qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Vilkår Forsikring Mobil & Nettbrett uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Forsikring Mobil & Nettbrett asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Vilkår klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx 1 cvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

2 Vilkår for Forsikring Mobil & Nettbrett Takk for at du valgte vår Forsikring Mobil & Nettbrett. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute og alle vilkårene for forsikringen som er levert av Gjensidige Forsikring Ved tyveri av forsikret utstyr 3 Ved skade på forsikret utstyr 3 Vilkår for Forsikring Mobil & Nettbrett pr Hvem forsikringen gjelder for 4 Hvor forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 4 Hva forsikringen dekker 5 Selskapet erstatter ikke 5 Sikkerhetsforskrifter 5 Erstatningsoppgjøret 5 Ikrafttredelse 7 Generelt 7 Talkmore tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. 2

3 Ved tyveri av forsikret utstyr 1. Kontakt Talkmore kundesenter på telefon (fra utlandet ) for å sperre abonnement. Ved tyveri må forholdet i tillegg alltid politianmeldes. 2. Finn skjema for skademelding på talkmore.no eller gjensidige.no 3. Fyll ut skademelding og send til Talkmore på talkmore.no/kontakt 4. Send kopi av følgende kvitteringer til Gjensidige Forsikring v/mobilavdelingen, Postboks 276, 1326 Lysaker: kjøpskvittering for stjålet utstyr politianmeldelse: bekreftet anmeldelse utstedt av politiet, evt. anmeldelsesnummer fra politiet og politikammerets navn 4. Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon. Ved skade på forsikret utstyr 1. Finn skjema for skademelding på talkmore.no eller Gjensidige.no 2. Fyll ut skademelding og send den til Talkmore på talkmore.no/kontakt 3. Send kopi av kjøpskvittering på skadet utstyr til: Gjensidige Forsikring v/ Mobilavdelingen, Postboks 276, 1326 Lysaker 4. Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon. Smart å gjøre med én gang Vi trenger telefonens IMEI-nummer i behandlingsprosessen. Dette nummeret er registrert hos Talkmore, men prosessen går raskere hvis du selv har tatt vare på dette nummeret og fyller det ut på skademeldingsskjemaet før du sender det. 1. Tast *#06# på mobilen, så kommer nummeret opp på skjermen 2. Skriv ned nummeret et sted du lett kan finne det igjen, dersom du skulle behøve det. 3

4 Vilkår for Forsikring Mobil & Nettbrett pr. xx.yy.2013 Denne forsikringsavtale består av: Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) Det øvrige lovverk 1. Hvem forsikringen gjelder for For privatpersoner gjelder forsikringen for personer som angitt i forsikringsbeviset. Dersom abonnenten har registrert annen person som bruker av abonnementet, vil den person som er registrert som bruker være den sikrede. Dersom abonnenten er et firma, vil sikrede være den personen som er registrert som bruker av abonnementet hos Talkmore. Dersom det ikke er registrert bruker på abonnementet, eller firmaet har endret bruker uten å melde fra til Talkmore, vil sikrede være den som har disposisjonsrett etter abonnentens tillatelse. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 3. Hva forsikringen omfatter og hva forsikringen ikke omfatter 3.1 Forsikringen omfatter den mobiltelefon eller det nettbrett/media tablet som SIM-kortet er installert i på skadetidspunktet. Det forutsettes at SIM-kortet er tilknyttet et abonnement (ikke Talkmore Forhåndsbetalt) fra Talkmore som er registrert med gyldig forsikring. Dersom SIM-kortet fjernes fra forsikret utstyr vil utstyret ikke lenger være forsikret. Med mobiltelefon menes selvstendig håndholdt terminal som har talekommunikasjon i mobilsystemene GSM og/eller UMTS som hovedformål. Med nettbrett/media tablets menes personlig tavleformet enhet vanligvis med 5-14 tommers berøringsskjerm og lettvekts operativsystem hvis primære bruksområde er forbruk av innhold, herunder ipad. 3.2 Det forutsettes at abonnementet har registrert samtaletrafikk/netttrafikk på tapt/skadet mobiltelefon/nettbrett i tiden umiddelbart før skadedato. 3.3 Forsikringen omfatter også hardware brukt til oppkobling av PC mot mobilnett slik som USB-modem, Expresskort og PCMCIA-kort som benytter SIM-kort. 3.4 Forsikringen omfatter en (1) mobiltelefon eller ett (1) nettbrett, ett (1) standard batteri, en (1) standard lader og en (1) standard minnebrikke. Ovennevnte omtales heretter som forsikret utstyr. 3.5 Forsikringen omfatter ikke laptop med innebygget kort for oppkobling mot mobilnettet, selv om et SIM-kort er installert. Forsikringen omfatter heller ikke telefoner med plass til flere SIM-kort. 3.6 For abonnementsformer der det utstedes flere SIM-kort pr. abonnement, registreres forsikringen pr. SIM-kort. Det forutsettes at det tegnes forsikring på alle SIM-kort tilknyttet abonnementet. 4

5 4. Hva forsikringen dekker 4.1 Forsikringen dekker tyveri av / fysisk skade på forsikret utstyr ved plutselig, ytre uforutsett begivenhet knyttet til et bestemt skadetidspunkt. 4.2 Det forutsettes at sikrede har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder, jf. pkt. 6. sikrede har aktivt abonnement med registrert forsikring fra Talkmore at abonnementet er fullt betalt og ikke sperret grunnet betalingsmislighold 4.3 Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. Straffeloven Selskapet erstatter ikke: 5.1 Skade på/tap av forsikret utstyr ved at ustyret mistes, forlegges, gjenglemmes, osv. 5.2 Skade på/tap av innhold som er lagret i mobiltelefonen/nettbrettet (herunder ringelyder, bilder, bøker, musikk, film, osv ) 5.3 Skade som skyldes slitasje eller vanlig bruk av eller feil/mangler ved forsikret utstyr. 5.4 Skade som omfattes av produktgarantien eller kjøpsloven. 5.5 Skade/tap som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for. 5.6 Skade/tap ved ervervsmessig fremleie/utlån. 5.7 Skade på/tap av mobiltelefon/nettbrett som er egenimportert til Norge, eller som ikke er tilgjengelig for allmennheten på det norske markedet eller som ikke er godkjent for salg i Norge av leverandør/produsent. 5.8 Skade og økning i skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 6. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge og begrense skade eller tyveri av forsikret utstyr. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL For å forebygge tyveri av og skade på forsikret utstyr, skal sikrede holde tilsyn med forsikret utstyr, og påse at forsikret utstyr ikke etterlates uten tilsyn eller gjenglemmes. I dette ligger en plikt til å påse at forsikret utstyr tas med når man forlater et sted. 6.2 Sikrede skal låse dører og påse at vinduer er lukket og forsvarlig sikret slik at uvedkommende hindres i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annet rom i bygning der forsikret utstyr oppbevares. 6.3 Ved oppbevaring i motorkjøretøy som ikke er plassert i låst, separat enegarasje skal forsikret utstyr oppbevares i lukket hanskerom eller låst separat bagasjerom. Kjøretøyets dører skal være låst og vinduer og takluke lukket. 5

6 6.4 Forsikret utstyr skal oppbevares og brukes slik at det ikke blir utsatt for kondens eller fukt. 6.5 Sikrede skal påse at forsikret utstyr behandles som beskrevet i brukerveiledningen fra produsent/leverandør. 7. Erstatningsoppgjøret FAL 6-1 er fraveket. Ved erstatningsoppgjøret gjelder følgende: 7.1 Sikredes plikter ved skade/tyveri: Tyveri av forsikret utstyr skal meldes politiet. De berørte abonnement må sperres uten ugrunnet opphold etter at tyveriet er oppdaget. Kontakt Talkmore kundeservice på nummer (fra utlandet: ). Erstatningen forutsetter videreføring av eksisterende mobilabonnement fra Talkmore ut forsikringsperioden. Eventuelle mobilfakturaer mottatt fra Talkmore etter at tyveriet er meldt, skal betales selv om skaden ikke er ferdigbehandlet. 7.2 Skademelding: Ved skade/tyveri skal sikrede umiddelbart sende utfylt og signert skademelding med nødvendige vedlegg til Talkmore. Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kopi av kvittering for kjøp av forsikret utstyr og bekreftelse på at forholdet er politianmeldt ved tyveri. Abonnenter som for egen regning og risiko foretar reparasjoner eller anskaffer nytt utstyr før skaden er behandlet av Gjensidige Forsikring, kan etterskuddsvis sende skademelding med nødvendig vedlegg. Gjensidige Forsikring har rett til å innhente opplysninger som kan ha innvirkning på skadeoppgjøret, fra Talkmore, herunder opplysninger om: anropsnummer, navn/adresse på abonnent/bruker, dato for når forsikring er tegnet, abonnementstype, dato for sist registrert bruk av IMEI-nummer på anropsnummer, dato for sperring av abonnement, dato for utstedelse av nytt SIM-kort og om abonnementet er sperret som følge av betalingsmislighold. 7.3 Forsikringssum: Gjensidige Forsikring skal reparere skaden eller stille tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, forsikret utstyr, med verdi inntil kr ,- inkl. mva og andre avgifter, til disposisjon. Erstatningsbeløpet settes til hva det på utbetalingsdagen ville ha kostet Gjensidige Forsikring å reparere eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 7.4 Egenandel: I erstatningsoppgjøret gjøres fradrag for følgende egenandeler: Ved første og andre skade er egenandelen kr 500,-. Ved påfølgende skader, innenfor 24 måneder etter siste skade, forhøyes egenandelen til kr 1.500,-. Egenandelen gjelder for det enkelte abonnement. Dersom forsikringen ikke er kjøpt sammen med ny telefon/nytt nettbrett forhøyes egenandelen med kr for skader som inntreffer de første 2 to - måneder i avtaleperioden. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller FAL. 6

7 7.5 Verdiforringelse: Det beregnes fradrag for verdiforringelse med 15%, min. kr 250,-, av gjenanskaffelsespris pr. år, fra og med ett år etter nykjøpsdato. Verdien av forsikret utstyr kan uansett ikke settes lavere enn kr 500,-. Ved reparasjon av forsikret utstyr gjøres ikke fradrag for verdiforringelse. 7.6 Erstatningen: Gjensidige Forsikring har inngått gunstige avtaler med leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. Erstatning settes til hva det vil koste Gjensidige Forsikring å reparere skaden, eller gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, utstyr etter pris på tidspunktet for erstatningsutbetaling. Gjensidige Forsikring bestemmer hvilke av disse alternativene som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som skal velges. Ved særlige tilfeller kan Gjensidige bestemme at skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. En eventuell kontanterstatning vil være lik det beløp Gjensidige Forsikring skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. 7.7 Utstyr som kommer til rette: Hvis det forsikrede utstyr kommer til rette etter at erstatning er utbetalt av Gjensidige Forsikring, plikter sikrede straks å underrette Gjensidige Forsikring. Forsikret utstyr som er erstattet, vil uten nærmere varsel sperres av Gjensidige Forsikring i EIR (Equipment Identity Register). Slikt utstyr kan kun gjenåpnes av Gjensidige. Sikrede har rett til å beholde forsikret utstyr som kommer til rette mot å tilbakebetale erstatningssummen. Velger sikrede å beholde erstatningsbeløpet, tilfaller gjenstanden/gjenstandene Gjensidige Forsikring. 7.8 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer: Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes side eller fra sikredes ektefelles/samboers side, jf. FAL kap Gjensidige Forsikrings rett mot tredjeperson: Gjensidige Forsikring har ikke plikt til å utbetale erstatning før påkrevet dokumentasjon er forelagt Gjensidige Forsikring og nødvendige undersøkelser er avsluttet. Har Gjensidige Forsikring erstattet skaden trer forsikringsselskapet inn i sikredes rett mot tredjeperson. 8. Generelt 8.1 Grov uaktsomhet: Forsikringsselskapets ansvar kan settes ned eller falle bort dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet, jf. FAL Svik: Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsselskapet mister enhver rett til erstatning, jf. FAL 8-1, 2. ledd. Tilfeller av forsikringssvindel vil bli politianmeldt. 8.3 Verneting: Tvister etter denne forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 8.4 Valuta: Premiebeløp, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske kroner (NOK). 8.5 Forsikringsgiver: Gjensidige Forsikring 7

8 8.6 Klageadgang: Klager på forsikringsoppgjør kan rettes til: Gjensidiges Forsikring ASA eller Finansklagenemda v/kundeombudet Postboks 53, Skøyen Postboks Oslo 1326 Lysaker 8.7 Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Skader som meldes til et forsikringsselskap, registreres i eget register (FOSS). Registeret gir selskapet en oversikt over alle registrerte skader på sikrede de siste 10 årene, og er kun tilgjengelig ved registrering av ny skade. Ingen annen informasjon utover skadenummer, skadedato, skadetype og bransje vises i registeret. Kontakt oss Talkmore.no/kontakt Ring (kl , alle hverdager) Fra utlandet: Gjensidige Fra utlandet

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer