Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)"

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 En hetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises O ppvekst sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(1) 2015 : foregangskommune innen 160 kwt/ miljøarbeid m2 år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) Ambisjon kwt/ m2 år Rapport - ering 1.år år 2015 : km km 1.år Mestringsorientert ledelse 3,9-2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 - Fleksibilitetsevne 4,4 - Sykefravær i pst 6,6 Under 6,5 % 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prose nt avvik mellom regnskap og årsmelding 2, 2 1.år godkjent / korrigert budsjett for for 2016 brutto driftsutgifter Andel av planlagte 1.år investeringsprosjekter som er gjennomført a) 100% a) Antall prosjekter b) 100% b) Bruk av bevilgning Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: 1. Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. 2. KKE vil bruke BREEAM - sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD - sertifisering brukes på enk eltprodukter og det er gjerne krav om EPD - sertifisering av byggematerialer i BREEAM - sertifisering. BREEAM - sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establish ment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM - studie forbindelse med bygging. 3. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10- F!KTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av

3 god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltak ene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Oppvekstsektoren har en stor portefølje i bygg, spesielt i antall barnehage - og skolebygg. De siste årene har flere nybygg blitt ferdigstilt, og vedlikeholdsetterslepet på eksiterende bygg er redusert. Dette har hatt positive miljøkonsekvenser. Nye Vestsid en skole prosjekteres som massivtre - bygg og plusshus. Re - sertifisering av seksjonene som miljøfyrtårn. Oppvekstsektoren vil være en pådriver til å sykle og reise kollektivt. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Oppfølging og tiltak for å videreføre en posi tiv trend i sykefraværet i barnehagene. Arbeide med tiltak etter 10 - faktor undersøkelsen med vekt på mestring, fleksibilitet og kompetansebygging. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Tilpasse driften i henhold til vedtatte budsjettramme. Ju stere barnehagetilbudetil reelt behov. Robust kommuneøkonomi I budsjett 2017 h ar oppvekst fått redusert ressursene og har en strammere ramme. Gjennom tett lederoppfølging og god budsjettstyring vil driften tilpasses rammene. Barnevernet fortsetter sit t utviklings - og endringsarbeid. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styre nde for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og ann en aktivitet som skal gjennomføres i 2017, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Mål for enhet Alle kommunale prosjekter skal ha klimakonsekvenser som et element i planleggingen Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Alle prosjekter skal ha vurdert klimakonsekvenser Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Indikator Prosentandel prosjekter med klimakonsekvenser Alle skoler og barnehager er miljøfyrtårn sertifisert Forrige resultat Ambi - sjon 2017 Rap - port - ering - 100% Å - 100% Å

4 Kommunen skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Merknader: Opplæring i skole, barnehage Økt voksentetthet i barnehage Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Helsestasjon for barn skal øke andel hjemme besøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet - jobbe forebyggende mot plassering Barnehage: Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpe dagogiske arbeidet i barnehage Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom barnevern, hel s est a sjon, P PT, skole og B H G for å bedre tilpasset undervisning Implementering av regjeri ngens strategiplan for realfag Skape gode overganger på alle nivå Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv gjennom Kongsbergskolen Miljø er et tema i planene for opplæring - Alle Å Antall barn per årsverk 6,4 6,2 Å Nasjonale prøver(1) : Lesing 5. trinn Regning 5. trinn Engelsk 5. trinn Lesing 8. trinn Regning 8. trinn Engelsk 8. trinn Lesing 9. trinn Regning 9. trinn Elevundersøkelse(2) : Trivsel 7. kl M otivasjon 7. kl. Mobbing 7. kl. (3) Trivsel 20. kl. M otivasjon 10. kl. Mobbing 10. kl. (3) Pst. a ndel hjemme besøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Pst. Andel barn/familier som jevnlig evaluerer egne tiltak. Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud i forhold til alle barn i barnehage (inkl. min. spr åklige Redusert andel elever med behov for spesialundervisning Nettverk bh g./ barneskole/ Ungdomsskole/ VGS næringsliv Øke andel elever som forserer i realfag Opplæring i koding og progammering i bhg. og skoler 1. Ambisjonsnivå er noe justert ift. Rådmannens beslutningsgrunnlag Å Å 4,3 4,0 1,1 4,2 3,5 1,2 4,5 4,1 1,0 4,3 3,7 1, Å Å 18,5 18 Å 8,1 7,4 Å Nettverk etablert på alle nivå Videreføring Å 2% 3 % Å Gjennomføre pilotering Å

5 2. Indikatorene er noe justert ift. Rådmannens beslutningsgrunnlag 3. Indikator på mobbing er motsatt av de andre indikatorene, 1,0 betyr at det ikke mobbes Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Alle prosjekter skal ha vurdert klimakonsekvenser Nye Vestsiden skal bygges som massivtre - bygg og plusshus. Det skal gjennomføres kompetanseheving i arbeidet med klimakonsekv enser for aktuelle prosjekter Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Det skal gjennomføres kompetanseheving i arbeidet med klimaregnskap via Kostra Kommune n skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø - opplæring i skole, barnehage, verneombud Humleprosjekt for 7.trinn Tema på verneombudssamlinger på kommunalt nivå. Tema på realfagssamlinger for å styrke kompetansen i undervisning. Videreutdanningskurs for lærere på mellomtrinnet om bærekrafti g utvikling og energi Energikamp for 7.trinn Skoler og barnehager skal sertifiseres/resertifiserersom miljøfyrtårn Ny rammeplan for barnehagene gir føringer for systematisk arbeid med opplæring i bærekraftighet og miljø. Økt voksentetthet i barne hage Øke andel praksisplasser som språkpraksis og bruk av frivillige Planlegge innføring av nasjonal bemanningsnorm i barnehagene Ny nasjonal beregning av barn over og under 3 år, øker voksentettheten for de minste. Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen God klasseledelse Bruk av læringsbrett Realfagssatsing blir naturlig del av skolehverdagen. Kurs og nettverkssamlinger for realfagslærere i barne - og ungdomsskolen. Videreutdanning for lærere og masterutdanning i skoleledelse Kompetanseheving for SFO - ansatte i tråd med realfagssatsingen. Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Elevundersøkelsen videreføres og tiltaksplaner utarbeides med utgangspunkt i resultatene. Småskolen gjennomfører trivselsunder søkelser Implementering av felleskommunale retningslinjer for positivt skolemiljø. Egen nettside er opprettet. Tilpasset opplæring styrkes ved bruk at læringsbrett. Helsestasjonen for barn skal øke andel hjemmebesøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst G i tilbud om hjemmebesøk til familiene så fort vi har melding fra sykehuset Føring av statistikk for hjemmebesøk som gjennomføres innen 14 dager, etter mer enn 14 dager og de som takker nei. Ved forsinket melding fra sykehuset, tilbys hjemmebesøk så raskt s om mulig.

6 Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende mot plassering Bruke familieråd som et hjelpemiddel for å engasjere og aktivere familie og nettverk rundt barn og unge. Barn, unge og foreldre skal jevnlig være med å evaluere de tiltak som settes i verk rundt familien Styrke Familieteam som jobber intensivt med familier, fokuset er på endring. Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehage Videreføre «By opp barnet til dans - språkarbeid i kongsbergbarnehagene». Rådgiver for tidlig innsats som veileder og som gjennomfører av kompetansetiltak. Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom barnevern, helsestasjon, PPT, skole og barnehage for å bedre tilpasset undervisning Jobbe med planverk for struktur rundt det kommunale tverrfaglige samarbeidet i oppvekst. Årlige tverrfaglige møter der tilpasset undervisning er tema. Evaluere konsultasjonsteam sin rolle i barnehagen og skole PPT som veileder ifht. spes.ped og tilpasset opplæring i barnehage og skole. Implementering av regjeringens strategiplan for realfag Realfagskoordinator i 60 % stilling Barnehage: Kompetanseheving av pedagogiske ledere i form av nettverk og kurs Skole og barnehage: Nettverkssam linger ved alle overganger Faglige nettverkssamlinger på tvers av skoler Utvikling av etter - og videreutdanning i realfag i samarbeid med H SN. Skape gode overganger på alle nivå Opprettholde og videreutvikle arbeidet med plan for «overgang barnehage - skole» Oppstarts - samarbeid med foreldre med fokus på tilvenning og tilknytning når barn begynner i barnehage Etablere og videreutvikle formelle samarbeidsarenaene med Buskerud fylkekommune på skoleeier -, skoleleder - og lærernivå. Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv gjennom Kongsbergskolen Barnehagen er en del av kongsbergskolen og har samarbeid med Kongsberg Vitensenter og næringslivet gjennom fellesprosjekter Opprettholde samarbeidet i styret av Kongsbergskolen Opprettholde næringsliv ets bidrag inn i Kongsberg Vitensenter (som igjen levere tjenester til grunnskolen og barnehagene) Opprettholde og videreutvikle teknologiuka med lærerkurs, elevkurs og konferanser. Tiltak for å gjennomføre innsparingskrav /generell effektivisering Oppvekst skal realisere følgende budsjettiltak, jf. tabell i avsnitt 4.2, tiltak for å nå innsparings/effektiviseringskravet som følger: Reduserte fellesutgifter grunnskole (- 4,608 mill. kroner): Reduksjon av vedtatt vekst i basisbudsjettet for skole. Det blir ikke kompensert fullt ut for elevvekst. Reduserte driftsutgifter spes.ped (- 0,908 mill. Kroner): 50 % reduksjon av ubrukt disposisjonspost til spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder.

7 Barnehageadministrasjon (- 0,012 mill. kroner): Oppsigel se av leverandøravtale for kvalitetsutvikling oppfølging. Utdanningsdirektoratet levere r gode gratistjenester. Avvikle realfagskoordinator (- 0,200 mill. kroner): Koordinator innvilges permisjon for deler av stillingen. Red. lønn, kurs og disp.fond barneve rn (- 1,284 mill. kroner): På grunn av endret praksis og færre omsorgsovertakelser har barnevernet et årlig mindreforbruk tilsvarende innsparingskravet. Reduksjon logopedtjenester (- 0,119 mill. Kroner): Ikke ansatt vikar for logoped i permisjon. Reduksjon skolenes budsjetter (- 3,990 mill. kroner): Reduksjonen vil i hovedsak gå av lønnsmidler til lærere og barneveildere ve d den enkelte skole. Samtidig vil økning i budsjettet med 2 millioner kroner til tilpasset opplæring delvis kompensere for dette. Reduksj on lønn Kongsberg norsksenter (- 0,150 mill. kroner): Reduksjon i tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, eventuelt økning av antall skoleplasser for elever fra nabokommunene. Generell effektivisering (- 0,730 mill. kroner): Enheten blir ikke kompensert fo r prisvekst. Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Oppvekst har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: Tilpasset opplæring og tidlig innsats styrkes (pkt. 2). Skolehelsetjenesten styrkes med to stillinger, det er ønskelig at en av stillinge ne har kompetanse innenfor psykiatri (pkt. 3). Oppbygging av kompetansesenter for barn med autismediagnose. Forprosjekt videreføres med et oppdrag om å lage en forsterket enhet/kompetansesenter (pkt. 4). Forslaget om å redusere styrerstillingene i 2 - avdeli ngers kommunale barnehager med 20 pst. er reversert (pkt. 6). En pst. innsparing for kommunale og private barnehager er reversert (pkt. 7). Naturskolens rammer økt med kr , - (pkt. 8). Det i løpet av 2017 gjennomføres et prosjekt for å vurdere en sty rking av arbeidet mot mobbing i skolen og andre områder i kommunen, herunder vurderes det om kommunen skal ansette et mobbeombud (pkt. 11). Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjenno mføre følgende prosjekter i 2017 : Realfagsplaner, felles fagplaner i matematikk og naturfag, fagplan i koding og programmering. Kongsbergskolesamarbeidet (skole og barnehage). Nærmiljøutvikling gjennom samskaping (skole og barnehage). Utrede tiltak for barn med autisme. Utrede tiltak for å styrke arbeidet med gode skolemiljøer. Samarbeid med Stine Sofie stiftelsen om kompetanseheving i temaet barn som utsettes for vold og overgrep ( Tverrfaglig samarbeid i oppvekst ). I - pad satsing 1-4.trinn. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal u tarbe ides eller revideres i 2017 : Revidering av barnehagestrukturen i Kongsberg (barnehage).

8 Utarbeide planverk for arbeid med tilpasset opplæring i Kongsberg kommune i samarbeid med PPT, Kongsbergregionen og fylket. Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgen de vesentlige aktiviteter i 2017 : Bygging av nye Vestsiden ungdomsskole. Implementering av ny rammeplan i barnehage. Implementering av ny barnevernslov. Gjennomføre brukerundersøkelse i SFO. Delta i ungdataundersøkelsen Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Reduserte fellesutgifter grunnskole Reduserte driftsutgifter spes.ped Barnehageadministrasjon Avvikle realfagskoordinator Red. lønn, kurs og disp.fond barnevern Reduksjon logopedtjenester Reduksjon skolenes budsjetter Reduksjon lønn Kongsberg norsksenter Generell effektivisering Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 201 7

9 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Forebygging, helsestasjons-, og skolehelsetj Annet forebygende helsearbeid Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tjenester utenfor kommunalt ansv.område Generelt tilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto i nvesteringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst B173 Uterommet i barnehager U133 Inventar i skoler U135 Skolepakke barneskoler U137 Ny ungdomsskole U142 Ipad implementering trinn U143 Ny bolig for mindreårige flyktninger U144 Utbygging skoler - Gamlegrendåsen skole U145 Ombygging skoler - Madsebakken skole Sum netto Årsverk etter organisatorisk oppbygging

10 Seksjon , Fellesutgifter 21,2 10,0 8,1 8,5 9, Vestsiden skole 42,2 40,8 40,8 40,8 40, Raumyr skole 68,0 68,7 68,7 68,7 68, Wennersborg skole 34,1 33,9 33,9 33,9 33, Tislegård skole 35,5 36,5 36,5 36,5 36, Skrim skole 28,1 29,9 29,9 29,9 29, Kongsgårdmoen skole 35,3 37,3 37,3 37,3 37, Efteløt skole 14,9 14,2 14,2 14,2 14, Jondalen skole 9,7 9,1 9,1 9,1 9, Hvittingfoss skole 26,7 26,5 26,5 26,5 26, Skavanger skole 26,3 27,4 27,4 27,4 27, Gamlegrendåsen skole 57,6 63,2 63,2 63,2 63, Madsebakken skole 36,4 37,6 37,6 37,6 37, Berg skole 10,4 11,1 11,1 11,1 11, Voksenopplæring 23,7 24,2 24,2 24,2 24, Fellesutgifter 13,3 13,3 13,3 13,3 13, Skavanger barnehage 8,5 8,5 8,5 8,5 8, Rekrutten barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Venåsløkka barnehage 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Tislegård barnehage 19,4 19,4 19,4 19,4 19, Kragsgate barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Hvittingfoss barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Gamlegrendåsen barnehage 13,0 13,0 13,0 13,0 13, Vibehaugen barnehage 10,0 13,0 13,0 13,0 13, Idrettsparken barnehage 13,0 15,5 15,5 15,5 15, Helsestasjon for barn og unge 20,6 24,6 24,6 24,6 24, Barnevernstjenester 31,3 34,1 34,1 34,1 34, ROM ressurssenter for oppvekstmiljø 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 SUM godkjente årsverk 636,2 649,3 647,4 647,8 648,4 Merknad: Forslag til sammenslåing av avdeling 1211 Skavanger barnehage og avdeling 1219 Idrettsparken barnehage fremmes kommunestyret i februar Kongsberg Håvard Ulfsnes kommunalsjef

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål.

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2014. rsplanen

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

211 kwt / m2 miljøarbeid. EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

211 kwt / m2 miljøarbeid. EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

220 Kommuneledelse, stab og støtte

220 Kommuneledelse, stab og støtte rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart?

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart? GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE hvordan investere smart? Innhold DEL 1 Bakgrunn for prosjektet DEL 2 Fakta om elevtall, skolekapasitet og prognoser DEL 3 Mulighetene Generalplan skolebygg i Kongsberg

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Mål 2016-2019 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være. Redusert energiforbruk i egne

Mål 2016-2019 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være. Redusert energiforbruk i egne 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Justerte forholdstall lagt inn Endring 1/11: Frydenbergåsen lagt til

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Organisering og tilhørende enheter Komunalsjef for undervisning og oppvekst har følgende portefølge: Kultur og fritid

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barneskolene side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte

Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 8 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger».

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». Sør-Varanger kommune - En grensesprengende kommune «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Innledning: Strategidokumentet er utformet av en prosjektgruppe

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Effektivisering og omstilling i Verdal kommune. Oppvekstsektoren

Effektivisering og omstilling i Verdal kommune. Oppvekstsektoren Effektivisering og omstilling i Verdal kommune Oppvekstsektoren Barn i Verdal født 999 007 Elever på barnetrinnet skoleåret 0/ Klasse/får f. 07 f. 06 f. 05 f. 04 3 f. 03 4 f. 0 5 f. 0 6 f. 00 7 f. 99 Enhet

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Skolekretser i Kongsberg kommune Barneskoletrinnet

Skolekretser i Kongsberg kommune Barneskoletrinnet --- Skolekretser i Kongsberg kommune Barneskoletrinnet Befolkningsdataene som ligger til grunn for analysene, kommer fra Folkeregisteret (6. januar 211). Skolekretsgrenser blir kombinert med befolkningsdataene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon 12/158-60 145 HK/RÅD/IST 15.01.2013 ÅRSBUDSJETT 2013 - MÅL OG RAMMER - SVANEM SKOLE Kommunestyret vedtok årsbudsjettet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-70 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -SVANEM SKOLE Kommunestyret

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. De skal få et godt tilrettelagt tilbud som fremmer vekst og god utvikling. Vi vet at noen barn har større

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer