RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE"

Transkript

1 RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE Risikoog sårbarhetsanalyser et hjelpemiddelunderveisi utarbeidelsenav en reguleringsplanog en dokumentasjonpå om området er egnet for planlagte tiltak når det gjelder mulige uønskede konsekvenser,eventuelthvasommå gjøresfor å unngåslike,jf plan- og bygningslovens 4-3. Sak: Froloppvekstsenter Forfatter: BenteBolmeAasetre Forslagsstillertil planforslag: Levangerkommunev/Enhetkommunalteknikk Dato:

2 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Analysenviserat det totalt sett innenfor planområdeter registrert liten fare for uønskedehendelser innenfor planområdeteller somfølgeav tiltaket. Det er likevelnoenpunkter sommå følgesopp i det viderearbeidet. Oppsummerende tabell Emnetalletter tabellenunder,er satt inn i matriseni samsvarmed vurderingenunder. Virkning Ubetydelig alvorlig Alvorlig Sværtalvorlig Sannsynlighet Sværtsannsynlig 29 Sannsynlig sannsynlig 37,38 43,44, 45 Lite sannsynlig 16 1 Hendelse Tiltak 1. Masseras/skred Områdetliggerundermarin grense,men er ifølgenvesitt kartinnsyn (skretnett.no)liggerikkeområdetinnenforkjent kvikkleiresone.det er imidlertid flere kjente kvikkleiresoneri nærheten.nveopplyservedmerknad til varselom planoppstartat avsetningenei områdetinneharpotensialerfor funn av kvikkleire.deregistrertekvikkleiresoneneinnebærerdessverreingen fasit over reell utbredelseavkvikkleiresoneri de kartlagtekommuneneog det rapporteresstadigom funn av nyesoneri forbindelsemed tiltak i grunnen ogsåi dissekommunene. Geotekniskvurderingskalutføresi forbindelsemedtiltak, og er sikreti reguleringsbestemmelsenepunkt Støvog støy; trafikk 43. Ulykkei av- og påkjørsler Viktigstestøykildeer Okkenhaugvegenog Skolevegen.Forsistnevnteer det ikkeutarbeidetstøyvarselkart.statensvegvesenstøyvarselkart(2013)med trafikkprognoserfor år 2030dekkerimidlertid Okkenhaugvegen. Kartleggingener basertpå ÅDT> 8200.Herseren at gul sonedekkernordøst sidenav skole- og idrettsområdet,der den såvidt berørerskolebygningens nordre hjørne(svv, Miljøstatus.no).Støyvurderingeneleggestil grunnved utarbeidelseav utomhusarealeneslikat utearealerundergrenseverdiene sikres.forholdeter sikreti reguleringsbestemmelsenepkt Det har vært dialogmed SVVv/JuneStubmo( )vedrørende reduserthastighettil 30 km/t i Okkenhaugvegen.SVVer positivog vil vurdere reduserthastighetforbi skoleområdet. Daanleggsperiodenantaså ikkebli omfattendepga.at tiltaket er relativt lite i fht tomteinngrepo.l. vurderessannsynlighetentil å væreliten, og konsekvensenemindre. Det må allikeveltas tilstrekkelig trafikksikkerhetshensyni anleggsfasen,pga.at anleggsarbeidetgjennomføres nært barneskole,barnehageog idretts- og boligområder.herunderbegrense anleggstrafikkeni de periodenedet er størsttrafikk til skoleog barnehage (vedhentingog bringingmorgenog ettermiddag)i tilleggbør det settesopp anleggsgjerdersomå hindre tilgangtil byggeplassen.tilretteleggingfor myke

3 44. Ulykkermed gående- syklende trafikanter.dette krevergodorganiseringav anleggsdrift,godlogistikk.hms rutiner underanleggsarbeid. Aktuelt i forbindelsemed anleggsarbeid.trafikksikkerhetstiltakmå dokumenteresnærmerei forbindelsemedbyggesøknad,når en vet hva omfangav anleggsarbeidvil bli. Seogsåvurderingi punkt 45. Tiltaketer relativt lite medtankepå tomteinngrepo.l. og anleggsperioden 45. Ulykkeved anleggsgjennomføringantaså ikkebli omfattende.sannsynlighetenvurderesderfor til å væreliten, og konsekvensenemindre. Det må allikeveltastilstrekkelig trafikksikkerhetshensyni anleggsfasen,da anleggsarbeidetgjennomføresnær barneskole,og idretts- og boligområder. Herunderbegrenseanleggstrafikkeni de periodenedet er størsttrafikk til skolen(vedhentingog bringingmorgenog ettermiddag). Nødvendigetiltak bør avklaresi dialogmed entreprenørog skoleledelse.i tilleggbør det settes opp anleggsgjerderfor å hindre tilgangtil byggeplassen, samttilrettelegging for myketrafikanter.dettekrevergodorganiseringavanleggsdrift,god logistikk. HMS rutiner under anleggsarbeid. 16. Veg,bru, kollektivtransport 37. Støyog støvfra trafikk 38. Støyog støvfra andrekilder Førstog fremst tiltak i eksisterendebygninger,skole.ikkeøkt elevtall. Adkomstvegerbeholdes,og trafikksikkerhetenvil forbedresift. eksisterende situasjon.hente- og bringesituasjoner,samtvareleveranseri skolens uteområder,vil imidlertid uansettværeaktuelt risikomoment.seogsåpunkt 43.,44.og 45. I anleggsfasenvil det erfaringsmessigoppståbådestøy- og støvplagerved transport av byggematerialer,evt. transportav masserm.m. Tiltaketantas ikkeå værestort i omfangeller ha langutstrekningi tid. Dette må vurderes nærmerei forbindelsemed byggesøknad,når en vet hvaomfangav anleggsarbeidvil bli. Byggefasekanmedførestøyog støvi forbindelsemedbyggefasenhvor byggingog transportkanutgjørekilder for dette. Det vurdereså være midlertidigog i et mindreomfang.

4 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for Frol oppvekstsenterog Leirabaneni Levangerkommune. Reguleringsplanenskal leggetil rette for utbedring og utvidelseav Frol oppvekstsentertil ca. 550 elever med uteområder,samt eksisterendefriområde og Leirabanennord for skolen.reguleringenskal ogsåtilrettelegge for utvidelseaveksisterendebarnehagei øst. Eksisterendeparkeringsplasssør for skolen vil inngå i utvidelse av areal til offentlig tjenesytingsørfor eksisterendeskoleog Skolevegen. Dagensadkomsttil områdetbeholdesvia Skolevegenog Okkenhaugvegen.Utbedringav ny, sikreretrafikkløsningmed hensyntil trygg skolevegog hente/bringe-situasjonenfor skoleog barnehagehar imidlertid vært helt sentralt i planarbeidet.et viktig plangrepi det hensynet har vært å binde sammenoppvekstsenteretog Leirabanengjennomgrønneflater og gode bevegelseslinjer,samt tilrettelegge for miljøskapendeelementerved skolenog barnehagen gjennom å samle et mangfold av aktiviteter i skoleområdet. Andre viktige stikkord i planarbeidethar vært godtilgjengelighetfor alle, kombinertmed estetiskog god funksjonell utforming. Planstatus Området er i gjeldendekommuneplan kommunedelplanfor Levangersentrum, vedtatt ,vist som friområde i tett bebyggelse(f4),områder med reguleringsplansom fortsatt skalgjelde(rødeområder),og område for offentlig formål (O2). Svartelinjer tilsvarer Fylkesvei/Kommunalhovedvei, mens stiplet linje viser gangveg. Område F4 viser eksisterendefriområde Elverhøy. Område O2 er avsatt til «Byggeområdefor offentlig formål» i kommunedelplanen.den kommunale eiendommen ble i sin helhet foreslått omdisponert til offentlig formål for å dekke videre kommunalt behov med bakgrunni at skoleanleggeneog barnehagenlider under arealknapphetmed tankepå videreutbyggingog tilretteleggingavfellesuteareal.

5 Gjeldendereguleringsplanerinnenforplanområdet: Parkeringog trafikk på Froloppvekstsenter( ) Elvehøy,Skolevegen21 ( ) Nordli ( ) Fv.128,fortau vedhegleskole( ) Leiraområdet( )

6 METODE Analysener basert på overordnet plan, kommuneplanensarealdel Trondheim kommunesinnsynsløsninger i tillegg benyttet til å undersøkede ulike temaene. Andre benyttedekilder er oppgitt i merknadsfeltet. Mulige uønskedehendelserskal ut fra en generell/teoretiskvurderingsorteresi hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utforming m.m., og hendelsersom direkte kan påvirkeomgivelsene,henholdsvisvirkningerfor og virkningeravplanforslaget. Temai tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnenaktuelt. Det er svart ja eller nei på om temaet er aktuelt for saken. Vurderingav sannsynlighetfor uønskedehendelserer klassifiserti: 1. Lite sannsynlig hendelsener ikke kjent fra tilsvarendesituasjonereller forhold, men det er en teoretisksjanse 2. sannsynlig- hendelsenkanskje 3. Sannsynlig kanskjeavog til, muligperiodiskhendelse 4. Sværtsannsynlig kanskjeregelmessig,forholdet er kontinuerligtilstede Vurderingav uønskedehendelsersalvorlighetsgrader klassifisertsom: 1. Ubetydelig- Ingenfare for person- eller miljøskader,konsekvenserav systembrudd er uvesentlig 2. alvorlig - Fåeller småperson- eller miljøskader 3. Alvorlig - Alvorlige,behandlingskrevendeperson- eller miljøskader,systemsettesut av drift over lengretid 4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uoppretteligemiljøskader,systemsettesvarigut avdrift Klassifikasjon Virkning Sannsynlighet Sværtsannsynlig Sannsynlig sannsynlig Lite sannsynlig med fargekoder Ubetydelig alvorlig Alvorlig Sværtalvorlig Hendelseri rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurdereshvilketiltak/endringerav planensomer nødvendigfor å redusererisikotil akseptabeltnivå. Hendelsersomer vurdert å være sannsynligetil sværtsannsynligeog ha alvorligetil sværtalvorlige virkninger,krevertiltak. Forslagtil tiltak er beskreveti høyrekolonneeller i egneavsnittunder.

7 UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK Tabellmed mulige uønskedehendelser.(når det svaresja i kolonnenaktuelt, skalsannsynlighetog alvorlighet av virkning vurderes. Resultatet markeres ved at celle i tabellen vises med riktig fargekode.hendelseri rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderesom utbygginger mulig og det vurdereshvilke tiltak/endringer av planensom er nødvendigfor å redusererisiko til akseptabelt nivå. Det kan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelt eller i fotnote. Se sjekklistei reguleringsveilederenfor ytterligereinformasjonom tema). Hendelsersomer vurdert å væresannsynligetil sværtsannsynligeog å ha alvorligetil sværtalvorlige virkninger,krevertiltak. (Forslagtil tiltak beskrivesi høyrekolonneeller i egneavsnitt) Hendelse/situasjon Aktuelt ja/nei Sannsynlig Virkning Risiko ja/nei Natur-, klima- og miljøforhold Erområdetutsatt for ellerkantiltak i planenmedførerisikofor: 1. Masseras/skred JA Lite Svært sannsynl alvorlig ig Kommentar Områdetliggerundermarin grense,men er ifølgenve sitt kartinnsyn(skretnett.no) liggerikkeområdetinnenfor kjent kvikkleiresone.det er imidlertid flere kjente kvikkleiresoneri nærheten. NVEopplyservedmerknad til varselom planoppstartat avsetningenei området inneharpotensialerfor funn av kvikkleire.deregistrerte kvikkleiresoneneinnebærer dessverreingenfasit over reell utbredelseav kvikkleiresoneri de kartlagte kommuneneog det rapporteresstadigom funn av nyesoneri forbindelse med tiltak i grunnenogsåi dissekommunene. (kilde:risikokart,arealis, NVE,skrednett.no). Geotekniskvurderingskal utføresi forbindelsemed tiltak, og er sikreti

8 reguleringsbestemmelsene punkt Snø/ isras Kilder:NGU,NVE, skrednett.no 3. Flomras Kilder:NGU,NVE, skrednett.no 4. Elveflom Det gåren bekkgjennom friområdevesti planområdet. Kilder:NGU,NVE, skrednett.no 5. Tidevannsflom Kilder:NGU,NVE, skrednett.no 6. Radongass NGU: arealis/aktsomhetskart. Ingenforekomstav radongasseller alunskifer. Miljøstatus.no 7. Vind I følgemiljøstatus.nohar området«lav sårbarhetfor klimaendringer». Det skal ikke byggesnoemed en høydesomtilsier at tiltaket vil værespesieltvindutsatt. 8. Nedbør Enmå ta høydefor klimaendringermed«villere vær»,deriblantøkt nedbør. Aktuelleklimatilpassende tiltak somf.eks.åpne overvannsløsningerog permeableflater osv.bør vurderes.i følge miljøstatus.nohar området imidlertid «lavsårbarhetfor klimaendringer». 9. Sårbarflora Naturbase, miljøstatus.no 10. Sårbarfauna- fisk Naturbase,miljøstatus.no 11. Biologiskmangfold Direktoratetfor naturforvaltningsnaturbase og artsdatabanken inneholderikke opplysningersomtyder på at områdeter spesielt verdifullt med hensyntil naturtyper,sårbareeller truede arter, eller andre naturverdier.det er gjort en registreringav en nært truet art innenforområdet,men dette ble gjort i 1985.

9 12. Naturvernområder Miljøstatus.no 13. Vassdragsområder Kilde:NVE 14. Fornminner Det er ingenkjente registrertefornminner innenforområdet Kilde:Miljøstatus.no, kulturminnesøk 15. Kulturminner I følgekulturminnesøk.no liggerdet ingenkjente kulturminnerinnenfor planområdet. Kilde:MerknadN-T Fylkeskommune, Askeladden, SEFRAK, kulturminnesøk, Miljøstatus.no Bygdeomgivelser kantiltak i planenfå virkningerfor: 16. Veg,bru, kollektivtransport JA Lite sannsynl ig Alvorlig Førstog fremst tiltak i eksisterendebygninger, skole.ikkeøkt elevtall. Adkomstvegerbeholdes,og trafikksikkerhetenvil forbedresift. eksisterende situasjon.hente- og bringe situasjoner, samt vareleveranseri skolens uteområder,vil imidlertid uansettværeaktuelt risikomoment. Det har vært dialogmed SVV v/junestubmo( ) vedrørenderedusert hastighettil 30 km/t i Okkenhaugvegen.SVVer positivog reduserthastighet langsskoleområdetvil bli vurdert. Seogsåpunkt 43.,44.og Havn,kaianlegg 18. Sykehus, omsorgsinstitusjon 19. Skolebarnehage Vurderesikkeå få virkningi negativgrad. 20. Tilgjengelighetfor utrykningskjøretøy 21. Brannslukningsvann 22. Kraftforsyning 23. Vannforsyning

10 24. Forsvarsområde 25. Rekreasjonsomr. Forurensingskilder Berøresplanområdetav: 26. Akutt forurensing 27. Permanent forurensing 28. Støvog støy;industri 29. Støvog støy;trafikk JA Svært sannsynl ig Ubetydelig Viktigstestøykildeer Okkenhaugvegenog Skolevegen.Forsistnevnte er det ikkeutarbeidet støyvarselkart.statens Vegvesenstøyvarselkart (2013)med trafikkprognoser for år 2030dekkerimidlertid Okkenhaugvegen. Kartleggingener basertpå ÅDT> 8200.Herseren at gul sonedekkernordøst sidenav skole- og idrettsområdet,der den så vidt berører skolebygningensnordre hjørne (SVV, Miljøstatus.no). Støyvurderingeneleggestil grunnvedutarbeidelseav utomhusarealeneslikat utearealerunder grenseverdienesikres. Forholdeter sikreti reguleringsbestemmelsene pkt. 7.5 Det har vært dialogmed SVV v/junestubmo( ) vedrørenderedusert hastighet til 30 km/t i Okkenhaugvegen.Redusert hastighet vil bli vurdert langs skoleområdet.

11 30. Støy;andrekilder 31. Forurensetgrunn Det er ingenindikasjonerpå at områdetskalværeutsatt for forurensetgrunn.(kilde: miljøstatus.no,arealis.) 32. Høyspentlinje 33. Risikofyltindustri (kjemikalier,eksplosiver, olje/gass,radioaktivitet) 34. Avfallsbehandling 35. Oljekatastrofeområde Forurensing Medførertiltak i planen: 36. Farefor akutt forurensing 37. Støyog støvfra trafikk 38. Støyog støvfra andrekilder JA JA 39. Forurensingav sjø 40. Risikofyltindustri Transport Erdet risikofor: 41. Ulykkemed farlig gods 42. Vær/føreforhold begrensertilgjengelighet 43. Ulykkei av- og JA påkjørsler sannsynlig sannsynlig sannsynlig alvorlig alvorlig I anleggsfasenvil det erfaringsmessigoppståbåde støy- og støvplagerved transportav byggematerialer,evt. transportav masserm.m. Tiltaketantasikkeå være stort i omfangeller ha lang utstrekningi tid. Dettemå vurderesnærmerei forbindelsemed byggesøknad,når en vet hva omfangav anleggsarbeidvil bli. Byggefasekanmedførestøy og støvi forbindelsemed byggefasenhvor byggingog transportkanutgjørekilder for dette. Det vurdereså væremidlertidigog i et mindreomfang. Alvorlig JA Aktuelt i forbindelsemed anleggsarbeid.i tillegg aktuelt vedhente- og bringesituasjonerutenfor skolen,og særligved vareleveranserpå skolens

12 uteområderi skoletid. Det har vært dialogmed SVV v/junestubmo( ) vedrørenderedusert hastighettil 30 km/t i Okkenhaugvegen.Redusert hastighet vil bli vurdert langs skoleområdet. Seogsåvurderingi punkt 44. og Ulykkermed gående - syklende JA sannsynlig Alvorlig JA Aktuelt i forbindelsemed anleggsarbeid. Trafikksikkerhetstiltakmå dokumenteresnærmerei forbindelsemed byggesøknad,når en vet hva omfangav anleggsarbeidvil bli. Seogsåvurderingi punkt Ulykkeved anleggsgjennomføring JA sannsynlig Alvorlig JA Daanleggsperiodenantaså ikkebli omfattendepga.at tiltaket er relativt lite i fht tomteinngrepo.l. vurderes sannsynlighetentil å være liten, og konsekvensene mindre. Det må allikeveltas tilstrekkelig trafikksikkerhetshensyni anleggsfasen,pga.at anleggsarbeidet gjennomføresnært barneskole,barnehageog idretts- ogboligområder. Herunderbegrense anleggstrafikkeni de periodenedet er størst trafikk til skoleog barnehage(vedhentingog bringingmorgenog ettermiddag)i tilleggbør det settesopp anleggsgjerder somå hindretilgangtil byggeplassen. Tilretteleggingfor myke trafikanter.dette krevergod organiseringav anleggsdrift,

13 godlogistikk.hms rutiner underanleggsarbeid. Andreforhold Risikoknyttet til tiltak og omgivelser: 46. Farefor terror/sabotasje 47. Regulerte vannmagasinmed usikkeris/varierende vannstand 48. Fallfareved naturlige terrengformasjoner samtgruver,sjakterog lignende 49. Andreforhold Fremmedearter Litteratur: Veileder: systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i kommunene Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser Direktoratet for samfunnssikkerhet

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Nessjordet B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 Forfatter: Arkiplan AS Forslagsstiller til planforslag: Inderøy Kommune Dato: 2015-02-15 Rev. 1: 2015-03-12/HL SAMMENDRAG

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Utarbeidet av sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten Revidert 03.03.2011 Side 1 av 21 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE

DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE 1 Rapporttype ROS-analyse 2014-07-02 DETALJREGULERINGS- PLAN KVARTAL 44 (ST. JOSEPHS HOSPITAL) ROS-ANALYSE 2 Oppdragsnr.: 1350002707 Oppdragsnavn: Detaljreguleringsplan for kvartal 44 (St.Josephs) Dokument

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune Rapporttype ROS-analyse 2012-08-09 OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Ramboll 2 (12) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 8110228 Oppdragsnavn: Ros-analyse Oddeskogen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2754-10 Arkiv: 023723600 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 03.03.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS

OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsgiver Gran kommune Rapporttype ROS 2013-11-13 OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS ENKEL ROS 3 (11) OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsnr.: 4110147 Oppdragsnavn: Områderegulering Bjoneroa

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer