Statnett. Årsrapport Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/"

Transkript

1 Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1

2 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Aktuars erklæring Kontrollkomiteens beretning 2

3 .....,i i 3

4 Statnettkonsernet Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Qlje- og energidepartementet. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Fakta om Statnett: Eier ca 11. km kraftledning Eier ca 7km nedgravd kabel og sjøkabel Eier ca 15 stasjoner Har investeringsplaner på 5-7mdr kr i kommende 1 års penode Har ca 11medarbeidere 4

5 Statnett Forsikring AS a» Statnett Forsikring AS ble etablert i 1998 og er et heleid datterselskap av Statnett SF. Selskapet har konsesjon til å drive direkteforsikring og reassuranse, dog begrenset til å gjelde overtakelse av risiko for selskaper i Statnettkonsernet hvor eierandelen er 5 % eller mer. Statnett Forsikring AS har virksomhet innenfor alle skadebransjer samt gruppeliv. Statnett Forsikring AS tilbyr konsernet fleksible forsikringsløsninger og behovstilpasset risikofinansiering til markedsriktige priser. Statnett Forsikring er lokalisert ved Statnetts hovedkontor i Oslo. 5

6 I _ J 1 Nøkkeltall BmapiMNoK1ooo Opptjent premie 5 44 f.e.r Finansinntekter Forvaltningskapital Skadeprosent Kostnadsprosent Combined ratio Solvensmargin 68 prosent Kapitaldeknings- 5 prosent

7 y... 7

8 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for W _.,,,,, Virksomhet og risiko i selskapet Statnett Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statnett SF. Selskapet har konsesjon som skadeforsikringsselskap med virkeområde begrenset til ä overta risiki fra selskaper tilhørende Statnettktiriserriet. lieruiider selvstendige juridiske enheter hvor Statnett SF har minimum 5% eierandel. Selskapet driver sin virksomhet fra Statnettkonserriets hovedkontor i ()slo. Selskapet har i 213 videreført sin strategi som risikobærer for Statnettkonserncts forsikririgsordriinger. Gjennom dette søker selskapet å oppnå sin hovedmälsetning om åbidra til å optimalisere konsernets risikokostnad over tid. I 213 har selskapet hatt eksponering innen forsikringsbransjene ting, ansvar og person. Fra tidligere å ha vært rcassurandm for frontende selskap innenfor tingforsikring, tegner selskapet siden l april 212 all risiko som direkte tbrsikringsletferaridør, men med begrenset eksponering. For personforsikring har selskapet begrenset sin eksponering ved äanskaffe en katastrofedekliiiig. Total overtatt risiko for egen regning er innenfor styrevedtatte eksponerirrgsranirner. liksponeririgsrailiineiie skal sikre at selskapets risikoeksponering er akseptabel i forhold til tilgjengelig kapital. Statnett Forsikring AS er medlem av Norsk Naturskadepool. Resultatutvikling og drift Selskapets netto opptjente premieinntekter for egen regning var i 213 MNOK 49,6. Dette er en økning på MNOK 5,5 fra 212. Økningen er i liovedsak knyttet til økning av premie for tingforsikring. Skadcprosemen i 213 er på 37%, en vesentlig reduksjon fra I 11% i 212. Kostnadsprosenten for egen regning ble redusert fra 7,5 % i 212 til 7 % i 213, som sammen med skadeprosenten gir en combined ratio på 44 % mot 119 % i 212. Det tbrsikringstekriiske resultatet for år 213 viser et underskudd på MNOK 9.1 etter endring i sikkerhetsavsetninger. Netto inntekter fra investeringer for 213 viser et overskudd på MNOK 22,1, sammcnligncl med MNOK 22,5 i 212. Dette tilsvarer en avkastning i 213 på 7.1 % santmeiiligiiet med 6.7 % for 212. Ved utløpet av året var 84% plassert i rentebærende papirer og 16 % i aksjefond. l)e finansielle eiendelene Lttgjorcieved årets slutt MNOK 333,6 sammenlignet med MNOK 345,5 ett år tidligere. Styret fastlegger den overordnete investeringsstrategien, herunder inål og risikoramnier for kapitallbrvaltniiigen. Selskapets finansielle risiko styres gjennom

9 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 M den vedtatte investeringsstrategien og rammene samt etablerte rutiner for rapportering og internkontroll. Risikoene er innenfor Finanstilsynets rammer og anbefalinger. Konsentrasjons- og til dels likviditetsrisiko styres ved fastsettelse av begrensninger for total risikoeksponering mot enkelpart. sektor og aktivaklasser. Markedsrisiko følges opp mot kapitaldckning, stresstest og rammer for renteeksponering.valutarisikoeii er begrenset som følge av lav grense for selskapets utenlandske aksjeplasseringer. Sum egenkapital og forpliktelser var pr. 31. desember' 213 på MNOK 356,4. hvorav kalkulerte lreintidige lorsikringsforpliktelser trtgjorde MNOK 248,9. lígenkapitaleii utgjorde MNOK 95 og bokført netto ansvarlig kapital MNOK 7,9. Dette gir en kapitaldekning på 5 %. Det er styrets oppfatning at kapitaldekriingen gir uttrykk for at selskapets finansielle styrke og risikobærende evne er god. Selskapets resultat før skatt ble et overskudd på MNOK 1,5, sammenlignet med et civerskudcl på MNOK 7,1 i 212. Tolalresultat etter skatt ble et overskudd på MNOK 11,4. Utsiktene fremover Statnett SF har en vekststrategi for konnneiide 1 àrsperiode som medfører en 4% økning av anleggsmasseii. Statnett Forsikring AS har solid økonomi og vil løpende vurdere ytterligere risikoovertakelse. ls) Statnett Forsikring AS har iverksatt neidvendige tiltak for å tilpasse seg Solvens ll regelverket. Disse gjøres etappevis og i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet. Selskapet har siden 2llgjennorntkart en årlig ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Asscsmcm). Simuleringer av Statnett Forsikrings AS balanse viser at selskapets soliditet vil være godt innenfor krax-'erte i det nye regelverket og tillater videre vekst. Organisasjon, personalforhold og miljø Selskapets administrasjon består av to personer. én kvinne og en mann. Styret i selskapet består av tre kvinner og tre menn. Selskapets drift er basert på kjøp av tjenester fra eksterne leverandører innenfor timrädeiie regnskapsføring. linanslorvaltning. skadebehandlirig og funksjonen ansvarshavende aktuar. liorskriftsriiessige opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, styret og kontrollkomité er gitt i note 8 i årsregnskapet for 213. Det har ikke vaert langtids sykefravær, skader eller tllykker i løpet av 213. Det er i den anledning ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerhet. utover de generelle arbeidsmiljø- og HMS tiltak soni er iverksatt i Statnett konsernet.

10 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan niedføre særlig påvirkning av det ytre niiljø. Aksjekapital og aksjonærforhold Ved utgangen av 213 hadde Statnett Forsikring en aksjekapital på MNOK 3,2. Selskapet har én aksjonær. Statnett SF. Forutsetning om fortsatt drift Under lienvisning til regnskapslovens 3-321bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen. l)et er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Selskapets overskudd på NOK l etter skatt foreslås utbetalt som utbytte. Oslo, 1 l. februar 214 l Styret for Statnett Forsikring AS a i \ 1 1\ -j j `. Iv 4 I A / # I j' E j D; /4:.--5 IL: f' Å \- ` \\f In i, / J' L y l'ui(. ba' /f IQ!» V («V ) } t L l j Marie Jore Ritterberg Bente Bakka Hilde Horgen Thle/rstad Styrets leder Nestleder LL Mr f om/la «\ i 2" ; I " i t I n 'f -5/ _", _.. Thor Johansen Anders W Færden Kaare O. Hagness Anita E Svendsen Adm. direktør w _\

11 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Teknisk regnskap for skadeforsikring Note PREMIEINNTEKTER 4 Forfaltebruttopremier ~Avgittegjenforsikringspremier Endringi avsetningfor ikke opptjentbruttopremie Endringi gjenforsikringsandeiav ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for gen regning Allokert investeringävkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andreforsikringsrelaterteinntekter ERSTATNINGSKOSTNADER 4 Betalteerstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endringi erstatningsavsetning: Brutto ~ Gjenforsikringsande! Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTEDRIFTSKOSTNADER 4. 8 Forsikringsrel.admkostnader inkl. provisjonerfor mottatt gjenforsikring Mottate provisjonerfor avgitt gienforsikringog gevinstavtaier O Sum torsikringsrelaterta kostnader for egen regning RESULTATAVTEKNISKREGNSKAPFØR SlKKERHETSAVSETNINGER ENDRINGI SIKKERHETSAVSETNINGMV. Endringi sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetniäng mv RESULTATAVTEKNISKREGNSKAP

12 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Ikke-teknisk regnskap for skadeforsikring Note NETTOINNTEKTERFRA INVESTERINGER 11 Renteinntektog utbyttem.v. på finansielle eiendeler verdiendringer pà investeringer Realisert gevinstog tap pà investeringer Administrasjonskostnaderknyttettil investeringer, herunder rentekostnader « Sum nettoinntekterfra investeriæer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap S Andreinntekter Andre kostnader O RESULTATAV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTATFØRSKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTATFØRANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTÅLRESULTAT G11 21

13 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Eiendeler Note lnvesterlnger 11 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Ullàn og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjerog andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med last avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Gjenforslkrlngsandel av brutto forsikringsiorpllktolser 4 Gjenforsikringsande! av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sufljgnforslkrlngsandol av bruttoforsikriflsforpliktelsor FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretninger; Forsikringstakere 13 Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenlorsikring Andre fordringer Sum fordringer ANDREEIENDELER Kasse.bank Eiendeler ved skatt 7 Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTEKOSTNADER OG OPPTJENTEIKKE MOTTATTE lnntekter Andrelorskuddsbelallekostnaderog oppyenteikkemottatteinntekter Sum lorskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte Inntekter SUM EIENDELER

14 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Egenkapital og forpliktelser Note INNSKUTTEGENKAPITAL 1 Selskapskapital Aksjekapital(32 aksjera NOK 1.) Sum innskutt egenkapital OPPTJENTEGENKAPITAL 5, 1 Avsetning til naturskadelondet Avsetning til garantiordningen Annen Opptjentegenkapital Sum opptjentegenkapital FORSIKRINGSFORPLIKTELSERBRUTTO 4. 6 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetnlng m.v. Sikkerhetsavsetning m.v Sum sikkerhetsavsetnlngmv Sum forsikringsforpliktelserbrutto Avsetninger for forpliktelser Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger tor forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente Inntekter Andre pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum páløpte kostnaderog mottatteikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITALOG FORPLIKTELSER til Oslo, I styretforstatnettforsikringas f, /,~--7 t_,-.. v V l / l _ «)._B_' 5_ 7"- ~ f* ut; " Marie Jore Ritterberg r» Bente {1u\-.k;;«Styrets lertc-r Nestleder,' f. x,, f' l L -r z ( S, i.' /' L» "711 t f Kaare Of Iagm:-55 HildeHorgenThor/stad W AndersW Færdenyw I 'i.-:,_.z/ i _< AnitaE Svendsen Ad'n Direktør -.ímm

15 Oppstilling over endring i egenkapital - STATNETTFORSIKRINGAS - ENDRING I EGENKAPITALEN PR Aksjakapital Opptjent Avsetning lil Avsetning til egenkapital nalursliadefond garantiordning Egenkflflal J Åretsresuital D Lndnng i avsetninglil naturskadelond B25-2 B62825 Endringi avselmngtilgaranlnovdningen Egenkapital Åretsresulia! Utbytte Endringi avsetningtilnalurskadelond V Endrirggiavsetningtilgaranliordningen « Egenkapital _ sum O

16 Kontantstmmogpstilling - STATNETTFORSIKRINGAS Likviditet fra forsikringsdrift lnnbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Betalt skatt Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift Likviditet fra investeringer innbetalt finans investert obligasjoner/innskudd netto investert aksjer/aksjefond netto Netto kontantstrøm fra investeringer Likviditet fra finansiering Betalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansiering -2-2 Netto kontantstrøm i perioden Bankbehoidning ved perioden begynnelse Bankbehoidning ved periodens slutt

17 Noter til årsregnskap213 1.GENERELL informasjon - statnetf FoRsIKRiiié'$ Statnett Forsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital NOK 3.2mill. Statnett Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av Statnett SF, og har konsesjon til á drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer. Statnett Forsikring AS tilbyr tjenester og produkter innen risikostyring og risikoavlastning til Statnett-konsernet. Selskapet driver sin virksomhet i Norge, i hovedsak innenfor det norske forsikringsmarkedet. Selskapets forretningside er å tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester til Statnettkonsernet. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Forskrift for Årsregnskap for forsikringsselskaper av 16. desember 1998, Lov om Årsregnskap mv. av 17. Juli 1998 samt god regnskapsskikk. Forskriften ble sist endret pr , og medfører en ytterligere tilpasning til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tilpasningen gjelder spesielt innregning og måling, samt krav til opplysninger i noter. Regnskapet presenteres i NOK i hele kroner. Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres l takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikririgsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Brutto premie er vist før fralrekk av eventuelle provisjoner. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen nàr selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelig kjøp og salg er regnskapsført pà transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes nàr de kontraktsmessige rettene til kontantslrømmene fra eiendelen utløper, eller nàr selskapet overfører eiendelen i en transaksjon der all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap overføres. Selskapet klassifiserer sine investeringer i følgende kategorier; finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet, lan og fordringer, investeringer holdt til forfall og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifikasjonen er avhengig av formålet med investeringen. Selskapet vurderer pr alle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon pà armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert pà børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag fram til og med balansedagen. Endringer i virkelig verdi i finansielle eiendeler klassifisert som virkelig verdi over resultatet blir resultatført og presentert i finansinntekter / -kostnader. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter tegnes kun for risikoeksponeringer innen Statnett-konsernet. Gjennom regelmessig rlsikokartlegging identifiseres og vurderes aktuelle forsikringsengasjementer ut fra selskapets løpende tegningskriterier og kapasiteter. Engasjementenes størrelse dimensjoneres godt innenfor selskapets løpende vedtatte eksponeringsrammer. Statnett Forsikring tilbyr selekterte forsikrings» poliser for Statnett~konsernet basert pà markedsmessige dekningsvilkàr, korrekt skadebehandling og et markedstilpasset premienivá. Selskapets engasjementer i 213 omfatter tingforsikring, ansvars-. prosjekteksponeringer av begrenset omfang samt alminnelige personforsikringsdekninger for alle ansatte i Statnett Risikooverføring til reassuransemarkedet benyttes for à begrense omfanget av mulige katastrofeskader innenfor person. Det stilles krav til minimum "A~" rating hos reassurandør.

18 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter báde periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsattskatt er beregnetmed27% pá grunnlagav de midlertidigeforskjellersom eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatlereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Forsikringstekniske avsetninger Finanstilsynet har utarbeidet minimumskrav for premieavsetning (ikke opptjent premie), erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, og reassuranseavsetning. I tillegg avsettes midler til skadeforsikringsselskapenes garantiordning og til naturskadefondet. Premieavsetning Premieavsetningen består av avsetning for ikke opptjent brutto premie, med tillegg av ikke opptjent naturskadepremie. Erstatningsavsefning Avsetningen dekker skader som er oppstått og meldt ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg skal avsetningen dekke skader som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet. For inntrufne, ikke meldte skader avsettes det ved hjelp av statistiske metoder, beregnet av aktuaren. Sikkerhetsavsetning Denne avsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i selskapets risiko. Reassuranseavsetning i annen egenkapital Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Naturskadeforid Alle norske forsikringsselskaper som tegner brannforsikring er pålagt á delta i Naturskadepoolen. Driftsoverskuddet pà ordningen settes av til naturskadefondet. Avsetningen kan bare benyttes til à dekke kostnader i forbindelse med naturskader. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngá som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Belepsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Avsetning til garantiordning Avsetningen skal være en garanti for at forsikringstakerens krav blir oppfylt. Det skal avsettes 1% av selskapets direkte opptjente brutto premie per år. Avsetningen begrenses dog til 1,5% av de tre siste àrs direkte opptjente brutto premie. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngà som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i beregningen for perioden er ført mot egenkapitalen, Beløpsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske brutfoavsetninger Gjenforsikringsandelen ble tidligere ført som fradrag pà forsikringstekniske avsetninger, men føres nå som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandelen omfatter de beløp som selskapet forventer â motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Andelen skal nedskrives dersom den har falt i verdi. Verdifall inntrer da man har mottatt objektiv informasjon om at krav ikke betales. og der virkningen av dette kan måles på pålitelig måte. 3. KRITISKE REGNSKAPSESTIMATER OG VURDERINGER Selskapet har brukt estimater og gjort vurderinger som kan ha effekt pà eiendeler og gjeld også i neste regnskapsár. Estimater og vurderinger er basert pà tidligere erfaringer og andre tilgjengelige faktorer, og blir fortløpende evaluert. vurderingene inkluderer forventninger om fremtidige hendelser som man antar har betydning for selskapet.

19 4. TEKNISK REGNSKAPFOR SKADEFORSIKRINGPR Statnett Forsikring AS eies 1% av Statnett SF, og forsikrer kun risiki tilknyttet Statnett-konsemet. Selskapet skal tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester som et ledd i optimaliseringen av konsernets risikokostnad over tid. Selskapet har konsesjon til à tilby forsikringer innenfor alle skadeforsikringsbransjer, men tegner i hovedsak dekningerinnenfortinga/eiendeler. ansvars- og personforsikring.selskapetopptrerr hovedsaksom direkte tegnende. Forsikringsrisikoenhåndteresi stor grad ved at det avtales egenregningsmaksimaleri forsikringskontraktene. Dette gjøres både som maksimal enkeltskade og aggregert pr. forsikringsár. Det er inngått avtale om reassuranse tor personforsikringene i 213. Alle risiki skal prises ut i fra reell risiko, slik at krysssubsidiering eller favorisering av enkeltrisiki ikke forekommer. l stor grad oppnås dette ved bruk av frontende selskaper og kontakt med andre eksterne miljøer. Premieinntekter Forfalte brutlopremier InngåendepremieavsIII-13 Utgående premieavs Opptjent premie Ting! eiendeler Direkte forsikring Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring Gruppetivsforsikring Construction All Risk » Ansvarsforsikring Naturskadeforsikring E Mottatt gjentorsikring Ting! eiendeler O Totalt » Avgitt gjentorslkringspremie Forfall gjenforsikringspreiriie lnngaende promieavs. 1ll>l3 Utgående premieavs. 31/1213 Pilapt gjenforsikringspromie O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Opptjent premie f.e.r Brutto erstatninger Betalte erstatninger Inngáande arst avs 1/1-13 Utgående erslavs Brutto erstatninger O C O O O « G32 « » O O O O Brutto erstatningsansvar Forsikrlngsrelaterte driftskostnader Betalte piovisjorier Mottatte provisjoner Adrninistrasjonskostnader Brutto driftskostnader O O 17? MB f) Gjentorsikringsresultat Andel av bruttopramier Andel bruttoerslatninger Andol erstatningsavs Aridet erstatningsavs. 31/12-13 Gjenforsikringsresultat o 2ooo -12ooo aeos? l ( D U Erstatninger f.u.r. pr. bransje Resultat f.o.r. pr. bransje ~ Fortalte premieinntekter relaterer seg til forsikringer tegnet i Norge.

20 FORTS.4. TEKNISKREGNSKAPFORSKÅDEFORSIKRING 4.1 Spesifikasjon brutto erstatnlngsavsetnlng Construction Ansvars- Gruppellvs- AiiRisk forsikring forsikring Ulykkes forsikring Yrkesskade«forsikring Ting forsikring Total! Betalteerstatningeri 213 for skaderinntmffeti regnskapsarel213 Erstatningsavsetningpr for skader inntruffet i regnskapsåret Ansiátt erstatningskostnad for regnskapsåret Betalte erstatninger i 213 for skader inntruftetfor Erstatningsavsetningpr for skader innlrufiel før Erstafnlngsavsetningpr for skader innlruffetfør å. " " ' ' tidligere år B53 9 B B Spesifikasjonen ei satt opp eksklusive indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) 4.2 Sikkerhetsavsetnlng Selskapets samlede minstekrav til sikkerhetsavsetning er beregnet til I tillegg er det satt av slik at selskapets totale sikkerhetsavsetning er Poolordninger Selskapet tegner naturskadeforsikring etter naturskadeforsikringsloven. og er gjennom dette medlem i Naturskadepoolen. Andel for 213 er,3465%. Avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning fordeler seg som følger; Brutto Egenregnlng Avsetning for ikke opptjent premie Erstatningsavsetning Totalt Gjenforslkringsandel av forsikrlngsteknlske avsetninger Det er ikke foretatt noen nedskriving av gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske avsetningene. Det er ikke mottatt objektiv dokumentasjon som viser at reassurandørene ikke vil oppfylle sine forpliktelser etter de inngåtte gjenforsikringsavtalene. 5. FORSIKRINGTEKNISKEAVSETNINGER KLASSIFISERT SOM EGENKAPITAL Avsetnlngen til reassuranseavsetning, garantiordning og naturskadefond i egenkapitalen gir skattemessig fradrag, men er ikke en regnskapmessig kostnad. Forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisenng skaper midlertidige resultatforskjeller og grunnlag for utsatt skatt. Med endringer i forskrift om årsregnskap mm. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital Brutto avsetning Netto avsetning Reassuranseavsetning Avsetning til naturskadefond Avsetningtilgarantiorctningen Totaltw

21 6. AWIKLINGSSTATISTIKK FOR LANGHALET FORRETNING Oppsetlet viser urvikiingen av estimene erstatningskostnader for Ianghalet forretning, der det fortsatt er balanseført erstatningsavsetninger pr Yrkesskadeforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Ansvarsforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Spesifikasjonen er satt opp eksklusive indirekte skadebehandiingskostnader (ULAE).

22 7. SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring i utsatt skatt Korrigering fell tidligere àr Sum skattekostnad O Beregning av årets skatfegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller ') Endring i midlertidige forskjeller Endringer som ikke inngår i grunnlag for utsatt skattlskattefordel Anvendelse av fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Urealisene gevinster/tap pä verdipapirer Sum Årets skattemessige underskudd Skattemessig underskudd fremført fra tidligere àr Grunnlag utsatt skatt 27% utsatt skatt (skattefordel) ') Permanente forskjeller relaterer seg i all hovedsak til reahsasjoner av flnansurlc amlapsmndlermnen'ohri1aksmalooen

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS 31.03.2015 GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2015 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et resultat etter skatt på MNOK -3,7. Akkumulert pr. 3. kvartal var

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 1. kvartal 2017 2 Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer