Geoteknikk. E6 Hp02:Jansnes-Halselv. Byggeplan. Storelva bruer. Ressursavdelingen. Nr Region nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geoteknikk. E6 Hp02:Jansnes-Halselv. Byggeplan. Storelva bruer. Ressursavdelingen. Nr. 2004074003-42. Region nord"

Transkript

1 Geoteknikk E6 Hp02:Jansnes-Halselv. Byggeplan. Storelva bruer O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen

2 Oppdragsrapport Nr Labsysnr. N50256 Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Geoteknikk E6 Hp02:Jansnes-Halselv. Byggeplan. Storelva bruer UTM-sone Euref89 Ø-N Grunnundersøkelser med tanke på pelfundamentering av bruene. Totalsonderinger i de fleste pelepunktene og 54mm prøver for bestemmelse av jordstøtte og innspenningsnivå for pelene. Dreietrykksonderinger og CPTU er utført for vurdering av totalstabilitet. Oppdragsgiver: Torbjørn Jørgensen 8 Dato: Antall sider: Antall vedlegg: Kommune nr Kommune ALTA Utarbeidet av (navn, sign.) Oddbjørn Johnsen 3 Antall tegninger: Papirarkivnummer Sammendrag Seksjonsleder (navn, sign.) Leif Jenssen Kontrollert oleanh RAPPORTEN ER FORELØPIG OG GJELDER KUN FOR STORELVA BRU Grunnundersøkelsene omfatter i alt 4 totalsonderinger, 4 dreietrykksonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU) og opptak av 3 uforstyrrede prøveserier. Grunnforholdene er ekstremt vanskelige med bløt kvikkleire ned til 22-28m dyp. Ugunstigste forhold er på sørsiden av brua ved akse 2 hvor det fra 6-9m dyp er leire med en uomrørt skjærfasthet rundt 8 kpa. Over disse massene øker fastheten gradvis til meget faste grusige masser helt i toppen. På ca m dyp er det overgang til et fast sandige/grusige masser med noe innhold av stein.dette antas å være bunnmorene. Det er ikke registrert fjell ved noen av boringene. Ramming av store stålrørspeler i bløt kvikkleire kan utløse omfattende skred i området med uoversiktelige konsekvenser. Det er derfor helt nødvendig å utføre slik peling etter metoden PEL I PEL Metoden utføres som følger: 1. Et åpent stålrør (ytterrør) rammes ned i leirmassene. Dimensjoner: Ø=914x Etter hvert som røret trenger ned i leira, grabbes leire ut på innsiden av pelen. 3. Når ytterrøret har nådd fast lag(morene), rammes røret cm ned i dette laget. 4. Hovedpelen(innerpelen) heises ned i ytterpelen. Dim. innerpel: Ø=711x12 5. Hovedpelen rammes ned inntil at pelekriteriet for bæreevne oppnås. 6. Mellomrommet mellom ytter- og innerrør støpes ut med betong til 5m under topp pel De øverste 5 m av mellomrommet skal fylles opp med gradert sand/grus 0-16 Emneord: Kvikkleire pelefundamentering Distribusjonsliste Antall Distribusjonsliste Antall Torbjørn Jørgensen Linda Hansen 1 1 Tor Brattgjerd Arnjot Eriksen 1 1

3

4 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 VEDLEGGSOVERSIKT INNLEDNING TIDLIGERE UNDERSØKELSER MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD Geoteknisk prosjektklasse Kjørebru og G/S-bru over Storelva Grunnforhold Valg av geotekniske parametere Stabilitetsforhold Setningsforhold Peling Tilløpsfyllinger Grunnforhold Valg av geotekniske parametere Stabilitetsforhold Setningsforhold VIDERE ARBEIDER HMS - FORHOLD REFERANSER... 8 VEDLEGGSOVERSIKT Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1: i (A4 format) Bilag 3: Borpunktoversikt Målestokk Format Tegn. V306:Plan og profiler - Storelva 1:200 A1 V320:Peletegning Storelva bru 1:100/1:10 A3 K100: Detaljer - peler 1:200 A1 Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 3 av 8

5 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr. 1 INNLEDNING Etter oppdrag fra prosjekt Nord har Geo- og laboratorieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for nye bruer over Storelva og Halselv på ny E6 mellom Jansnes og Halselv. Bilag 2 viser er oversiktskart i målestokk 1: for området. 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER Under utredning av prosjektet ble det utført grunnundersøkelser i området. I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt med i vår nye rapport. 3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER Grunnundersøkelsene omfatter i alt 4 totalsonderinger, 4 dreietrykksonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU) og opptak av 3 uforstyrrede prøveserier. Undersøkelsene er utført i to perioder mellom og Alle boringer er innmålt med totalstasjon som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor ±1 til 3 cm. En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3. Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskart på tegn. V306 De opptatte prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Nordkjosbotn med hensyn til korngradering og vanninnhold for alle samt i tillegg også styrkeegenskaper for de uforstyrrede prøvene. Prøver er også sendt til vegvesenets sentrallaboratorium for triaksialanalyse. Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de aktuelle tverrprofilene i tegn. V303 til V306 Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 4 av 8

6 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr. 4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 4.1 Geoteknisk prosjektklasse I henhold til NS3480 og ut fra en vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er geoteknisk prosjektklasse satt til klasse 3. Skjema for valg av geoteknisk prosjektklasse er vist på side 2 i rapporten. Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av skadekonsekvens og bruddmekanismen er nødvendige materialkoeffisienter, γ m satt til 1.6 for både totalspenningsanalyse (s u ) og for effektivspenningsanalyse (aφ). Omfang av kontroll i byggefasen er i utgangspunktet definert etter valgt prosjektklasse og følgende tabell: Geoteknisk Prosjektklasse 1 Kontroll i byggefasen Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene. Enkel rapportering. 2 Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene. Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av særlige viktige konstruksjonsdeler eller operasjoner. Regelmessig rapportering. 3 Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene. Kontinuering tilsyn under høyt kvalifisert ledelse i viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering og byggeplasslaboratorium. Supplerende undersøkelser og prøving. Regelmessig rapportering. Sluttrapportering. 4.2 Kjørebru og G/S-bru over Storelva Oversiktskart med profiler: tegn. V306 Peletegning med brusnitt: tegn. V320 Detaljtegning av peler: tegn. K Grunnforhold Grunnforholdene er ekstremt vanskelige med bløt kvikkleire ned til 22-28m dyp. Ugunstigste forhold er på sørsiden av brua ved akse 2 hvor det fra 6-9m dyp er leire med en uomrørt skjærstyrke rundt 8 kpa. Over disse massene øker styrken gradvis til meget faste grusige masser helt i toppen. På nordsiden av brua er det overgang til siltig leire med hovedsakelig skjærstyrke ca. 20kPa. Kvikkleire er ikke registrert, men stedvis er det registrert meget sensitiv og i enkelte lag også meget bløt siltig leire. Videre ned er det overgang til leirig silt. Topplaget er her noe mindre fast enn sørsiden. En må regne med at også her i området er det kvikkleirelag innenfor innflytelsessonen fra normal peling. På ca m dyp er det overgang til et fast sandige/grusige masser med noe innhold av stein. Dette antas å være bunnmorene. Det er ikke registrert berg ved noen av boringene. Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 5 av 8

7 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr Valg av geotekniske parametere Følgende parametere gjelder: Sandig grusig topplag: φ=34 a=0 γ=19 M=2500 Leire: φ=22 a=5 γ=18 m=10 Siltig leire φ=24 a=0 γ=18 m=20 Grusig sandig steinig mat.(morene) φ=40 a=20 γ=18,5 M= Stabilitetsforhold Ramming av store stålrørspeler i bløt kvikkleire kan utløse omfattende skred i området med uoversiktelige konsekvenser. Det er derfor helt nødvendig å utføre slik peling etter metoden pel i pel. Metoden utføres som følger: 1. Et åpent stålrør (ytterrør) rammes ned i leirmassene. Dimensjoner: Ø=914x Etter hvert som røret trenger ned i leira, grabbes leire ut på innsiden av pelen. 3. Når ytterrøret har nådd fast lag(morene), rammes røret cm ned i dette laget. 4. Hovedpelen(innerpelen) heises ned i ytterpelen. Dim. innerpel: Ø=711x12 5. Hovedpelen rammes ned inntil at pelekriteriet for bæreevne oppnås. 6. Mellomrommet mellom ytter- og innerrør støpes ut med betong. Hensikten med metoden er å unngå fortrengning av eksisterende kvikkleire ved peling og redusere skredfare. Inner-røret har en diameter som er ca. 20cm mindre enn ytter-røret. Innerrøret skal påsveises avstandsholdere slik at pelen blir sentret i forhold til ytter-røret. Utstøpingen skal utføres opp til 5m under topp pel, resten av mellomrommet skal fylles opp med gradert sand/grus Setningsforhold Det vil være setninger i størrelsesorden 2-4mm på de pelefundamenterte bruene. På sidefylling sør vil ikke få tilleggsbelastninger i forhold til dagens situasjon, derimot vil det bli setninger i størrelsesorden 20-50mm på nordre fylling, mest på elvens oppstrømside. Kjørebrua bør utføres med setningsfordelingsplate Peling. Rammeutstyret skal være fallodd med minimum rammeenergi på 54kNm ved 1m fallhøyde. Pelene skal utføres med hul mørtelfylt pelespiss. En må være forberedt på at det kan bli behov for å bore gjennom pelespissen for kløyving eller demolering av steinblokker. Det er svært viktig at ytter- røret verken peles for langt eller for kort ned i morene (0,2-0,3m). Pele-kriteriet er min. 10mm pr.10 slag ved 20kNm rammeenergi. Dette skal oppnås på tre etterfølgende serier med 10 slag. Hovedpelenes lengde under UK endebjelke, vil være 27-32m beregnet ut fra statisk bæreevneberegning. På tegning V320 er det angitt et antatt grensenivå mellom leire og morene. Dette viser at lengden på ytterrøret vil være 23-27m. Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 6 av 8

8 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr. 4.3 Tilløpsfyllinger Oversiktskart med profiler: tegn. V Grunnforhold Grunnforholdene er i hovedsak lik de ovenfor beskrevne for brua Valg av geotekniske parametere Samme parametervalg som for bruene Stabilitetsforhold Stabiliteten av eksisterende vegfylling er noe for lav i forhold til kravet om sikkerhet γ m =>1,6. Eksisterende veg utenfor ny fylling legges i helning 1:3 ned mot sjøen som vist på plan og profiler på tegning V Setningsforhold På sidefylling sør vil ikke få nevneverdige tileggsbelastninger i forhold til dagens situasjon, derimot vil det bli setninger i størrelsesorden 20-50mm på nordre fylling, mest på elvens oppstrømside. 5 VIDERE ARBEIDER Poretrykksmålinger vil bli utført i byggeperioden for å redusere risikoen for utglidning. 6 HMS - FORHOLD I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens HMS-plan. Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse geotekniske arbeider ved bruarbeidene. Ved utførelse av arbeidet må en ta hensyn til fare for overbelastning av grunnen. Det er derfor et krav at enhver lagring av masser og utstyr nær byggeplassen skal vurderes av entreprenøren og dokumentasjon av beregninger/vurderinger skal oversendes byggeherren til godkjenning. I byggefasen skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som peling og eventuell spunting, lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om dette skal fremgå av byggherrens HMS-plan. Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 7 av 8

9 Geoteknisk rapport nr. SVEIS saks-/dokumentnr. 7 REFERANSER Norsk Standardiseringsforbund (1988): Geoteknisk prosjektering. Fundamentering, grunnarbeider, fjellarbeider, NS3480 Statens vegvesen (1997): Laboratorieundersøkelser. Håndbok 014 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok 015 Statens vegvesen (1992): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok 016, 2. utgave Statens vegvesen (2004): Vegbygging. Håndbok 018 Statens vegvesen (1992): Geoteknisk opptegning. Håndbok 154 Statens vegvesen (1993): Sikring av vegfyllinger. Håndbok 165 Statens vegvesen (1993): Oppbygging av fyllinger. Håndbok 176 Statens vegvesen (1994): Jakobine.xls. Program for stabilitetsberegninger. Intern rapport nr Statens vegvesen (2000): Gpsexcel.xls. Program for beregning av skråningsstabilitet. Intern rapport nr Statens vegevesen (1993): ARMOD - program for beregning av armert jord. Støttekonstruksjoner. Brukerbeskrivelse for PC-versjon. Intern rapport nr A.A. Balkema Publishers (2002) Plaxis 2D - version 8, finite element code for soil and rock analyses Statens vegevesen (1993): Setningsprogrammet TID. Program for beregning av setningenes tidsforløp. Brukerbeskrivelse for PC-versjon. Intern rapport nr Statens geotekniska institut (2000): Användarmanual Conrad versjon Region nord - Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjon Side 8 av 8

10

11

12

13

14 E6 Hp 02 Jansnes - Halsnes N Bru over Storelva Oversiktskart - Bilag 2 Dato: 06/06/08 Målestokk 1:50000 Statens vegvesen Region nord

15 Oppdragsnr: Grunnundersøkelse: E6 Storelva bru Vegmodell: / Rev.Nr.: X Y Z Krit. Jordart s u (Serie nr.) w % s u (kpa) , ,7 3, Dreie-trykksondering 26, Steinete til 3.0 m, Vannst. 2,1 m , ,7 3, Prøveserie 9,8 0 Leire T ,4 1, , ,7 3, Trykksondering (CPT) 15, , ,7 3, Trykksondering (CPT) 11, , ,2 3, Totalsondering 34, , ,1 3, Totalsondering 33, , ,5 3, Dreie-trykksondering 26, , ,5 3, Totalsondering 34, , ,3 3, Prøveserie 13,8 0 Kvikkleire T ,8 0, , ,3 3, Totalsondering 35, , ,5 3, Dreie-trykksondering 24, Steinete til 3,0 m, forboret , ,5 3, Prøveserie 13,0 0 Kvikkleire T ,1 0, , ,5 3, Trykksondering (CPT) 10, Bor i fjell Kritisk jordart (kpa) S t Merknad Fjell kote Hull nr. Koordinater, NGO akse 7 Dato Type unders. Bordyp i løsmass Profil Avsett , ,3 3, Dreie-trykksondering 24, Forboret 1,6 m gjennom vegfylling, steinete til 3,2 m, Vannst. 1,7 m? , ,3 3, Trykksondering (CPT) 10, , ,3 3, Poretrykk 4,0 og 7,0 m Markarbeidsliste Side 1 av 1

16

17

18

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre 03.01.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Tolkning av måleverdier fra CPTU. Metoder, muligheter og begrensninger

Tolkning av måleverdier fra CPTU. Metoder, muligheter og begrensninger Tolkning av måleverdier fra CPTU Metoder, muligheter og begrensninger Dr. ing. Arne Åsmund Skotheim Seniorrådgiver Geovest-Haugland AS Dato 25.08.10 Side 1 av 32 1 INNLEDNING For tolkning av jordartstyper

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Intern rapport nr. 2242

Intern rapport nr. 2242 Støttekonstru ksjoner. Sk.kurs 4-5 juni 1997 Intern rapport nr. 2242 Sammendrag Rapporten er en samling av de innleggene som ble delt ut i forbindelse med internt kurs om støttekonstruksjoner. Temaet for

Detaljer

NGF-seminar Rica Hell Stjørdal 24. og 25. august 2010 Tolkning av måleverdier fra CPTU Metoder, muligheter og begrensninger Dr. ing. Arne Åsmund Skotheim Seniorrådgiver Geovest-Haugland AS Tolkningsmetoder

Detaljer

NGU Rapport 2007.050. Ladedeponiet - forprosjekt

NGU Rapport 2007.050. Ladedeponiet - forprosjekt NGU Rapport 2007.050 Ladedeponiet - forprosjekt INNHOLD side Innledning 4 Tidligere undersøkelser og metoder 4 Resultater 5 Historikk 5 Utgravinger og borehull 6 2D resistivitetsmålinger 7 Glødetapsmålinger

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Felles kommunal Teknisk byggenorm

Felles kommunal Teknisk byggenorm Felles kommunal Teknisk byggenorm Sørumsand. Kuskerudvegen under ombygging. Sett fra Rådhuset. AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM NANNESTAD ULLENSAKER NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM FORORD Ny teknisk byggenorm

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret.

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVEs kvikkleireveileder anno 2012 Seminar 30. mai Program 9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVE v/steinar Schanche 9.40-10.00 KL-veileder sett fra DIBKs

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer