Sakliste til rådsmøte 14. september 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste til rådsmøte 14. september 2010."

Transkript

1

2 Sakliste til rådsmøte 14. september Sak 56/2010 Referat frå rådsmøte 10. august 2010 Sak 57/2010 Organisering av politiet i Vest-Telemark Sak 58/2010 Samkommunemodellen. Mogleg ny modell for interkommunalt samarbeid. Høyring Sak 59/2010 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark , høyring Sak 60/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 61/2010 Orienteringssaker - Bygdelivsprosjektet, rapport v/emilie Asplin/Elisabeth Lid - Breiband/mobildekning, orientering v/børge Skårdal - Brannsamarbeidet, orientering v/hans Kristian Lehmann - Samliv, heilskapleg tenking, v/prosjektleiar Anders Mathias Larsen og Tor Eivind Erikstein Sak 62/2010 Ymse - Eigarskapsmeldingar

3 Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 10. august Tilstades: Regionordførar Anne-Nora Oma Dahle, Olav Urbø, Torstein Tveito, Solveig S. Abrahamsen, Arne Vinje, Bjørn Nome. Hans Bakke, Hans Kristian Lehmann, Therese Hauger, Per Dehli, Ketil Kiland, Sverre Sæter og Kjell Gunnar Heggenes. I tillegg møtte Frida Sviland og Jon Skriubakken frå Telemark fylkeskommune og Haldor Kaasin frå Vest-Telemark Næringsutvikling AS. Møteinnkallinga dagsett 3. august 2010 og saklista vart godkjent utan merknader. Sak 50/2010 Referat frå møte 02. juni Vedtak: Referat frå rådsmøte 02. juni 2010 vart godkjent utan merknader. Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Vedtak: Saka vart utsett Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Kjell Gunnar Heggenes orienterte om saka innleiingsvis. Det var ynskjeleg å få innspel frå rådet før ein utarbeida eit framlegg til uttale. Rådet drøfta saka. Vedtak: På bakgrunn av drøftingane i rådet vert det utarbeida eit framlegg til uttale som vert handsama i neste rådsmøte. Sak 53/2010 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark , høyring Kjell Gunnar Heggenes orienterte om saka. Rådet drøfta saka og kom med innspel til ei høyringsuttale. Vedtak: På bakgrunn av drøftinga vert utarbeida ei uttale som vert handsama i neste rådsmøte.

4 2 Sak 54/2010 Orienteringssaker - Eigarskapsstrategi/eigarskapsmeldingar Bør få ein felles mal på utarbeiding av faktadelen i eigarskapsmeldingane. Strategi- /styringsdelen av meldinga er det viktig at ein får ein god prosess på. Lage ein struktur for eigarskapsforvaltninga. Rådmannsutvalet tek dette opp med det fyrste. - Organisering av politiet, status Siste møte i arbeidsgruppa 17 juni og rapporten gjekk til politimeistaren veka deretter. Reknar med at politimeistaren legg rapporten fram for Vest-Telemarkrådet. Det vart reagera på at VTNF fekk ein særleg rett til å handsame rapporten i sitt styre, medan ordførarane som representerar alle innbyggarane ikkje har kunnskap om innhaldet. Sterke reaksjonar på prosessen som er nytta her. Her er det vore ein manglande involvering av Vest-Telemarkrådet. Rapporten vil verte svekka som fylgje av ein dårleg prosess. Vedtak: Vest-Telemarkrådet ber om at politimeistaren møter i neste rådsmøte og gjer greie for rapporten. - LVK-nytt Høgsterett avsa den 25. juni 2010 dom i saka mellom Røros kommune og Opplandskraft DA m.fl. Høgsterett kom til (dissens 3-2) at Røros kommune må tilbakebetale konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Denne domen kan få konsekvensar og føre til store kostnader for Nissedal. Styringa av kraftstasjonane er endra som fylgje av at ein produserar kraft til børsen. Vasstandproblematikken i denne samanhangen, må takast opp til drøfting. Sak 55/2010 Ymse - Politikaropplæring Det vart lagt fram ei ideskisse til rekruttering og opplæring av framtidige politikarar. - Haukelitunnelane sumaren Det vart orientera om stenginga av tunnelane i løpet av sumaren. Dette er ein uakseptabel framgangsmåte som er blitt påtala. - Utviklingsjef Jon Skriubakken orientera om planarbeidet i Telemark fylkeskommune. Oppstartkonferansen for planprogrammet vert 8. september, der ein startar arbeidet med planane for reiseliv og nyskaping og næringsutvikling. Det vert deretter arrangera dialogmøter ute i regionane. Viktig med brei forankring av planarbeidet. Planane skal vera ferdig for handsaming i fylkestinget i juni Rådet er invitert inn i styringsgruppene for planane. Planane skal vera grunnlag for fylkeskommunen si bruk av virkemiddel i størrelsesorden 100 mill. årleg. Viktig å få involvert næringslivet i denne prosessen. Det må raskt kome framlegg til representantar frå regionen. - Telefonibortfallet må føre til ein risiko og sårbarhetsanalyse frå Telenor. Det er uakseptabelt at ein kjem i slike situasjonar som rammar ein region i så stor grad som tilfellet var denne gongen. Fylkesberedskapsleiar må også ta tak i dette.

5 3 - Rådet bør kalle inn fylkestannlegen til neste møte for å greie ut om stoda for tannhelsetenesta i regionen. - Samhandlingsreforma arbeidet med prosjektet startar 17. august med møte i styringsgruppa. Sissel Bitustøyl er tilsett i prosjektleiarstillinga og tek no til i stillinga. Referent. Haldor Kaasin

6 Vest-Telemarkrådet Møte 14. september 2010 Sak 57/2010 Vidare organisering av politiet i Vest-Telemark. Bakgrunn. Vest-Telemarkrådet har drøfta saken omkring organisering av politiet i Vest-Telemark i tre tidlegare møte. I rådsmøte 16. mars var mellom andre politimeister Anne Rygh Pedersen tilstades og orienterte nærare om prosessen kring den vidare organiseringa. Til møtet låg det føre ei utgreiing frå ei nedsett arbeidsgruppe gjeldande mogleg samlokalisering av Tokke og Vinje lensmannskontor og samlokalisering av Kviteseid og Seljord lensmannskontor. Utgreiinga konkluderte med å tilrå samanslåing av dei 3 lensmannskontora i Kviteseid, Tokke og Vinje, medan Seljord ikkje var med i forslaget på bakgrunn av tilhøyre til driftseining Midt- Telemark. I utgreiinga vart det også rådd til å sjå nærare på lokaliseringa av eit slikt kontor og at ei ny arbeidsgruppe burde setjast ned. Politiet sette etter dette ned ei ny arbeidsgruppe der kommunane vart inviterte til å delta med ein representant. Eit ynskje om å delta med representantar frå kvar enkelt kommune vart ikkje imøtekome, og Rådet valde då leiar av rådmannsutvalet, Ketil Kiland som observatør til gruppa. Til møte 10. august var Vest-Telemarkrådet ikkje kjent med resultatet av arbeidet i den nye gruppa og ein vedtok å invitere politimeisteren til møtet 14. september for å gjera greie for dette. Rapporten frå den nye arbeidsgruppa: Samlokalisering av lensmannskontor i Vest- Telemark ligg som vedlegg til saken.

7 PRESSEMELDING Dato: NØDVENDIG MED NY POLITISTRUKTUR I VEST-TELEMARK - De faglige rådene er samstemte i at sammenslåing av lensmannskontorer i Vest-Telemark vil gi en bedre polititjeneste, sier politimester Anne Rygh Pedersen. Jeg håper at politikerne er villige til å lytte til oss, slik at vi kan komme fram til gode løsninger sammen. Lensmenn og politiansatte i Vest-Telemark har utarbeidet to rapporter som begge anbefaler en omfattende sammenslåing av lensmannskontorer. Etter intern behandling i politiet, starter den formelle involveringen av kommune og lokalsamfunn. Et forslag til ny organisering av politistrukturen i Vest-Telemark vil bli oversendt kommunene for behandling i høst. Etter kommunenes behandling og tilbakemelding, vil politimesteren gi sin anbefaling til Politidirektoratet. - Hittil har vi drevet utredningsarbeid. Nå skal vi sette oss grundig inn i materialet som er utarbeidet. Det er ikke gitt på forhånd hvilken løsning vi vil gå inn for, sier politimesteren, - men det er absolutt nødvendig å redusere antall lensmannskontorer i Vest-Telemark. Nye muligheter og utfordringer - Det er vår plikt å utnytte mulighetene og tilpasse oss utfordringene som samfunnsutviklingen gir oss, sier Rygh Pedersen. Da må vi også endre måten vi er organisert på. Ellers fortsetter vi bare å gå i gamle spor. Kriminaliteten forandrer seg, samtidig som politiet får flere tekniske og praktiske muligheter til å bekjempe den. Mobil vinningskriminalitet, organisert narkotikakriminalitet og vold i nære relasjoner er eksempler på utfordringer som krever høy kompetanse og spesialisering. - Framtidas politifolk bruker mobile dataløsninger, og oppsøker folk der de er. Samtidig vil folk få utført flere og flere tjenester på internett fra pcen hjemme, og ikke over "disk" på lensmannskontoret, forteller Rygh Pedersen. - Det er riv ruskende galt når det påstås at et lensmannskontor i hver kommune gir trygghet og god forebygging. En bygning skaper ikke trygghet, og en lensmann alene har ingen ting å stille opp med i dagens kriminalitetsbilde, slår politimesteren fast. - Forebygging og POLITIMESTEREN I TELEMARK Post: Postboks 47, 3701 Skien Telefon: (+47) Org. nr: mva Besøk: Myren 7, Skien Telefaks: (+47) Postgiro/bankgiro: Faktura: Fakturamottak SI, E-post: Postboks 223, 8601 Mo i Rana

8 etterforsking av kriminalitet skjer både ute blant folk og med avanserte teknologiske hjelpemidler. Derfor er det ikke et konstruktivt bidrag å holde fast ved at det skal være ett kontor i hver kommune. Jeg håper vi snart er forbi det stadiet. - Jeg er ikke i tvil om at ett lensmannskontor i Vest-Telemark vil gi større slagkraft, robusthet og fleksibilitet, avslutter politimesteren. - Etter mitt syn spiller det mindre rolle akkurat hvor dette lensmannskontoret er geografisk plassert, så lenge vi jobber målretta, kunnskapsbasert og effektivt for å forebygge og bekjempe kriminalitet. VEDLEGG Rapport: "Samlokalisering av lensmannskontor i Vest-Telemark" Side 2/2

9

10

11

12

13

14 Telemark Politidistrikt Samlokalisering av lensmannskontor i Vest-Telemark

15 Telemark Politidistrikt 2

16 Innhaldsoversikt Innhaldsoversikt... 3 Innleiing... 4 Tidsfrist... 5 Demografi... 5 Kviteseid kommune... 5 Seljord kommune... 6 Tokke kommune... 6 Vinje kommune... 7 Fyresdal... 7 Nissedal... 8 Felles... 8 Avstandstabell i km mellom sentrum i kommunane... 8 Gjennomsnittleg avstand frå det einskilde kommunesenter til dei andre kommunesentra i regionen... 9 Gjennomsnittleg tidsbruk frå det einskilde kommunesenter til dei andre kommunesentra i kommunane Dagens organisering... 9 Politireform Telemark politidistrikt etter politireform Arbeidsmengde og statistikk Politioppgåver Straffesakshandsaming Oppdrag i Politi Operativt system (PO) Sivile oppgåver Pass Namsmannsoppgåver og sivil rettspleie på grunnplanet Ressursar og handlingsrom Tilsette Lokale Kjøretøy Opningstider og tenesteordningar Visjon eit tryggare Telemark for alle Organisasjonsstruktur og utvikling Overordna målformulering Delmål Pressemelding frå politimeisteren: Ser for seg større organisasjonsendringer i politiet Vil ha nærpoliti med færre ledere og færre enheter Tettere samarbeid med kommunene Styringssignal frå politimeisteren: Kamp mot kriminalitet er kjerneoppgaven Internt skriv av 20. mai 2010: Omgrepsavklaring: Fagmiljø, arbeidsmiljø og kriminalitetsutvikling Fagmiljø Arbeidsmiljø Kriminalitetsuvikling Ressursutnytting Omorganisering i indre Vestfold

17 Rekruttering studentar frå Politihøgskulen Publikumsservice og nærpoliti Lokalt forankra politi nærleik til publikum Tilbakemelding frå Tokke, Vinje, Kviteseid og Seljord kommunar HMS Helse, miljø og tryggleik Vest Telemark med eit lensmannskontor? Generelle momenter Avstand Sosialøkonomi Lokalkunnskap/forståing Tryggleik Handlingsrom Studentar Økonomi Moglege modellar Samarbeidet mellom politiet og kommunane i ein ny struktur Tilråding Litteraturliste Innleiing Telemark politidistrikt er i ein strategiprosess for å utvikle polititenesta. Politimeister Anne Rygh Pedersen har signalisert at distriktet må jobbe smartare og organisere seg betre for å utnytte ressursane betre. Som ein del av strategiprosessen i Telemark politidistrikt, oppretta driftseiningsleiar Torodd Aase (oppdragsgjevar) ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å utgreie samlokalisering av enkelte lensmannskontor i Vest-Telemark. Arbeidsgruppa fekk eit mandat som skildra to klare mål for å styrke polititenesta i Vest-Telemark: 1. Få ei betre og meir fleksibel utnytting av ressursane 2. Etablere større einingar med godt og robust arbeidsmiljø Føremålet med denne utgreiinga er å vurdere på kva måte Telemark politidistrikt kan styrke polititenesta i Vest-Telemark, både operativt og i straffesak. Under arbeidet med rapporten fekk arbeidsgruppa ei ekstra oppgåve. Det var å utgreie samlokalisering av lensmannskontora Kviteseid, Tokke, Vinje og eventuelt Fyresdal og Nissedal til ei stor og robust tenesteeining. Rapporten vart levert Under arbeidet med rapporten vart det reist kritikk mot politiet fordi mandatet var for snevert og at prosessen ikkje var tilstrekkeleg ope. Difor vart lensmann Geir Kjartan Lid bede om å jobbe vidare med fleire modellar for å skape et betre og breiare beslutningsgrunnlag. I det vidare arbeidet med å utvikle beslutningsgrunnlaget, er Lensmann Bjørn Håvard Olsen og Lensmann Torodd Aase invitert til å være med som faglege ressurspersonar. Kommunane har vore invitert til å vera med på møta representert med ein frå den politiske leiing og ein frå den administrative leiinga. Kommunane valde å la seg representere ved rådmannen i Fyresdal, Ketil Kiland. Næringslivet takka ja til å la seg representere ved leiar i VTNF Olav A. Veum. Desse er invitert til å ha ein observatørstatus, slik at kommunane og næringslivet kan kjenne seg sikre på at all informasjon og diskusjon rundt prosessen er ope. Dei har høve til å koma med framlegg og synspunkt, men dei er utan ansvar for kva som til slutt vert ståande i rapporten. Notata frå møta vert send til sekretariatet for Vest Telemarkrådet frå dei fyrste møta. 4

18 I arbeidet med denne rapporten har eg vald ikkje å fokusere høgt på lokaliseringselementet. Eg har vald å fokusere på dei utfordringane politiet har i høve til fagleg nivå og utvikling, kriminalitetsutvikling, rekruttering, beredskap, metodeutvikling og flyt og kvalitet på vår tenesteproduksjon. Mot slutten av rapporten har eg drøfta lokaliseringsspørsmålet så grundig og relevant som eg klarar. Eg har inga oppfatning om eigen objektivitet. Mykje i rapporten er objektive fakta, og mykje er mine subjektive vurderingar. Dette er føresetnader ved alt utgreiingsarbeid, og ville også ha vært det om andre skulle ha skrive rapporten. Eg har sjølv vore fast tilsett i Kviteseid og Fyresdal frå 1986, og vore konstituert lensmann i Tokke. Lensmann Bjørn Håvard Olsen som er med som fagleg ressursperson har vore tilsett i Vinje, Seljord og Tokke kommunar, og lensmann Torodd Aase som også har vært med i arbeidet som fagleg ressursperson har vore tilsett i Seljord og Nissedal, og konstituert lensmann i Tokke. I tillegg har alle tre kontinuerlig kontakt med og kunnskap om dei fleste kontora og kommunane ved å arbeide å bu i Vest-Telemark gjennom mange år. Det har vore min oppfatning at me til saman har god kunnskap og røynsle om det geografiske området dette arbeidet dekkjer, og dei utfordringane politiet har i dag og i framtida i denne regionen. Mykje av løysingane i slikt arbeid vert avgjort i høve til kva for ståstad ein vel. Vel ein eit personleg fokus på lokale utfordringar i eigen kommune, vil ein naturleg nok ende opp med heilt andre konklusjonar enn om ein ser på endringar med eit profesjonsfokus på nasjonalt nivå. Eg har vald eit fokus på dei totale utfordingane i Telemark politidistrikt og vona å sjå dei beste løysingane for Vest-Telemark innan denne totaliteten. Eg har tatt inn over meg dei signala som er gitt frå sentrale aktørar i høve til korleis ein ser for seg utvikling og organisering av norsk politi i framtida, samt kva politimeisteren i Telemark har uttala om politidistriktet sin totale utvikling. Tidsfrist Rapport skal overleverast politimeister Anne Rygh Pedersen innan P g a ferieavvikling har politimeisteren forlenga fristen til Demografi Arbeidsgruppa har valt å avgrense demografi til kvar menneska bur i dei ulike kommunane, og om talet på fastbuande i kommunen aukar eller minkar. For å skildre demografien i kommunane valte gruppa å sende ein e-post til kvar av kommunane i tillegg til å gå igjennom kommunane sine heimesider, samt kikka på statistikk frå Statistisk Sentralbyrå. Kviteseid kommune Areal 709 km² Innbyggarar (pr ) 2546 Befolkning per km 2 4,1 Fordeling av innbyggarane i kommunen Brunkeberg 137 Fjågesund/Kilen 101 Kviteseid 951 Morgedal 483 Vrådal 542 5

19 Kviteseid kommune ligg sentralt i Vest-Telemark. Telemarksvassdraget (Telemarkskanalen) og Arendalsvassdraget set sitt preg på landskapet. Kommunesenteret, Kviteseid, ligg midt mellom turistbygdene Vrådal og Morgedal. Kommunen har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og offentleg tenesteyting. Det er samla fleire regionale funksjonar i Kviteseid slik som Vest- Telemark tingrett, Øvre Telemark Jordskifterett, Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark, Vest- Telemark PPT, Vest-Telemark Næringsutvikling, sekretariatet for Vest-Telemark rådet, Øvre Telemark Familievernkontor m m. Kvitsund gymnas med noko i underkant av 300 elevar frå heile landet er lokalisert i Kviteseid. Kviteseid kommune har tunge reiselivsbedrifter med langt over overnattingsdøgn i året, eller over 10% marknadsdel i Telemark. Det nærmar seg 1000 hytter i Kviteseid og det er ein ekspansiv utvikling av hytteområde på same måte som i fleire av dei andre kommunane i Vest-Telemark med ca 1300 nye tomter. Seljord kommune Areal 711 km 2 Innbyggarar underkant av 3000 Befolkning per km 2 4,4 Fordeling av innbyggarane i kommunen 1 Flatdal 582 Seljord 2078 Åmotsdal 284 Seljord kommune ligg midt mellom aust og vest; 17 mil frå Oslo, 28 mil frå Haugesund og 2,8 mil frå Bø. Kommunesenteret ligg i Seljord og er eit trafikkuntepunkt for bussekspressar. Kommunen har eit variert næringsliv bygd på landbruk, handel, offentleg tenesteyting og småindustri. Seljord kommune er sentrum for servicenæringa i Vest-Telemark. E 134 og RV 36 møtast i Seljord. Dei store festivalane er landskjende og vert besøkt av mange menneske i løpet av sommaren, til dømes Dyrsku n (66217 besøkande), Countryfestivalen (31450 besøkande), Dansebandfestivalen (21000 besøkande), Norsk Islandshest (12000 besøkande), landstreff Maran Ata (10000 besøkande). 2 Tokke kommune Fakta om kommunen Areal 980 km 2 Innbyggarar 2350 Befolkning per km 2 2,6 Fordeling av innbyggarane i kommunen Dalen 950 Høydalsmo/Lårdal 550 Mo/Byrte 300 Skafså/Åmdals Verk/Austheii 550 Kommunen ligg i nordenden av Telemarkskanalen om lag midt mellom Oslo og Stavanger. Jordbruk og skogbruk har lange tradisjonar i kommunen. I dag er kommunen ein moderne 1 Vedlegg frå Seljord kommune, side 22 i tabell 28 2 Vedlegg frå Seljord kommune basert på tall frå

20 industri og jordbrukskommune med veksande reiseliv. Kommunesenteret på Dalen er prega av industri, handel og tenesteytingsverksemder. Tal på hytter: Ca Hytteutbygging og turisme er eit viktig satsingsområde i Tokke med Skafsåheia/Hallbjønnsekken. Mogeleg nye hytter/leilegheiter/bueiningar som blir vurdert på strekninga Borsæ- Hallbjønnsekken er i storleiken (Eit meir presist tal vil kome fram av arbeidet med kommunedelplanen frå det same området) Bustadfelt: Utbygging av nye bustadfelt skjer pr. dato på Dalen. Siste feltet på Huvestad er ikkje fullt (3 av 14 tomter er ledige), nytt felt på Åsland (7 tomter) er akkurat lagt ut. Vinje kommune Areal 3117 km 2 Innbyggjarar (pr ) 3675 Befolkning per km 2 1,3 Fordeling av innbyggarane i kommunen Arabygdi/Vaa 114 Bøgrend 400 Edland 630 Rauland 1100 Øyfjell 331 Åmot 1100 Vinje kommune ligg øvst i Telemark og sentralt i Sør-Noreg. E-134 går tvers gjennom kommunen og er eit hovudsamband mellom aust og vest. E-134 møter riksveg 9 til Kristiansand i Haukeli. I Åmot møtast riksveg 37 frå Kongsberg og Rjukan med riksveg 38 frå Vrådal og Dalen. Arealet i kommunen er større enn Vestfold fylke. Kommunen har lange tradisjonar innan reiseliv. Nye bustadfelt: Hovudsakleg i Edland, Rauland og Åmot, men kommunen er generelt positiv til spreidd bustadbygging. Kommunen vonar innbyggartalet er svakt stigande. Tal fritidseiningar: (800 Vågsli, 2000 Rauland, 500 i Øyfjell og 700 resten av kommunen) Nye hyttefelt: hovudsakleg i Vågsli og Rauland, men kommunen tillet framleis spreidd hyttebygging. Fyresdal Innbyggere pr : 1379 Areal: 1109,8 km 2 Befolkning per km 2 : 1,2 Fyresdal kommune ligg i Vest-Telemark, inn mot grensa til Setesdal. Fyresdal er den kommunen i Vest-Telemark som ligg lengst vekk frå større regionale sentra og byar. Gjennom kommunen går RV 355 med mykje tungtrafikk. Kommunen har fleire grender, men dei fleste teneste-, handels- og servicetilbod er samla i kommunesenteret. Fyresdal kommune har legevakt plassert i Arendal. Forutan grunnskule har kommunen ein vidaregåande skule. I kommunen er der og ein skogsleir med open soning. Fyresdal kommune har store 7

21 heiområde med spreidd hyttebygging som gir grunnlag for mykje trafikk i utmark. Større konsentrasjonar av hytter finn ein m.a. i Birtedalen og på Våmur, med ca 1200 hytter. Nissedal Innbyggere: 1375 Areal: 908km 2 Befolkning per km 2 1,5 Nisser, største innsjøen i Telemark, er eit dominerande landskapsmerke med innbjodande sandstrender og svaberg omkransa av blankskura, høgreiste fjell. Den 4 mil lange og 250m djupe innsjøen inneheld reint, klårt drikkevatn. Nissedal har fått navnet sitt frå Nisser, som truleg kjem av gamalnorsk Nidrsær, som tyder den nedre sjøen. Langs Nisser finn ein sjellsynte hellemålingar, gravhaugar og mange andre minne etter gamal busetjing. Felles Planer i dei aktuelle kommunane viser ingen radikale endringar i demografi. Hytteutbygging vil halde fram, men det ser ut til at dette vil skje i områda som er lagt ut tidlegare. Det er ikkje planar i nær framtid som syner fleire hotell eller utbygging som vil medføre fleir overnattingsdøgn. Ingen spesielle planer om nye veger. Heller ingen radikal utviding av eksisterande veger. Bygging av tunnel på 134 mellom Århusmoen i Seljord og Gvammen i Hjartdal er vedtatt. Om dette prosjektet vert realisert vil det styrkje attraktiviteten på E 134 som heilårsveg, då ein får ein trase med mindre stigning og færre flaskehalsar. Anleggsperioden vil generere ein del aktivitet frå både sider. Folketalet i området minkar, men med ei lita auking i Seljord dei siste 3 åra. Avstandstabell i km mellom sentrum i kommunane Bø Dalen Dr.dal Fyr.dal Kviteseid Not. Seljord Treungen Åmli Åmot Bø Dalen Drangedal Fyresdal Kviteseid Notodden Seljord Treungen Åmli Åmot Dalen= Avstand frå kommunehuset. 8

22 Gjennomsnittleg avstand frå det einskilde kommunesenter til dei andre kommunesentra i regionen. Rangering: Kommunesenter: Gj.snittleg avstand: 1. Kviteseidbyen 43 km 2. Dalen 50 km 3. Seljord 53 km 4. Åmot 55 km 5. Fyresdal 58 km 6. Treungen 71 km Gjennomsnittleg tidsbruk frå det einskilde kommunesenter til dei andre kommunesentra i kommunane. Rangering Kommunesenter: Gj.snittleg tidsbruk 1 Kviteseidbyen 38 min 2 Dalen 42 min 3 Seljord 42 min 4 Åmot 52 min 4 Fyresdal 52 min 6 Nissedal 62 min Dagens organisering Politireform 2000 er starten på organisasjonsendringane som går føre seg i politi- og lensmannsetaten. Politireforma førte til store endringar, og er grunnpilaren for organisasjonsstrukturen. Vi har og skildra verknadene politireform 2000 hadde for Telemark politidistrikt og endringane som blei gjennomført under reforma. Politireform 2000 Politiet har vore inne i ein organisasjonsutviklingsprosess (OU) etter at Politireform 2000 et tryggere samfunn 3 blei godkjent i januar Politireform 2000 bygde på utgreiinga gjennomført av politidistriktsutvalet 4 som blei gjeve til Justis- og politidepartementet 4. mars Stortingsmeldinga har tre hovudformål: 1. ein politi- og lensmannsetat som meir effektivt førebyggjer og kjempar mot kriminaliteten 2. ein politi- og lensmannsetat som er meir tenesteytande og publikumsorientert 3. ein politi- og lensmannsetat som arbeider meir kostnadseffektivt 3 Stortingsmelding nr NOU 1999:10 en bedre organisert politi- og lensmannsetat (Lande Hasle-utvalget) 9

23 Det blei sett på som nødvendig å endre dåtidas organisering, mellom anna på bakgrunn av nye kriminalpolitiske utfordringar og eit publikum med stigande krav til offentleg tenesteyting. I den sentrale leiinga vart opprettinga av nytt politidirektorat underlagt Justisdepartementet (tredde i kraft 1. januar 2001) og nye roller for Justisdepartementets Politiavdeling, to av dei større endringane. På lokalt nivå (politidistrikta) blei det gjennomført større strukturelle, organisatoriske, leiingsmessige og tekniske endringar, som blei sett i verk 1. januar 2002 under fase 1. Hovudtiltaket var endringa frå 54 til 27 politidistrikt. Fase 2 av politireforma blei sett i verk 1. januar I fylgje stortingsmelding nr ( Politiets roller og oppgaver ) omfattar fase 2 ei gjennomgåing og samordning av driftseiningsstruktur og tenesteordningar, meir aktiv patruljeverksemd, betre utnytting av fagkompetansen, effektivisering av administrasjonen og betre ressursutnytting. Hausten 2006 gjennomførte firmaet AGENDA ei evaluering av politireform 2000 på oppdrag frå Politidirektoratet. Firmaet konkluderte med at reforma hadde effekt på organisasjonsmessige og styringsmessige føresetnader som hadde verknad for måla i reforma. AGENDA trakk også fram positive effektar på måla i reforma i form av måloppnåing når det gjeld kostnadseffektivitet og kampen mot alvorleg kriminalitet. Derimot fant dei liten effekt på kampen mot kvardagskriminalitet. Reforma hadde liten eller ingen effekt på førebyggjande arbeid, og det kom fram at samarbeidspartnarar frå kommunal sektor forventa større innsats frå politiet enn det politiet var villig til å prioritere. I fylgje AGENDA hadde reforma ingen positiv effekt på publikumsorientering. Mange hevda at politiet lokalt vart mindre synlege og mindre tilgjengelege. AGENDA trakk også fram ei direkte negativ konsekvens av reforma. Dette var at reforma førte til sentralisering av ressursar både gjennom samarbeid i større vaktregionar med aktiv patruljeverksemd og i nokon grad gjennom etablering av distriktsovergripande einingar. Konsekvensen gjekk ut over i kor stor grad politiet var synlege og graden av innsats på det lokale plan. Utan å utdjupe evalueringa frå AGENDA nærare, var to hovudkonklusjonar at politireforma var ei nødvendig og nyttig reform og at reforma sto fram som ufullstendig. Telemark politidistrikt etter politireform 2000 Før Politireform 2000 var polititenesta i Telemark organisert i fem politidistrikt med 18 driftseiningar. Fleirtalet i politidistriktsutvalet tilrådde ei todeling av Telemark fylke med to politidistrikt: Nordre og Søndre Telemark politidistrikt. Departementet sitt forslag blei at dåverande Notodden, Rjukan, Skien, Telemark og Kragerø politidistrikt blei slått saman til Telemark politidistrikt. Dette blei også gjennomført. Telemark politidistrikt blei delt inn i fem driftseiningar, mens lokaliseringane på politistasjonar og lensmannskontor blei oppretthaldt. Leiinga av politidistriktet blei lokalisert til Skien og har i dag kontor i politihuset på Myren. 10

24 Telemark politidistrikt før politireform 2000 fem politidistrikt Telemark politidistrikt etter politireform 2000 eit politidistrikt, lokalisering av tenesteeiningar som før Telemark politidistrikt har i dag av fem geografiske driftseiningar: Grenland driftseining Grenland politistasjon, lensmannskontora i Bamble og Siljan Vestmar driftseining Kragerø politistasjon, lensmannskontora i Drangedal og Nissedal Øst-Telemark driftseining Notodden politistasjon, Rjukan politistasjon, Hjartdal lensmannskontor Midt-Telemark driftseining Lensmannskontora i Nome, Seljord og Bø og Sauherad (slått saman) Vest-Telemark driftseining Lensmannskontora i Fyresdal, Kviteseid, Tokke og Vinje I dag er den operative tenesta basert på samarbeidsordningar både på driftseiningsnivå og mellom driftseiningane. Vest-Telemark har pr april 2010 ei vaktordning i eit visst samspel med Midt-Telemark og Øst-Telemark. Meir om dette under punkt 7.4 opningstider og tenesteordningar. 11

25 Organisasjonskart for Telemark politidistrikt pr Adm. Enhet / HMS Politimester Retts- og påtale Felles operativ enhet PST Grenland Vestmar Midt-Telemark Vest-Telemark Øst-Telemark Grenland pst. Kragerø pst Nome lmk Fyresdal lmk Notodden pst Bamble lmk Siljan lmk Drangedal lmk Nissedal lmk Bø og Sauharad lmk Seljord lmk Kviteseid lmk Tokke lmk Vinje lmk Rjukan pst Hjartdal lmk Arbeidsmengde og statistikk Lensmannskontora har fleire ulike oppgåver. Ein har valt å trekke fram statistikk basert på politioppgåver og sivile oppgåver. Statistikken syner ein forholdsvis jamn arbeidsmengde dei siste åra. Det er ingen tilhøve som skulle tilseie raske og store mengdeendringar på dette området. Ein mogleg faktor, som kan ha innverknad, er eit stadig aukande problem med mobile kriminelle/ organiserte kriminelle og kriminalitet på nettet. Ein ser at politidistrikt rundt oss har ei auking på desse områda, og denne type saker er også på veg inn i saksportefyljene i Vest- Telemark. Politioppgåver Politiet har ei rekkje funksjonar, mellom anna ordensteneste, etterforsking, trafikkteneste, redningsteneste, førebyggjande arbeid og publikumsservice. Politiet og lensmannsetaten utfører også mange oppgåver som strengt tatt ikkje er politiet sine ansvarsområde, men som har kome til politiet på grunn av sin kompleksitet, behov for maktmiddel eller andre praktiske høve. Ved større einingar er oppgåvene ofte organisert under eigne seksjonar, som til dømes ordensseksjon og etterforskingsseksjon, som igjen er organisert i ulike avsnitt, der tilsette primært arbeider med avgrensa og meir spesialiserte oppgåver. Ved mindre einingar har ofte dei tilsette ansvaret for eit større spekter av oppgåver, slik det er ved dei lensmannskontora rapporten omfattar. 12

26 Straffesakshandsaming Tabellen under viser ein oversikt over registrerte misferd og brotsverk for kvart kontor frå 2007 til Straffeloven 2 forklarar forskjellen på misferd og brotsverk. Tala for 2007 og 2008 er henta , medan tala for 2009 er henta Tala gjeld registrerte saker i kommunen. Feilkjelda for tabellen er saker som blir melde ved kontora og som har skjedd i andre kommunar, dvs. at tilsette ved kontoret gjer eit arbeid som ikkje kjem frem i tabellen. Misferd Brotsverk Straffesaker totalt Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal Politiet registrerer til ein kvar tid kriminaliteten og veit når og kor det skjer. Dette er viktig for å målrette ressursane våre på beste måte til ein kvar tid. Dette syner kva det er viktigast å førebyggje, når det er viktigast å førebyggje/gripe inn og kor problema faktisk er størst. Jf tabellen nedanfor: Forbrytelser pr driftsenhet i Telemark i perioden 2005 til 2009 G re n l a n d V e s t m a r M i d t -T e l e m a rk Ø s t -T e l e m a r k V e s t - T e l e m a r k Telemark politidistrikt G re nland V e s tm ar M id t- Tele m a rk Ø s t- Tele m a rk V e s t- Tele m a rk

27 Lokalt i Vest Telemark ser dette slik ut: Utviklinger- anmeldte forbrytelser og forseelser (samlet) 2005 til 2009 i Fyresdal fordelt pr. måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Sum Telemark politidistrikt JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 14

28 30 Utviklinger -anmeldte forbrytelser og forseelser (samlet) 2005 til 2009 i Kviteseid fordelt pr. måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Sum Telemark politidistrikt JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Utviklinger- anmeldte forbrytelser og forseelser (samlet) 2005 til 2009 i Tokke fordelt pr. måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Sum Telemark politidistrikt JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 15

29 Utviklinger anmeldte forbrytelser og forseelser (samlet) 2005 til 2009 i Seljord fordelt pr. måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Sum Telemark politidistrikt JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Utviklinger anmeldte forbrytelser og forseelser (samlet) 2005 til 2009 i Nissedal fordelt pr. måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Sum Telemark politidistrikt JAN FEB MAR APR MAI JUN J UL AUG SEP OKT NOV DES 16

30 Oppdrag i Politi Operativt system (PO) PO er eit dataprogram som politiet brukar til loggføring av hendingar som blir registrerte i heile distriktet. Statistikk frå kvar enkelt kommune blir henta ut ved hjelp av Politiet sitt Analyse- og Leiingsverktøy (PAL). Når det gjeld feilkjelder i høve til talet på oppdrag som skjer i distriktet, er det spesielt to punkt som peikar seg ut som nemneverdige: hendingar som det ikkje blir gjeve melding om til politiet hendingar som av ulike årsaker ikkje blir registrerte i PO Tala for 2007 og 2008 er henta , mens tala for 2009 er henta Tala er henta frå kvart kontor i PAL for PO Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal Totalt Sivile oppgåver Arbeidsoppgåver for sivilt tilsette går blant anna ut på registrering av dødsfall, handsame søknader om politiattest, søknader om pass samt våpensøknader. I tillegg blir søknader om arbeids- og opphaldstillating og statsborgarskap tatt imot og vidaresendt. Det er og arbeid knytt til stemnevitnefunksjonen, som går ut på å registrere forkynningar og å forkynne desse. Tala er henta Politiattest Dødsfall Utlendingssakar Våpensøknadar Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal Politiattest Dødsfall Utlendingssakar Våpensøknadar Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal

31 2007 Politiattest Dødsfall Utlendingssakar Våpensøknadar Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal Pass Politiet er ein av myndigheitene som har ansvar for utsteding av pass. Pass i Kviteseid og Tokke for 2009 gjekk fram til 01.06, fordi det gamle systemet ikkje lenger blei bruka då passboksane overtok. Frå og framover blir pass utstedt i Seljord og Vinje Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal Namsmannsoppgåver og sivil rettspleie på grunnplanet Namsmannsoppgåver er praktisk gjennomføring av det meste i samband med tvangsfullbyrding som til dømes utlegg, tvangsdekking, fråviking og gjeldsordning. I alle dei fire kommunane har lensmannen namsmannsfunksjon. Lensmannen har etter tvistelova ansvar for oppgåva som sekretær for forliksrådet. SIAN er eit sakshandsamingsprogram for dei fleste namsmannsoppgåvene og den sivile rettspleia på grunnplanet. Saker registrera i SIAN Kviteseid Seljord Tokke Vinje Fyresdal Nissedal

32 Ressursar og handlingsrom Politistillingane ved lensmannskontora i Kviteseid, Seljord, Tokke, Vinje, Fyresdal og Nissedal er fordelt på éin lensmann, éin politifyrstebetjent og sett bort frå Fyresdal og Nissedal er det éin eller fleir politibetjentar på kvart lensmannskontor. I tillegg har lensmannskontora sivilt tilsette i konsulentstillingar som utfører sivilrettslege- og forvaltingsmessige oppgåver og skranketeneste. Tilsette Tabellane viser ei oversikt over stillingsheimlar og i kva grad dei er oppfylt ved kvart kontor. Politimeisteren har gjeve uttrykk for at stillingsheimlane blir verande i regionen ved ei eventuell samlokalisering av lensmannskontora. Pr. Politi Sivil Heimlar Tilsette Prosent Heimlar Tilsette Prosent Kviteseid , ,00 Tokke 3 2,3 73,33 0,5 0,5 100,00 Seljord 4 (5) 4(5) 100,00 2,1 2,1 100,00 Vinje , ,00 Nissedal 2 2,0 100,00 0,5 0,5 100,00 Fyresdal 2 2,0 100,00 0,5 0,5 100,00 Totalt 19(20) 17,3 91,05 6,6 6,6 100,00 Ein tenestemann frå Seljord lensmannskontor gjer teneste i UP 0,8 sivilt årsverk ved Seljord lensmannskontor og 1,0 årsverk i Vinje jobbar med gjeldsordning/namssaker. Lokale Føremålet med dette punktet er å gjera greie for lensmannskontora sine lokale og kostnadene med desse slik det er i dag. Kviteseid lensmannskontor Adresse: Mylletomta, 3850 KVITESEID Utleigar: Vest-Telemark Næringsbygg AS Avtala går ut: Kviteseid lensmannskontor har eit samla areal på ca. 240 m 2 og er lokalisert i Kviteseid sentrum på Mylletorget. I same bygning har Vest-Telemark PPT sine lokale. Lensmannskontoret disponerer ein dobbeltgarasje som er tilknytt bygningen. Årleg husleige er kr ,-, i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldskostnader. Totale utgifter i 2009 blei ca. kr ,-. 19

33 Seljord lensmannskontor Adresse: Ingrid Slettens veg 4B, 3840 SELJORD Utleigar: Hauglid Engineering AS Avtala går ut: Seljord lensmannskontor har eit samla areal på ca og er lokalisert i Seljord sentrum i Arnestadbygget. Bygningen inneheld også lokale for Posten. Lensmannskontoret disponerer ein dobbeltgarasje som er tilknytt bygningen. Årleg husleige er kr ,-, i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldskostnader. Totale utgifter i 2009 var ca. kr ,-. Tokke lensmannskontor Adresse: Hotelvegen 5, 3880 DALEN Utleigar: Advokat Olav Felland Avtala går ut: Tokke lensmannskontor har eit samla areal på ca. 250 m 2 og er lokalisert på Dalen sentrum. Bygningen har to høgder. Lensmannskontoret ligg i fyrste høgda, i andre høgda er det bustader. Lensmannskontoret disponerer ein enkeltgarasje. Årleg husleige er kr ,-, i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldskostnader. Totale utgifter i 2009 var ca. kr ,-. Vinje lensmannskontor Adresse: 3890 VINJE Utleigar: Vinje kommune Avtala går ut: Vinje lensmannskontor har eit samla areal på ca. 315 m 2 og er lokalisert i Åmot sentrum på Åmothaugen. I same bygning har mellom andre NAV Vinje og DnB Nor lokale. Lensmannskontoret disponerer totalt fem garasjeplassar, to av dei er ein dobbeltgarasje tilknytt bygningen. Den andre garasjen er ein trippelgarasje lokalisert på industriområdet i Åmot og blir leigd frå Åmot Bilservice AS for kr ,- i årleg leie. Avtala med Åmot Bilservice går ut Årleg husleige for kontorlokala er kr ,-, i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldskostnader. Totale utgifter for kontorlokala og trippelgarasjen i 2009 var ca. kr ,-. Nissedal lensmannskontor: Adresse: 3855 Treungen Utleigar: Forbrukersamvirke sør Avtale går ut: Nissedal lensmannskontor har eit samla areal på 226,8 kvm og er lokalisert sentralt i Treungen sentrum. Kontoret er lokalisert i 2. etg i eit bygg der også andre offentlege verksemder hel til. Lensmannskontoret disponerer totalt garasjeplassar. Husleigeavtale utløper den Årleg husleige inkl. garasjer utgjer kr ,-, og i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldskostnader med kr ,-. Totale utgifter for kontorlokala, garasjar, samt driftsog vedlikehaldskostnader i 2009 var kr ,-. 20

34 Fyresdal lensmannskontor Adresse: 3870 Fyresdal Utleigar: Fyresdal utleigebygg Avtala går ut: Fyresdal lensmannskontor har eit samla areal på 109,5 kvm og er lokalisert sentralt i Fyresdal sentrum. Kontoret er lokalisert i bakkeplan i et forretningsbygg kor også kolonial, bakar og andre verksemder har forretninglokale. Lensmannskontoret har separat avtale om leige av garasje med Edvard Nesland. Garasjen er på 40 kvm og koster kr 5000,- i året. Husleigeavtale utløper den og det er 6 mnd oppseiing for garasjen. Årleg husleige utgjer kr , og i tillegg kjem drifts- og vedlikehaldsutgifter med kr ,-. Samla utgifter for husleige, garasje, drifts- og vedlikehaldsutgifter for 2009 var kr ,-. Totale husleige-, drifts- og vedlikehaldskostnader for alle kontora i 2009 var ca. kr ,00,-. Ved ei eventuell samlokalisering vil politidistriktet truleg få ei kostnadssparing i høve til husleige-, drifts- og vedlikehaldskostnader. Kor mykje denne mogelege kostnadssparinga utgjer, er ikkje utgreidd nærara. Kjøretøy Lensmannskontora disponerer totalt 9 bilar og 4 snøskutarar. Ved ei eventuell samlokalisering vil trongen for bilar bli oppretthalde. Arbeidsgruppa trur det vil bli meir slitasje på kjøretøya ettersom det blir meir aktiv polititeneste med patruljering og lengre kjøreavstandar. Vi trur at talet på køyrde kilometer vil auke. Dette heng saman med lengre reisevegar. Opningstider og tenesteordningar Vest-Telemark driftseining har per november 2009 eit vaktsamarbeid som omfattar kommunane Fyresdal, Kviteseid, Tokke og Vinje, som vist i organisasjonskartet. Tenesta er sett saman av aktiv teneste og reserveteneste. Polititilsette i Vest-Telemark arbeider hovudsakeleg med etterforskings- og forvaltningsmessige oppgåver i lensmannskontora sine opningstider. Operative oppgåver løysast fortløpande og i helger/netter frå reserveteneste/aktiv patruljeteneste. Opningstider Vinje alle dagar Torsdag til kl Tokke Stengt onsdag og torsdag Seljord alle dagar Torsdag til kl Kviteseid Stengt torsdagar Fyresdal alle dagar Stenges ved behov Nissedal Stengt torsdag og fredag ved behov Midt-Telemark driftseining har i dag eit vaktsamarbeid som involverer kommunane Bø, Nome, Sauherad og Seljord, som vist i organisasjonskartet. Tenesta i Midt-Telemark er sett saman av aktiv patruljering på dag og kveld, samt natteneste i helger. Aust-Telemark dekker opp nattenesten i Midt-Telemark på kvardagar. I tillegg har polititilsette etterforskings- og forvaltningsmessige oppgåver på dagtid ved dei ulike lensmannskontora. Felles opningstid for lensmannskontora i Midt-Telemark er 08:00-15:00 alle kvardagar. Frå blir opningstidene 21

35 ved Bø og Sauherad lensmannskontor og Seljord lensmannskontor på torsdagar frå kl. 08:00-18:00. Når det gjeld tenesteordningar blei det gjennomført endringar i tenestelistene for Aust- og Midt- Telemark frå Også Vest-Telemark er i endring når det gjeld tenestelister. Ein prøvar kontinuerleg å finne tenesteordningar som balanserar dei fleste omsyn. Vest-Telemark startar på ein ny tenesteliste etter sommarferien Ettersom organisasjonen i Telemark politidistrikt er i endring, er det vanskelig på nåverande tidspunkt å sjå kva fordeler og ulemper dei nye ordningane medfører. Visjon eit tryggare Telemark for alle I ei pressemelding datert uttrykte politimeisteren at politiet i Telemark må jobbe smartere og organisere seg bedre slik at vi får utnyttet ressursene best mulig. Politimeisteren gav utrykk for at politidistriktet må utviklast vidare og at ein må sjå etter best moglege løysningar på alle nivå i politidistriktet. Ho trekte også fram samlokaliseringa av Sauherad og Bø lensmannskontor, som ein viktig faktor for at politiet i Midt-Telemark skal bli meir tilgjengeleg og meir til stades for publikum. Politidistriktet er inne i omfattande strukturelle endringar der det mellom anna blir sett på ulike team- og gruppemodellar innan fleire arbeidsområde. Ein har vald kort å skildre kva strategiprosessen inneber under punkt organisasjonsstruktur og utvikling. Eg meiner det er spanande at politimeisteren er nytenkjande og ser på endringar innan ulike arbeidsområde for å gje publikum ei betre teneste. Det er trygt i Telemark, og folk skal være trygge på at politiet kommer når liv og helse står på spill utrykker politimeisteren i same pressemelding. Organisasjonsstruktur og utvikling Det er utarbeidd mål for det strategiske utviklingsarbeidet i Telemark politidistrikt. Politimeisteren og leiargruppa har og gitt føringar undervegs i prosessen. Desse ligg til grunn for drøftingar og konklusjonar i denne rapporten. Overordna målformulering Utviklingsarbeidet skal gi Telemark politidistrikt: - strategisk og kunnskapsbasert leiing, heilskapleg styring og prioritering - fleksibel ressursutnytting og - god utnytting og utvikling av tilgjengeleg kompetanse for å førebyggje og bekjempe kriminalitet, samt sikre tryggleik og rettstryggleik for folk. Delmål Auka medarbeidartilfredsheit attraktiv arbeidsplass Robuste fagmiljø Tettare samarbeid internt og eksternt Jobbe meir kunnskapsbasert og utvikle våre arbeidsmetodar Færre og meir profesjonelle leiarar Auka evne til å handtere kriser Samhandlingskultur og auka endringsvilje Betre service og brukerretting av tenester Gode tenester med tilfredsstillande tilgjengelegheit og kvalitet Auke distriktet sin evne til å jobbe på tvers, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 22

36 Straffesak Utviklinga av straffesaksarbeidet skal bidra til å gi alle straffesaker ein likeverdig og heilskapleg handsaming og prioritering i hele politidistriktet. Organiseringa av straffesaksarbeidet skal også bidra til at den mest alvorlege kriminaliteten gis høgast prioritet. Orden og beredskap Utviklingsarbeidet skal styrke politidistriktets evne og kapasitet slik at rett mannskap er på rett stad til rett tid. Heile Telemark sin befolkning skal sikrast den same grunnleggjande tryggleik samtidig som ein tar vare på mannskapene sin tryggleik. Sivile gjeremål og forvaltning Målet er å skape robuste fagmiljøer, auke kompetansen, redusere sakshandsamingstida og levere likeverdige og gode tenester for publikum i heile Telemark. Geografisk struktur Utviklingsarbeidet skal gi ein robust, funksjonell og fleksibel organisasjonsstruktur som bidrar til å oppfylle måla på alle oppgåveområdene til politiet Som ein del av strategiprosessen, sette politimeisteren ned 6 arbeidsgrupper for å utvikle politidistriktet med mål om å bli betre rusta til å møte morgondagens utfordringar. Arbeidsgruppene som blei sett ned kikka på arbeidsfelt innan: Analyse, etterretning, etterforsking Familievald og SO-team (SO = seksuelle overgrep) Straffesaksflyt i distriktet, organisering av juristgruppa Kriminalteknikk og IKT-kriminalitet Miljøetterforsking Utlendingsfeltet Arbeidsgruppene har levert rapportar med forslag til endringar i strukturen innan dei ulike arbeidsfelta. Politidistriktet gjer nå eit større omstillingsgrep ved å opprette ein felles kriminaleining som vil gi distriktsovergripande tenester på ovannemnde oppgåver til alle tenesteeiningane. Denne eininga vil vere i drift frå Utfallet av prosessane vil ha innverknad på kva for gevinst ein vil få og på kva for område. I 2010 er arbeidet i gang i nye arbeidsgrupper som skal sjå på organiseringa av flg arbeidsfelt Orden og beredskap Forvaltning og sivile gjeremål Geografisk struktur Når heile dette arbeidet er avslutta, vil Telemark politidistrikt venteleg ha ein organisasjon som i storleik og organisering nyttar ressursane optimalt og løyser oppgåvene med riktig metode og ressursbruk. 23

37 Pressemelding frå politimeisteren: - Ser for seg større organisasjonsendringer i politiet Vi kjenner oss godt igjen i driftsanalysen som nå er utarbeidet for politiet, sier politimester Anne Rygh Pedersen. - Rapporten anbefaler gjennomgang av organisasjonsstrukturen i alle politidistrikter. I Telemark er vi i full gang, og ser at det er nødvendig å ta skikkelige grep for å få resultater. Mandag 26. april overleverte politidirektør Ingelin Killengreen driftsanalysen for politiet til justisminister Knut Storberget. Blant hovedkonklusjonene framheves modernisering av IKT og justering av organisasjonsstrukturen som de to tiltakene som vil gi størst effekt for å oppnå bedre resultater. Vil ha nærpoliti med færre ledere og færre enheter - Det kan virke som et paradoks, men om vi skal ha sjanse til å ivareta nærpolitirollen, må vi faktisk ha færre og mer robuste enheter, forteller politimesteren. Jeg ser for meg at vi må bevege oss i retning av 5 eller 6 større og mer robuste tjenestesteder i Telemark. - Politiet har mange saksfelt med kompliserte regelverk, som stiller høye krav til kvalitet og kompetanse. Da trengs det rett og slett mengdetrening, sier politimesteren. Derfor må vi fordele oppgavene annerledes enn i dag. - Tida har løpt fra de minste lensmannskontorene. Det er urimelig å forvente at noen få personer skal klare å håndtere alle saksfelter like godt. Alle kan ikke være like gode til alt, sier Rygh Pedersen. - Det er dessuten dårlig ressursutnyttelse å bygge og vedlikeholde all kompetanse på alle kontorer, når en del av dem omtrent aldri har bestemte sakstyper. - Mange ledere og små kontorer gjør ansvarsforholdene uklare. Da er det veldig krevende å få hele organisasjonen til å trekke i samme retning. Vi trenger færre ledere, med et tydeligere lederansvar enn i dag, fortsetter Rygh Pedersen. Tettere samarbeid med kommunene I andre politidistrikt har avvikling av lensmannskontorer ført til tettere og bedre kontakt mellom politiet og kommunen. Politiet har etablert seg i tilknytning til kommunens servicetorg, og på tidspunkter da politiet ikke er til stede, yter kommunens ansatte service til publikum ved også å veilede om en del av politigjøremålene. Tettere uformell kontakt og erfaringsoverføring mellom politi, skole og barnevern trekkes også fram. 24

Telemark Politidistrikt. Samlokalisering av lensmannskontor i Vest-Telemark

Telemark Politidistrikt. Samlokalisering av lensmannskontor i Vest-Telemark Telemark Politidistrikt Samlokalisering av lensmannskontor i Vest-Telemark Telemark Politidistrikt 2 Innhaldsoversikt Innhaldsoversikt... 3 Innleiing... 4 Tidsfrist... 5 Demografi... 5 Kviteseid kommune...

Detaljer

Telemark Politidistrikt. Samlokalisering av Tokke/Vinje og Kviteseid/Seljord lensmannskontor

Telemark Politidistrikt. Samlokalisering av Tokke/Vinje og Kviteseid/Seljord lensmannskontor Telemark Politidistrikt Samlokalisering av Tokke/Vinje og Kviteseid/Seljord lensmannskontor Telemark Politidistrikt 2 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Arbeidsgruppa og mandatet... 4 1.2. Arbeidsmetode...

Detaljer

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/1320-11 17/3060 24.05.2017 Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

Sakshandsamar: Sverre Sæter, Saeter,

Sakshandsamar: Sverre Sæter, Saeter, Nissedal kommune Rådmann Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Melding om vedtak Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/1594-2 Sverre Sæter,35048402 Saeter,35048402 sverre.seter@nissedal.kommune.no

Detaljer

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/701-19 17/3057 24.05.2017 Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt Bygland kommune 4745 Bygland Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/458-18 17/3059 24.05.2017 Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ /

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ / Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/02250-15 17/3060 24.05.2017 Klage frå Ål kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering.

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005, dep 0030 Oslo 17. februar 2014 Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet har i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN Dykkar ref. Vår ref. Dato 2017/5-7 17/3060 24.05.2017 Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 4. februar 2010 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 16. februar 2010 Kl. slett:

Detaljer

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten Fyresdal kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2016/217-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 11.02.2016 Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur

Detaljer

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Politireforma Gode intensjonar og målsettingar med m.a Nasjonale kvalitetskrav Behov for sterkare fagmiljø for å

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Ellen Oddrun Smenes MEDL KRF

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Ellen Oddrun Smenes MEDL KRF Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.11.2016 Tidspunkt: 18:30 20:45 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009.

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Solveig S. Abrahamsen, Olav Tho, Arne Vinje, Bjørn Nome, Hans Bakke,

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

MØTEBOK. Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet

MØTEBOK. Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet Fitjar kommune Arkivkode: X31 Saksmappe: 2015/525 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: 30.10.2016 MØTEBOK Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt Jølster kommune 6843 SKEI Dykkar ref. Vår ref. Dato SRØ 2013000655-26 17/3058 24.05.2017 Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

Finnøy kommune Fellestenester

Finnøy kommune Fellestenester Finnøy kommune Fellestenester Sør-Vest politidistrikt Postboks 240 4001 STAVANGER Dykkar ref.: Vår ref.: 16/8590-RML Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Dato: 25.11.2016 - Nærpolitireform - høyringsuttale frå Finnøy

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT Politireform Vpm Ronny Iden Hva betyr reformen i praksis? VEST POLICE DISTRICT Prosjektets innhold: Politiarbeid på stedet Etterforskningsløftet: Ledelse og kompetanse Prosjekt Nye politidistrikter Regnskap,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg, Ordføraren Justis- og beredsskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,35 06 81 07 K24 17.02.2014 berit.lundeberg@kviteseid.kommune.no

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR TJENESTESTEDER Politidirektør Humlegård har uttalt at han er ubekvem med at det er redusert fra 340 tjenestesteder til 176, noe som er foreslått

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Hyllestad kommune. Askvoll kommune. Fjaler kommune

Hyllestad kommune. Askvoll kommune. Fjaler kommune Hyllestad kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Dykkar ref. 13/317-33/MAS 16/1248-18 17/2308 Vår ref. 17/3058 Dato 24.05.2017 Klage frå Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommunar over Politidirektoratet si

Detaljer

Et aktivt og oppsøkende politi

Et aktivt og oppsøkende politi Et aktivt og oppsøkende politi Hvordan styrke polititjenesten mest mulig med de ressursene vi har? Hva er det egentlig vi driver med? En helt nødvendig og gjennomgripende modernisering av politiet Vi legger

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/1164-10350/2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 27.04.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 50/16 Komité for drift og forvaltning 10.05.2016 Høyringsuttale

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn OSTERØY KOMMUNE Ordførar Politimeisteren i Vest politidistrikt Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jarle Skeidsvoll 01.12.2016 Vår: 16/1513-16/22325 jarle.skeidsvoll@osteroy.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Klage frå Gulen kommune over Politidirektoratets avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i Vest politidistrikts lokale struktur

Klage frå Gulen kommune over Politidirektoratets avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i Vest politidistrikts lokale struktur Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 Eivindvik Dykkar ref. Vår ref. Dato 12/380 17/2088 17/3058 24.05.2017 Klage frå Gulen kommune over Politidirektoratets avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i Vest

Detaljer

Høyring NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Uttale frå Gulen kommune.

Høyring NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Uttale frå Gulen kommune. Arkivsak: 13/960 Løpenummer: 13/6753 Arkivkode: FA-X31, TI-&13 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 055/13 Kommunestyret 06.09.2013 Høyring NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/584 17/3057 24.05.2017 Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt.

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt. Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/696-24/AA 17/ 3058 24.05.2017 Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Nissedal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Nissedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.02.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Nestleiar Til stades: Leiar Medlem Varamedlem Sekretær Kommunehuset

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Vest-Telemark. Referat

Vest-Telemark. Referat Vest-Telemark Referat Stad: Vinje kommunehus, Åmot Tid: 2. mai 2017 kl 09.00-11.00, med lunsj frå kl 12:00 Til stades: Rådmenn: Kari Gro Espeland, John Kleiv, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, Øystein Tveit,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer