Statnett. Årsrapport Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/"

Transkript

1 Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1

2 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Aktuars erklæring Kontrollkomiteens beretning 2

3 .....,i i 3

4 Statnettkonsernet Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Qlje- og energidepartementet. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Fakta om Statnett: Eier ca 11. km kraftledning Eier ca 7km nedgravd kabel og sjøkabel Eier ca 15 stasjoner Har investeringsplaner på 5-7mdr kr i kommende 1 års penode Har ca 11medarbeidere 4

5 Statnett Forsikring AS a» Statnett Forsikring AS ble etablert i 1998 og er et heleid datterselskap av Statnett SF. Selskapet har konsesjon til å drive direkteforsikring og reassuranse, dog begrenset til å gjelde overtakelse av risiko for selskaper i Statnettkonsernet hvor eierandelen er 5 % eller mer. Statnett Forsikring AS har virksomhet innenfor alle skadebransjer samt gruppeliv. Statnett Forsikring AS tilbyr konsernet fleksible forsikringsløsninger og behovstilpasset risikofinansiering til markedsriktige priser. Statnett Forsikring er lokalisert ved Statnetts hovedkontor i Oslo. 5

6 I _ J 1 Nøkkeltall BmapiMNoK1ooo Opptjent premie 5 44 f.e.r Finansinntekter Forvaltningskapital Skadeprosent Kostnadsprosent Combined ratio Solvensmargin 68 prosent Kapitaldeknings- 5 prosent

7 y... 7

8 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for W _.,,,,, Virksomhet og risiko i selskapet Statnett Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statnett SF. Selskapet har konsesjon som skadeforsikringsselskap med virkeområde begrenset til ä overta risiki fra selskaper tilhørende Statnettktiriserriet. lieruiider selvstendige juridiske enheter hvor Statnett SF har minimum 5% eierandel. Selskapet driver sin virksomhet fra Statnettkonserriets hovedkontor i ()slo. Selskapet har i 213 videreført sin strategi som risikobærer for Statnettkonserncts forsikririgsordriinger. Gjennom dette søker selskapet å oppnå sin hovedmälsetning om åbidra til å optimalisere konsernets risikokostnad over tid. I 213 har selskapet hatt eksponering innen forsikringsbransjene ting, ansvar og person. Fra tidligere å ha vært rcassurandm for frontende selskap innenfor tingforsikring, tegner selskapet siden l april 212 all risiko som direkte tbrsikringsletferaridør, men med begrenset eksponering. For personforsikring har selskapet begrenset sin eksponering ved äanskaffe en katastrofedekliiiig. Total overtatt risiko for egen regning er innenfor styrevedtatte eksponerirrgsranirner. liksponeririgsrailiineiie skal sikre at selskapets risikoeksponering er akseptabel i forhold til tilgjengelig kapital. Statnett Forsikring AS er medlem av Norsk Naturskadepool. Resultatutvikling og drift Selskapets netto opptjente premieinntekter for egen regning var i 213 MNOK 49,6. Dette er en økning på MNOK 5,5 fra 212. Økningen er i liovedsak knyttet til økning av premie for tingforsikring. Skadcprosemen i 213 er på 37%, en vesentlig reduksjon fra I 11% i 212. Kostnadsprosenten for egen regning ble redusert fra 7,5 % i 212 til 7 % i 213, som sammen med skadeprosenten gir en combined ratio på 44 % mot 119 % i 212. Det tbrsikringstekriiske resultatet for år 213 viser et underskudd på MNOK 9.1 etter endring i sikkerhetsavsetninger. Netto inntekter fra investeringer for 213 viser et overskudd på MNOK 22,1, sammcnligncl med MNOK 22,5 i 212. Dette tilsvarer en avkastning i 213 på 7.1 % santmeiiligiiet med 6.7 % for 212. Ved utløpet av året var 84% plassert i rentebærende papirer og 16 % i aksjefond. l)e finansielle eiendelene Lttgjorcieved årets slutt MNOK 333,6 sammenlignet med MNOK 345,5 ett år tidligere. Styret fastlegger den overordnete investeringsstrategien, herunder inål og risikoramnier for kapitallbrvaltniiigen. Selskapets finansielle risiko styres gjennom

9 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 M den vedtatte investeringsstrategien og rammene samt etablerte rutiner for rapportering og internkontroll. Risikoene er innenfor Finanstilsynets rammer og anbefalinger. Konsentrasjons- og til dels likviditetsrisiko styres ved fastsettelse av begrensninger for total risikoeksponering mot enkelpart. sektor og aktivaklasser. Markedsrisiko følges opp mot kapitaldckning, stresstest og rammer for renteeksponering.valutarisikoeii er begrenset som følge av lav grense for selskapets utenlandske aksjeplasseringer. Sum egenkapital og forpliktelser var pr. 31. desember' 213 på MNOK 356,4. hvorav kalkulerte lreintidige lorsikringsforpliktelser trtgjorde MNOK 248,9. lígenkapitaleii utgjorde MNOK 95 og bokført netto ansvarlig kapital MNOK 7,9. Dette gir en kapitaldekning på 5 %. Det er styrets oppfatning at kapitaldekriingen gir uttrykk for at selskapets finansielle styrke og risikobærende evne er god. Selskapets resultat før skatt ble et overskudd på MNOK 1,5, sammenlignet med et civerskudcl på MNOK 7,1 i 212. Tolalresultat etter skatt ble et overskudd på MNOK 11,4. Utsiktene fremover Statnett SF har en vekststrategi for konnneiide 1 àrsperiode som medfører en 4% økning av anleggsmasseii. Statnett Forsikring AS har solid økonomi og vil løpende vurdere ytterligere risikoovertakelse. ls) Statnett Forsikring AS har iverksatt neidvendige tiltak for å tilpasse seg Solvens ll regelverket. Disse gjøres etappevis og i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet. Selskapet har siden 2llgjennorntkart en årlig ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Asscsmcm). Simuleringer av Statnett Forsikrings AS balanse viser at selskapets soliditet vil være godt innenfor krax-'erte i det nye regelverket og tillater videre vekst. Organisasjon, personalforhold og miljø Selskapets administrasjon består av to personer. én kvinne og en mann. Styret i selskapet består av tre kvinner og tre menn. Selskapets drift er basert på kjøp av tjenester fra eksterne leverandører innenfor timrädeiie regnskapsføring. linanslorvaltning. skadebehandlirig og funksjonen ansvarshavende aktuar. liorskriftsriiessige opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, styret og kontrollkomité er gitt i note 8 i årsregnskapet for 213. Det har ikke vaert langtids sykefravær, skader eller tllykker i løpet av 213. Det er i den anledning ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerhet. utover de generelle arbeidsmiljø- og HMS tiltak soni er iverksatt i Statnett konsernet.

10 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan niedføre særlig påvirkning av det ytre niiljø. Aksjekapital og aksjonærforhold Ved utgangen av 213 hadde Statnett Forsikring en aksjekapital på MNOK 3,2. Selskapet har én aksjonær. Statnett SF. Forutsetning om fortsatt drift Under lienvisning til regnskapslovens 3-321bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen. l)et er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Selskapets overskudd på NOK l etter skatt foreslås utbetalt som utbytte. Oslo, 1 l. februar 214 l Styret for Statnett Forsikring AS a i \ 1 1\ -j j `. Iv 4 I A / # I j' E j D; /4:.--5 IL: f' Å \- ` \\f In i, / J' L y l'ui(. ba' /f IQ!» V («V ) } t L l j Marie Jore Ritterberg Bente Bakka Hilde Horgen Thle/rstad Styrets leder Nestleder LL Mr f om/la «\ i 2" ; I " i t I n 'f -5/ _", _.. Thor Johansen Anders W Færden Kaare O. Hagness Anita E Svendsen Adm. direktør w _\

11 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Teknisk regnskap for skadeforsikring Note PREMIEINNTEKTER 4 Forfaltebruttopremier ~Avgittegjenforsikringspremier Endringi avsetningfor ikke opptjentbruttopremie Endringi gjenforsikringsandeiav ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for gen regning Allokert investeringävkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andreforsikringsrelaterteinntekter ERSTATNINGSKOSTNADER 4 Betalteerstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endringi erstatningsavsetning: Brutto ~ Gjenforsikringsande! Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTEDRIFTSKOSTNADER 4. 8 Forsikringsrel.admkostnader inkl. provisjonerfor mottatt gjenforsikring Mottate provisjonerfor avgitt gienforsikringog gevinstavtaier O Sum torsikringsrelaterta kostnader for egen regning RESULTATAVTEKNISKREGNSKAPFØR SlKKERHETSAVSETNINGER ENDRINGI SIKKERHETSAVSETNINGMV. Endringi sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetniäng mv RESULTATAVTEKNISKREGNSKAP

12 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Ikke-teknisk regnskap for skadeforsikring Note NETTOINNTEKTERFRA INVESTERINGER 11 Renteinntektog utbyttem.v. på finansielle eiendeler verdiendringer pà investeringer Realisert gevinstog tap pà investeringer Administrasjonskostnaderknyttettil investeringer, herunder rentekostnader « Sum nettoinntekterfra investeriæer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap S Andreinntekter Andre kostnader O RESULTATAV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTATFØRSKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTATFØRANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTÅLRESULTAT G11 21

13 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Eiendeler Note lnvesterlnger 11 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Ullàn og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjerog andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med last avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Gjenforslkrlngsandel av brutto forsikringsiorpllktolser 4 Gjenforsikringsande! av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sufljgnforslkrlngsandol av bruttoforsikriflsforpliktelsor FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretninger; Forsikringstakere 13 Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenlorsikring Andre fordringer Sum fordringer ANDREEIENDELER Kasse.bank Eiendeler ved skatt 7 Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTEKOSTNADER OG OPPTJENTEIKKE MOTTATTE lnntekter Andrelorskuddsbelallekostnaderog oppyenteikkemottatteinntekter Sum lorskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte Inntekter SUM EIENDELER

14 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Egenkapital og forpliktelser Note INNSKUTTEGENKAPITAL 1 Selskapskapital Aksjekapital(32 aksjera NOK 1.) Sum innskutt egenkapital OPPTJENTEGENKAPITAL 5, 1 Avsetning til naturskadelondet Avsetning til garantiordningen Annen Opptjentegenkapital Sum opptjentegenkapital FORSIKRINGSFORPLIKTELSERBRUTTO 4. 6 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetnlng m.v. Sikkerhetsavsetning m.v Sum sikkerhetsavsetnlngmv Sum forsikringsforpliktelserbrutto Avsetninger for forpliktelser Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger tor forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente Inntekter Andre pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum páløpte kostnaderog mottatteikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITALOG FORPLIKTELSER til Oslo, I styretforstatnettforsikringas f, /,~--7 t_,-.. v V l / l _ «)._B_' 5_ 7"- ~ f* ut; " Marie Jore Ritterberg r» Bente {1u\-.k;;«Styrets lertc-r Nestleder,' f. x,, f' l L -r z ( S, i.' /' L» "711 t f Kaare Of Iagm:-55 HildeHorgenThor/stad W AndersW Færdenyw I 'i.-:,_.z/ i _< AnitaE Svendsen Ad'n Direktør -.ímm

15 Oppstilling over endring i egenkapital - STATNETTFORSIKRINGAS - ENDRING I EGENKAPITALEN PR Aksjakapital Opptjent Avsetning lil Avsetning til egenkapital nalursliadefond garantiordning Egenkflflal J Åretsresuital D Lndnng i avsetninglil naturskadelond B25-2 B62825 Endringi avselmngtilgaranlnovdningen Egenkapital Åretsresulia! Utbytte Endringi avsetningtilnalurskadelond V Endrirggiavsetningtilgaranliordningen « Egenkapital _ sum O

16 Kontantstmmogpstilling - STATNETTFORSIKRINGAS Likviditet fra forsikringsdrift lnnbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Betalt skatt Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift Likviditet fra investeringer innbetalt finans investert obligasjoner/innskudd netto investert aksjer/aksjefond netto Netto kontantstrøm fra investeringer Likviditet fra finansiering Betalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansiering -2-2 Netto kontantstrøm i perioden Bankbehoidning ved perioden begynnelse Bankbehoidning ved periodens slutt

17 Noter til årsregnskap213 1.GENERELL informasjon - statnetf FoRsIKRiiié'$ Statnett Forsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital NOK 3.2mill. Statnett Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av Statnett SF, og har konsesjon til á drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer. Statnett Forsikring AS tilbyr tjenester og produkter innen risikostyring og risikoavlastning til Statnett-konsernet. Selskapet driver sin virksomhet i Norge, i hovedsak innenfor det norske forsikringsmarkedet. Selskapets forretningside er å tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester til Statnettkonsernet. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Forskrift for Årsregnskap for forsikringsselskaper av 16. desember 1998, Lov om Årsregnskap mv. av 17. Juli 1998 samt god regnskapsskikk. Forskriften ble sist endret pr , og medfører en ytterligere tilpasning til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tilpasningen gjelder spesielt innregning og måling, samt krav til opplysninger i noter. Regnskapet presenteres i NOK i hele kroner. Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres l takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikririgsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Brutto premie er vist før fralrekk av eventuelle provisjoner. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen nàr selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelig kjøp og salg er regnskapsført pà transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes nàr de kontraktsmessige rettene til kontantslrømmene fra eiendelen utløper, eller nàr selskapet overfører eiendelen i en transaksjon der all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap overføres. Selskapet klassifiserer sine investeringer i følgende kategorier; finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet, lan og fordringer, investeringer holdt til forfall og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifikasjonen er avhengig av formålet med investeringen. Selskapet vurderer pr alle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon pà armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert pà børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag fram til og med balansedagen. Endringer i virkelig verdi i finansielle eiendeler klassifisert som virkelig verdi over resultatet blir resultatført og presentert i finansinntekter / -kostnader. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter tegnes kun for risikoeksponeringer innen Statnett-konsernet. Gjennom regelmessig rlsikokartlegging identifiseres og vurderes aktuelle forsikringsengasjementer ut fra selskapets løpende tegningskriterier og kapasiteter. Engasjementenes størrelse dimensjoneres godt innenfor selskapets løpende vedtatte eksponeringsrammer. Statnett Forsikring tilbyr selekterte forsikrings» poliser for Statnett~konsernet basert pà markedsmessige dekningsvilkàr, korrekt skadebehandling og et markedstilpasset premienivá. Selskapets engasjementer i 213 omfatter tingforsikring, ansvars-. prosjekteksponeringer av begrenset omfang samt alminnelige personforsikringsdekninger for alle ansatte i Statnett Risikooverføring til reassuransemarkedet benyttes for à begrense omfanget av mulige katastrofeskader innenfor person. Det stilles krav til minimum "A~" rating hos reassurandør.

18 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter báde periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsattskatt er beregnetmed27% pá grunnlagav de midlertidigeforskjellersom eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatlereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Forsikringstekniske avsetninger Finanstilsynet har utarbeidet minimumskrav for premieavsetning (ikke opptjent premie), erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, og reassuranseavsetning. I tillegg avsettes midler til skadeforsikringsselskapenes garantiordning og til naturskadefondet. Premieavsetning Premieavsetningen består av avsetning for ikke opptjent brutto premie, med tillegg av ikke opptjent naturskadepremie. Erstatningsavsefning Avsetningen dekker skader som er oppstått og meldt ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg skal avsetningen dekke skader som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet. For inntrufne, ikke meldte skader avsettes det ved hjelp av statistiske metoder, beregnet av aktuaren. Sikkerhetsavsetning Denne avsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i selskapets risiko. Reassuranseavsetning i annen egenkapital Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Naturskadeforid Alle norske forsikringsselskaper som tegner brannforsikring er pålagt á delta i Naturskadepoolen. Driftsoverskuddet pà ordningen settes av til naturskadefondet. Avsetningen kan bare benyttes til à dekke kostnader i forbindelse med naturskader. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngá som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Belepsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Avsetning til garantiordning Avsetningen skal være en garanti for at forsikringstakerens krav blir oppfylt. Det skal avsettes 1% av selskapets direkte opptjente brutto premie per år. Avsetningen begrenses dog til 1,5% av de tre siste àrs direkte opptjente brutto premie. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngà som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i beregningen for perioden er ført mot egenkapitalen, Beløpsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske brutfoavsetninger Gjenforsikringsandelen ble tidligere ført som fradrag pà forsikringstekniske avsetninger, men føres nå som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandelen omfatter de beløp som selskapet forventer â motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Andelen skal nedskrives dersom den har falt i verdi. Verdifall inntrer da man har mottatt objektiv informasjon om at krav ikke betales. og der virkningen av dette kan måles på pålitelig måte. 3. KRITISKE REGNSKAPSESTIMATER OG VURDERINGER Selskapet har brukt estimater og gjort vurderinger som kan ha effekt pà eiendeler og gjeld også i neste regnskapsár. Estimater og vurderinger er basert pà tidligere erfaringer og andre tilgjengelige faktorer, og blir fortløpende evaluert. vurderingene inkluderer forventninger om fremtidige hendelser som man antar har betydning for selskapet.

19 4. TEKNISK REGNSKAPFOR SKADEFORSIKRINGPR Statnett Forsikring AS eies 1% av Statnett SF, og forsikrer kun risiki tilknyttet Statnett-konsemet. Selskapet skal tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester som et ledd i optimaliseringen av konsernets risikokostnad over tid. Selskapet har konsesjon til à tilby forsikringer innenfor alle skadeforsikringsbransjer, men tegner i hovedsak dekningerinnenfortinga/eiendeler. ansvars- og personforsikring.selskapetopptrerr hovedsaksom direkte tegnende. Forsikringsrisikoenhåndteresi stor grad ved at det avtales egenregningsmaksimaleri forsikringskontraktene. Dette gjøres både som maksimal enkeltskade og aggregert pr. forsikringsár. Det er inngått avtale om reassuranse tor personforsikringene i 213. Alle risiki skal prises ut i fra reell risiko, slik at krysssubsidiering eller favorisering av enkeltrisiki ikke forekommer. l stor grad oppnås dette ved bruk av frontende selskaper og kontakt med andre eksterne miljøer. Premieinntekter Forfalte brutlopremier InngåendepremieavsIII-13 Utgående premieavs Opptjent premie Ting! eiendeler Direkte forsikring Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring Gruppetivsforsikring Construction All Risk » Ansvarsforsikring Naturskadeforsikring E Mottatt gjentorsikring Ting! eiendeler O Totalt » Avgitt gjentorslkringspremie Forfall gjenforsikringspreiriie lnngaende promieavs. 1ll>l3 Utgående premieavs. 31/1213 Pilapt gjenforsikringspromie O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Opptjent premie f.e.r Brutto erstatninger Betalte erstatninger Inngáande arst avs 1/1-13 Utgående erslavs Brutto erstatninger O C O O O « G32 « » O O O O Brutto erstatningsansvar Forsikrlngsrelaterte driftskostnader Betalte piovisjorier Mottatte provisjoner Adrninistrasjonskostnader Brutto driftskostnader O O 17? MB f) Gjentorsikringsresultat Andel av bruttopramier Andel bruttoerslatninger Andol erstatningsavs Aridet erstatningsavs. 31/12-13 Gjenforsikringsresultat o 2ooo -12ooo aeos? l ( D U Erstatninger f.u.r. pr. bransje Resultat f.o.r. pr. bransje ~ Fortalte premieinntekter relaterer seg til forsikringer tegnet i Norge.

20 FORTS.4. TEKNISKREGNSKAPFORSKÅDEFORSIKRING 4.1 Spesifikasjon brutto erstatnlngsavsetnlng Construction Ansvars- Gruppellvs- AiiRisk forsikring forsikring Ulykkes forsikring Yrkesskade«forsikring Ting forsikring Total! Betalteerstatningeri 213 for skaderinntmffeti regnskapsarel213 Erstatningsavsetningpr for skader inntruffet i regnskapsåret Ansiátt erstatningskostnad for regnskapsåret Betalte erstatninger i 213 for skader inntruftetfor Erstatningsavsetningpr for skader innlrufiel før Erstafnlngsavsetningpr for skader innlruffetfør å. " " ' ' tidligere år B53 9 B B Spesifikasjonen ei satt opp eksklusive indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) 4.2 Sikkerhetsavsetnlng Selskapets samlede minstekrav til sikkerhetsavsetning er beregnet til I tillegg er det satt av slik at selskapets totale sikkerhetsavsetning er Poolordninger Selskapet tegner naturskadeforsikring etter naturskadeforsikringsloven. og er gjennom dette medlem i Naturskadepoolen. Andel for 213 er,3465%. Avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning fordeler seg som følger; Brutto Egenregnlng Avsetning for ikke opptjent premie Erstatningsavsetning Totalt Gjenforslkringsandel av forsikrlngsteknlske avsetninger Det er ikke foretatt noen nedskriving av gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske avsetningene. Det er ikke mottatt objektiv dokumentasjon som viser at reassurandørene ikke vil oppfylle sine forpliktelser etter de inngåtte gjenforsikringsavtalene. 5. FORSIKRINGTEKNISKEAVSETNINGER KLASSIFISERT SOM EGENKAPITAL Avsetnlngen til reassuranseavsetning, garantiordning og naturskadefond i egenkapitalen gir skattemessig fradrag, men er ikke en regnskapmessig kostnad. Forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisenng skaper midlertidige resultatforskjeller og grunnlag for utsatt skatt. Med endringer i forskrift om årsregnskap mm. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital Brutto avsetning Netto avsetning Reassuranseavsetning Avsetning til naturskadefond Avsetningtilgarantiorctningen Totaltw

21 6. AWIKLINGSSTATISTIKK FOR LANGHALET FORRETNING Oppsetlet viser urvikiingen av estimene erstatningskostnader for Ianghalet forretning, der det fortsatt er balanseført erstatningsavsetninger pr Yrkesskadeforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Ansvarsforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Spesifikasjonen er satt opp eksklusive indirekte skadebehandiingskostnader (ULAE).

22 7. SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring i utsatt skatt Korrigering fell tidligere àr Sum skattekostnad O Beregning av årets skatfegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller ') Endring i midlertidige forskjeller Endringer som ikke inngår i grunnlag for utsatt skattlskattefordel Anvendelse av fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Urealisene gevinster/tap pä verdipapirer Sum Årets skattemessige underskudd Skattemessig underskudd fremført fra tidligere àr Grunnlag utsatt skatt 27% utsatt skatt (skattefordel) ') Permanente forskjeller relaterer seg i all hovedsak til reahsasjoner av flnansurlc amlapsmndlermnen'ohri1aksmalooen

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Opptjente bruttopremier 158 807 - Gjenforsikringsandeler av opptjente

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent)

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent) 2014 Årsrapport Nøkkeltall Forvaltningskapital Premie f.e.r Mill.kr 600 500 400 300 200 Mill.kr 120 100 80 60 40 100 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2002 2003 2004

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av møtende aksjonærer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av møtende aksjonærer Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA Oslo, 24. november 2006 INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Protector Forsikring ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer