AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSLAKLEIVA BOLIGFELT"

Transkript

1 DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN GNR 55 BNR 7 M.FL. I MIDSUND KOMMUNE. AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Planbeskrivelse Planident: Utarbeidet dato: Revidert , Saksnummer:

2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG s.3 2. NØKKELOPPLYSNINGER s.3 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET s PLANPROSESSEN s.4 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINJER s OMTALE AV PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON s UTGREIINGER JF. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGER s OMTALE AV PLANFORSLAGET s KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET s MERKNADER s

3 1. SAMMENDRAG Planområdet er ca. 140 daa, og ligger vest på Otrøya i Midsund kommune, ca. 2,5 km nord for Midsund sentrum. Forslagstiller Attraktive Midsund AS (AM) ønsker å omregulere et eksisterende LNF- område til boligformål. Eiendommen som planlegges regulert er en teig av gnr 55 bnr 7 i Midsund kommune, samt del av gnr 55 bnr 72, del av gnr 55 bnr 85 og del av gnr 50 bnr 183. Planforslaget utarbeides av plankonsulent Angvik Prosjektering AS. 2. NØKKELOPPLYSNINGER Adresse Gardsnr. / bruksnr. Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Hovedformål i ny plan Planområdets areal i daa Ant. nye boenheter (%BYA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Ligg det føre varsel om motsegn (j/n) Krav om konsekvensutgreiing (j/n) 6475 Midsund Teig av 55/7, del av 55/72, del av 55/85 og del av 50/183. LNF, industri, veg og boligbebyggelse Attraktive Midsund AS (AM) Attraktive Midsund AS (55/7), Midsund kommune (50/183 og 55/85) og Møre og Romsdal fylkeskommune (55/72) Angvik Prosjektering AS Boligbebyggelse Ca. 140 daa Ca. 40 eneboliger (35% BYA) Ca. 30 boenheter i flermannsboliger (45% BYA) Adkomst, bygging i 100 meters beltet, nærhet til industriområde Nei Nei. Utarbeidet konsekvensvurdering. Oppstartsmøte, dato Kunngjøring oppstart, dato Komplett forslag mottatt, dato 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Ved å regulere en teig av gnr 55 bnr 7 som ligger sør- vest for eksisterende bebyggelse langs Buråsvegen og Krabbevikneset, ønsker forslagstiller å tilby gode og attraktive tomter for folk som ønsker å bosette seg på Otrøya i Midsund kommune. Planområdet ligger inntil eksisterende boligområde og en omregulering fra LNF for deler av området til boligformål vil være en naturlig utvidelse og fortetting av allerede eksisterende boligområde. Møreaksen må nevnes som et viktig samferdselsprosjekt som vil gi store ringvirkninger for Midsund. Det er viktig å være i front av utviklinga når det gjelder boligområder og tilrettelegging for fremtidig etablering. Det er grunn til å forvente en økt etterspørsel av boligareal i Midsund som 3

4 en konsekvens av Møreaksen og planforslaget legger opp til en forholdsmessig høy utnyttelse av arealet. 4. PLANPROSESSEN Oppstart av planen ble varslet på ordinær måte med annonse i Romsdals Budstikke kunngjort og med brev til berørte parter med interesse for planarbeidet (se vedlagte adresseliste) sendt I tillegg har melding om planoppstart vært tilgjengelig på hjemmesiden til plankonsulenten 5. GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETTNINGSLINJER Plan og bygningsloven gir rammene for all kommunal og privat planlegging. Videre blir det gitt nasjonale føringer gjennom rikspolitiske retningslinjer, rundskriv og rettledninger som gir føringer for planleggingen. Særlig nevnes: - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser - Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging Fylkesplan og regionale delplaner danner neste nivå i planhierarkiet. Fylkesplanen for Møre og Romsdal gir også retningslinjer for den kommunale planleggingen. For inneværende periode ( ) er satsningsområdet i fylkesplanen kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. De regionale delplanene omfatter blant annet delplan for senterstruktur, kulturminne, samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelse, kystsone, klima og energi. Disse gir viktige føringer for den lokale politikk innenfor sine områder. Den kommunale overordna planen er kommuneplanen. Kommuneplan for Misund , samfunnsdelen, ble vedtatt av kommunestyret i Midsund kommune 1 september Gjeldende kommuneplan I gjeldende kommuneplan, kommuneplanens arealdel for Midsund kommune , ligger planområdet i dag delvis avmerket som boligområde og resten som LNF-område. Planområdet ligger mellom to utbyggingsområder. Figur 1: Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Midsund ( ) avsatt til byggeområde og LNF område. Gjeldende reguleringsplan og detaljplan Sør- vest for planområdet ligger et industriområde som er regulert i en eldre reguleringsplan- Stormyra industriområde. Denne planen omfatter også adkomstveg til planområdet parallelt med g/s- veg og fylkesvegen. 4

5 6. PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON 6.1 Plassering Planområdet ligger vest på Otrøya i Midsund kommune. Planområdet ligger sentralt til med kort veg til Midsund sentrum (ca. 2,5 km) der viktige servicetilbud ligger. Midsund skole, Gjerdet barnehage og idrettsanlegg finnes ca. 1,2 km sør for planområdet. Gjerdet barnehage ble åpnet i 2011 og har 90 plasser for barn i alderen 0-5 år. Midsund skole har barn fra klasse. Denne skolen ligger nær Gjerdet barnehage og i tilknytning til idrettsanlegg med fotballbane, friidrettsbane, kunstgrasbane og idrettshall. Raknes skole ligger ca. 5 km nord for planområdet og har skolebarn i klasse (ca. 65 elever). Det er et godt utbygd gang og sykkelvegnett mellom Midsund skole, Gjerdet barnehage, idrettsanleggene og planområdet. Figur2: Kartutsnitt 1: Figur 3: Kartutsnitt 1: Avgrensing Oppmeldt planavgrensning er definert slik som er vist på figuren under. Figur 4: Planområdet, oppmeldt planavgrensning Figur 5: Planområdet, endelig planavgrensning 5

6 Planavgrensninga ble oppmeldt jfr. figur 4. Etter en prosess i etterkant av oppstarten og etter en totalvurdering sammen med Midsund kommune ble planavgrensninga justert noe og adkomsten til planområdet flyttet til krysset ved Stormyra industriområde. Denne løsningen er også i tråd med gjeldende reguleringsplan for Stormyra industriområde og i tråd med anbefaling fra Statens vegvesen. Plangrensa mot nord- vest og nord er lagt et stykke utenfor kystkonturen for å synliggjøre at det ikke planlegges tiltak ut i sjøen. Mot nord- øst og øst grenser planområdet til gnr/bnr 55/79, 55/65, 55/73, 55/48 og 55/55. Mot sør- øst og sør grenser planområdet mot del av kommunal veg, gnr/bnr 55/72 og 55/85. Mot sør- vest og vest grenser planområdet mot gnr/bnr 50/183 og 55/81. Planområdet er ca. 140 daa. 6.3 Status og bruk av tilstøtende areal Planområdet grenser i nord- øst mot et område som er fulldyrka. Mellom dette landbruksarealet og planområdet er det et vegetasjonsbelte bestående av gran og bjørk. Videre ligger det 3 boligeiendommer inntil planområdet i øst. Mot sør- øst grenser planområdet mot kommunal veg, fylkesveg og gang/sykkelveg. I tillegg ligger høye fjell med Akslahornet (ca. 400 moh) og Digergubben (ca. 520 moh) lenger sørøst. I sør og sør- vest ligger Stormyra industriområde og i nord- vest og nord grenser planområdet mot sjøen. 6.4 Eksisterende bygg Som nevnt ligger det 3 boliger inntil planområdet i øst. Det er 2 eneboliger i 1 etasje, begge typisk talls hus og i tillegg er det et tidligere småbruk med låve, uthus og noe større fleretasjes bolig. På industriområdet i sør er det et stykke unna planavgrensningen lagerbygg, kontor, brakker og andre industribygg. Nærmeste bygning på industriområdet ligger ca. 180 meter fra planområdet Akslakleiva boligfelt. 6.5 Natur- og ressursgrunnlaget Som nevnt i pkt. 6.3 er det fulldyrka areal nord-øst for planområdet. I nedre del av planområdet, ned mot sjøen, er et område avmerket som friluftsområde i Figur 6: Område ned mot sjøen avmerket som friluftslivsområde (www.gislink.no). 6

7 6.6 Topografi og landskapstrekk Det åpne, svakt nord-vestlig hellende terrenget gjør at dette området har meget gode solforhold ettermiddag og kveld. Det åpne landskapet gjør samtidig at området også kan være nokså vindutsatt ved gitte vindforhold (særlig ved nord og vestlig vindretning) Planområdet består for det meste av fjell i dagen som stedvis er dekket av et humuslag av varierende tykkelse. Innimellom finnes små myrområder/våte felt. Noe av området består av hav- og fjordavsetninger (www.gislink.no). Det er flere mindre koller og høydepunkt i planområdet, mest markant er toppen oppe ved vegkrysset i sør- øst og to topper ned mot sjøen. Ned mot sjøen i nordvest er det ganske bratt. I nord- øst og øst er det som nevnt i pkt. 6.3 et Figur 7: Det finnes flere mindre topper i planområdet og området ned mot sjøen kan være bratt enkelte steder (www.gislink.no). vegetasjonsbelte mot eksisterende landbruksareal som består av gran og bjørk. I tillegg er det en mindre bekk/grøft langs denne kanten. 6.7 Verneinteresser og kulturminner Det ble under feltregistrering i mai 2014 funnet 3 automatisk freda kulturminne i nord- vestlig del av planområdet, fordelt på 2 lokaliteter. I tillegg er det registrert kulturminner både øst og sør for planområdet. Ved sjekk av området på og finnes ingen registreringer av viktige kulturlandskap eller verneinteresser. 7

8 Figur 9: Steingjerde i nord og nordvest (foto: Angvik Prosjektering AS). I nordvest, langs grensen mot sjøen og dyrkamarka i nord og nordvest finnes det et eldre steingjerde. Det er uvisst hvor gammelt dette er. Figur 8: Registrerte kulturminner (kilde: «Arkeologisk rapport Krabbevika»). 6.8 Miljøfaglige forhold Sør for planområdet er det som tidligere nevnt et industriområde. Her er det anleggsvirksomhet og fiskeforedlingsvirksomhet (Hofseth BioCare). Det kan forekomme noe støy og lukt fra dette området, ved sørvestlig vindretning. Området ligger i en nord- vestvendt helling ned mot sjøen med gode solforhold store deler av dagen. Landskapet er åpent og kan være utsatt for vind. Planområdet har ca. 400 meter med kystlinje. Ved sjekk i og finnes ingen registreringer for viktige naturområder eller truede/sårbare arter. 6.9 Trafikkforhold Fylkesveg 668 går forbi planområdet. Her er fartsgrensa 70 km/t og vegen er ca. 6,5 meter bred. Eksisterende avkjørsel til planområdet ligger i en sving. Det er lite vegetasjon og god sikt til begge kanter i dette krysset. Den eksisterende kommunale vegen som går til det etablerte boligområdet øst og nord-øst for planområdet er smal, ca. 3 meter bred og av varierende standard. Sør- øst for planområdet finnes gang og sykkelveg som går til skole og idrettsanlegg ca. 1,2 km sør for planområdet. Sør- vest for planområdet ligger avkjøringen til Stormyra industriområde. Dette er et oversiktlig kryss med gode siktforhold begge veger. Utenfor planområdet går hovedinnseilingen til Midsundet med navigasjonslandterne på Nordre Akslaholmen Risiko og sårbarhet Ved sjekk av planområdet i og sine kartløsninger på internett er deler av planområdet avmerket som potensielt rasutsatt område i forbindelse med eventuelle snøras fra Aksla. Det er imidlertid ikke registrert noen rashendelser i dette området (GISLINK/NGU). I tillegg vil området kunne være utsatt for vind fra nord og nord- vest. Området nede ved fjorden kan være utsatt ved stormflo og havnivå- stigning. Gjennom områdets sør- østre del går det eksisterende høyspentledning. Hovedledningene for Midsund vassverk ligger langs fv

9 Figur 10: Utløpsområde snøras og flomaktsomhetsområder (www.gislink.no). I brev av 27/ har NVE kommet med en vurdering vedrørende aktsomhetsonene for snøskred. I NGI sine gamle snø- og steinskredkart ligger planområdet utenfor fareområdet for skred. NVE vurderer NGI sine gamle snø- og steinskredkart til å være mer nøyaktige og gi et bedre grunnlag for avgrensing av aktsomhetsområde for snøskred. De kreves dermed ikke nærmere undersøkelse av skredfaren dersom ikke lokalkunnskap tilsier noe annet Skole og barnehage Gjerdet barnehage ble åpnet i 2011 og ligger ca. 1,2 km sør for planområdet. Her finnes 90 plasser for barn i alderen 0-5 år. Raknes skole ligger ca. 5 km nord for planområdet og har skolebarn i klasse (ca. 65 elever). Midsund skole har barn fra klasse (ca. 140 elever). Denne skolen ligger nær Gjerdet barnehage og i tilknytning til idrettsanlegg med fotballbane, friidrettsbane, kunstgrasbane og idrettshall. Figur 11: Midsund skole med idrettsanlegg (www.midsund.kommune.no). 9

10 6.12 Teknisk infrastruktur Eksisterende vannledning (160 mm) går langs fv.668. Det finnes ingen avløpsledninger i nær tilknytning til planområdet. Nærmeste avløpsledning er ved Krabbevikneset, ca meter nord- øst for planområdet Grønne interesser og barn sine interesser Planområdets nedre del er avmerket som et friluftsområde (som nevnt i pkt. 6.5). Det er ikke kjent at området blir mye benyttet av barn og unge, men det er ikke unaturlig å tenke at området kan ha en verdi i skole- /undervisnings- og fritidssammenheng ettersom det ligger forholdsvis nært skole, barnehage og eksisterende boliger. Området har som nevnt i pkt. 6.6 flere koller/topper som kan være fine lokale utkikkspunkt. Planområdet ligger sentralt til med kort veg til Midsund sentrum (ca. 2,5 km) der viktige servicetilbud ligger. Skole med lekeplass og idrettsanlegg finnes ca. 1,2 km fra planområdet. Det er et godt utbygd gang og sykkelvegnett mellom skole, idrettsanlegg og planområdet Sysselsetting I overkant av 200 personer pendler ut i fra Midsund, og ca. 75 inn til Midsund. Hoveddelen av inn- og utpendling er til Molde (ut ca. 150, inn ca. 45), Haram, Aukra, Fræna og Ålesund. Sysselsetting etter arbeidssted fra 2009 (oppgitt i prosent): Jordbruk, skogbruk og fiske 13,5 Bergverksdrift og utvinning 0,1 Industri 17,1 Elektrisitet, vatn og renovasjon 0 Bygge- og anleggsverksemd 11,3 Varehandel, motorvognreparasjon 6,4 Transport og lagring 8,6 Overnattings- og serveringsverksemd 1,4 Informasjon- og kommunikasjonverksemd 0,4 Finansiering og forsikring 1 Teknisk tenesteyting, eigendomsdrift 2,3 Forretningsmessig tenesteyting 2,2 Offentleg administrasjon 2,5 Undervisning 7 Helse og sosialtenester 24,3 Personleg tenesteyting 1,4 Uoppgitt 0,5 Figur 12: Tabell fra kommuneplanen for Midsund , samfunnsdelen Interessemotsetninger Plankonsulenten kjenner ikke til spesielle interessemotsetninger. Men det kan tenkes at noen ønsker å beholde området som et uberørt LNF- område, mens tiltakshaver 10

11 ønsker å utvikle eiendommen ved å legge til rette for boligbebyggelse og tilby attraktive og sentrumsnære boligtomter. 7. UTREDNINGER I SAMSVAR MED FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER. Etter korrespondanse med Midsund kommune er det gjort klart at det skal utarbeides en konsekvensvurdering. PBL 4-2 slår fast at «reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn ( )» skal konsekvensutredes. Videre er det i forskrift om konsekvensutredninger (FK) 2 listet opp tiltak/planer som alltid utløser krav om konsekvensutredninger. Plankonsulent finner ingen tiltak/planer som reguleringsplan for «Akslakleiva bustadfelt» faller innenfor i 2. Derimot faller planen innenfor FK 3 som sier at det i dette tilfellet skal vurderes om tiltaket/planen skal behandles etter forskriften. Kriteriene er gitt i FK 4. Vurderingen viser at deler av planområdet kommer innenfor 100 meters- beltet. Forbudet mot bygging i 100 meters- beltet er ikke et absolutt forbud og kan fravikes gjennom reguleringsplan jfr. Pbl 1-8. Konsekvenser av bygging i 100 meters- beltet vil bli belyst i planbeskrivelsen. Basert på de forhold plankonsulenten kjenner til vurderes det til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Konsekvensvurderingen følger vedlagt. 8. OMTALE AV PLANFORSLAGET Det legges opp til en variert utnyttelse av planområdet, med både eneboliger, eneboliger med utleieenheter og områder med flermannsboliger. Tomtestørrelsene varierer også, fra de minste eneboligtomtene på ca. 700 m² til eneboligtomter på ca. 950 m². Dette er gjort for å ha en variert og allsidig plan som appellerer til flere. Adkomsten til planområdet er i samråd med offentlige instanser vurdert til å være best egnet i forbindelse med eksisterende kryss ved Stormyra industriområde. 8.1 Reguleringsformål og grad av utnytting Areal i daa for de ulike arealformålene for planområdet. Frittliggende boligbebyggelse (1111), enebolig og enebolig med utleieenhet 33,0 Konsentrert boligbebyggelse (1112), flermannsbolig 21,0 Industri (1340) 0,1 Avløpsanlegg (1542) 0,4 Lekeplass (1610) 1,9 Bebyggelse og anlegg 56,4 Veg (2010) 8,0 Gang og sykkelveg (2012) 0,9 Annen veggrunn (2018) 6,8 11

12 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 15,7 Friluftformål (5130) 45,1 LNF- områder 45,1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 19,2 Bruk og vern av sjø og vassdrag 19,2 Sum 136,4 Planforslaget legger opp til utbygging av eneboliger, eneboliger med utleieenhet og flermannsboliger. Maksimal utnyttelsesgrad (%BYA) skal ikke overskride 35% for eneboligtomtene og ikke over 45% for arealene for flermannsboliger. Maksimal tillatt bygningshøyde for eneboligene er 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terrengnivå. For flermannsboligene er maksimal tillatt bygningshøyde 9 meter. Utbygging av eneboliger og flermannsboliger gjøres for å tilfredsstille de krav og ønsker som markedet har til fleksible løsninger i valg av boligtyper. I planbestemmelsene er det lagt føringer vedr. plassering av garasjer. 8.2 Natur- og ressursgrunnlaget Planområdet ligger utenfor jordbruksarealene (jr. pkt. 6.3 og pkt. 6.5). Friluftsområdet som er registrert innenfor planområdet (se pkt. 6.5 og pkt. 6.13) inngår i planforslaget som arealet regulert til friluftformål. 8.3 Topografi og landskapstrekk I planforslaget er det lagt begrensninger på hvor det kan bygges. Det er lagt inn friluftsområde ned mot sjøen og i deler av planområdet med koller, høydedrag og skrenter, jfr. pkt. 6.6 (for eksempel kollen opp mot fylkesvegen i sør-øst). I tillegg er det lagt inn friluftsområde som buffersoner mot eksisterende bebyggelse i øst og mot industriområdet i vest/sør- vest. Innenfor buffersonen mot vest er det også tilrettelagt for å gjøre avbøtende tiltak mot industriområdet. 8.4 Verneinteresser/kulturminner Arkeologiske registreringer utført i mai 2014 (jfr. pkt. 6.7) avdekket 3 lokaliteter for automatisk fredete kulturminner fordelt på 2 områder. I planforslaget er disse områdene lagt inn som friluftsområde med sikringssoner og hensynssoner etter kulturminneloven, jfr. planbestemmelsene pkt. 7.2 og pkt. 7.3, samt plankartet. 8.5 Miljøfaglige forhold Det er lagt inn grønne korridorer mot Stormyra industriområde og mot eksisterende eiendommer i øst jfr. saksutredningen til planutvalgets møte i Midsund kommune Stormyra industriområde er som tidligere nevnt regulert til industri i en eldre reguleringsplan. Det er ikke lagt spesifikke føringer på hvilke type industri som tillates for dette området i gjeldende planbestemmelser for Stormyra industriområde. Som nevnt i pkt. 6.8 finnes det i dag både noe anleggsvirksomhet og en fiskeforedlingsbedrift på området. Disse virksomhetene befinner seg lengst sørvest i dette området og nærmeste bygning er 180 meter unna planområdet for 12

13 Akslakleiva boligfelt. Området er åpent kystlandskap med kun lavtvoksende vegetasjon. Det er usikkert når og hva slags type industri som eventuelt i fremtiden etableres på dette arealet. Støy og annen forurensing fra industriområdet vurderes til ikke å være så omfattende at det kreves tiltak mot dette på planleggingstidspunktet. Eventuelt utvidelse av eksisterende drift og eventuell etablering av nye virksomheter på området må avklares for hvert enkelt tilfelle. Dette kan løses enten i byggesak for nyetableringer på industriområdet eller via revidering av planbestemmelsene for industriområdet. Planforslaget for Akslakleiva boligfelt legger til rette for avbøtende tiltak mot industriområdet ved at en 10 meter bred sone langs planavgrensningen mot sør og sør- vest avsettes til avskjerming, vegetasjonsskjerm, voll eller lignende. Områdene hvor det er gjort arkeologiske funn er båndlagt etter kulturminneloven og det er ikke tillat med noen form for inngrep i disse områdene (se reguleringsbestemmelsene pkt. 7.2 og 7.3). Disse områdene er regulert til friluftsområder. Planområdet har meget gode solforhold ettermiddag og kveld. Jfr. pkt. 6.8 er området utsatt for vær og vind. I planforslaget er lekeplassene forsøkt plassert avskjermet i ly av bebyggelse og landskap. 8.6 Trafikkforhold Adkomst til boligfeltet er planlagt lagt til krysset ved Stormyra industriområde. Tidligere i planprosessen ble det vurdert å benytte eksisterende kryss ved avkjøringen til kommunal veg i kurven nord for Hellaren. Statens vegvesen frarådet en slik løsning etter en nærmere vurdering av situasjonen og siktforholdene der. Eksisterende reguleringsplan for Stormyra industriområde viser en adkomstveg langs fylkesvegen slik dette planforslaget legger opp til. Det planlegges derfor en adkomstveg fra krysset ved Stormyra industriområde langs eksisterende g/s- veg og fylkesvegen til avkjøring til planlagt boligområde. Alle vegene i planforslaget er lagt opp til å kunne overtas av kommunen etter utbygging. Dette løses gjennom utbyggingsavtale mellom utbygger og Midsund kommune. Det legges opp til at alle vegene innenfor planområdet bygges som A1, figur C.21 i håndbok N100 fra Statens vegvesen, med vegbredde på 5 meter, 4 meter asfalt og 0,5 meter vegskulder på hver side. 2 meter på hver side avsettes til grøft, skjæring, snølagringsplass mm. En mindre stikkveg innenfor planområdet planlegges med 3,5 meter asfaltbredde og 0,25 meter vegskulder. Her avsettes 1,5 meter på hver side til grøft, skjæring, snølagringsplass mm. Figur 13: A1, figur 21 fra Håndbok N100, Statens vegvesen. 13

14 Adkomstvegene inne i feltet planlegges med tillatt hastighet maks 30km/t. Jfr. tabell C17 fra håndbok N100 er maksimal tillatt stigning 8% for denne vegtypen. I deler av planområdet vil stigningen ligge tett opptil dette. Dette gjelder i nedre del av planområdet og ved høyspentledningen. Eksisterende terreng viser at stigningen her ligger på mellom 8% og 9%. Ved detaljert prosjektering av vegen bør det være kurant å tilpasse vegen til terrenget og få stigningen under 8% her. Det er satt av rikelig plass til skjæring, fylling, snølagringsplass og teknisk infrastruktur (kabler etc.) langs vegene. Disse områdene er i reguleringsplanen regulert til annen veggrunn- teknisk anlegg. Parkering skal skje på hver enkelt tomt. Det er i reguleringsbestemmelsene gitt bestemmelser om at det skal beregnes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet og at disse skal vises i situasjonskartet som vedlegges byggesaken for hver enkelt tomt. For flermannsboligene beregnes 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det avsettes 18m² pr biloppstillingsplass. 8.7 Risiko og sårbarhetsanalyse Ved vurdering av ROS er og benyttet i tillegg til Vurderingen er gjort utfra de nevnte kildene og de kunnskaper plankonsulenten hadde på planleggingstidspunktet. Fylkesmannens ROSsjekkliste følger vedlagt. Under følger kommentarer av vesentlige punkt for denne. - Skogbrann og lyngbrann er vurdert til ikke å utgjøre en risiko med bakgrunn i tilgang til vann. - Det er vurdert til at området ikke er utsatt for uakseptabel risiko ved stormflo/ekstremvær. Plankonsulenten vurderer at de nedre boligområdene blir liggende tilstrekkelig høyt i terrenget (over ca. kote 5 moh). Plankonsulent vurderer konsekvensene som små ved en eventuell ekstremsituasjon. - Radon blir tatt hensyn til gjennom byggesøknader og TEK10. - Det er lagt inn en faresone på totalt 20 meters bredde rundt eksisterende senter høyspentlinje. Dette for å sikre at ingen tiltak kommer i konflikt med høyspentlinja. 8.8 Skole og barnehage Jfr. pkt ligger det til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge med g-/sveg, skole, barnehage og idrettsanlegg i nærheten av planområdet. 8.9 Teknisk infrastruktur Det planlegges å knytte seg til eksisterende vannledning (160 mm) som går langs fv.668. Det etableres eget avløpsanlegg med egen slamavskiller nedenfor boligfeltet og med utslipp i dyp sjø. Bunntank kan være maksimum 7 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunntank og oppstillingsplass. Veien må ha fri høyde på minst 4 meter. Adkomstveien skal ha snuplass og kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy. 14

15 8.10 Grønne interesser og barn sine interesser Det vises til pkt Planforslaget legger til rette for romslige lekeplasser i tillegg til friluftsområder ned mot sjøen. Det er lagt opp til at det er ca. 34 m² lekeplassareal for hver boenhet, anbefalt er 25 m². I tillegg danner området båndlagt til vern av kulturminne en stor grønn lunge i planområdet. Sammen med høyden i planområdets sør- østlige del danner dette muligheter for gode lokale turmål som kan benyttes av folk i alle aldersgrupper. Med kort veg til Midsund sentrum (ca. 2,5 km), skole med lekeplass og idrettsanlegg (ca. 1,2 km fra planområdet) og et godt utbygd gang og sykkelvegnett mellom skole, idrettsanlegg og planområdet bør det ligge til rette for gode boforhold for alle aldersgrupper. 9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 9.1 Forholdet til overordna planer I pkt.5 ble noen viktige rikspolitiske retningslinjer nevnt: - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser - Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging Planområdet ligger sentralt til med kort veg til Midsund sentrum (ca. 2,5 km) der viktige servicetilbud ligger. Skole, barnehage, større lekeplasser og idrettsanlegg finnes ca. 1,2 km sør for planområdet. Det er et godt utbygd gang og sykkelvegnett mellom skole, idrettsanlegg og planområdet. Dette gir en sikker trafikksituasjon spesielt for barn og unge i skole- og fritids-sammenheng. Det er samtidig med på å legge til rette for en aktiv hverdag der barn og unge kan gå eller sykle til og fra skole og fritidsaktiviteter. Dette er viktig i en tid da vi blir mer og mer stillesittende. I tillegg er det en miljømessig gevinst ved at man legger til rette for mindre bruk av kjøring til og fra skole og fritidsaktiviteter. Den kommunale overordna planen er kommuneplanen. Kommuneplan for Misund ble vedtatt av kommunestyret i Midsund kommune 1 september I kommuneplanen er behovet for areal til nyetableringer tatt opp som et tema. Det finnes få boliger og boligtomter på markedet. En utbygging av planområdet vil dermed være med på å sikre gode og attraktive areal for framtidig boligbygging. Kommuneplanen for Midsund tar også opp at mange yngre flytter ut av kommunen og få flytter til. Dette fører til at det blir flere eldre på færre unge. Ved å tilby attraktive boligtomter kan man kanskje kunne snu denne trenden, i hvert fall kan man bremse den. Ved å åpne for noe bygging innenfor 100- meteres beltet vil dette arealet gå tapt som friluftsområde og som et område åpent for allmennheten. Samtidig legger planforslaget opp til at store deler av det sjønære arealet fortsatt skal ligge som et friluftsområde åpent for allmennheten. Hele området nærmest sjøen innenfor planområdet vil fortsatt kunne benyttes av allmennheten til ulike former for friluftsliv. En ca 15 meter bred sone regulert til friluftsformål nedenfor boligområde k_b4 og k_b3 sikrer dette. Her kan det også tilrettelegges for mindre stier og liknende som gjør tilgangen til området enklere for allmennheten. Store områder er i planen 15

16 avsatt til friluftsformål. Jfr pkt. 8.1 er ca 40% av landarealet avsatt til friluftsformål. Dette er areal som er åpent for allmennheten og som store deler av befinner seg innenfor 100 meters beltet. I tillegg er det fra før åpnet for bygging innenfor 100 meters beltet både nord- øst og sør- vest for planområdet med boliger og industrivirksomhet. Planområdet ligger i et område som i «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» er definert som areal med mindre press på arealene. Jfr. retningslinjene kan det i slike områder åpnes for bygging innenfor 100 meters beltet. Konsekvensene ved å bygge innenfor 100 metersbeltet slik planforslaget legger opp til vurderes som små. 9.2 Eksisterende reguleringsplaner Planområdet er regulert til bolig og LNF i kommuneplanens arealdel (jfr. pkt.5). En omdisponering av området avsatt til LNF til boligformål vil føre til at området bebygges med boliger, veger og annen infrastruktur. En omdisponering fra LNF til boligformål vil være en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde. For Stormyra industriområde i sør vil det sannsynligvis måtte foretas en endring av planbestemmelsene for å regulere hvilken type industri som kan etableres på dette området. Det er vanskelig å se hvordan man skal legge til rette for boligtomter i dette åpne landskapet uten å legge begrensninger på hvilken type virksomhet som kan etableres inne på industriområdet. Det er i planforslaget til Akslakleiva boligfelt tatt høyde for å kunne foreta avbøtende tiltak mot industriområdet innenfor planområdet. Samtidig er det vanskelig å forutse hva slags type industri som kanskje kommer en gang i framtiden når det ikke klart går fram av gjeldende reguleringsplan og planbestemmelser for Stormyra industriområde hva slags type industri som kan etableres på inne på området. En alternativ måte å løse det på er å regulere aktiviteten på industriområdet gjennom byggesaksbehandlingen for hvert nytt tiltak på industriområdet og gjennom dette legge begrensninger på hva slags virksomhet som etableres her. 9.3 Naturmangfold Naturmangfoldlovens 7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger skal vise hvordan prinsippene i lovens 8-10 er kommet inn i den konkrete saken og hvilken vekt de er tillagt. 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det er foretatt søk i og (jfr. pkt. 6.7 og 6.8) uten å finne noen registreringer for viktige naturtyper, arter eller andre sårbare objekt. Det er for øvrig gjort arkeologiske funn i planområdet som er hensyntatt i planforslaget i samråd med kulturvernmyndighetene. 9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. 16

17 10 omhandler økosystemtilnærmingen, der påvirkninger og sammenhenger i økosystemet skal sees under ett. Paragrafen skal sikre at nye påvirkninger underlegges en helhetsvurdering av hvilken belastning et økosystem vil bli utsatt for. Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plankonsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbygging som planlagt ikke til å belaste økosystemet på en særlig negativ måte. 9.4 Eksisterende bygg Det vises til pkt Ved å legge inn en buffersone med friluftsområde mot eksisterende eiendommer i øst og ved å legge deler av adkomsten langs denne traseen er det i planforslaget forsøkt å bevare det meste av utsikten for de tilgrensende eiendommene i øst og skape avstand og rom mot ny bebyggelse. 9.5 Næringsinteresser og sysselsetting. Som tidligere nevnt (pkt. 6.14) er det mange som pendler ut fra Midsund for å jobbe, men det er også en del som pendler fra omkringliggende tettsteder og inn til Midsund. Det er grunn til å tro at denne inn/ut- pendlingen kan øke i framtiden ved en ferjefri forbindelse. Planområdet ligger nært Midsund sentrum og Stormyra industriområde. Her finnes ulike potensielle jobbmuligheter. En fergefri forbindelse vil kunne åpne for ytterligere jobbmuligheter for de som kan tenke seg å bo landlig og samtidig pendle til jobb. En utbygging av planområdet vil kunne få positive ringvirkninger i det lokal næringslivet. Opparbeidelse av veg, vann og avløp, byggematerialer osv. vil kunne føre til økt omsetning og gi gode inntekter for lokalt næringsliv. 9.6 Topografi og landskapstrekk Området vil ved en utbygging skifte karakter fra å være et LNF område med typisk kystlandskap til å bli bebygd med boliger og annen infrastruktur. Samtidig er det i planforslaget lagt opp til å bevare deler av området som friluftsområder som kan benyttes til rekreasjon og nær- turmål, enten området ned mot sjøen, det store friluftsområdet båndlagt til kulturminnevern midt i feltet eller utsiktspunktet øverst i feltet opp mot fylkesvegen. 9.7 Verneinteresser og kulturminner De kulturminner som allerede er kjent blir ivaretatt i planen med hensynssoner og båndleggingssoner. Ellers vises det til Kulturminneloven. For planområdet for øvrig er det ikke registrert viktig kulturlandskap eller verneinteresser. 9.8 Miljøfaglige forhold Området vil bli bebygget med de anlegg og installasjoner man finner i et boligfelt. Området vil skifte karakter fra å være et typisk kystlandskap med fjell i dagen, myr og busk/krattvegetasjon til å bli et boligfelt med veger, bygg, gatelys, hager osv. Grøntarealene, friområdene og lekeområdene vil danne grønne lunger som vil kunne bevare noe av egenarten ved området. Disse områdene vil også være med å danne arenaer for rekreasjon, lek og læring. Både mot øst og sør er det satt av friområder/buffersoner. Dette er gjort for å skjerme boligområdet fra eksisterende 17

18 landbruksområde i nordøst og eksisterende industriområde i sør. I tillegg er dette et tiltak for å bevare naturlige biotoper for dyr og planter. Som nevnt er området nede mot sjøen i nord-vest avmerket som friluftsområde på sin kartløsning. Dette området vil bli liggende som et friluftsområde også i planforslaget. 9.9 Trafikkforhold Avkjøring til planområdet er planlagt lagt til eksisterende kryss ved Stormyra industriområde. Dette vil innebære at eksisterende avkjøring fra fv668 blir sanert. Den nye adkomsten er i tråd med eksisterende reguleringsplan for Stormyra industriområde. Sikt sikres med frisiktsoner i planforslaget. Ved å bygge ut boligfelt i forbindelse med eksisterende gang- og sykkelvegnettet vil man få en bedre utnyttelse av dette anlegget. De myke trafikantenes interesser bli ivaretatt. Fra planområdet til barnehage, skole og idrettsanlegg vil det da være sammenhengende gang og sykkelvegnett. Dette vil kunne redusere til- og frakjøring. Dette er positivt både med tanke på mindre trafikk, bedre miljø og ikke minst bedre folkehelse Risiko og sårbarhet Vedlagt følger Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin sjekkliste for risiko og sårbarhet. Her gjengis derfor kun de sentrale momentene. Deler av planområdet er avmerket som utløpsområde ved et eventuelt snøskred fra fjellet Aksla. Det har som nevnt tidligere ikke vært registrert noen skredhendelser i dette området tidligere. Store deler av det avmerkede utløpsområdet er dessuten sammenfallende med sikringssonen rundt eksisterende kraftledning. Området kan være utsatt for vær og vind. Det ligger åpent til ut mot havet i vestnord-vest. Stormflo og store bølger kan påvirke områdene lengst ned mot sjøen. En havnivåstigning kan også påvirke planområdet. Men ved å benytte gjeldende retningslinjer gitt i TEK10 blir dette tatt hensyn til. Bygg og anlegg bygges i henhold til gjeldende regler. En sone lengst ned mot sjøen blir lagt igjen som friområde, både med tanke på å sikre allmennhetens frie ferdsel og for å sikre nok avstand og høyde mot sjøen. Sør-øst i planområdet går det en kraftledningstrasse. Denne ledningstraseen blir sikret med sikkerhetssoner i reguleringsplanen. Krav til støy, støv og annen forurensing fra industriområdet skal tilfredsstille kravene stilt i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det vises spesielt til Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 og forurensingsforskriften. Mot eksisterende og fremtidig industrivirksomhet sør for planområdet legges en buffersone sammen med vegforbindelse for å skape avstand mellom arealene og for å kunne etablere avbøtende tiltak slik som trerekker, gjerde, støyvoll eller liknende Skole og barnehage Som tidligere nevnt innledningsvis ligger det godt til rette for gode oppvekstsvilkår med tanke på nærhet til både barnehage, skole og idrettsanlegg. Kapasiteten på dagens barnehage og skole er god. Prognosene for befolkningsutviklinga i den yngre del av befolkningen viser et stabilt nivå for gruppen 0-5 år, mens den minker noe for de eldre aldersgruppene. Legger man dette til grunn vil det ikke være behov for 18

19 ytterligere kapasitet de nærmeste årene. Men dersom man legger til grunn at det kommer barnefamilier flyttende til planområdet relativt raskt, vil det kunne være behov for å øke kapasiteten noe. Befolkningstallet totalt sett i Midsund har økt fra 1901 i 2008 til 2010 i 2013, altså en økning på 109 i løpet av de siste 5 år. Det er grunn til å tro at dette tallet vil fortsette å øke også i tida framover med fergefri forbindelse år 6-12 år år år Figur 14: Figur fra kommuneplanen for Midsund , samfunnsdelen. Forventet antall barn i ulike aldre i årene som kommer for Midsund kommune Teknisk infrastruktur Se pkt og pkt Eget avløpsanlegg for Akslakleiva boligfelt etableres innenfor planområdet jfr. plankartet og vedlagte VA- skisse. 10. MERKNADER Det er registrert 9 merknader i forbindelse med varselet om planoppstart i Romsdals Budstikke og med brev til berørte parter. Under er hovedpunktene i merknadene gjengitt sammen med plankonsulentens vurderinger av disse. Sund Bredbånd AS, Ønsker at det legges ned trekkrør for fiberkabling sammen med vann/avløp/strøm. Plan for dette utarbeides av Sund Bredbånd AS med bakgrunn av reguleringsplanen. Kostnader til rørene dekkes av Sund Bredbånd AS. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Se rekkefølgebestemmelsene pkt Kystverket, Midt- Norge, Kystverket har ikke avgjørende innvendinger til at deler av området benyttes til utbygging. Det må imidlertid tas hensyn til at lys og lyssetting i planområdet må utføres slik at det ikke medfører blendingsfare eller redusert synbarhet for navigasjonslanternen på Nordre Akslaholmen. Kystverket anbefaler at bebyggelsen planlegges ovenfor meter koten slik at området nedom forblir mørklagt som bakgrunn for nattseilaser i sundet. 19

20 Plankonsulentens kommentar: Merknaden er delvis tatt inn i planforslaget. Store deler av det nedre området mot sjøen er regulert til friluftformål. 10 eneboligtomter og to områder for flermannsboliger ligger lavere enn anbefalt kotehøgde meter. Nord- øst for planområdet, i Krabbevikneset, ligger et mindre boligfelt med 8-10 boligtomter der alle ligger lavere enn kote 18. Blendingsfaren fra det nye feltet vurderes ikke som større enn fra eksisterende boligområde i nord- øst. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, : Anbefaler at det blir avsatt tilstrekkelig bred sone til natur- og frilufts- liv langs sjøen. Planen bør ta høgde for eller legge til rette for kyststi mellom boligfelt og sjøen. Fylkesmannen varsler innsigelse dersom planen legger til rette for utbygging som er vesentlig i strid med PBL 1-8 og statlige retningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning. Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. Fylkesmannens si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanlegging. Planen må sikre/dokumentere tilgang til gode og funksjonelle uterom som er egnet for lek og rekreasjon. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Det er avsatt romslige areal til friluftformål ned mot sjøen. Innenfor dette arealet kan det legges til rette for enkel kyststi jfr. reguleringsbestemmelsene pkt Planområdet ligger i et område som i «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» er definert som areal med mindre press på arealene. Jfr. retningslinjene kan det i slike områder tillates bygging innenfor 100- meters beltet etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Det er i planforslaget tatt hensyn til registrerte friluftslivinteresser i området, se pkt. 6,5 og 8,2. Allmennheten er sikret tilgang til hele kystlinja ved at dette området er regulert til friluftformål (land og sjø). Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (følger vedlagt). Det er tilrettelagt for gode og romslige lekeareal i planforslaget. Statens vegvesen, : Eksisterende kryss ligger i en ytterkurve med fjellskjæring tett inn mot fylkesvegens innerkurve. Frisikt og møtesikt må utbedres før utbygging av boliger kan starte. Anbefaler å vurdere atkomst ved eksisterende kryss ved Stormyra industriområde. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Etter nærmere vurdering sammen med Statens vegvesen og Midsund kommune har forslagstiller og plankonsulent kommet fram til at atkomsten til boligfeltet legges til eksisterende kryss ved Stormyra industriområde. Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan for Stormyra industriområde og i tråd med Statens vegvesen sin anbefaling. 20

21 Grunneiere til gnr/bnr 55/55 og gnr/bnr 55/48, : Ber om at det blir tatt hensyn til eksisterende bebyggelse i området og da først og fremst utsikten fra eksisterende eiendommer. Ber om at nye veier blir lagt slik i terrenget at de blir minst mulig synlige og hørbare fra eksisterende eiendommer. Ønsker at det blir planlagt friområder inntil eksisterende bebyggelse. Ønsker innsynsmulighet i planarbeidet for å finne gode løsninger sammen. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er forsøkt hensyntatt i planforslaget. Utsikten fra eksisterende eiendommer er forsøkt opprettholdt ved at det er planlagt en grønn korridor regulert til friluftformål og vegforbindelse mot eksisterende eiendommer. Dette er gjort for at naboeiendommene skal opprettholde mest mulig av sin utsikt. Når det gjelder anleggelsen av vegen vil det være vanskelig å unngå at disse synes fra eksisterende eiendommer. Det er i planbestemmelsene laget bestemmelser om at terrenginngrep skal utføres skånsomt og at stedegen masse i størst mulig grad skal tilbakeføres i skjæringer for å dempe inntrykk av inngrep, se bestemmelsene pkt Det vil nødvendigvis bli mer støy når et nytt boligfelt blir realisert. Med eventuelle fartsbegrensninger og lav hastighet på internvegene minimaliseres plagsom støy. Gjennom oppstartsmelding og offentlig høring av planen vil berørte parter ha adgang og mulighet på å påvirke/medvirke i reguleringsprosessen. Istad Nett, : Planområdet kan komme i konflikt med eksisterende høyspent luftlinje. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Det er i planforslaget lagt inn en faresone på 20 meter rundt eksisterende høyspentlinje. Det anses da at planforslaget ikke kommer i konflikt med eksisterende høyspent luftlinje. NVE, De landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred på viser at deler av planområdet ligger i potensielt utløpsområde for snøskred. I NGI sine gamle snø- og steinskredkart ligger planområdet utenfor fareområde for skred. NVE vurderer de gamle snøskredkartene fra NGI til å være mer nøyaktige. Med mindre lokalkunnskap tilsier noe annet, kreves ikke nærmere utredning av skredfaren. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Møre og Romsdal fylkeskommune, : Planen kan ikke egengodkjennes før en arkeologisk registrering er gjennomført. 21

22 Utviklingsretninger for nye boligområder burde drøftes i kommuneplanens arealdel før man starter en stor detaljregulering til boligformål. Lekeareal bør plasseres slik at man utnytter solforholdene best mulig og lekearealene bør plasseres slik at de er mest mulig skjermet for vær og vind. Plankonsulentens kommentar: Merknaden er tatt inn i planforslaget. Arkeologiske registreringer er utført og hensyntatt i planforslaget. Midsund kommune har i planutvalgets møte vedtatt å stille seg positive til regulering av området til boligformål. Plankonsulent og forslagstiller forholder oss til planutvalgets vedtak. Lekeplassene er forsøkt plassert best mulig slik at de skjermes for vær og vind samtidig som de utnytter solforholdene mest mulig. NTNU- Vitenskapsmuseet, : Ber om at tiltak i sjø blir nøye beskrevet i planarbeidet. Plankonsulentens kommentar: Eneste tiltak i sjø vil bli en sjøledning for avløp på dypt vann fra planlagt slamavskiller. 22

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Akslakleiva boligfelt REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Akslakleiva boligfelt REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 381300 E 381200 E 381100 E 381000 E 380900 N 6953900 N 6953900 N 6953800 N 6953800 N 6953700 N 6953700 N 6953600 N 6953600 N 6953500 N 6953500 N 6953400 N 6953400 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HYTTEOMRÅDE FLESJÅ. REGULERINGSPLAN FOR GNR 114 BNR 1 og GNR 113 BNR 2, FLESJÅ MIDSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE HYTTEOMRÅDE FLESJÅ. REGULERINGSPLAN FOR GNR 114 BNR 1 og GNR 113 BNR 2, FLESJÅ MIDSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE HYTTEOMRÅDE FLESJÅ REGULERINGSPLAN FOR GNR 114 BNR 1 og GNR 113 BNR 2, FLESJÅ MIDSUND KOMMUNE 23.09.2010 1 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER.side 3 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET.side

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id Side1 Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id 19310345 Dato: 17.01.2011 Dato for siste revisjon: 01.11.2016 Dato for kommunestyrets

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål:

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål: Herøy kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan benevnt detaljreguleringsplan for Skiftåsen, Herøy kommune. Nasjonal planid: 181850493 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: 15.08.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer