ÅRSRAPPORT FOR Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2007. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Aktivitetsdag for internasjonale studentar ved HiL, HiG og HiHm, Budor, 24. mars 2007

2 1. INNLEIING PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL EVALUERING AV PROSJEKTET ØKONOMI FOKUSOMRÅDE I HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING... 7 AVTALAR OG NETTVERK SAMARBEIDSAVTALAR MED UTANLANDSKE LÆRESTADAR DELTAKING I PROGRAM OG NETTVERK MOBILITET STUDENTMOBILITET REISER OG BESØK PLANAR FOR

3 1. Innleiing Utgangen av 2007 markerte slutten på første periode for prosjektet med felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Etter tre år med denne ordninga er erfaringane stort sett svært gode, og høgskulane har vedtatt ei vidareføring av prosjektet. Første del av internasjonalt kontor sin årsrapport vil gå gjennom resultata av evalueringa. Vidare kjem ein gjennomgang av verksemda ved kontoret i 2007, med bl.a. oversikter over mobilitet, nye avtalar, kontakten med samarbeidsinstitusjonane og deltaking i internasjonale nettverk og program. 2. Prosjekt Felles internasjonalt kontor HiG/HiL 2.1. Evaluering av prosjektet Felles internasjonalt kontor vart etablert 1. januar 2005 for ein foreløpig prosjektperiode på 3 år. I 2007 blei det gjennomført ei evaluering av prosjektet, som grunnlag for avgjerd om eventuell vidareføring. I tillegg til å sjå på utviklinga av studentmobiliteten ved høgskulane i prosjektperioden, vart det gjennomført ei spørreundersøking blant utvekslingsstudentane, avdelingane blei bedt om å gi tilbakemelding på ordninga og internasjonalt kontor gjorde sine eigne vurderingar. Mobilitetstala viste at HiL hadde auka talet på utreisande studentar, frå 42 i 2004 til 70 i 2006 (auken heldt fram i 2007 med 91 studentar ut). HiG hadde derimot hatt nedgang, frå 40 i 2004 til 25 i Evalueringsrapporten drøfta årsakene til dette; mindre fleksible studieprogram, endring i studieportefølje og manglande bemanning på internasjonalt kontor. Det var ikkje like store endringar i talet på innreisande studentar, men i 2007 kom ein oppgang, noko som blir kommentert seinare i rapporten. Spørreundersøkinga vart gjennomført blant utvekslingsstudentar frå heile prosjektperioden. 206 utreisande studentar fekk tilsendt link til skjemaet, 81 svarte. Av innreisande var det 83 som mottok skjemaet og 45 som svarte. Generelt var tilbakemeldingane svært positive. 75,5 % av dei innreisande var generelt veldig fornøgd eller fornøgd med støtta frå internasjonalt kontor. Studentane frå Nord- og Mellom-Europa var mest fornøgde; 94,7 % var fornøgd eller veldig fornøgd. Tilsvarande tal for Sør- Europa var 61,9 %. Andelen fornøgd/veldig fornøgd hadde stege frå 64,3 % i perioden før 2006 til 80,6 % i 2006/2007. På dei tre variablane availability, service og efficiency var det best score på service; heile 71,1 % ga beste rangering (5). Også dei utreisande ga best score på service: 74 % syns 3

4 servicen var god eller svært god (rangert som 4 eller 5). Sjølv om det er vanskelig å dra slutningar om at det har skjedd ei endring sidan innføringa av felles internasjonalt kontor, har nokre av ordningane som har blitt innført, utan tvil hatt ein positiv effekt, som f.eks. den nye fadderordninga. Studentane som kom etter 2006, var jamt over meir fornøgde enn dei som kom før dette året, og det tyder på at det har blitt gjort eit godt arbeid med å etablere klarare rutiner. Det som gjekk att i tilbakemeldingane frå avdelingane, var at dei stort sett er fornøgde med samarbeidet med internasjonalt kontor, men dei har ingen sterke meiningar om organiseringa (bortsett frå at det på generelt grunnlag blir oppfatta som positivt at samarbeidet om internasjonalisering fungerer). Nokre av avdelingane ønska seg meir støtte til internasjonal marknadsføring og peika på behovet for å ha ein ekspert på EUs rammeprogram og andre forskningsprogram som kan gi fagmiljøa informasjon om finansieringskjelder og koordinere søknadsskriving, rapportering og nettverksbygging. Med ei slik stilling kunne internasjonalt kontor få utvida sitt arbeidsfelt, og det ville bli lettare å skape synergiar og kople student- og lærarutveksling mot forskningssamarbeid. Internasjonalt kontor si eiga vurdering la vekt på at prosjektet har gjort det mulig å etablere eit team rundt internasjonalisering. Dette har vore positivt for medarbeidarane, både faglig og sosialt. Ein har eit miljø på jobben og kan utvikle seg i fellesskap med andre. Samtidig får ein dra nytte av dei andre sin kompetanse og utveksle idéar og erfaringar. Ressursane på internasjonalt kontor blir dessutan utnytta på ein meir effektiv måte ved at det i størst mulig grad blir tilstreba å finne felles løysingar på utfordringane ein står overfor. Eksempel på fellestiltak er websider, brosjyre, rutiner, representasjon/marknadsføring på reiser, aktivitetar for internasjonale studentar og fadderordning. I kontakten med utanlandske institusjonar har internasjonalt kontor opplevd at HiL og HiG som små institusjonar har stor gevinst av å samarbeide. Ved å stå i lag blir høgskulane meir interessante for utanlandske partnarar, fordi ein får breiare studieportefølje og meir å tilby av undervisning på engelsk. På bakgrunn av denne evalueringa fatta høgskulestyra vedtak om vidareføring av prosjektet for ein ny periode på 3 år ( på HiL og på HiG). Internasjonalt kontor har tre tilsette: Leiar av internasjonalt kontor (100 % stilling) Medarbeidar med kontorstad Lillehammer (auka frå 80 til 100 % frå 1. august 2007). Medarbeidar med kontorstad Gjøvik (100 % stilling, derav 30 % som UNISKA-koordinator). 4

5 2.2. Økonomi Internasjonalt kontor hadde eit driftsbudsjett på ,- (ekskl. lønnsutgifter). HiG og HiL bidrog med like deler til driftsbudsjettet. I tillegg vart det på HiL sett av kr ,- i strategisk reisestøtte til fagleg tilsette. Oversikt over utgifter i tertial 2. tertial 3. tertial Totalt Budsjett Bevertning/representasjon , , Reiser 67166, , , , Konferanseavgifter 7618, , , Norskkurs , Velferdstiltak int.studenter 58632, , , , Markedstiltak ,5 0, , Telefon/internett 3769, , , , Utstyr , ,5 0 Andre utgifter (BESØK FØR EAIE) , , Totalt , Den nye fadderordninga har generert ein del utgifter, og internasjonalt kontor ser behovet for å auke denne budsjettposten. Det er også ønskeleg med ei større satsing på internasjonal marknadsføring, noko som helst burde vere eit ansvarsområde for marknads- og informasjonsavdelingane, i samarbeid med internasjonalt kontor. I 2007 hadde internasjonalt kontor ,- til marknadsføringstiltak og prioriterte å få laga profileringsmateriell (t-skjorter og minnepennar). Det burde også ha blitt laga nytt brosjyremateriell, men det var ikkje rom for dette på budsjettet. HiL sin reisestøttepott på ,- skal brukast til finansiering av faglege reiser til avtaleinstitusjonar. Målet er at desse avtalane i større grad får ei fagleg forankring, og at det blir utvikla andre former for samarbeid (lærarmobilitet, forskningssamarbeid, pensumutviklingsprosjekt, joint degrees, intensivkurs, tematiske nettverk osv.). I 2007 vart det gjort følgjande tildelingar: Fagperson Avdeling Vertsinstitusjon Tildeling Marit Elvsås ASV ESC Troyes, Frankrike 8722,- Christian Krogh ASV Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Finland 9220,- (+ Erasmus-stipend) Christian Krogh ASV Vidzemes Augstskola, Latvia 1775,- Inger Norbye AHS TEI Athens, Hellas 6325,- (+ Erasmus-stipend) 5

6 Marit Elvsås ASV ESC Troyes, Frankrike 7 690,- (+ Erasmus-stipend, går på 07/08 tildelinga) 2.3. Fokusområde i 2007 Mot slutten av 2006 fikk internasjonalt kontor godkjent ei studiepoengsgivande fadderordning for innreisande utvekslingsstudentar som starta opp i vårsemesteret I løpet av året gjennomførte 23 studentar fadderemnet; 15 på HiL og 8 på HiG (bestått emne gir 5 studiepoeng). Innføringa av denne ordninga har vist seg å vere eit svært vellykka tiltak. Fadderstudentane er engasjerte, kreative og legg ned ein stor arbeidsinnsats. Teoriundervisninga gjer dei meir bevisste på kulturforskjellar, og dei blir dermed betre rusta til å ta fatt på den praktiske delen av emnet med mottak og oppfølging av studentane. Utvekslingsstudentane blir godt ivaretatt og har eit sosialt nettverk frå første dag. Dette har utvilsamt ført til ei betre integrering og meir fornøgde studentar. Internasjonalt kontor laga nye websider i Den viktigaste endringa var at hvor kan jeg dra -sida no er søkbar, dvs. at ein student som er interessert i utveksling kan søke på fagområde og få opp institusjonar som er aktuelle for hans/hennar studium. Dei nye sidene har eit betre design og er enklare å redigere enn dei forrige. Internasjonalt kontor ser at det bør gjerast meir for å marknadsføre HiL og HiG overfor utanlandske samarbeidspartnarar. I 2007 vart det satt av pengar til profileringsmateriell, og denne summen vart brukt til å få laga t-skjorter og minnepennar. Formålet er å spreie informasjon til potensielle innreisande utvekslingsstudentar. T-skjortene har blitt delt ut til alle innreisande studentar, med håp om at dei skal bruke dei når dei er tilbake på sine heimeinstitusjonar. Minnepennane blir gitt til studentar som skal reise ut til Erasmus-partnarar og andre reelle utvekslingspartnarar. På minnepennane er det ein ferdig presentasjon, og studentane får i oppdrag å halde orienteringsmøte for studentar på vertsinstitusjonen. Internasjonalt kontor har også i 2007 vidareført det gode samarbeidet med Høgskolen i Hedmark. Det største fellesprosjektet dette året var arrangementet i forkant av EAIE (European Association for International Education). EAIE sin årlige konferanse samlar rundt 2500 deltakarar som jobbar innan internasjonalisering av høgare utdanning. Sidan konferansen i år var i Norge, nytta HiL, HiG og HiHm høvet til å invitere sine partnarar til ei samling i forkant. Vi hadde 15 gjester på eit to dagars program på Hamar, Gjøvik og Lillehammer og fekk mange positive tilbakemeldingar på opplegget. HiG/HiL og HiHm samarbeida dessutan om deltaking på NAFSA i Minneapolis og hadde felles møte med 6

7 potensielle utanlandske partnarar der. Det vart også gjennomført ein felles aktivitetsdag for internasjonale studentar på Budor 24. mars Handlingsplan for internasjonalisering Internasjonalt kontor utarbeida i 2007 ein handlingsplan for internasjonalisering ved HiL og HiG. Høgskulestyret ved HiL vedtok handlingsplanen 24. april HiG hadde planen oppe til diskusjon i leiargruppa, men den har foreløpig ikkje blitt vedtatt. For HiL set handlingsplanen som mål at det skal vere 100 utreisande og 50 innreisande utvekslingsstudentar pr. år innan 2008, samt 10 utreisande og 10 innreisande lærarar. Planen definerer ei rekke konkrete tiltak som skal gjennomførast for å nå måla, bl.a. oppretting av internasjonalt utval som eit strategisk, rådgivande og samordnande organ for høgskulestyret i saker som omhandlar internasjonalt arbeid ved høgskulen. Utvalget vart etablert hausten 2007, med Gudmund Moren som leiar. Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme internasjonalisering ved HiL, styrke samarbeidet mellom avdelingane, få i stand gode og aktive samarbeidsavtalar med kvalitetssikra utanlandske institusjonar og stimulere til etablering av engelskspråklige studietilbud på utvalgte fagområde. Avtalar og nettverk 3.1. Samarbeidsavtalar med utanlandske lærestadar HiL og HiG har no til saman ca. 120 samarbeidsinstitusjonar i utlandet (inkl. partnarar i nettverk). Med ein så omfattande avtaleportefølje kan det i åra framover bli nødvendig å foreta nokre prioriteringar og satse på strategisk viktige samarbeidspartnarar. Internasjonale avtalar må følgast opp, og det bør vere jevnlig kontakt både på administrativt og faglig nivå. Aktivitet kjem ikkje av seg sjølv, den må stimulerast. Med ein såpass omfattande avtaleportefølje kan ein ikkje ha like tett oppfølging av alle samarbeidspartnarane. Derfor er det nyttig å foreta ei prioritering. Det har allereie blitt stilt spørsmål ved om HiL/HiG har for mange samarbeidspartnarar, og dette er ei problemstilling som internasjonalt kontor vil gripe fatt i og utgreie. Færre samarbeidspartnarar ville gjere det lettare å følge opp kvar enkelt avtale, men ein stor avtaleportefølje gir fleksibilitet. At ein avtale er passiv i nokre år, betyr ikkje at den blir det for alltid. Færre avtalar vil antakeligvis føre til at fleire studentar reiser ut uavhengig av avtalane, og denne mobiliteten vil ikkje kome med i rapporteringa til departementet. Det er også verdt å merke seg at dei institusjonane som er mest populære blant våre studentar, ikkje er dei same institusjonane som sender studentar til oss. Tanken 7

8 om å ha eit lite antall hovudsamarbeidspartnarar kan også kome i konflikt med prinsippet om god faglig forankring. HiG og HiL har mange fagområde, og det vil vere vanskeleg å samordne alle dei faglige krava/forventningane til ein samarbeidsavtale. I dei tilfella der avtalane dekker mange av fagområda til HiL/HiG, er det gjerne store institusjonar i den anglosaksiske verda der avtalen er av typen study abroad (dvs. ikkje reelle utvekslingsavtalar, kun eksport av studentar) og ikkje særlig godt faglig forankra. Dette er avtalar som fungerer greit for å sende studentar ut, men som ikkje vil gi innreisande studentar. Desse institusjonane er heller ikkje dei som er mest interessert i faglig samarbeid. Følgjande nye avtalar vart inngått i 2007: Institusjon Land Type Fagområde Aktivitetar avtale Trent University Canada Exchange Diverse Kontakt oppretta på NAFSA. Besøk frå Trent i forkant av EAIE. University of Northern British Canada Exchange Diverse Møte på NAFSA. Studentar frå HiL til UNBC. Columbia University of Joensuu Finland Erasmus Mundus Medieteknikk Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Vaasa University of Applied Sciences Finland Erasmus Medieteknikk Faglig kontakt (Faouzi). University of St.Etienne Hubei University of Economics Frankrike Erasmus Mundus Medieteknikk Kina Bilateral Medieteknikk/infor masjonssikkerhet Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Besøk frå Hubei til HiG og HiG til Hubei. University of Malta Malta Erasmus Radiografi Vidareføring av samarbeid som tidligare gikk via HiB sitt nettverk. University of Granada Spania Erasmus Mundus Medieteknikk Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Universitat Ramon Llull Spania Erasmus Teknologi Møte på EAIE. Ein student til HiG. 8

9 Central Saint Martins College of Art & Design Storbritannia Study abroad Mediedesign Coventry University Storbritannia Erasmus Industriell design og teknologiledelse University of Storbritannia Study Mediedesign Reading abroad Ein student frå HiG til CSM. Faglig kontakt (Ole Lund). Besøk frå HiG til Coventry, og frå Coventry til HiG. To studentar frå HiG til Coventry Faglig kontakt (Ole Lund). Hochschule für Sveits Exchange Reiseliv Møte på EAIE. Wirtschaft Luzern Högskolan Gävle Sverige Erasmus Sjukepleie Geomatikk To besøk frå HiG til Gävle. Møte på EAIE. Fachhochschule Brandenburg Tyskland Erasmus Medieteknikk Faglig besøk til HiG. 1 student til HiG. HTWK Leipzig Tyskland Erasmus Medieteknikk Faglig kontakt (Peter Nussbaum). Tomas Bata University Tsjekkia Erasmus Øk.adm/reiseliv Møte på EAIE. Izmir University of Economics Tyrkia Bilateral Medieteknikk Faglig kontakt (Faouzi). North Dakota State University Washington & Jefferson College USA Exchange Diverse Kontakt oppretta via HiHm. Møte på NAFSA. Besøk til HiL og HiG i forkant av EAIE. USA Exchange Diverse Møte på NAFSA. Dessutan har HiL sin avtale med Darmstadt i Tyskland blitt utvida til også å gjelde informatikk ved HiG. HiG sin avtale med Paderborn i Tyskland er utvida til også å gjelde HiL. HiL har vidareutvikla samarbeidet med Birzeit University i Palestina. I fellesskap med NTNU søkte HiL og Birzeit til NOMA om støtte til å utvikle eit masterprogram i Community Psychology. Det vart tildelt forprosjektmidler, men hovudsøknaden vart avslått. Det er klaga på vedtaket. 9

10 HiG har inngått eit samarbeid med Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder om å samarbeide med utvalgte universitet i Hubei-provinsen i Kina. I tillegg til avtalen med Hubei University of Economics, som vart signert på Gjøvik i juni, blir det jobba med å opprette avtalar med Wuhan University og Wuhan University of Technology Deltaking i program og nettverk Erasmus Oversikt over tildeling av OM (administrativ støtte), SM (studentstipend) og TS (lærarstipend): HiG HiL OM: kr ,- kr ,- SM: kr ,-,- kr ,- TS: kr ,- kr ,- HiG tildelte Erasmus-stipend til éin student og éin lærar, totalt ,-. Ubrukte stipend blir tilbakebetalt til SIU. Lærarstipendet vart tildelt Jon Yngve Hardeberg som hadde opphald ved Université de Bourgogne i Dijon, Frankrike. Ved HiL vart heile den tildelte potten fordelt, og det vart tildelt 21 studentstipend og fire lærarstipend, fordelt på to lærarar. Christian Krogh reiste på lærarutveksling til Vidzemes Augstskola i Latvia og Mellersta Österbottens Yrkeshögskola i Finland, medan Inger Norbye hadde opphald ved TEI Athens og FH-campus Wien. Hausten 2007 reiste fem lærarar frå HiG/HiL på Erasmus-utveksling, men dette går på tildelinga for Erasmus-året (Marit Elvsås til Troyes i Frankrike, Inger Norbye og Liv Roland til Wien, Kari Hugsted og Anne Berit Myhren til Pardubice i Tsjekkia). Åtte nye Erasmus-avtalar vart inngått i 2007 (sju innan fagområde ved HiG, éin innan fagområde ved HiL). Kvoteordninga Tredjekvart år søker institusjonane om tildeling av plassar i kvoteordninga (som inneber at 1100 studentar per år kan studere til ein grad ved ein norsk institusjon). Nytt sidan forrige runde er at SIU 10

11 har tatt over administrasjonen av ordninga. I perioden hadde HiG fire kvoteplassar; to på aust-kvoten (dvs. utvalgte land på Vest-Balkan, i Aust-Europa og Sentral-Asia) og to på sør-kvoten (dvs. utvalgte utviklingsland, inkl. Palestina), medan HiL hadde tre (to på øst og éin på sør). Både HiG og HiL søkte om å få eit større antal kvotestudentar. Svar på søknadene kom i slutten av november. HiG har fått tildelt totalt 12 plassar (ni på øst og tre på sør). HiL har fått tre plassar, same antal som i forrige periode. SIU hadde på forhånd gitt signal om at engelsksspråklige masterstudium ville bli prioritert, og det er tydelig at dette har gitt positivt utslag for HiG. Nordplus HiL/HiG deltar i følgande nettverk: NIMU (TVF, HiL og IMT, HiG) Nordlink (ISP, HiG) Nordiskt Nätverk Inom Teknik (IIA, HiG) AluNord (IIA, HiG) Filmskolene i Norden (DNF, HiL) Nettverk innan sosialt arbeid (AHS, HiL) 5 HiL-studentar fekk Nordplus-stipend gjennom NIMU-nettverket. 7 studentar på industriell design og teknologleiing ved HiG deltok på intensivkurs i regi av AluNord ved Syddansk Universitet. Kurset samla 70 deltakarar frå dei fem nordiske landa. Nordlink arrangerte lærarseminar og nettverksmøte på Gjøvik i september (til saman 19 deltakarar). Dessutan var 15 sjukepleiarar frå praksisfeltet tilknytta CVU Øresund på besøk i Gjøvik i desember. To faglig tilsette ved HiG fekk Nordplus free mover stipend for besøk til Högskolan i Gävle. 11

12 Nytt program frå 2007 Life long Learning Programme (LLP) EU sitt nye program for livslang læring (LLP) erstattar, vidarefører og vidareutviklar utdanningsprogramma Sokrates og Leonardo da Vinci. Norge deltar i LLP gjennom EØS-avtalen. Fire sektorprogram utgjer hovuddelen av LLP: Comenius for barnehage, grunnskule og vidaregåande skule (samt lærarutdanning). Erasmus for høgare utdanning. Grundtvig for vaksenopplæring. Leonardo da Vinci for yrkesopplæring og -praksis samt større prosjektsamarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet. Ei viktig endring er at all mobilitet for høgare utdanning blir samla i Erasmus (praksisutveksling for studentar flyttast frå Leonardo til Erasmus). Eit anna nytt element er at det opnast for utveksling av administrativt tilsette. I samband med overgangen til det nye programmet måtte alle institusjonane søke om nytt Erasmus University Charter. HiG og HiL søkte om extended version (dvs. inkludert praksisutveksling), og begge høgskulane fekk innvilga søknaden. Erasmus Mundus Erasmus Mundus er eit samarbeidsprogram for europeiske institusjonar på master- eller doktorgradsnivå der universitet og høgskular går saman i konsortium for å tilby ein felles grad. Høgskolen i Gjøvik blei i 2007 med i eit konsortium som fekk innvilga søknaden sin til programmet. HiG samarbeider med University of Saint-Etienne (Frankrike), University of Granada (Spania) og University of Joensuu (Finland) om mastergraden Color in Informatics and Media Technology (CIMET). Studiet har oppstart hausten

13 4. Mobilitet 4.1. Studentmobilitet Studentmobilitet fordelt på avdeling Høgskolen i Gjøvik UT INN HOS Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 14 3 ING Avdeling for ingeniør- og allmennfag 6 1 IMT Avdeling for informatikk og medieteknikk Totalt HiG Høgskolen i Lillehammer AHS - Avdeling for helse- og sosialfag 38 9 ASV - Avdeling for samfunnsvitenskap TVF - Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 17 4 Utan avdelingstilknytning Totalt HiL Totalt HiG+HIL Fordelt på fagområde Sjukepleie 14 3 Ingeniørfag, bygg 2 Ingeniørfag, elektro 1 Geomatikk 2 1 Industriell design og teknologiledelse 1 Medie management 3 Mediedesign 1 Informatikk 1 1 Medieteknikk

14 Informasjonssikkerhet 1 12 Barnevern 13 Sosialt arbeid 17 9 Vernepleie 7 Psykologi 1 Reiseliv 22 9 Organisasjon og leiing 7 Økonomi og administrasjon 4 5 Samfunnsfag 3 Film- og fjernsynsvitenskap 16 4 Kulturprosjektledelse 1 Andre 10 Fordelt på land Australia 23 Belgia 3 3 Canada 4 Danmark 3 2 Finland Frankrike 4 6 Hellas 1 Italia 2 Latvia 5 Litauen 1 Namibia 32 Nederland 3 7 New Zealand 1 Portugal 1 Slovakia Spania 6 5 Storbritannia 4 Sveits 3 Sverige 4 Sør-Afrika 5 Tsjekkia 6 14

15 Tyrkia 4 1 Tyskland 2 27 USA 9 10 Østerrike 1 1 Fordelt på avtaletype Erasmus Nordplus 5 Erasmus Link 4 1 Bilateral Tabellane over viser berre utveksling som er avtalebasert og som har opphald på min. 3 månader. Det er berre desse opphalda som utløyser mobilitetsstøtte frå departementet. I tillegg var det tre studentar som reiste utanom avtale (éin frå HiG og to frå HiL) og 3 HiG-studentar (sjukepleie) og 11 HiL-studentar (sosialt arbeid) som reiste på kortare opphald. I handlingsplanen for internasjonalisering er det satt som mål at HiL skal sende ut 100 studentar i året innan 2008 og HiG 50 (på avtalebasert utveksling på min. 3 mnd.). Delmåla for 2007 er satt til 85 på HiL og 30 på HiG. Tala for 2007 viser at HiL ligg godt an i høve til denne målsetninga; 91 studentar var på utanlandsopphald i HiG hadde 26 studentar ute. Delmålet er nesten nådd, men HiG har fortsatt ein jobb å gjere med å få sendt fleire studentar ut. Som i tidligare år reiser dei fleste ut gjennom bilaterale avtalar. Namibia og Australia held stand som dei mest populære landa. Heile 47 % av dei utreisande har valgt desse to landa. I 2007 er det ei gledelig auke i talet på innreisande studentar. Både HiG og HiL har dobla talet frå 2006 til 2007, og ligg godt an til å nå målet i handlingsplanen om 50 innreisande studentar til kvar høgskule i Dette er eit resultat av fleire emne på engelsk, betre informasjon, større avtaleportefølje, god veiledning og ikkje minst fornøgde studentar. Spesielt HiL har ei utfordring med å få eit betre undervisningstilbud på engelsk. 42 % av dei innreisande har tatt fag ved dei internasjonale masterprogramma på HiG. Når heile program blir undervist på engelsk, får studentane fleire emne å velge mellom, og dei kan sette saman semesterpakkar på tvers av kull og program. Dei aller fleste innreisande kjem fortsatt frå Europa. Tyskland står åleine for 27 % av dei innreisande. I tillegg kan gruppa frå Luther/Concordia for første gang rapporterast som utvekslingsstudentar. 83 % av dei innreisande kjem gjennom Erasmus-programmet, medan Erasmus-studentar utgjer berre 23 % av dei utreisande. 15

16 Studentmobilitet HiL ut HiG ut HiL inn HiG inn 4.2. Reiser og besøk Her følgjer ei oversikt over internasjonalt kontor sine reiser til samarbeidspartnarar samt deltaking på internasjonale konferansar (lærarmobilitet er ikkje tatt med her): Reise til Tidspunkt Deltakarar Formål Tyskland januar Inger Elin Nes Hjelle Håkon Solberg Besøkte Hochschule Harz, Fachhochschule Schmalkalden og Fachhochschule Ludwigshafen. Info-møte for studentar, møte med internasjonalt kontor og aktuelle fagmiljø. Troyes, Frankrike mars Marit Elvsås Inger Elin Nes Hjelle Besøkte Ecole Supérieure de Commerce de Troyes. Møte med studentar, internasjonalt kontor og leiinga ved institusjonen. Pardubice, mars Iver Jensen Deltok på International Week 16

17 Tsjekkia Bente Gaalaas Rønningen St. Etienne, Frankrike april Bente Gaalaas Rønningen Monica Strand Coventry, 29. april 1. Jo Sterten Storbritannia mai Torbjørn Skogsrød Inger Gamme Inger Elin Nes Hjelle Minneapolis, 25. mai 1. Inger Elin Nes Hjelle USA juni Trondheim Inger Elin Nes Hjelle september Håkon Solberg Bente Gaalaas Rønningen Erasmus Mundus, CIMET-møte Etablering av samarbeid med Coventry University. NAFSA møte med eksisterande og aktuelle nye samarbeidsinstitusjonar. EAIE-konferanse (European Association for International Education) Internasjonalt kontor har dessutan vore representert på følgjande SIU-seminar: - Seminar om samarbeid med Kina, Narvik, 11. januar - Seminar om LLP, Gardermoen, 21. februar - Profileringsseminar, Bergen, 15. mars - Erfaringsseminar om samarbeid med Nord-Amerika, Oslo, 12. april - Seminar om kvoteordninga, Bergen, 27. august - Erasmus-seminar, Bergen, november - Erasmus Mundus seminar, Gardermoen, november Under kjem ei tilsvarande oversikt over besøk til HiL/HiG: Besøk frå Tidspunkt Deltakarar Formål Bond University, Australia Hubei University of Economics, Kina Concordia College, USA 19. mars Helen Armitage Orientering for studentar. Oppfølging av samarbeid. 11. mai Delegasjon beståande av 10 Signering av samarbeidsavtale. repr mai Stacey Rodlund og Christina Oppfølging av studentar. Møte med Larson internasjonalt kontor. Pacific Lutheran 28. juni Neil Sobenia Oppfølging av samarbeid. 17

18 University, USA Coventry University, Storbritannia Noordeliejke Hogeschool Leeuwarden, Nederland Hawaii Pacific University, USA Luther College, USA 11 samarbeidsinstitusjonar Diskusjonar om revisjon av samarbeidsavtale. 22. oktober Ian Dunn og Irene Oppfølging etter HiGs besøk i mai. Glendinning Orientering for studentar. Møte med aktuelle fagmiljø og internasjonalt kontor. 25. sept. Vera Gaikhorst Møte med aktuelle fagmiljø og internasjonalt kontor. 8. oktober Lillian Hallström Pre-departure møte med studentar Jon Lund Møte med internasjonalt kontor november Pre-EAIE samling, felles september arrangement med HiHm. 5. Planar for 2008 HiL og HiG har aldri tidligare hatt så mange innreisande utvekslingsstudentar som i 2007, men ambisjonen er likevel å få mange fleire! For HiL er det ei stor utfordring å få opp eit betre undervisningstilbud på engelsk. Pr. i dag er det for få emne, noko som gjer det vanskelig å rekruttere studentar. HiG har eit godt tilbud innan enkelte fagområde. Utfordringa for HiG blir å få med fleire fagmiljø. HiG må dessutan ha eit fokus på å få fleire studentar til å reise ut. Det totale studenttalet på HiG har auka, men det er få som brukar sjansen dei har til å reise på utveksling. Internasjonalt kontor vil satse på å gi meir og betre informasjon til studentane. Eitt tiltak som blir gjeninnført i 2008 er internasjonal dag, som skal bli eit årlig arrangement på begge campus. Internasjonalt kontor vil etablere eit betre system rundt studentevalueringar, både for innreisande og utreisande studentar. Evalueringane kan gi gode indikasjonar på kva som skal til for at studentane skal bli motivert for å delta i studentutveksling, og for at dei skal bli fornøgde med oppholdet. 25. januar 2008 Inger Elin Nes Hjelle Leiar av internasjonalt kontor 18

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2008 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 1. INNLEDNING... 3 2. PROSJEKTET FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL...

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Senter for internasjonalisering av utdanning. Publikasjon 01/13

Senter for internasjonalisering av utdanning. Publikasjon 01/13 ÅRSMELDING 2012 Senter for internasjonalisering av utdanning Publikasjon 01/13 innhald Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) SIU er Noreg sitt kompetansesenter for internasjonalisering av

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Rapport og planar (2011 2012)

Rapport og planar (2011 2012) Rapport og planar (2011 2012) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 1. mars 2012 2 Innhald Rapport 2011 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Innhold: Bra for Norge. SOKRATES i høgre utdanning

Innhold: Bra for Norge. SOKRATES i høgre utdanning Innhold: SOKRATES i høgre utdanning side 2 Bra for Norge side 3 Hva er SOKRATES? side 4 Hva er ERASMUS? side 4 Norske universiteter og høgskoler i et europeisk utdanningsrom 1992 1999 side 5 Hvem var ERASMUS?

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Dette er oppgåvene til NOKUT:

Dette er oppgåvene til NOKUT: Visjon NOKUT skal vere eit anerkjent kvalitetssikringsorgan på eit høgt, internasjonalt nivå. Organet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

1. Innleiing frå styret

1. Innleiing frå styret Rapport og planer 2011-2012 1 1. Innleiing frå styret NTNU skal leggje premissar for kunnskapsutviklinga og skape verdiar økonomisk, kulturelt og sosialt. Denne utsegna er henta frå NTNU sin nye strategi,

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

S T Y R E S A K # 05/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedlegg: Egenevaluering av programstyrets arbeid i perioden 2010-2014.

S T Y R E S A K # 05/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedlegg: Egenevaluering av programstyrets arbeid i perioden 2010-2014. S T Y R E S A K # 05/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 15.01.15 EGENEVALUERING AV PROGRAMSTYRETS ARBEID Forslag til vedtak: Styret tar evalueringsrapporten til orientering. Vedlegg: Egenevaluering av programstyrets

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE.

INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. Side 1 0. SAMANDRAG 3 1. BAKGRUNN 4 1.1. UNGT ENTREØRENØRSKAP 4 1.2 UTDANNINGSDEPARTEMENTET 5 1.3 SKULEEIGAR 5 1.4 NÆRINGSLIV 6 MÅL OG STRATEGI 9 2.1

Detaljer

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014 Styret Høgskulen i Volda Kunnskapsministeren, Postboks 8119 Dep., 0032 OSLO. postmottak@kd.dep.no DYKKAR REF: VÅR REF: DATO: 14/2719-31.10.2014 Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer