viser resultatene en motsatt tendens, at kvinner i mindre grad lar seg påvirke av nedbemanning og omorganisering (Eliasson og Storrie, 2009; Rege med flere, 2010). En tredje forklaring kan være at kvinner og menn responderer ulikt på overvåkning. Markussen med flere (2012) benytter introduksjonen av en reform i 2004 som endret regelverket for legers kontroll og sykemeldingspraksis for å undersøke endringer i sykefraværsadferd. Gradert sykemelding skulle foretrekkes fremfor full sykemelding eller 6

13 aktiv sykemelding. Det ble også innført krav om dokumentasjon og en vurdering av arbeidsevne etter åtte ukers sykemelding. Funnene indikerer en signifikant reduksjon i fulltids- og aktive sykemeldinger, en økning i graderte sykemeldinger samt at varigheten av sykefraværet ble redusert etter reformen. Imidlertid tyder det på at effekten av reformen er lik for kvinner og menn. En liknende studie fra Danmark gir heller ingen støtte for at kvinner og menn responderer ulikt på endret overvåkning i sykemeldingspraksisen (Høgelund med flere, 2009). En fjerde forklaring kan være at kvinner og menn oppfatter eller har ulike kostnader forbundet med sykefravær. I Norge har det siden slutten av 1970-tallet ikke vært noen karensdager i forbindelse med sykefravær, men fremtidig lønnsvekst, og sosiale sanksjoner kan også regnes som en kostnad. Det er også mulig at kvinner verdsetter helse og familieliv høyere enn menn og av den grunn er mer sykemeldt. Johansson og Palme (2002, 2005) benyttet en reform fra 1991 som reduserte sykelønnen fra 90 til 65 prosent de tre første dagene, og deretter fra 90 til 80 prosent de påfølgende 87 dagene. De finner en klar tendens til en reduksjon i sykefraværet og sterkere blant menn enn kvinner, som indikerer at menn reagerer sterkere på kostnader i forbindelse med sykefravær. Den siste forklaringen, som også er tema for denne avhandlingen, fokuserer på mulighetene for at kvinner har en annen sykefraværsadferd, eller i større grad enn menn opplever negative helsekonsekvenser ved å kombinere lønnet arbeid med omsorgsoppgaver (se nærmere beskrivelse under teori og tidligere forskning ). Tidligere forskning som tester ut dobbeltarbeidshypotesen på småbarnsmødre viser dels motstridende resultater, og det er dermed omstridt hvorvidt dobbeltarbeid faktisk fører til høyere sykefravær. Felles for de eksisterende forskningsbidragene på feltet er at de hovedsakelig sammenlikner mødre og kvinner uten barn. Noen studier finner at mødre ikke har høyere sykefravær enn gifte kvinner uten barn (Nord-Larsen, 1989; Mastekaasa, 2000; Puranen, 1991), mens andre finner at mødre har en høyere risiko for langtidsfravær sammenliknet med kvinner uten barn (Scott og McClellan, 1990; Vistnes, 1997; Åkerlind med flere, 1996). Teori og tidligere forskning Innen sosiologi og økonomi er det flere teorier som søker å forklare kvinners lønnstap i forbindelse med barnefødsler og småbarnsfasen. Teorien om akkumulering av personkapital 7

14 er sentral for å belyse sammenhengen mellom fravær i arbeidslivet og senere lønnsutvikling. Det tas utgangspunkt i at lønnen avhenger av produktivitet som øker etter kunnskap og opparbeidet erfaring. Tilstedeværelse i arbeidslivet vil akkumulere stadig mer erfaring og kompetanse som gir økt produktivitet (Albrecht med flere, 1999; Mincer og Polachek, 1974; Hardoy og Schøne, 2007). Mødre som er borte i forbindelse med lange foreldrepermisjoner vil miste verdifull yrkeserfaring og kompetansen vil stagnere. Lavere personkapital kan resultere i dårligere lønnsutvikling for mødre sammenliknet med fedre og mødre som tar kortere foreldrepermisjon. Teorien om kompenserende forskjeller tar utgangspunkt i at arbeidstakere velger jobber med lavere lønnsnivå hvis jobbene tilbyr andre goder som arbeidstakeren verdsetter. Kvinner eller spesielt mødre kan tenkes å velge bort høy lønn mot gode permisjonsordninger, fleksibel arbeidstid uten pålagt overtid for å lette byrden ved å kombinere yrkesaktivitet med familie (Evensen, 2006). Hvis mødre systematisk velger forskjellig fra fedre eller kvinner uten barn kan resultatet bli et kjønnssegregert arbeidsmarked med tilhørende lønnsforskjeller (Petersen med flere, 2007). Det mest kjente teoretiske bidraget om hvordan par fordeler sin tid på lønnet og ulønnet arbeid er Beckers (1991) teori om spesialisering i humankapital. Arbeidsfordelingen av ulønnet og lønnet arbeid mellom par er determinert delvis av biologiske forskjeller, ulik erfaring og ulik investering i humankapital. Det antas at par slår sammen deres tilgjengelige ressurser og tar rasjonelle beslutninger for hvordan arbeidsfordelingen best mulig kan maksimere inntektsutfallet. Hvordan arbeidsfordelingen blir, måles ut fra mannens marginalproduktivitet i lønnet arbeid opp mot marginalproduktiviteten ved ulønnet arbeid, sammenliknet med konas marginalproduktivitet innenfor lønnet og ulønnet arbeid. En optimal allokering oppnås hvis marginalproduksjonen ved lønnet arbeid er lik marginalproduksjonen ved ulønnet arbeid. I følge Beckers (1991) teori om spesialisering i humankapital kan en endring i kvinners lønnsøkning forklares ut fra at det skjer en endring i allokeringen fra ulønnet arbeid mot lønnet arbeid. En økt spesialisering av lønnet arbeid hos kvinner forutsetter fritak for noe av tiden brukt til ulønnet arbeid (blant annet husholdsarbeid og ansvar for barn), som hovedsakelig oppstår ved at mannen øker sin spesialisering i ulønnet arbeid. Eksogene endringer kan føre til at mannens eller kvinnens marginalproduktivitet i lønnet eller ulønnet 8

15 arbeid endres. En slik eksogen endring kan være at mannen får mulighet til å benytte en fedrekvote som ikke fører til økonomisk tap for familien, som igjen kan åpne for en endring i parets arbeidsfordeling av lønnet og ulønnet arbeid. Det er rettet en del kritikk mot Beckers glorifisering av hvordan par allokerer lønnet og ulønnet arbeid. Humankapitalperspektivet forutsetter en harmonisering av parets interesser hvor det er en innbyrdes enighet om hvem som bør spesialisere seg i lønnet eller ulønnet arbeid, og fordelingen styres av marginalproduktiviteten i markedet. Greenstein (2000) argumenterer for at arbeidsfordelingen er mer konfliktfylt og kan sees som en byttehandel, hvor lønn er et byttemiddel for husholdsarbeid og ansvar for barn. Yrkesaktivitet har en klar forrang foran husholdsarbeid som blir sett på som kjedelig og ikke ønskelig. Arbeidsfordelingen er et resultat av implisitt forhandling mellom par over input, som inntekt, og output, som husholdsarbeid (Molm og Cook, 1995; Galbraith, 1973; Berk og Berg, 1979; Haavind, 1984). I og med at kvinner som oftest besitter færre resurser i forhandlingsprosessen, kan de i mindre grad benytte inntekt som byttemiddel mot husholdsarbeid. Et annet teoretisk utgangspunkt er at arbeidsfordelingen av lønnet og ulønnet arbeid er kulturelt betinget og kan forklares ut fra kjønnsideologi. Hvordan en person identifiserer seg selv opp mot familierollene er tradisjonelt sett bundet til kjønn. Ideologi eller holdning oppstår gjennom evaluering av adferd (Schuman, 1995), og at oppfattelse av en selv dannes gjennom internalisering av forventninger for adferd (Stryker, 1968). Tradisjonelt sett har fedre hatt familieforsørger rollen mens mødre har hatt omsorgsrollen. Det å introdusere en egen fedrekvote vil gi insentiver for fedre å bli mer aktivt involvert i omsorgsrollen og endre normene om at mannen skal ha familieforsørger rollen (Gornic og Meyers, 2008; Hook, 2010; Leira, 1998). Vanligvis vil tradisjonelle holdninger til kjønnsroller antas å gi en tradisjonell fordeling av arbeidsoppgaver, mens en mer likestilt holdning vil gi en likere fordeling av arbeidsoppgaver (Coltrane 2000; Bianchi med flere 2000; Greenstein 2000; Pyke og Coltrane 1996 og Kamo 1988). De teoretiske bidragene ovenfor har hovedsakelig benyttet ulik arbeidsfordeling i hjemmet til å forklare den lavere lønnsutviklingen som er dokumentert for kvinner. Imidlertid er kombinasjonen av kvinners yrkesdeltakelse og ulik arbeidsfordeling i hjemmet også blitt fremstilt som en mulig forklaring på kvinners høye sykefravær. For å videreføre diskusjonen over, kan deler av Beckers humankapitalteori benyttes til å forklare at mødre har høyere 9

16 sykefravær enn kvinner uten barn og fedre. Med utgangspunkt i Beckers teori om spesialisering i humankapital vil arbeidsfordelingen harmonisere med den enkeltes marginalkostnad i lønnet og ulønnet arbeid. Imidlertid nyanserer han dette noe ved å inkludere allokering av energi mellom partnere (Becker, 1991:65-77). Becker argumenterer videre for at mødre har brukt mye energi gjennom graviditeten og fødsel, amming og omsorg for spedbarna. Dette fører til at kvinner har et komparativt fortrinn i hjemmearbeid, selv når marginalproduktiviteten i markedet er høyere eller lik for mødre sammenliknet med fedre. Dette betyr at selv om foreldrene jobber like mye vil mødre ha mer ansvar hjemme. Videre argumenterer Becker for at husholdsarbeid og omsorg for barn er mer energiintensivt enn fritidsaktiviteter og yrkesaktivitet. Heltids-yrkesaktive kvinner med hovedansvaret for husholdsarbeid og omsorg for barn vil derfor ha mindre energi til lønnet arbeid som igjen kan gi utslag i deres helse eller sykefraværsadferd sammenliknet med fedre og mødre uten denne ekstra byrden. Fra et sosiologisk perspektiv relateres ofte diskusjonen om effekten av foreldreskap og yrkesaktivitet på helse i et rolleperspektiv. Generelt tar rolleteori utgangspunkt i at individers adferd påvirkes av ens egen og andres forventning til adferd. Mer spesifikt kan kombinasjonen av rollen som forelder og arbeidstaker inneholde flere rolleforventninger. De negative helsekonsekvensene av å inneha flere roller blir ofte assosiert med Goodes (1960) scarcity hypothesis. Hypotesen tar utgangspunkt i at individers energi og resurser er gitt og begrenset i tid, og desto flere roller et individ har desto høyere blir byrden og risikoen for en negativ helseeffekt. Det teoretiske utgangspunktet er at det oppstår en rollebelastning når det stilles flere krav, som for eksempel det å være en god kollega, omsorgsfull sønn/datter eller mor/far på samme tid. I en senere diskusjon forklarer Sieber (1974) begrepet rollebelastning som to til dels overlappende termer (1) role overload (rolleoverbelastning) og (2) role conflict (rollekonflikt). Hypotesen om rolleoverbelastning tar utgangspunkt i at individer opplever en belastning fordi det ikke er nok tid, ressurser og/eller energi til å oppfylle de ulike rollene som forventes på en tilfredsstillende måte. I utgangspunktet er teorien om rolleoverbelastning kjønnsnøytral. Menn kan også oppleve en rolleoverbelastning, men forventningene om at menn skal kombinere yrkesaktivitet og familieomsorg er mindre både fra familien og samfunnet (Brody, 1981; Brandt og Kvande, 2003). Rollekonflikthypotesen tar utgangspunkt i at individer befinner seg i en rollekonflikt mellom motstridende idealer. Et vanlig brukt eksempel er en karrierekvinne som skal yte og prestere på jobben samtidig med å være en familiekvinne som skal gi omsorg for små barn og/eller syk ektefelle eller hjelpe 10

17 aldrende foreldre. Rollekonflikthypotesen er mer rettet mot kvinner i og med at menn over lengre tid har kombinert farsrollen med yrkesaktivitet. Imidlertid har fedrenes rolle i familien blitt styrket (Brandth og Kvande, 2003), hvor fedres tid brukt på familien, spesielt tid til samvær med barna, har økt siden 1970-årene (Kitterød, 2002). Fedres dreininger mot familieforpliktelser gir grunnlag for å anta at menn også står overfor en rollekonflikt ved å kombinere farsrollen med arbeidstakerrollen. Rolleoverbelastning og rollekonflikt kan virke nært assosiert og i litteraturen finnes det ingen klar operasjonalisering eller definisjon som skiller rolleoverbelastning eller rollekonflikt fra hverandre, og begrepene synes ofte å gå under fellesbetegnelsen dobbeltarbeid eller den doble byrden. I teorien refererer rolleoverbelastning og rollekonflikt til to forskjellige mekanismer. Yrkesaktive mødre kan redusere sin rolleoverbelastning ved å redusere arbeidstiden eller fordele arbeidsoppgavene mer likt i husholdningen. Rollekonflikt relateres i større grad til forventningene til morsrollen som kan bli konfliktfylt når morsrollen må kombineres med arbeidstakerrollen. I kontrast til at rolleoverbelastning og rollekonflikt kan føre til dårlig helse, argumenterer noen for at forholdet mellom yrkesaktivitet og familieliv ikke nødvendigvis oppleves som konfliktfylt, men berikende eller oppmuntrende (Greenhaus og Powell, 2005). De positive aspektene ved å kombinere flere roller står sentralt i teorien om role enhancement (rolleforbedring) (Marks og McDermid, 1996) og role accumulation (rolleakkummulering) teorien (Sieber, 1974; Thoits, 1983). Argumentene for en positiv relasjon er at det å kombinere flere roller antas å virke som en buffer mot stress, ved at en positiv opplevelse innenfor ett område ofte vil gi positive ringvirkninger innefor også andre områder (Staines, 1980). Det er mange empiriske studier som fokuserer på endringer i hvordan foreldre allokerer tid brukt på ulønnet og lønnet arbeid. Empiriske funn viser en klar tendens til at kjønnsforskjellene i tid brukt på inntektsgivende arbeid og husholdsarbeid 3 har blitt vesentlig redusert siden begynnelsen av 1970-tallet. Fedrene har økt sin tid brukt på huholdsarbeid og redusert tiden brukt på inntektsgivende arbeid. Mødrene har derimot opplevd en motsatt utvikling gjennom redusert tid brukt på husholdsarbeid og en økning i inntektsgivende 3 Husholdsarbeid er her målt som husarbeid, direkte omsorgsarbeid, vedlikeholdsoppgaver, kjøp av varer og tjenester, samt tid brukt på reise i forbindelse med husholdsarbeidet. 11

18 arbeidstid (Kitterød, 2002). I hvilken grad mødres økning i antall arbeidstimer fører til en økning i fedres tid på hjemmearbeid har vært et tema innenfor flere forskningsfelt. Generelt viser analyser fra Europa at mødres tid til husholdsarbeid reduseres når antall timer lønnet arbeid øker, mens fedres antall timer i ulønnet arbeid i stor grad forblir uendret. Likevel tyder tidsbruksundersøkelser på at fedres tid brukt på husholdsarbeid og spesielt omsorg for egne barn har økt siden 1970-tallet (Kitterød og Pettersen, 2006:474). Videre har fedres tid brukt på omsorg for egne barn økt noe som respons på at mødres arbeidstid har steget (Bloemen og Stancanelli 2008). Hallberg og Klevmarken (2003) har analysert foreldres tid brukt på omsorg for barn og fant at hvis en av foreldrene økte sin yrkesaktivitet førte dette til at den andre forelderen responderte med økt tid brukt på ulønnet arbeid. Disse studiene viser at det skjer en endring i allokeringen av tid brukt på lønnet og ulønnet arbeid, men så langt har ingen påvist en kausal sammenheng. Fedrekvoten er et familiepolitisk tiltak hvor et av formålene er å bidra til en likere fordeling av lønnet og ulønnet arbeid blant mødre og fedre (NOU, 1995, NOU, 2008). Studier viser også at selv en kort periode med fedrekvote har innvirkning på familiens arbeidsfordeling (Ahrne og Roman 1997; Björnberg 2002; Hook 2010). Hook (2006, 2010) finner at fedre som benytter foreldrepermisjon bruker mer tid til ulønnet arbeid. En studie som ser på den svenske fedrekvotereformen finner ingen effekt på at fedre er mer hjemme med syke barn (Ekberg med flere, 2005), mens Kotsadam og Finseraas (2011) finner at fedrekvoten har en kausal effekt på fedres husholdsarbeid. Så innenfor visse områder synes det at fedrekvoten har en positiv effekt fedres involvering i ulønnet arbeid. Dersom fedrekvoten endrer arbeidsfordelingen hjemme, er argumentet at mødre, på sikt, bør oppleve en lønnsøkning. Noen få studier har sett på reformens effekt på foreldres lønnsvekst. Rege og Solli (2010) finner at reformen reduserer fedres fremtidige lønnsvekst, i motsetning til Cools med flere (2011) som ikke finner noen effekt på fars fremtidige lønn og en negativ effekt på fremtidig lønnsvekst for mor, sammenliknet med mødre og fedre som fikk barn før reformen. En svensk studie evaluerer to reformer og finner derimot at fedrepermisjon øker mødrenes lønnsvekst etter fødsel (Johansson, 2010). I henhold til den eksisterende forskningslitteraturen om kvinners omsorgsbyrder og sykefravær, samt hvordan dobbeltarbeid har blitt operasjonalisert, kan bidragene deles inn i tre typer. (1) Det mest vanlige er å benytte antall barn og barns alder som et mål på dobbeltarbeid hvor det antas at byrden øker med antall barn og reduseres etter barnets alder. 12

19 (2) Dernest er det noen få bidrag som benytter faktisk arbeidsfordeling i hjemmet i kombinasjon med grad av yrkesaktivitet. (3) Så langt (forfatteren kjenner til) er det ett bidrag som benytter fedrepermisjon som et mål på dobbeltarbeid (lengre permisjon for far indikerer lavere dobbelt byrde for mor). Blant empiriske studier tilhørende den første gruppen, hvor antall barn benyttes som et mål på dobbeltarbeid, er kvinner med flere barn eller kvinner uten barn en mye brukt sammenlikningsgruppe. Noen forskningsbidrag finner ingen sammenheng mellom dobbeltarbeid og sykefravær; gifte mødre har lavere sykefravær enn gifte kvinner uten barn (Nord-Larsen, 1989; Mastekaasa, 2000; Puranen, 1991; Vogel, Kindlund og Diderichsen, 1992; Paringer, 1983). Ved å benytte diagnose ved legemeldt sykefravær finner Mastekaasa (2000) at sykefraværsmønsteret til gifte mødre og fedre er relativt likt, og at mødre og fedre til små barn oftere enn andre voksne har sykefravær som skyldes typisk influensa og luftveisinfeksjoner. Han konkluderer dermed at sykefraværet mest sannsynlig skyldes at foreldre smittes gjennom sine barn fremfor dobbeltarbeid. Andre forskere finner at mødre har en høyere risiko for langtidsfravær sammenliknet med kvinner uten barn (Scott og McClellan, 1990; Vistnes, 1997; Åkerlind, Alexanderson, Hensing, Leijon og Bjurulf, 1996). Imidlertid kan det være seleksjonsproblemer knyttet til å benytte antall barn som et mål på dobbeltarbeid. Dette skyldes først og fremst at mødre som opplever problemer med å kombinere yrkesaktivitet med familieliv muligens forlater arbeidslivet eller jobber deltid, eller reduserer antallet barn. Det er også problematisk å sammenlikne husholdsarbeid i familier med og uten barn, fordi tid brukt på husholdsarbeid og omsorg for barn vanskelig kan sammenliknes. En klar svakhet med forskningsbidragene nevnt over er at de ikke kontrollerer for seleksjonsproblemene som oppstår ved å sammenlikne kvinner fra toinntektshusholdninger med og uten barn. Bratberg, Dahl og Risa (2002) prøver å håndtere seleksjonsproblemene knyttet til at kvinner med (flere) barn kan tenkes å redusere yrkesdeltakelsen eller trekke seg ut av arbeidslivet når det å kombinere yrkesaktivitet med familieliv oppfattes som anstrengende. De benytter type utdanning, partners inntekt og egen inntekt som instrumentvariabler. De argumenterer for at instrumentvariablene er korrelert med yrkesdeltakelse og ikke direkte med kvinners sykefravær. De avgrenser utvalget til gifte kvinner i alderen år i 1989, og definerer dobbeltbyrde ved å få ett barn til i perioden De finner en signifikant sammenheng mellom det de definerer som dobbeltarbeid (det å få ett barn til) og mors sykefravær blant 13

20 gifte mødre i toinntekts husholdninger. Imidlertid kommer det ikke klart frem hvorfor de antar at egen og partners utdanning og inntekt bare er korrelert med yrkesdeltakelse og ikke sykefravær, noe som er en klar svakhet ved den empiriske strategien i denne studien. Enkelte studier tilhørende gruppen som benytter ulik fordeling av lønnet og ulønnet arbeid mellom par i som en indikasjon på dobbeltarbeid, finner at kvinner med høy yrkesaktivitet og høy husholdsarbeidsbyrde har mer sykefravær enn andre kvinner (Voss og Diderichsen, 2004; Krantz og Östergren, 2001; Vistnes, 1997). Ved å skille mellom det å ha barn og høy husholdsarbeidsbyrde eller barn og høy yrkesaktivitet, finner Voss med flere (2008) at både heltidsarbeidende mødre og mødre med høy husholdsarbeidsbyrde har mer sykefravær enn andre kvinner. Imidlertid betinger ikke studien på at mødre kan ha høy husholdsarbeidsbyrde og høy yrkesdeltakelse samtidig, noe som kan ha betydning for sykefraværet. Studien til Bratberg og Naz (2009) tilhører den siste gruppen, og er det eneste bidraget så langt som benytter uttak av foreldrepermisjon blant fedre som et mål på dobbeltarbeid. Fedre som benytter mer foreldrepermisjon enn standardkvoten på fire uker benyttes som en indikasjon på mindre dobbeltarbeid hos mødre. Funnene tyder på at lang fedrepermisjon reduserer mødres sykefravær etter fødsel. Et problem er imidlertid at de studerer en selektert gruppe fedre, som kan antas å ta mer ansvar hjemme uavhengig av reformen eller ikke. Generelt har tidligere empirisk forskning i stor grad vært konsentrert rundt dobbeltarbeid hos kvinner med små barn, og i liten grad den byrden mange kvinner med omsorgsansvar for hjelpetrengende foreldre (foreldreomsorg) opplever. Funn fra medisinsk- og samfunnsfaglig forskningslitteratur viser at yrkesaktive som yter omsorg til hjelpetrengende foreldre har rapportert negative effekter på psykisk og mental helse (Pearlin med flere 1990; Hughes med flere, 1999; Schulz og Beach, 1999; Savage og Bailey, 2004; Hirst, 2005). Gautun og Hagen (2010) ser på strategier for å løse foreldrenes omsorgsbehov og finner at det er mest vanlig å benytte feriedager eller å endre arbeidstiden, noen få svarer også at de har benyttet sykefravær selv om de ikke er syke. Ellers finner Gautun og Hagen (2010) få kjønnsforskjeller ved valg av strategi, imidlertid er det en tendens til at kvinner i større grad enn menn har benyttet sykefravær og ubetalt permisjon. Fevang med flere (2010) finner at både menn og kvinner økte sitt sykefravær før, under og etter forelderens død, utvalget bestod av barn av en gjenlevende forelder. 14

21 Problemstillinger Tidligere empirisk studier om effekten av foreldrepermisjonen fra 1993 (1993-reformen) finner dels motstridende resultater, noe som åpner for videre forskning som eventuelt kan styrke eller svekke antakelsen om at en forlengelse av permisjonstiden samt en egen fedrekvoten har en positiv effekt på mødres utvikling i yrkesinntekt etter fødsel (Artikkel 1). Etter en gjennomgang av eksisterende empirisk forskning om dobbeltarbeid og sykefravær er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål som ønskes belyst i denne avhandlingen. I hvilken grad fedrepermisjon bidrar til å redusere mødrenes dobbeltbyrde er interessant. Imidlertid ble det i studien til Bratberg og Naz (2009) benyttet en selektert gruppe fedre slik at en kausal effekt av fedrepermisjon på mødres sykefravær er vanskelig å vise, men viktig med hensyn til effektevaluering av fedrekvoten (artikkel 2). Tidligere empirisk forskning har benyttet mål på dobbeltarbeid som muligens er utilstrekkelige eller for snevre. I utgangspunktet mener jeg at antall barn ikke er et godt mål på dobbeltarbeid. Barn eller antall barn vil mest sannsynlig øke tiden brukt på både omsorg og husholdsarbeid, men i hvilken grad det fører til dobbeltarbeid vil definitivt avhenge av parenes fordeling av husholdsarbeid og graden av mødrenes yrkesaktivitet. Det er også viktig å betinge dobbeltarbeid ut fra flere dimensjoner enn det som har blitt gjort i tidligere empiriske studier. For eksempel bør både mors arbeidsstyrkestatus, arbeidsfordeling i hjemmet og barn i husholdningen inkluderes (Artikkel 3). Det er også av interesse å utvide forståelsen av forholdet mellom omsorgsbyrder og sykefravær ved å inkludere yrkesaktive voksne som yter omsorg til hjelpetrengende foreldre (Artikkel 4). Metodologi Dette kapittelet gir en oversikt over data og de empiriske strategiene som benyttes i analysene i denne avhandlingen. Analysene i de fire artiklene baserer seg på to ulike datasett, administrative registerdata og utvalgsundersøkelsen Life cource, Generation and Gender (LOGG). Registerdata Registerdataene omfatter alle individer i Norge og er hentet fra flere forskjellige administrative registre som til sammen gir materiale til å konstruere tilnærmet komplette livshistorier innen barnefødsler, utdanning, yrkesaktivitet og legemeldt sykefravær. I 15

22 utgangspunktet er registrene opprettet for administrative hensikter, hvor formålene primært er å kalkulere korrekte pensjonsrettigheter, sykepenger og/eller arbeidsledighetstrygd. Hvert enkelt register gir begrenset informasjon, men mulighetene for å koble disse registrene mot hverandre gir klare fordeler innen forskning. Flere av registrene inneholder sensitive opplysninger, og for å sikre anonymitet er hvert enkelt individ karakterisert med et IDnummer hvor SSB besitter koblingsnøkkelen til det riktige individet. Informasjon om sykefravær kan hentes fra ulike kilder som selv rapportert, arbeidsgiver rapportert og NAV rapportert sykefravær. I denne avhandlingen hentes informasjonen om sykefravær fra Forløpsdatabasen-trygd (FD-trygd) som inneholder sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 14 dager før 1. juli 1998 og deretter utover 16 dager. Sykefravær betalt av arbeidsgiver er ikke registrert, noe som betyr at fravær opp til henholdsvis 14 og 16 dager har verdien 0. Videre benyttes hovedsakelig antall dager og minst ett sykefraværstilfelle i analyseperioden som mål på sykefravær. Jeg har selv tilrettelagt og bearbeidet dataene for analyse og alle feil og eventuelle mangler må tilskrives forfatteren. Life course, Generation and Gender - LOGG Selv om registerdata er svært innholdsrike på mange områder, er det mange aspekter ved individer og familier som ikke lar seg observere. LOGG er en stor utvalgsundersøkelse med informasjon om individers yrkestilknytning, helse, familie og husholdningssammensetning, arbeidsfordeling i hjemmet samt egne og andres omsorgsbehov. Utvalgsenheten er individer, men respondentene ble også spurt om å gi informasjon om de andre husholdningsmedlemmene. LOGG ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som en kombinasjon av telefonintervju og postalt spørreskjema. LOGG er en del av en større undersøkelse, NorLag (undersøkelsen om Livsløp, aldring og generasjon). NorLag er en panelundersøkelse som ble gjennomført første gang i , og hadde et nettoutvalg på personer i alderen år, som ble intervjuet på telefon (svarprosent 67,4). LOGG studien ble gjennomført i 2007/2008, som en del av NorLAG2, hvor et større nasjonalt tilleggsutvalg i alderen år ble inkludert. I avhandlingen benyttes kun respondenter fra den siste undersøkelsen. Grunnen er at den første runden kun omfattet personer 40 år og eldre. Videre benyttes kun informasjon fra telefonintervju hvor responsraten var 60 prosent (Bjørnshol med flere, 2010). Dataene inneholder også informasjon fra offentlige registre slik som inntekt og sykefravær fra 1993 til 16

23 og med For ytterligere detaljer med hensyn til utvalgsprosedyrer og gjennomførelse, se for eksempel Bjørnshol med flere (2010). Empirisk strategi Ettersom avhandlingen omfatter ulike problemstillinger og benytter ulike datasett, blir det benyttet ulike empiriske strategier for å belyse de skisserte problemstillingene. I to av artiklene benyttes et naturlig eksperiment for å studere den kausale effekt av foreldrepermisjon på henholdsvis mødres inntekt og sykefravær. Det benyttes lineærregresjon, regression discontinuity, tobit- og probit regresjon. I og med at informasjon om sykefravær kan fås fra flere ulike kilder er ikke sykefravær klart definert eller avgrenset, men avhenger av kilde og formål med studien. Ut fra tilgjengelig informasjon og analyseperiode vil det ofte være mulig å måle antall ganger sykemeldt, lengde på sykemeldingen(e), minst ett sykefraværstilfelle og antall dager sykemeldt. Hvilket mål på sykefravær som benyttes vil derfor avhenge av forskerens tilgang på data samt hva som ønskes målt. En nærmere spesifikasjon finnes under de enkelte artiklene. Naturlig eksperiment Et ønsket mål innen samfunnsforskningen er å fastslå hvorfor hendelser inntreffer, eller hvorfor noe endres over tid. Mye av den relevante forskningslitteraturen innen inntektsutvikling og sykefravær beskriver hvordan inntekt eller sykefravær varierer etter familietype, sektor, kartlegger betydningen av arbeidsmiljø for sykefravær og hvilke helsemessige plager som gir langt eller kort sykefravær. Dette er verdifull informasjon om inntekt- og sykefraværssituasjonen i Norge, men strengt tatt sier ikke disse analysene noe om kausale sammenhenger, det vil si hvorfor eller hva som driver inntektsulikheter eller hvorfor sykefraværet utvikles slik det gjør. Hvilken metodetilnærming som bør velges er vanskelig og omstridt, og det finnes ikke én fasit. Imidlertid synes det å være en felles oppfatning innen kvantitativ forskning at det ideelle forskningsprosjektet bringer frem kausal kunnskap om årsak og virkning. Kontrollerte eksperimenter er problematisk innen samfunnsforskning, først og fremst fordi det sjeldent er etisk forsvarlig og fordi vi i liten grad kan utføre eksperimenter uten at individene selv er klar over det. En mulighet er å lete etter naturlige eksperimenter eller eksogene sjokk som 17

24 stimulerer til atferdsforandring. Det å benytte eksogene sjokk eller endringer, som for eksempel innføring av en reform, er ett verktøy for å identifisere kausale effekter. Jakten på kausalitet kan føre til en svært forenklet situasjon som i liten grad stemmer overens med den virkelige verden. Dette skyldes i stor grad at samfunnet ikke er konstruert slik at vi kan sammenlikne kontrafaktiske utfall. Paradoksalt nok er det et sterkt ønske innen samfunnsforskningen å forklare kausale sammenhenger mellom for eksempel kjønn og lønn, innvandringsbakgrunn og lønn som vanskelig lar seg løse. Som Angrist og Pischke skriver Imagine your chromosomes were switched at birth (Angrist og Piscke, 2008:5). De fleste ideelle eksperimenter er hypotetiske og vi må derfor lete etter eksogene endringer som gir oss så likt sammenlikningsgrunnlag som mulig. Under jakten på kausalitet er det viktig og ikke glemme at beskrivende analyser også er verdifullt og spiller en viktig rolle for å forstå samfunnsmessige fenomener, og for å etablere om det faktisk finnes en reell forskjell mellom grupper av individer (Merton, 1987). Registerdata gir en unik mulighet til å registrere eksakte tidspunkt for når ulike hendelser inntreffer uten at individene selv bevisst kan påvirke utfallet. Systematisk opprettholdelse av registeropplysninger sikrer at alle planlagte reformer samt ekte naturlige eksperimenter blir omfattet av registerdataene. Naturlige eksperimenter er selvfølgelig ikke unikt knyttet til registerdata, men selv planlagte reformer blir sjelden annonsert så lang tid i forveien at man får tid til å utføre utvalgsundersøkelser tidsnok. Et annet problem med spørreundersøkelser er utvalgsstørrelsen og seleksjonsproblemer. Utvalgsstørrelse er sjeldent et problem ved bruk av registerdata, selv små naturlige eksperiment blir fanget opp av registerdataene. I denne avhandlingen benyttes introduksjonen av en foreldrepermisjonsreform fra 1993 (1993-reformen) som et naturlig eksperiment. Foreldrene til alle barn som ble født fra og med 1. april 1993 fikk mulighet til forlengelse av foreldrepermisjonen med tre uker i tillegg til en øremerket fedrekvote på fire uker. Innføringen av 1993-reformen oppfyller mange av kravene for å karakteriseres som et naturlig eksperiment. En av forutsetningene er at reformen ikke ble proklamert lang tid i forveien slik at potensielle foreldre bevisst utsatte graviditeten med tanke på at fødselen skulle skje etter 1. april. Prosessen for innføringen av 1993-reformen var rask og ble først gjort kjent etter at kvinnene med fødselsdato rundt reformdato var gravide. I statsbudsjettet for 1993, som ble kjent i oktober 1992, ble det ytret forslag om at foreldrepermisjonen skulle økes med syv uker hvor fire uker skulle øremerkes fedre. Forberedelsene startet opp etter annonseringen av statsbudsjettet og ble endelig sendt til 18

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag

Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag SINTEF A14516 RAPPORT Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Gruppe for arbeid og helse Februar 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Detaljer

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Institutt for samfunnsforskning Rapport 2013:7 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Hva har skjedd på 2000-tallet? Erling Barth, Inés Hardoy, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv

Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv av Cathrine Egeland, Heidi Enehaug, Sigtona Halrynjo, Selma T. Lyng, Helge Svare AFI-rapport 2/2008 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Kontantstøtten og mødres arbeidstilbud; Varig effekt eller retur til arbeid?*

Kontantstøtten og mødres arbeidstilbud; Varig effekt eller retur til arbeid?* Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 1-21 Kontantstøtten og mødres arbeidstilbud; Varig effekt eller retur til arbeid?* Pål Schøne A Sammendrag Tidligere studier har vist at kontantstøtten har hatt

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

Unge sosialklienter fra ungdom til voksen alder TORILD HAMMER

Unge sosialklienter fra ungdom til voksen alder TORILD HAMMER Unge sosialklienter fra ungdom til voksen alder TORILD HAMMER Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93270500 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA EMNEORD: Kjønn Kvinner

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004 Alderspensjon og arbeidsincentiver Privat arbeidsformidling Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Lønnskonsekvenser av arbeidsinnvandring Lønnsgapet mellom kvinner og menn

Detaljer

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen. Frivillig deltid en privatsak?

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen. Frivillig deltid en privatsak? Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen Frivillig deltid en privatsak? Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen Frivillig deltid en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-938-9 (papirutgave) ISBN

Detaljer

Tidspress i arbeidslivet

Tidspress i arbeidslivet Tidspress i arbeidslivet - en kvantitativ studie av forklaringer på opplevd tidspress i arbeidslivet Øystein Haugen Veileder Helge Hernes Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Rapport skrevet på oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet av Espen Bratberg og Alf Erling Risa Mars 2000 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

GRADERT SYKMELDING OPPFØLGING OG TRYGDEMOTTAK ETTER SYKEPENGEPERIODENS UTLØP. Anne Skevik Grødem, Julia Orupabo og Axel West Pedersen.

GRADERT SYKMELDING OPPFØLGING OG TRYGDEMOTTAK ETTER SYKEPENGEPERIODENS UTLØP. Anne Skevik Grødem, Julia Orupabo og Axel West Pedersen. GRADERT SYKMELDING OPPFØLGING OG TRYGDEMOTTAK ETTER SYKEPENGEPERIODENS UTLØP Anne Skevik Grødem, Julia Orupabo og Axel West Pedersen Rapport 2015:05 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:5 Gradert

Detaljer

Der arbeidslivet møter familielivet.

Der arbeidslivet møter familielivet. Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Gry Cecilie Høiland Masteroppgave Sosiologisk

Detaljer

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2 2/2010 Samfunnsspeilet 2/2010 24. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale

Detaljer