ÅRSRAPPORT FOR Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2007. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Aktivitetsdag for internasjonale studentar ved HiL, HiG og HiHm, Budor, 24. mars 2007

2 1. INNLEIING PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL EVALUERING AV PROSJEKTET ØKONOMI FOKUSOMRÅDE I HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING... 7 AVTALAR OG NETTVERK SAMARBEIDSAVTALAR MED UTANLANDSKE LÆRESTADAR DELTAKING I PROGRAM OG NETTVERK MOBILITET STUDENTMOBILITET REISER OG BESØK PLANAR FOR

3 1. Innleiing Utgangen av 2007 markerte slutten på første periode for prosjektet med felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Etter tre år med denne ordninga er erfaringane stort sett svært gode, og høgskulane har vedtatt ei vidareføring av prosjektet. Første del av internasjonalt kontor sin årsrapport vil gå gjennom resultata av evalueringa. Vidare kjem ein gjennomgang av verksemda ved kontoret i 2007, med bl.a. oversikter over mobilitet, nye avtalar, kontakten med samarbeidsinstitusjonane og deltaking i internasjonale nettverk og program. 2. Prosjekt Felles internasjonalt kontor HiG/HiL 2.1. Evaluering av prosjektet Felles internasjonalt kontor vart etablert 1. januar 2005 for ein foreløpig prosjektperiode på 3 år. I 2007 blei det gjennomført ei evaluering av prosjektet, som grunnlag for avgjerd om eventuell vidareføring. I tillegg til å sjå på utviklinga av studentmobiliteten ved høgskulane i prosjektperioden, vart det gjennomført ei spørreundersøking blant utvekslingsstudentane, avdelingane blei bedt om å gi tilbakemelding på ordninga og internasjonalt kontor gjorde sine eigne vurderingar. Mobilitetstala viste at HiL hadde auka talet på utreisande studentar, frå 42 i 2004 til 70 i 2006 (auken heldt fram i 2007 med 91 studentar ut). HiG hadde derimot hatt nedgang, frå 40 i 2004 til 25 i Evalueringsrapporten drøfta årsakene til dette; mindre fleksible studieprogram, endring i studieportefølje og manglande bemanning på internasjonalt kontor. Det var ikkje like store endringar i talet på innreisande studentar, men i 2007 kom ein oppgang, noko som blir kommentert seinare i rapporten. Spørreundersøkinga vart gjennomført blant utvekslingsstudentar frå heile prosjektperioden. 206 utreisande studentar fekk tilsendt link til skjemaet, 81 svarte. Av innreisande var det 83 som mottok skjemaet og 45 som svarte. Generelt var tilbakemeldingane svært positive. 75,5 % av dei innreisande var generelt veldig fornøgd eller fornøgd med støtta frå internasjonalt kontor. Studentane frå Nord- og Mellom-Europa var mest fornøgde; 94,7 % var fornøgd eller veldig fornøgd. Tilsvarande tal for Sør- Europa var 61,9 %. Andelen fornøgd/veldig fornøgd hadde stege frå 64,3 % i perioden før 2006 til 80,6 % i 2006/2007. På dei tre variablane availability, service og efficiency var det best score på service; heile 71,1 % ga beste rangering (5). Også dei utreisande ga best score på service: 74 % syns 3

4 servicen var god eller svært god (rangert som 4 eller 5). Sjølv om det er vanskelig å dra slutningar om at det har skjedd ei endring sidan innføringa av felles internasjonalt kontor, har nokre av ordningane som har blitt innført, utan tvil hatt ein positiv effekt, som f.eks. den nye fadderordninga. Studentane som kom etter 2006, var jamt over meir fornøgde enn dei som kom før dette året, og det tyder på at det har blitt gjort eit godt arbeid med å etablere klarare rutiner. Det som gjekk att i tilbakemeldingane frå avdelingane, var at dei stort sett er fornøgde med samarbeidet med internasjonalt kontor, men dei har ingen sterke meiningar om organiseringa (bortsett frå at det på generelt grunnlag blir oppfatta som positivt at samarbeidet om internasjonalisering fungerer). Nokre av avdelingane ønska seg meir støtte til internasjonal marknadsføring og peika på behovet for å ha ein ekspert på EUs rammeprogram og andre forskningsprogram som kan gi fagmiljøa informasjon om finansieringskjelder og koordinere søknadsskriving, rapportering og nettverksbygging. Med ei slik stilling kunne internasjonalt kontor få utvida sitt arbeidsfelt, og det ville bli lettare å skape synergiar og kople student- og lærarutveksling mot forskningssamarbeid. Internasjonalt kontor si eiga vurdering la vekt på at prosjektet har gjort det mulig å etablere eit team rundt internasjonalisering. Dette har vore positivt for medarbeidarane, både faglig og sosialt. Ein har eit miljø på jobben og kan utvikle seg i fellesskap med andre. Samtidig får ein dra nytte av dei andre sin kompetanse og utveksle idéar og erfaringar. Ressursane på internasjonalt kontor blir dessutan utnytta på ein meir effektiv måte ved at det i størst mulig grad blir tilstreba å finne felles løysingar på utfordringane ein står overfor. Eksempel på fellestiltak er websider, brosjyre, rutiner, representasjon/marknadsføring på reiser, aktivitetar for internasjonale studentar og fadderordning. I kontakten med utanlandske institusjonar har internasjonalt kontor opplevd at HiL og HiG som små institusjonar har stor gevinst av å samarbeide. Ved å stå i lag blir høgskulane meir interessante for utanlandske partnarar, fordi ein får breiare studieportefølje og meir å tilby av undervisning på engelsk. På bakgrunn av denne evalueringa fatta høgskulestyra vedtak om vidareføring av prosjektet for ein ny periode på 3 år ( på HiL og på HiG). Internasjonalt kontor har tre tilsette: Leiar av internasjonalt kontor (100 % stilling) Medarbeidar med kontorstad Lillehammer (auka frå 80 til 100 % frå 1. august 2007). Medarbeidar med kontorstad Gjøvik (100 % stilling, derav 30 % som UNISKA-koordinator). 4

5 2.2. Økonomi Internasjonalt kontor hadde eit driftsbudsjett på ,- (ekskl. lønnsutgifter). HiG og HiL bidrog med like deler til driftsbudsjettet. I tillegg vart det på HiL sett av kr ,- i strategisk reisestøtte til fagleg tilsette. Oversikt over utgifter i tertial 2. tertial 3. tertial Totalt Budsjett Bevertning/representasjon , , Reiser 67166, , , , Konferanseavgifter 7618, , , Norskkurs , Velferdstiltak int.studenter 58632, , , , Markedstiltak ,5 0, , Telefon/internett 3769, , , , Utstyr , ,5 0 Andre utgifter (BESØK FØR EAIE) , , Totalt , Den nye fadderordninga har generert ein del utgifter, og internasjonalt kontor ser behovet for å auke denne budsjettposten. Det er også ønskeleg med ei større satsing på internasjonal marknadsføring, noko som helst burde vere eit ansvarsområde for marknads- og informasjonsavdelingane, i samarbeid med internasjonalt kontor. I 2007 hadde internasjonalt kontor ,- til marknadsføringstiltak og prioriterte å få laga profileringsmateriell (t-skjorter og minnepennar). Det burde også ha blitt laga nytt brosjyremateriell, men det var ikkje rom for dette på budsjettet. HiL sin reisestøttepott på ,- skal brukast til finansiering av faglege reiser til avtaleinstitusjonar. Målet er at desse avtalane i større grad får ei fagleg forankring, og at det blir utvikla andre former for samarbeid (lærarmobilitet, forskningssamarbeid, pensumutviklingsprosjekt, joint degrees, intensivkurs, tematiske nettverk osv.). I 2007 vart det gjort følgjande tildelingar: Fagperson Avdeling Vertsinstitusjon Tildeling Marit Elvsås ASV ESC Troyes, Frankrike 8722,- Christian Krogh ASV Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Finland 9220,- (+ Erasmus-stipend) Christian Krogh ASV Vidzemes Augstskola, Latvia 1775,- Inger Norbye AHS TEI Athens, Hellas 6325,- (+ Erasmus-stipend) 5

6 Marit Elvsås ASV ESC Troyes, Frankrike 7 690,- (+ Erasmus-stipend, går på 07/08 tildelinga) 2.3. Fokusområde i 2007 Mot slutten av 2006 fikk internasjonalt kontor godkjent ei studiepoengsgivande fadderordning for innreisande utvekslingsstudentar som starta opp i vårsemesteret I løpet av året gjennomførte 23 studentar fadderemnet; 15 på HiL og 8 på HiG (bestått emne gir 5 studiepoeng). Innføringa av denne ordninga har vist seg å vere eit svært vellykka tiltak. Fadderstudentane er engasjerte, kreative og legg ned ein stor arbeidsinnsats. Teoriundervisninga gjer dei meir bevisste på kulturforskjellar, og dei blir dermed betre rusta til å ta fatt på den praktiske delen av emnet med mottak og oppfølging av studentane. Utvekslingsstudentane blir godt ivaretatt og har eit sosialt nettverk frå første dag. Dette har utvilsamt ført til ei betre integrering og meir fornøgde studentar. Internasjonalt kontor laga nye websider i Den viktigaste endringa var at hvor kan jeg dra -sida no er søkbar, dvs. at ein student som er interessert i utveksling kan søke på fagområde og få opp institusjonar som er aktuelle for hans/hennar studium. Dei nye sidene har eit betre design og er enklare å redigere enn dei forrige. Internasjonalt kontor ser at det bør gjerast meir for å marknadsføre HiL og HiG overfor utanlandske samarbeidspartnarar. I 2007 vart det satt av pengar til profileringsmateriell, og denne summen vart brukt til å få laga t-skjorter og minnepennar. Formålet er å spreie informasjon til potensielle innreisande utvekslingsstudentar. T-skjortene har blitt delt ut til alle innreisande studentar, med håp om at dei skal bruke dei når dei er tilbake på sine heimeinstitusjonar. Minnepennane blir gitt til studentar som skal reise ut til Erasmus-partnarar og andre reelle utvekslingspartnarar. På minnepennane er det ein ferdig presentasjon, og studentane får i oppdrag å halde orienteringsmøte for studentar på vertsinstitusjonen. Internasjonalt kontor har også i 2007 vidareført det gode samarbeidet med Høgskolen i Hedmark. Det største fellesprosjektet dette året var arrangementet i forkant av EAIE (European Association for International Education). EAIE sin årlige konferanse samlar rundt 2500 deltakarar som jobbar innan internasjonalisering av høgare utdanning. Sidan konferansen i år var i Norge, nytta HiL, HiG og HiHm høvet til å invitere sine partnarar til ei samling i forkant. Vi hadde 15 gjester på eit to dagars program på Hamar, Gjøvik og Lillehammer og fekk mange positive tilbakemeldingar på opplegget. HiG/HiL og HiHm samarbeida dessutan om deltaking på NAFSA i Minneapolis og hadde felles møte med 6

7 potensielle utanlandske partnarar der. Det vart også gjennomført ein felles aktivitetsdag for internasjonale studentar på Budor 24. mars Handlingsplan for internasjonalisering Internasjonalt kontor utarbeida i 2007 ein handlingsplan for internasjonalisering ved HiL og HiG. Høgskulestyret ved HiL vedtok handlingsplanen 24. april HiG hadde planen oppe til diskusjon i leiargruppa, men den har foreløpig ikkje blitt vedtatt. For HiL set handlingsplanen som mål at det skal vere 100 utreisande og 50 innreisande utvekslingsstudentar pr. år innan 2008, samt 10 utreisande og 10 innreisande lærarar. Planen definerer ei rekke konkrete tiltak som skal gjennomførast for å nå måla, bl.a. oppretting av internasjonalt utval som eit strategisk, rådgivande og samordnande organ for høgskulestyret i saker som omhandlar internasjonalt arbeid ved høgskulen. Utvalget vart etablert hausten 2007, med Gudmund Moren som leiar. Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme internasjonalisering ved HiL, styrke samarbeidet mellom avdelingane, få i stand gode og aktive samarbeidsavtalar med kvalitetssikra utanlandske institusjonar og stimulere til etablering av engelskspråklige studietilbud på utvalgte fagområde. Avtalar og nettverk 3.1. Samarbeidsavtalar med utanlandske lærestadar HiL og HiG har no til saman ca. 120 samarbeidsinstitusjonar i utlandet (inkl. partnarar i nettverk). Med ein så omfattande avtaleportefølje kan det i åra framover bli nødvendig å foreta nokre prioriteringar og satse på strategisk viktige samarbeidspartnarar. Internasjonale avtalar må følgast opp, og det bør vere jevnlig kontakt både på administrativt og faglig nivå. Aktivitet kjem ikkje av seg sjølv, den må stimulerast. Med ein såpass omfattande avtaleportefølje kan ein ikkje ha like tett oppfølging av alle samarbeidspartnarane. Derfor er det nyttig å foreta ei prioritering. Det har allereie blitt stilt spørsmål ved om HiL/HiG har for mange samarbeidspartnarar, og dette er ei problemstilling som internasjonalt kontor vil gripe fatt i og utgreie. Færre samarbeidspartnarar ville gjere det lettare å følge opp kvar enkelt avtale, men ein stor avtaleportefølje gir fleksibilitet. At ein avtale er passiv i nokre år, betyr ikkje at den blir det for alltid. Færre avtalar vil antakeligvis føre til at fleire studentar reiser ut uavhengig av avtalane, og denne mobiliteten vil ikkje kome med i rapporteringa til departementet. Det er også verdt å merke seg at dei institusjonane som er mest populære blant våre studentar, ikkje er dei same institusjonane som sender studentar til oss. Tanken 7

8 om å ha eit lite antall hovudsamarbeidspartnarar kan også kome i konflikt med prinsippet om god faglig forankring. HiG og HiL har mange fagområde, og det vil vere vanskeleg å samordne alle dei faglige krava/forventningane til ein samarbeidsavtale. I dei tilfella der avtalane dekker mange av fagområda til HiL/HiG, er det gjerne store institusjonar i den anglosaksiske verda der avtalen er av typen study abroad (dvs. ikkje reelle utvekslingsavtalar, kun eksport av studentar) og ikkje særlig godt faglig forankra. Dette er avtalar som fungerer greit for å sende studentar ut, men som ikkje vil gi innreisande studentar. Desse institusjonane er heller ikkje dei som er mest interessert i faglig samarbeid. Følgjande nye avtalar vart inngått i 2007: Institusjon Land Type Fagområde Aktivitetar avtale Trent University Canada Exchange Diverse Kontakt oppretta på NAFSA. Besøk frå Trent i forkant av EAIE. University of Northern British Canada Exchange Diverse Møte på NAFSA. Studentar frå HiL til UNBC. Columbia University of Joensuu Finland Erasmus Mundus Medieteknikk Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Vaasa University of Applied Sciences Finland Erasmus Medieteknikk Faglig kontakt (Faouzi). University of St.Etienne Hubei University of Economics Frankrike Erasmus Mundus Medieteknikk Kina Bilateral Medieteknikk/infor masjonssikkerhet Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Besøk frå Hubei til HiG og HiG til Hubei. University of Malta Malta Erasmus Radiografi Vidareføring av samarbeid som tidligare gikk via HiB sitt nettverk. University of Granada Spania Erasmus Mundus Medieteknikk Samarbeid med HiG om joint master - CIMET. Utvalgt som Erasmus Mundus master. Universitat Ramon Llull Spania Erasmus Teknologi Møte på EAIE. Ein student til HiG. 8

9 Central Saint Martins College of Art & Design Storbritannia Study abroad Mediedesign Coventry University Storbritannia Erasmus Industriell design og teknologiledelse University of Storbritannia Study Mediedesign Reading abroad Ein student frå HiG til CSM. Faglig kontakt (Ole Lund). Besøk frå HiG til Coventry, og frå Coventry til HiG. To studentar frå HiG til Coventry Faglig kontakt (Ole Lund). Hochschule für Sveits Exchange Reiseliv Møte på EAIE. Wirtschaft Luzern Högskolan Gävle Sverige Erasmus Sjukepleie Geomatikk To besøk frå HiG til Gävle. Møte på EAIE. Fachhochschule Brandenburg Tyskland Erasmus Medieteknikk Faglig besøk til HiG. 1 student til HiG. HTWK Leipzig Tyskland Erasmus Medieteknikk Faglig kontakt (Peter Nussbaum). Tomas Bata University Tsjekkia Erasmus Øk.adm/reiseliv Møte på EAIE. Izmir University of Economics Tyrkia Bilateral Medieteknikk Faglig kontakt (Faouzi). North Dakota State University Washington & Jefferson College USA Exchange Diverse Kontakt oppretta via HiHm. Møte på NAFSA. Besøk til HiL og HiG i forkant av EAIE. USA Exchange Diverse Møte på NAFSA. Dessutan har HiL sin avtale med Darmstadt i Tyskland blitt utvida til også å gjelde informatikk ved HiG. HiG sin avtale med Paderborn i Tyskland er utvida til også å gjelde HiL. HiL har vidareutvikla samarbeidet med Birzeit University i Palestina. I fellesskap med NTNU søkte HiL og Birzeit til NOMA om støtte til å utvikle eit masterprogram i Community Psychology. Det vart tildelt forprosjektmidler, men hovudsøknaden vart avslått. Det er klaga på vedtaket. 9

10 HiG har inngått eit samarbeid med Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder om å samarbeide med utvalgte universitet i Hubei-provinsen i Kina. I tillegg til avtalen med Hubei University of Economics, som vart signert på Gjøvik i juni, blir det jobba med å opprette avtalar med Wuhan University og Wuhan University of Technology Deltaking i program og nettverk Erasmus Oversikt over tildeling av OM (administrativ støtte), SM (studentstipend) og TS (lærarstipend): HiG HiL OM: kr ,- kr ,- SM: kr ,-,- kr ,- TS: kr ,- kr ,- HiG tildelte Erasmus-stipend til éin student og éin lærar, totalt ,-. Ubrukte stipend blir tilbakebetalt til SIU. Lærarstipendet vart tildelt Jon Yngve Hardeberg som hadde opphald ved Université de Bourgogne i Dijon, Frankrike. Ved HiL vart heile den tildelte potten fordelt, og det vart tildelt 21 studentstipend og fire lærarstipend, fordelt på to lærarar. Christian Krogh reiste på lærarutveksling til Vidzemes Augstskola i Latvia og Mellersta Österbottens Yrkeshögskola i Finland, medan Inger Norbye hadde opphald ved TEI Athens og FH-campus Wien. Hausten 2007 reiste fem lærarar frå HiG/HiL på Erasmus-utveksling, men dette går på tildelinga for Erasmus-året (Marit Elvsås til Troyes i Frankrike, Inger Norbye og Liv Roland til Wien, Kari Hugsted og Anne Berit Myhren til Pardubice i Tsjekkia). Åtte nye Erasmus-avtalar vart inngått i 2007 (sju innan fagområde ved HiG, éin innan fagområde ved HiL). Kvoteordninga Tredjekvart år søker institusjonane om tildeling av plassar i kvoteordninga (som inneber at 1100 studentar per år kan studere til ein grad ved ein norsk institusjon). Nytt sidan forrige runde er at SIU 10

11 har tatt over administrasjonen av ordninga. I perioden hadde HiG fire kvoteplassar; to på aust-kvoten (dvs. utvalgte land på Vest-Balkan, i Aust-Europa og Sentral-Asia) og to på sør-kvoten (dvs. utvalgte utviklingsland, inkl. Palestina), medan HiL hadde tre (to på øst og éin på sør). Både HiG og HiL søkte om å få eit større antal kvotestudentar. Svar på søknadene kom i slutten av november. HiG har fått tildelt totalt 12 plassar (ni på øst og tre på sør). HiL har fått tre plassar, same antal som i forrige periode. SIU hadde på forhånd gitt signal om at engelsksspråklige masterstudium ville bli prioritert, og det er tydelig at dette har gitt positivt utslag for HiG. Nordplus HiL/HiG deltar i følgande nettverk: NIMU (TVF, HiL og IMT, HiG) Nordlink (ISP, HiG) Nordiskt Nätverk Inom Teknik (IIA, HiG) AluNord (IIA, HiG) Filmskolene i Norden (DNF, HiL) Nettverk innan sosialt arbeid (AHS, HiL) 5 HiL-studentar fekk Nordplus-stipend gjennom NIMU-nettverket. 7 studentar på industriell design og teknologleiing ved HiG deltok på intensivkurs i regi av AluNord ved Syddansk Universitet. Kurset samla 70 deltakarar frå dei fem nordiske landa. Nordlink arrangerte lærarseminar og nettverksmøte på Gjøvik i september (til saman 19 deltakarar). Dessutan var 15 sjukepleiarar frå praksisfeltet tilknytta CVU Øresund på besøk i Gjøvik i desember. To faglig tilsette ved HiG fekk Nordplus free mover stipend for besøk til Högskolan i Gävle. 11

12 Nytt program frå 2007 Life long Learning Programme (LLP) EU sitt nye program for livslang læring (LLP) erstattar, vidarefører og vidareutviklar utdanningsprogramma Sokrates og Leonardo da Vinci. Norge deltar i LLP gjennom EØS-avtalen. Fire sektorprogram utgjer hovuddelen av LLP: Comenius for barnehage, grunnskule og vidaregåande skule (samt lærarutdanning). Erasmus for høgare utdanning. Grundtvig for vaksenopplæring. Leonardo da Vinci for yrkesopplæring og -praksis samt større prosjektsamarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet. Ei viktig endring er at all mobilitet for høgare utdanning blir samla i Erasmus (praksisutveksling for studentar flyttast frå Leonardo til Erasmus). Eit anna nytt element er at det opnast for utveksling av administrativt tilsette. I samband med overgangen til det nye programmet måtte alle institusjonane søke om nytt Erasmus University Charter. HiG og HiL søkte om extended version (dvs. inkludert praksisutveksling), og begge høgskulane fekk innvilga søknaden. Erasmus Mundus Erasmus Mundus er eit samarbeidsprogram for europeiske institusjonar på master- eller doktorgradsnivå der universitet og høgskular går saman i konsortium for å tilby ein felles grad. Høgskolen i Gjøvik blei i 2007 med i eit konsortium som fekk innvilga søknaden sin til programmet. HiG samarbeider med University of Saint-Etienne (Frankrike), University of Granada (Spania) og University of Joensuu (Finland) om mastergraden Color in Informatics and Media Technology (CIMET). Studiet har oppstart hausten

13 4. Mobilitet 4.1. Studentmobilitet Studentmobilitet fordelt på avdeling Høgskolen i Gjøvik UT INN HOS Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 14 3 ING Avdeling for ingeniør- og allmennfag 6 1 IMT Avdeling for informatikk og medieteknikk Totalt HiG Høgskolen i Lillehammer AHS - Avdeling for helse- og sosialfag 38 9 ASV - Avdeling for samfunnsvitenskap TVF - Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 17 4 Utan avdelingstilknytning Totalt HiL Totalt HiG+HIL Fordelt på fagområde Sjukepleie 14 3 Ingeniørfag, bygg 2 Ingeniørfag, elektro 1 Geomatikk 2 1 Industriell design og teknologiledelse 1 Medie management 3 Mediedesign 1 Informatikk 1 1 Medieteknikk

14 Informasjonssikkerhet 1 12 Barnevern 13 Sosialt arbeid 17 9 Vernepleie 7 Psykologi 1 Reiseliv 22 9 Organisasjon og leiing 7 Økonomi og administrasjon 4 5 Samfunnsfag 3 Film- og fjernsynsvitenskap 16 4 Kulturprosjektledelse 1 Andre 10 Fordelt på land Australia 23 Belgia 3 3 Canada 4 Danmark 3 2 Finland Frankrike 4 6 Hellas 1 Italia 2 Latvia 5 Litauen 1 Namibia 32 Nederland 3 7 New Zealand 1 Portugal 1 Slovakia Spania 6 5 Storbritannia 4 Sveits 3 Sverige 4 Sør-Afrika 5 Tsjekkia 6 14

15 Tyrkia 4 1 Tyskland 2 27 USA 9 10 Østerrike 1 1 Fordelt på avtaletype Erasmus Nordplus 5 Erasmus Link 4 1 Bilateral Tabellane over viser berre utveksling som er avtalebasert og som har opphald på min. 3 månader. Det er berre desse opphalda som utløyser mobilitetsstøtte frå departementet. I tillegg var det tre studentar som reiste utanom avtale (éin frå HiG og to frå HiL) og 3 HiG-studentar (sjukepleie) og 11 HiL-studentar (sosialt arbeid) som reiste på kortare opphald. I handlingsplanen for internasjonalisering er det satt som mål at HiL skal sende ut 100 studentar i året innan 2008 og HiG 50 (på avtalebasert utveksling på min. 3 mnd.). Delmåla for 2007 er satt til 85 på HiL og 30 på HiG. Tala for 2007 viser at HiL ligg godt an i høve til denne målsetninga; 91 studentar var på utanlandsopphald i HiG hadde 26 studentar ute. Delmålet er nesten nådd, men HiG har fortsatt ein jobb å gjere med å få sendt fleire studentar ut. Som i tidligare år reiser dei fleste ut gjennom bilaterale avtalar. Namibia og Australia held stand som dei mest populære landa. Heile 47 % av dei utreisande har valgt desse to landa. I 2007 er det ei gledelig auke i talet på innreisande studentar. Både HiG og HiL har dobla talet frå 2006 til 2007, og ligg godt an til å nå målet i handlingsplanen om 50 innreisande studentar til kvar høgskule i Dette er eit resultat av fleire emne på engelsk, betre informasjon, større avtaleportefølje, god veiledning og ikkje minst fornøgde studentar. Spesielt HiL har ei utfordring med å få eit betre undervisningstilbud på engelsk. 42 % av dei innreisande har tatt fag ved dei internasjonale masterprogramma på HiG. Når heile program blir undervist på engelsk, får studentane fleire emne å velge mellom, og dei kan sette saman semesterpakkar på tvers av kull og program. Dei aller fleste innreisande kjem fortsatt frå Europa. Tyskland står åleine for 27 % av dei innreisande. I tillegg kan gruppa frå Luther/Concordia for første gang rapporterast som utvekslingsstudentar. 83 % av dei innreisande kjem gjennom Erasmus-programmet, medan Erasmus-studentar utgjer berre 23 % av dei utreisande. 15

16 Studentmobilitet HiL ut HiG ut HiL inn HiG inn 4.2. Reiser og besøk Her følgjer ei oversikt over internasjonalt kontor sine reiser til samarbeidspartnarar samt deltaking på internasjonale konferansar (lærarmobilitet er ikkje tatt med her): Reise til Tidspunkt Deltakarar Formål Tyskland januar Inger Elin Nes Hjelle Håkon Solberg Besøkte Hochschule Harz, Fachhochschule Schmalkalden og Fachhochschule Ludwigshafen. Info-møte for studentar, møte med internasjonalt kontor og aktuelle fagmiljø. Troyes, Frankrike mars Marit Elvsås Inger Elin Nes Hjelle Besøkte Ecole Supérieure de Commerce de Troyes. Møte med studentar, internasjonalt kontor og leiinga ved institusjonen. Pardubice, mars Iver Jensen Deltok på International Week 16

17 Tsjekkia Bente Gaalaas Rønningen St. Etienne, Frankrike april Bente Gaalaas Rønningen Monica Strand Coventry, 29. april 1. Jo Sterten Storbritannia mai Torbjørn Skogsrød Inger Gamme Inger Elin Nes Hjelle Minneapolis, 25. mai 1. Inger Elin Nes Hjelle USA juni Trondheim Inger Elin Nes Hjelle september Håkon Solberg Bente Gaalaas Rønningen Erasmus Mundus, CIMET-møte Etablering av samarbeid med Coventry University. NAFSA møte med eksisterande og aktuelle nye samarbeidsinstitusjonar. EAIE-konferanse (European Association for International Education) Internasjonalt kontor har dessutan vore representert på følgjande SIU-seminar: - Seminar om samarbeid med Kina, Narvik, 11. januar - Seminar om LLP, Gardermoen, 21. februar - Profileringsseminar, Bergen, 15. mars - Erfaringsseminar om samarbeid med Nord-Amerika, Oslo, 12. april - Seminar om kvoteordninga, Bergen, 27. august - Erasmus-seminar, Bergen, november - Erasmus Mundus seminar, Gardermoen, november Under kjem ei tilsvarande oversikt over besøk til HiL/HiG: Besøk frå Tidspunkt Deltakarar Formål Bond University, Australia Hubei University of Economics, Kina Concordia College, USA 19. mars Helen Armitage Orientering for studentar. Oppfølging av samarbeid. 11. mai Delegasjon beståande av 10 Signering av samarbeidsavtale. repr mai Stacey Rodlund og Christina Oppfølging av studentar. Møte med Larson internasjonalt kontor. Pacific Lutheran 28. juni Neil Sobenia Oppfølging av samarbeid. 17

18 University, USA Coventry University, Storbritannia Noordeliejke Hogeschool Leeuwarden, Nederland Hawaii Pacific University, USA Luther College, USA 11 samarbeidsinstitusjonar Diskusjonar om revisjon av samarbeidsavtale. 22. oktober Ian Dunn og Irene Oppfølging etter HiGs besøk i mai. Glendinning Orientering for studentar. Møte med aktuelle fagmiljø og internasjonalt kontor. 25. sept. Vera Gaikhorst Møte med aktuelle fagmiljø og internasjonalt kontor. 8. oktober Lillian Hallström Pre-departure møte med studentar Jon Lund Møte med internasjonalt kontor november Pre-EAIE samling, felles september arrangement med HiHm. 5. Planar for 2008 HiL og HiG har aldri tidligare hatt så mange innreisande utvekslingsstudentar som i 2007, men ambisjonen er likevel å få mange fleire! For HiL er det ei stor utfordring å få opp eit betre undervisningstilbud på engelsk. Pr. i dag er det for få emne, noko som gjer det vanskelig å rekruttere studentar. HiG har eit godt tilbud innan enkelte fagområde. Utfordringa for HiG blir å få med fleire fagmiljø. HiG må dessutan ha eit fokus på å få fleire studentar til å reise ut. Det totale studenttalet på HiG har auka, men det er få som brukar sjansen dei har til å reise på utveksling. Internasjonalt kontor vil satse på å gi meir og betre informasjon til studentane. Eitt tiltak som blir gjeninnført i 2008 er internasjonal dag, som skal bli eit årlig arrangement på begge campus. Internasjonalt kontor vil etablere eit betre system rundt studentevalueringar, både for innreisande og utreisande studentar. Evalueringane kan gi gode indikasjonar på kva som skal til for at studentane skal bli motivert for å delta i studentutveksling, og for at dei skal bli fornøgde med oppholdet. 25. januar 2008 Inger Elin Nes Hjelle Leiar av internasjonalt kontor 18

ÅRSRAPPORT FOR 2006. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2006. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2006 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik 1. INNLEIING... 3 2. PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL... 3 2.1. BEMANNING... 3 2.2. ØKONOMI... 3 2.3.

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2008 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 1. INNLEDNING... 3 2. PROSJEKTET FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL...

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

INTERNASJONALT KONTOR

INTERNASJONALT KONTOR ÅRSRAPPORT FOR 2005 INTERNASJONALT KONTOR HØGSKOLEN I GJØVIK OG HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1. INNLEIING... 2 2. PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL... 2 2.1. BEMANNING... 2 2.2. ØKONOMI... 2 2.3.

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt i Styret for Høgskulen i Volda 27.10.06 sak 47/2006 INNLEIING Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Presentasjon av Erasmus+ programmet

Presentasjon av Erasmus+ programmet UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 38/13 Presentasjon av Erasmus+ programmet Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

Årsrapport 2009. Felles internasjonalt kontor. Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Årsrapport 2009. Felles internasjonalt kontor. Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 Felles internasjonalt kontor Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 1 Innholdsfortegnelse: 1. Forankring i institusjonene...3 Personalmessig organisering...3 Internasjonalt utvalg

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

OFK sitt internasjonale nettverk

OFK sitt internasjonale nettverk OFK sitt internasjonale nettverk Prinsipp for etablering av bilaterale samarbeidsavtalar I OFK sin internasjonale strategi for perioden 2009-2014 blir det slått fast at: Oppland fylkeskommune skal ha et

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar

SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar SIU Internasjonalt samarbeid finansiert gjennom ulike program og ordningar Nasjonal konferanse for leiarar i kommunal vaksenopplæring Fornebu 10. februar 2015 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON LAND Hochschule Wismar l'université d'orléans, IUT de l'indre La Universidad de Castilla-la Mancha The Politecnico

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017

Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017 Vår ref: 17/00505-1 Dykkar ref: Dato: 23.05.2017 Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013

LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013 Møtested: SIU, Vaskerelven 39, Bergen, 4. etg. Dato: 05.03.2013 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Internasjonal seksjon 2015 Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Bemanning Sted: Internasjonalt hus Antall ansatte: 19 fordelt på følgende hovedansvarsområder: Programforvaltning Mobilitet Opptak Godkjenning

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Internasjonal deltaking Program og prosjekt

Internasjonal deltaking Program og prosjekt Internasjonal deltaking Program og prosjekt Inspirasjon og deling 9.februar 2016 Cecilie Høisæter, Fylkesmannen i Hordaland Geir Hundvebakke, Åsane vgs., Bjørgvin og Bergen fengsel 1 Hvorfor internasjonalisering?

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, 22.11.2011 Kari Omdahl 2 NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig Søknadsfristen er 09.03.2012

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 UTLANDS- STATISTIKKEN 2011 2012 Innhold Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 Tabell 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING HØGSKULEN I VOLDA. Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda sak 20/09

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING HØGSKULEN I VOLDA. Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda sak 20/09 HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2009-2011 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda 04.06.09 sak 20/09 1 Innleiing Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12

Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12 Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12 I første del av møtet deltok også de internasjonale koordinatorene. 2. del kun for arbeidsgruppen.

Detaljer

Internasjonale avtaler og nettverk

Internasjonale avtaler og nettverk Internasjonale avtaler og nettverk Celine Ursula Nygaard Rådgjevar, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no 04.11.2015 Kvifor avtalar? Strategisk Formelt rammeverk Økonomisk gunstig For

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS

1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS 1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS Det er Studieadministrativ avdeling som tek seg av det tekniske kring sjølve opprettinga og avsluttinga av utvekslingsavtalar i FS, også lokale,

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Globalisering ei drivkraft til fornying

Globalisering ei drivkraft til fornying FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET Norwegian Ministry of Government Administration and Reform Globalisering ei drivkraft til fornying Globaliseringskonferanse 26. april NHO Sogn og Fjordane Fornyings-

Detaljer