HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT"

Transkript

1 Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSJEKTINFORMASJON ARBEIDETS ART OG OMFANG ENTREPRISEFORM BYGGEPLASSFORHOLD KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER OG SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Avtaledokument Kontraktsform Kontraktssum PARTENES REPRESENTANTER (NS 8406 PKT 5) Byggherrens administrasjon BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE BYGGEMØTER (NS 8406 PKT 6) Forretningsrutiner for byggefasen Adresseliste Korrespondanse Protokoller/referater Byggemøter Tegningsutsendelse FORSIKRING (NS 8406 PKT 9) Ansvarsforsikringer BRUK AV UNDERENTREPRENØRER (NS 8406 PKT 12) Generelt (NS 8406 pkt 12) FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8406 PKT 13)LOVER, OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG VEDTAK (NS 8406 PKT 13.1) Forholdet til plan- og bygningsloven Internkontroll og ytre miljø Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap MANGELFULL AVFALLSHÅNDTERING TRAFIKKAVVIKLING TILKNYTNING AV STIKKLEDNINGER, MIDLERTIDIG VANNFORSYNING OG AVLØP GJENGS LØNN OG ARBEIDSVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE IDENTIFISERING OG SPRÅK KONTROLL OG PRØVING (NS 8406 PKT 14) ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES ELLER TAS PÅ STEDET INNSYNSRETT OPPLYSNINGER FRA REGISTERINFO FREMDRIFTSPLAN (NS 8406 PKT 17) FREMDRIFT ENDRINGER. FORSINKELSER OG SVIKT VED BYGGHERRENS MEDVIRKNING (NS 8406 PKT 19) RETTEN TIL Å PÅLEGGE ENTREPRENØREN ENDRINGER (NS 8406 PKT 19.1) ENDRINGSARBEID DER DET IKKE ER GITT ENDRINGSORDRE (NS 8406 PKT 19.3) PARTENES KRAV PÅ VEDERLAGSJUSTERING (NS 8406 PKT 22.1) I UENDRET BYGGETID I ENDRET BYGGETID BETALING AV ENTREPRENØRENS VEDERLAG (NS 8406 PKT 23) Gebyrer Måling og masseberegning Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) Behandling av fakturaer Nota for kontraktsarbeider... 15

3 Betalingsbetingelser/frister OVERTAKELSE (NS 8406 PKT 24) Sluttkontroll Prøvedrift DOKUMENTASJON OVERTAKELSESFORRETNING (NS 8406 PKT 24.1) BETALING AV SLUTTFAKTURA. INNSIGELSER OG KRAV (NS 8406 PKT 25.2) FORSINKELSE (NS 8406 PKT 26) Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) UTBEDRING (NS 8406 PKT 27.2) REKLAME OG KONTAKT MED MEDIA (TILLEGG TIL NS 8406) Reklame Kontakt med media HMS OVERORDNET HMS-PLAN GENERELT... 20

4 1. Prosjektinformasjon 1.0 ARBEIDETS ART OG OMFANG Prosjektets art Utfyllende tekst Beliggenhet og tomteforhold Utfyllende tekst

5 Bygningsmessige arbeider Prosjektet omfatter i hovedsak følgende: Etablering av Utførelse med. 1.1 ENTREPRISEFORM Prosjektet gjennomføres som en XXXXXXXentreprise hvor en fagmessig utførelse av samtlige beskrevne arbeider inngår i entreprisen.

6 2. Byggeplassforhold Alle arbeider, lagring av materiell samt oppryddingsarbeider og avfallshåndtering og avhendelse må gjøres slik at det ikke medfører unødvendig ulempe for berørte naboer eller forurenser ytre miljø. Tilbyder må selv ordne med riggplass, samt lagringsplass for materiell. Eventuelle avtaler som inngås mellom entreprenør og grunneier skal være skriftlig, og kopi av hver avtale skal sendes byggherre til orientering. Anleggsarbeidet må ikke starte før avtaler med aktuelle grunneiere foreligger. Entreprenøren må selv vurdere mellomlagring av masser. Alle kostnader inkluderes i postene. All transport av masser, samt til og fra mellomlager anses som intern transport og godtgjøres ikke spesielt. Entreprenør har ansvar for massekontroll, slik at omfang av masser til deponi og evt tilkjøring av nye masser minimaliseres. Mellomlagring av maser langs grøftetrase i offentlig vei tillates ikke. Mellomlagring av masser er entreprenørs ansvar, og skal avtales direkte med grunneier. Også for mellomlagring skal det inngås skriftlig avtale med grunneier. Entreprenøren må selv sørge for anleggskontor, spise- og hvilebrakke, elektrisitet, byggestrøm, telefon, vannforsyning, avløp og renovasjon. Krav om tillegg som skyldes forhold byggherren ikke er herre over, så som svikt i byggestrøm, varmeog vanntilførsel, el. lignende vil ikke bli godtatt. Sikring av arbeid og arbeidsplass skal tillegges spesiell vekt. Alle grøfter eller bygningsdeler som blir stående åpne uten tilsyn skal avgrenses med forskriftsmessig sperremateriell til enhver tid. Type sikringsmidler som ønskes benyttet for å oppnå nødvendig sikkerhet, avtales med tiltakshaver. Arbeid langs offentlig veg og adkomstveg må til enhver tid sikres med nødvendige / forskriftsmessige skilt, bukker, gjerder, varsellys, etc. Dette er entreprenørs ansvar. Entreprenøren må ta særskilt hensyn til gjerder, portstolper, trær, stikkrenner, avkjørsler, og eventuelle planter på området. Skader på terreng, beplantning mv. skal generelt unngås, og nødvendige tiltak for å unngå dette skal treffes. Skulle skader oppstå, skal disse utbedres umiddelbart på entreprenørens bekostning. Generelt skal det ikke utføres arbeider på anlegget etter kl og på hellig- og høytidsdager. Hvor spesielle forhold gjør det nødvendig kan det gjøres unntak fra kravet, for øvrig gjeldende politivedtekter. Entreprenør må selv få godkjenning av politiet til dette. Entreprenøren må skaffe seg kjennskap til arbeidsområdet og andre forhold av betydning som kan oppnås ved besøk på stedet. Ovennevnte forhold skal være medtatt i post for rigg og drift eller andre poster. 3. Kontraktsbestemmelser 3.0 Endringer og supplerende kontraktsbestemmelser Avtaledokument Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt første utgave, januar 2006 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.

7 3.0.1 Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406A "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" benyttes, samt NS 3438 "Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og reklamasjonstiden" benyttes Kontraktsform Kontrakten som opprettes for arbeidene, blir en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregningen vil skje på grunnlag av tilbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i h.h.t målereglene som er angitt i tilbudsdokumentene. Tilbudets RS-poster (Rund Sum) er faste, og ikke gjenstand for justering, med mindre innholdet i RS-posten endres vesentlig, eller annet er beskrevet Kontraktssum Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige bygge- og anleggsarbeider som fremgår av tilbudsdokumentene. Alle ulemper og utgifter med å drive anlegget også under ugunstige værforhold og på vinterstid skal være inkludert. Tilbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som var offentliggjort 14 kalenderdager før tilbudsdato. 3.1 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5) Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5. Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK eks. mva., med mindre det er særlig avtalt et annet beløp. Byggeleder og prosjekterende har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og bruker kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig fullmakt Byggherrens administrasjon Byggeleder: Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. 3.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av neste ledd. Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, når hele kontraktssummen skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

8 Når kontraktssummen ikke overstiger NOK , plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden. 3.3 Byggemøter (NS 8406 pkt 6) Alle nødvendige møter, befaringer og administrasjon skal være medtatt i post for rigg og drift. Dette gjelder også møter, befaringer og administrasjon i forhold til regningsarbeider. Kostnader for dette skal være medtatt i oppgitt kalkulasjonsfaktor kap Forretningsrutiner for byggefasen I forretningsrutinene inngår opplysninger og bestemmelser av praktisk art som ikke direkte fremgår av andre bestemmelser i kontrakten Adresseliste Adresseliste skal utarbeides av entreprenør når kontrakt er inngått Korrespondanse All korrespondanse påføres følgende overskrift: Oppdraget Hvert brev, telefax etc skal omhandle kun èn sak. Korrespondanse til byggherren skal stiles til: Navn Adresse Kopi av all korrespondanse sendes til byggherrens prosjektleder, byggeleder, samt til andre saken gjelder. Det skal angis hvor kopi er sendt. Korrespondanse til entreprenøren sendes entreprenørens forretningsadresse, med kopi til evt annen postadresse. All korrespondanse vedr. entreprisen sendes entreprenøren. Entreprenøren påser og er ansvarlig for at alle underentreprenører/leverandører som berøres av saken blir informert Protokoller/referater Det skal føres protokoller fra alle møter og befaringer. Protokollene skal distribueres til alle saken angår, og det skal fremgå av protokollene hvem de er sendt til Byggemøter Byggemøter avholdes normalt en gang annen hver uke på byggeplassen. Etter behov kan byggemøter sammenkalles oftere. Byggeleder leder og fører referat fra møtene. Hovedentreprenøren plikter å stille med ansvarlig representant på alle byggemøter. Hovedentreprenør skal innkalle representanter fra underentreprenørene ved behov Tegningsutsendelse Tegninger skal distribueres slik det avtales på oppstartsmøte.

9 Entreprenøren har ansvaret for å videredistribuere de nødvendige antall tegninger til sine underentreprenører. Tegninger som tidligere er fordelt, bestilles ved henvendelse til byggeleder. Det skal ikke forekomme utgåtte tegninger på byggeplassen. Inndragning av foreldede tegninger på byggeplassen påhviler entreprenøren. 3.4 Forsikring (NS 8406 pkt 9) Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester Ansvarsforsikringer Entreprenøren skal tegne forsikring mot skader som påføres byggherrens eller tredjemanns eiendom, jf. NS 8405 pkt. 10. Det påhviler han å utbedre disse skader etter avtale med skadelidte. Blir hans ansvar likevel gjort gjeldende ovenfor byggherren har denne full regress ovenfor entreprenøren. Forsikringspolisen skal forelegges for kontroll før kontrakt inngås. 3.5 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12) Generelt (NS 8406 pkt 12) Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: Plikter Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Entreprenøren skal innhente opplysninger fra Registerinfo, eller egenerklæring om de samme forhold fra utenlandske selskaper som ikke er registrert i Registerinfo, ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell. Opplysninger skal innhentes på nytt hver 6. måned. Entreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva, Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. En

10 perm med opplysninger fra Registerinfo, nevnte egenerklæringer og HMSegenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/kontraktsmedhjelpere etter Entrepriseboka pkt 7 gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham Sanksjoner Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller opplysninger fra Registerinfo, gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underentreprenør eller innleid personell med en annen underentreprenør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo eller innhentet egenerklæring viser at underentreprenør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille pr hverdag av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr. hverdag. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører /leverandører m v(tillegg til NS 8406) Generelt (NS 8406) Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. 3.6 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1) Forholdet til plan- og bygningsloven Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til

11 at komplett søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig, dog senest 14 dager, etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter gjeldende rett. Før heving kan finne sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet. Entreprenøren plikter likeledes å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven Internkontroll og ytre miljø Tilbyder skal fremlegge dokumentasjon på sitt internkontrollsystem. Entreprenør skal utarbeide kvalitetsplan umiddelbart etter kontraktsforhandlingene. I planen skal blant annet inngå: Rutiner for intern kontroll (kontrollens hyppighet, kontrollpersonens myndighet i forhold til andre personer i entreprenørens byggeplassledelse, skjemabruk mm). Rutiner for intern kommunikasjon (rapportering, informasjon av arbeidene mm). Sikring av arbeidsrutiner (sjekklister, kontrollrutiner, prosedyrer, o.l. ) Generell egenkontroll Entreprenøren er ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og leverandører følger kvalitetsplanen. Utfylte KS-skjema skal oversendes byggherre/byggeleder hver 14. dag. Det forventes at entreprenørens kvalitetssikringssystem ivaretar alle nødvendige sjekklister. Videre skal entreprenøren forplikte seg til følgende: Gjennomføre et oppstartsmøte med egne mannskaper, leverandører, konsulent, underleverandører og byggherrens representant, der anlegget gjennomgås m.h.p. utførelse og kontroll. Stikkord er dokumentasjon og samarbeid. Spesielt nevnes at sikkerhet for publikum og egne mannskaper i forbindelse med grave- og sprengningsarbeider, grøftearbeider og massetransport, er entreprenørens ansvar. Leverandøren skal ved en leveranse garantere kvaliteten på det leverte produkt gjennom produktinformasjon (datablad) og monteringsanvisninger på norsk. Det understrekes at dette er viktig informasjon for framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Dersom entreprenøren står for innkjøp, skal forannevnte dokumentasjon oversendes byggherren. Føre protokoll for mottaks- og anleggskontroll på en slik måte at byggherrens kontrollør enkelt kan føre tilsyn med at entreprenørens mannskaper følger avtalt opplegg for egenkontroll. Dersom det blir påvist svikt i entreprenørens egenkontroll, vil byggherren kunne forlange at en uavhengig kontroll gjennomføres. Kostnaden for denne kontrollen vil bli belastet entreprenøren. I tillegg kan byggherren for egen regning gjennomføre uavhengig kontroll når man finner dette nødvendig.

12 Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig uten at entreprenør kan kreve erstatning eller fristforlengelse. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) Tropisk tømmer og fredet skog Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass. Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av nr. 930 kapittel 14 b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Bok 0 Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han misligholder sine plikter mht c) levering av avfallsregnskap, jf. Bok 0 og hovedentreprenørens prisbærende poster. For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten

13 skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. 3.7 Mangelfull avfallshåndtering Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås, kan byggherren fastsette en mulkt. 3.8 Trafikkavvikling Entreprenøren har ansvar for midlertidig trafikkavvikling, både langs offentlige veier og avkjørsler til den enkelte husstand. Det skal til enhver tid sikres kjøreadkomst til den enkelte husstand og offentlige bygg. Det må i dette prosjektet spesielt tas hensyn til XXXXX aktivitet på anleggsstedet. All skilting er entreprenørens ansvar. Ettersyn og vedlikehold av oppsatte skilter er entreprenørens ansvar. Trafikkomlegging og skilting skal skje i hht skiltplan utarbeidet av entreprenør og godkjennes. Kopi av skiltvedtak som leveres byggherren. Busselskapene skal informeres dersom det vil pågå arbeider i gater hvor busser trafikkerer. Alarmsentralen skal alltid varsles før oppstart. Det skal også annonseres i lokalavisen 3-4 dager før oppstart. Entreprenør er ansvarlig for annonsering, og annonsen skal inneholde byggherres logo. Entreprenøren har alt ansvar for drift og vedlikehold inkl. renhold, fjerning av avfall, fjerning av, søppel, brøyting, salting, strøing av glatte partier,vanning etc av berørte gater/veger fra arbeidene starter opp og fram til asfalt er lagt evt annet toppdekke er lagt.. Kostnader for ovennevnte skal være medtatt i tilbud. 3.9 Tilknytning av stikkledninger, midlertidig vannforsyning og avløp Entreprenøren har ansvar for etablering av midlertidig vannforsyning og avløp i anleggsperioden. Alle abonnenter med tilknytning til eksisterende ledninger som tas ut av drift, skal gis midlertidig vannforsyning og avløp i byggeperioden. Omtrentlig plassering av eksisterende og planlagte hovedledninger fremgår av tegninger. Alle stikk må avskjæres fra eksisterende ledning når nytt anlegg etableres. Alle stikk skal tilkobles på kommunal hovedledning, og ikke i kum (dersom dette ikke er angitt særskilt på tegninger). Der hovedvannledning sette ut av funksjon i anleggsperioden, og området har ensidig forsyning, skal det etableres midlertidig hovedvannforsyning. Dersom ikke annet er oppgitt skal det legges midlertidige ledninger med samme dimensjon som eksisterende. Hver enkelt husstand skal ikke være fri for vann i mer enn 4 timer. Entreprenøren vurderer selv hvordan han utfører midlertidige anlegg, slik at de fastsatte krav overholdes. Entreprenøren har alt ansvar og risiko for å innhente tilgjengelig informasjon om det enkelte tilknytningspunkt. Entreprenøren er også ansvarlig for å informere berørte abonnenter regelmessig (før anleggsstart og min. 1 gang pr. mnd. i anleggsperioden) ved brev (eller annen varsling som godkjennes av byggherren). Ved omfattende/lengre vannavstenging etc kan det være nødvendig for byggherre å annonsere stenging av dagspresse. Byggherre skal da ha varsel om tidspunkt for stenging minimum to dager i forveien.

14 Entreprenøren er også ansvarlig for evt. driftsforstyrrelser på private vannforsyningsanlegg som skyldes hans arbeid. Ledninger for midlertidig vann skal desinfiseres i hht SIFFs veileder C2. Dette skal dokumenteres ved hjelp av godkjent vannprøve. Åpning/stenging av eksisterende kommunale vannledninger skal utføres av kommunen og skal kun skje innenfor kommunal arbeidstid ( ) Dersom entreprenøren ikke overholder de avtalte krav til midlertidig vannforsyning og/eller avløp forbeholder byggherren seg retten til, uten nærmere varsel, å gjøre de arbeider som er nødvendig for raskest mulig å etablere/reetablere tilfredsstillende vannforsyning og/eller avløp. Byggherren avgjør hva som er tilfredsstillende vannforsyning og/eller avløp. Byggherren avgjør også om arbeidene skal utføres med eget personell/maskiner eller innleid personell/maskiner. Byggherren skal straks varsle entreprenøren om at slike arbeider er satt i gang for entreprenørens regning. Alle kostnader inkl. byggherrens egen administrasjon skal dekkes av entreprenøren. Hvis det blir nødvendig å f.eks. kjøre vann ut til abonnentene skal også disse kostnader dekkes av entreprenøren. Plan for midlertidig vann skal utarbeides av entreprenør og godkjennes av byggherre før oppstartsmøte. Kostnader for ovennevnte skal være medtatt i enhetsprisene Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale (se bl.a, og allmenngjøringsforskriftene av nr 1291 og nr 704), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører (underleverandører). Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene Identifisering og språk Samtlige som befinner seg på bygge-/anleggsplass skal ha gyldig identitesbevis(id-kort til bygge- og anleggsnæringen). Personer uten gyldig ID-kort skal ikke benyttes i oppdraget og kan bortvises fra anleggsområdet av byggherren eller hans representant. Det skal til en hver tid være en norskspråklig disponibel på arbeidstedet slik at byggherren kan forsikre seg at arbeidet utføres på en sikker måte og føre nødvendig kontroll med utførelsen av arbeidet. Byggherre kan stoppe arbeider der dette ikke er tilfellet inntil forholdet er brakt i orden uten at entreprenør kan påberope seg fristforlengelse.

15 3.12 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14) 3.13 Alle mål skal kontrolleres eller tas på stedet. Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelser og kontraksarbeider for øvrig. Entreprenør skal føre nødvendig kontroll på anleggsplass Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitetssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte underleverandører/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren Opplysninger fra Registerinfo Entreprenøren er forpliktet til å undertegne fullmakter slik at byggherren hver 6. måned fra tilbudsfristens utløp får oppdaterte opplysninger om entreprenøren fra Registerinfo. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.tilsvarende gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo viser at entreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17) Entreprenøren skal innen to uker etter kontraktsinngåelse ha utarbeidet en fremdriftsplan

16 3.17 Fremdrift Entreprenørene skal planlegge en framdrift innenfor rammen av den oppgitte leveringsfrist og de krav og betingelser som er oppgitt i tilbudsdokumentene eller avtalt i kontrakten. Fremdriften skal ikke være basert på bruk av overtid. Dette gjelder også underentreprenører. Dersom det er tenkt flerskifts-ordning, må dette oppgis. Entreprenøren skal utarbeid sine fremdriftsplaner slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjør 10 % netto tillegg av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Entreprenøren skal ha fleksibilitet og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å ivareta slike forhold. Dersom det oppstår forsinkelser, må entreprenøren omgående varsle byggherre og iverksette tiltak for å ta inn forsinkelsen Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19) 3.19 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1) Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontraktssummen. Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som kan gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke er anvendelige, etter tilbud ( fast pris ) fra entreprenøren, eller som regningsarbeid. Regningsarbeider skal gjøres opp i henhold til kapittel 2.9 i tilbudsgrunnlaget. Ved regningsarbeider skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgaver over tids- og materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre varighet foretas oppgjør månedsvis. Sluttnota for regningsarbeid skal oversendes byggherren innen 14 dager etter vedkommende arbeidsavslutning Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Mener entreprenøren at arbeidet inneholder en endring skal han før arbeidet utføres varsle byggherren skriftlig om endringen, kostnaden og evt konsekvenser for fristforlengelse. Som endringsarbeider betraktes: Alle tillegg til kontraktssum Alle fradrag til kontraktssummen (poster som trekkes helt eller delvis bort) Regningsarbeider For ethvert arbeid utover kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig godkjenning av byggherren. Notaene nummereres fortløpende T1, T2 osv Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1) Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser,

17 rigging, drift, nedrigging: 3.22 I uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepriser/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg, og kompensasjon for økt rigg i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden I endret byggetid Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse med mindre netto tilleggsarbeider overstiger 10 % av den totale andel av kontraktssummen som skal utføres innen den spesifiserte frist. Dette gjelder likevel ikke når bestillingen av tilleggsarbeider skjer på et tidspunkt som umuliggjør ferdigstillelse innen fristen. Har entreprenøren krav på fristforlengelse skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig

18 3.24 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt 23) Gebyrer I den utstrekning gebyrer og avgifter som gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens tilrigging og brakker eller andre gebyrer som entreprenøren skal betale endres, skal utgiftene dekkes av entreprenøren Måling og masseberegning Massene skal beregnes slik det fremgår av tilbudsdokumentene. a) Entrepenøren skal foreta mengdekontroll etter nærmere angitt frist i kontrakt i.h.t NS 8406 ref b) Alle poster unntatt RS-poster kontrollregnes etter at arbeidet er utført og endelig oppgjør finner sted på grunnlag av de oppgitte enhetspriser. Alle regulerbare poster masseberegnes av entreprenøren og forelegges byggherren for kontroll og godkjenning. Med beregningene skal følge nødvendige bilag og detaljberegninger. All masseberegning skal utføres fortløpende og forelegges til oppdragsgiver uten unødig opphold. Sluttnota utbetales ikke før det totale masseoppgjør er godkjent Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd. Forskudd betales bare unntaksvis før varen/tjenesten er tilført byggeplass Behandling av fakturaer Fakturaer stiles til : Navn og adresse Følgende skal påføres på fakturaen: Detaljer, referansenr osv Fakturaen oversendes i 2 eksemplarer til byggeleder for attestasjon. Fakturabeskrivelse (Her bør vi lage et eksempel) Etter kontrollgjennomgang sender byggeleder fakturaen til byggherren. Attestasjon foretas både på originalnotaer og byggherrens kopi. Byggeleder sender fakturaen til fakturamottak og kopi til prosjektleder. Alle faktura skal vedlegges dokumentasjon/underbilag Nota for kontraktsarbeider Notaen redigeres på postnivå i samsvar med beskrivelse og nummereres fortløpende A1, A2 osv. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon pr. fakturadato, total produksjon pr. forrige faktura, samt innestående beløp. Alle poster skal være med på notaen selv om de ikke har kommet til utførelse i den aktuelle perioden. På notaen skal kontraktsbeløp og tidligere utbetalt beløp angis. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden Betalingsbetingelser/frister Forfallsdato settes til 30 dager etter fakturadato. Dersom det oppdages feil på fakturagrunnlaget, f.eks på grunn av feil, manglende bilag, eller lignende, vil ikke fakturaen bli utbetalt i sin helhet før korrigeringer fra avsender er mottatt. Rutiner for rekvisisjoner Alle tilleggs-/fradragsarbeider skal bestilles ved egne rekvisisjoner.

19 Prisforespørsel sendes av byggeleder til entreprenør/leverandør med gjenpart til byggherren, samt til andre saken gjelder. I tilfeller der byggherren sender forespørsel direkte til entreprenør/leverandør, sendes gjenpart til byggeleder, samt til andre saken gjelder. Pristilbud stiles til byggherren og sendes til vedkommende som har spurt om pristilbud. Gjenpart til byggherren og byggeleder. Pristilbudene skal så langt det er mulig inneholde mengder, enhetspriser og påslagsprosenter slik at man kan kontrollere de framlagte tall. Merverdiavgift skal angis særskilt og medtas i sluttsummen. Pristilbud for endringsarbeider skal være oppstilt slik at det tydelig framgår hvilke arbeider i kontrakten som blir erstattet. Erstattede poster i beskrivelse kommer til fradrag. Det endelige tall som framlegges skal være netto tillegg/fradrag til kontrakten. Pristilbud for tilleggsarbeider og leveranser som ikke er basert på tilbudets enhetspriser skal være komplett og være priset med tilbudsdagens prisnivå. Byggeleder: Byggherren: Kontrollerer pristilbud Oversender anbefalning til byggherren for godkjenning. Oversender bekreftelse til entreprenør og byggherre. Kontrollerer og godkjenner forespørsel Registrerer og arkiverer forespørse Overtakelse (NS 8406 pkt 24) Sluttkontroll Som dokumentasjon av at anlegget oppfyller overordnede krav til funksjon og kvalitet, skal det for gjennomføres følgende sluttkontroller: Avløpsledninger Spyling Tetthetsprøving av ledninger etter NS-EN1610 (utføres ikke på saneringsprosjekter) Rørinspeksjon med videokamera leveres på CD Dersom kontrollen gjennomføres uten av byggherre er varslet i tide og gitt mulighet til å delta på disse, kan byggherre kreve kontrollen gjennomført på nytt Prøvedrift For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens fremgå hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den

20 enkelte entreprise. Alle nødvendige tester, utarbeidelse av dokumentasjon, møter, befaringer, administrasjon med mere skal være medtatt i post for rigg og drift. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1 til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i punkt 3.13 nedenfor. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før prøvedriftsperioden kan starte Dokumentasjon FDV-dokumentasjonen omfatter den samlede tekniske dokumentasjon som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold. Dokumentasjonen skal omfatte all relevant dokumentasjon fra byggesaken som er nødvendig for å gi eier/bruker tilstrekkelig informasjon om anlegget og tekniske installasjoner. All dokumentasjon skal leveres og godkjennes xx dager før igangkjøring/overtakelse av objektet. Dette gjelder: - Spesifikasjon, eventuelle sertifikater og brosjyremateriale for alt levert utstyr og materiell som er nødvendig for byggherrens drifts- og vedlikeholdsopplegg. Språk: norsk. Materialet skal omfatte alt utstyr som er av viktighet for senere vedlikehold og drift. - Driftsinstrukser for tekniske installasjoner skal leveres. - Dokumentasjon jfr instruks for innhenting av data til ledningskartverket. - AS-built tegninger. - Driftsinstruksen for pumper og levert utstyr / pumpestasjon skal blant annet inneholde følgende: - beskrivelse av vanlige feil som kan oppstå og hvordan disse utbedres - Reservedelsliste - beskrivelse av periodisk service- og vedlikeholdsoppgaver inkl sikkerhetsrutiner. Beskrivelse skal også omfatte hva som skal uføres ved de ulike serviceintervaller. FDV-dokumentasjon skal leveres som fysiske dokumenter og elektronisk i et format som gjør dokumentasjonen anvendelig. Følgende krav gjelder for FDV: All dokumentasjon skal være på norsk. Dersom dokumentasjon oversettes til norsk fra et annet språk, overleveres også et komplett sett dokumentasjon på originalspråket. FDV dokumentasjonen skal være beskrevet på produktnivå for alle komponenter som krever drift og vedlikehold. All informasjon skal knyttes til objekter definert som system, anlegg, utstyr eller installasjoner, med referanse i FDV-dokumentasjon iht. RIF-2001 normen. Systemer og komponenter som kreves merket, skal være i samsvar med denne norm. Generell utstyrsinformasjon omfatter angivelse av leverandør, produsent, garantiinformasjon etc. for hvert enkelt objekt. Dokumentasjonen skal innleveres i digitalt format. Filformater -Tegninger: dwg-format og sosi-format - Øvrige dokumenter: MS Office, eller pdf-format. Innlevert dokumentasjon skal organiseres i katalogstruktur som fremgår av illustrasjon fig 1.

21 Tekniske data omfatter informasjon for objekter, enten anlegg, utstyr eller installasjoner, tilstrekkelig for gjenanskaffelse av tilsvarende utstyr og reservedeler, og for drifts- og vedlikeholdsforståelse(hva hvor hvordan hvor ofte): FDV-instruks Måle og prøveprotokoller Innreguleringsprotokoller Produktdatablader Statiske beregninger Funksjonsbeskrivelser System- og flytskjema Tegninger Mengdeoversikter Nødprosedyrer Brukerveiledning Garantier Funksjonsbeskrivelser skal inneholde en overordnet beskrivelse av systemets funksjon og oppbygging for hvert system, med eventuelle henvisninger til flytskjema: Beskrivelse av systemets funksjon i driftsfasen og angivelse av hvilke arealer det betjener Beskrivelse av systemets oppbygging og tilknytning til andre systemer Beregningsforutsetninger Kapasitetsutnyttelse og eventuell rest kapasitet Mulige på- og utbyggingsmuligheter i systemet Figur 1 Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. b) Risikoen for kontraktsarbeidet, med unntak av de tekniske anlegg som er underlagt prøvedrift, går over fra entreprenøren til byggherren. Prøvedriftsperioden har følgende hensikt: Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de enkelte anlegg Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden Justering av prøvedriftsperiodens lengde Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Overtakelse Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtakelsesforretning.

22 3.27 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1) NS 8406 pkt 24.1 får følgende tilføyelse: Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere dokumentet på ny, med kvittering for at manglene er utbedret. Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varselet. For tekniske anlegg og installasjoner skal entreprenøren, i samarbeid med byggherren og de øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal entreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt 25.2) Fristen i første ledd første punktum begynner først å løpe når byggherren har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsatt iht. NS 8406 pkt 25.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. Fristen skal aldri være kortere enn 4 måneder fra overtakelse Forsinkelse (NS 8406 pkt 26) Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og Entrepriseboka punkt 12, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt 12, fristen for igangsetting av arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK per hverdag Utbedring (NS 8406 pkt 27.2) Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse.

23 3.31 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406) Reklame Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd Kontakt med media All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 4. HMS 4.0 Overordnet HMS-plan Innbundet separat som eget vedlegg 4.1 Generelt Det forutsettes at samtlige arbeidsgivere er kjent med internkontrollforskriften (FOR nr 159: Forskrift om endring i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter), samt de lover og forskrifter som det refereres til i denne. Hver entreprenør plikter å oppfylle «Byggherreforskriftens» 13 og 14, og plikter å informere alle arbeidstakere og underentreprenører om de tiltak som skal treffes på byggeplassen mht. deres sikkerhet. HMS-planen skal være tilgjengelig for alle entreprenører og deres ansatte og danner grunnlaget for HMSsamarbeidet.Når planen, eller vedlegg til denne, revideres, distribueres den til alle entreprenører. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å formidle HMS-planens innhold til sine ansatte I forbindelse med oppstart av arbeider på byggeplassen skal det avholdes oppstartsmøte der verneombud fra samtlige arbeidsgivere deltar. Hovedverneombudet innkaller til og leder møtet. HMS-koordinator og representant for bruker skal også delta. På oppstartsmøte gjennomgås HMSplanen, og forslag til endringer og suppleringer mottas og drøftes. Rutiner og ansvar klarlegges. Hovedverneombud kaller inn til oppstartsmøter når nye entreprenører /underentreprenører starter sine arbeider. Representanter for deltagende entreprenørfirmaer avgir rapport om eventuelle behov for justeringer i HMS-planen på byggemøtene. Brudd på HMS-bestemmelsene skal tas opp og protokolleres. Hovedbedriften er ansvarlig for å innkalletil vernerunder og ved behovet avholde vernemøter med verneombud og evt. arbeidstakerne.

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT6 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og

Detaljer

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser 1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER

KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER Del II - KONTRAKTSBESTEMMELSER KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser side 1 Innhold 10 Kontraktsmehjelpere... 3 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT1 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: IH GODKJENT: VERSJON: 07 VERSJONSDATO: 25.02.2016 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3430.DOC SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 01 VERSJONSDATO: 14.12.2007 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS Versjon pr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS Versjon pr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS 8405 Versjon pr 24.01.13 1 Generelle kontraktsbestemmelser for avtaler basert på NS 8405 1.1 Generelle kontraktsbestemmelser

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

TOTALENTREPRISE. KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KFs KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

TOTALENTREPRISE. KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KFs KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISE KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KFs KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER UTBYGGINGSENHETEN GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT13 SIDE 1 AV 9 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: HAB VERSJON: 04 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

Ombygging/påbygging Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9 åpen anbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag

Ombygging/påbygging Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9 åpen anbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag Ombygging/påbygging Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9 åpen anbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag Vedlegg 2: Kontraktsbestemmelser Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Renovering av heis

Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Renovering av heis Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Renovering av heis Bok 0 Generell prosjektbeskrivelse Innholdsfortegnelse: 1 DOKUMENTOVERSIKT --------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Vedlegg 4.1 KKEs generelle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser. Saksnr.: 14/3245

Vedlegg 4.1 KKEs generelle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser. Saksnr.: 14/3245 Vedlegg 4.1 KKEs generelle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser Saksnr.: 14/3245 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk byggeog anleggskontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Rammeavtale rivejobber

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune Vann - og avløpsetaten. Rehabilitering av Pomona fontene

KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune Vann - og avløpsetaten. Rehabilitering av Pomona fontene KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER Oslo kommune Vann - og avløpsetaten Rehabilitering av Pomona fontene Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge - og anleggskontrakt Side 1 av 10 S ist endret

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet)

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

M O T T A T T. _)?_. 1 I"~.\.LU t.) U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm OG ANLEGGSARBEIDER. mellom. Rissa kommune. (heretter kalt byggherren)

M O T T A T T. _)?_. 1 I~.\.LU t.) U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm OG ANLEGGSARBEIDER. mellom. Rissa kommune. (heretter kalt byggherren) M O T T A T T n. -f L RISK ; E ({)T\.\i c.k : _)?_. 1 I"~.\.LU t.) i. K.«- - \ ':''il',~s,-\."\.j7\" \41UfV ~'- U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm "" *_ Sm... _Z_oLé2 19..-t5._ 3.. KONTRAKT NS 8406 BYGG-

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser: C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen 10.4.2012. Alle arbeider skal være ferdigstilt innen 26.6.2012. Ved snøfattig vinter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 28 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Vedlegg 13. Generelle avtalebestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS / mellom

Vedlegg 13. Generelle avtalebestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS / mellom Vedlegg 13 Generelle avtalebestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS8405 16/05963 mellom Akershus Universitetssykehus HF (Org nr. 983 971 636) heretter benevnt Byggherren og XXX (Org nr. xxx

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 14 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 3 3. Partenes representanter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsavtale o Garantierklæring

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Utbedringsarbeider for Legevakten

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om levering og installering av ny varmepumpe

Detaljer

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ...

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ... KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Mellom BORG HAVN IKS Org. nr. 970 937 099 (Heretter kalt oppdragsgiver) Og (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.:... Om Dykdalb 01 (Bygging av komplett

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Avtale om bygg- og anleggsarbeider. mellom

Avtale om bygg- og anleggsarbeider. mellom Avtale om bygg- og anleggsarbeider mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Byggherren og XXX (Org nr ) heretter benevnt Entreprenøren om Avtalen er laget i to eksemplarer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Bymiljøetaten (org. nr.:996 922 766) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om 16-BYM-2015 Rehabilitering

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Nye

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Utskifting av ventilasjonsaggregat

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) Organisasjonsnummer: 985 987 246 og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer.:. om Generalentreprenør

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER UTBYGGINGSENHETEN GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT2 SIDE 1 AV 11 DOK.-EIER: IH GODKJENT: IH VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 11.01.2016 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert

Detaljer

Kontrakt for Storkjøkkenutstyr til Hvittingfoss bo- og behandlingssenter

Kontrakt for Storkjøkkenutstyr til Hvittingfoss bo- og behandlingssenter Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget Kongsberg Kommunale Eiendom KF Kontrakt for Storkjøkkenutstyr til Hvittingfoss bo- og behandlingssenter Saksnr.: Avtale om nytt storkjøkkenutstyr til Hvittingfoss bo-

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnummer: om Oppgradering av utomhusanlegget

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer