LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya"

Transkript

1 LYNGEN KOMMUNE Konkurransegrunnlag Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Informasjon generell informasjon om tilbudskonkurransen Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Avvisning grunnet forhold ved leverandør Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger...4 Forbehold Ytelse orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Levering og ferdigstillelse Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Generelt Krav om dokumentasjon Administrative bestemmelser Tilbudsutforming Tilbudsfrist, adressat og merking Vedståelsesfrist Språk Kommunikasjon i tilbudsperioden Oppstart Ferdigstillelse...9 Vedlegg: Forsvarsbygg, beskrivende mengdeberegning Kart

3 1. Informasjon Årøyholmen eies av kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Lyngen kommune opptrer på vegne av de tre kommunene. Lyngen kommune har, i samarbeid med Ishavskysten Friluftsråd, fått tildelt midler av Regjeringens tiltakspakke til tilrettelegging i sikra friluftsområder. Det skal også gjøres sikrings- og ryddingsarbeid, samt sikringsarbeid i regi av Forsvarsbygg. Det er til sammen tre prosjekt som legges ut som et felles prosjekt. Delen som angår Forsvarsbygg sin beskrivende mengdeberegning må spesifiseres. Bruk skjemaet. Lyngen kommune tar forbehold om nødvendig finansiering, og forbeholder seg retten til å redusere prosjektet eller avlyse konkurransen hvis tilbudene er høyere enn avsatte midler til prosjektet. Med denne bakgrunn inviteres det til tilbudskonkurranse tilrettelegging Årøya friluftsområde, samt rydding og sikring (se vedlagte tilbudsinvitasjon). Leverandøren må utarbeide tilbudet i samsvar med kapittel tilbudets utforming. Prisene skal være fastpriser, der prisstigning skal være inkludert i anleggsperioden. Alternative priser vil ikke bli akseptert. NS 3431 NS 3436 legges til grunn for kontrakten. Leverandører gis anledning til å benytte andre leverandører til hele/deler av leveransen dersom dette er ønskelig. Forutsetningen er at løsningen skal oppfattes som en leveranse. Tilbyder plikter å opplyse og oppgi om det i leveransespesifikasjon mangler funksjonalitet/applikasjoner/arbeider/evt. annet for å gi et komplett levert, installert, fullt funksjonerende system i henhold til kravspesifikasjon. Valg av leverandør vil bli gjort ut fra en samlet vurdering av tilbudene. De kriterier som vil bli lagt til grunn ved valg av leverandør og løsning er gitt i kap Alle tilbud vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon om priser og lignende vil derfor ikke bli distribuert til tilbyderne. Tilbyder må kontrollere at mottatte dokumenter inneholder alle sider og vedlegg som angitt i innholdsoversikten. Dersom sider og/eller vedlegg mangler eller er uklare må leverandør ta skriftlig kontakt med oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i pkt 5.5. Omkostninger som leverandør pådrar seg ved utarbeidelse og oppfølging av tilbudet vil ikke bli refundert. Med vennlig hilsen Lyngen kommune Oddrun Skjemstad Rådgiver Telefon:

4 2. generell informasjon om tilbudskonkurransen Tilbyder skal gjøre oppdragsgiver oppmerksom på eventuelle forhold som ikke er tatt med i denne tilbudsforespørselen, hvis dette kan ha innvirkning på den praktiske gjennomføringen av avtalen. Det avholdes tilbudsbefaring torsdag 6/ Interesserte bes møte opp kl ved kaia i Årøybukt. 2.1 Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Tilbud blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 11-11(1). i Tilbud kan bli avvist i henhold til (2). Unormalt lave tilbud vil bli vurdert avvist i henhold til Avvisning grunnet forhold ved leverandør i Leverandør blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (1). Leverandør kan bli avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (2) Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger i Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudet. Avvikene skal spesifiseres med en henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at de som vurderer tilbudet, kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør. Alternative løsninger som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i forespørselen tillates ikke. Det kan ikke tas forbehold mot kontraktsvilkårene. Forbehold Lyngen kommune tar forbehold om følgende: Rett til å anta et hvilket som helst tilbud helt eller delvis, eller forkaste samtlige tilbud At de leverandører som ikke får sitt tilbud antatt, kun kan kreve relative opplysninger om sitt eget tilbud i forhold til det valgte tilbud.

5 1. Ytelse 1.1 orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen skal foreta universell tilrettelegging for friluftsliv på Årøyholmen i Lyngen kommune. Området er sikret som offentlig friluftsområde. Arbeid som skal utføres: 1. Skifte av dekke på kai. Det gamle dekket skal fjernes og det legges nytt dekke 98mm x 98mm. Det skal også legges dekke i det ene hjørnet hvor det tidligere ikke har vært dekke, jmfr bildet: Det nye dekket må legges slik at det blir tettere mellom bordene enn hva tilfellet var på det gamle. Avstanden på bordene skal være på maks 5mm. Det skal settes opp rekkverk på kaia med åpninger for feste av båter på forsiden. Forsida av kaia skal repareres flere av bordene er knekt og må erstattes med nye, se bildet under. Bordene skal være Innkjøp og feste av ny og lengre landgang. Ny landgang må være minimum 12 meter lang og være HC-tilpassa. Ny landgang skal festes direkte på kaia. 3. Oppsetting av nytt toalett. Det skal settes opp et nytt toalettbygg og kjøpes inn et snurredass med løse kammer uten strøm. Toalettanlegget må ha toalettstol i porselen og tre beholdere i toalettet, samt en ekstra for utskifting og etterkompostering. Hvert av kamrene må ha en kapasitet på 90 liter, noe som tilsvarer 180 persondøgn. Toalettet skal ha et luftesystem, og det skal kjøpes og monteres en vindvifte. Toalettbygget skal ha villmarkspanel. Det må komme godt med lys inn i bygget dette kan gjøres ved bruk av vinduer eller takplater som slipper inn lys. Bygget skal være HC - tilpasset:

6 Trinnfri atkomst, maks 2 cm Ikke brattere en 1:20 Nok plass utenfor døra Fast, jevnt underlag Dør, minimum 86 cm fri bredde Fritt snuareal inne, minimum 150 cm (diameter) Oppfellbare armstøtter på begge sider av WC Kontraster ved dør og mellom gulv og vegg 4. Skifte av panel på garasje Det skal legges villmarkspanel på garasjen. Porten på fremsiden skal kles igjen og det skal settes inn en dør i front i stedet. 5. Dør på 1,8 m x 1,1 m fjernes og åpning støpes igjen Ca ved pkt 3 på kart 6. Løpegravsystem fylles igjen Ca ved punkt 3 på kartet: Løpegravsystem ca 20 meter langt, gjennomsnittshøyde 1,85 meter og gjennomsnittlig bredde 1,2 meter dette inkluderer rom inni løpegravsystemet. Fylles igjen med ca 45 kubikkmeter masse. 7. Diverse arbeid ved pkt 4 på kartet observasjonsstilling 6 stk jern kappes og fjernes. En del streng fjernes. Åpning langs front på ca 11,2 meter x 0,25 meter støpes igjen. Åpning i topp og nede i hull, ca 0,6 m x 0,8 m, støpes igjen og to trestokker på toppen av hullet fjernes. Rundt hull på toppen, ca 0,95 m i diameter, støpes igjen. 4 jernstenger på toppen kappes og fjernes 8. Løpegravsystem fylles igjen Løpegrav, ca 8 m lang og 1,7 m høg, fylles igjen med ca 10 m³ masse. Ved pkt 5 på kart. 9. ca 30 jernbolter og noe rusten piggtråd fjernes ved pkt 6 på kart. 10. Åpning støpes igjen og innfylling av masser Åpning, ca 1,3 m x 1,8 m, støpes igjen. Det fylles masser mot gjenstøpt åpning jevnt med kant. 2 små åpninger i forbindelse med stillingen fylles igjen. Totalt fylls ca 20 m³ masse. Ved pkt 6 på kart.

7 11. Oppsett flettverksgjerde Hovedinngang til fjell. Flettverksgjerde på ca 1,3 m høyde og 35 m lengde settes opp rundt skjæring til inngangsdør. Stolper må bores ned i fjell. Ca 50 meter øst for pkt 7 på kart. 12. Fjerning av piggtrådgjerde Langs strandlinjen går det piggtråd på en del av strekningen på nordsiden av øya. Anslått til ca 200 meter. Tilbyder kan presentere løsning som følger: Tilbyder prosjekterer, bygger og leverer komplett løsning i samsvar med overleveringsforetning og iht. avtalevilkår definert i dette dokument og senere i kontrakt utarbeidet av partene i felleskap Levering og ferdigstillelse Det er satt en frist til ferdigstillelse av prosjektet til 1. november 2009 Evaluering Det mest fordelaktige tilbud, både økonomisk og teknisk, velges ut fra følgende uprioriterte tildelingskriterier: Helhetlige, velprøvde og stabile løsninger med god teknologisk levetid, pålitelig- og tilgjengelighet. Pris Leveringskapasitet 4. Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 4.2 Generelt Hensikten med kvalifikasjonskravene er å sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden. Tilbyder kan bli avvist om dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom tilbyder er klar over at opplysningene etter kvalifikasjonskravene kan gi uvisshet om evnen til å oppfylle kontrakt, børe relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet 4.3 Krav om dokumentasjon Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og mva. Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommune hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke. HMS - egenerklæring, ikke eldre enn 6 måneder Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert. Egnet erklæring fra bank om bankgaranti i anleggsperioden. Fremleggelse av foretakets siste 2 års årsregnskap.

8 Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten. Liste over de viktigste leveransene de siste 2 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Nødvendige sertifikater/autorisasjoner utstedt av offentlige myndigheter 5. Administrative bestemmelser 5.1 Tilbudsutforming Tilbudet skal leveres i 2 - to - eksemplarer med merkede skilleark mellom punktene i henhold til følgende disposisjon, og: En CD med alle dokumenter elektronisk med kataloger lik skilleark Skilleark 1 Skilleark 2 Skilleark 3 Skilleark 4 Tilbudsbrev med underskrifter. Eventuelle forbehold skal fremkomme her og det skal refereres til punkt i konkurransegrunnlaget som det tas forbehold mot, samt at det skal oppgis konsekvens om forbehold ikke blir tatt til følge. Firmaattest Skatteattester HMS-egenerklæring Erklæring fra bank Årsregnskap Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten Liste over de viktigste leveransene de siste to år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Sertifikat utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter. Nødvendige autorisasjoner Overordnet og detaljert beskrivelse av løsning Tilbudsskjema Kartbeskrivelse

9 5.2 Tilbudsfrist, adressat og merking Tilbudet skal leveres i to 2 eksemplarer og være mottatt enten direkte eller pr. post, i lukket forsendelse, tydelig merket Årøya hos: Lyngen kommune Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet Leveringsadresse: Lyngen kommune, Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet innen 07. september 2009 kl Tilbudsåpning samme sted: 07. september 2009 kl For sent innkomne tilbud vil bli forkastet. Konkurransen er kunngjort i Database for Offentlig innkjøp (DOFFIN) 5.3 Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. 5.4 Språk Tilbudet skal være på norsk. Det er likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk hvor norsk dokumentasjon ikke finnes. 5.5 Kommunikasjon i tilbudsperioden Spørsmål vedrørende tilbudsinnbydelsen kan rettes til: Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet, v/ Oddrun Skjemstad tlf: (direkte innvalg), eller e-post: 6. Oppstart Det forutsettes at entreprenøren kan starte med arbeidet umiddelbart etter at kontrakt er inngått med byggherren 7. Ferdigstillelse Frist for ferdigstillelse av arbeidet er innen 1. november Tilbyder må oppgi nødvendig bestillingsfrist for å kunne gjennomføre hele eller kritiske deler av leveransen

10 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Årøya Sikring av kuppel og nærforsvar

11 PROSJEKT: Sikring av kuppel og nærforsvar 1. ORIENTERING OM ARBEIDET Forsvarsbygg v/skifte Eiendom skal, på Årøya i Lyngen kommune, sikre en gammel radarinstallasjon og nærforsvaret rundt denne. Entreprisen skal omfatte all rigging og transport av utstyr til Årøay. Igjenfylling og igjenstøping, opplasting og transport til godkjent avfallsfylling inkudert avgift skal også være med i tilbudet. Sikringsarbeidene skal foregå ihht lover og regler og arbeidstilsynets krav. Spesielt skal det iverksettes tiltak for å ivareta fall (sikring ved arbeider i høyden), samt fallende gjenstander (bruk av verneutstyr). Den av tilbyderne som får entreprisen kan ikke starte arbeidet før det er fremlagt HMS-plan for hvordan dette skal foregå, og fått denne godkjent av Forsvarsbygg. Tilbyderne skal i tilbudet opplyse hvem som er ansvarshavende og deres navn og adresse. Frakt av maskiner og utstyr til Årøya: Frakt av maskiner og utstyr til Årøya må skje med båt av egnet type. Det er kai på øya, men ikke noen kran. Fyllmasse: Det er ingen steder på Årøya hvor det kan hentes fyllmasse. Fyllmasse må fraktes utover med båt. Sikring av arbeidsplassen: Entreprenør plikter å sikre arbeidsplassen på en slik måte at uvedkommende ikke risikerer å skade seg der. Sluttrapport Entreprenør skal lage en sluttrapport som leveres oppdragsgiver før sluttregning sendes. Sluttrapporten skal inneholde: Veiesedler fra godkjent avfallsmottak Fotografier av arbeidsprosessen Besiktigelse av byggeplassen:

12 Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen/riveplassen. Feiltagelser eller unnlatelser i noen som helst grad mht. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Eventuelle ekstraarbeider: Der hvor tilsvarende arbeider er prissatt i tilbud, benyttes denne pris. På tilbudsspapirene oppgir entreprenør sine timepriser for annet ekstraarbeide pr mann og maskin. 2. DRIFTSFORHOLD, GJENNOMFØRINGSTID Oppstart rivningsarbeider ca: september 2009, ferdigstilling settes til 1. november OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN: BYGGHERRE: Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks 309, 9483 Harstad SAKSBEHANDLER Prosjektleder Helge Sommerseth Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks Harstad Telefon: E-post: LOKAL FORVALTNING Markedsområde Indre Troms 4. ANBUDSBESTEMMELSER: Det gis pris samlet på eget skjema. Delsum (01.A) overføres til dette. 5.HELSE- MILJØ OG SIKKERHET: Entreprenør skal koordinere HMS under utførelsesfasen, jfr AML SKATTEATTEST

13 Det kreves fremlegging av skatteattest senest ved utløp av anbudsfristen Vedlegges primært anbudet. Gjelder registrerte firma, ikke privatpersoner/organisasjoner. 7. ØVRIGE BESTEMMELSER: FBT GK av jan 93. Fremleggelse av skatteattest - bestemmelse av 1. oktober 1995 Kontrakt - blankett 4570 Anbudsinnbydelsen -

14 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya SAMMENDRAG TILRIGGING/NEDRIGGING/OPPRYDDING Kr POST 01.A Kr POST 02.A Kr SUM Kr MVA 25% Kr SUM SAMLET INKL MVA Kr. OVEIKT OVER UNDERENTREPRENØRER/MOTTAKSSTASJONER: Timepriser ekstraarbeider eks. mva. pr mann kr: Timepriser ekstraarbeider pr mann og maskin kr: den / 2009 (ansvarlig underskrift og event stempel)

15 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Tomt med ringmur etter radarkuppel Det vises til vedlagte bilde - nr 1. Det fylles i grus jevnt med betongen ca 1,5 m³. Rundt hull i midten skal ikke fylles med grus. Kasse som er bygd over luftinntak Det vises til vedlagte bilde - nr 2. Kasse med mål ca 2,2m x 1,8m x 0,6m. Kassen rives og fjernes og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med rund jernplate Det vises til vedlagte bilde - nr 3 Stålplate på ca 2 m i diameter fjernes. Åpning i bunnen på ca 0,8mx0,8m armeres og støpes igjen. M³ 1,5 M³ 6 Etter at betongen er herdet t fylles i ikke komprimerbar masse opp til jevnt med overkant av rundt hull. Anslått mengde masse 6 M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 4. Nedgangen ligger like ved rundt hull i post Platen er ca 2,5m x 2,0 m fjernes før igjenstøping. Åpning støpes igjen med armert betong med tykkelse ca 20 cm. Armering festes ved å bores ned i eksiserende betong.overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjend deponi Nedgang dekket av rundt stållokk Det vises til vedlagte bilde nr 5. Platen med diameter ca 1,0 m fjernes og åpningen støpes igjen med 20 cm armert betong. Overflaten slettpusses.

16 01.06 Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 6. Jernplaten på 1,5m x 3,0m fjernes og ståldør nede lukkes og sveises igjen. Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 20M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi. M³ A Sum Post 01. Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 7 Jernplate på ca 3,5m x 3,5 m fjernes og dør lukkes og sveises igjen. M³ 20 Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde - 20 M³ Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 8. Åpning støpes igjen med armert betong av tykkelse ca 20 cm. Overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjent deponi Tykk grå kabel Det vises til vedlagte bilde nr 9. Ca 20 m lang kabel fjernes og fraktes til godkjent deponi Materialrester like ved rund ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 10. Materialer fjernes og fraktes til godkjent deponi Diverse nett like ved ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 11 Nettene fjernes og fraktes til godkjent deponi Jernbolter i berg Det vises til vedlagte bilde nr 12 Boltene kappes jevnt med fjell og fjernes. I tillegg fjernes 4 stag som ligger løse på berge like ved. Avfall fraktes til godkjent deponi.

17 02.07 Utedo Det vises til vedlagte bilde nr 13. Utedo på ca 1,5 M² rives og fjernes. Tomt ryddes og planeres og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang dekket med jernlokk Det vises til vedlagte bilde nr 14. (Like ved utedo) Jernlokket på ca 1,8m x 1,8m fjernes og det fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 1 M³ Posten kan reguleres Rapport med bilder Det lages en rapport med bilder over arbeidet og fremdriften se eget avsnitt under orienteringen om arbeidet 02.A Sum Post 02 M³ 1

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kontraktsbestemmelser Vedlegg 2:

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44259613.aspx Ekstern anbuds ID 2014-974605 Saksnummer 2013/4081 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Konkurransegrunnlag Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Tilbudsfrist 8. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter Saksnummer: 09/2592 KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE på Service ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt Leveranse av filter For Troms fylkeskommune Tromsø, den 17. februar 2010 Helene Lockertsen innkjøpssjef

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer