Statnett. Årsrapport Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/"

Transkript

1 Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1

2 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Aktuars erklæring Kontrollkomiteens beretning 2

3 .....,i i 3

4 Statnettkonsernet Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Qlje- og energidepartementet. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Fakta om Statnett: Eier ca 11. km kraftledning Eier ca 7km nedgravd kabel og sjøkabel Eier ca 15 stasjoner Har investeringsplaner på 5-7mdr kr i kommende 1 års penode Har ca 11medarbeidere 4

5 Statnett Forsikring AS a» Statnett Forsikring AS ble etablert i 1998 og er et heleid datterselskap av Statnett SF. Selskapet har konsesjon til å drive direkteforsikring og reassuranse, dog begrenset til å gjelde overtakelse av risiko for selskaper i Statnettkonsernet hvor eierandelen er 5 % eller mer. Statnett Forsikring AS har virksomhet innenfor alle skadebransjer samt gruppeliv. Statnett Forsikring AS tilbyr konsernet fleksible forsikringsløsninger og behovstilpasset risikofinansiering til markedsriktige priser. Statnett Forsikring er lokalisert ved Statnetts hovedkontor i Oslo. 5

6 I _ J 1 Nøkkeltall BmapiMNoK1ooo Opptjent premie 5 44 f.e.r Finansinntekter Forvaltningskapital Skadeprosent Kostnadsprosent Combined ratio Solvensmargin 68 prosent Kapitaldeknings- 5 prosent

7 y... 7

8 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for W _.,,,,, Virksomhet og risiko i selskapet Statnett Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statnett SF. Selskapet har konsesjon som skadeforsikringsselskap med virkeområde begrenset til ä overta risiki fra selskaper tilhørende Statnettktiriserriet. lieruiider selvstendige juridiske enheter hvor Statnett SF har minimum 5% eierandel. Selskapet driver sin virksomhet fra Statnettkonserriets hovedkontor i ()slo. Selskapet har i 213 videreført sin strategi som risikobærer for Statnettkonserncts forsikririgsordriinger. Gjennom dette søker selskapet å oppnå sin hovedmälsetning om åbidra til å optimalisere konsernets risikokostnad over tid. I 213 har selskapet hatt eksponering innen forsikringsbransjene ting, ansvar og person. Fra tidligere å ha vært rcassurandm for frontende selskap innenfor tingforsikring, tegner selskapet siden l april 212 all risiko som direkte tbrsikringsletferaridør, men med begrenset eksponering. For personforsikring har selskapet begrenset sin eksponering ved äanskaffe en katastrofedekliiiig. Total overtatt risiko for egen regning er innenfor styrevedtatte eksponerirrgsranirner. liksponeririgsrailiineiie skal sikre at selskapets risikoeksponering er akseptabel i forhold til tilgjengelig kapital. Statnett Forsikring AS er medlem av Norsk Naturskadepool. Resultatutvikling og drift Selskapets netto opptjente premieinntekter for egen regning var i 213 MNOK 49,6. Dette er en økning på MNOK 5,5 fra 212. Økningen er i liovedsak knyttet til økning av premie for tingforsikring. Skadcprosemen i 213 er på 37%, en vesentlig reduksjon fra I 11% i 212. Kostnadsprosenten for egen regning ble redusert fra 7,5 % i 212 til 7 % i 213, som sammen med skadeprosenten gir en combined ratio på 44 % mot 119 % i 212. Det tbrsikringstekriiske resultatet for år 213 viser et underskudd på MNOK 9.1 etter endring i sikkerhetsavsetninger. Netto inntekter fra investeringer for 213 viser et overskudd på MNOK 22,1, sammcnligncl med MNOK 22,5 i 212. Dette tilsvarer en avkastning i 213 på 7.1 % santmeiiligiiet med 6.7 % for 212. Ved utløpet av året var 84% plassert i rentebærende papirer og 16 % i aksjefond. l)e finansielle eiendelene Lttgjorcieved årets slutt MNOK 333,6 sammenlignet med MNOK 345,5 ett år tidligere. Styret fastlegger den overordnete investeringsstrategien, herunder inål og risikoramnier for kapitallbrvaltniiigen. Selskapets finansielle risiko styres gjennom

9 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 M den vedtatte investeringsstrategien og rammene samt etablerte rutiner for rapportering og internkontroll. Risikoene er innenfor Finanstilsynets rammer og anbefalinger. Konsentrasjons- og til dels likviditetsrisiko styres ved fastsettelse av begrensninger for total risikoeksponering mot enkelpart. sektor og aktivaklasser. Markedsrisiko følges opp mot kapitaldckning, stresstest og rammer for renteeksponering.valutarisikoeii er begrenset som følge av lav grense for selskapets utenlandske aksjeplasseringer. Sum egenkapital og forpliktelser var pr. 31. desember' 213 på MNOK 356,4. hvorav kalkulerte lreintidige lorsikringsforpliktelser trtgjorde MNOK 248,9. lígenkapitaleii utgjorde MNOK 95 og bokført netto ansvarlig kapital MNOK 7,9. Dette gir en kapitaldekning på 5 %. Det er styrets oppfatning at kapitaldekriingen gir uttrykk for at selskapets finansielle styrke og risikobærende evne er god. Selskapets resultat før skatt ble et overskudd på MNOK 1,5, sammenlignet med et civerskudcl på MNOK 7,1 i 212. Tolalresultat etter skatt ble et overskudd på MNOK 11,4. Utsiktene fremover Statnett SF har en vekststrategi for konnneiide 1 àrsperiode som medfører en 4% økning av anleggsmasseii. Statnett Forsikring AS har solid økonomi og vil løpende vurdere ytterligere risikoovertakelse. ls) Statnett Forsikring AS har iverksatt neidvendige tiltak for å tilpasse seg Solvens ll regelverket. Disse gjøres etappevis og i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet. Selskapet har siden 2llgjennorntkart en årlig ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Asscsmcm). Simuleringer av Statnett Forsikrings AS balanse viser at selskapets soliditet vil være godt innenfor krax-'erte i det nye regelverket og tillater videre vekst. Organisasjon, personalforhold og miljø Selskapets administrasjon består av to personer. én kvinne og en mann. Styret i selskapet består av tre kvinner og tre menn. Selskapets drift er basert på kjøp av tjenester fra eksterne leverandører innenfor timrädeiie regnskapsføring. linanslorvaltning. skadebehandlirig og funksjonen ansvarshavende aktuar. liorskriftsriiessige opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, styret og kontrollkomité er gitt i note 8 i årsregnskapet for 213. Det har ikke vaert langtids sykefravær, skader eller tllykker i løpet av 213. Det er i den anledning ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerhet. utover de generelle arbeidsmiljø- og HMS tiltak soni er iverksatt i Statnett konsernet.

10 Statnett Forsikring AS - Årsberetning for 213 Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan niedføre særlig påvirkning av det ytre niiljø. Aksjekapital og aksjonærforhold Ved utgangen av 213 hadde Statnett Forsikring en aksjekapital på MNOK 3,2. Selskapet har én aksjonær. Statnett SF. Forutsetning om fortsatt drift Under lienvisning til regnskapslovens 3-321bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen. l)et er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Selskapets overskudd på NOK l etter skatt foreslås utbetalt som utbytte. Oslo, 1 l. februar 214 l Styret for Statnett Forsikring AS a i \ 1 1\ -j j `. Iv 4 I A / # I j' E j D; /4:.--5 IL: f' Å \- ` \\f In i, / J' L y l'ui(. ba' /f IQ!» V («V ) } t L l j Marie Jore Ritterberg Bente Bakka Hilde Horgen Thle/rstad Styrets leder Nestleder LL Mr f om/la «\ i 2" ; I " i t I n 'f -5/ _", _.. Thor Johansen Anders W Færden Kaare O. Hagness Anita E Svendsen Adm. direktør w _\

11 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Teknisk regnskap for skadeforsikring Note PREMIEINNTEKTER 4 Forfaltebruttopremier ~Avgittegjenforsikringspremier Endringi avsetningfor ikke opptjentbruttopremie Endringi gjenforsikringsandeiav ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for gen regning Allokert investeringävkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andreforsikringsrelaterteinntekter ERSTATNINGSKOSTNADER 4 Betalteerstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endringi erstatningsavsetning: Brutto ~ Gjenforsikringsande! Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTEDRIFTSKOSTNADER 4. 8 Forsikringsrel.admkostnader inkl. provisjonerfor mottatt gjenforsikring Mottate provisjonerfor avgitt gienforsikringog gevinstavtaier O Sum torsikringsrelaterta kostnader for egen regning RESULTATAVTEKNISKREGNSKAPFØR SlKKERHETSAVSETNINGER ENDRINGI SIKKERHETSAVSETNINGMV. Endringi sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetniäng mv RESULTATAVTEKNISKREGNSKAP

12 Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Ikke-teknisk regnskap for skadeforsikring Note NETTOINNTEKTERFRA INVESTERINGER 11 Renteinntektog utbyttem.v. på finansielle eiendeler verdiendringer pà investeringer Realisert gevinstog tap pà investeringer Administrasjonskostnaderknyttettil investeringer, herunder rentekostnader « Sum nettoinntekterfra investeriæer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap S Andreinntekter Andre kostnader O RESULTATAV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTATFØRSKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTATFØRANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTÅLRESULTAT G11 21

13 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Eiendeler Note lnvesterlnger 11 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Ullàn og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjerog andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med last avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Gjenforslkrlngsandel av brutto forsikringsiorpllktolser 4 Gjenforsikringsande! av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sufljgnforslkrlngsandol av bruttoforsikriflsforpliktelsor FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretninger; Forsikringstakere 13 Mellommenn Fordringer i forbindelse med gjenlorsikring Andre fordringer Sum fordringer ANDREEIENDELER Kasse.bank Eiendeler ved skatt 7 Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTEKOSTNADER OG OPPTJENTEIKKE MOTTATTE lnntekter Andrelorskuddsbelallekostnaderog oppyenteikkemottatteinntekter Sum lorskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte Inntekter SUM EIENDELER

14 Balanse - STATNETT FORSIKRING AS - Egenkapital og forpliktelser Note INNSKUTTEGENKAPITAL 1 Selskapskapital Aksjekapital(32 aksjera NOK 1.) Sum innskutt egenkapital OPPTJENTEGENKAPITAL 5, 1 Avsetning til naturskadelondet Avsetning til garantiordningen Annen Opptjentegenkapital Sum opptjentegenkapital FORSIKRINGSFORPLIKTELSERBRUTTO 4. 6 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetnlng m.v. Sikkerhetsavsetning m.v Sum sikkerhetsavsetnlngmv Sum forsikringsforpliktelserbrutto Avsetninger for forpliktelser Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger tor forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente Inntekter Andre pàløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum páløpte kostnaderog mottatteikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITALOG FORPLIKTELSER til Oslo, I styretforstatnettforsikringas f, /,~--7 t_,-.. v V l / l _ «)._B_' 5_ 7"- ~ f* ut; " Marie Jore Ritterberg r» Bente {1u\-.k;;«Styrets lertc-r Nestleder,' f. x,, f' l L -r z ( S, i.' /' L» "711 t f Kaare Of Iagm:-55 HildeHorgenThor/stad W AndersW Færdenyw I 'i.-:,_.z/ i _< AnitaE Svendsen Ad'n Direktør -.ímm

15 Oppstilling over endring i egenkapital - STATNETTFORSIKRINGAS - ENDRING I EGENKAPITALEN PR Aksjakapital Opptjent Avsetning lil Avsetning til egenkapital nalursliadefond garantiordning Egenkflflal J Åretsresuital D Lndnng i avsetninglil naturskadelond B25-2 B62825 Endringi avselmngtilgaranlnovdningen Egenkapital Åretsresulia! Utbytte Endringi avsetningtilnalurskadelond V Endrirggiavsetningtilgaranliordningen « Egenkapital _ sum O

16 Kontantstmmogpstilling - STATNETTFORSIKRINGAS Likviditet fra forsikringsdrift lnnbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Betalt skatt Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift Likviditet fra investeringer innbetalt finans investert obligasjoner/innskudd netto investert aksjer/aksjefond netto Netto kontantstrøm fra investeringer Likviditet fra finansiering Betalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansiering -2-2 Netto kontantstrøm i perioden Bankbehoidning ved perioden begynnelse Bankbehoidning ved periodens slutt

17 Noter til årsregnskap213 1.GENERELL informasjon - statnetf FoRsIKRiiié'$ Statnett Forsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital NOK 3.2mill. Statnett Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eid av Statnett SF, og har konsesjon til á drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer. Statnett Forsikring AS tilbyr tjenester og produkter innen risikostyring og risikoavlastning til Statnett-konsernet. Selskapet driver sin virksomhet i Norge, i hovedsak innenfor det norske forsikringsmarkedet. Selskapets forretningside er å tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester til Statnettkonsernet. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Forskrift for Årsregnskap for forsikringsselskaper av 16. desember 1998, Lov om Årsregnskap mv. av 17. Juli 1998 samt god regnskapsskikk. Forskriften ble sist endret pr , og medfører en ytterligere tilpasning til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tilpasningen gjelder spesielt innregning og måling, samt krav til opplysninger i noter. Regnskapet presenteres i NOK i hele kroner. Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres l takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikririgsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Brutto premie er vist før fralrekk av eventuelle provisjoner. Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler innregnes i balansen nàr selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelig kjøp og salg er regnskapsført pà transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes nàr de kontraktsmessige rettene til kontantslrømmene fra eiendelen utløper, eller nàr selskapet overfører eiendelen i en transaksjon der all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap overføres. Selskapet klassifiserer sine investeringer i følgende kategorier; finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet, lan og fordringer, investeringer holdt til forfall og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifikasjonen er avhengig av formålet med investeringen. Selskapet vurderer pr alle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdiopsjonen dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon pà armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert pà børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag fram til og med balansedagen. Endringer i virkelig verdi i finansielle eiendeler klassifisert som virkelig verdi over resultatet blir resultatført og presentert i finansinntekter / -kostnader. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter tegnes kun for risikoeksponeringer innen Statnett-konsernet. Gjennom regelmessig rlsikokartlegging identifiseres og vurderes aktuelle forsikringsengasjementer ut fra selskapets løpende tegningskriterier og kapasiteter. Engasjementenes størrelse dimensjoneres godt innenfor selskapets løpende vedtatte eksponeringsrammer. Statnett Forsikring tilbyr selekterte forsikrings» poliser for Statnett~konsernet basert pà markedsmessige dekningsvilkàr, korrekt skadebehandling og et markedstilpasset premienivá. Selskapets engasjementer i 213 omfatter tingforsikring, ansvars-. prosjekteksponeringer av begrenset omfang samt alminnelige personforsikringsdekninger for alle ansatte i Statnett Risikooverføring til reassuransemarkedet benyttes for à begrense omfanget av mulige katastrofeskader innenfor person. Det stilles krav til minimum "A~" rating hos reassurandør.

18 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter báde periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsattskatt er beregnetmed27% pá grunnlagav de midlertidigeforskjellersom eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatlereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Forsikringstekniske avsetninger Finanstilsynet har utarbeidet minimumskrav for premieavsetning (ikke opptjent premie), erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, og reassuranseavsetning. I tillegg avsettes midler til skadeforsikringsselskapenes garantiordning og til naturskadefondet. Premieavsetning Premieavsetningen består av avsetning for ikke opptjent brutto premie, med tillegg av ikke opptjent naturskadepremie. Erstatningsavsefning Avsetningen dekker skader som er oppstått og meldt ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg skal avsetningen dekke skader som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet. For inntrufne, ikke meldte skader avsettes det ved hjelp av statistiske metoder, beregnet av aktuaren. Sikkerhetsavsetning Denne avsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i selskapets risiko. Reassuranseavsetning i annen egenkapital Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Naturskadeforid Alle norske forsikringsselskaper som tegner brannforsikring er pålagt á delta i Naturskadepoolen. Driftsoverskuddet pà ordningen settes av til naturskadefondet. Avsetningen kan bare benyttes til à dekke kostnader i forbindelse med naturskader. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngá som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Belepsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Avsetning til garantiordning Avsetningen skal være en garanti for at forsikringstakerens krav blir oppfylt. Det skal avsettes 1% av selskapets direkte opptjente brutto premie per år. Avsetningen begrenses dog til 1,5% av de tre siste àrs direkte opptjente brutto premie. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngà som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i beregningen for perioden er ført mot egenkapitalen, Beløpsmessig konsekvens av prinsippendringen vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske brutfoavsetninger Gjenforsikringsandelen ble tidligere ført som fradrag pà forsikringstekniske avsetninger, men føres nå som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandelen omfatter de beløp som selskapet forventer â motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Andelen skal nedskrives dersom den har falt i verdi. Verdifall inntrer da man har mottatt objektiv informasjon om at krav ikke betales. og der virkningen av dette kan måles på pålitelig måte. 3. KRITISKE REGNSKAPSESTIMATER OG VURDERINGER Selskapet har brukt estimater og gjort vurderinger som kan ha effekt pà eiendeler og gjeld også i neste regnskapsár. Estimater og vurderinger er basert pà tidligere erfaringer og andre tilgjengelige faktorer, og blir fortløpende evaluert. vurderingene inkluderer forventninger om fremtidige hendelser som man antar har betydning for selskapet.

19 4. TEKNISK REGNSKAPFOR SKADEFORSIKRINGPR Statnett Forsikring AS eies 1% av Statnett SF, og forsikrer kun risiki tilknyttet Statnett-konsemet. Selskapet skal tilby konkurransedyktige forsikringer og tilknyttede tjenester som et ledd i optimaliseringen av konsernets risikokostnad over tid. Selskapet har konsesjon til à tilby forsikringer innenfor alle skadeforsikringsbransjer, men tegner i hovedsak dekningerinnenfortinga/eiendeler. ansvars- og personforsikring.selskapetopptrerr hovedsaksom direkte tegnende. Forsikringsrisikoenhåndteresi stor grad ved at det avtales egenregningsmaksimaleri forsikringskontraktene. Dette gjøres både som maksimal enkeltskade og aggregert pr. forsikringsár. Det er inngått avtale om reassuranse tor personforsikringene i 213. Alle risiki skal prises ut i fra reell risiko, slik at krysssubsidiering eller favorisering av enkeltrisiki ikke forekommer. l stor grad oppnås dette ved bruk av frontende selskaper og kontakt med andre eksterne miljøer. Premieinntekter Forfalte brutlopremier InngåendepremieavsIII-13 Utgående premieavs Opptjent premie Ting! eiendeler Direkte forsikring Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring Gruppetivsforsikring Construction All Risk » Ansvarsforsikring Naturskadeforsikring E Mottatt gjentorsikring Ting! eiendeler O Totalt » Avgitt gjentorslkringspremie Forfall gjenforsikringspreiriie lnngaende promieavs. 1ll>l3 Utgående premieavs. 31/1213 Pilapt gjenforsikringspromie O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Opptjent premie f.e.r Brutto erstatninger Betalte erstatninger Inngáande arst avs 1/1-13 Utgående erslavs Brutto erstatninger O C O O O « G32 « » O O O O Brutto erstatningsansvar Forsikrlngsrelaterte driftskostnader Betalte piovisjorier Mottatte provisjoner Adrninistrasjonskostnader Brutto driftskostnader O O 17? MB f) Gjentorsikringsresultat Andel av bruttopramier Andel bruttoerslatninger Andol erstatningsavs Aridet erstatningsavs. 31/12-13 Gjenforsikringsresultat o 2ooo -12ooo aeos? l ( D U Erstatninger f.u.r. pr. bransje Resultat f.o.r. pr. bransje ~ Fortalte premieinntekter relaterer seg til forsikringer tegnet i Norge.

20 FORTS.4. TEKNISKREGNSKAPFORSKÅDEFORSIKRING 4.1 Spesifikasjon brutto erstatnlngsavsetnlng Construction Ansvars- Gruppellvs- AiiRisk forsikring forsikring Ulykkes forsikring Yrkesskade«forsikring Ting forsikring Total! Betalteerstatningeri 213 for skaderinntmffeti regnskapsarel213 Erstatningsavsetningpr for skader inntruffet i regnskapsåret Ansiátt erstatningskostnad for regnskapsåret Betalte erstatninger i 213 for skader inntruftetfor Erstatningsavsetningpr for skader innlrufiel før Erstafnlngsavsetningpr for skader innlruffetfør å. " " ' ' tidligere år B53 9 B B Spesifikasjonen ei satt opp eksklusive indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) 4.2 Sikkerhetsavsetnlng Selskapets samlede minstekrav til sikkerhetsavsetning er beregnet til I tillegg er det satt av slik at selskapets totale sikkerhetsavsetning er Poolordninger Selskapet tegner naturskadeforsikring etter naturskadeforsikringsloven. og er gjennom dette medlem i Naturskadepoolen. Andel for 213 er,3465%. Avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning fordeler seg som følger; Brutto Egenregnlng Avsetning for ikke opptjent premie Erstatningsavsetning Totalt Gjenforslkringsandel av forsikrlngsteknlske avsetninger Det er ikke foretatt noen nedskriving av gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske avsetningene. Det er ikke mottatt objektiv dokumentasjon som viser at reassurandørene ikke vil oppfylle sine forpliktelser etter de inngåtte gjenforsikringsavtalene. 5. FORSIKRINGTEKNISKEAVSETNINGER KLASSIFISERT SOM EGENKAPITAL Avsetnlngen til reassuranseavsetning, garantiordning og naturskadefond i egenkapitalen gir skattemessig fradrag, men er ikke en regnskapmessig kostnad. Forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisenng skaper midlertidige resultatforskjeller og grunnlag for utsatt skatt. Med endringer i forskrift om årsregnskap mm. av 18. desember 29 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital Brutto avsetning Netto avsetning Reassuranseavsetning Avsetning til naturskadefond Avsetningtilgarantiorctningen Totaltw

21 6. AWIKLINGSSTATISTIKK FOR LANGHALET FORRETNING Oppsetlet viser urvikiingen av estimene erstatningskostnader for Ianghalet forretning, der det fortsatt er balanseført erstatningsavsetninger pr Yrkesskadeforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Ansvarsforsikring NOK 1 UWIYEAR Betalt Avsatt Sum Spesifikasjonen er satt opp eksklusive indirekte skadebehandiingskostnader (ULAE).

22 7. SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring i utsatt skatt Korrigering fell tidligere àr Sum skattekostnad O Beregning av årets skatfegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller ') Endring i midlertidige forskjeller Endringer som ikke inngår i grunnlag for utsatt skattlskattefordel Anvendelse av fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Urealisene gevinster/tap pä verdipapirer Sum Årets skattemessige underskudd Skattemessig underskudd fremført fra tidligere àr Grunnlag utsatt skatt 27% utsatt skatt (skattefordel) ') Permanente forskjeller relaterer seg i all hovedsak til reahsasjoner av flnansurlc amlapsmndlermnen'ohri1aksmalooen

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer