NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORHEIMSUND NYE BARNESKULE"

Transkript

1 0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 301 Røranlegg Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU - Kilde Akustikk as Lås og Beslag - Trioving as ANBYDER (FIRMASTEMPEL):

2 - Dato: Side 2 DOKUMENTKONTROLL MaFj/FaBr MaFj Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Kvernstua skole Oppdragsnr: Saksbeh: MaFj Oppdragsgiver: Enebakk kommune Sted/dato:Tr.heim mai2010 Dokumenttittel: Oppdragsansv:

3 A-1 Dokumentliste Prosjektdokumentene er inndelt i dokumentgrupper i henhold til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave Innholdsfortegnelse til sist i dette dokument viser organisering av prosjektdokumentene. Dokumentgruppe D1 Beskrivende del er inndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell : Denne entreprisen inneholder følgende kapitler: D1.01 Rigging og drift av byggeplass D1.02 Andre felleskostnader D1.31 Rørleggerarbeid Dato: Side 3 Følgende bygningsdeler er beskrevet i separate entrepriser: D1.2 Bygningsmessige arbeider D1.K302 Luftbehandlingsanlegg D1.56 Automatisering (Tiltransporteres 3.2) D1.4 Elektro og tele/svakstrøm D1.6 Heis D1.7 Utomhusarbeider

4 A-1 Dokumentliste D2 TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER TIL BESKRIVELSE Tilbudstegninger fra COWI AS 00 V Situasjonsplan M=1: V Kum tegning - Vannkum 0U V B01 Plan U Bunnledninger M=1: V B02 Plan 1 Bunnledninger M=1:100 0U V Plan U Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 1 Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 2 Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 3 Rørtekniske anlegg M=1: V Systemskjema varme. Norheimsund nye barneskule 00 V Systemskjema varme. Idrettshall 00 V Snitt VVS tekniske anlegg M=1:100 Riv-/demontering og orienterende tegninger, eksisterende anlegg. 97-bygget tegninger fra Siv.ing. Johan Thunes AS: V-3-01 Plan 1 M=1:50 V-3-02 Plan 2 M=1:50 V-5-01 Snitt M=1:50 87-bygget tegninger fra Sigvart Ellingsen AS: Plan 1. etg. Grunnledninger M=1: Plan 1. etg. M=1: Plan 2. etg. M=1: Plan loft m/ventilasjonsrom M=1: Plan tak-oppbygg o/ventilasjonsrom M=1:50 Idrettsbygget tegninger fra Sigvart Ellingsen AS: Plan 1. etg. (G-K, 5-9) M=1: Kjellerplan m/snitt M=1:50 Dato: Side 4

5 A-1 Dokumentliste Dato: Side 5 VEDLEGG Dokumenter utarbeidet av COWI AS: ~ Spesifikasjon av bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske installasjoner, inklusive rigging, som andre entreprenører skal levere/utføre. Andre vedlegg: ~ Bok 0 ~ Brannteknisk konsept og branntegninger ~ Lydteknisk konsept og lydtegninger

6 A-2 Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag Dato: Side 6 Oppdragsgiver og konkurranseform Kvam Herad innbyr til konkurranse vedrørende Norheimsund nye barneskule, entreprise nummer K301-Rørtekniske arbeider. Se også bok 0... den Sign. Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bok 0 Prosjektbeskrivelse med vedlegg iht. kap A1 Tegningsliste og tegninger Tilbudsbefaring Det vil bli avholdt tilbudsbefaring iht bok 0. Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger fra: Se Bok 0

7 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 7 Prosjektets art og omfang Se Bok 0 Prosjektorganisering og entrepriseform Se Bok 0

8 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 8 ADRESSELISTE Se Bok 0

9 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 9 Andre entrepriser Se Bok 0 Bygningsmessige hjelpearbeider som skal utføres av andre entreprenører er innarbeidet i de angitte entreprisene. Som informasjon til tilbyder er omfang av disse arbeider og ytelser beskrevet i eget vedlegg. Beliggenhet og atkomst Se Bok 0 Forhold på byggeplassen Se Bok 0 Tidsfrister Se Bok 0 Autorisasjon og andre kvalifikasjoner Krav til autorisasjoner: 1. For lavspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe L. 2. For høyspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe H. 3. For tele- og datanett kreves autorisasjon som teleinstallatør (TIA) gitt av Post- og Teletilsynet 4. For installasjoner til kabel-tv kreves autorisasjon som kabel-tv og radiolinje-installatør (KIA) gitt av Post- og Teletilsynet Krav til sentrale godkjenninger etter Plan- og bygningsloven: Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen i tiltaksklasse 3 innenfor relevante arbeidsområder. Organisering av gjennomføring Byggherren legger vekt på at tilbyder etablerer en organisasjon med kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsopplegg som er bestemt. Som en del av tilbudet skal det derfor i tilbudsbrevet presenteres en plan for organisasjonen. Relevante data for nøkkelpersonell må oppgis.

10 B-1 Konkurranseregler Dato: Side 10 Se Bok 0

11 B-2 Krav til tilbyder Dato: Side 11 Se Bok 0

12 B-3 Krav til tilbud Dato: Side 12 Innlevering Prosjektdokumentet er sendt ut som tilbudsfil på G-PROG filformat *.gab. Prosjektet med priser leveres på filformatet *.gap i tillegg til papirutgave. Sammen med tilbudsfilen skal det leveres tilbudsbrev vedlagt ett sett av beskrivelse i utfylt, datert og signert stand. Papirutgaven skal skrives ut fra programmet G-PROG Linker, med de samme prisdata som er lagret på den vedlagte fil. Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker. Dette program kan lastes ned gratis fra internett-adressen &title=g-prog+linker. Eventuelle spørsmål til programmet G-PROG Linker kan stilles brukerstøtte hos Norconsult Informasjonssystemer, telefon eller per e-post: Dersom en tilbyder ikke gir tilbud, skal all utlevert dokumentasjon returneres. Tilbudet skal være i lukket konvolutt og skal merket: Kvam herad Teknisk etat. Norheimsund nye barneskule. Entreprise K Røranlegg Det sendes eller leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfil vedlegges tilbudet på CD-ROM. Tegninger returneres i egen pakke og sendes/leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfrist og tilbudsåpning Se Bok 0 Vedståelsesfrist Se bok 0 Garanti og sikkerhetsstillelse Se Bok 0

13 C-1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Dato: Side 13 Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Se Forøvrig Bok 0 vedr generelle og spesielle kontraktsbestemmelser

14 D1- Dato: Side 14 Innledning Kapittelinndelingen i beskrivelsens tekniske del følger NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave 2006, tillegg A. Hvert kapittel er underinndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell (NS3451:2009) Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med prisbærende poster. Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS I den innledende teksten kan det også være henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen. Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200801). ~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt. ~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.) Mengdekontroll Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Det påligger entreprenøren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mål, på stedet før varen bestilles.

15 01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 15 Dette kapittel omfatter ytelser og leveranser som entreprenøren skal ha med for å gjennomføre egen entreprise samt eventuelle ytelser og leveranser til andre entreprenører (NS 3420-A forskikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift) TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4, med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger ELEKTRONISK PRISING AV TILBUD NB! TILBUDET SKAL OGSÅ LEVERES I PAPIRUTGAVE FERDIG UTFYLT OG SIGNERT. Se tilbudsinnbydelsen. Denne beskrivelsen er tilgjengelig for elektronisk prising fra tilbyder. 1. Vi ønsker primært at tilbyderne benytter programmet G-PROG Linker for elektronisk prising av tilbudet. Da kan prisene legges direkte inn i G-PROG beskrivelsen. Programmet kan hentes gratis på Informasjon til tilbyder: Programmet G-PROG Linker hentes her: Alt du trenger er en PC og G-PROG Linker for å levere prisene tilbake slik du ønsker: feilfritt, sikkert og digitalt G-PROG Linker installerer du bare en gang. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

16 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 16 Deretter kan du besvare tilbudene profesjonelt og enkelt gang etter gang. Eksempel 1: uten eget kalkyleprogam Du får en anbudsbeskrivelse til prising og ønsker å gjøre dette feilfritt & digitalt. Hva gjør du? du mottar anbudsfilen (.gab filen) du legger inn dine priser med G-PROG Linker du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake digitalt som prisfil (.gap fil) Eksempel 2: med eget kalkyleprogram du mottar anbudsfilen (.gab filen) og lager selv en NS 3459-fil med G-PROG Linker du kalkulerer i ditt kalkyleprogram du tar ut en NS 3459-fil med priser som du importerer prisene inn i den aktuelle anbudsfilen for første gang kan du faktisk selv sjekke om 3459-overføringen går bra Du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake feilfritt & digitalt. 2. Beskrivelsen er også tilgjengelig i NS3459-format for de som heller foretrekker det MYNDIGHETER Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser,samt aktuelle norske standarder. Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

17 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side SENTRAL GODKJENNING / LOKAL GODKJENNING. Entreprenøren er ansvarlig for at foretaket selv og alle underentreprenører har sentral godkjenning eller har tilstrekkelig kompetanse til å oppnå lokal godkjenning. Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser: 1. ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 Entreprenøren anmelder arbeidene for de respektive områder som er aktuelle for egen entreprise. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å innhente forhåndsamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren, og sendes av entreprenøren til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type av sanitær-/varme-sprinkleranlegg skal angis i tilbudet. Utstyr som er beskrevet under tilbehør skal være inkludert i prispostene. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

18 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side PLASSFORHOLD. Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler ELEKTRISK MATRIELL Byggets strømforsyning: Spenning : 230 V IT-system Faser : 3 Frekvens : 50 Hz Matriellkrav : NEMKO Separat jord og nullleder. Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Forøvrig skal: Motorene dimensjoneres for driftstid minimum timer. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

19 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 19 Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling LYDKRAV GENERELT Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til omgivelsene. Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i byggeforeskriftene med veiledning, konsept fra RIAku eller under de enkelte beskrivende poster. - Kontorer/arb.rom : 35 db(a) - Møterom : 35 db(a) - Undervisningsrom : 32 db(a) - Undervisningsrom for syns- og hørselshemmede : 30 db(a) - Saler/Lydstudio : 25 db(a) - Korridor/trapperom : 40 db(a) - Våtrom : 40 db(a) - Toaletter : 40 db(a) - Lager : 40 db(a) Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 db(a), målt utenfor vindu for rom beregnet for varig opphold; terrasse, altan osv. eller målt 10 m fra utstyret KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type. - Kapasitet og type/fabrikat av røranleggende. Innen 3 uker etter at tilbudet er akseptert, skal det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser. Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

20 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 20 Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost. Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i prosjektet. Dette omfatter bl.a vekter for inntransport, elektrodata og grensesnitt mot SDleverandør. Denne informasjonen utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører i prosjektet med kopi til RIV MENGDEKONTROLL Entreprenøren skal i forbindelse med mengdekontrollen også utføre en utvidet mengdekontroll ved å sammenholde tegninger og beskrivelse REISE/DIETT Entreprenøren skal i denne post angi eventuelle kostnader for reise og diett. RS RS AB1A FORSIKRING AV ANSVAR Forsikringer skal være i henhold til NS 8405 kap 10.2 samt kontraktsbestemmelser i Bok 0. RS AB2A FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID Forsikringer skal være i henhold til NS 8405 pkt 10.1 og kontraktsbestemmelser i Bok 0 RS AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

21 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 21 Sikkerhetsstillelsen skal være i henhold til NS 8405 pkt 9 samt kontraktsbestemmelser i Bok 0 RS AK1.1A PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID Omfang av generalle ytelser og leveranser er beskrevet i bok 0 Her nevnes * HMS plan * Fremdriftsplaner egne arbeider * Grensesnittkoordinering * Sjekklister * Kvalitetstyring * Sikkerhet og plassrelatert opplæring * Verneombud * Rigg og drift for egne arbeider * Byggrenhold c) Utførelse Entreprenørens HMS-plan skal forelegges byggherre før arbeidet starter. Planen skal koordineres mot overordnet HMS-plan for byggeplassen. Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt organiserings- og bemanningsplan, tilpasset byggets totale framdriftsplaner. Det skal medregnes deltagelse i bygge-, framdrifts- og arbeidsmøter på byggeplassen. Entreprenøren plikter å følge den omforente framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Behov for riggplass for gjennomføring av egne arbeider skal meldes inn for byggherre. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

22 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 22 Krav til tørt og rent bygg er nærmere spesifisert i bok 0. Entreprenørens planer for gjennomføring og administrasjon av arbeidet skal koordineres og innarbeides i byggets hovedentreprise. RS AK3.2112A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: VANNFORSYNING FORMÅL: BRAKKE Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Brakkerigg plasseres i hht Bok 0/ Riggplan. Det finnes kum for vann og avløp på området som kan benyttes. Det legges opp provisorisk tilknytning til vann- og avløpsrør fra brakkene. Det medregnes Elvestadledning inkl. grunn frostutsatt grøft fram og inn under brakkerigg fram til alle interne tilknnytningspunkter for brakkerigg. Dimensjon/kapasitet: Vannledning DN 32 elvestadledning. Det legges også frem til 1 stk 1" utvendig vannpost nær brakkerigg, kfr. Bok 0. Komplett rigging/nedrigging av provisorisk vannforsyning til brakkerigg og utvendig vannpost. Legges som Elvestadledning inkl. grunn frostutsatt grøft. RS AK3.2122A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG FORMÅL: BRAKKE Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Brakkerigg plasseres i hht Bok 0/ Riggplan. Det finnes kum for vann og avløp på området som kan benyttes. Det legges opp provisorisk tilknytning til vann- og avløpsrør fra brakkene. Det medregnes avløpsledning inkl. grunn frostutsatt grøft fra eksisterende spillvannskum og inn under brakkerigg fram til alle interne Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

23 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 23 tilknnytningspunkter for brakkerigg Dimensjon/kapasitet: Avløp for spillvann fra brakkerigg. Ø 110 mm PVC/PP. Eksisterende spillvannskum på området benyttes som tilkoplingspunkt for spillvannsavløp fra brakkerigg. Det medregnes Ø 110 mm isolert avløpsledning inkl. grunn, frostutsatt grøft fra eksisterende kum til interne påkoplingspunkt for brakkerigg. Komplett rigging/nedrigging av provisorisk avløp fra brakkerigg inkl. tilkopling/frakopling av spillvann i anvist spillvannskum. RS AK3.5399A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS - RUND SUM TYPE: KRANER OG HEISER Lokalisering: Hele Byggeplassen Utførelse: Heiser og kraner etter behov for egne arbeider Entreprenøren medtar nødvendige heiser og kraner for egne arbeider etter behov. RS AM DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM TYPE: LETTSTILLAS Lokalisering: Hele byggeplassen Utførelse: Lettstillas og rullestillas for egne arbeider. Entreprenøren drifter nødvendige stillaser for egne arbeider etter behov. Rullestillas inkludert. Byggherren gjør oppmerksom på at det i enkelte områder er en montasjehøyde rundt 6 meter. Stillas for dette skal være inkludert. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

24 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AM3.5399A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM TYPE: HEISER OG KRANER Lokalisering: Hele Byggeplassen Utførelse: Heiser og kraner etter behov for egne arbeider Entreprenøren drifter nødvendige heiser og kraner for egne arbeider etter behov RS AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet i hele byggeperioden. Her medtas riggkostnader som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet i hele byggeprioden Her medtas kostnader som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS FREMDRIFT OG MØTEDELTAKELSE. Entreprenøren plikter å følge den omforente framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt organiserings- og bemanningsplan, tilpasset byggets totale framdriftsplaner. Det skal medregnes deltagelse i bygge-, framdrifts-, bas-. sær-, arbeids-, og møter med RI og Byggherre på byggeplassen. Vernerunder. Kfr. også krav i Bok 0 RS KOORDINERING Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasje i de forskjellige deler av bygget, blir enige om Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

25 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 25 rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som beredere, kjeler, aggragater etc. Vekter på større utstyr skal oppgis slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes for å få utstyret på plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, forplikter han seg til å melde dette omgående til byggeleder. Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for VVSanleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. Hver entreprenør er ansvarlig for egne utmålinger ut fra høyder og hovedakser Entreprenøren skal angi høyder på spikerslag for egne arbeider. RS ANSVARSFORHOLD GRENSESNITTKOORDINERING Leveransene delt opp i flere entrepriser (ref. entrepriseoppdeling angitt under Orienteringen). Entreprenøren skal dokumentere at leveransen oppfyller de kravene som er stilt til kapasiteter, lyd, etc. Dette skal utføres ved målinger på anlegget, og dokumenteres skriftlig overfor byggherren. Dersom sluttresultatet av samtlige entrepriser ikke er tilfredsstillende, og det skulle oppstå tvil Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

26 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 26 om denne leveransen oppfyller de kravene som er stilt, plikter entreprenøren å delta aktivt i arbeidet med å finne årsaken. Mener entreprenøren at denne leveransen ikke er årsaken skal dette dokumenteres ved målinger og kontroller på anlegget. Nødvendige arbeider for denne dokumentasjon skal være inkludert i kontrakten. RS AO2.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele byggeplassen Krav til utførelse: - Rengjøringsfrekvens: Daglig Kontrollmetode: Inspeksjon/HMS runder Entreprenøren skal utføre løpende rydding og renhold etter egne arbeider. Kfr. Bok 0. Hver dag ved arbeidstidens slutt skal det gjennomføres "rydderunde" for å fjerne rester etter eget avfall, kapp, spill og tomembalasje. Entreprenøren skal stille med egne avfallsdunker for de relevante fraksjoner lokalt på arbeidsstedet. Containere for oppsamling/tømming besørges av bygningsentreprenør. Entreprenøren skal foreta provisorisk tetting av kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, tavlerom etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra rengjøring og hvor forurensing kan gi et miljømessig og/eller driftsteknisk problem i fremtiden Komplett byggrenhold i forbindelse med egne arbeider RS RENHOLD ETTER "RENT BYGG" PRINSIPPET. Bygget skal produseres etter RENT BYGGmetoden slik dette er beskrevet i RENT BYGGhåndboken "rent bygg forebyggende helsevern i bygninger" ugitt av Rådgivende Ingeniørers Forening ANS og Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening. Det forutsettes at entreprenøren har nødvendig kjennskap til begreper og målsetninger slik de fremkommer i Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

27 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 27 håndboken. RENT BYGG-håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. Renholdskvaliteten måles ved hjelp av et måleapparet og beskrevet prosedyre. Det skal dokumenteres at kontraktsfestet renholdskvalitet er levert. Anlegget er rent når renholdskvaliteten tilsvarer renholdsklasse B: normal i tabell 3.2 beskrevet i "rent bygg håndboken" utgitt av RIF og NVEF. Støvdekkeprosent skla måles med BM- Dustdetector Hver entreprenør monterer et produksjonsrom for egne arbeider. Det er et krav at alle entreprenører benytter produksjonsrom ved kapping av plater, lister, isolering og blanding av mørtel etc. Når "Råbygget" er avsluttet skal annen entreprenør fremskaffe sentralstøvsuger(e) / industristøvsugere til bruk for samtlige entreprenører i resten av byggetiden. Det er et krav at sentralstøvsuger benyttes når det etter en arbeidsoppgave blir synlige hauger av støv/spon. Det er også et krav at støvreduserende verktøy benyttes og tilkobles støvsugeranlegget. Slanger, munnstykker og spesialuttak medleveres støvsuger, men tilpasning til spesialverktøy må medtas av den som bruker verktøyet. Kosting av tørt støv skal ikke forekomme! VERKTØY Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper. RIGGING FOR "RENT BYGG" Fag entreprenører skal tilpasse seg den riggplan som utarbeides for arealene og plassere rør, kabler, skinner, kanaler og utstyr (før montasje) på en slik måte at dette ikke er til hinder for renhold i byggetiden. Rør, kanaler og utstyr plasseres på rullestativer/- bord som kan flyttes etter behov. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

28 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 28 MIDLERTIDIG TETTING Renholdsentreprenøren skal vedlikeholde midlertidig tetting av sjakter og byggseksjonering. Fagentreprenører må respektere tettingene og ikke åpne mer enn det som er nødvendig for arbeidenes utførelse. Eventuelle skader vil bli reparert på entreprenørens regning. Se oså krav i Bok 0 Drift støvreduserende tiltak egne arbeider RS RENGJØRING AV KANALNETT, AGGREGATER ETC. Etter at den generelle byggrengjøring er utført skal aggregater rengjøres innvendig. Rengjøringen fritar ikke entreprenøren fra forsegling av kanaler og deler før og etter montasjen. Byggherren kontrollerer ved overtagelse om anlegget er rent. Det skal da ikke forekomme støv, fett eller andre forurensninger i anlegget av betydning. Renhet i kanalsystemet skal tilfredsstille Kvalitetsnivå 5 for tilluftskanaler og kvalitetsnivå 4 for fraluftskanaler i henhold til RTB - håndboken ("rent tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger" utgitt av RIF, 1 utgave 2002). Fig. 33. Antall overskridelser av måleverdiene skal være i henhold til Fig. 32. Entreprenøren dokumenterer renheten ved måling med B.M Dustdetector på antall målesteder som beskrevet. For hvert målested skal det foretas måling i bunn av sirkulære kanaler. For rektangulære kanaler skal det måles i 3 punkter jevnt fordelt på kanalbredden. Det ugunstigste punktet av de tre punktene skal gjelde som måleverdi for målestedet. Antall målesteder tas ut i henhold til tabell oppgitt under kapittel "2.6.3 måling av rengjøringskvaliteter." Inspeksjonsenheter regnes som antall rom / moduler som er tilknyttet hvert luftbehandlingsanlegg. For hvert luftbehandlingsanlegg skal entreprenøren utføre målinger i kanalanlegget med minimum 4 målesteder for tilluft og 4 målesteder for fraluft. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

29 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 29 Ved antall rom/moduler over 100 per system gjøres målinger i kanalanlegget med minimum 14 målesteder for tilluft og 14 målesteder for fraluft. Tidspunkt for utførelse av målinger samt plassering av målesteder avklares med RIV. Det er nødvendig at RIV kontrollerer gjennomføringen av målingene. Hvis kravet til renhet overskrides vil anlegget kreves rengjort på entreprenørens regning. Ikke rent anlegg tilleggskontrolleres i nødvendig omfang av entreprenøren for å kartlegge den totale tilstanden. Entreprenør /RIV avtaler nødvendig omfang av målinger og rengjøring for at krav til renhet overholdes. Prosedyren gjentas om nødvendig inntil kravene er tilfredsstilt. Alle kostnader, også kostnader for RIV dekkes av entreprenøren. Sluttrapport sendes RIV før overtakelse Kostnad for komplett innvendig rengjøring av samtlige aggregater, kanaler og ventiler. RS AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Utførelse: - Varighet: Hele perioden Hovedentreprenør holder innetemperatur i hht Bok 0 under byggeperioden. Behov for oppvarming utover dette besørges av den enkelte entreprenør. RS AO3.221A OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Lokalisering: Hele byggeplassen Utførelse: - Hovedentreprenør holder innetemperatur i hht Bok 0 under byggeperioden. Behov for oppvarming utover dette besørges av den enkelte entreprenør. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

30 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT Lokalisering: Hele byggeplassen Type rom: Alle Arealangivelse: Eget kontraktsarbeid Krav til renhet: NS-INSTA 800 EGNE ARBEIDER. Se Bok 0. Klargjørende byggerengjøring utføres for hele bygget samlet, eller for deler av bygget som etter rengjøring avlåses. Tilkomst til rengjorte arealer for sluttarbeider må avtales og godkjennes av byggeleder. Arbeidsomfang for entreprenøren: -Rydde før klargjørende byggerengjøring. Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og materiellet være rengjort/rent. Eventuelle forskriftskrav til rengjøringsmetoder skal følges. Alle filtere/ siler rengjøres eller eventuelt skiftes ut umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk. Ved overtagelse skal byggherren kontrollere at anlegget er rent. Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett til å få utført rengjøring av annet firma på entreprenørens regning. Inne i de tekniske anlegg der det har foregått arbeid etter avsluttende byggerengjøring, må det foretas ny rengjøring etter de samme krav. RS AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet Her medtas nedriggingskostnader for egne arbeider som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

31 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side KVALITETSSIKRING / INTERNKONTROLL/MILJØ Sikring av : TK : Teknisk kvalitet HMS : Helse, miljø og sikkerhet MIL : Ytre miljø Denne post omfatter entreprenørens totalkostnader med utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering av kvalitetsplan for entreprisen, gjennomføring av kvalitetssikring/internkontrollen, oppfølging og revisjon av kvalitetssystemet, samt utarbidelse og oppfølging av beredskapsplaner for HMS og MIL. Kvalitetssikringen skal omfatte TK, HMS og MIL. Entreprenøren er ansvarlig for kvalitetssikring av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. I nedenstående poster er angitt informasjon og en momentliste som grovt angir innholdet i kvalitetssikringsarbeidet. Momentlisten er ikke utfyllende, og entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget sett i forhold til eget etablert kvalitetssystem og tidligere erfaringer fra gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll. I nedenstående poster skal medregnes entreprenørens totale kostnader for komplett planlagt og gjennomført kvalitetssikring. Postene er faste uten noen form for regulering. RS UTVIKLING/TILPASNING AV EGET KVALITETSSYSTEM Entreprenøren skal inneha eller etablere et kvalitetssystem for gjennomføring av kontrakten. Entreprenøren med ansvar for samordning og koordinering av utførende aktører, skal framlegge en overordnet kontrollplan for utførelse, og skal forplikte seg til å følge denne. Entreprenøren skal framlegge de aktuelle kontrollplaner senest 4 uker etter at antagelse av anbudet/igangsettingstillatelse er gitt. Byggherren vil gi melding til entreprenøren om Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

32 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 32 eventuelle premisser og kontrollpunkter som kreves inntatt i kontrollplanen. Entreprenøren skal gi Byggherren opplysninger om sitt kvalitetssytem. Samlet sum for utvikling/tilpasning av eget kvalitetssytem RS KVALITETSSIKRING TEKNISK KVALITET Gjennomføring av kvalitetssikring på byggeplass skal inngå i entreprenørens daglige virksomhet. Entreprenøren skal benytte egne kontrollplaner og tilhørende sjekklister for gjennomføring av kvalitetssikringen. Kvalitetssikring er fast post på byggemøter, og her skal kvalitetssikringsaktivitet dokumenteres, avvik rapporteres og korrektive tiltak behandles. Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten. Kontrollplanene skal tilfredsstille krav i gjeldende Plan- og Bygningslov, samt gjeldende retningslinjer og vedtekter for byggesaksbehandling i Kvam Herad. Kontrollplanen skal tilrettelegges for godkjenning av prosjektledelse og bygningsmyndighetene. Vitale bygningsdeler og konstruksjoner skal kontrolleres på et tidspunkt der det lar seg gjøre å utøve kontroll, før de skjules ved omfylling, innbygging, innstøping etc. Sjekklister og kontroll-punkter av denne karakter bør inngå i kontrollplanen. Samlet sum for kvalitetssikring teknisk kvalitet. RS HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS: Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten, i samsvar med Arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter for Internkontroll. Kontrollplanen skal omfatte systematiske vernerunder og sikkerhetstiltak på byggeplass, i samsvar med fastsatt rutine for dette. Posten skal dekke alle forhold og krav som Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

33 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 33 entreprenøren kan bli stilt overfor etter lover og forskrifter samt BOK 0. Nedenfor er angitt en orienterende momentliste som et minimumskrav. HMS-krav - orienterende momentliste: - 1 sett med aktuelle lover og forskrifter for oppdraget skal finnes på byggeplasskontoret. - Verne- og sikkerhetsplan, med internkontrollhåndbok. - Verneleder, verneombud, hovedverneombud. - Vernerunder og internkontroll, rapportering, dokumentasjon - Arbeidsmiljøutvalg - Bedriftshelsetjeneste - Oppløring i verne- og sikkerhet. - Informasjon, oppslag, skriv, skilting. - Beredskapsplan, katastrofeplan ved ulykker - Brannvern, organisering og opplæring. - Sikring av drivstoff-, olje og sprengstofflager. - Stoffkartotek over aktuelle helsefarlige stoffer. - Kortkurs med informasjon om HMS- og byggeplassen. - Avviksbehandling og utarbeidelse av statistikker. - Samordning av underentreprenørenes og leverandørenes HMS-planer, og med fullt ansvar. - Entreprenørens komplettering. HMS-dokumentasjon Verneplanen skal angi faste rutiner virksomheten har for gjennomføring av vernerunder, spesielle tiltak ved arbeid i høyden, eller ved arbeid som har en høy risiko. Den skal videre oppgi system for mottakskontroll ved leie av kraner etc., stoffkartotek etc. Verneombud (antall og navn) med opplæring skal oppgis Virksomhet kan oppgi navn og CV på de personer som skal lede arbeidene ved en eventuell jobb dersom dette er klarlagt. Tiltaksskjema For spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal det utarbeides et tiltaksskjema før arbeidet startes; - Hvilken faretype det gjelder - Hvilke risikomoment som er framtredende - Hvilke lover, forskrifter og veiledninger som er de mest relevante. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

34 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 34 - Hvilke prosedyrer virksomheten har på slike arbeider i sitt internkontrollsystem. - Generelle tiltak for reduksjon av risiko. Samlet sum for HMS - Helse, miljø og sikkerhet. RS YTRE MILJØ - MIL Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten. Entreprenørens planer skal være i samsvar med aktuelle lover og tilhørende forskrifter. Kfr. Bok 0. Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underleverandører og leverandører som omfattes av kontrakten. Kontrollplanen skal i den grad det er relevant for entreprisen omfatte vern av ytre miljø, håndtering og deponering av avfall,terrengbehandling, vegetasjon, kultutminner, utslipp til vann, grunn og luft, støy. Håndtering av avfall skal inngå i entreprenørens kvalitetssikring, og fremgå av entreprenørens kontrollplan for ytre miljø. Avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner: -Metaller - Leveres til gjenvinning -Trevirke -Leveres til gjenvinning -Papp/brunt papir -Leveres til gjenvinning Forbruksavfall håndteres av kommunal renovasjonsordning, sortering i papir, glass og restavfall. Spesialavfall - sorteres og leveres til godkjent mottak. Restavfall etter sortering leveres til kontrollert deponi/ godkjent mottak i samsvar med kommunale forskrifter/anvisninger. Åpen brenning av avfall skal ikke forekomme. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

35 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 35 Posten skal dekke alle forhold og krav som entreprenøren kan bli stilt overfor etter lover og forskrifter samt Bok 0. Samlet sum for kvalitetssikring av ytre miljø. RS KONTROLL (PBL 97.1) EGNE ARBEIDER Entreprenøren skal fortløpende utføre prøver og kontroller som angitt i NS og under de enkelte poster i denne beskrivelse. Byggherren skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske for å kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utført. Kontroll av komponenter kan utføres såvel i leverandørens verksted, som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig og montasjemessig før innbygging tillates. De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges. Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prøves ved gjeldende uteklima skal først overleveres når uteklima gjør funksjonstesting mulig. For alle kontroller skal det føres protokoller av entreprenør. RS CH1.09A HULLTAKING METODE: ALLE Lokalisering: - Type konstruksjon/bygningsdel: - Dimensjon hull: - Tykkelse: - Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

36 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 36 Hulltagning og tetting/branntetting for ventilasjonskanaler er medtatt i annen entreprise. c) Utførelse Entreprenøren skal kontrollere utsparingstegningene for sine anlegg. RIV utarbeider utsparingstegninger for hull større enn Ø150mm i bærende betongkonstruksjoner. Entreprenøren skal merke opp hulltagning for sine gjennomføringer i ikke bærende murte vegger og lettvegger, samt i allerede oppførte støpte konstruksjoner. Ved bruk av hulldekker må utsparinger tilpasses på stedet i forhold til kanaler i hulldekkeelementer/leverandørens anvisninger. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at størrelse på hullene er tilpasset plassbehovet for brannmansjetter, branntetting eller øvrige elementer som skal plasseres i gjennomføringen for å opprettholde veggens brannklasse. Branntetting av gjennomføringer skal utføres forskriftsmessig. Alle gjennomføringene skal besiktiges og godkjennes av byggherrens representant før de blir innebygget/skjult av andre installasjoner. Koordinering av dette er entreprenørens ansvar. Før hulltaging gjennomføres i bærende konstruksjoner skal anviste posisjon og størrelse på hull godkjennes av RIB eller annen part som RIB utpeker som ansvarlig for bærekonstruksjonen til det aktuelle bygningselementet. Ekstra hogging og etterflikk på grunn av uriktige anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten nærmere avtale. RS DETALJTEGNINGER Tilbudet skal inngis på grunnlag av tegninger som følger med tilbudsgrunnlaget. Arbeidstegninger vil bli utsendt i M=1:50. Entreprenøren skal selv utarbeide/fremskaffe eller anvise på stedet nødvendige detaljer i Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

37 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 37 forbindelse med montasje og eller koordinering som er nødvendig utover de detaljtegninger som er utarbeidet av RIV. Det forutsettes at entreprenøren har faglig kompentanse og opparbeider nødvendig systemforeståelse for de anlegg som han leverer. Dette skal gi grunnlag for at entreprenøren selv er istand til å foreta de nødvendige avgjørelse på byggeplassen der hvor det ikke foreligger detaljerte tegninger fra RIV. Tilsvarende skal entreprenøren benytte egen kompentanse til å gjøre tilpassninger pga avvik i andre entreprenørers arbeider eller konflikter i føringsveier for tekniske fag. Entreprenøren vil være ansvarlig for at denne type avgjørelser er i overenstemmelse med øvrige funksjonskrav som er oppgitt for anlegget samt at det er koordinert med øvrige parter i prosjektet. RIV skal skriftlig orienteres om denne type avgjørelser før arbeidene igangsettes og gis 1 dags frist for eventuell tilbakemelding. Manglende tilbakemelding fra RIV fritar ikke entreprenøren fra dette ansvaret. Øvrig koordinering av teknisk montasje foretas på stedet sammen med byggeplassledelsen og øvrige entreprenører. Montasjetegninger som utarbeides av entreprenør skal fremlegges for byggherrens representant/riv for godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for den rådgivende ingeniør. Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. innrømmes ikke. Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien. Tegninger skal utarbeides i hht NS NS 8310, NS8313, NS 8330, NS 8340, NS 8342, Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

38 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 38 NS 8343, NS 8351, NS 8352 og andre relevante standarder. RS DRIFTSANSVAR/PRØVEDRIFT. I en periode av 6 måneder etter ferdigbefaring for denne entreprise skal entreprenøren ha driftsansvar for sine anlegg. Se oppstilte krav i Bok 0 Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon sørger for det daglige ettersyn. Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille på 4 timers varsel med kompetent personell som kjenner de anlegg som skal betjenes slik at eventuelle utbedringstiltak kan avklares og gjennomføres. Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn inkluderes. Byggherren dekker kostnader i forbindelse med rene driftsmidler som energi, vannforbruk osv RS FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG GARANTIBEFARING, EGNE ARBEIDER NS 8405 skal legges til grunn for overtagelsen. Før overtagelsen skal entreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring og deretter overlevering. Før ferdigmelding kan aksepteres av byggherren skal det være utført endelige funksjonsprøver som dokumenterer at anlegget er i overenstemmelse med prosjekterte verdier. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere ferdigbefaring bli belastet entreprenøren. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: - Protokoller over kontroller og innregulering. - Drifts- og vedlikeholdsinstruks - Protokoll fra utført overlevering - Grunnlag for "SOM BYGGET" tegninger RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

39 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side REKLAMASJONSARBEIDER I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med driftspersonalet og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk foretas ca 1/2 år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. RS REKLAMASJONSARBEIDER I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med driftspersonalet og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk foretas ca 1/2 år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

40 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV- DOKUMENTASJON EGNE ARBEIDER. VVS-ANLEGG. FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter. Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-norm for bygninger" utarbeidet av RIF i 1989 med senere revisjoner samt til byggherrens spesielle krav. Alle brosjyrer skal være på Norsk. Det skal utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" i laminert plast for oppheng i de tekniske rom. Instruksene skal foreligge elektronisk og i papirformat i 3 eksemplarer en måned før ferdigbefaring. Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha følgende innhold: 1. ORIENTERING 1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene for dimensjoneringen av de tekniske anleggene. 1.2 Orientering om driftsinstruksens oppbygging. 2. ADRESSE OG TELEFONLISTE 2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, driftsorganisasjon, planleggere samt de entreprenører og leverandører som er relevante for de anleggene som instruksen omhandler. 3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 3.1 Generell informasjon om drift, systemer og kapasiteter. 3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. 3.3 Betjeningsinstrukser 4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD 4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold, renhold samt for viktige komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkt. 4.2 Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer, feilsøkingsskjema. 4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll 4.4 Reparasjons- og kvitteringskort. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013.

SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013. SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG November 2013. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 6 1.1 Skien kommune, info... 6 1.2 Orientering om prosjektet og kontrakten... 6 1.3 Generelle

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift

FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift 1. RIGG, DRIFT OG FELLESKRAV 1.1 Rigg, drift og nedrigging 1.1.1 Generelt Alle ytelser som er beskrevet eller fremkommer i tilbudsgrunnlaget, og som ikke er inkludert i andre kapitler, prises og medtas

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14 VEDLEGG 5.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER 3 1.1 GENERELT 3 1.2 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR 3 1.3 OFFENTLIGE MYNDIGHETER 3 1.4 PROSJEKTKRAV 5 1.5 KVALITETSSIKRING (KS) 7 1.6 RIGG

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer