SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK MED RETT TIL LAKSEFISKE I LÅGEN, STRANDLINJE OG JAKT I LARVIK KOMMUNE I VESTFOLD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK MED RETT TIL LAKSEFISKE I LÅGEN, STRANDLINJE OG JAKT I LARVIK KOMMUNE I VESTFOLD."

Transkript

1 SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK MED RETT TIL LAKSEFISKE I LÅGEN, STRANDLINJE OG JAKT I LARVIK KOMMUNE I VESTFOLD. Meget attraktivt småbruk med rett til laksefiske i Lågen, sjelden mulighet, beliggende i Larvik kommune i Vestfold. Eiendommen ligger åpent og solrikt til med kort vei til vestfoldbyene, Larvik og Sandefjord. Prisantydning: kr ,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/ adv. Olav Hana. tlf.: , mobil Faks

2 Nøkkelinformasjon. Oppdragsnr Megler: Advokat Olav Hana, tlf Eiendom Lågendalsveien 381, 3270 Larvik. Matrikkelnr. Gnr bnr. 7 og 11, gnr. 2025, bnr. 6, Larvik kommune. Boligtype Landbrukseiendom. Beliggenhet Ca. 9 km. til Larvik, 40. km til Tønsberg, Sandefjord, 20 km. og ca. 21 km. til Sandefjord Lufthavn Torp. Atkomst Fra Tønsberg eller Skien mot Larvik på E 18, kjør av ved Bommestadkrysset inn på Rv 40 mot Kongsberg. Kjør ca. 4,1 km og sving inn til venstre og kjør ca. 120 m. til en skarp svin. Eiendommen ligger her flott på venstre side i svingen. Tomteareal Eiendommen utgjør samlet 332,9 da i flere teiger, fordelt på fulldyrket jord på 69,1 da, skog 260,5 da og annen mark 3,3 da. Vi gjør oppmerksom på at det tas forbehold om at arealet samlet eller fordelingen kan variere i de forskjellige registrene. Eier Kjell Morten Lunde Eierform Selveier Visning Avtale med advokat Olav Hana, tlf Bebyggelse Hovedhus 1. etg. : Vindfang, gang, kjøkken m/kjølerom, vaskerom/bad/wc og 3 stuer. 2. etg. : Trappehall, garderoberom og to soverom. Kjeller : div. kjellerrom, to innredet rom, innvendig og utvendig kjellernedgang 2

3 Vinterhage. Frittliggende vinterhage oppført av enkle trekonstruksjoner med glassrammer i store deler av vegger Driftsbygning: Tradisjonell bindingsverk med utvendig enkel låvekledning. Saltak av plassbygde trekonstruksjoner med nyere taktekking. Bygningen blir brukt i dag som vognskjul og lager. Areal: Hovedhuset har en bta på 232 m2 og er på 2 etasjer og kjeller. Bra. 216 m2, (142 m2. primær rom, 74 m2. sekundære rom), se boligsalgsrapport. Primære rom består av: 1 etg. Vindfang, gang, kjøkken m/kjølerom, vaskerom/bad/wc og 3 stuer. 2 etg. Trappehall, garderoberom og to soverom Kjeller med for lav takhøyde kommer inn under sekundærrom. Byggeår Hovedhus: 1942, rehabilitert-ombygd Driftsbygning: 1950, ombygd

4 Vedlikehold/tilstand Hovedhus fremtrer med god håndverksmessig standard og meget godt vedlikeholdt over tid og er i god stand. Driftsbygning med vanlig god standard. Det henvises for øvrig til takst, boligsalgsrapport og egenerklæring. Det er ikke ferdigattest eller midlert. brukstillatelse på boligen. Byggemåte Hovedhus er oppført på gråsteinsmurer med kjeller under hele boligen. Store deler av kjelleren er innredet. Bygningen er oppført i 2 etg. av tradisjonell trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Saltak er plassbygde trekonstruksjoner med kaldloft. Taktekking med enkelkrum sementtakstein. Etasjeskiller av tradisjonell bjelkelagskonstruksjon med stubbeloft. Vinduer og dører er skiftet i nyere tid. Driftsbygning i tradisjonell bindingsverk med utvendig enkel låvekledning. Saltak av plassbygde trekonstruksjoner med nyere taktekking.. Parkering Gårdstun og i vognskjul.. Kommunal tilknytning vann/avløp Vann: Eiendommen er tilknyttet kommunal vannforsyning. 4

5 Kloakk: Privat med septik med gråvannsanlegg. Anlegget blir tømt av kommunen. Kommunen opplyser om at alle eiendommer som ikke er tilknyttet, vil bli kontrollert og pålegg om utbedring vil bli gitt. Eiendommen har utslippstillatelse fra 1979 for utslipp til infiltrasjon. Det foreligger ikke pålegg fra kommunen. Vei: Privatvei fra Riksvei, ca. 120 m fra gården. Vedlikeholdes sammen med naboer. Brøyting utføres i dag av nabo. Oppvarming Elektrisitet og ved. Skoler Bommestad skole (1-7 kl.) ca. 5 km Hedrum ungd. Skole (8-10 kl.) 6,9 km. Mesterfjellet ungdomsskole 9,2 km Thor Heyerdahl videregående skole 9.1 km. Sandefjord videregåendeskole 14.7 km. Trollsteine barnehage 5.8 km Heffalompen barnehage 6,7 km Lillefoten barnehage 7 km. Avgifter Offentlige avgifter for er kr pr. år, fordelt på fire terminer. I dette inngår vann, renovasjon, branntilsyn, slam og kontrollgebyr avløp. Reguleringsplaner Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er den regulert til LNF område. Det gir begrensninger i bruk og utnyttelse som må være i hht. reguleringsbestemmelsen. (landbruk, natur og friluftsområde). Dette innebærer bla. restriksjoner vedr. utnyttelse og bygging på eiendommen og at evt. fradeling krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Eiendommen ligger i hensynsone: Bevaring naturmiljø. Sikringssone: Nedslagsfelt drikkevann. Båndlagt etter andre lover: Vernet vassdrag-siljanvassdraget. Faresone: Ras og skredfare. Overtagelse Etter avtale med eier. Ligningsverdi Ligningsverdien er kr ,- for gården og kr ,- for skogen. Mangler Se egenerklæring, boligsalgsrapport og takst. Odel Det er konsesjon og odel på eiendommen. Det er bo og driveplikt på gården. Boplikten er personlig. Driveplikten er ikke personlig, men kan utøves av andre. 5

6 Servitutter Servitutter i grunn: Erklæring/avtaler Grensegangsak Erklæring/avtaler Grensegangsak Erklæring / avtale Grensegangsak Rettigheter iflg. skjøte Uhindret rett til driftsveier, tømmerlegg, landlegg, strandrett, fløtnings og oppdemningsrett. Bestemmelser om jaktrett. Rettighetshaver: Treschow Erklæring/avtaler Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv. Gjelder flere Utskiftning Gjelder flere Erklæring/avtaler 6

7 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv. Televerket Skjønn. Nore og døgnregulering, Statskraft Energi as, Diverse påtegning i 1999 og Erklæring/avtaler Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv. Televerket Bestemmelser om vannledning Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv El. kraftlinjer Vestfold kraftselskap Erklæring/avtaler Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningskabelanlegg Jordskifte Sak nr Gjelder denne eiendommen med flere 7

8 Spesielle forhold Eiendommen er egnet som landbrukseiendom med korn-, potet-, grønnsakproduksjon og hogst. Alternative produksjonsmuligheter bør ligge til rette. Flott boplass i en populær vestfoldkommune. Umiddelbar tilgang til friluftsmuligheter og sentrumsfunksjoner. Muligheter for inntekt fra jakt og fiske. Jakt og fiske - kulturminne: Eiendommen har rett til laksefiske i Lågen 340 m strandlinje. Liten jakthytte(dårlig forfatning) på eiendommens skogsarealer. Andel i elgvald, samt småviltjakt. Ang.elgjakta, så er den leid ut til et jaktlag. Selger har ingen eksakt sum her, varierer fra år til år alt ettersom hvor stor kvota er. Småviltjakta er leid bort til Vestmarka jaktlag. I år er leien på kr.1.687,50,-. Kontrakten kan sies opp med umiddelbar virkning hvis ønskelig. Morten Istre er kontaktperson i jaktlaget. Medlemskap i Nedre Lågen Elvelag v/ Ingar Aasestad: regler/vedtekter for laksefiske kan finnes på Sesong for stangfiske er fra 15/5 til 20/8. Laksefisket følger gnr.2024,bnr.7. Det er registrert kulturminnemarkering i skogseiendommen. I skogbruksplanen står det under miljøplan at noen små områder av denne teigen bør stå urørt pga. samling av viktige livsmiljø. Type kulturminne, 2 stk.: Lokalitet. Kategori: Arkeologisk minne. Art: Bosetning-aktivitetsområde. Vernestatus: Automatisk fredet. Datering: Steinalder. Registrerte funn: Boplass og løsfunn. Fylke: Vestfold, Kommune: Larvik. Synlig over bakken: Ja. Lokalitets ID: og Eiendommen er Sefrakregistrert. Bolig på eiendommen er SEFRAK registrert. Det betyr at boligen er registrert i registeret pga. alder. Det gjelder alle bygninger eldre enn år Det medfører ingen spesielle restriksjoner at en bygning er med i registeret. Registeret har som formål å varsle om at 8

9 myndigheten pga. alderen bør gjøre en vurdering av verneverdien før en gir adgang til rivning eller endringer. Omkostninger 1) Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen 2) Tinglysningsgebyr for skjøte kr ) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle pantobligasjon kr ) Sluttattest kr ) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales a` konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er å anse som kreditt til selger. Forskuddet avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysning. Resterende del av forskuddet blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først ved endelig oppgjør. Det må ikke være knytte forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøper. Div. opplysninger Meglerforetaket har rett til å avvise bud gitt på sms og e-post. Første bud skal være skriftlig. Meglerforetaket kan ikke verken til selger eller markedet formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Alle eiendomsmeglerforetak er fra underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. For denne eiendommen er det tegnet eierskifteforsikring i Protector. Boligen har boligsalgsrapport. Det foreligger oppdragsavtale med salær på 2,0 % av kjøpesummen, eks mva, som selger betaler megler for oppdraget. Energi merking av eiendommen: Vedlegg: Eiers egenerklæring av Landbrukstakst av Boligsalgsrapport av Eiendomskart 9

10 Avhendingsloven / as is Eiendommen selges som den er jfr. Avhendingslovens 3 9. Selgers risiko for evt. skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel jfr. avhendingsloven 3. 7 eller 3 8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig. Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før budet inngis. Brosjyre om lov om avhending av fast eiendom kan fåes av megler. Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 10

11 7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 BUD Tlf faks På eiendommen Gnr. Bnr. i kommune Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom Pris kr. + dokumentavgift, samt tinglysingsgebyr for skjøtet og evt. pantobligasjoner. Finansieringsplan(Navn og telefonnummer på saksbehandler bank som kan bekrefte finansiering. Egenkapital: kr. Lån: kr. Til sammen: kr. kr. kr. kr. Det tas finansieringsforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Det tas forbehold vedr. fraskrivelse av odel Det tas forbehold vedr. konsesjons Andre betingelser Mitt bud er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Overtagelses dato Budgiver Sted, dato Underskrift Adresse, tlf. fnr. 19

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE Eiendommen ligger i et flott landbruksområde i utkanten av Kråkstad i Ski kommune. Eiendommen består av våningshus og låve/uthus.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE.

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE. SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE. Meget fin landbrukseiendom, lettdrevet, med allsidige bruksmuligheter, beliggende nær sentrumsfunksjoner og

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. 3. 950.000,-

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. 3. 950.000,- SALGSOPPGAVE Hægeland gård med 2750 da. eiendom, idyllisk beliggende ved Vråvatn, med kårbolig, hytter og campingplass. Jaktrett elg - hjort og småvilt Prisantydning: kr. 3. 950.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND

SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND Fin landbrukseiendom med koselig tun, våningshus, driftsbygning, sauefjøs og garasje / verksted. Kort vei til Eigersund

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS Skaug gård i Hobøl kommune selges. Eiendommen ligger landlig og sentralt til med gode solforhold og store utviklingsmuligheter. Ved oppgradering kan en få

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, med fritt utsyn over bygda, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet.

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. SALGSOPPGAVE En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. Beliggende landlig og fredelig, med vakker utsikt over Nisser. Påkostet i de senere år og svært godt

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SOLRIKT BELIGGENDE I LIA VED VRÅLIOSEN I KVITESEID KOMMUNE MED GRATIS STRØM. 2758 DA. MED REGULERT 66 GODKJENT REGULERTE HYTTETOMTER, SAMT MULIGHET

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD

IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med kort vei til egen strandparsell. Nyoppført hovedhus

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner. Våningshus

Detaljer

Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid

Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid Småbruk med driftsbygning, stabbur, garasje og vedskjul NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana

Detaljer

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD Beliggende landlig, men sentralt med naturskjønne omgivelser. Ridehall 20 x 60m. Ridebane,

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene Jakt og fiske Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud Ramstadvegen 121 3622 Svene Eiendommen som oppfyller drømmen om et liv på et småbruk NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt og fiske Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt- og fiskemuligheter NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser nær Gardermoen flyplass. Kort vei til flyplass, E 6 og Oslo. Våningshus, stall

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Øyern. Eiendom med utviklingsmuligheter. Kort vei til Flateby, Lillestrøm og

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser. Eiendom med utviklingsmuligheter. Kort vei til Hamar. Våningshus, driftsbygning

Detaljer