Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)"

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 En hetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises O ppvekst sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(1) 2015 : foregangskommune innen 160 kwt/ miljøarbeid m2 år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) Ambisjon kwt/ m2 år Rapport - ering 1.år år 2015 : km km 1.år Mestringsorientert ledelse 3,9-2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 - Fleksibilitetsevne 4,4 - Sykefravær i pst 6,6 Under 6,5 % 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prose nt avvik mellom regnskap og årsmelding 2, 2 1.år godkjent / korrigert budsjett for for 2016 brutto driftsutgifter Andel av planlagte 1.år investeringsprosjekter som er gjennomført a) 100% a) Antall prosjekter b) 100% b) Bruk av bevilgning Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: 1. Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. 2. KKE vil bruke BREEAM - sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD - sertifisering brukes på enk eltprodukter og det er gjerne krav om EPD - sertifisering av byggematerialer i BREEAM - sertifisering. BREEAM - sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establish ment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM - studie forbindelse med bygging. 3. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10- F!KTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av

3 god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltak ene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Oppvekstsektoren har en stor portefølje i bygg, spesielt i antall barnehage - og skolebygg. De siste årene har flere nybygg blitt ferdigstilt, og vedlikeholdsetterslepet på eksiterende bygg er redusert. Dette har hatt positive miljøkonsekvenser. Nye Vestsid en skole prosjekteres som massivtre - bygg og plusshus. Re - sertifisering av seksjonene som miljøfyrtårn. Oppvekstsektoren vil være en pådriver til å sykle og reise kollektivt. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Oppfølging og tiltak for å videreføre en posi tiv trend i sykefraværet i barnehagene. Arbeide med tiltak etter 10 - faktor undersøkelsen med vekt på mestring, fleksibilitet og kompetansebygging. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Tilpasse driften i henhold til vedtatte budsjettramme. Ju stere barnehagetilbudetil reelt behov. Robust kommuneøkonomi I budsjett 2017 h ar oppvekst fått redusert ressursene og har en strammere ramme. Gjennom tett lederoppfølging og god budsjettstyring vil driften tilpasses rammene. Barnevernet fortsetter sit t utviklings - og endringsarbeid. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styre nde for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og ann en aktivitet som skal gjennomføres i 2017, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Mål for enhet Alle kommunale prosjekter skal ha klimakonsekvenser som et element i planleggingen Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Alle prosjekter skal ha vurdert klimakonsekvenser Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Indikator Prosentandel prosjekter med klimakonsekvenser Alle skoler og barnehager er miljøfyrtårn sertifisert Forrige resultat Ambi - sjon 2017 Rap - port - ering - 100% Å - 100% Å

4 Kommunen skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Merknader: Opplæring i skole, barnehage Økt voksentetthet i barnehage Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Helsestasjon for barn skal øke andel hjemme besøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet - jobbe forebyggende mot plassering Barnehage: Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpe dagogiske arbeidet i barnehage Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom barnevern, hel s est a sjon, P PT, skole og B H G for å bedre tilpasset undervisning Implementering av regjeri ngens strategiplan for realfag Skape gode overganger på alle nivå Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv gjennom Kongsbergskolen Miljø er et tema i planene for opplæring - Alle Å Antall barn per årsverk 6,4 6,2 Å Nasjonale prøver(1) : Lesing 5. trinn Regning 5. trinn Engelsk 5. trinn Lesing 8. trinn Regning 8. trinn Engelsk 8. trinn Lesing 9. trinn Regning 9. trinn Elevundersøkelse(2) : Trivsel 7. kl M otivasjon 7. kl. Mobbing 7. kl. (3) Trivsel 20. kl. M otivasjon 10. kl. Mobbing 10. kl. (3) Pst. a ndel hjemme besøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Pst. Andel barn/familier som jevnlig evaluerer egne tiltak. Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud i forhold til alle barn i barnehage (inkl. min. spr åklige Redusert andel elever med behov for spesialundervisning Nettverk bh g./ barneskole/ Ungdomsskole/ VGS næringsliv Øke andel elever som forserer i realfag Opplæring i koding og progammering i bhg. og skoler 1. Ambisjonsnivå er noe justert ift. Rådmannens beslutningsgrunnlag Å Å 4,3 4,0 1,1 4,2 3,5 1,2 4,5 4,1 1,0 4,3 3,7 1, Å Å 18,5 18 Å 8,1 7,4 Å Nettverk etablert på alle nivå Videreføring Å 2% 3 % Å Gjennomføre pilotering Å

5 2. Indikatorene er noe justert ift. Rådmannens beslutningsgrunnlag 3. Indikator på mobbing er motsatt av de andre indikatorene, 1,0 betyr at det ikke mobbes Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Alle prosjekter skal ha vurdert klimakonsekvenser Nye Vestsiden skal bygges som massivtre - bygg og plusshus. Det skal gjennomføres kompetanseheving i arbeidet med klimakonsekv enser for aktuelle prosjekter Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Det skal gjennomføres kompetanseheving i arbeidet med klimaregnskap via Kostra Kommune n skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø - opplæring i skole, barnehage, verneombud Humleprosjekt for 7.trinn Tema på verneombudssamlinger på kommunalt nivå. Tema på realfagssamlinger for å styrke kompetansen i undervisning. Videreutdanningskurs for lærere på mellomtrinnet om bærekrafti g utvikling og energi Energikamp for 7.trinn Skoler og barnehager skal sertifiseres/resertifiserersom miljøfyrtårn Ny rammeplan for barnehagene gir føringer for systematisk arbeid med opplæring i bærekraftighet og miljø. Økt voksentetthet i barne hage Øke andel praksisplasser som språkpraksis og bruk av frivillige Planlegge innføring av nasjonal bemanningsnorm i barnehagene Ny nasjonal beregning av barn over og under 3 år, øker voksentettheten for de minste. Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen God klasseledelse Bruk av læringsbrett Realfagssatsing blir naturlig del av skolehverdagen. Kurs og nettverkssamlinger for realfagslærere i barne - og ungdomsskolen. Videreutdanning for lærere og masterutdanning i skoleledelse Kompetanseheving for SFO - ansatte i tråd med realfagssatsingen. Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Elevundersøkelsen videreføres og tiltaksplaner utarbeides med utgangspunkt i resultatene. Småskolen gjennomfører trivselsunder søkelser Implementering av felleskommunale retningslinjer for positivt skolemiljø. Egen nettside er opprettet. Tilpasset opplæring styrkes ved bruk at læringsbrett. Helsestasjonen for barn skal øke andel hjemmebesøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst G i tilbud om hjemmebesøk til familiene så fort vi har melding fra sykehuset Føring av statistikk for hjemmebesøk som gjennomføres innen 14 dager, etter mer enn 14 dager og de som takker nei. Ved forsinket melding fra sykehuset, tilbys hjemmebesøk så raskt s om mulig.

6 Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende mot plassering Bruke familieråd som et hjelpemiddel for å engasjere og aktivere familie og nettverk rundt barn og unge. Barn, unge og foreldre skal jevnlig være med å evaluere de tiltak som settes i verk rundt familien Styrke Familieteam som jobber intensivt med familier, fokuset er på endring. Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehage Videreføre «By opp barnet til dans - språkarbeid i kongsbergbarnehagene». Rådgiver for tidlig innsats som veileder og som gjennomfører av kompetansetiltak. Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom barnevern, helsestasjon, PPT, skole og barnehage for å bedre tilpasset undervisning Jobbe med planverk for struktur rundt det kommunale tverrfaglige samarbeidet i oppvekst. Årlige tverrfaglige møter der tilpasset undervisning er tema. Evaluere konsultasjonsteam sin rolle i barnehagen og skole PPT som veileder ifht. spes.ped og tilpasset opplæring i barnehage og skole. Implementering av regjeringens strategiplan for realfag Realfagskoordinator i 60 % stilling Barnehage: Kompetanseheving av pedagogiske ledere i form av nettverk og kurs Skole og barnehage: Nettverkssam linger ved alle overganger Faglige nettverkssamlinger på tvers av skoler Utvikling av etter - og videreutdanning i realfag i samarbeid med H SN. Skape gode overganger på alle nivå Opprettholde og videreutvikle arbeidet med plan for «overgang barnehage - skole» Oppstarts - samarbeid med foreldre med fokus på tilvenning og tilknytning når barn begynner i barnehage Etablere og videreutvikle formelle samarbeidsarenaene med Buskerud fylkekommune på skoleeier -, skoleleder - og lærernivå. Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv gjennom Kongsbergskolen Barnehagen er en del av kongsbergskolen og har samarbeid med Kongsberg Vitensenter og næringslivet gjennom fellesprosjekter Opprettholde samarbeidet i styret av Kongsbergskolen Opprettholde næringsliv ets bidrag inn i Kongsberg Vitensenter (som igjen levere tjenester til grunnskolen og barnehagene) Opprettholde og videreutvikle teknologiuka med lærerkurs, elevkurs og konferanser. Tiltak for å gjennomføre innsparingskrav /generell effektivisering Oppvekst skal realisere følgende budsjettiltak, jf. tabell i avsnitt 4.2, tiltak for å nå innsparings/effektiviseringskravet som følger: Reduserte fellesutgifter grunnskole (- 4,608 mill. kroner): Reduksjon av vedtatt vekst i basisbudsjettet for skole. Det blir ikke kompensert fullt ut for elevvekst. Reduserte driftsutgifter spes.ped (- 0,908 mill. Kroner): 50 % reduksjon av ubrukt disposisjonspost til spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder.

7 Barnehageadministrasjon (- 0,012 mill. kroner): Oppsigel se av leverandøravtale for kvalitetsutvikling oppfølging. Utdanningsdirektoratet levere r gode gratistjenester. Avvikle realfagskoordinator (- 0,200 mill. kroner): Koordinator innvilges permisjon for deler av stillingen. Red. lønn, kurs og disp.fond barneve rn (- 1,284 mill. kroner): På grunn av endret praksis og færre omsorgsovertakelser har barnevernet et årlig mindreforbruk tilsvarende innsparingskravet. Reduksjon logopedtjenester (- 0,119 mill. Kroner): Ikke ansatt vikar for logoped i permisjon. Reduksjon skolenes budsjetter (- 3,990 mill. kroner): Reduksjonen vil i hovedsak gå av lønnsmidler til lærere og barneveildere ve d den enkelte skole. Samtidig vil økning i budsjettet med 2 millioner kroner til tilpasset opplæring delvis kompensere for dette. Reduksj on lønn Kongsberg norsksenter (- 0,150 mill. kroner): Reduksjon i tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, eventuelt økning av antall skoleplasser for elever fra nabokommunene. Generell effektivisering (- 0,730 mill. kroner): Enheten blir ikke kompensert fo r prisvekst. Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Oppvekst har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: Tilpasset opplæring og tidlig innsats styrkes (pkt. 2). Skolehelsetjenesten styrkes med to stillinger, det er ønskelig at en av stillinge ne har kompetanse innenfor psykiatri (pkt. 3). Oppbygging av kompetansesenter for barn med autismediagnose. Forprosjekt videreføres med et oppdrag om å lage en forsterket enhet/kompetansesenter (pkt. 4). Forslaget om å redusere styrerstillingene i 2 - avdeli ngers kommunale barnehager med 20 pst. er reversert (pkt. 6). En pst. innsparing for kommunale og private barnehager er reversert (pkt. 7). Naturskolens rammer økt med kr , - (pkt. 8). Det i løpet av 2017 gjennomføres et prosjekt for å vurdere en sty rking av arbeidet mot mobbing i skolen og andre områder i kommunen, herunder vurderes det om kommunen skal ansette et mobbeombud (pkt. 11). Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjenno mføre følgende prosjekter i 2017 : Realfagsplaner, felles fagplaner i matematikk og naturfag, fagplan i koding og programmering. Kongsbergskolesamarbeidet (skole og barnehage). Nærmiljøutvikling gjennom samskaping (skole og barnehage). Utrede tiltak for barn med autisme. Utrede tiltak for å styrke arbeidet med gode skolemiljøer. Samarbeid med Stine Sofie stiftelsen om kompetanseheving i temaet barn som utsettes for vold og overgrep ( Tverrfaglig samarbeid i oppvekst ). I - pad satsing 1-4.trinn. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal u tarbe ides eller revideres i 2017 : Revidering av barnehagestrukturen i Kongsberg (barnehage).

8 Utarbeide planverk for arbeid med tilpasset opplæring i Kongsberg kommune i samarbeid med PPT, Kongsbergregionen og fylket. Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgen de vesentlige aktiviteter i 2017 : Bygging av nye Vestsiden ungdomsskole. Implementering av ny rammeplan i barnehage. Implementering av ny barnevernslov. Gjennomføre brukerundersøkelse i SFO. Delta i ungdataundersøkelsen Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Reduserte fellesutgifter grunnskole Reduserte driftsutgifter spes.ped Barnehageadministrasjon Avvikle realfagskoordinator Red. lønn, kurs og disp.fond barnevern Reduksjon logopedtjenester Reduksjon skolenes budsjetter Reduksjon lønn Kongsberg norsksenter Generell effektivisering Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 201 7

9 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Forebygging, helsestasjons-, og skolehelsetj Annet forebygende helsearbeid Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tjenester utenfor kommunalt ansv.område Generelt tilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto i nvesteringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst B173 Uterommet i barnehager U133 Inventar i skoler U135 Skolepakke barneskoler U137 Ny ungdomsskole U142 Ipad implementering trinn U143 Ny bolig for mindreårige flyktninger U144 Utbygging skoler - Gamlegrendåsen skole U145 Ombygging skoler - Madsebakken skole Sum netto Årsverk etter organisatorisk oppbygging

10 Seksjon , Fellesutgifter 21,2 10,0 8,1 8,5 9, Vestsiden skole 42,2 40,8 40,8 40,8 40, Raumyr skole 68,0 68,7 68,7 68,7 68, Wennersborg skole 34,1 33,9 33,9 33,9 33, Tislegård skole 35,5 36,5 36,5 36,5 36, Skrim skole 28,1 29,9 29,9 29,9 29, Kongsgårdmoen skole 35,3 37,3 37,3 37,3 37, Efteløt skole 14,9 14,2 14,2 14,2 14, Jondalen skole 9,7 9,1 9,1 9,1 9, Hvittingfoss skole 26,7 26,5 26,5 26,5 26, Skavanger skole 26,3 27,4 27,4 27,4 27, Gamlegrendåsen skole 57,6 63,2 63,2 63,2 63, Madsebakken skole 36,4 37,6 37,6 37,6 37, Berg skole 10,4 11,1 11,1 11,1 11, Voksenopplæring 23,7 24,2 24,2 24,2 24, Fellesutgifter 13,3 13,3 13,3 13,3 13, Skavanger barnehage 8,5 8,5 8,5 8,5 8, Rekrutten barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Venåsløkka barnehage 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Tislegård barnehage 19,4 19,4 19,4 19,4 19, Kragsgate barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Hvittingfoss barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7, Gamlegrendåsen barnehage 13,0 13,0 13,0 13,0 13, Vibehaugen barnehage 10,0 13,0 13,0 13,0 13, Idrettsparken barnehage 13,0 15,5 15,5 15,5 15, Helsestasjon for barn og unge 20,6 24,6 24,6 24,6 24, Barnevernstjenester 31,3 34,1 34,1 34,1 34, ROM ressurssenter for oppvekstmiljø 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 SUM godkjente årsverk 636,2 649,3 647,4 647,8 648,4 Merknad: Forslag til sammenslåing av avdeling 1211 Skavanger barnehage og avdeling 1219 Idrettsparken barnehage fremmes kommunestyret i februar Kongsberg Håvard Ulfsnes kommunalsjef

2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7

2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 0. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål.

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

220 Kommuneledelse, stab og støtte

220 Kommuneledelse, stab og støtte 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2017. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2014. rsplanen

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

211 kwt / m2 miljøarbeid. EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

211 kwt / m2 miljøarbeid. EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Innføre BREEAM-sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)

Innføre BREEAM-sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2017. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

220 Kommuneledelse, stab og støtte

220 Kommuneledelse, stab og støtte rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart?

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart? GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE hvordan investere smart? Innhold DEL 1 Bakgrunn for prosjektet DEL 2 Fakta om elevtall, skolekapasitet og prognoser DEL 3 Mulighetene Generalplan skolebygg i Kongsberg

Detaljer

for RINDAL KOMMUNE 2017

for RINDAL KOMMUNE 2017 Plan for kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehager og skole 2017-2020 for RINDAL KOMMUNE 2017 Vedtatt av Rindal driftsstyre den 25.04.17 DS-023/17 Innhold 1 Forord... 2 2 Rapportering for 2016...

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Mål 2016-2019 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være. Redusert energiforbruk i egne

Mål 2016-2019 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være. Redusert energiforbruk i egne 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Justerte forholdstall lagt inn Endring 1/11: Frydenbergåsen lagt til

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

Endring 01/11: Frydenbergåsen lagt til med 100 boenh., nye elevtall. Elever pr skole

Endring 01/11: Frydenbergåsen lagt til med 100 boenh., nye elevtall. Elever pr skole Prosjekt Skolestruktur alternativ 1 Jondalen og halve Wennersborg til Skavanger. Efteløt, Berg og halve Wennersborg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Elever pr skole. Teor. kap. Kapasitet

Elever pr skole. Teor. kap. Kapasitet Prosjekt Skolestruktur alternativ 2 Jondalen til Skavanger og Berg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Organisering og tilhørende enheter Komunalsjef for undervisning og oppvekst har følgende portefølge: Kultur og fritid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

Gjesdal kommune fakta og utfordringer

Gjesdal kommune fakta og utfordringer Gjesdal kommune fakta og utfordringer Inn i en ny tid Tjenester på nye måter Digitalt skifte Foto: Kirsten Håland Kontinuerlig forbedring (LEAN) Samskaping/frivillighet Attraktivitet= vekst Gjesdal i tall

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barneskolene side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger».

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». Sør-Varanger kommune - En grensesprengende kommune «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Innledning: Strategidokumentet er utformet av en prosjektgruppe

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Effektivisering og omstilling i Verdal kommune. Oppvekstsektoren

Effektivisering og omstilling i Verdal kommune. Oppvekstsektoren Effektivisering og omstilling i Verdal kommune Oppvekstsektoren Barn i Verdal født 999 007 Elever på barnetrinnet skoleåret 0/ Klasse/får f. 07 f. 06 f. 05 f. 04 3 f. 03 4 f. 0 5 f. 0 6 f. 00 7 f. 99 Enhet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer