Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Sørlandet sykehus Flekkefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Sørlandet sykehus Flekkefjord"

Transkript

1 1 Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Sørlandet sykehus Flekkefjord Regjeringen har fastslått at alle skal ha lik tilgang til helsetjeneste, uavhengig av bosted. Dette gjelder ikke bare på nasjonal basis, men også innenfor Sørlandet sykehus sin struktur. Det er også fastsatt at et fullverdig sykehus skal ha akuttfunksjon med beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesiologi med tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag. Sykehusene i Norge er i stadig endring. Dette vil også fortsette i fremtiden men nøyaktig utvikling er imidlertid vanskelig å forutse. Det er en selvfølge at for å gi medisinsk behandling, må legene utvikle og opprettholde kunnskap og ferdigheter. Opptaksområdene til norske sykehus må være så stor at behandlingsforløpet gjør det mulig å opprettholde god behandlingskvalitet. Faglighet: Det savnes en bedre analyse av begrepet kvalitet og kvalitetsindikatorer. Det finnes ingen undersøkelser som underbygger at for eksempel Sørlandet sykehus Flekkefjord leverer lavere kvalitet i noen områder enn andre sykehus. I sin nåværende form tar vi modell 1 som utgangspunkt, hvor det er 3 sykehus med hvert sitt opptaksområde. Basert på nasjonal fødeveileder og seleksjonskriteriene som er fastlagt der, følges dette til punkt og prikke i Flekkefjord. En må også si at et fullverdig sykehus i Flekkefjord selvfølgelig bør omfatte et fødetilbud. Strukturen er slik at en del funksjoner er sentralisert til Kristiansand og Arendal, mens Flekkefjord er et lokalsykehus. Sykehuset behandler likevel, spesielt på elektiv side, pasienter både fra øst og vest. Når en ser på opptaksområdene, bør man derfor se på hele Sørlandet sykehus under ett. Kvalitet Det er ingen tvil om at det foreligger en stor breddekompetanse ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord. Kun 10 % av alle øyeblikkelig hjelp innleggelser på norske sykehus gjelder generell kirurgi. Legene ved kirurgisk/ ortopedisk avdeling i Flekkefjord har stort sett klart å

2 2 håndtere de utfordringer som har møtt dem på vakt. De fleste øyeblikkelig hjelp -innleggelser er derimot til medisinsk avdeling. Her har avdelingen allerede fulgt nasjonale trender, og bygd opp spisskompetanse innenfor områdene kardiologi, lungemedisin, gastro-enterologi, palliativ medisin og geriatri ved siden av at de har klart å beholde nødvendig breddekompetanse. Dette anses som et oppfylt kvalitets-kriterium og er en klar indikasjon på at Flekkefjord sykehus i sin nåværende form bør beholdes. Ved å gå for modell 1 vil man ivareta store og viktige grupper som bruker spesialisthelsetjenesten hyppig, slik som eldre, kronikere, pasienter i psykiatrien og pasienter under rehabilitering. Lokalsykehusene skal ha oppmerksomheten rettet mot å gi tilbud til pasienter med de vanligste sykdommene og de pasientgruppene som bruker lokalsykehusene mest. Dette fordi dette er pasienter som i stor grad trenger et helhetlig perspektiv og medisinsk breddekompetanse. Sykehuset i Flekkefjord har over lang tid hatt dette fokuset. Det er etablert samarbeidsformer også med kommunene, noe som har gjort sykehuset til et foregangssykehus i Norge i samhandlings-sammenheng. Å gå for ett sykehus på Sørlandet, vil fragmentere dette gode samarbeidet. Det oppleves viktig å ha gode og nære relasjoner til kommunene. Dette vil spare sykehuset for utgifter med unødvendig lang liggetid, og det vil spare pasienter for re-innleggelser, siden de er optimalt behandlet før de skrives ut til kommunene. Behandling nærmere hjemmet, er det pasienter og pårørende ønsker seg. For de fleste lidelser er mindre sykehus som Flekkefjord et optimalt behandlingsnivå. Befolkningsveksten for Sørlandet tilfredsstiller kravet på spesialiserte funksjoner, et minimums opptaksområde på innbyggere. Dette er en balanse mellom effektivitetsvurderinger på kvalitet, samt forsvarlige reisetider. Ved å se Sørlandet sykehus under ett, oppfylles disse kriteriene. Det er et faktum at 47 % av norske sykehus ligger under den minste størrelsen som her diskuteres. Det er også et faktum at modellen i Norge har fungert over lang tid fordi sykehusene er oversiktlige og muliggjør god medisinsk kommunikasjon Dessverre er det ingen forskning i Norge som underbygger hva som er optimal størrelse på et sykehus. Når det gjelder antall senger, konkluderer man med at det bør ligge mellom 200 og 400. Ser man på Sørlandet sykehus under ett, er dette et sengetall vi allerede råder over. Det er heller ikke dokumentert at det blir bedre økonomi og effektivitet ved å samle sykehusfunksjonene på ett sted. Ett paradeeksempel må være OUS prosessen, som har kostet den norske stat og skattebetalere flere milliarder. Tilfredsstillende løsninger er enda ikke funnet. Rapporten fra Oslo tyder også på at OUS prosessen neppe har ført til en forbedring av kvaliteten. Legeforeningen anbefaler i sin høringsrapport til nasjonal sykehusplan 2015 at sykehus som er så store at det faglig og økonomisk er mulig å etablere stabile vaktordninger for akutt funksjon innen kirurgi, indremedisin og anestesiologi, bør ikke slås sammen med større eller jevnstore sykehus, bare for å konstruere større sykehusenheter. Det understrekes at man i Flekkefjord har klart å bygge disse robuste fagmiljøene og møtt utfordringene på en kreativ måte. Utviklingsplan 2030 tar ved modell 2 og 3 ikke høyde for kvalifisert traumebehandling

3 3 Utviklingsplanen har ikke lyktes med å dokumentere at faglig kvalitet blir høyest ved å samle alle sykehusfunksjoner på ett sted. Det er ingen tvil om at dette gjelder noen spesielle pasient grupper, for eksempel kreftpasienter. Det er heller ikke godt nok nevnt at 80 til 90 % av pasientene ikke trenger tilgang til spesialistfunksjoner, spesielt i akutt situasjoner. Tilgjengelighet/samfunnsperspektiv I utviklingsplanen påpekes det at reiseavstanden mellom sykehusene vil bli kortere. Man går ut fra at reiseavstanden mellom Flekkefjord og Kristiansand vil bli halvannen time. I følge PWC sin rapport er dette et forholdsvis konservativt anslag. Vi er uenige i denne påstanden. Det er på det rene at det ikke er lagt ut noen planer om å bygge ny E39. Med ambisjonene om å ha en reisevei på rundt 2 timer mellom Kristiansand og Stavanger, er det helt åpenbart at denne veien neppe vil gå langs kysten, men relativt direkte nordover mot Stavanger. Dette betyr at det fortsatt vil være utfordringer med dårlige veier, også avhengig av værforholdene. Kompenseres det med økt bruk av luftambulanse er dette også problematisk. Statistikk viser at i 2011 ble ca 10 % av alle henvendelser til ambulansehelikopter i Norge avvist pga. meteorologiske forhold. Utviklingsplan 2030 tar ved modell 2 og 3 ikke høyde for kvalifisert traumebehandling Avstanden mellom skadested og sykehus ved traume og akutt sykdom, har stor betydning ift. mortalitet. Dette gir forskjeller i dødelighet etter traume mellom urbane og rurale strøk. Det gjelder spesielt traume blant barn (0-15 år) som har signifikant høyere risiko for å bli utsatt for en ulykke i utkantkommuner i Norge, sammenlignet med urbane kommuner. Grisgrendte områder, som Vest- og Aust Agder har mer enn nok av, har også flere trafikkulykker. Selvfølgelig scorer modell 1 best når det gjelder tilgjengelighet. Spesielt fra pasientens perspektiv bør dette være et viktig argument. Oppslag som fødte på veien eller hardt skadd, rakk ikke frem til sykehuset skaper oppmerksomhet i media, og vil uten tvil forringe Sørlandet sykehus rykte. Samfunnsmessig tillater man seg å påpeke at de små sykehusene representerer kompetansearbeids- plasser i distrikts-norge. Man antar at det er mellom 800 og 900 arbeidsplasser som er direkte tilknyttet Sørlandet Sykehus, Flekkefjord i vestre del av Vest Agder. Det er ikke regnet på den økonomiske siden av dette argumentet. Slik beregning bør også omfatte de samfunnsmessige kostnader for liv som går tapt pga. sentralisering, som kan være enorme. Befolkningen øst og vest i Agder vil få redusert tilgjengelighet til både elektive og akutte spesialisthelsetjenester uten at det kan dokumenteres økt kvalitet på de tjenestene som i dag tilbys på SSF og SSA. Ca vil få SUS eller SiT som sitt nærmeste sykehus og pasientgrunnlaget for SSHF reduseres dermed tilsvarende.

4 4 Helhetlig pasientforløp/pasientperspektivet I utredningen legges det stor vekt på helhetlig pasient forløp. For de kirurgiske fag, er det slik at det i de fleste tilfeller vil være mulig å stille diagnoser, operere og etterbehandle slik at det blir et helhetlig pasientforløp. Dette skal også kunne gjennomføres på et lokalsykehus med forutsetninger som er gitt i Flekkefjord. Flekkefjord sykehus har i de siste årene allerede tilpasset sitt operative spektrum med faglige krav, men også iht. forventninger fra sykehusledelsen. Sistnevnte, nemlig pasientperspektivet, gjør at Flekkefjord sykehus kommer bedre ut enn større sykehus, og også i forhold til sykehus av lignende størrelse, jmf. PasOppundersøkelsen. Når det gjelder små fagmiljøer, har fagmiljøene i Flekkefjord klart seg på en god måte etter sammenslåingen til Sørlandet sykehus HF. Miljøene har utviklet seg, samt at det lokalt er bygd opp tette bånd som gir et sikrere, helhetlig pasientforløp på tvers av medisinsk spesialitet. Det er ikke godt nok dokumentert i utkastet at helhetlig pasientforløp ivaretas best på et stort sykehus. Silotenkning, anonymitet og stort arbeidspress, vil føre til at det heller er fare for å fragmentere pasientforløpet enn å gjøre det mer strømlinjeformet. Det er også viktig å poengtere at de fleste pasienter ikke trenger helhetlig pasientforløp på overordnet nivå, men at de fleste som nå, også i fremtiden, vil kunne håndteres forsvarlig på et lokalt nivå. Rekruttering/beholde arbeidskraft For tiden er det 3 eller 4-delt vaktordning innenfor anestesiologi og gynekologi ved SSF. Dette er sårbart! Imidlertid har det her ikke nødvendigvis vært rekrutteringsvansker, men først og fremst økonomiske kriterier som har sørget for at disse miljøene ikke har blitt mer robuste. Det som har skapt størst rekrutteringsproblemer nå, er en forhastet beslutning om å gå ut med en foreløpig konklusjon om hvordan Sørlandet sykehus i 2030 skal se ut. Tidsperspektiv De ansatte i Flekkefjord er spesielt opptatt av hvordan man sikrer forsvarlig drift på alle 3 sykehus i perioden frem til Det er et faktum at beleggsprosenten ved norske sykehus har steget fra 85 % til 93 % i løpet av de siste 25 årene. Spesielt indremedisinske avdelinger er utsatt for stort press når det gjelder belegg. Det er utvilsomt at befolkingen i Norge kommer til å vokse, spesielt i tettstedsområder - dette gjelder også Kristiansand. Det er allerede på det rene at sykehusets infrastruktur i Kristiansand ikke takler pasientpågangen, og at en bærekraftig driftsmodell også i Flekkefjord må til, for å kunne bidra til å håndtere utfordringene. Dette vil bety at sykehusledelsen i perioden frem til 2030 må sørge for at det skaffes rammer som ivaretar mulig fremtidig drift i Flekkefjord. Dette betyr at nødvendige økonomiske midler til rekruttering må sikres.

5 5 Det er et paradoks at klinikkledelsen i kirurgisk klinikk i tiden frem til 2030 allerede ønsker å endre vaktordningen ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord sin kirurgiske / ortopediske avdeling. Med det volumet av pasienter som nå kommer på vakta, sikres det tilstrekkelig kunnskap for å ivareta mesteparten av pasientene som kommer til Flekkefjord. En utarming av vaktsystemet vil svekke denne kompetansen betydelig. Konsekvenser Et faktum er at sykehus ofte blir fratatt funksjoner og tømt for innhold uten at det ligger en helhetlig plan bak utviklingen. Eksempler på dette er nedleggelsen av Farsund og Mandal sykehus. Løsninger For å sikre faglig kvalitet ved de mindre enhetene, vil det være av stor betydning med ambulering av legespesialister. Det må være en klar definisjon hva det enkelte sykehus skal drive med, samt retningslinjer innenfor prioritering av hvilke pasienter som skal sendes til et høyere nivå. Slik vil det være mulig å sikre robuste fagmiljøer i Flekkefjord. Dette regner man med at den nasjonale helseplanen tar høyde for. Nøkkelen til fremtidig sykehusdrift på Sørlandet, vil være en bedre arbeids- og funksjonsdeling mellom eksisterende sykehus. Sykehusledelsen har et ansvar for alle brukere, men også for alle de ansatte på Sørlandet sykehus. Økonomi: Målet er å opprettholde gode akutt funksjoner og breddekompetanse på de 2 mindre sykehusene og samle spesialiserte funksjoner i Kristiansand. Undersøkelsen «Økonomiske vurderinger av ulike scenarioer» fra PWC konkluderer med at modell 3a er den eneste økonomisk forsvarlige modellen. Modellen gir innsparinger på drift på 600mill.kroner i året. Modellen innebære imidlertid et betydelig høyere investeringsbehov. Erfaringer med sentraliseringer og sammenslåinger av bedrifter har ofte vist at slike forventninger har vært alt for optimistiske, og at store deler av innsparingene ikke lar seg realisere. Når man ser på de 5 punktene som har blitt evaluert under utviklingen, gir punktet økonomi med sentralisering av alle funksjoner på et sted, uten å bygge nytt, det beste perspektivet. Det er imidlertid viktig å påpeke at alle alternativene som er skissert, ikke fremstår som økonomisk bærekraftige, det vil si fører til røde tall for Sørlandet sykehus HF. Siden denne analysen er et av de viktigste argumentene for sentralisering av sykehuset i Kristiansand, har vi gått gjennom den for å belyse de føringer som er lagt til grunn for dette resultatet. Denne gjennomgangen følger som vedlegg, men de viktigste punktene gis her som en sammenfatning.

6 6 RHS er en sentral del av modell 3a og b, mens de ikke forekommer i den økonomiske beregningen. De ble presentert som en del av spesialisthelsetjenesten og en kan ikke forvente finansiering i tillegg til dagens helsetjenester. Oppbygging og drift av 5 RHS må gi betydelige kostnader, og siden rollen deres kan ivaretas av dagens sykehus i modell 1 og 2, mangler disse kostnadene for å få en reell sammenligning av modellene. Investeringene for modell 1, 2 og 3a er nokså lik i denne vurderingen. Dette harmonerer ikke, fordi den selv konkluderer på andre steder at nybygg er mye dyrere enn vedlikehold av eksisterende bygninger. Delvis skyldes det at det er planlagt store investeringer ved SSK i årene før Blant annet planlegges det to nye bygg, som er ikke med i sammenligningen. Samtidig planlegges modell 3a med kvm areal, mens modell 1 har kvm. Siden poliklinisk virksomhet, som til dels skal flyttes til RHS, utgjør bare en liten del av arealbruken - og alle modellene skal dekke samme behov, virker det merkelig å kunne spare nesten en fjerdedel av sykehusareal et med en samlokalisering. Pasientreiser og ambulansetjenester ble, med forskjellige argumenter, ekskludert helt i denne sammenhengen. I andre sammenhenger ble en betydelig mindre del av pasientreiser beregnet til å ligge rundt 10 mill. kroner i året. Her kan det minst forventes et høyere tosifret millionbeløp pluss at ambulansedekning må økes betydelig, hvis hver pasienttransport oppholder ambulansen i flere timer. Forventningene til innsparing av personale ved en sammenslåing av avdelinger, virker veldig optimistisk. En samlet fødeavdeling skal f.eks. spare 80 % av dagens personale i SSA og SSF, uten redusert drift. Et av de store argumentene for modell 3 har vært et mindre antall vaktordninger for leger. Her ble det kalkulert at halvparten av kostnadene kan spares inn. Siden det er begrenset hvor mye en kan belaste en vaktordning før en må gå over til mye dyrere ordninger, sammen med travle vakter ved SSA og SSK, er dette lite sannsynlig. Samtidig er de innsparte hjemmevaktene ved SSF ganske billige i forhold til tilstedevakt eller andre typer vaktordninger. Innsparing av 4 operasjonsstuer og 12 intensiv- eller intermediærsenger virker ikke avhengig av lokasjonen, og det er ikke innlysende hvorfor en sentralisering skulle redusere behovet. Pasientgrunnlaget til alle modellene er det samme, selv om en del av befolkningen lengst øst og vest sannsynligvis kommer til å orientere seg mot andre sykehus. Disse og andre mindre punkter, viser at det er mer enn usikkert om de store innsparingene lar seg realisere. Dessuten har andre undersøkelser vist at behandling på lavest mulig nivå, kan gi betydelige innsparinger i helsevesenet. Store høyspesialiserte sykehus er ofte ikke godt tilpasset behandlingen av enkelte vanlige sykdommer og gjør behandlingen dyrere. Langsiktige erfaringer fra andre land som har prøvd tilsvarende løsninger er heller ikke tatt med i denne analysen.

7 7 Rekruttering Rekrutteringsutfordringer knyttet til de ulike modellene: Forskninger, undersøkelser og vår egen erfaring i SSF viser at utgangspunkt for en vellykket rekruttering er - et godt arbeidsmiljø - et godt fagmiljø med høy standard - gode og klare rutiner for å ta seg av nyansatte - integrering i lokalsamfunnet - unngå at effektivitet går utover den faglige standard - lønn er viktig, men ikke den viktigste forutsetning for stabilisering og rekruttering til de ulike fagmiljøer Ut i fra de nevnte punktene og utfordringene til de forskjellige modellene som er blitt nevnt i utviklingsplan 2030 har vi følgende kommentarer: Modell 1: Siden vi har blitt slått sammen til et sykehus, har SSF ivaretatt og utviklet et godt fagmiljø, som fram til nå har sikret helhetlig pasientforløp på tvers av medisinske og kirurgiske spesialiteter. Utfordringer i dag er å ivareta dette og fortsatt ha et godt fagmiljø og rekruttering i fremtiden. Bildet i dag, viser at dette stadig blir vanskeligere grunnet nasjonale føringer ifh til vaktordninger innen grenspesialiseringer, for eksempel kirurgi. Det er økonomisk krevende å opprettholde et godt og pasientsikkert fagmiljø inn i de neste årene. Med dette utgangspunktet, må man stille seg spørsmål om SSHF er villig til å satse på den økonomibiten det kreves for at modell 1 skal være levedyktig også i framtiden. Kultur er et viktig moment i modell 1. Det krever strukturerte ledere som styrer sitt fagpersonell der det trengs. Dvs. at man må implementere en kultur i SSHF med 3 sykehus og fagpersoner som jobber på tvers av sykehusene. Med stadig bedre infrastruktur burde dette være mulig å gjennomføre. Modell 2: Bortfall av fødetilbud vil gi stort utslag når det gjelder rekruttering av spisskompetanse, både på legesiden og sykepleiersiden i SSHF. Fødende i Listeregionen og sørlige Rogaland får et klart dårligere tilbud enn de har i dag. Man kan anta at det ikke er sikkert at alle ansatte synes at fødetilbud lokalisert til et stort sykehus, er et bra alternativ. Utfordringen blir å beholde godt kvalifiserte fagpersoner i regionen. Modell 1 og 2 har de samme utfordringene innen rekruttering av spisskompetanse som trengs for å drive et fullverdig sykehus.

8 8 Modell 3: Innholdet i modell 3 forutsetter en kompetanseforskyvning for hele SSHF. Dvs. det må videreutvikles og planlegges utvidet kompetanse innen Dialyse, Onkologi, Hjertesviktpoliklinikk, Svangerskapspoliklinikk, Diabetes og Kols. Noe av denne kompetansen finnes allerede i SSHF, men det må en betydelig volumøkning på kompetansen innen disse områdene for å imøtekomme det behovet som ligger i utfordringene i et RHS. Per i dag har SSF et rykte som er rekrutteringsfremmende på mange områder. Vi har et godt arbeidsmiljø, god faglig standard, nærhet og en etablert kultur for helhet, samt at vi skårer høyt på pasienttilfredsheten. Dessuten har vi svært få eller ingen fristbrudd og kort venteliste. Dette avspeiler en effektiv rekrutteringspolitikk over flere år. Slik vi ser det, er det per i dag bare modell 1 som fortsatt kan ivareta helsetilbudet for faglig kvalitet, helhetlig pasienttilbud, nærhet og trygghet til helsetjenestene. Modell 2 kan likestilles med modell 1 hvis føde, akutt og traumetilbudet opprettholdes. Sykehuset i Flekkefjord er lite og oversiktlig, noe som medfører smidighet og effektivitet. Dette er trolig en mangelvare ved flere sykehus i Norge. I tillegg er det kort avstand mellom spesialistene - noe som medfører helhetlig pasientforløp. PROSESSEN Prosjektleder for Utviklingsplan 2030 har ved flere anledninger gått ut med meldinger som entydig har blitt tolket som at han går for et sykehus på Sørlandet i Prosjektleder bør forholde seg til mandatet som han selv har vært med på å utarbeide. Han er i høyeste grad forpliktet til lojalitet overfor mandatet. Siden mandatet legger opp til å utrede sykehusets fremtid, forventes det at han viser nøytralitet og ikke fremmer egne meninger og holdninger AVSLUTNING SSHF har som helseforetak på Agder et stort samfunnsansvar som med fordel kunne vært anerkjent og belyst bedre i Utviklingsplan Et valg av Driftsmodell 3 vil for Listerregionen bety en svekkelse i sysselsettingen og spesielt tap av kompetansearbeidsplasser. Det kan også få betydning for samfunnsoptimisme, fraflytting, næringsliv og sosial bærekraft. Vi minner om at helseforetakenes viktigste ansvar og oppgave er å sørge for god tilgjengelighet av sykehustjenester for hele befolkningen i regionen. Vi viser også til høstens ferske tall fra Samdata som viser at behovet for sykehustjenester vil være 5-6 prosent høyere enn veksten i befolkningen før 2025 og 10 prosent høyere enn veksten i befolkningen

9 9 frem mot Dette skyldes at eldre har høyere rater for sykehusopphold enn yngre og at veksten i den eldre befolkningen øker i denne perioden. I 2020 vil behovet for økning i sykehusopphold være rundt 2-3 ganger høyere enn veksten i befolkningen i områder med høy vekst av andel eldre. Listerregionen er en slik region der behovet for sykehustjenester for "vanlige" lidelser allerede nå gjenspeiles og vil øke kraftig fra Utviklingsplanen i sin nåværende form har fortsatt betydelige mangler. Den bærer preg av en overrepresentasjon av folk fra sentrale strøk i Agder fylkene. Den imøtekommer i sin nåværende form i mindre grad pasientens behov, og i veldig liten grad kommunenes behov. For Sørlandet sykehus Flekkefjord Marcus Gürgen Trine Marie Nesheim Katrin Jahnke Avdelingsleder Konst. avdelingsleder Avdelingsleder Kirurgisk avdeling Medisinsk avdeling Akutt/føde/intensivavd Tillitsvalgte og verneombud ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

10 10 Vedlegg til høringsuttalelse Kommentar til "Økonomiske vurderinger av ulike scenarioer" Innledning I undersøkelsen "Økonomiske vurderinger av ulike scenarioer" kommer PWC til den konklusjonen, at det er et stort potensial for innsparing ved bruk av alternativ 3A og vurderer videre, at dette er den eneste økonomisk forsvarlige modellen. Ut fra erfaringer fra andre sammenhenger, har økonomiske gevinster ved sammenslåing av bedrifter eller foretak, ofte vært kraftig overvurdert og ført til en god del ulemper for ansatte og tjenestemottakere uten å ha realisert de forespeilte gevinster. Siden personalet og ledelsen på SSF har inntrykk av at vi har en ganske rasjonell og effektiv drift, kommer det som en overraskelse at vi blir beskrevet som et stort pengesluk. Det har til og med allerede fått konsekvenser for dagens sykehusdrift. Lederen av medisinsk klinikk begrunnet i siste møte med TV og VO, et budsjettunderskudd på 30 mill. med at hun må drive klinikken på tre lokasjoner. Det er erfaringer bl.a. fra utlandet at behandling på lavest mulig nivå, gir betydelige innsparinger i sykehusbehandlingen. Store sykehus som tilbyr høyspesialisert behandling, er ofte også dyrere i behandlingen av enklere tilfeller. I Tyskland på 90-tallet f.eks. skulle enkle kirurgiske og gynekologiske inngrep bare behandles i mindre sykehus fordi de store gjorde samme behandling for en mye høyere pris. Siden mange andre land har gjort en god del omstruktureringer i helsevesenet i løpet av de siste 30 årene, savner jeg referanser til erfaringer i et lengre tidsperspektiv etter liknende løsninger. Av disse grunner vil jeg her gå gjennom denne analysen for å belyser årsakene til de høye forventningene til innsparingspotensial og kommentere dem. Som PWC skriver tydelig i sitt ``Forbehold`` i begynnelsen, ligger faglige og faktainformasjon fra staben til SSHF til grunn for disse vurderingene. Det betyr at det er ingen uavhengig granskning av arbeidet i utviklingsplanen, men en økonomisk beregning av arbeidet, som er gjort i denne planen. til 2.2 Grunnleggende forutsetninger for driftsøkonomiske beregninger To vesentlige kostnadsfaktorer mellom modellene ble helt ekskludert fra sammenligningen, nemlig pasientreiser og ambulansetjenester. Kardiologiberedskap har vel ikke mye innflytelse fordi den i dag hovedsaklig er på et sted og - som det ser ut i dag, er psykiatrien allerede samlokalisert lenge

11 11 før 2030, om en er enig i dette eller ikke. til 3.1 Tre alternative driftsmodeller RHS, som er en helt avgjørende del av modell 3, er nokså diffus i hele denne vurderingen. Jeg finner ingen steder der kostnadene for RHS er definert i dette dokumentet. Siden den grunnleggende fordelingen av midler mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, er den samme for alle de tre modellene, må også funksjonsfordelingen mellom disse partene være den samme. Hvis funksjonene flyttes fra sykehus til RHS, så må de dermed også betales fra midlene til spesialisthelsetjenesten. Hvis kommunene skal overta flere funksjoner etter modell 3, så må også pengene følge med. Hvis private aktører skulle delta i helseregionen, kan en ikke gå ut fra at disse betales i tillegg til de etablerte offentlige tjenester. Derfor må en gå ut fra, at selv om private aktører tar en del av kostnader til RHS, så vil finansieringen av SSH, bli redusert minst tilsvarende. Hele finansieringen av RHS finnes ikke i dette dokumentet. Derimot har de ulike modellene stor innflytelse på behovet av RHS. I modell 1 og 2 er det lite behov for RHS, fordi sykehusene kan tilby disse tjenester som poliklinisk drift som i dag. Siden sykehusene har større funksjonskapasitet enn RHS, kan de også tilby disse tjenestene til en større geografisk region og dermed erstatte mer enn to RHS. Opptil 5 RHS krever en betydelig investering og drifts- og personalkostnader vil da ha stor innflytelse i en sammenlikning av modell 1 og 2 mot 3a og 3b. SSK har det største etterslepet av investeringer. Siden det i ingen av disse modellene ble vurdert en driftsreduksjon i SSK og en god del av tilsvarende investeringer allerede er gjort i SSF og SSA, gir dette et veldig skjevt bilde. En investerer tungt i den lokasjonen som i dag har dårligst tilstand og som deretter står best i Med en vurdering av mer fordeling av funksjoner til SSA og SSF kunne en her spare en god del investeringsmidler. Jeg ser ingen grunn til hvorfor beleggsprosenten skulle være lavere på SSA og SSF enn i Kristiansand. Et bedre samarbeid mellom lokasjonene kan føre til en betydelig bedre utnyttelse av ressurser og en utligning av beleggsprosenten. I tillegg kan en planlegge et sykehus med mindre reservekapasitet, hvis neste sykehus ligger nærmere. Å drive et sykehus som har 18mils avstand til neste behandlingstilbud, uten å ha ledig kapasitet for ø-hjelp og katastrofeberedskap virker ikke forsvarlig. I tillegg mister SSHF ved modell 3 en del av pasientgrunnlaget. For tre kommuner i Rogaland er SSF i dag det nærmeste sykehuset. SSF er i tillegg allerede i dag, et attraktivt tilbud for pasienter i større deler av Rogaland, når det gjelder gynekologisk og kirurgisk behandling. Pasienter fra Sirdal vil ha mye kortere vei til SUS enn til SSK og vil allerede i dag ofte heller til Stavanger. Også i Øst Agder kan flere orientere seg mot Skien. De første årene etter sammenlegging kan det også regnes med en del "hevnaksjoner" av lokalbefolkningen. Pasienter fra Farsund har f.eks. valgt i nesten 10 år, ikke å la seg henvise til Flekkefjord etter at Farsund sykehus ble lagt ned. Selv om dette ikke er en stor del av SSHFs virksomhet vil det føre til mindre inntekter, spesielt siden pasientbehandling fra Helse Vest kommer i tillegg til

12 12 SSHFs vanlige budsjett. til Drift Modell 2 virker ikke særlig interessant i utredningen. Likevel virker det ikke hensiktsmessig å planlegge den uten ortopedisk vakt. Ortopedi utgjør en stor del av elektive inngrep som kan gjøres i lokalsykehusene og en god del av ø-hjelps kirurgi, er forskjellige brudd. Med en forventet tilspisset spesialisering i kirurgi 2030, ville dette gjøre akuttkirurgi ulønnsomt og svekke det lokale beredskapet betydelig. En sentralisering av traumemottak, som er uunngåelig i dette scenario, vil føre til lengre transporttid og dermed dårligere tilbud. Det vil svekke kriseberedskapen og føre til en stor økning i bruk av ambulanser og helikopter i vakttiden. til Drift kommentar til innsparinger i administrasjon under 4.2 D9 til Investering En sammenligning av modell 3a og modell 3b viser, sammen med ubetydelige tomtekostnader, at det er vesentlig dyrere å bygge nytt enn å renovere eksisterende bygningsmasse. Tatt dette i betraktning, sammen med en salgsverdi for gamle bygninger som er nesten lik null, gjør det vanskelig å forstå hvorfor det ikke skulle være dyrere å bygge en god del nytt i Kristiansand i forhold til å bruke byggene i Arendal og Flekkefjord som eksisterer i dag. En del av dette skyldes at en god del av investeringer for ett stort sykehus i Kristiansand, blant annet 2 helt nye bygninger, planlegges for alle 3 modeller uten å vurdere en annen funksjonsfordeling. Den andre store forskjellen i beregningene er arealet til sykehuset. Modell 1 beregnes med kvm, mens modell 3a har kvm og 3b enda mindre. Det er ikke beskrevet hvordan sykehuset skulle spare inn nesten en fjerdedel av sitt bygningsareal. 34 sengeplasser og 12 observasjons-, intensiv- eller intermediærsenger og 4 operasjonsstuer utgjør alt annet enn en fjerdedel av SSHFs drift. I forhold til stasjonær drift utgjør poliklinikk lite i forhold til plassbehov. Omlegging ved modell 3 forskyver hovedsaklig poliklinisk virksomhet til RHS. Ved å fordele poliklinisk virksomhet til 5 eller mer lokasjoner kan en ikke spare kvm av sykehusarealet. For en reell sammenligning, vil det også være nødvendig å ta investerings- og driftskostnader til RHS med, fordi innsparing av areal i sykehuset forutsetter oppbygging av areal til RHS. 4.2 D1 En sammenslåing av fødetilbudet kan sikkert ha noe innsparingspotensial, men å kutte 3/4 av dagens personale i SSA og SSF virker veldig optimistisk. Dessuten er spesielt et lokalt fødetilbud viktig for befolkningen. Dagens transportavstander i Agder utgjør allerede en stor fare for transportfødseler, noe som også vil øke betydelig ved sentralisering.

13 D2 Legevaktordningen ved SSA er allerede redusert til en hjemmevaktsordning. Hvordan et likeverdig tilbud som er sentralisert, skulle spare inn 80 % av personalet som jobber i Arendal i dag, kan jeg ikke skjønne. 4.2 D3 Dagens drift av akuttmottaket i SSK er planlagt utvidet de neste årene. Det kom også en del bekymringsmeldinger de siste årene om at det var nokså travelt i akuttmottaket i Arendal. Tatt dette i betraktning, må en regne med en betydelig utbygging av tilbudet. Det står i stor motsetning til innsparing av 50-70% av personalkostnadene i SSA og SSF. Siden akuttmottaket har en del beredskapsfunksjoner, kan det sikkert spares noe ved samlokalisering, men lange transportveier gir et dårligere tilbud til regionene lengst vest og øst. 4.2 D4 Å spare inn halvparten av kostnadene til legevaktordningene, virker ikke realistisk. Det er veldig begrenset hvor mye en kan øke vaktbelastningen uten å endre vaktordningen. Det er betydelige forskjeller mellom hjemmevakt, tilstedevakt eller evt. turnusordninger. I tillegg til å ha tilstedevakt eller turnus har dette stor påvirkning på bemanningen av dag tilbudet. Dagens hjemmevaktordning i SSF oppleves som effektiv. Overlegene er på plass i løpet av 15 min pga. kort avstand. Vaktbelastningen er ikke så stor at det river store hull i dagdriften av avdelingen eller poliklinikken. Også modellen ved å bruke LIS - leger i vaktordningen på medisin, virker hensiktsmessig. LIS - legene deltar i hjemmevaktordningen for overleger med en overlege som bak vakt. Overleger har like ofte hjemmevakt, men mye mindre gjennomsnittlig belastning i vakten og kan derfor brukes mer i dagdrift. En samling av vaktene fra tre lokasjoner til en plass kan ende opp med en så stor belastning at en må bruke dyre turnusordninger, med veldig uregelmessig tilstedeværelse av overleger om dagen. 4.2 D5 Operasjonsstuene disponeres for planlagt drift på dagtid og utnyttes i denne tiden. Driften kan planlegges og fordeles. Ø-hjelp om dagen forskyver programmet for dagen. Utenom dagtid står de fleste stuene uansett tomme. Det er mulig at bemanningen av avdelingene ikke tillater å utnytte stuekapasitetene fullt ut, men det er ikke innlysende hva dette har med lokalisasjon å gjøre. Enten vi trenger 37 operasjonsstuer i alle modellene, eller en bedre fordeling og samarbeid mellom kirurgiske enheter, kan det også gjøres mulig å drive tre lokasjoner med mindre antall stuer. Det finnes noen steder der små operasjonsstuer ikke brukes til daglig drift, men av og til benyttes til små inngrep eller behandlinger i narkose. Disse stuene er ikke fullt utstyrt, ofte mye mindre og kan ikke regnes å ha samme kostnader. De kan sikkert stenges, men innsparingen er ikke stor. Beredskapsfunksjoner for katastrofer vil da bli redusert og det vil føre til flere forsinkelser i planlagte operasjoner. 4.2 D6

14 mill. NOK tilsvarer mer enn 15 årsverk. Med dette kan en øke bemanningen til røntgen og klinisk-kjemisk med mer enn 50 %. At dette skulle være nødvendig for å overføre en hjemmevaktsordning, som i dag betaler mye av overtiden til utrykning og til tilstedevakt, virker lite sannsynlig. En sentralisering av laboratorietilbudet ville føre til at lokale fastleger og RHS får en mye lengre responstid på prøvesvarene. Dette innbærer en stor risiko for at noen private tilbud vil utkonkurrere SSHF i regionen. 4.2 D7 Det som koster i sengebasert virksomhet, er ikke plassen til selve sengen, men personalet for å kunne benytte denne sengeplassen. Innsparingskravene de siste årene kunne ikke realiseres med å ha personalet på vakt til 100 % drift i avdeling. Man har en bemanning for gjennomsnittlig drift med mulighet til å leie inn ekstravakter. Det betyr at selv om det lar seg realisere å ha noen ubrukte senger færre med ett sykehus, så er største delen av innsparingen allerede realisert i dagens drift. Det å realisere gevinsten av en evt. reduksjon av antall senger, vil bety en skjult nedbemanning. I tillegg vil overføring av en god del av driften til kommunen føre til at pasienter i sykehussengene ville være tendensiellt sykere enn i dag, fordi lette tilfeller overføres enten til dagdrift eller til primærhelsetjenesten. Dette, sammen med en videre effektivisering av driften til kortere liggetid vil øke personalbehovet per seng, hvis ikke kvaliteten skal gå ned. Med mer spesialisering i medisin og flere invasive behandlingsteknikker, kan jeg heller ikke se en stor reduksjon av intermediær- eller intensivsenger. Intensivkapasiteten ved SSK har lenge stått på rødt i ROS-analysen. Planlegging av noen overvåkningssenger på lungeavdelingen skulle skape litt rom. Det høres ikke ut som det er nok kapasitet i beredskap som kan spares inn ved en evt. samling på en lokasjon. Øking av alderen til pasienter med mer sammensatte lidelser, kan også føre til et betydelig merforbruk av spesielt intermediær- senger. En høyere gjennomsnittlig levealder kan åpne for å senke terskelen til å legge disse pasienter inn på slike avdelinger. 4.2 D8 Forskjellige arealstørrelser i ulike modeller og manglende beregninger av RHS kostnader er beskrevet tidligere. 4.2 D9 Innsparinger i forhold til færre organisasjonsenheter og mindre administrasjon er minimalt når det gjelder Flekkefjord. Det er her 4 avdelingsledere og tre konsulenter, som er organisert ovenfor enhetsnivå. Små enheter som kunne bli lagt sammen med større enheter i modell 3, har i SSF ingen enhetsleder, men bare en koordinator som bruker kun en brøkdel av sin daglige jobb til administrative gjøremål Stavanger Universitetssykehus har lav bemanning og for lite behandlingskapasitet. Det merkes bl.a. ved at vi behandler en god del pasienter fra Rogaland ved SSF.

15 Kostnader i forbindelse med pasientreiser og ambulanser, er ikke beregnet ved de ulike modellene. Pasientreiser i fylket, ble ikke sett som en betydelig kostnadsfaktor. I den første rapporten fra PWC ble det også argumentert med at ambulansekapasitet er beregnet på grunnlag av beredskapsfunksjon. Derfor har kapasiteten for transportbehov økt. En konsekvensanalyse ved økt ortopedidrift i Flekkefjord, kom derimot til den konklusjonen at bare flytting av en liten del av pasientantallet fra Søgne/Songdalen til Flekkefjord, vil føre til 10 mill. NOK i transportkostnader. Flekkefjord alene hadde i 2013 over 5000 innleggelser og over 3000 dag behandlinger. Hvis en legger til grunn beregningene fra konsekvensanalysen med 80 % taxi og 20 % egen bil/pårørende, så fører alene flytting av SSF sine pasienter til 17,6 mill NOK. Siden Arendal har flere pasienter men kortere avstand, kan det regnes med mer en dobbelt så mye. Siden en god del av innleggelsene og en del av overføring til kommunene skjer med ambulanse, blir de virkelige kostnader mye høyere. En overflytting fra SSF til Kongsgård av en amputasjonspasient, regner nevnte analyse med 12500,- NOK. Siden det i praksis er flere hundre innleggelser og utskrivelser som skjer med ambulanse alene i Flekkefjord, er disse kostnadene alt annet en ubetydelige. I forhold til ambulansen, vil også en nedleggelse av akuttilbudet ved SSF og SSA kreve en betydelig utbygging av tjenesten. Reisetiden fra Lister regionen til Kristiansand er selv med full utbygd 4 felts motorvei 1,5 timer for en vanlig transport uten blålys. Hvis en regner grovt 30min for henting av pasienten og 30min for innlevering til sykehus, vil en eneste transport oppta et ambulanseteam i 4 timer. Dermed klarer et ambulanseteam på en vanlig arbeidsdag 2 innleggelser. Dersom de er heldige, kan det samordnes med transport på tilbakeveien. Med to biler i dagens drift for Lund, Flekkefjord og Kvinesdal er dette illusorisk. En firedobling av ambulansetilbudet i Lister regionen ville nok heller være et realistisk bilde med så lange transporttider, hvis det kreves en bil i beredskap i hvert distrikt. I forhold til de andre kostnader som er tatt med i beregningen blir dette betydelige beløp som taler mot sentralisering. Her er heller ikke transportene fra Øst Agder tatt med. Konklusjon I de beregningene som framstiller modell 3a som den eneste økonomisk forsvarlige modellen mangler flere ting som gir betydelige merkostnader i forhold til modell 1 eller 2. Pasientreiser i størrelsesorden mill NOK og flere titalls millioner i økt ambulansedrift og beredskap, kan ikke betegnes som ubetydelig. I tillegg mangler beregninger til driften av alle RHS. Driften av 5 bygninger til RHS alene, vil være betydelig. Økt personalbehov vil bruke opp en god del av de innsparinger av driftskostnader som er nevnt i PWCs rapport. Samtidig virker de beregnete innsparinger i de fleste forhold veldig optimistiske. Det er mer enn sannsynlig at en god del av personalinnsparingene ikke lar seg realisere i det beregnete omfang og reduksjon av bygningsarealet med nesten 25 % virker total urealistisk. Endringer i pasientgrunnlaget er heller ikke tatt med i sammenligningsgrunnlaget av modellene. Selv om det ble snakket mye om kvalitet, størrelse av fagmiljø, og rekruttering er det til slutt

16 16 de økonomiske vurderinger som veier tyngst. En forespeilet innsparing av over en halv milliard kroner i året og analysen med at det er den eneste modellen som lar seg gjennomføre i de forventede økonomiske rammer, er argumenter en ikke kan ignorere. Det er derfor, med så mange mangler og usikkerheter nødvendig å vurdere disse modellene mot hverandre på nytt og gi modellene 1 og 2 en reell sjanse. Med en del kreativitet og godt samarbeid mellom de forskjellige lokasjonene er det sikkert også mulig å komme til en effektiv og rasjonell sykehusdrift uten alle de ulempene som følger med sentralisering av driften. Et eventuelt universitetssykehus i Agder må heller ikke nødvendigvis ha alle funksjonene sentralt i Kristiansand.

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Foto: Siv Johanne Seglem

Foto: Siv Johanne Seglem SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Oppsummering av høringsuttalelser Foto: Siv Johanne Seglem Brukerorganisasjoner Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 3 Konklusjon: [ ] 3a er det eneste reelle

Detaljer

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Kvalitetssikring av Utviklingsplan 2030

Kvalitetssikring av Utviklingsplan 2030 Kvalitetssikring av Utviklingsplan 2030 På oppdrag fra: Utarbeidet av: Sørlandet sykehus HF Terramar AS, Hospitalitet AS og Oslo Economics AS Dato: 29. januar 2015 Terramar, Hospitalitet, Oslo Economics

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/1-2015 Sørlandet Sykehus HF Postboks 416 4604 Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Sørlandet sykehus HF Rapport Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppe SSHF Bestiller: Klinikksjef Kirurgi SSHF, Geir Bøhler Prosjektleder: Avdelingsleder øyeavdelingen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF 2003 RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI 11.09.2003 Øyvind Graadal Prosjektleder.. Ingar Tufte prosjektstøtte Torstein Valset overlege, spes. i

Detaljer

Evaluering av Revsnesavtalen

Evaluering av Revsnesavtalen Evaluering av Revsnesavtalen Rapport fra arbeidsgruppe Sørlandet sykehus HF 06.mai 2013 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Mandat... 5 4. Prosjektorganisering... 5 a. Arbeidsgruppen... 5

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

Helsedirektoratets vurdering av lokalsykehus og akuttfunksjon

Helsedirektoratets vurdering av lokalsykehus og akuttfunksjon Helsedirektoratets vurdering av lokalsykehus og akuttfunksjon 17.8.2015 1. Innledning I forbindelse med den kommende nasjonale helse- og sykehusplan har helseministeren skissert tre mulig utviklingstrekk

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer