KOMMUNEDELPLAN TEKNISK UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 09/ Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom- og infrastrukturkomiteen tar forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk, inkl. forslag til Skyssreglement, til orientering med følgende merknader:

2 Årsmelding Saksutredning: Det vises til Lunner kommunes planstruktur som i forslag til Kommunal planstrategi er skissert slik: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Beredskap Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Vi skal nå rullere kommunedelplanene. Ansvar for rulleringen 4-års perspektiv politisk lagt til følgende Rulleres hvert år. organer: Omfatter rullering av handlingsdelen i alle Formannskapet: Kommunedelplan Samfunnsutvikling sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Trepartsorganet: Kommunedelplan Kommuneorganisasjon Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Oppvekst- og Kulturkomiteen: Kommunedelplan Kultur 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Kommunedelplan Oppvekst Helse- og Omsorgskomiteen: Kommunedelplan Omsorg Eiendom- og Infrastruturkomiteen: Kommunedelplan Teknisk Næringskomiteen er ikke plangruppe for en kommunedelplan, men vil utarbeide Næringsplan som er en temaplan under Kommunedelplan Samfunnsutvikling.

3 Dette arbeidet skjer som følger: Tidspunkt Organ Behandling April Komiteene Behandler årsmelding med tanke på evaluering og læring i forhold til rullering av planverket. Mai Formannskapet Behandler årsmelding med tanke på evaluering og læring i forhold til rullering av planverket. Mai Formannskapet Komiteene Får seg forelagt administrasjonens foreløpige forslag til rullert kommunedelplan. September Formannskapet Komiteene Innstiller i forhold til Kommunestyret på rullerte kommunedelplaner Kommunestyret Kommunestyrets Strategi- og plandager Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret i forhold til Handlingsprogrammet 28.9 Kommunestyret Legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn 8.11 Formannskapet Legger handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett tu til offentlig ettersyn Komiteene Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret vedr. handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Kommuenstyret Vedtar handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Kommunedelplan Teknisk ble første gang utarbeidet for perioden Det har etter dette vært gjennomført en årlig rullering. Administrasjonen har foretatt en oppdatering av planen i forhold til perioden og vil i det følgende redegjøre for dette. Hovedtillitsvalgt har vært involvert i rulleringsarbeidet. Kap. 1 Innledning Pkt. 1.3 er oppdatert i henhold til årets prosess. Pkt. 1.5 er endret i forhold til at det vil bli rapportert på vedtatte målsettinger og strategiske valg kun i årsmeldingen. Inntil nå har dette også blitt rapportert på ved 1. tertial. Begrunnelsen for dette er at årsmelding og 1. tertial kommer ganske nær hverandre i tid. I tillegg har dataene i for liten grad blitt brukt i forhold til evaluering og videre planlegging. En tenker seg at dette nå kan dreies noe. Kap. 2 Sammendrag Dette er uendret. Bør vurderes oppdatert i til komiteens møte i september, avhengig av hvor store endringer rulleringen har medført. Kap. 3 Dette har andre bestemt Gjennomgått. Kap. 4 Dette har vi bestemt Pkt. 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel er oppdatert i henhold til vedtak i kommunestyret sa 14/12. Det er i vedtaket fastslått at disse målsettingene og strategiske valgene skal legges til grunn ved rullering kommunedelplanene. Pkt. 4.2, 4.3 og 4.4 er oppdatert i forhold til året.

4 Kap. 5 Status for de ulike tema er oppdatert i forhold til året. Dette bygger i stor grad på årsmeldingen. Kap. 6 Hva forteller tall og statistikk Befolkningsstatistikk er oppdatert og KOSTRA-tall er oppdatert i forhold til de tall som ligger på SSB. Det er startet et administrativt arbeid med å vurdere de KOSTRA-tallene vi bruker. Dette for å gjøre en ny vurdering på hvilke tall som gir god informasjon både i forhold til styring og planlegging. Dette skal foreligge til komiteens møte i september. Kap. 7 Utfordringer og muligheter Ingen endringer. Kap. 8 Slik kan vi gjøre det Ingen endringer. Kap. 9 Dette vil vi få til Ingen endringer. Kap. 10 Tiltaksplaner Tiltaksplaner både for investering og drift er framskrevet med ett år. Endringer på tidligere bevilgninger i planperioden er merket med gult. Nye investeringstiltak: De største investeringene er her knyttet til utviklingen på Harestua. Nye driftstiltak: De største endringene er driftsmessige konsekvenser av investeringer lagt inn i andre kommunedelplaner (Oppvekst og Omsorg). I tillegg er det lagt inn økninger på vedlikehold både på veger og bygninger. Vedlegg: Skyssreglementet, saksbehandler skole/barnehagekonsulent Berit Westheim: I forbindelse med opprettelse av Lunner barneskole høsten 2006 ble det foretatt tatt en total gjennomgang av alle vegstrekninger i tilknytning til grunnskolene i Lunner. Skyssreglement gjeldende fra aug. -10 ble vedtatt ut fra vurderinger som da lå til grunn. Trygg Trafikk har gjort undersøkelse som viser at 9% av barna føler seg utrygge langs skoleveien, mens ca. 45% av foreldrene er redde når barna ferdes langs skoleveien. Det er videre gjort undersøkelser som viser at en stor andel av biltrafikken som foregår i nærheten av skoleanlegg er foreldre som kjører barna sine til skolen, i tillegg til at fartsgrensen ikke overholdes. Studier viser at 6-åringer har helt andre forutsetninger til å håndtere trafikkbildet enn eldre elever. Dette gjelder både psykiske forutsetninger som konsentrasjonsevne og fysiske forutsetninger som dybdesyn og evne til å vurdere fart og avstand. I følge opplysninger fra

5 Trygg Trafikk forbedres dybdesynet kontinuerlig opp til årsalderen. Konsentrasjonsevnen forbedres også kontinuerlig i alderen 7 13 år. Myndighetene anbefaler at barn og unge er i aktivitet minst 60 minutter hver dag. En undersøkelse viser at en 11-åring sitter gjennomsnittlig 10 timer daglig. Elever som går til skolen opplever sosial omgang med andre elever som de kanskje ellers ikke ville fått i løpet av skoledagen. De starter også skoledagen mer friske og opplagte enn elever som blir kjørt. Vanlige argumenter for kjøring av barna til skolen: - barnet må bli eldre - skolevegen er trafikkfarlig - må kjøre yngre søsken likevel - skulle likevel forbi skolen - barnet vil ikke gå eller sykle - det er stor trafikk rundt skolen. Opplæringslovens 7-1 til 7-6 angir de nasjonale standardene for skoleskyss. Fra 7-1 opplyses følgende: For elever på 1. trinn er skyssgrensa 2 km, mens elever på trinn har 4 km. som skyssgrense, dvs. målt gangavstand langs korteste vinterbrøytet veg, regnet fra bopel til skolen. Stier, gutuer og tråkk som er i allment bruk gjennom hele året, kan betraktes som skoleveg, selv om de ikke er vinterbrøytet. Det må kunne kreves at elevene går rimelig distanse fram til oppsamlingsplass. Hva som er rimelig distanse avgjøres etter konkret vurdering, hvor det blant annet legges vekt på elevens alder, samt trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen. Ut fra Opplæringsloven er akseptabel gangavstand fram til skoleskyss ca. 1 km. for 1. tr. og 2 km. for tr.. Elever med særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. I verken lov eller forskrift er det angitt konkret hva som skal til for at en vei skal defineres som særlig farlig eller vanskelig. I opplæringslova heter det imidlertid at Loven krever at eleven utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risikoen som skoleeleven vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig. Fra skoleåret 2012/13 vil det være 554 elever av totalt 1134 som har krav på skyss til skole inneværende skoleår i Lunner kommune, av disse er det 54 som omfattes at det kommunale skyssreglementet. %-vis fordeling av skysselever pr. skole: Grua skole: 11 % Harestua skole: 24 % Lunner barneskole: 86 % Lunner ungdomsskole: 57% I Lunner kommunes handlingsplan for legges det vekt på: Tverrfaglig samarbeid om trafikkopplæring og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i skolen for elever og foreldre. Fokusere på miljøvennlig og helsebringende transport Politikontroller og fartskontroller langs skoleveger og i boligfelt.

6 Fortsette med trafikkopplæring på skolene, bla. sykkelprøver Fokusere på at elever som må ha skoleskyss, skal gå det siste stykket fram til skolen. Se også pkt i Strategisk valg Det er mål å etablere trafikksikre skoleveger, i tillegg til også å redusere foreldrekjøring og annen kjøring mest mulig i nærområdet til skolene. Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av veistrekningene: Trafikktetthet (ÅDT = årsdøgntrafikk gjennomsnittlig trafikkmengde) ÅDT er 2011-tall Fartsnivå. Veistrekningens generelle trafikkfarlighet. Veimerking, fartsdumper, belysning og lignende. Barnets alder og modenhet. Alternative veier. Ut fra det nasjonale skyssreglementet beregnes avstand hjem skole etter korteste vinterbrøytet gangveg. Dette betyr ikke at elevene automatisk har krav på skyss hele skoleåret. Der en ser at kortere alternative strekninger kan benyttes vil elever kun ha krav på skyss når alternativ vegstrekning ikke er vinterbrøytet. Resten av året benyttes alternative strekninger. Strekningen Hallumshøgda Kalvsjø: Strekningen (FV4) benyttes stort sett bare av beboere langs veien. Det er gatebelysning på det meste av strekningen. Fartsgrense 50. ÅDT 758. Elever vest for Fjellsvingen kan sommertid benyttes jernbaneundergangen mot Askilsrud, for så å følge sti/gårdsvei mot skolen. Vurdering: Trafikkfarlig for tr. i vinterhalvåret. Strekningen Rypsekkvegen - Solvang.- Gangveg fra Sørenggutua. Fv 15 Rypsekkveien er en rett og oversiktlig strekning. Det er gatebelysning fra Solvang til Haugsgutua. Fartsgrense 60/50. Årsdøgntrafikk Isolert sett er denne strekningen registrert som mindre trafikk-farlig, mens strekningen fra Solvang-krysset til gang-/sykkelveg er særlig trafikkfarlig for de minste. Fortau på brudd i sammenhengende gs/nett Fv15 x Fv5 ligger inn som prioritet i handlingsprogram Vurdering: Særlig trafikk-farlig for trinn. Strekningen Sand -Kalvsjø: Fv4 er smal, svingete og dermed meget uoversiktlig. Dette gjelder spesielt fra x Folkets hus til Sand. I tillegg må elever passere undergang ved Berge. Det er ikke gatebelysning bortsett fra siste strekningen mot Kalvsjø. Fartsgrense er 60. ÅDT 957. Strekningen er vurdert til å være særlig trafikkfarlig. Vurdering: Særlig trafikk-farlig for trinn.

7 Strekningen Volla Lunner sentrum: Fv 17 er forholdsvis smal og uoversiktlig. Hagen-svingen (v/gang-veg opp mot undergang) er særdeles vanskelig. Det er gatebelysning på strekningen. Fartsgrense 50. Årsdøgntrafikk Veien er vurdert som særlig trafikkfarlig på strekningen Volla Liæker. Strekningen videre fra Liæker er rett og oversiktlig. Selv om elevene rett øst for sentrum er avhengige av å benytte jernbane-undergangen, ansees det ikke som problematisk da kjøretøy har svært lav hastighet ved passering av undergangen. Vurdering: Volla Liæker gartneri: Særlig trafikkfarlig for trinn. Strekningen Grindvoll - Lunner barneskole: Veien (FV3) er på enkelte strekninger noe svingete og smal. Strekningen ligger inne i Handlingsprogram med gs/nett på strekningen Ballangrud Lunner barneskole Fartsgrense 60/40. ÅDT 854. Veien er kun opplyst fra innkjørsel ved tidligere Ballangrud skole - Grindvoll. De fleste elevene bor vest for Grindvoll sentrum, og har skyss på bakgrunn av nasjonalt skyssreglement. Vinterstid kan det være til dels vanskelige kjøreforhold. Statens vegvesen har strekningen som prioritet når det gjelder strøing vinterstid. Vurdering: Særlig trafikkfarlig for elever på trinn hele året, og for tr. i vinterhalvåret. Strekningen Roa stasjon Kongelf. (Åsvegen) Dette er kommunal veg. Fartsgrense: Vegen er noe uoversiktlig og smal. Det er ikke foretatt trafikktelling på strekningen, men en antar at det er lite gjennomgangstrafikk. Strekningen Fv12 Myllavegen fra x Fv13: Strekningen (Fv12) har gs-nett fram til x Fv 13 mot Nordstrand. Vegen har stor utfartstrafikk til Myllaområdet, spesielt i helgene. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 2577 (Fram til x Fv16/Fv12) ÅDT 1407 (Fv16 vest for Fv12) Gatebelysning. Sciongsvingen er ferdig utbedret, men det mangler fortau ca. 200 m fra x Fv13. For øvrig er det gjort noen utbedringer lenger vest på strekningen, slik at den nå er vesentlig mer oversiktlig. Strekningen ligger i Lunner kommunes handlingsprogram Vurdering: Særlig trafikkfarlig for 1. 7 trinn i vinterhalvåret. Strekningen Fv 16 Granly idrettsplass - sydover: Det er nå etablert gs-nett fram til idrettsplassen. Fartsgrense 60 km/t. ÅDT 1086 Gs-nett på strekningen fra idrettsplassen til Grua Auto er ligger inne i handlingsprogram for fylkesveger Vurdering: Strekningen ansees som særlig trafikkfarlig for elever på trinn hele året, og for tr. i vinterhalvåret. Strekningen Fv 16 Grua - nordover: Gangvegen er utbedret fra Grua nord. Gangvegen er utvidet slik at vedlikeholdet vinterstid skal være enklere. Fartsgrense 60. ÅDT 1157

8 Det er ikke gjort utbedringer på vegstrekningen fra enden av fortau og videre nordover. Vurdering: Strekningen FV16 ved slutt gangveg og videre nordover Grualia ansees som særlig trafikkfarlig for elever på trinn hele året og for tr. i vinterhalvåret. Strekningen Grua Lunner ungdomsskole. De elevene fra feltet på Grua som går på Lunner ungdomsskole er ordinære skysselever, mens elever i Grualia får skyss ut fra kommunens reglement. Hastigheten på Fv16 er redusert fra 80 til 60 km/t. ÅDT 1157 Vurdering:Strekningen ansees kun som særlig trafikkfarlig for elever i vinterhalvåret.. Strekningen Harestua skole - Fv 16 nordover. Strekningen har redusert hastighet fra 80 til 40/60 km/t. ÅDT 697 Fra Skolevegen til Haneknemoen kan Gamle kongeveg benyttes som g/s-veg. Elever fra området kan benytte alternativ veg i sommerhalvåret. Strekningen ligger inne i Lunner kommunes handlingsprogram Vurdering: Strekningen ansees som særlig trafikkfarlig for elever på trinn i vinterhalvåret. Strekningen Harestua kro Fv 16 sydover. Strekningen Harestua kro og sydover har forholdsvis stor trafikk i perioder av døgnet. ÅDT 659/926. Det er ikke gatebelysning. Fartsgrense 60. I dag har alle elever syd for Harestua Kro skyss grunnet nasjonalt skyssreglement om 4 km. grense. Nye vurderinger Strekningen Solheimstorget Lunner kirke Dette er kommunal vei. Vegen er tidvis bratt, smal, svingete og uoversiktlig. Administrasjonen vurderer strekningen til å være særlig trafikkfarlig for tr. på strekningen vest for kirka, langs Kongevegen og til kryss Bureiservegen. Strekningen Solheimstorget x Bureiservegen/Kongevegen ansees isolert sett ikke som særlig trafikkfarlig. Det foreligger ikke trafikktelling på strekningen, men en antar at det stort sett er oppsittere langs strekningen som benytter vegen. Elever langs Bureiservegen som har over 4 km. benytter Solheimstorget som hjemmeholdeplass. Vurdering: Strekningen Solheimstorget Lunner kirke defineres som særlig trafikk-farlig for elever på tr. Strekningen Lunner kirke Heimly Dette er kommunal veg. Administrasjonen vurderer denne strekningen til ikke å være særlig trafikkfarlig. Begrunnelsen for vurderingene er at det er forholdsvis oversiktlig veg og lite trafikk på denne strekningen, selv om det i perioder er trafikk til kirken. Fartsgrense 30/60km/t. Det foreligger ikke trafikktelling på strekningen Utviklingsutvalget vedtok i sak 17/06: Solheimstorget Lunner kirke Lunner barneskole defineres som særlig trafikk-farlig for elever trinn. Utvikingsutvalget behandlet strekningen Solheimstorget Lunner kirke Lunner barneskole på nytt i sak 35/10:

9 Vedtak: Kongevegen x Bureiservegen Lunner kirke defineres som særlig trafikkfarlig for elever på 1 7 trinn. Vurdering: Strekningen Kongevegen x Bureiservegen Lunner kirke vurderes som særlig trafikkfarlig for 1 4. tr. Utviklingsutvalget behandlet strekningen Lunner kirke Lunner barnskole på nytt i sak 41/10: Vedtak: Strekningen Lunner kirke - Lunner barneskole vurderes som særlig trafikk-farlig for trinn. Vurdering: Strekningen Lunner kirke Lunner barneskole defineres som særlig trafikkfarlig for elever på tr. I vinterhalvåret. Strekningen Koperud Svingen. Elever langs FV 23 må kun gå på egen gårdsveg/gutu før de kommer til fylkesveg og stoppested. Fartsgrense 60. ÅDT 227. Strekningen kan være noe glatt og uoversiktlig vinterstid. I kommunens gjeldende reglement er det stort sett slik at der skolevegen vurderes som særlig trafikkfarlig, gjelder dette for trinn. Administrasjonen anser ikke denne strekningen som så spesiell at den må vurderes som særlig trafikkfarlig helt opp til 7. trinn. Pr. i dag får elever som er skyssberettiget øst for Koperud drosje fram til holdeplass, grunnet avstand hjem holdeplass. Administrasjonen kan ikke se at det har kommet nye momenter som tilsier endringer av gjeldende reglement. Vurdering: Strekningen anbefales som særlig trafikkfarlig for trinn. Strekningen Fv12 Myllavegen fra x Fv13: Strekningen (Fv12) har gs-nett fram til x Fv 13 mot Nordstrand. Vegen har stor utfartstrafikk til Myllaområdet, spesielt i helgene. Fartsgrense 50 km/t. ÅDT 2577/ Gatebelysning. Sciongsvingen er ferdig utbedret, men det mangler fortau fra x Fv13 ca 300m. For øvrig er det gjort noe utbedringer lenger vest på strekningen, slik at den nå er vesentlig mer oversiktlig. Vurdering: Strekningen anbefales som særlig trafikk-farlig for elever på 1. 7 tr. ii vinterhalvåret. Strekningen Bjørgevegen: (Arm Fv 5 Korsrudlinna) Dette er kommunal veg. Fartsgrense 40 fra kommunegrense Helgeland. Fartsgrense 40 vurderes videre fram til Korsrudlinna. Vegen er smal og delvis uoversiktlig. Det er stort sett oppsittere langs strekningen som benytter vegen. I forbindelse med graving til bredbånd høsten -11, er strekningen noe utbedret. Elever nord for Helgeland kan benytte alternativ veg for å komme til holdeplass. Elevene kan velge om de vil benytte Lunby (x Bjørgevegen/Korsrudlinna)eller Pyntesletta (byggefelt Vestre Helgeland) som holdeplass. Benyttes holdeplass Pyntesletta, kan elevene benytte alternativ veg, slik at de kune går kort strekning langs Bjørgevegen. Det er ikke foretatt trafikktelling på strekningen.

10 Vurdering: Strekningen anses ikke som særlig trafikkfarlig. Alle elever vil få skyss til skole dersom hovedveger må stenges og alternativ omkjøring må benyttes (stenging av RV 35 Lunnertunnelen og Rv35 mo Jevnaker) Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Kommunens utgifter til skoleskyss er for skoleåret 2012/13 beløper seg til ca. kr Innspill gitt ved behandling av årsmeldingen. Eiendom- og Infrastrukturkomiteen behandlet årsmeldingen i sitt møte 19. april. Det ble da gitt følgende signaler til det videre arbeidet med rullering av Kommunedelplan Teknisk: Trafikksikkerhet: I mai-møtet skal det være en gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak og skyssreglement. Vedlikeholdplanen: Det skal foreligge et forslag til vedlikeholdsplan til september. Konklusjon: Administrasjonens foreløpige forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk legges fram for Eiendom- og Infrastrukturkomiteen i møte 16. mai. Komiteen kan da komme med innspill og bestillinger knyttet til rullering av kommunedelplanen. Det bør i møtet avstemmes med rådmannen at eventuelle bestillinger er gjennomførbare innenfor de ressursene som er til rådighet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Foreløpig forslag til rullert Kommunedelplan Teknisk Øvrige dokument: Innspill om asfaltering av Flågenvegen Asfaltering av Flågenvegen Innspill til trafikksikkerhetsplanen Søknad om trafikksikkerhetsvurdering av Bjørgevegen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Arkivsaksnr.: 13/1779-11 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: Økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre Økonomikonsulent Mona Sørlie Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021

Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 Foto: Trygg trafikk 2 Behandling Saksnr. Dato Vedtak av TS-plan 2002-2005 Kst sak 28/02 24.04.2002 Vedtak av TS-plan 2006-2009 Kst sak 18/06 22.03.2006 Forslag

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.14 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2014-2018 Oppdragsnavn: Rullering av Trafikksikkerhetsplan for Oppdal Oppdragsgiver:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017 Høringsutkast Songdalen for livskvalitet - et mål om trygghet og trivsel for alle 1 Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2 Forord Trafikksikkerhet

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 30.05.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 30.05.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 30.05.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan. for Søgne kommune 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan. for Søgne kommune 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan 2 for Søgne kommune 2014-2017 Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. 2 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE side Forord 4 1. INNLEDNING 5 1.1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vennesla kommune Seksjon for samfunnsutvikling Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vedtatt av kommunestyret, sak nr 44/14 04.09.2014 Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø,

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. Planforslag; dat. 13.05.2015 Revidert etter høring; Vedtatt; Verdal kommune vil arbeide for et framtidig lokalsamfunn der det ikke forekommer trafikkulykker

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 10.03.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/11 Revisjon av Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, 2013-2024 Vedtak Planprogram

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer