GNR 55, BNR 45 - LUNDSVEIEN 4 - SKIPTVET MØLLE AL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNR 55, BNR 45 - LUNDSVEIEN 4 - SKIPTVET MØLLE AL"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/07 07/273 GNR 55, BNR 45 - LUNDSVEIEN 4 - SKIPTVET MØLLE AL Skiptvet, 7. mai 2007 Øistein Svae/s/ Leder Knut Bjørnstad/s/ næringssjef

2 GNR 55, BNR 45 - LUNDSVEIEN 4 - SKIPTVET MØLLE AL Saksbehandler: Elin Fossen Arkiv: GNR 55/45 Arkivsaksnr.: 07/273 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/07 Hovedutvalg for næring og teknikk Dokumentasjon: - Søknad siste vedlegg mottatt Vedlegg: - Referat fra forhåndskonferanse, avholdt Brev fra Østfold fylkeskommune, Kulturminneseksjonen, datert Kommentar fra Nils Solberg, mottatt Kommentar fra Tommy Pettersen, mottatt Redegjørelse fra Skiptvet Mølle AL om kontakt med Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservatoren, datert Synspunkter fra Mette og Ole Jan Skogstad, mottatt Referat fra orienteringsmøte med Skiptvet Mølle AL og naboer, datert , mottatt her den Situasjonskart, datert Tegningsgrunnlag og endret snitttegning Innledning Det søkes om oppføring av lagerhall på m², som skal benyttes som mellomlager/nedkjøling og lufting av korn. Mønehøyden er oppgitt til 11,80 m på revidert snittegning, mottatt Merknader fra berørte parter: Det er innkommet nesten likelydende kommentarer til det planlagte nybygget fra to berørte naboer - Tommy Pettersen og Nils Solberg. De bemerker at skogen som sto på Møllas eiendom, har hatt en støydempende effekt overfor naboer, og stiller spørsmål om det blir mer støy enn før, både fra eksisterende og fremtidig anlegg. De bemerker også de rustne kornsiloene som nå er mer synlig og skjemmer et ellers pent nabolag og landsby i seg selv. Saksbehandler mener referatet fra orienteringsmøte mellom Mølla og naboene den besvarer naboenes merknader/kommentarer. Utbygger har forpliktet seg til å foreta støyskjerming med jordvoll med beplantning, og de har planer for utbedring/vedlikehold av siloene og utlastersiloen. Merknadene vurderes som ivaretatt at tiltakshaver. Mette og Ole Jan Skogstad har også sendt inn synspunkter angående tiltaket. Som gjenboere grenser de mot store deler av Møllas eiendom, og føler at belastningen allerede er stor når det gjelder støy, støv og lukt. De foreslo på Møllas orienteringsmøte den , at omsøkte tiltak plasseres med langveggen vendt mot nord. Dette for å få bedre plass foran hallen. De mener at omsøkte plassering vil gi en stor forringelse av deres mulighet for å utvikle/utnytte egne arealer, men ser også klart at ved å snu bygget vil dette gi ulemper for andre naboer. Side 2 av 5

3 De ønsker ikke å gjøre det vanskelig for Skiptvet Mølle å utvide sin virksomhet, men håper utvalget ser deres posisjon i forhold til denne utbyggingen. Skogstads forslag til endret plassering kunne nok gitt en bedre utnytting av arealene foran kornlageret, men siden tiltakshaver ikke selv har sett på denne muligheten tidligere i prosessen, er det nå vanskelig å imøtekomme dette synspunktet. Avstand til tomtegrense: Situasjonskart viser at bygget søkes oppført 2 meter fra tomtegrensen mot Industriveien. Etter forhåndskonferanse, ble det sendt inn revidert situasjonskart, hvor bygget søkes oppført 5,5 meter fra veimidt på Industriveien. Dette vil gi en avstand til tomtegrensen på 2,5 meter. Tiltakshavers argument for å føre opp bygget nærmere enn 4 fire meter fra tomtegrensen mot Industriveien, er at de ønsker mest mulig plass foran bygget inne på egen eiendom. Saksbehandler opprettholder kravet om at bygget føres opp i en avstand på 4 fire meter til tomtegrensen, regnet fra yterkant vifter. Dersom yterkant på viftekasser stikker mindre enn 1 meter ut fra vegglivet, regnes avstanden på 4 meter fra vegglivet. Saksbehandlers grunnlag for å kreve 4 fire meter til tomtegrensen, er at bygget i fremtiden ikke skal være til hindrer verken for bred last, veiutvidelse eller andre uforutsette hendelser. Omsøkte plassering vil også gi en dårligere frisikt ved inn/utkjøring på Industriveien, ved å tillate bygget oppført som omsøkt. Plan- og bygningslovens 70 kraver at omsøkte tiltak oppføres i en avstand på 5,70 fra tomtegrensen. Tiltakshavers argument om at plassen foran bygget gir en dårligere utnytting/snuradius, er ikke tungtveiende grunner for å gi dispensasjon, så lenge det allerede dispenserer fra kravet med 1,70 meter. Estetikk All vegetasjon er fjernet på den delen av eiendommen som skal bygges ut. Ved forhåndskonferansen ble det anmodet om at det ble laget en støyskjerming mot naboene øst på eiendommen. Dette ble også tatt opp med naboene på orienteringsmøte den , og vil bli utført av Skiptvet Mølle. Type beplantning er ikke avklart. Saksbehandler har for øvrig ikke ytterligere merknader til utformingen av bygget. Kulturminner Det er et automatisk fredet gravfelt på eiendommen, som gjør at det er begrensninger for hvordan eiendommen kan bebygges. Fylkeskonservator Morten Hanisch har i brev datert , gitt en foreløpig uttalelse til tiltaket. På telefon har han bekreftet at det ikke er gjort funn på eiendommen som kommer i konflikt med tiltaket. Rapport vil bli utarbeidet og ettersendt. I den vil det bl.a. bli stilt betingelser om inngjerding av et avtalt område snuplass og deler av vei internt på eiendommen som ligger i grensen til sikringssonen til gravhaugen. Eventuelle andre merknader og betingelser må etterkommes. Støy: Side 3 av 5

4 En foreløpig støymåling er foretatt av Bjørg Johnskareng ved HMS-Senteret den på vegne av tiltakhaver. Dokumentasjon på lydnivå og vibrasjon på viftene som skal monteres, er også fremlagt. Erite Mundbjerg ved Loekkes maskinfabrikk, har på vegne av leverandøren av viftene til bygget, bemerket at dersom det monteres støyisoleringskasser, vil støyen reduseres med ca. 20 db. Grenseverdiene i retningslinjer for støy som fremgår i TA-506 Industristøy, må overholdes. Ansvarshavende SØK Hele tiltaket Ingeniørene Sundling & Werner AS PRO, KPR, UTF, KUT Bygninger og installasjoner, grunn, betong og stålarbeider Thy Stålbygg AS Biloppstillingsplasser Situasjonskartet viser ikke hvordan parkering av egne eller kunder/besøkende er tenkt løst. Kommuneplanen stiller krav om 3 tre parkeringsplasser pr. 100 m² bruksareal for sentrumsformål. Å krev opparbeidelse av plasser i henhold til planens krav, virker urimelig for omsøkte tiltak. Det foreligger ingen opplysninger eller krav om parkeringsplan i tidligere byggesaker. Det bør derfor utarbeides et situasjonskart som viser hvordan parkering for hele eiendommen skal løses. Den må inneholde minst 16 seksten plasser for kontor/butikklokalene. I tillegg må den vise tilstrekkelig parkeringsmuligheter for omsøkte tiltak. Parkeringsplan skal utarbeides og være opparbeidet ferdig, før brukstillatelse for omsøkte tiltak kan utstedes. Vann og avløp Bygget skal ikke tilknyttes offentlig vann og avløp. Overvann søkes ført til terreng. Det kreves at overvann føres til kommunalt ledningsnett, på lik linje med all annen sentrumsnær bebyggelse. Arbeidsplasser: Alle tiltak som inneholde arbeidsplasser, skal være godkjent av arbeidstilsynet. Ansvarlig søker har den oversendt forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Komplett søknad ettersendes. Eventuelle pålegg fra Arbeidstilsynet, må etterkommes. Brannteknisk utredning Brannteknisk prosjektering av tiltaket er ikke foretatt. Utredning om dette må foreligge før brukstillatelse utstedes. Kontrollplan/sjekklister Det presiseres at kontrollplaner og sjekklister skal være lett tilgjengelig på byggeplass for tilsyn fra kommunens side når arbeidene igangsettes. Sluttkontroll/ferdigattest Før ferdigattest kan utstedes, skal ansvarlig for kontrollen gjennomgå kontrolldokumentasjonen av utførelsen. Når dette er utført skal søker rekvirere ferdigattest. Ferdig utfylt kontrolldokumentasjon skal fremvises for kommunen i forbindelse med rekvisisjon av ferdigattest. Likeledes skal eventuelle gjenstående arbeider fremgå av kontrollerklæringen. INNSTILLING: Side 4 av 5

5 Oppføring av kornlager på eiendommen gnr. 55, bnr. 45 godkjennes i henhold til foreliggende dokumenter. Godkjennelsen er gitt i medhold av plan- og bygningslovens 93. Godkjennelsen er gitt på følgende betingelser: 1. Søknader om lokal godkjenning i henhold til innsendt oppgave over søker, samordner, prosjekterings-, utførelses- og kontrollansvar godkjennes. 2. Ved endring av ansvarsoppgavene skal dette meldes til næring og teknikk. 3. Bygget skal oppført i en avstand på 4 fire meter fra tomtegrensen. 4. Pålegg fra arbeidstilsynet må etterkommes. 5. Merknader fra fylkeskonservatoren må etterkommes. 6. Grenseverdiene i retningslinjer for støy som fremgår i TA-506 Industristøy, må overholdes. 7. Brannteknisk utredning må sendes inn før brukstillatelse utstedes og bygget tas i bruk. 8. Det kreves at overvann føres til kommunalt ledningsnett, på lik linje med all annen sentrumsnær bebyggelse. 9. Det kreves at det opparbeides og merkes minimum 16 seksten parkeringsplasser totalt for eiendommen, pluss plasser for parkering ved omsøkte tiltak, før brukstillatelse kan utstedes. Parkeringsplan skal utarbeides og plassene skal være opparbeidet og merket, før brukstillatelse kan utstedes. 10. Kontrollplan med sjekklister skal forefinnes på byggeplass og dokumenteres med underskrift etter som arbeidene skrider frem. 11. Reviderte tegninger må sendes inn sammen med søknad om ferdigattest, dersom det gjøres endringer i forhold til godkjente tegninger. Side 5 av 5

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 17 MØTE NR.: 1 TID: 18.01.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 06.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.06.12

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 04.10.2012/TOA Møtested: Nortura Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.10.12 kl

Detaljer

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE Arkivsaksnr.: 13/963 Arkiv: BYG 45/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/13 Bygningsrådet 09.04.2013 74/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 14.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201309924-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer