LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya"

Transkript

1 LYNGEN KOMMUNE Konkurransegrunnlag Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Informasjon generell informasjon om tilbudskonkurransen Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Avvisning grunnet forhold ved leverandør Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger...4 Forbehold Ytelse orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Levering og ferdigstillelse Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Generelt Krav om dokumentasjon Administrative bestemmelser Tilbudsutforming Tilbudsfrist, adressat og merking Vedståelsesfrist Språk Kommunikasjon i tilbudsperioden Oppstart Ferdigstillelse...9 Vedlegg: Forsvarsbygg, beskrivende mengdeberegning Kart

3 1. Informasjon Årøyholmen eies av kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Lyngen kommune opptrer på vegne av de tre kommunene. Lyngen kommune har, i samarbeid med Ishavskysten Friluftsråd, fått tildelt midler av Regjeringens tiltakspakke til tilrettelegging i sikra friluftsområder. Det skal også gjøres sikrings- og ryddingsarbeid, samt sikringsarbeid i regi av Forsvarsbygg. Det er til sammen tre prosjekt som legges ut som et felles prosjekt. Delen som angår Forsvarsbygg sin beskrivende mengdeberegning må spesifiseres. Bruk skjemaet. Lyngen kommune tar forbehold om nødvendig finansiering, og forbeholder seg retten til å redusere prosjektet eller avlyse konkurransen hvis tilbudene er høyere enn avsatte midler til prosjektet. Med denne bakgrunn inviteres det til tilbudskonkurranse tilrettelegging Årøya friluftsområde, samt rydding og sikring (se vedlagte tilbudsinvitasjon). Leverandøren må utarbeide tilbudet i samsvar med kapittel tilbudets utforming. Prisene skal være fastpriser, der prisstigning skal være inkludert i anleggsperioden. Alternative priser vil ikke bli akseptert. NS 3431 NS 3436 legges til grunn for kontrakten. Leverandører gis anledning til å benytte andre leverandører til hele/deler av leveransen dersom dette er ønskelig. Forutsetningen er at løsningen skal oppfattes som en leveranse. Tilbyder plikter å opplyse og oppgi om det i leveransespesifikasjon mangler funksjonalitet/applikasjoner/arbeider/evt. annet for å gi et komplett levert, installert, fullt funksjonerende system i henhold til kravspesifikasjon. Valg av leverandør vil bli gjort ut fra en samlet vurdering av tilbudene. De kriterier som vil bli lagt til grunn ved valg av leverandør og løsning er gitt i kap Alle tilbud vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon om priser og lignende vil derfor ikke bli distribuert til tilbyderne. Tilbyder må kontrollere at mottatte dokumenter inneholder alle sider og vedlegg som angitt i innholdsoversikten. Dersom sider og/eller vedlegg mangler eller er uklare må leverandør ta skriftlig kontakt med oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i pkt 5.5. Omkostninger som leverandør pådrar seg ved utarbeidelse og oppfølging av tilbudet vil ikke bli refundert. Med vennlig hilsen Lyngen kommune Oddrun Skjemstad Rådgiver Telefon:

4 2. generell informasjon om tilbudskonkurransen Tilbyder skal gjøre oppdragsgiver oppmerksom på eventuelle forhold som ikke er tatt med i denne tilbudsforespørselen, hvis dette kan ha innvirkning på den praktiske gjennomføringen av avtalen. Det avholdes tilbudsbefaring torsdag 6/ Interesserte bes møte opp kl ved kaia i Årøybukt. 2.1 Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Tilbud blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 11-11(1). i Tilbud kan bli avvist i henhold til (2). Unormalt lave tilbud vil bli vurdert avvist i henhold til Avvisning grunnet forhold ved leverandør i Leverandør blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (1). Leverandør kan bli avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (2) Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger i Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudet. Avvikene skal spesifiseres med en henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at de som vurderer tilbudet, kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør. Alternative løsninger som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i forespørselen tillates ikke. Det kan ikke tas forbehold mot kontraktsvilkårene. Forbehold Lyngen kommune tar forbehold om følgende: Rett til å anta et hvilket som helst tilbud helt eller delvis, eller forkaste samtlige tilbud At de leverandører som ikke får sitt tilbud antatt, kun kan kreve relative opplysninger om sitt eget tilbud i forhold til det valgte tilbud.

5 1. Ytelse 1.1 orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen skal foreta universell tilrettelegging for friluftsliv på Årøyholmen i Lyngen kommune. Området er sikret som offentlig friluftsområde. Arbeid som skal utføres: 1. Skifte av dekke på kai. Det gamle dekket skal fjernes og det legges nytt dekke 98mm x 98mm. Det skal også legges dekke i det ene hjørnet hvor det tidligere ikke har vært dekke, jmfr bildet: Det nye dekket må legges slik at det blir tettere mellom bordene enn hva tilfellet var på det gamle. Avstanden på bordene skal være på maks 5mm. Det skal settes opp rekkverk på kaia med åpninger for feste av båter på forsiden. Forsida av kaia skal repareres flere av bordene er knekt og må erstattes med nye, se bildet under. Bordene skal være Innkjøp og feste av ny og lengre landgang. Ny landgang må være minimum 12 meter lang og være HC-tilpassa. Ny landgang skal festes direkte på kaia. 3. Oppsetting av nytt toalett. Det skal settes opp et nytt toalettbygg og kjøpes inn et snurredass med løse kammer uten strøm. Toalettanlegget må ha toalettstol i porselen og tre beholdere i toalettet, samt en ekstra for utskifting og etterkompostering. Hvert av kamrene må ha en kapasitet på 90 liter, noe som tilsvarer 180 persondøgn. Toalettet skal ha et luftesystem, og det skal kjøpes og monteres en vindvifte. Toalettbygget skal ha villmarkspanel. Det må komme godt med lys inn i bygget dette kan gjøres ved bruk av vinduer eller takplater som slipper inn lys. Bygget skal være HC - tilpasset:

6 Trinnfri atkomst, maks 2 cm Ikke brattere en 1:20 Nok plass utenfor døra Fast, jevnt underlag Dør, minimum 86 cm fri bredde Fritt snuareal inne, minimum 150 cm (diameter) Oppfellbare armstøtter på begge sider av WC Kontraster ved dør og mellom gulv og vegg 4. Skifte av panel på garasje Det skal legges villmarkspanel på garasjen. Porten på fremsiden skal kles igjen og det skal settes inn en dør i front i stedet. 5. Dør på 1,8 m x 1,1 m fjernes og åpning støpes igjen Ca ved pkt 3 på kart 6. Løpegravsystem fylles igjen Ca ved punkt 3 på kartet: Løpegravsystem ca 20 meter langt, gjennomsnittshøyde 1,85 meter og gjennomsnittlig bredde 1,2 meter dette inkluderer rom inni løpegravsystemet. Fylles igjen med ca 45 kubikkmeter masse. 7. Diverse arbeid ved pkt 4 på kartet observasjonsstilling 6 stk jern kappes og fjernes. En del streng fjernes. Åpning langs front på ca 11,2 meter x 0,25 meter støpes igjen. Åpning i topp og nede i hull, ca 0,6 m x 0,8 m, støpes igjen og to trestokker på toppen av hullet fjernes. Rundt hull på toppen, ca 0,95 m i diameter, støpes igjen. 4 jernstenger på toppen kappes og fjernes 8. Løpegravsystem fylles igjen Løpegrav, ca 8 m lang og 1,7 m høg, fylles igjen med ca 10 m³ masse. Ved pkt 5 på kart. 9. ca 30 jernbolter og noe rusten piggtråd fjernes ved pkt 6 på kart. 10. Åpning støpes igjen og innfylling av masser Åpning, ca 1,3 m x 1,8 m, støpes igjen. Det fylles masser mot gjenstøpt åpning jevnt med kant. 2 små åpninger i forbindelse med stillingen fylles igjen. Totalt fylls ca 20 m³ masse. Ved pkt 6 på kart.

7 11. Oppsett flettverksgjerde Hovedinngang til fjell. Flettverksgjerde på ca 1,3 m høyde og 35 m lengde settes opp rundt skjæring til inngangsdør. Stolper må bores ned i fjell. Ca 50 meter øst for pkt 7 på kart. 12. Fjerning av piggtrådgjerde Langs strandlinjen går det piggtråd på en del av strekningen på nordsiden av øya. Anslått til ca 200 meter. Tilbyder kan presentere løsning som følger: Tilbyder prosjekterer, bygger og leverer komplett løsning i samsvar med overleveringsforetning og iht. avtalevilkår definert i dette dokument og senere i kontrakt utarbeidet av partene i felleskap Levering og ferdigstillelse Det er satt en frist til ferdigstillelse av prosjektet til 1. november 2009 Evaluering Det mest fordelaktige tilbud, både økonomisk og teknisk, velges ut fra følgende uprioriterte tildelingskriterier: Helhetlige, velprøvde og stabile løsninger med god teknologisk levetid, pålitelig- og tilgjengelighet. Pris Leveringskapasitet 4. Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 4.2 Generelt Hensikten med kvalifikasjonskravene er å sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden. Tilbyder kan bli avvist om dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom tilbyder er klar over at opplysningene etter kvalifikasjonskravene kan gi uvisshet om evnen til å oppfylle kontrakt, børe relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet 4.3 Krav om dokumentasjon Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og mva. Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommune hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke. HMS - egenerklæring, ikke eldre enn 6 måneder Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert. Egnet erklæring fra bank om bankgaranti i anleggsperioden. Fremleggelse av foretakets siste 2 års årsregnskap.

8 Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten. Liste over de viktigste leveransene de siste 2 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Nødvendige sertifikater/autorisasjoner utstedt av offentlige myndigheter 5. Administrative bestemmelser 5.1 Tilbudsutforming Tilbudet skal leveres i 2 - to - eksemplarer med merkede skilleark mellom punktene i henhold til følgende disposisjon, og: En CD med alle dokumenter elektronisk med kataloger lik skilleark Skilleark 1 Skilleark 2 Skilleark 3 Skilleark 4 Tilbudsbrev med underskrifter. Eventuelle forbehold skal fremkomme her og det skal refereres til punkt i konkurransegrunnlaget som det tas forbehold mot, samt at det skal oppgis konsekvens om forbehold ikke blir tatt til følge. Firmaattest Skatteattester HMS-egenerklæring Erklæring fra bank Årsregnskap Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten Liste over de viktigste leveransene de siste to år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Sertifikat utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter. Nødvendige autorisasjoner Overordnet og detaljert beskrivelse av løsning Tilbudsskjema Kartbeskrivelse

9 5.2 Tilbudsfrist, adressat og merking Tilbudet skal leveres i to 2 eksemplarer og være mottatt enten direkte eller pr. post, i lukket forsendelse, tydelig merket Årøya hos: Lyngen kommune Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet Leveringsadresse: Lyngen kommune, Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet innen 07. september 2009 kl Tilbudsåpning samme sted: 07. september 2009 kl For sent innkomne tilbud vil bli forkastet. Konkurransen er kunngjort i Database for Offentlig innkjøp (DOFFIN) 5.3 Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. 5.4 Språk Tilbudet skal være på norsk. Det er likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk hvor norsk dokumentasjon ikke finnes. 5.5 Kommunikasjon i tilbudsperioden Spørsmål vedrørende tilbudsinnbydelsen kan rettes til: Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet, v/ Oddrun Skjemstad tlf: (direkte innvalg), eller e-post: 6. Oppstart Det forutsettes at entreprenøren kan starte med arbeidet umiddelbart etter at kontrakt er inngått med byggherren 7. Ferdigstillelse Frist for ferdigstillelse av arbeidet er innen 1. november Tilbyder må oppgi nødvendig bestillingsfrist for å kunne gjennomføre hele eller kritiske deler av leveransen

10 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Årøya Sikring av kuppel og nærforsvar

11 PROSJEKT: Sikring av kuppel og nærforsvar 1. ORIENTERING OM ARBEIDET Forsvarsbygg v/skifte Eiendom skal, på Årøya i Lyngen kommune, sikre en gammel radarinstallasjon og nærforsvaret rundt denne. Entreprisen skal omfatte all rigging og transport av utstyr til Årøay. Igjenfylling og igjenstøping, opplasting og transport til godkjent avfallsfylling inkudert avgift skal også være med i tilbudet. Sikringsarbeidene skal foregå ihht lover og regler og arbeidstilsynets krav. Spesielt skal det iverksettes tiltak for å ivareta fall (sikring ved arbeider i høyden), samt fallende gjenstander (bruk av verneutstyr). Den av tilbyderne som får entreprisen kan ikke starte arbeidet før det er fremlagt HMS-plan for hvordan dette skal foregå, og fått denne godkjent av Forsvarsbygg. Tilbyderne skal i tilbudet opplyse hvem som er ansvarshavende og deres navn og adresse. Frakt av maskiner og utstyr til Årøya: Frakt av maskiner og utstyr til Årøya må skje med båt av egnet type. Det er kai på øya, men ikke noen kran. Fyllmasse: Det er ingen steder på Årøya hvor det kan hentes fyllmasse. Fyllmasse må fraktes utover med båt. Sikring av arbeidsplassen: Entreprenør plikter å sikre arbeidsplassen på en slik måte at uvedkommende ikke risikerer å skade seg der. Sluttrapport Entreprenør skal lage en sluttrapport som leveres oppdragsgiver før sluttregning sendes. Sluttrapporten skal inneholde: Veiesedler fra godkjent avfallsmottak Fotografier av arbeidsprosessen Besiktigelse av byggeplassen:

12 Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen/riveplassen. Feiltagelser eller unnlatelser i noen som helst grad mht. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Eventuelle ekstraarbeider: Der hvor tilsvarende arbeider er prissatt i tilbud, benyttes denne pris. På tilbudsspapirene oppgir entreprenør sine timepriser for annet ekstraarbeide pr mann og maskin. 2. DRIFTSFORHOLD, GJENNOMFØRINGSTID Oppstart rivningsarbeider ca: september 2009, ferdigstilling settes til 1. november OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN: BYGGHERRE: Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks 309, 9483 Harstad SAKSBEHANDLER Prosjektleder Helge Sommerseth Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks Harstad Telefon: E-post: LOKAL FORVALTNING Markedsområde Indre Troms 4. ANBUDSBESTEMMELSER: Det gis pris samlet på eget skjema. Delsum (01.A) overføres til dette. 5.HELSE- MILJØ OG SIKKERHET: Entreprenør skal koordinere HMS under utførelsesfasen, jfr AML SKATTEATTEST

13 Det kreves fremlegging av skatteattest senest ved utløp av anbudsfristen Vedlegges primært anbudet. Gjelder registrerte firma, ikke privatpersoner/organisasjoner. 7. ØVRIGE BESTEMMELSER: FBT GK av jan 93. Fremleggelse av skatteattest - bestemmelse av 1. oktober 1995 Kontrakt - blankett 4570 Anbudsinnbydelsen -

14 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya SAMMENDRAG TILRIGGING/NEDRIGGING/OPPRYDDING Kr POST 01.A Kr POST 02.A Kr SUM Kr MVA 25% Kr SUM SAMLET INKL MVA Kr. OVEIKT OVER UNDERENTREPRENØRER/MOTTAKSSTASJONER: Timepriser ekstraarbeider eks. mva. pr mann kr: Timepriser ekstraarbeider pr mann og maskin kr: den / 2009 (ansvarlig underskrift og event stempel)

15 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Tomt med ringmur etter radarkuppel Det vises til vedlagte bilde - nr 1. Det fylles i grus jevnt med betongen ca 1,5 m³. Rundt hull i midten skal ikke fylles med grus. Kasse som er bygd over luftinntak Det vises til vedlagte bilde - nr 2. Kasse med mål ca 2,2m x 1,8m x 0,6m. Kassen rives og fjernes og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med rund jernplate Det vises til vedlagte bilde - nr 3 Stålplate på ca 2 m i diameter fjernes. Åpning i bunnen på ca 0,8mx0,8m armeres og støpes igjen. M³ 1,5 M³ 6 Etter at betongen er herdet t fylles i ikke komprimerbar masse opp til jevnt med overkant av rundt hull. Anslått mengde masse 6 M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 4. Nedgangen ligger like ved rundt hull i post Platen er ca 2,5m x 2,0 m fjernes før igjenstøping. Åpning støpes igjen med armert betong med tykkelse ca 20 cm. Armering festes ved å bores ned i eksiserende betong.overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjend deponi Nedgang dekket av rundt stållokk Det vises til vedlagte bilde nr 5. Platen med diameter ca 1,0 m fjernes og åpningen støpes igjen med 20 cm armert betong. Overflaten slettpusses.

16 01.06 Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 6. Jernplaten på 1,5m x 3,0m fjernes og ståldør nede lukkes og sveises igjen. Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 20M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi. M³ A Sum Post 01. Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 7 Jernplate på ca 3,5m x 3,5 m fjernes og dør lukkes og sveises igjen. M³ 20 Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde - 20 M³ Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 8. Åpning støpes igjen med armert betong av tykkelse ca 20 cm. Overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjent deponi Tykk grå kabel Det vises til vedlagte bilde nr 9. Ca 20 m lang kabel fjernes og fraktes til godkjent deponi Materialrester like ved rund ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 10. Materialer fjernes og fraktes til godkjent deponi Diverse nett like ved ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 11 Nettene fjernes og fraktes til godkjent deponi Jernbolter i berg Det vises til vedlagte bilde nr 12 Boltene kappes jevnt med fjell og fjernes. I tillegg fjernes 4 stag som ligger løse på berge like ved. Avfall fraktes til godkjent deponi.

17 02.07 Utedo Det vises til vedlagte bilde nr 13. Utedo på ca 1,5 M² rives og fjernes. Tomt ryddes og planeres og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang dekket med jernlokk Det vises til vedlagte bilde nr 14. (Like ved utedo) Jernlokket på ca 1,8m x 1,8m fjernes og det fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 1 M³ Posten kan reguleres Rapport med bilder Det lages en rapport med bilder over arbeidet og fremdriften se eget avsnitt under orienteringen om arbeidet 02.A Sum Post 02 M³ 1

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Rehabilitering VA ledningsanlegg Måltrostveien Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Arbeidsmiljøutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Storfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Rådhuset Dato: 20.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer