Del 3 Fysiologisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 3 Fysiologisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø"

Transkript

1 Del 3 Fysiologisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Innhold 1. Biologisk og kjemisk miljø Smittsomme sykdommer Seksuelt overførbare sykdommer Resistente stafylokokker Tuberkulose Andre smittsomme sykdommer Konsekvenser av smittsomme sykdommer for folkehelsa i Nord-Trøndelag Vaksinering Vaksinering og konsekvenser for folkehelsetilstanden Inneklima i skoler Fysisk miljø Friluftsområder, tur- og sykkelstier Idrettsanlegg og rekreasjonsareal Sammendrag idrettsanlegg og rekreasjonsareal Universell utforming Sosialt miljø Kultur og folkehelse Frivillig aktivitet i Nord-Trøndelag Valgdeltakelse Folkehelse og politiets innsats mot rus Offer for lovbrudd i Nord-Trøndelag Utvikling i kriminalitetsforekomsten i Nord-Trøndelag Utenforstående grupper Utdanning, sysselsetting og utenforskap Sosialt utenforskap Tabell- og figurliste... 21

2 Sammendrag og vurdering Få problemer med smittsomme sykdommer i Nord-Trøndelag Smittsomme sykdommer er ikke et utbredt problem i Nord-Trøndelag. Sykdommer som tuberkulose og uvanlige smittsomme kjønnssykdommer som AIDS, syfilis, og gonore holder et lavt nivå i fylket. Av de smittsomme sykdommene som blir innrapportert, er det klamydia som er den vanligste, hvor det har vært mellom 400 og 700 rapporterte tilfeller de siste årene. Utenom klamydia er forekomsten av andre seksuelt overførbare sykdommer små. Multiresistente stafylokokker er en infeksjon som ikke er farlig for friske personer, men som medfører en risiko hvis den blir spredd til personer med nedsatt helse. Spredning av infeksjonen på helseinstitusjoner gjør behandling dyrere og mindre effektiv. I 2015 var det et tilfelle av spredning av multiresistente stafylokokker på flere svinebesetninger i Nord-Trøndelag. Situasjonen ble håndtert, men med en stor samfunnsøkonomisk kostand, blant annet gjennom saneringen av svinebesetninger. God vaksinering av befolkningen i fylket Vaksineringsgraden i Nord-Trøndelag er god. Det er avvik fra den anbefalte andelen vaksinerte i noen mindre kommuner, men dette utgjør ikke mange personer i absolutte tall. Vanskelig å identifisere bruken av anlegg for fysisk aktivitet Det finnes en rekke idrettsanlegg i Nord-Trøndelag, og det er også tilgang til rekreasjonsareal i de fleste kommunen. Større idrettsanlegg er mer utbredt langs kysten enn lengre inn i fylket, men det er også her befolkningstettheten er størst. Det er vanskelig å evaluere tilgjengeligheten av fysiske arenaer på tvers av kommuner og fylker, siden befolkningsstørrelse og tetthet, sammen med geografien vil variere. Tiltak er gjennomført i fylket for å evaluere bruken anlegg som har fått støtte fra fylkeskommunen. Fylkeskommunens bygg skal følge krav til universell utforming og inneklima Fylkeskommunen har ansvar for bygningsmassen som benyttes til videregående opplæring, og har et overordnet ansvar for regional planlegging i fylket. Innenfor begge disse områdene følges krav til universell utforming, og andre krav til planlegging innenfor dagens regelverk. Som med tilgangen til områder for fysisk aktivitet så er det vanskelig å ha oversikt over alle fysiske forutsetninger for folkehelse i fylket. For å få mer inngående informasjon om de faktiske forholdene på skoler og andre offentlige anlegg så må man gjennomføre mer dyptgående evalueringer. Det finnes mange ulike frivillige organisasjoner og kulturuttrykk Den kulturelle skolesekken er et tiltak som har gjort kulturelle opplevelse tilgjengelig for elever i grunnskolen og under videregående opplæring. Tiltaket er i regi av fylkeskommunen. Det er et bredt spekter av frivillige organisasjoner i fylket. Idrettsorganisasjoner er den vanligste typen, men organisasjoner fokusert på kultur og kunst, og rekreasjon og sosiale foreninger er vanligst etter de som er fokusert på idrett. Valgdeltakelsen i fylket ligger rimelig nært landssnittet, men den varierer mellom kommunene. Vi har ikke kunnskap om det er en sammenheng mellom helse og valgdeltakelse, men hvis man har en lav valgdeltakelse i kommunene, så er det verdt å undersøke om de som har større helseutfordringer for eksempel ikke stemmer. 1

3 Alkohol er fortsatt en viktig å utfordring for folkehelsa Alkohol er en klar utfordring for folkehelsa i fylket. Man har tidlig debut for inntak av alkohol blant ungdom. Politiet bruker også en stor del av ressursene sine i helgene på å håndtere hendelser relatert til alkohol og overstadig berusede personer. Gjennom samarbeidet «Ansvarlig alkoholhåndtering» har regionale aktører gått inn for å jobbe med denne problemstillingen. Politiet følger med på om det oppstår andre belastede miljøer, men det er ikke noen som skiller seg spesielt ut i dag. Alkoholproblematikken ligger også bak mange av de andre utfordringene med ulykker og vold. Nedgående antall ofre for anmeldte lovbrudd, men det er menn som ser den største forbedringen Det er færre lovbrudd og ofre for kriminalitet i Nord-Trøndelag en snittet i landet, og forekomsten av begge disse ligger under antallet for landet. Det er også færre offer for lovbrudd i dag enn for ti år siden. Det har vært en nedgang i anmeldte lovbrudd, men denne utviklingen gjelder i hovedsak for mannlige offer for lovbrudd. Blant kvinner er det omtrent like mange offer i dag som for ti år siden. Det er også personer i aldersgruppen år som er sterkest representert av de som blir utsatt for voldskriminalitet. I 2013 var det 226 kvinnelige og 274 mannlige personoffer for voldskriminalitet i Nord- Trøndelag. Dette er tall som varierer over årene, og det er ikke en klar tendens til oppeller nedgang. Personer uten videregående utdanning i størst grad utenfor arbeidslivet Personer havner av ulike grunner utenfor arbeidslivet, utdanning eller og andre sosiale arenaer. En felles utfordring disse er at de mister de sosiale nettverk og mulighetene som jobb og utdanning gir. Når man ser på sysselsettingen så er personer uten videregående utdanning sterkt overrepresentert. Man ser også at innvandrere fra Asia, Afrika, Tyrkia, Latin-Amerika og Europa utenom EFTA har lavere sysselsetting enn befolkningen ellers. Dette kan ha ulike årsaker, men manglende kompetanse er et klart problem for å oppnå en tilknytning til arbeidslivet. Det er også langt flere flyktninger fra de nevnte landene. De som flykter drar nødvendigvis fra ganske begredelige forhold, og kan ha traumer i tillegg til manglende kompetanse. Det har også vært en trend de siste årene hvor unge personer utgjør en større andel av personer med lavinntekt. I dag er det en større andel i alderen som tjener mindre enn 60 prosent av medianene, enn i gruppen 67 år og oppover. Det er bra at de eldre i mindre grad opplever lavinntekt, samtidig er det bekymringsverdig at flere unge tjener dårlig. 2

4 Folkehelse og miljø Dette kapittelet dekker hvordan miljøet i ulike former kan påvirke folkehelsa. Fordelingen av tema følger rekkefølgen og oppdelingen foreslått i helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversiktsarbeidet. Detaljering av ulike tema i kapitelet varierer. Utvalg av fokusområder er gjort i samarbeid med andre regionale aktører, og de ulike avdelingene hos fylkeskommunen. Statistikk i kapittelet er blant annet hentet fra følgende kilder For mer utfyllende statistikk går det an å gå inn på nettsidene selv. På statistikker fra SSB kan man søke på det oppgitte tabellnummeret: Statistisk sentralbyrå: Meldesystem for smittsomme sykdommer: Brønnøysundregisteret: https://www.brreg.no/ Kommunehelsa statistikkbank: 1. Biologisk og kjemisk miljø 1.1 Smittsomme sykdommer Å ha oversikt over smittsomme sykdommer i befolkningen er en oppgave som ligger hos folkehelseinstituttet. Denne statistikken blir rapportert inn via Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Data på MSIS sine nettsider oppdateres kontinuerlig, utenom statistikk om klamydiainfeksjon som oppdateres en gang i året. Det er også mange smittsomme sykdommer som rabies og sars som ikke har vært å finne i Nord-Trøndelag siden (Noe av statistikken for dette området blir kontinuerlig oppdatert, statistikkene som det vises til her er ajourførte den ) Seksuelt overførbare sykdommer Av de seksuelt overførbare sykdommene som rapporteres gjennom MSIS, utgjør klamydia den sykdommen med klart størst forekomst. Fra 2005 til 2013 har årlig forekomst ligget mellom 430 og 770 rapporterte tilfeller i Nord-Trøndelag. Blant de andre innrapporterte seksuelt overførbare sykdommene - syfilis, gonore, HIVinfeksjon og AIDS, så har det ikke vært mer enn ti nye tilfeller årlig av de ulike sykdommene Resistente stafylokokker Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er gule stafylokokker som er resistente mot antibiotika. Dersom MRSA blir vanlig på helseinstitusjoner kan behandlingen av stafylokokkinfeksjoner bli mindre effektiv og betydelig dyrere (Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet, 2009, s. 3). I Nord-Trøndelag har 3

5 forekomsten av infeksjon ligget rundt 10 årlige tilfeller, mens antallet innrapporterte smittebærere har ligget rundt 15 i året. Det siste året (2015) har det vært en sak med spredning av MSRA i svinebesetninger i Nord-Trøndelag, og noen andre fylker. Dette utbruddet ble oppdaget og tatt tak i. Dette innebærer at spredningen i dette tilfellet ble håndtert, men med en samfunnsøkonomisk kostnad Tuberkulose I Vest-Europa har nedgangen i insidens stoppet opp de siste årene. Norge er blant de landene som har lavest insidens av tuberkulose i Europa. Det er omkring 6 pasienter per innbyggere i landet som får påvist sykdommen årlig, og dette utgjør totalt rundt 300 pasienter. (Folkehelseinstituttet, 2014). Nivået er omtrent tilsvarende i Nord-Trøndelag, hvor man siden år 2000 har ligget på et gjennomsnitt med mindre enn 10 nye tilfeller per år Andre smittsomme sykdommer Utenom de smittsomme sykdommene som er gjennomgått i avsnittene over, så er det i mange av sykdomsgruppene veldig små tall. Forekomsten av de sjeldne sykdommene er også stabile over flere år. Det er også endring i hvilke sykdommer som blir innrapportert, og sykdommer kan også forekomme selv om de ikke blir meldt inn til MSIS. For de som ikke blir testet så finnes det heller ikke statistikk Konsekvenser av smittsomme sykdommer for folkehelsa i Nord-Trøndelag Av statistikken over smittsomme sykdommer fra MSIS ser det ut som at det ikke er noen klare faresignal i fylket. Klamydiaforekomsten er på vei ned, og andre smittsomme sykdommer er på et stabilt nivå Vaksinering Norske barn er godt vaksinert mot sykdommer som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Mer enn ni av ti barn og unge fikk i 2013 de anbefalte barnevaksinene, ifølge statistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) (Folkehelseinstituttet, 2015). Nord-Trøndelag ligger et par prosentpoeng lavere på vaksinasjonsdekningen enn landet ellers. Likevel er ikke vaksinasjonsdekningen under 90 prosent for noen av sykdomsgruppene. 4

6 Tabell 1: Andel i prosent av den viste aldersgruppen som har mottatt meslingsvaksine i Nord-Trøndelag og landet År Alder 2 år 9 år Steinkjer 95,3 95,6 94,5 94,2 Namsos 93,8 93,8 87,8 88,6 Meråker 96,0 93,2 91,0 89,9 Stjørdal 96,0 96,7 96,6 96,9 Frosta 90,6 89,8 87,5 89,7 Leksvik 80,1 79,0 92,0 92,9 Levanger 96,8 97,0 97,0 97,6 Verdal 94,9 96,0 95,2 95,0 Verran 73,9 80,5 86,0 86,1 Namdalseid 95,4 96,6 : : Snåsa 91,0 92,0 91,8 91,5 Lierne 86,0 88,5 96,2 96,2 Røyrvik 58,3 66,7 55,9 61,5 Namsskogan 89,6 91,3 76,3 71,9 Grong 84,0 84,3 91,4 89,9 Høylandet 94,0 96,3 95,5 94,7 Overhalla 92,7 91,5 88,5 87,7 Fosnes 91,7 88,9 : : Flatanger : : 96,6 96,9 Vikna 89,4 90,7 91,3 90,5 Nærøy 86,4 83,6 94,3 93,3 Leka 86,4 80,0 84,4 83,9 Inderøy 98,3 98,0 98,1 98,4 Nord-Trøndelag 93,7 94,1 93,8 94,0 Hele landet 93,2 93,5 94,6 94,7 Folkehelseinstituttet, kommunehelsa, vaksinasjonsdekning (http://khs.fhi.no/). Vaksinasjonsdekningen for Nord-Trøndelag som helhet er omtrent på samme nivå som landet. Det er noe variasjon mellom fylket og landet, men dette utgjør ikke et avvik av substansiell betydning. Selv om noen kommuner ligger under en vaksinasjonsgrad på 95 prosent, så utgjør ikke dette en folkehelseutfordring. Lavere vaksinasjonsdekning i noen kommuner, utgjør få enkeltpersoner. I 2015 er det for eksempel to 2-åringer i Røyrvik. Da er det viktigere å se på vaksinasjonsgraden i større grupper eller fylket som helhet Vaksinering og konsekvenser for folkehelsetilstanden Vaksinasjonsgraden i Nord-Trøndelag er bra. Selv om noen kommuner har en lav vaksinasjonsgrad, så utgjør dette små grupper. I små kommuner kan også en eller to ikke vaksinerte personer i enkelte årskull føre til prosentvis store avvik fra normen, selv om dette beskriver veldig små grupper. 5

7 1.9. Inneklima i skoler Fylkeskommunen er ansvarlig for bygningsmassen som benyttes av videregående opplæring. For nybygg følges gjeldende regelverk for inneklima. Avvik blir håndtert ved innrapportering. Mer inngående informasjon om inneklima for bygg forutsetter mer inngående undersøkelser av bygningsmassen. 6

8 2. Fysisk miljø Det fysiske miljøet er der hvor folk arbeider, utøver fritidsaktiviteter og oppholder seg i dagliglivet. Tilgang til arenaer for fysisk aktivitet og tilrettelegging av det fysiske rom kan være med å påvirke aktivitetsnivået til befolkningen. Fylkeskommunen har rollen som regionalt planorgan, og gir råd og veiledning til kommunene i deres planleggingsprosesser. Fylkeskommunen bidrar også i arbeid med tilrettelegging av arenaer for fysisk utfoldelse Friluftsområder, tur- og sykkelstier Kommunene kartlegger selv verdifulle friluftsområder av regional og nasjonal interesse, men bruken av disse områdene er det vanskeligere å måle. I de enkelte kommunenes oversiktsarbeid vil det være interessant å se nærmere på bruken av lokale friluftsområder. Viktige spørsmål her vil for eksempel være hvem som benytter seg av de, og hvilken bruk det er lagt til rette for? SSB gjør tilgjengelig noe statistikk om samlet lengde av turstier, og om de er tilrettelagt for sommerbruk. 7

9 Tabell 2: Turveier, -stier og skiløyper i Nord-Trøndelag i 2014 Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km) Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per innbygger i km Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy (SSB, tabell 10835) Statistikken viser hvor mange meter med turstier og lignende det er i kommunene. Man ser at det varierer mellom kommunene hvor mange kilometer med turstier og løyper for sommerbruk som er tilgjengelig for innbyggerne. Det er viktig å ta med at tallene over vil bli påvirket av hvordan geografien i kommunen og kommunene rundt er. I noen kommuner vil det også være naturlig å bruke turveier i nabokommuner, og noen kommuner kan ha et begrenset areal for slik bruk tilgjengelig Idrettsanlegg og rekreasjonsareal Det finnes en rekke idrettshaller i Nord-Trøndelag. Kartet under viser anlegg av stor regional og nasjonal betydning. Listen er ikke uttømmende men viser noe a spredningen av anlegg i Nord-Trøndelag. 8

10 Figur 1: Kart over idrettsanlegg av stor regional og nasjonal betydning (NTFK, 2014). Det er også god tilgang til idrettsanlegg og friluftsområder. Tabellen under viser andel av befolkningen som har trygg tilgang til arenaer for fysisk aktivitet i nærområdene. 9

11 Tabell 3: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i kommuner i Nord-Trøndelag i 2013 Hele befolkningen Under tyve år Andel med trygg tilgang til rekreasjon sareal Andel med trygg tilgang til nærturterr eng Andel med trygg tilgang til rekreasjon sareal Disse tallene beskriver hvor stor andel av de som bor i tettsteder i kommunene som har trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng. Rekreasjonsareal er parker, idrettsanlegg eller naturområder på mer enn fem dekar i eller på grensen til tettsted (Statistisk sentralbyrå, u.d.). Naturterreng er naturområder på mer enn 200 dekar, som ligger i eller som grenser til tettsted. Trygg tilgang innebærer at områdene er innenfor en gitt radius (200 meter for rekreasjonsareal og 500 meter for nærturterreng), og mulig å nå via gangveier eller bilveier med lav fart. Manglende tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng kan være en terskel for de som vanligvis ikke kommer seg ut i naturen. Denne statistikken er viktigere i byene hvor det er mindre natur i øyeblikkelig nærhet. Selv om det er mange landlige 10 Andel med trygg tilgang til nærturterr eng Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy (SSB, tabell 9579)

12 områder i Nord-Trøndelag, så bor likevel en stor andel av befolkningen i fylket i tettsteder, og derfor er dette en viktig statistikk. Dyrket mark defineres ikke som rekreasjonsareal eller naturterreng, og kan forklare hvorfor det er lav tilgang i mindre kommuner, men dette kan også være på grunn av rapporteringsfeil Sammendrag idrettsanlegg og rekreasjonsareal Det er god tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i kommuner i Nord- Trøndelag. Det er spesielt viktig å merke seg at hvis en stor andel i større byer har dårlig tilgang, så rammer dette ganske store befolkningsgrupper Universell utforming Målet med universell utforming (UU) er å øke tilgjengeligheten for de som har begrenset mobilitet. Dette kan være på grunn av en rekke faktorer, hvor svekket syn eller hørsel, fysisk skade eller funksjonshemming, eller begrenset orienteringsevne kan hindre bruken av forskjellige fysiske arenaer. For de som er fullstendig avhengig av at fysiske omgivelsene er universelt utformet, så er UU en forutsetning for fysisk aktivitet. Samtidig kan tilpassede stier og anlegg senke terskelen til deltagelse for resten av befolkningen (Medby, Denizou, & Christophersen, 2011, s. 19). Det finnes ikke god statistikk om utbyggingen av universelt utformede stier og anlegg i Nord-Trøndelag. Likevel er ikke dette ett aspekt som er utelatt i planleggingen, hvor nye bygg og prosjekter skal følge dagens regelverk. Fylkeskommunen har også initiert et evalueringsprosjekt for å for å se på bruken av universelt uformede anlegg. Bare seks av kommunene i Nord-Trøndelag melder at de har en egen vedtatt plan eller retningslinjer med spesielt fokus på universell utforming ifølge statistikk fra SSB (Tabell 08854). 11

13 3. Sosialt miljø 3.1. Kultur og folkehelse Bruk av kulturtilbud og deltakelse i kulturaktiviteter er blitt satt i sammenheng med folkehelse. Funn i HUNT-undersøkelsen har vist en positiv sammenheng mellom helse og kulturaktivitet, både for tilskuere og deltakere. Sammenhengen har vist seg å være sterkere for utøvere, men det er også en effekt av det som beskrives som passiv kulturdeltakelse (Horg, 2011). Tabell 4: Oversikt over arrangement i den kulturelle skolesekken Produksjo ner Antall hendelser Deltakere Videregående undervisning Film Litteratur Kulturarv Visuell kunst Scenekunst Musikk Kunstarter i samspill Grunnskolen Film Litteratur Kulturarv Visuell kunst Scenekunst Musikk Kunstarter i samspill Trøndelag i Tall (NTFK/STFK) Tallene over viser kulturarrangement som har blitt arrangert gjennom den kulturelle skolesekken. Dette er arrangement hvor elever i grunnskolen og videregående utdanning blir introdusert for nye kulturuttrykk. Det er lik tilgang til disse arrangementene for alle elever, og de kan også være en inngang til senere deltakelse og aktivitet. Musikkarrangement er den aktiviteten som treffer flest i grunnskolen og totalt, mens kulturarv er den vanligste i videregående opplæring. 12

14 3.2. Frivillig aktivitet i Nord-Trøndelag Figur 2: Antall frivillige organisasjoner fordelt på kommuner i Nord-Trøndelag (Brønnøysundregisteret, 2015). Figur 3: Antall frivillige organisasjoner fordelt på type i Nord-Trøndelag (Brønnøysundregisteret, 2015) Det finnes også statistikk om antall og type frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag. Idrett, Kultur og kunst, og Rekreasjon og sosiale foreninger er de vanligste typene for frivillig organisasjon Nord. Idrett er den vanligste typen, men frivillige organisasjoner 13

15 innenfor «Kultur og kunst», og «Rekreasjon og sosiale foreninger» er også viktige sosiale arenaer. Idrett er den vanligste typen frivillig organisasjon i Nord-Trøndelag, men kultur og kunst, og rekreasjon og sosiale foreninger følger tett på Valgdeltakelse Valgdeltakelsen ved forrige kommunevalg i Nord-Trøndelag i 2011 var på 64 prosent, som tilsvarer det nasjonale nivået. Stemmegivningen ved fylkestingsvalget var lavere og lå på 59 prosent. Valgdeltakelsen ved fylkestings- og kommunevalget tilsvarte omtrent snittet for landet. Ved stortingsvalget i 2013 var det i gjennomsnitt en valgdeltakelse på 77 prosent i Nord-Trøndelag, som var ett prosentpoeng lavere enn det nasjonale nivået. Mens Nord-Trøndelag som helhet ligger svært nært landssnittet for valgdeltakelse under fylkes-, kommune- og stortingsvalg, så er det samtidig intern variasjon mellom kommunene. Fra et kommunalt perspektiv vil det være relevant å se på hvordan man ligger an i forhold til fylkes- og landssnittet. Hvis det er et avvik fra gjennomsnittet så kan det være nyttig å kartlegge hva som forårsaker dette. Vi har ikke i dag oversikt over en direkte sammenheng mellom valgdeltakelse og folkehelse, men manglende deltakelse kan innebære at utsatte grupper og utenforstående personer ikke blir hørt i det lokale demokratiet Folkehelse og politiets innsats mot rus Politiet gjør kontinuerlig arbeid med å følge med på mulige bekymringsfulle utviklingstrekk i de sosiale miljøene i Nord-Trøndelag. I dette arbeidet har man et spesielt fokus på rus hos ungdom. Ungdom i Nord-Trøndelag har tidlig debutalder for inntak av alkohol, og i helgene bruker politiet svært mye av den tilgjengelige kapasiteten på ta seg av fulle personer og hendelser som følge av fyll. I det forebyggende arbeidet gjør politiet en innsats der de prøver å fange opp personer som er på vei til å havne utenfor. Selv om man har problemer med at folk ruser seg på andre rusmiddel enn alkohol, så er ikke dette en gruppe som gjør seg veldig tydelig i lokalsamfunnet. Det har også vært oppe som politisk tema om doping er et problem i ungdomsmiljøene, men evalueringer av spørreundersøkelser blant ungdom viser at dette er en marginal gruppe. I fylket har mann har programmet Ansvarlig alkoholhåndtering som blant annet har tatt for seg hjemmebrentkulturen i fylket Offer for lovbrudd i Nord-Trøndelag Lovbrudd og kriminalitet er et komplekst tema, spesielt satt i sammenheng med folkehelse. Hvis noen blir skadet gjennom vold så har dette en direkte og negativ effekt på helsa til personen, men frykten for lovbrudd vil også kunne påvirke trivselen 14

16 og tryggheten i samfunnet. Forekomsten av anmeldte lovbrudd gir også en indikasjon på hvor mange som er i en situasjon hvor de gjennomfører kriminelle handlinger. Tabell 5: Offer for anmeldte lovbrudd Landet Nord-Trøndelag År Menn Kvinner Total Menn Kvinner Total Antall Per 1000 innbyggere ,7 31,3 39,0 33,4 21,0 27, ,5 29,8 36,6 30,6 19,1 24, ,8 30,4 37,0 29,6 19,2 24, ,4 30,4 36,4 30,6 21,2 25, ,4 29,6 35,5 30,8 21,5 26, ,0 30,4 36,2 30,5 21,5 26, ,8 28,8 34,3 31,0 20,8 25, ,5 29,4 34,0 28,7 20,0 24, ,4 31,4 34,9 27,3 20,1 23, ,2 29,7 33,5 26,6 19,4 23,0 SSB, tabell Antallet personoffer for lovbrudd i Norge er på vei ned. I landet har man gått fra 39 personoffer per tusen innbygger for anmeldte lovbrudd i 2004 til 34 i I Nord- Trøndelag har antallet gått fra 27 lovbrudd per tusen innbyggere til 23. Nedgangen har vært gjeldende for både kvinner og menn, men det er fortsatt flere anmeldte lovbrudd hvor menn er offeret. 15

17 Tabell 6: Anmeldte lovbrudd i Nord-Trøndelag Økonomisk kriminalitet Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Seksualkriminalitet Narkotikakriminalitet Skadeverk Miljøkriminalitet Arbeidsmiljøkriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet Alle lovbruddsgrupper SBB, tabell Det varierer hvilke lovbruddsgrupper som er mest vanlige, men det totale antallet anmeldte lovbrudd har i snitt ligget litt over tilfeller i året de siste ti årene. Tabell 7: Offer for vinnings- og voldskriminalitet i Nord-Trøndelag over tid. Fordelt på kjønn Personoffer for vinningskriminalit et Personoffer for voldskriminalitet Personoffer for vinningskriminalit et per innbyggere Personoffer for voldskriminalitet per innbyggere Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,4 13,7 4,5 2, ,9 12,6 4,8 2, ,3 12,9 4,6 2, ,0 13,5 4,7 2, ,9 13,9 5,2 2, ,9 14,0 5,0 2, ,2 12,7 4,9 3, ,3 12,2 4,8 3, ,2 12,4 4,8 3, ,0 12,0 4,0 3,4 SSB, tabell Menn er oftere enn kvinner offer for lovbrudd, men denne kjønnsforskjellen har begynt å bli mindre. Vinningskriminalitet er også mye vanligere enn voldskriminalitet. 16

18 Tabell 8: Offer for kriminalitet i Nord-Trøndelag i 2013 fordelt på alder Personoffer for vinningskrimin alitet Personoffer for voldskriminalit et Personoffer for vinningskrimin alitet per innbyggere Personoffer for voldskriminalit et per innbyggere 0-9 år ,1 3, år ,7 5, år ,3 8, år ,6 5, år , år ,7 2, år , år ,3 80 år og over ,9 0 Sum alle aldre ,5 3,7 SSB, De mellom 20 til 29 er langt mer utsatt for kriminalitet enn de andre aldersgruppene Utvikling i kriminalitetsforekomsten i Nord-Trøndelag Det er flest personoffer for kriminalitet blant menn Nord-Trøndelag, men dette er en forskjell som er på vei til å bli jevnet ut. Når man ser spesifikt på voldskriminalitet er forskjellen langt mindre. 3.4 kvinner per tusen innbyggere ble personoffer for kriminalitet i 2013, som er litt lavere enn 4 menn per tusen innbyggere. Personer i alderen 20 til 29 år er mest utsatte for voldskriminalitet. 17

19 4. Utenforstående grupper En stor utfordring for folkehelsearbeidet er de gruppene som av ulike grunner står utenfor samfunns- og arbeidslivet.det er ifølge beregninger fra SSB sju prosent av befolkningen i alderen som verken er i arbeid, utdanning eller opplæring. Denne gruppen utgjorde i Norge i 2014 totalt personer (Bø, 2015). Med denne bakgrunnen så blir en viktig del av oversiktsarbeidet å få oversikt over de som står utenfor på ulike måter. Tidligere kapittel har dekket i hvilken grad personer er tilknyttet arbeidslivet og utdanningsløp her vil vi se på andre komplimenterende variabler som beskriver de som på en eller annen måte har falt utfor Utdanning, sysselsetting og utenforskap Foreldres utdanning, gjennomføring av utdanningsløp, og tilknytning til arbeidslivet henger sammen. For de som ikke er i utdanning eller arbeid så mangler også et sosialt nettverk som de som er i arbeidslivet kan dra nytte av. Statistikken viser at det klareste hoppet i sysselsettingsgrad finnes mellom grunnskolen og videregående skole. Det betyr at tiltak som bidrar til at flest mulig fullfører videregående utdanning vil hjelpe personer som risikerer å ende opp uten arbeid voksen alder. Tabell 9: Sysselsatte i alderen år i Nord-Trøndelag i 2011, fordelt på kjønn og utdanning 4.2. Sosialt utenforskap Sysselsatte Ikke syssels atte Prosent sysselsatte Prosent ikke sysselsatte Menn Uoppgitt eller ingen fullført utdanning % 49 % Grunnskole % 43 % Videregående skole % 22 % Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år % 19 % Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år % 13 % Kvinner Uoppgitt eller ingen fullført utdanning % 64 % Grunnskole % 54 % Videregående skole % 31 % Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år % 18 % Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år % 12 % SSB

20 I HUNT-undersøkelsen er det spørsmål som beskriver sosiale variabler. Her går det blant annet fram at ni prosent av befolkningen ikke har nære venner å ha personlige samtaler med, og fem prosent mangler venner som kan hjelpe dem når de trenger Menn Kvinner det. Sosialt utenforskap er et tema Befolkningen eksklusive som er vanskelig å kartlegge, siden innvandrere det ligger såpass innenfor den Gruppe private sfæren. Gruppe Befolkningen eksklusive 71,7 65,1 Innvandrere og utenforskap innvandrere Gruppe 1 75,2 65,8 Gruppe 2 46,8 47,6 Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin- Amerika, Europa utenom EU/EFTA, SSB, tabell 7285 Tabell 10: Sysselsatte i alderen 15 til 74 år, etter befolkningsgruppe og kjønn i Nord- Trøndelag, 2013 Integrering av innvandrere er en viktig oppgave for kommunene. Innvandrere er også i fare for å bli stående utenfor, og har heller ikke eksisterende nettverk å basere seg på. Mange innvandrere som kommer til landet er i en særsituasjon ettersom de ikke har eksisterende sosiale tilknytning å bygge videre på. Det er i realiteten to ganske ulike grupper som innvandrer. Den største innvandringsstrømmen til Norge kommer fra Europa, og denne gruppen består i hovedsak av arbeidsinnvandrere. Man ser også at sysselsettingen blant innvandrere fra EU og EØS-land er høy, også sammenlignet med befolkningen eksklusive innvandrere. Utenom arbeidsinnvandrere, så utgjør den andre store gruppen flyktninger. De største flyktninggruppene kommer fra Asia og Afrika. I tabellen under ser man at det er en langt mindre andel som er sysselsatt fra land i innvandringsgruppe 2, men det er også fra disse landene hovedvekten av flyktningene kommer ifra. Blant innvandrere fra landene i gruppe 1, så er beveggrunnen å flytte til en jobb. Blant de i gruppe 2, så finner man de som har flyktet fra forhold som er så ille at man ikke ønsker eller kan oppholde seg i hjemlandet. I tillegg kan det være barrierer som språk og nødvendig skolegang før man får en tilknytning til samfunnet og arbeidsmarkedet. Tabell 11: Innvandringer til Norge etter innvandringsgrunn og geografisk opprinnelse i 2013 Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord- Amerika Sør- og Mellom- Amerika Oseania Statsløse Sum Arbeid Familie Flukt Utdanning I alt SSB, tabell

21 Tabell 12: Vedvarende lavinntekt. Treårsperiode, etter statistikkvariabel, region, alder og tid Tidsperiode Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent av median Landet 0-17 år 7,0 7,3 7,6 7,7 7,7 7,6 8,0 8, år 9,6 9,9 10,3 10,7 11,1 11,4 12,2 13, år 5,5 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6, år 4,5 4,6 4,8 4,8 4,6 4,4 4,5 4,8 67 år eller eldre 16,9 16,5 15,8 14,6 12,8 11,1 10,1 9,9 Nord-Trøndelag 0-17 år 6,9 6,9 7,0 7,1 7,0 7,1 7,2 7, år 9,5 9,4 9,7 10,3 10,3 10,5 11,1 12, år 4,8 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 5,0 5, år 3,9 4,0 4,1 4,1 3,7 3,3 3,3 3,7 67 år eller eldre 19,6 19,7 18,7 16,8 13,9 11,6 11,1 11,3 Antall personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent av median Nord-Trøndelag 0-17 år år år år år eller eldre Tabell Her ser man at færre i de eldre aldergruppene lever med lavinntekt, mens en tiltakende andel av de unge gjør det. I den grad lavinntekt har en konsekvens for folkehelsa, så er det altså de unge som nå er mer utsatt. Det er også de i alderen som ofte får barn, og dette kan videre føre til dårligere oppvekstslevekår. Statistikken viser også at 7,6 prosent av de i alderen 0-17 år lever med lavinntekt. 20

22 5. Tabell- og figurliste Tabell 1: Andel i prosent av den viste aldersgruppen som har mottatt meslingsvaksine i Nord-Trøndelag og landet... 5 Tabell 2: Turveier, -stier og skiløyper i Nord-Trøndelag i Tabell 3: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i kommuner i Nord-Trøndelag i Tabell 4: Oversikt over arrangement i den kulturelle skolesekken Tabell 5: Offer for anmeldte lovbrudd Tabell 6: Anmeldte lovbrudd i Nord-Trøndelag Tabell 7: Offer for vinnings- og voldskriminalitet i Nord-Trøndelag over tid. Fordelt på kjønn Tabell 8: Offer for kriminalitet i Nord-Trøndelag i 2013 fordelt på alder Tabell 9: Sysselsatte i alderen år i Nord-Trøndelag i 2011, fordelt på kjønn og utdanning Tabell 10: Sysselsatte i alderen 15 til 74 år, etter befolkningsgruppe og kjønn i Nord- Trøndelag, Feil! Bokmerke er ikke definert. Tabell 11: Innvandringer til Norge etter innvandringsgrunn og geografisk opprinnelse i Tabell 12: Vedvarende lavinntekt. Treårsperiode, etter statistikkvariabel, region, alder og tid Figur 1: Kart over idrettsanlegg av stor regional og nasjonal betydning (NTFK, 2014) Figur 2: Antall frivillige organisasjoner fordelt på kommuner i Nord-Trøndelag (Brønnøysundregisteret, 2015) Figur 3: Antall frivillige organisasjoner fordelt på type i Nord-Trøndelag (Brønnøysundregisteret, 2015)

23 Bø, T. P. (2015). Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning. Samfunnsspeielt. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/224327?_ts=14cb7bea190 Folkehelseinstituttet. (2014, 10 20). Folkehelseinstituttet. Hentet fra Tuberkolose globalt og i Norge: 6287:0:25,5500&MainContent_6287=6493:0:25,6828&Content_6493=6441:83 503::0:6446:3:::0:0#eHandbook Folkehelseinstituttet. (2015, 2 17). Folkehelseinstituttet. Hentet fra Vaksinasjonsdeksning for barnevaksinasjonsprogrammet - faktaark: 3:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7861: 1:0:0:::0:0 Horg, B. (2011, 5 24). forskning.no. Hentet fra Bedre helse med kultur: Medby, P., Denizou, K., & Christophersen, J. (2011). Kartlegging av statistikk om universell ufroming og tilgjengelighet Bygg og tilhørende områder. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning. Hentet fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. (2009). MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistentes Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. NTFK. (2014). Nord-Trøndelag. Statistisk sentralbyrå. (u.d.). Hentet fra Rekreasjonsareal og nærturterreng: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealrek/hvert-2-aar/

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forsidefoto: Marius Rua Design/layout: STfk kommunikasjon 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner i Trøndelag... 6 Kapittel 1: Befolkning:... 6 Folketall:... 9 Innvandrerbefolkning:...

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Folkehelse 2014 En oversikt for Lenvik kommune

Folkehelse 2014 En oversikt for Lenvik kommune Folkehelse 2014 En oversikt for Lenvik kommune Innhold Bakgrunn.2 Nasjonalehovedtrekk.3 Regionale trekk (Tromsfylke)..5 Lenvik kommune- status over folkehelsa...8 Generelleforhold.8 Helseutfordringer i

Detaljer

Innhold. Oversikt over folkehelsen - 2014 Side 2

Innhold. Oversikt over folkehelsen - 2014 Side 2 Oversikt over folkehelsen - 2014 Vedtatt i Hamar formannskap 11.02.2015 Innhold 1 Sammendrag og hovedbudskap... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Hamar kommunes folkehelsepolitikk... 5 2.3 Om dokumentet...

Detaljer

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 versjon: 2011.02.03_KK Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag Forord Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som politikernes viktigste oppgave.

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge

Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge . Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge Mighealthnet, Norge Ragnhild Storstein Spilker, Thor Indseth og Arild Aambø August 2009 Skrevet av: Ragnhild Storstein Spilker, Thor Indseth og Arild Aambø

Detaljer

Akershus eldreråds handlingsprogram 2011-2015. Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013

Akershus eldreråds handlingsprogram 2011-2015. Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013 Akershus eldreråds handlingsprogram 2011-2015 Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013 Innhold Forord... 2 Eldres levekår Fakta om eldres levekår... 3 Innledning og avgrensning... 3 Inntektsutvikling

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Folkehelsepolitisk rapport 2012

Folkehelsepolitisk rapport 2012 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer