AAC Design A - PTC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AAC Design 11000 A - PTC"

Transkript

1 AAC Design A - PTC > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

2 INNHOLD A. Sikkerhetsforskrifter B. Identifikasjon av deler C. Betjening med fjernkontroll D. Spesialfnksjon E. Manell betjening F. Jstering av lftstrømmens retning G. Optimal drift H. Slik fngerer klimaanlegget I. Tips til betjening J. Rengjøring og vedlikehold K. Tips til feilsøking L. Garantivilkår M. Tekniske data LES DENNE BRUKSANVISNINGEN I brksanvisningen kan d finne mange gode råd om korrekt brk og vedlikehold av klimaanlegget. Litt forebyggende vedlikehold kan spare deg for mye tid og penger i løpet av anleggets levetid. D kan finne mange svar på vanlige problemer i oversikten over Tips til feilsøking. Hvis d først går gjennom oversikten "Tips til feilsøking" kan det hende at d ikke trenger å tilkalle service. FORSIKTIG! Kontakt en atorisert servicetekniker hvis det blir nødvendig å tføre reparasjoner eller service på anlegget. Installasjonsarbeidet skal tføres i overensstemmelse med nasjonale Standarder og lovgivning. VIKTIGE MERKNADER: Anlegget må ikke brkes når det vannrette dekselet står i lkket posisjon. Anlegget må ikke brkes ten lftfilter. 22

3 A SIKKERHETSINSTRUKSER Ikke monter enheten ten at den oppfyller lokale forskrifter, vedtekter og standarder. Enheten egner seg bare til brk i tørre omgivelser. Kontroller nettspenningen og frekvensen. Denne enheten egner seg bare for jordkontakter med spenning på V / 50 Hz. VIKTIG Apparatet må alltid være koblet til jord. Hvis strømttaket ikke er jordet, må ikke apparatet kobles til. Støpselet må alltid være lett tilgjengelig når enheten er koblet til. Les disse instrksene nøye, og følg anvisningene. Klimaanlegget inneholder et kjølemiddel og kan klassifiseres som trykksatt tstyr. Kontakt derfor alltid en atorisert installatør for installering og vedlikehold av klimaanlegget. Det anbefales at en godkjent tekniker kontrollerer og tfører service på klimaanlegget årlig. Kontroller følgende før enheten kobles til: Spenningen må tilsvare nettspenningen som er angitt på merkeplaten. Stikkontakten og strømforsyningen må være egnet for strømmen som er angitt på merkeplaten. Støpselet på ledningen til enheten må passe inn i stikkontakten på veggen. Enheten må monteres på en stabil flate. Strømforsyningen til enheten må kontrolleres av en godkjent fagperson hvis d er i tvil om den er korrekt. Denne enheten er prodsert i henhold til CE-sikkerhetsstandarder. Uansett må d være forsiktig, som med alle andre elektriske apparater. Ikke dekk til lftinntaket og avtrekksgitteret. Ikke la enheten komme i berøring med kjemikalier. Ikke sprt vann på enheten eller senk den i vann. Før ikke hender, fingre eller gjenstander inn i apparatets åpninger. Ikke brk skjøteledning til å koble enheten til strømforsyningen. Hvis det ikke finnes en egnet, jordet stikkontakt på stedet, må d få en godkjent elektriker til å montere en. Av sikkerhetsmessige årsaker må d være oppmerksom når det befinner seg barn i nærheten av enheten, på samme måte som med alle andre elektriske apparater. Sørg for at eventelle reparasjoner og/eller vedlikehold bare tføres av en faglært tekniker eller din Appliance-leverandør. Følg brks- og vedlikeholdsanvisningene i brkerhåndboken til denne enheten. Trekk støpselet til enheten t av stikkontakten når enheten ikke er i brk. Skadde strømledninger eller støpsler må skiftes av en godkjent elektriker eller leverandøren. Ikke betjen eller stopp klimaanlegget ved å sette inn eller trekke t støpselet. Brk bare de faste knappene på klimaanlegget eller på fjernkontrollen. Ikke åpne klimaanlegget mens det er i drift. Trekk alltid støpselet t av stikkontakten før d åpner enheten. Trekk alltid t støpselet ved rengjøring av eller service på klimaanlegget. Ikke plasser gassbrennere, komfyrer og/eller ovner i lftstrømmen. Ikke brk knappene eller ta på klimaanlegget med våte hender. Merk at tendørsenheten lager lyd når den er i brk, noe som kan være i strid med lokale forskrifter. Det er brkerens ansvar å kontrollere og sørge for at tstyret overholder lokale forskrifter. Ikke stå rett foran lftstrømmen. Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget. 23

4 MERKNAD! Aldri brk enheten med skadet strømledning, kontakt, kabinett eller betjeningspanel. Følges ikke instrksene, kan apparatets garanti bli gyldig. Følgende instrksjoner må følges for å forhindre personskader eller skader på gjenstander. Feil betjening som skyldes at brksanvisningen ikke er flgt kan forårsake personskader eller skader på gjenstander. Graden klassifiseres ved hjelp av følgende indikasjoner. ADVARSEL! FORSIKTIG! Dette symbolet indikerer livsfare eller fare for alvorlige personskader. Dette symbolet indikerer fare for personskade eller skade på gjenstander. * Betydningen av symbolene som er benyttet i denne brksanvisningen, er vist nedenfor. ADVARSEL! FORSIKTIG! Gjør aldri dette. Gjør alltid dette. Sett kontakten i på riktig måte. Anlegget må ikke betjenes eller stanses ved å sette i og dra t støpselet. Ledningen må ikke være skadet, og det må ikke brkes en spesifisert ledning. Det er ellers fare for elektrisk støt eller brann som følge av for kraftig varmetvikling. Dette medfører fare for elektrisk støt eller brann som følge av varmetvikling. Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis ledningen er defekt, skal den byttes t av en kvalifisert tekniker, slik at det ikke oppstår farlige sitasjoner. Lengden på ledningen må ikke endres, og kontakten må ikke deles med andre apparater. Anlegget må ikke betjenes med våte hender eller i fktige omgivelser. Det må alltid installeres en jordfeilbryter og en separat strømkrets. Dette medfører fare for elektrisk støt eller brann som følge av varmetvikling. Dette kan forårsake brann og elektrisk støt. Ingen installasjoner skal knne forårsake brann og elektrisk støt. Sørg alltid for en effektiv jording. Det må ikke komme vann inn i de elektriske delene. Anlegget må ikke åpnes mens det kjører. Hvis koblingen ikke er jordet, er det fare for elektrisk støt. Dette kan føre til fnksjonsstopp eller elektrisk støt. Dette kan føre til fnksjonsstopp eller elektrisk støt. Ta t kontakten til anlegget hvis det kommer merkelige lyder, lkter eller røyk fra anlegget. Kontakten skal ikke brkes hvis den sitter løst eller er skadet. Ledningen må ikke brkes i nærheten av brennbar gass eller antennelige stoffer som for eksempel bensin, benzen, fortynner osv. Dette kan forårsake elektrisk støt. Dette kan forårsake brann og elektrisk støt. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann. Hvis det har vært gasstslipp fra et annet apparat, må d lfte i rommet før klimaanlegget startes. Ledningen må ikke brkes i nærheten av varmeinstallasjoner. Anlegget må ikke demonteres eller modifiseres. Dette kan forårsake eksplosjon, brann og forbrenninger. Dette kan forårsake brann og elektrisk støt. Dette kan forårsake fnksjonsstopp og elektrisk støt. Anleggets metalldeler må ikke berøres når lftfilteret skal tas t. Klimaanlegget skal ikke rengjøres med vann. Lft godt t i rommet når anlegget skal benyttes sammen med en vedovn osv. Dette kan medføre personskade. Det kan trenge vann inn i anlegget, noe som ødelegger isoleringen. Dette kan forårsake elektrisk støt. Det kan oppstå oksygenmangel. 24

5 Når anlegget skal rengjøres, må det slås av og strømmen frakobles. Unngå å plassere kjæledyr eller potteplanter på steder som tsettes for en direkte lftstrøm. Må ikke brkes til spesielle formål. Anlegget må ikke rengjøres mens strømmen er tilkoblet i og med at dette kan forårsake brann og tgjør fare for personskade. Dyret eller planten kan ta skade av dette. Dette klimaanlegget må ikke brkes i forbindelse med oppbevaring av presisjonststyr, matvarer, dyr, planter og knstgjenstander. Slå av anlegget når det er storm eller orkan. Hold fast i støpselet når det trekkes t. Slå av hovedbryteren når anlegget ikke skal brkes i en lengre periode. Lftinntaket eller selve lfttblåsningen må ikke blokkeres. Hvis ikke er det fare for elektrisk støt eller skade på gjenstander. Dette kan føre til feil i prodktet eller brann. Lftinntaket eller selve lfttblåsningen må ikke blokkeres. Kontroller at monteringsbeslaget til anlegget tendørs ikke er skadet som følge av langvarig påvirkning. Filtrene skal alltid monteres slik at de sitter helt fast. Filteret må rengjøres hver andre ke. Dette kan føre til fnksjonsstopp eller lykker. Hvis beslaget er skadet, er det risiko for at anlegget faller ned og forvolder skader. Det er fare for fnksjonsfeil hvis anlegget brkes ten filtre. Det må ikke brkes kraftige rengjøringsmidler. Brk en myk klt til rengjøring. Tnge gjenstander må ikke settes på ledningen, og ledningen må ikke være trykket sammen. Vannet fra klimaanlegget må ikke drikkes. Anleggets tseende kan påvirkes ved at fargen forandres eller overflaten risses opp. Dette medfører fare for brann eller elektrisk støt. Det er forrenset og kan være helsefarlig. Vær forsiktig når anlegget pakkes og installeres. De skarpe kantene kan føre til personskade. Hvis det trenger vann inn i anlegget, må kontakten frakobles. Isoler strømforsyningen ved å ta t støpselet. Kontakt en kvalifisert servicetekniker. SIKKERHETSFORSKRIFTER FØR ANLEGGET TAS I BRUK Klargjøring til brk 1. Sett kontakten i på riktig måte. 2. Ledningen som brkes må ikke være skadet, og den må være godkjent. 3. Kontakten må ikke deles med andre apparater. 4. Skjøteledning skal ikke brkes. 5. Anleggets drift må ikke startes/stoppes ved å sette i / trekke t ledningen. Brk 1. Ikke tsett personer, dyr eller planter for direkte lftstrøm i lengre tid. Det kan være skadelig for helsen. 2. På grnn av risikoen for oksygenmangel må rommet lftes når anlegget benyttes sammen med en vedovn eller andre forbrenningsenheter. 3. Dette klimaanlegget må ikke brkes til formål som ikke er angitt, f.eks. oppbevaring av presisjonststyr, matvarer, dyr, planter og knstgjenstander. Rengjøring og vedlikehold 1. Ikke berør enhetens metalldeler når filteret tas t. Det er fare for personskade ved håndtering av de skarpe metallkantene. 2. D må ikke brke vann når klimaanlegget skal rengjøres innvendig. Isoleringen kan ødelegges hvis anlegget tsettes for vann. Dette kan føre til elektrisk støt. 3. Når anlegget skal rengjøres, må strømmen være koblet fra. Service Kontakt en atorisert serviceforhandler for å få tført reparasjoner og vedlikehold. 25

6 Driftstemperatr KJØLEFUNKSJON INNENDØRS UTENDØRS MAX. MIN. MAX. MIN. 32 C 17 C 43 C 11 C VARMEFUNKSJON INNENDØRS UTENDØRS MAX. MIN. MAX. MIN. 27 C 10 C 24 C -15 C MERK! Optimal ytelse oppnås innenfor disse driftstemperatrene. B BESKRIVELSE AV DELER Lftinntak INNENDØRS INNENDØRS ENHET ENHET Frontpanelets ramme Lfttløp Signalsender Gitter for bakerste lftinntak Frontpanelets Lftrensingsfilter og lftfilter Vannrett gitter lftstrøm Lcd-display Loddrett gitter for lftstrøm (manell) Ato/Cool testknapp/manell betjening Avløpsrør UTENDØRS Holder til fjernkontroll ENHET Fjernkontroll Lftinntak Lftinntak fig. 1 Lfttløp UTENDØRS ENHET Tilkoblingsrør Tilkoblingskabel Sperreventil Ventilatorkappe MERK! Alle bilder i denne brksanvisningen er kn forklarende. De kan avvike noe fra det faktiske klimaanlegget, og det er den faktiske tformingen som gjelder. 26

7 LCD-DISPLAY fig. 2 Indikatorlampen OPERATION (DRIFT) Denne lampen lyser når klimaanlegget er på. Indikatorlampen AUTO CLEAN (atomatisk rengjøring) (ekstratstyr) Denne lampen lyser nder atomatisk drift. Indikatorlampen TIMER Denne lampen lyser når timeren brkes. Indikatorlampen CLEAN AIR (ren lft) Denne lampen lyser når fnksjonen CLEAN AIR (REN LUFT) aktiveres. Indikatorlampen TURBO Denne lampen lyser når fnksjonen TURBO er valgt nder kjøledrift eller varmedrift. Indikatorlampen DEFROST (AVRIMING) (Kn modell med kjøle/varmefnksjon): Denne lampen lyser når klimaanleggets avriming starter atomatisk, eller når varmlftsstyringsfnksjonen aktiveres nder varmedrift. Indikatorlampen DIGITAL DISPLAY (DIGITALT DISPLAY) Dette viser den aktelle innstilte temperatren når klimaanlegget er i drift. Når fnksjonen AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGJØRING) er aktivert, vises "SC". Indikatorlampen FAN SPEED (VENTILATORHASTIGHET) Den viser valgt ventilatorhastighet: AUTO (ingen) og tre ventilatorhastigheter: LOW(LAV)( ), MED( ) og HIGH(HØY)( ). Dette displayet er delt opp i tre soner. Når ventilatoren innendørs er slått på, tennes sonene gradvis. 27

8 C BETJENING MED FJERNKONTROLL MERK! Rett fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten og pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og mottakeren. Ellers fanges ikke signalet fra fjernkontrollen opp av mottakeren, og klimaanlegget fngerer ikke som det skal. Fjernkontrollen fngerer på en avstand av maksimalt 6-7 meter. Innføring i fnksjonsknappene på fjernkontrollen SET TEMPERATURE( C) AUTO COOL DRY HEAT HEALTH HIGH MED LOW On/off-knapp (på/av): Trykk på denne knappen for å starte enheten. Trykk på knappen igjen for å stoppe enheten. DIRECTION /SWING ADJUST MODE ON/OFF FAN SPEED CLEAN AIR SELF CLEAN SLEEP RESET LOCK FOLLOW ME LED DISPLAY TIMER ON TIMER OFF Mode-knapp (fnksjon): Hver gang d trykker på knappen, velges en fnksjon i denne rekkefølgen: AUTO COOL DRY HEAT og bare HEALTH, som angitt i figren: TURBO fig AUTO KJØLING AVFUKTING OPPVARMING SUNNHET -knapp: Trykk på knappen for å øke innetemperatren til 30 ºC. -knapp: Trykk på knappen for å senke innetemperatren til 17 ºC. Fan-knapp (vifte) (Fan Speed): Denne knappen brkes til å velge viftehastighet. Hver gang d trykker på knappen, velges en viftehastighet i denne rekkefølgen: AUTO, LOW (lav), MED (middels), HIGH (høy) og deretter tilbake til AUTO. Når d velger fnksjonene AUTO eller DRY (avfkting), regleres viftehastigheten atomatisk og d kan ikke stille den inn selv. SLEEP-knapp (økonomi): Trykk på denne knappen for å gå inn i energisparemods. Trykk på knappen igjen for å avbryte. Denne fnksjonen kan bare brkes ved modiene COOL (avkjøling), HEAT (oppvarming) og AUTO (atomatisk) og gjør at den mest behagelige temperatren opprettholdes. MERKNAD: Mens enheten er i SLEEP-mods avbrytes denne modsen dersom d trykker på en annen knapp. Swing-knapp (dreie): Trykk på SWING-knappen for å aktivere dreiefnksjonen. Trykk på knappen igjen for å deaktivere fnksjonen. Trykk på denne knappen for å endre vinkelen på spjeldet. Vinkelen endrer seg 6 for hver gang d trykker på denne knappen. Hvis spjeldet stilles i en vinkel som kan påvirke klimaanleggets kjøle- og varmeeffekt, endres vinkelen atomatisk. Det vises ingen symbol i visningsområdet når d trykker på denne knappen. Timer on-knapp (timer klimaanlegg på): Trykk på denne knappen for å starte timerfnksjonen for når anlegget skal slås på. Hvert trykk på knappen øker timerinnstillingen i trinn på 30 mintter. Når innstillingen viser 10 Hr, vil hvert trykk på knappen øke timerinnstillingen i trinn på 60 mintter. Hvis d 28

9 vil avbryte timer-innstillingen, fortsetter d å trykke på knappen til 0.0 vises i displayet. Timer off-knapp timer, klimaanlegg av): Trykk på denne knappen for å starte timerfnksjonen for når anlegget skal slås av. Hvert trykk på knappen øker timerinnstillingen i trinn på 30 mintter. Når innstillingen viser 10 Hr, vil hvert trykk på knappen øke timerinnstillingen i trinn på 60 mintter. Hvis d vil avbryte timer-innstillingen, fortsetter d å trykke på knappen til 0.0 vises i displayet. RESET-knapp: Når d trykker på den nedsenkede RESET-knappen, avbrytes alle gjeldende innstillinger, og kontrollen går tilbake til de opprinnelige innstillingene. LOCK-knapp (lås): Når d trykker på den nedsenkede LOCK-knappen, låses alle gjeldende innstillinger, og fjernkontrollen godtar ikke brk av andre knapper enn LOCK-knappen. Trykk på knappen igjen for å avbryte låsemodsen. LED DISPLAY-knapp: Trykk på denne knappen for å tømme displayet på klimaanlegget. Trykk på den igjen for å aktivere det (max. 30 mintter) (gjelder ikke enheter som ikke har denne fnksjonen). TURBO-knapp: Trykker d på denne knappen i kjølemods, går klimaanlegget over i kraftig kjølefnksjon. Trykk på nytt for å avbryte TURBO-fnksjonen. Fnksjonen Follow Me (Følg meg): Fjernkontrollen fngerer som en fjernstyrt termostat, noe som mliggjør en nøyaktig temperatrstyring ansett hvor den befinner seg. Fnksjonen Follow Me (Følg meg) aktiveres ved å peke mot anlegget med fjernkontrollen og trykke på knappen Follow Me (Følg meg). Fjernkontrollen viser den faktiske temperatren på det stedet hvor den befinner seg. Fjernkontrollen sender dette signalet til klimaanlegget hvert 3. mintt til d trykker på knappen Follow Me (Følg meg) igjen. Mottar ikke enheten signalet for Follow Me (Følg meg) i en periode på 7 mintter, piper anlegget for å indikere at fnksjonen Follow Me (Følg meg) er avbrtt. Fnksjonen CLEAN AIR (REN LUFT): Lftkvalitet er nøkkelen til komfort. Dette klimaanlegget er tstyrt med en ioniseringsenhet. Ioniseringsenheten kan generere en stor mengde anioner, slik at rommet fylles med frisk og natrlig lft. Hele familien får natrlig, ren og snn lft hver dag. Indikatorlampen Ato Clean (Atomatisk rengjøring) (ekstratstyr): Denne fnksjonen brkes etter lkking av kjøledrift for å rengjøre fordamperen og holde den i god stand til neste gang den skal brkes. Denne fnksjonen kan kn brkes nder fnksjonene COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) (KJØ- LING(AUTOMATISK KJØLING, TVANGSKJØLING)) og DRY (TØRR). Når fnksjonen Ato Clean (Atomatisk rengjøring) er aktivert, annlleres alle TIMER-innstillinger. Under fnksjonen Ato Cleaning (Atomatisk rengjøring) skal d trykke på knappen AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGJØRING) på nytt for å stoppe fnksjonen og slå av apparatet. Navn og fnksjoner for indikatorene på fjernkontrollen SET TEMPERATURE 4 7 TIMER ONOFF fig. 4 Visningspanel DIGITALT DISPLAY: Dette området viser innstilt temperatr og AV/PÅ-innstillingene for tidsret hvis apparatet er i tidsrmods. Hvis apparatet er i viftemods, vises ikke noe. 29

10 OVERFØRING-indikator: Denne indikatoren lyser når fjernkontrollen sender signaler til innendørsenheten. AV/PÅ-indikator: Dette symbolet vises når enheten er slått på ved hjelp av fjernkontrollen, og forsvinner når enheten slås av. DRIFTSMODUS-indikator: Når MODE-knappen (mods) trykkes inn, vises gjeldende driftsmods modiene AUTO (ato) COOL (kjøling) DRY (avfkting) HEAT (oppvarming) HEALTH. LÅS-indikator: LOCK display (lås display) vises når d trykker på LOCK-knappen. Trykk på LOCK-knappen for å tømme displayet. TIDSUR DISPLAY-indikator: Displayet viser innstillingene for tidsret. Hvis kn starttid for drift er innstilt, viser den TIMER ON (tidsr på). Hvis kn slttid for drift er innstilt, viser den TIMER OFF (tidsr av). Hvis begge fnksjonene er innstilt, viser den TIMER ON-OFF (tidsr på-av) som indikerer at d har valgt å angi både starttid og slttid. VIFTEHASTIGHET-indikator: Trykk på FAN SPEED-knappen (viftehastighet) for å velge ønsket viftehastighetsinnstilling (atomatisk lav middels høy). Alle valg nntatt atomatisk viftehastighet vises på LCD-skjermen. FØLG MEG-indikator: Dette symbolet vises når d trykker på FOLLOW ME-knappen. MERKNAD! Alle tegnene vises i fig. 2 for oversiktens skyld. Men når klimaanlegget er i drift, vises bare de fnksjonstegnene på visningspanelet. Slik brker d fjernkontrollen Sette inn/skifte batterier Brk to alkaliske (tørre) batterier (AAA/LR03). Ikke brk oppladbare batterier. 1. Fjern batteridekselet bak på fjernkontrollen ved å trekke det i pilens retning. 2. Sett inn nye batterier og pass på at polene (+) og (-) peker riktig vei. 3. Sett på dekselet igjen ved å skyve det tilbake på plass. MERK! Ved skifte av batterier må d ikke brke gamle batterier eller batterier av en annen type. Det kan medføre feil på fjernkontrollen. Ta t batteriene hvis d ikke brker fjernkontrollen på flere ker. Ellers kan batteriene lekke og skade fjernkontrollen. Gjennomsnittlig levetid for batteriene er ca. 6 måneder ved normal brk. Skift batteriene når innendørsenheten ikke avgir et pipesignal som svar elller hvis overføringsindikatoren ikke lyser. Ikke bland nye og gamle batterier. Ikke brk forskjellige batterityper (for eksempel alkaliske og mangandioksid) på samme tid. AUTOMATISK drift Når klimaanlegget er klart til brk, slår d på strømmen. Driftsindikatoren på visningspanelet til innendørsenheten begynner å blinke. 1. Brk Mode-knappen og velg AUTO. 2. Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket romtemperatr. Den mest behagelige temperatren er mellom 21 ºC og 28 ºC. 30

11 3. Trykk på On/Off-knappen for å starte klimaanlegget. Driftsindikatoren på visningspanelet til innendørsenheten lyser. Driftsfnksjonen er AUTO. Viftehastigheten regleres atomatisk. 4. Trykk på On/Off-knappen igjen for å stoppe enheten. MERK! I AUTO-fnksjon kan klimaanlegget logisk velge fnksjonene COOL (kjøling), HEALTH (vifte), HEAT (oppvarming) og DRY (avfkting) ved at det registrerer forskjellen mellom den faktiske romtemperatren og temperatren som er stilt inn på fjernkontrollen. Hvis AUTO-fnksjonen ikke føles behagelig, kan d velge ønsket fnksjon manelt. KJØLING, OPPVARMING, BARE OG SUNNHET VIFTE 1. Hvis AUTO-fnksjonen ikke føles behagelig, kan d overstyre innstillingene manelt ved å trykke på knapp og velge COOL, DRY, HEAT (bare varmepmpeenheter) eller HEALTH. 2. Trykk på - eller -knappen ( og ) for å stille inn ønsket romtemperatr. I COOL-fnksjon er den mest behagelige innstillingen 21 C eller høyere. I HEAT-fnksjon er den mest behagelige innstillingen 28 C eller lavere. 3. Trykk på Fan-knappen for å velge viftehastigheten AUTO, HIGH (høy), MED (middels) eller LOW (lav). 4. Trykk på On/Off-knappen. Driftslampen lyser og klimaanlegget begynner å gå i den innstillingen d har valgt. Trykk på On/Off-knappen igjen for å stoppe enheten. MERK! Fnksjonen HEALTH (bare vifte) kan ikke brkes til å reglere temperatren. I denne fnksjonen gjelder bare trinn 1, 3 og 4. AVFUKTING 1. Trykk på Mode-knappen og velg DRY (avfkting). 2. Trykk på - eller -knappen ( og ) for å stille inn ønsket temperatr mellom 21 C og 28 C. 3. Trykk på On/Off-knappen. Driftslampen lyser og klimaanlegget begynner å gå i DRY-fnksjon. Trykk på On/Off-knappen igjen for å stoppe enheten. MERK! På grnn av forskjellen mellom innstilt temperatr og faktisk innetemperatr, vil klimaanlegget i DRY-fnksjon ofte gå atomatisk ten å kjøre COOL (kjøling) og HEALTH (vifte)-fnksjonen. TIMER Trykk på Timer on/off-knappen ( og ) for å stille inn tiden for når anlegget skal slås på og av. Effektiv driftstid som kan stilles inn for timerfnksjonen på fjernkontrollen er begrenset til minst 0,5 og maks. 24 timer. 1. Stille inn starttid. 1.1 Trykk på Timer on-knappen. Displayet på fjernkontrollen viser da ON TIMER, siste innstilte starttid og signalet "Hr". D kan nå stille inn en ny starttid for anlegget. 1.2 Trykk på Timer on-knappen igjen for å stille inn ønsket starttid. 1.3 Etter at d har stilt inn starttiden, vil det være en forsinkelse på et halvt seknd før fjernkontrollen overfører signalet til klimaanlegget. Etter ca. 2 seknder forsvinner signalet "h" og angitt temperatr vises igjen i det digitale displayet. 31

12 2. Stille inn stopptid. 2.1 Trykk på Timer off-knappen. Displayet på fjernkontrollen viser da OFF TIMER og siste innstilte stopptid i timer. D kan nå stille inn en ny stopptid for anlegget. 2.2 Trykk på Timer off-knappen igjen for å stille inn ønsket stopptid for anlegget. 2.3 Etter at d har stilt inn stopptiden, vil det være en forsinkelse på et halvt seknd før fjernkontrollen overfører signalet til klimaanlegget. Etter ca. 2 seknder forsvinner signalet "h" og angitt temperatr vises igjen i det digitale displayet. 3. Stille inn start- og stopptid. 3.1 Trykk på Timer on-knappen. Displayet på fjernkontrollen viser ON TIMER og siste innstilte starttid i timer. D kan nå stille inn en ny starttid for anlegget. 3.2 Trykk på Timer on-knappen igjen for å stille inn ønsket starttid for anlegget. 3.3 Trykk på Timer off-knappen. Displayet på fjernkontrollen viser OFF TIMER, siste innstilte stopptid og signalet Hr. D kan nå stille inn en ny stopptid for anlegget. 3.4 Trykk på Timer off-knappen igjen for å stille inn ønsket stopptid for anlegget. 3.5 Etter at d har stilt inn timeren, vil det være en forsinkelse på et halvt seknd før fjernkontrollen overfører signalet til klimaanlegget. Etter ca. 2 seknder forsvinner signalet "h" og angitt temperatr vises igjen i det digitale displayet. MERK! Hvis d stiller inn samme tid for både start og stopp, vil stopptiden atomatisk bli reglert 0,5 timer frem (innstilt tid viser mindre enn 10Hr) eller én time (innstilt tid viser 10Hr eller mer). Hvis d vil endre tid for Timer on/off, er det bare å trykke på den tilsvarende TIMER-knappen og stille inn ny tid. Den innstilte tiden er relative tid. Det vil si at den innstilte tiden baserer seg på forsinkelsen av gjeldende tid. ADVARSEL Hold fjernkontrollen på god avstand fra alle typer væsker. Beskytt fjernkontrollen mot høye temperatrer og tsett den ikke for stråling. Ikke tsett innemottakeren for direkte sollys det kan medføre feil på klimaanlegget. Ikke bland nye og gamle batterier. Ikke brk forskjellige batterityper (for eksempel alkaliske og mangandioksid) på samme tid. D SPESIALFUNKSJON Fnksjonen Follow Me (Følg meg) Fjernkontrollen fngerer som en fjernstyrt termostat, noe som mliggjør en nøyaktig temperatrstyring ansett hvor den befinner seg. Fnksjonen Follow Me (Følg meg) aktiveres ved å peke mot anlegget med fjernkontrollen og trykke på knappen Follow Me (Følg meg). Fjernkontrollen viser den faktiske temperatren på det stedet hvor den befinner seg. Fjernkontrollen sender dette signalet til klimaanlegget hvert 3. mintt til d trykker på knappen Follow Me (Følg meg) igjen. Mottar ikke enheten signalet for Follow Me (Følg meg) i en periode på 7 mintter, piper anlegget for å indikere at fnksjonen Follow Me (Følg meg) er avbrtt. Fnksjonen CLEAN AIR (REN LUFT) Lftkvalitet er nøkkelen til komfort. Dette klimaanlegget er tstyrt med en ioniseringsenhet. 32

13 Ioniseringsenheten kan generere en stor mengde anioner, slik at rommet fylles med frisk og natrlig lft. Hele familien får natrlig, ren og snn lft hver dag. Indikatorlampen Ato Clean (Atomatisk rengjøring) (ekstratstyr) Denne fnksjonen brkes etter lkking av kjøledrift for å rengjøre fordamperen og holde den i god stand til neste gang den skal brkes. Denne fnksjonen kan kn brkes nder fnksjonene COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) (KJØLING(AUTOMATISK KJØLING, TVANGSKJØLING)) og DRY (TØRR). Når fnksjonen Ato Clean (Atomatisk rengjøring) er aktivert, annlleres alle TIMER-innstillinger. Under fnksjonen Ato Cleaning (Atomatisk rengjøring) skal d trykke på knappen AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGJØRING) på nytt for å stoppe fnksjonen og slå av apparatet. Fnksjonen Dry & Antibacterial (Tørr & antibakteriell) Når anlegget slås av i fnksjonen COOL, DRY, AUTO (Cool) (KJØLING, TØRR, AUTO (kjøling)), fortsetter klimaanlegget å kjøre i 10 mintter ved ventilatorhastigheten LOW (LAV). Dette bidrar til å tørke opp vannet inne i fordamperen og hindre at bakterier formerer seg, slik at anlegget kan levere ren og frisk lft. Denne fnksjonen er standardinnstillingen fra fabrikken. Vil d annllere denne, må d velge fnksjonen FAN (VENTILATOR) på fjernkontrollen, trykke på knappen ON/OFF for å slå på anlegget og trykke på ON/OFF igjen for å slå av enheten etter 5 seknder. MERK! I fnksjonen DRY & Antibacterial (TØRR & Antibakteriell) skal ikke klimaanlegget startes igjen før anlegget er slått helt av. E MANUELL BETJENING Knapp for manell betjening Ato/Cool (Ato/kjøling) fig. 5 Manell betjening kan brkes midlertidig hvis d ikke kan finne fjernkontrollen eller hvis batteriet er tomt. 1. Åpne og løft opp frontpanelet i en vinkel til det smekker på plass. 2. Trykk på knappen. Lampen Operation (Drift) lyser, og enheten kjører i fnksjonen "AUTO" (den innstilte temperatren er låst på 24 ºC). 3. Trykk to ganger på knappen for å slå av klimaanlegget. FORSIKTIG! Når d trykker på knappen for manell betjening, skifter driftsfnksjonen i følgende rekkefølge: AUTO--COOL-OFF (AUTO--KJØLING-OFF). Trykk på knappen for manell betjening for å brke tvngen COOL (KJØLING). Denne fnksjonen brkes bare til testformål D bør ikke velge denne. Fjernkontrollens fnksjon aktiveres igjen ved å brke fjernkontrollen direkte. 33

14 F JUSTERING AV LUFTSTRØMMENS RETNING Lftstrømmens retning skal være innstilt korrekt i og med at det ellers kan oppstå behag eller en jevn lfttemperatr. Jster det vannrette dekselet ved hjelp av fjernkontrollen. Jster det loddrette dekselet manelt. Jstering av den vannrette lftstrømmens retning (opp - ned) Klimaanlegget jsterer atomatisk den vannrette lftstrømmens retning etter driftsfnksjonen. Slik stilles den vannrette lftstrømmens retning Denne fnksjonen skal tføres mens enheten kjører. Trykk på knappen SWING på fjernkontrollen for å flytte dekselet, og trykk på den igjen når dekselet når ønsket retning. Jster den vannrette lftstrømmens retning til ønsket retning. Når anlegget startes, stilles den vannrette lftstrømmen inn atomatisk. fig. 6 Område Slik stilles den lodrette lftstrømmens retning (venstre - høyre) Jster det loddrette dekselet manelt ved hjelp av håndtaket til venstre eller til høyre for det loddrette dekselets arm (avhengig av modell). Pass på at d ikke får fingrene i klem i ventilatoren eller det vannrette dekselet eller at d skader de loddrette dekslene. Når klimaanlegget kjører og det loddrette dekselet står i en bestemt posisjon, skal håndtaket til venstre (eller høyre, avhengig av modell) for lfttgangen flyttes til ønsket posisjon. Slik dreies lftstrømningsretningen atomatisk (opp - ned) Denne fnksjonen skal tføres mens anlegget kjører. Hold knappen SWING (DREI) på fjernkontrollen nede i mer enn 2 seknder. De vannrette dekslene dreier atomatisk. Fnksjonen avbrytes ved å trykke på knappen SWING (DREI) igjen. FORSIKTIG! Knappene SWING (DREI) deaktiveres når klimaanlegget ikke er i drift. Klimaanlegget må ikke gå i lange perioder med lftstrømningsretningen nedover i en kjøleeller tørkefnksjon. Det kan da oppstå kondensdannelse på overflaten av det vannrette dekselet, noe som kan føre til at det drypper fkt på glvet eller på møbler. Det vannrette dekselet skal ikke flyttes manelt. Brk alltid knappen SWING (DREI). Hvis dekselet flyttes manelt, kan det oppstå fnksjonsfeil nder driften. Hvis det oppstår feil i dekselet, må klimaanlegget straks stoppes og startes på nytt Når klimaanlegget startes middelbart etter at det har stoppet, kan det hende at det vannrette dekselet ikke beveges i ca. 10 seknder. Den åpne vinkelen på det vannrette dekselet må ikke være for liten, i og med at kjøle- eller varmeytelsen kan hemmes på grnn av det begrensede lftstrømningsområdet. Anlegget må ikke brkes når det loddrette dekselet står i lkket posisjon. Når klimaanlegget tilkobles strømforsyning første gang, kan det vannrette dekselet avgi en lyd i 10 seknder. Dette er normalt. 34

15 G OPTIMAL DRIFT For å oppnå optimal drift må pnktene nedenfor overholdes: Jster lftstrømmens retning korrekt, slik at den ikke peker mot personer. Jster temperatren slik at det optimale komfortnivået oppnås. Anlegget må ikke stilles inn på for høye temperatrer. Lkk dører og vinder når fnksjonene COOL (KJØLING) eller HEAT (VARME) brkes. Effekten kan bli redsert hvis ikke dører og vinder er lkket. Brk knappen Timer ON på fjernkontrollen til å velge tidspnktet d vil starte klimaanlegget. D må ikke plassere gjenstander i nærheten av lftinntaket eller lfttgangen i og med at klimaanleggets effekt kan bli redsert, og anlegget kan stoppe. Rengjør lftfilteret jevnlig slik at kjøle- eller varmeeffekten ikke forringes. Anlegget må ikke brkes når det loddrette dekselet står i lkket posisjon. H SLIK FUNGERER KLIMAANLEGGET I Trykk på knappen Sleep (Dvale) KJØLING Trykk på knappen Sleep (Dvale) Anlegget er konstrert til ikke å blåse kald lft i fnksjonene HEAT (VARME) når varmen innen- 1 Still inn temperatr 1 1 time 1 time Still inn temperatr time 1 time OPPVARMING Kn Kn Kjøling Kjøling ventilator ventilator Kjøling Rmtemperatr Tid Indstil temperatr TØRKEFUNKSJON fig. 7 TIPS TIL DRIFT AUTOMATISK DRIFT Når d har stilt klimaanlegget på fnksjonen AUTO, velger d atomatisk kjøling, oppvarming (kn modeller med kjøling/oppvarming) eller kn drift med ventilator, avhengig av hvilken temperatr d har valgt, Romtemperatren spiller også en rolle. Klimaanlegget styrer romtemperatren atomatisk rndt det temperatrpnktet d har stilt inn. Hvis fnksjonen AUTO ikke gir behagelig romtemperatr, kan d velge ønskede forhold manelt. FUNKSJONEN SLEEP (DVALE) Når d trykker på knappen SLEEP (DVALE) nder kjøling, oppvarming (med nntak av type med kn kjøling) eller fnksjonen AUTO, økes (kjøling) eller redseres (oppvarming) lftbehandlingen atomatisk med 1ºC per time. Den innstilte temperatren er fast 2 timer senere. Ventilatorhastigheten styres atomatisk. Merk! Anlegget slkkes atomatisk etter 7 timer når det kjører i fnksjonen SLEEP (DVALE). TØRKEFUNKSJON Tørkefnksjonen velger atomatisk tørkefnksjon basert på forskjellen på den innstilte temperatren og den faktiske romtemperatren. Temperatren regleres nder avfktingen ved gjentatt aktivering og deaktivering av kjølefnksjonen eller ventilatoren alene. Ventilatorhastigheten er LOW (LAV). Nedenstående hendelser kan forekomme nder vanlig drift.ng. 1. Beskyttelse av klimaanlegget Kompressorbeskyttelse Kompressoren kan ikke startes igjen før 3 mintter etter at den har stoppet. Anti-kaldlft (bare modeller med kjøle/varmefnksjon): 35

16 dørs veksler i en av sitasjonene beskrevet nedenfor og den innstilte temperatren ikke er nådd. A) Når oppvarming nettopp har startet B) Under avriming C) Ved oppvarming med lav temperatr Ventilatoren innendørs eller tendørs stopper nder avriming (kn modeller med kjøle/varmefnksjon). Avriming (kn modell med kjøle/varmefnksjon): Det kan dannes rim på den enheten tendørs nder en varmesykls når tetemperatren er lav og fktigheten er høy, noe som fører til en lavere varmeeffekt i klimaanlegget. I denne tilstanden sltter klimaanlegget å varme og starter atomatisk avriming. Avrimingstiden kan variere fra 6-10 mintter avhengig av tetemperatren og mengden rim som har samlet seg på den enheten som er tendørs. 2. Det kan komme hvit damp fra enheten som er innendørs. Det kan genereres en hvit damp, noe som skyldes en temperatrforskjell mellom lftinntak og lfttgang i fnksjonen COOL (KJØLING) i et innendørs miljø med høy, relativ fktighet. Det kan genereres en hvit damp som skyldes fkt, som dannes i avrimingsprosessen når klimaan legget starter opp igjen i fnksjonen HEAT (VARME) etter avriming. 3. Det kan forekomme en lav støy i klimaanlegget. D kan mligens høre en lav hvislende lyd når kompressoren kjører eller nettopp har stoppet. Dette er lyden fra kjølemiddelet som flyter eller stanser opp. D kan mligens høre en lav pipende lyd når kompressoren kjører eller nettopp har stoppet. Den skyldes varmetvidelse og kldesammentrekning av plastdelene i anlegget når temperatren endres. D kan mligens høre en lyd når dekselet går tilbake til tgangsposisjonen når strømmen slås på. 4. Dette er normalt når klimaanlegget ikke har vært i brk i lengre tid eller ved første gangs brk. 5. Det kommer en merkelig lkt fra enheten som er innendørs. Dette skyldes at denne enheten avgir lkt fra bygningsmaterialer, møbler og røyk 6. Klimaanlegget går i fnksjonen HEALTH (kn VENTILATOR) fra fnksjonen COOL (KJØLING) eller HEAT (VARME) (kn modeller med kjøle-/varmefnksjon). Når innetemperatren når den temperatren som er stilt inn i klimaanlegget, stopper kompressoren atomatisk og klimaanlegget går i fnksjonen FAN only (kn VENTILATOR). Kompressoren starter igjen når innetemperatren stiger i fnksjonen COOL (KJØLING) eller faller i fnksjonen HEAT (VARME) (kn modeller med kjøle-/varmefnksjon) til angitt pnkt. 7. Det kan dannes vanndråper på overflaten av enheten som er innendørs når kjøling tføres i et rom med en høy relativ fktighet (over 80 %). Jster det vannrette dekselet til maksimal posisjon for lfttgangen og velg ventilatorhastigheten HIGH (HØY). 8. Varmefnksjon (bare modell med kjøle/varmefnksjon): Klimaanlegget trekker varme inn fra enheten tendørs og frigir den via enheten innendørs. Når tetemperatren faller, redseres den varmen som klimaanlegget trekker inn tilsvarende. Samtidig økes klimaanleggets varmebelastning som følge av en større forskjell på inne- og tetemperatren. Kan ikke en behagelig temperatr oppnås ved hjelp av klimaanlegget, foreslår vi at d brker en spplerende varmeanordning. 9. Fnksjonen Atomatisk gjenstart Etter et strømbrdd kan klimaanlegget gjenstartes med den gjeldende fnksjonen. 10. Lynnedslag eller en trådløs telefon som brkes i nærheten, kan forårsake fnksjonsfeil i enheten. Koble fra strømmen til anlegget og koble det til igjen. Trykk på knappen ON/OFF på fjernkontrollen for å starte på nytt igjen. 36

17 J RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Strømmen til systemet må kobles fra før det tføres vedlikeholdsarbeid. Rengjøring av enheten innendørs FORSIKTIG! Slå av systemet før det rengjøres. 1. Brk en tørr klt. 2. Hvis enheten innendørs er svært tilsmsset, kan d brke en klt som er fktet med kaldt vann. 3. Frontpanelet på enheten innendørs kan ikke tas av. Tørk etter med en tørr klt etter rengjøring. Lftfilterets håndtak FORSIKTIG! Ikke brk rengjøringsmidler eller andre kjemiske prodkter til rengjøring. Slike prodkter må ikke oppbevares i nærheten av enheten innendørs. Ikke brk benzen, fortynner, skreplver eller andre oppløsningsmidler til rengjøring av enheten. fig. 8 Rengjøring av lftfilteret Lftfiltrene bak frontpanelet skal ettersees og rengjøres hver andre ke eller oftere hvis det er nødvendig. Et tilstoppet lftfilter redserer kjøle-/varmeeffekten. 1. Ta tak i begge sider av panelet og trekk det nedover. Panelet åpnes oppover i en vinkel på 15 grader. Skyv håndtaket oppover og løft. 2. Ta tak i lftfilterets håndtak og løft det litt oppover for å ta det t av filterholderen. Trekk det deretter nedover. 3. Ta LUFTFILTERET av enheten innendørs. Rengjør LUFTFILTERET hver andre ke. Rengjør LUFTFILTERET med en støvsger eller vann. Tørk det deretter på et kjølig sted. 4. Sett lftfilteret på plass igjen. 5. Plasser den øverste delen av lftfilteret tilbake i enheten. Sørg for at venstre og høyre kant står i flkt og sett filteret på plass. 37

18 Rengjøring av gitteret for det bakerste lftinntaket Gitter for det bakerste lftinntaket Gitter for det bakerste lftinntaket fig. 9 Gitteret for det bakerste lftinntaket skal ettersees og rengjøres hver andre ke eller oftere hvis det er nødvendig. Et tilstoppet gitter for lftfilter redserer kjøle-/varmeeffekten. 1. Trykk i høyre og venstre side av gitteret med tommelfingrene, løft det oppover og ta det t. 2. Rengjør det med vann, og tørk deretter av med en tørr klt. 3. Plasser den øverste delen av gitteret tilbake i enheten. Sørg for at venstre og høyre kant står i flkt og sett gitteret på plass. VEDLIKEHOLD Kontroller om lftinntaket eller lfttgangen er blokkert når klimaanlegget ikke har vært i brk i lengre tid. Er dette tilfellet, må lftinntaket og lfttgangen rengjøres. Utfør følgende handlinger hvis klimaanlegget ikke skal brkes på en god stnd: 1. Rengjør lftfilteret og enheten innendørs. 2. Velg fnksjonen FAN only (kn VENTILATOR), og la ventilatoren innendørs kjøre en liten stnd for å tørke enheten innvendig. 3. Koble fra strømmen og ta batteriet t av fjernkontrollen. 4. Kontroller delene i enheten tendørs med jevne mellomrom. Kontakt en lokal forhandler eller et serviceverksted hvis det skal tføres service på enheten. MERK! D må slå av enheten og trekke t støpselet før d rengjør klimaanlegget. Kontroller følgende før enheten betjenes når den ikke har vært brkt i lengre tid: 1. Kontroller at ledningene ikke er skadet eller frakoblet. 2. Kontroller at lftfilteret er montert. 3. Kontroller om lfttgangen eller lftinntaket er blokkert. 38

19 K TIPS TIL FEILSØKING Fnksjonsfeil og løsninger Stopp klimaanlegget middelbart hvis en av følgende feil oppstår. Koble fra strømmen og kontakt nærmeste serviceverksted. E1, E2, E3, E4, E5 eller E6 vises enheten innendørs. Sikringen går eller releet tløses ofte. Andre gjenstander eller vann inne i klimaanlegget. Fjernkontrollen fngerer ikke eller fngerer ikke korrekt Andre vanlige sitasjoner. Problem Årsak Løsning Strømbrdd Vent til strømmen kommer tilbake. Støpselet kan ha blitt trkket t av enheten. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten. Sikringen kan ha gått. Skift sikring/tilbakestill relé/tilbakestill bryter Enheten starter ikke Batteriet i fjernkontrollen kan være tladet. Skift batteri. Enheten avkjøler ikke eller varmer ikke opp rommet godt nok, selv om det strømmer lft t fra klimaanlegget. Viftehastigheten kan ikke endres TEMP. Indikatoren vises ikke Avstanden mellom fjernkontrollen og mottakeren på innendørsenheten er mer enn 6-7 meter, eller det er hindringer mellom fjernkontrollen og mottakeren. Tiden d har stilt inn med timeren, er gal. Gal temperatrinnstilling. Lftfilteret er blokkert. Dørene eller vindene i rommet er åpne. Lftinntaket eller avløpet til innendørseller tendørsenheten er blokkert. Beskyttelsen av kompressoren, som består av 3 mintters forsinkelse, er aktivert. Det blir foretatt avising av tendørsenheten. Klimaanlegget er i atomods Klimaanlegget er i tørr-mods Klimaanlegget er i viftemods Redser avstanden. Fjern eventelle hindringer. Rett fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten. Vent eller avbryt timerinnstillingen. Still temperatren riktig. D finner detaljerte opplysninger i kapittel E Betjening med fjernkontroll. Rengjør lftfilteret. Lkk dørene eller vindene. Rydd nna hindringene og start deretter enheten på nytt. Viftehastigheten kan kn endres i modsene HEAT (VARM), COOL (KALD) og FAN (VIFTE) Temperatren kan ikke settes i FAN-mods (VIFTE-mods) Enheten kjøler ikke eller varmer ikke (kn modeller med kjøle-/varmefnksjon) opp rommet særlig godt, selv om det kommer lft t av klimaanlegget. Vent. MERK! Ikke forsøk å reparere enheten selv. D skal alltid kontakte en atorisert tekniker. 39

20 L GARANTIVILKÅR Klimaanlegget leveres med 2 års garanti fra kjøpsdato. Alle material- og prodksjonsfeil blir reparert eller tbedret vederlagsfritt i denne perioden. Følgende regler gjelder: 1. Vi avslår ttrykkelig alle andre skadeerstatninger, inkldert krav om samtidig skade. 2. Reparasjoner eller tskifting av komponenter som tføres nder garantiperioden, fører ikke til at garantien tvides. 3. Garantien gjøres gyldig hvis det er gjort noen modifiseringer, hvis ikke-originale deler monteres eller reparasjoner tføres av tredjepart. 4. Komponenter som tsettes for normal slitasje, f.eks. filteret, dekkes ikke av garantien. 5. Garantien er kn gyldig når d viser den originale, daterte kjøpsfaktraen og hvis ingen modifikasjoner er foretatt. 6. Garantien gjelder ikke skade som oppstår som følge av forsømmelse eller handlinger som avviker fra det som fremgår av denne brksanvisningen. 7. Transportkostnader og risikoene som følger av transport av klimaanlegget eller klimaanleggskomponenter skal alltid stå for kjøpers regning. 8. Skader som er forårsaket av å ha benyttet egnede filtre, faller tenfor garantien. 9. Tap og/eller lekkasje av kjølemiddel på grnn av mangelfll til- eller frakobling av enheten, dekkes ikke av garantien som gjelder for dette prodktet. Vi anbefaler at d alltid leser instrksene nøye på forhånd. Slik nngår d nødvendige kostnader. Ta med klimaanlegget til forhandler for reparasjoner hvis disse brksanvisningene ikke gir noen løsning. 40

21 M TEKNISKE DATA Modell AAC Design A PTC Type klimaanlegg Veggmontert klimaanlegg Kjølekapasitet (max.)* W 2600 EE-klasse* A EER* 3,22 Varmekapasitet (max.)* W 3000 Varmeeffekt A COP* 3,62 Avfktingskapasitet *** L/24 t 24 Strømforbrk ved kjøling (kw)* 0,81 Strømforbrk ved oppvarming kw 0,89 Strømforsyning V / Hz / Ph 230 / 50 / 1 Strøm (nominell) kjøling/oppvarming A 3,6 / 3,7 Maks. strøm A 12 Lftstrøm ** m 3 /t 450 Kompressortype Roterende Viftehastigheter 3 Termostatområde ºC Driftsområde ºC Kontroller manell/mekanisk/elektronisk Elektronisk ekstern Fjernkontroll Ja/Nei Ja Type lftfilter Maske, aktivt karbon Type kjølemiddel/mengde r / gr R410A / 900 Trykk inntak/avløp bar 8 / 26 Mål innendørsenhet (b x h x d) mm 795x270x165 Mål tendørsenhet (b x h x d) mm 780x540x250 Nettovekt innendørsenhet kg 10 Nettovekt tendørsenhet kg 31 Brttovekt innendørsenhet kg 12,5 Brttovekt tendørsenhet kg 34 Lydtrykknivå innendørsenhet db(a) Lydtrykknivå tendørsenhet db(a) 54 Beskyttelsesklasse innendørs IP IPX0 Beskyttelsesklasse tendørs IP IPX4 Sikringsstørrelse T3,15A / 250V * EN ** Brkes som en indikasjon *** Fjerner fkt ved 32 C, 80 % RF Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med hsholdningsavfall. -Resirkleres der hvor det finnes slike anlegg. Sjekk med lokale myndigheter eller forhandler når det gjelder mligheter for resirklering. Miljøopplysninger: Dette tstyret inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-avtalen. Utstyret må repareres eller demonteres av fagpersonell med behørig opplæring. Dette tstyret inneholder kjølemiddelet R410A, i den mengde som er angitt i tabellen ovenfor. Ikke slipp R410A i atmosfæren: R410A er en klimagass som kan bidra til global oppvarming i størrelsesorden (GWP) =

22 DISTRIBUTED IN EUROPE BY APPLIANCE A/S i ÖSTERREICH PVG Astria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgim NV/SA Indstrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Detschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly Hose Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: NORGE Appliance Norge AS Vogellnden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comnidad La Alameda C/ Arora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Re Jean Sibélis B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marqês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. l. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Nebergerjeva Ljbljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So tma Ltd.fiti. Tepekle is merkezi Anadol Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_aac_design_11000_a_ptc

R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN

R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN R 3 C FIN = KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 4 6 Kjære knde, Gratlerer med kjøp av denne konvektoren. D har kjøpt et kvalitetsprodkt som vil holde i mange år fremover. Dette fortsetter selvfølgelig

Detaljer

P 328 - P 332. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

P 328 - P 332. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU P 328 - P 332 > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 4 16 28 40 52 64 2 ALLGEMEINE SICHERHEIT As Sicherheitsgründen bitten wir

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Samsung Smart Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Split air conditioner system

Split air conditioner system NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNHOLD Før drift Sikkerhetstiltak...3 Navn på og funksjoner for delene...5 Forberedelser før bruk...9 Slik

Detaljer

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat Pub. SANYO 2008 OI-85264181039000 FINESSER Dette luftkondisjoneringsaggregatet er en invertervarmepumpe som forener energibesparing

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Art. nr: 5058 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter,

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Brukermanual for Haier varmepumpe

Brukermanual for Haier varmepumpe Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon. 3 4 1 2 6 7

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer