NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORHEIMSUND NYE BARNESKULE"

Transkript

1 0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 301 Røranlegg Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU - Kilde Akustikk as Lås og Beslag - Trioving as ANBYDER (FIRMASTEMPEL):

2 - Dato: Side 2 DOKUMENTKONTROLL MaFj/FaBr MaFj Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Kvernstua skole Oppdragsnr: Saksbeh: MaFj Oppdragsgiver: Enebakk kommune Sted/dato:Tr.heim mai2010 Dokumenttittel: Oppdragsansv:

3 A-1 Dokumentliste Prosjektdokumentene er inndelt i dokumentgrupper i henhold til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave Innholdsfortegnelse til sist i dette dokument viser organisering av prosjektdokumentene. Dokumentgruppe D1 Beskrivende del er inndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell : Denne entreprisen inneholder følgende kapitler: D1.01 Rigging og drift av byggeplass D1.02 Andre felleskostnader D1.31 Rørleggerarbeid Dato: Side 3 Følgende bygningsdeler er beskrevet i separate entrepriser: D1.2 Bygningsmessige arbeider D1.K302 Luftbehandlingsanlegg D1.56 Automatisering (Tiltransporteres 3.2) D1.4 Elektro og tele/svakstrøm D1.6 Heis D1.7 Utomhusarbeider

4 A-1 Dokumentliste D2 TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER TIL BESKRIVELSE Tilbudstegninger fra COWI AS 00 V Situasjonsplan M=1: V Kum tegning - Vannkum 0U V B01 Plan U Bunnledninger M=1: V B02 Plan 1 Bunnledninger M=1:100 0U V Plan U Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 1 Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 2 Rørtekniske anlegg M=1: V Plan 3 Rørtekniske anlegg M=1: V Systemskjema varme. Norheimsund nye barneskule 00 V Systemskjema varme. Idrettshall 00 V Snitt VVS tekniske anlegg M=1:100 Riv-/demontering og orienterende tegninger, eksisterende anlegg. 97-bygget tegninger fra Siv.ing. Johan Thunes AS: V-3-01 Plan 1 M=1:50 V-3-02 Plan 2 M=1:50 V-5-01 Snitt M=1:50 87-bygget tegninger fra Sigvart Ellingsen AS: Plan 1. etg. Grunnledninger M=1: Plan 1. etg. M=1: Plan 2. etg. M=1: Plan loft m/ventilasjonsrom M=1: Plan tak-oppbygg o/ventilasjonsrom M=1:50 Idrettsbygget tegninger fra Sigvart Ellingsen AS: Plan 1. etg. (G-K, 5-9) M=1: Kjellerplan m/snitt M=1:50 Dato: Side 4

5 A-1 Dokumentliste Dato: Side 5 VEDLEGG Dokumenter utarbeidet av COWI AS: ~ Spesifikasjon av bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske installasjoner, inklusive rigging, som andre entreprenører skal levere/utføre. Andre vedlegg: ~ Bok 0 ~ Brannteknisk konsept og branntegninger ~ Lydteknisk konsept og lydtegninger

6 A-2 Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag Dato: Side 6 Oppdragsgiver og konkurranseform Kvam Herad innbyr til konkurranse vedrørende Norheimsund nye barneskule, entreprise nummer K301-Rørtekniske arbeider. Se også bok 0... den Sign. Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bok 0 Prosjektbeskrivelse med vedlegg iht. kap A1 Tegningsliste og tegninger Tilbudsbefaring Det vil bli avholdt tilbudsbefaring iht bok 0. Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger fra: Se Bok 0

7 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 7 Prosjektets art og omfang Se Bok 0 Prosjektorganisering og entrepriseform Se Bok 0

8 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 8 ADRESSELISTE Se Bok 0

9 A-3 Orientering om prosjektet Dato: Side 9 Andre entrepriser Se Bok 0 Bygningsmessige hjelpearbeider som skal utføres av andre entreprenører er innarbeidet i de angitte entreprisene. Som informasjon til tilbyder er omfang av disse arbeider og ytelser beskrevet i eget vedlegg. Beliggenhet og atkomst Se Bok 0 Forhold på byggeplassen Se Bok 0 Tidsfrister Se Bok 0 Autorisasjon og andre kvalifikasjoner Krav til autorisasjoner: 1. For lavspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe L. 2. For høyspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestås av godkjent elektroinstallatør gruppe H. 3. For tele- og datanett kreves autorisasjon som teleinstallatør (TIA) gitt av Post- og Teletilsynet 4. For installasjoner til kabel-tv kreves autorisasjon som kabel-tv og radiolinje-installatør (KIA) gitt av Post- og Teletilsynet Krav til sentrale godkjenninger etter Plan- og bygningsloven: Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen i tiltaksklasse 3 innenfor relevante arbeidsområder. Organisering av gjennomføring Byggherren legger vekt på at tilbyder etablerer en organisasjon med kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsopplegg som er bestemt. Som en del av tilbudet skal det derfor i tilbudsbrevet presenteres en plan for organisasjonen. Relevante data for nøkkelpersonell må oppgis.

10 B-1 Konkurranseregler Dato: Side 10 Se Bok 0

11 B-2 Krav til tilbyder Dato: Side 11 Se Bok 0

12 B-3 Krav til tilbud Dato: Side 12 Innlevering Prosjektdokumentet er sendt ut som tilbudsfil på G-PROG filformat *.gab. Prosjektet med priser leveres på filformatet *.gap i tillegg til papirutgave. Sammen med tilbudsfilen skal det leveres tilbudsbrev vedlagt ett sett av beskrivelse i utfylt, datert og signert stand. Papirutgaven skal skrives ut fra programmet G-PROG Linker, med de samme prisdata som er lagret på den vedlagte fil. Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker. Dette program kan lastes ned gratis fra internett-adressen &title=g-prog+linker. Eventuelle spørsmål til programmet G-PROG Linker kan stilles brukerstøtte hos Norconsult Informasjonssystemer, telefon eller per e-post: Dersom en tilbyder ikke gir tilbud, skal all utlevert dokumentasjon returneres. Tilbudet skal være i lukket konvolutt og skal merket: Kvam herad Teknisk etat. Norheimsund nye barneskule. Entreprise K Røranlegg Det sendes eller leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfil vedlegges tilbudet på CD-ROM. Tegninger returneres i egen pakke og sendes/leveres til: Se Bok 0 Tilbudsfrist og tilbudsåpning Se Bok 0 Vedståelsesfrist Se bok 0 Garanti og sikkerhetsstillelse Se Bok 0

13 C-1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Dato: Side 13 Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Se Forøvrig Bok 0 vedr generelle og spesielle kontraktsbestemmelser

14 D1- Dato: Side 14 Innledning Kapittelinndelingen i beskrivelsens tekniske del følger NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave 2006, tillegg A. Hvert kapittel er underinndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell (NS3451:2009) Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med prisbærende poster. Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS I den innledende teksten kan det også være henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen. Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200801). ~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt. ~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.) Mengdekontroll Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Det påligger entreprenøren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mål, på stedet før varen bestilles.

15 01 Rigging og drift av byggeplass Dato: Side 15 Dette kapittel omfatter ytelser og leveranser som entreprenøren skal ha med for å gjennomføre egen entreprise samt eventuelle ytelser og leveranser til andre entreprenører (NS 3420-A forskikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift) TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4, med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger ELEKTRONISK PRISING AV TILBUD NB! TILBUDET SKAL OGSÅ LEVERES I PAPIRUTGAVE FERDIG UTFYLT OG SIGNERT. Se tilbudsinnbydelsen. Denne beskrivelsen er tilgjengelig for elektronisk prising fra tilbyder. 1. Vi ønsker primært at tilbyderne benytter programmet G-PROG Linker for elektronisk prising av tilbudet. Da kan prisene legges direkte inn i G-PROG beskrivelsen. Programmet kan hentes gratis på Informasjon til tilbyder: Programmet G-PROG Linker hentes her: Alt du trenger er en PC og G-PROG Linker for å levere prisene tilbake slik du ønsker: feilfritt, sikkert og digitalt G-PROG Linker installerer du bare en gang. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

16 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 16 Deretter kan du besvare tilbudene profesjonelt og enkelt gang etter gang. Eksempel 1: uten eget kalkyleprogam Du får en anbudsbeskrivelse til prising og ønsker å gjøre dette feilfritt & digitalt. Hva gjør du? du mottar anbudsfilen (.gab filen) du legger inn dine priser med G-PROG Linker du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake digitalt som prisfil (.gap fil) Eksempel 2: med eget kalkyleprogram du mottar anbudsfilen (.gab filen) og lager selv en NS 3459-fil med G-PROG Linker du kalkulerer i ditt kalkyleprogram du tar ut en NS 3459-fil med priser som du importerer prisene inn i den aktuelle anbudsfilen for første gang kan du faktisk selv sjekke om 3459-overføringen går bra Du skriver ut anbudet og sender anbudsprisene tilbake feilfritt & digitalt. 2. Beskrivelsen er også tilgjengelig i NS3459-format for de som heller foretrekker det MYNDIGHETER Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser,samt aktuelle norske standarder. Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

17 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side SENTRAL GODKJENNING / LOKAL GODKJENNING. Entreprenøren er ansvarlig for at foretaket selv og alle underentreprenører har sentral godkjenning eller har tilstrekkelig kompetanse til å oppnå lokal godkjenning. Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser: 1. ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 Entreprenøren anmelder arbeidene for de respektive områder som er aktuelle for egen entreprise. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å innhente forhåndsamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren, og sendes av entreprenøren til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type av sanitær-/varme-sprinkleranlegg skal angis i tilbudet. Utstyr som er beskrevet under tilbehør skal være inkludert i prispostene. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

18 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side PLASSFORHOLD. Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler ELEKTRISK MATRIELL Byggets strømforsyning: Spenning : 230 V IT-system Faser : 3 Frekvens : 50 Hz Matriellkrav : NEMKO Separat jord og nullleder. Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Forøvrig skal: Motorene dimensjoneres for driftstid minimum timer. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

19 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 19 Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling LYDKRAV GENERELT Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til omgivelsene. Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i byggeforeskriftene med veiledning, konsept fra RIAku eller under de enkelte beskrivende poster. - Kontorer/arb.rom : 35 db(a) - Møterom : 35 db(a) - Undervisningsrom : 32 db(a) - Undervisningsrom for syns- og hørselshemmede : 30 db(a) - Saler/Lydstudio : 25 db(a) - Korridor/trapperom : 40 db(a) - Våtrom : 40 db(a) - Toaletter : 40 db(a) - Lager : 40 db(a) Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 db(a), målt utenfor vindu for rom beregnet for varig opphold; terrasse, altan osv. eller målt 10 m fra utstyret KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type. - Kapasitet og type/fabrikat av røranleggende. Innen 3 uker etter at tilbudet er akseptert, skal det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser. Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

20 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 20 Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost. Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i prosjektet. Dette omfatter bl.a vekter for inntransport, elektrodata og grensesnitt mot SDleverandør. Denne informasjonen utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører i prosjektet med kopi til RIV MENGDEKONTROLL Entreprenøren skal i forbindelse med mengdekontrollen også utføre en utvidet mengdekontroll ved å sammenholde tegninger og beskrivelse REISE/DIETT Entreprenøren skal i denne post angi eventuelle kostnader for reise og diett. RS RS AB1A FORSIKRING AV ANSVAR Forsikringer skal være i henhold til NS 8405 kap 10.2 samt kontraktsbestemmelser i Bok 0. RS AB2A FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID Forsikringer skal være i henhold til NS 8405 pkt 10.1 og kontraktsbestemmelser i Bok 0 RS AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

21 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 21 Sikkerhetsstillelsen skal være i henhold til NS 8405 pkt 9 samt kontraktsbestemmelser i Bok 0 RS AK1.1A PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID Omfang av generalle ytelser og leveranser er beskrevet i bok 0 Her nevnes * HMS plan * Fremdriftsplaner egne arbeider * Grensesnittkoordinering * Sjekklister * Kvalitetstyring * Sikkerhet og plassrelatert opplæring * Verneombud * Rigg og drift for egne arbeider * Byggrenhold c) Utførelse Entreprenørens HMS-plan skal forelegges byggherre før arbeidet starter. Planen skal koordineres mot overordnet HMS-plan for byggeplassen. Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt organiserings- og bemanningsplan, tilpasset byggets totale framdriftsplaner. Det skal medregnes deltagelse i bygge-, framdrifts- og arbeidsmøter på byggeplassen. Entreprenøren plikter å følge den omforente framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Behov for riggplass for gjennomføring av egne arbeider skal meldes inn for byggherre. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

22 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 22 Krav til tørt og rent bygg er nærmere spesifisert i bok 0. Entreprenørens planer for gjennomføring og administrasjon av arbeidet skal koordineres og innarbeides i byggets hovedentreprise. RS AK3.2112A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: VANNFORSYNING FORMÅL: BRAKKE Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Brakkerigg plasseres i hht Bok 0/ Riggplan. Det finnes kum for vann og avløp på området som kan benyttes. Det legges opp provisorisk tilknytning til vann- og avløpsrør fra brakkene. Det medregnes Elvestadledning inkl. grunn frostutsatt grøft fram og inn under brakkerigg fram til alle interne tilknnytningspunkter for brakkerigg. Dimensjon/kapasitet: Vannledning DN 32 elvestadledning. Det legges også frem til 1 stk 1" utvendig vannpost nær brakkerigg, kfr. Bok 0. Komplett rigging/nedrigging av provisorisk vannforsyning til brakkerigg og utvendig vannpost. Legges som Elvestadledning inkl. grunn frostutsatt grøft. RS AK3.2122A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG FORMÅL: BRAKKE Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Brakkerigg plasseres i hht Bok 0/ Riggplan. Det finnes kum for vann og avløp på området som kan benyttes. Det legges opp provisorisk tilknytning til vann- og avløpsrør fra brakkene. Det medregnes avløpsledning inkl. grunn frostutsatt grøft fra eksisterende spillvannskum og inn under brakkerigg fram til alle interne Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

23 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 23 tilknnytningspunkter for brakkerigg Dimensjon/kapasitet: Avløp for spillvann fra brakkerigg. Ø 110 mm PVC/PP. Eksisterende spillvannskum på området benyttes som tilkoplingspunkt for spillvannsavløp fra brakkerigg. Det medregnes Ø 110 mm isolert avløpsledning inkl. grunn, frostutsatt grøft fra eksisterende kum til interne påkoplingspunkt for brakkerigg. Komplett rigging/nedrigging av provisorisk avløp fra brakkerigg inkl. tilkopling/frakopling av spillvann i anvist spillvannskum. RS AK3.5399A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS - RUND SUM TYPE: KRANER OG HEISER Lokalisering: Hele Byggeplassen Utførelse: Heiser og kraner etter behov for egne arbeider Entreprenøren medtar nødvendige heiser og kraner for egne arbeider etter behov. RS AM DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM TYPE: LETTSTILLAS Lokalisering: Hele byggeplassen Utførelse: Lettstillas og rullestillas for egne arbeider. Entreprenøren drifter nødvendige stillaser for egne arbeider etter behov. Rullestillas inkludert. Byggherren gjør oppmerksom på at det i enkelte områder er en montasjehøyde rundt 6 meter. Stillas for dette skal være inkludert. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

24 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AM3.5399A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM TYPE: HEISER OG KRANER Lokalisering: Hele Byggeplassen Utførelse: Heiser og kraner etter behov for egne arbeider Entreprenøren drifter nødvendige heiser og kraner for egne arbeider etter behov RS AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet i hele byggeperioden. Her medtas riggkostnader som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet i hele byggeprioden Her medtas kostnader som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS FREMDRIFT OG MØTEDELTAKELSE. Entreprenøren plikter å følge den omforente framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt organiserings- og bemanningsplan, tilpasset byggets totale framdriftsplaner. Det skal medregnes deltagelse i bygge-, framdrifts-, bas-. sær-, arbeids-, og møter med RI og Byggherre på byggeplassen. Vernerunder. Kfr. også krav i Bok 0 RS KOORDINERING Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasje i de forskjellige deler av bygget, blir enige om Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

25 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 25 rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som beredere, kjeler, aggragater etc. Vekter på større utstyr skal oppgis slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes for å få utstyret på plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, forplikter han seg til å melde dette omgående til byggeleder. Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for VVSanleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. Hver entreprenør er ansvarlig for egne utmålinger ut fra høyder og hovedakser Entreprenøren skal angi høyder på spikerslag for egne arbeider. RS ANSVARSFORHOLD GRENSESNITTKOORDINERING Leveransene delt opp i flere entrepriser (ref. entrepriseoppdeling angitt under Orienteringen). Entreprenøren skal dokumentere at leveransen oppfyller de kravene som er stilt til kapasiteter, lyd, etc. Dette skal utføres ved målinger på anlegget, og dokumenteres skriftlig overfor byggherren. Dersom sluttresultatet av samtlige entrepriser ikke er tilfredsstillende, og det skulle oppstå tvil Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

26 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 26 om denne leveransen oppfyller de kravene som er stilt, plikter entreprenøren å delta aktivt i arbeidet med å finne årsaken. Mener entreprenøren at denne leveransen ikke er årsaken skal dette dokumenteres ved målinger og kontroller på anlegget. Nødvendige arbeider for denne dokumentasjon skal være inkludert i kontrakten. RS AO2.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele byggeplassen Krav til utførelse: - Rengjøringsfrekvens: Daglig Kontrollmetode: Inspeksjon/HMS runder Entreprenøren skal utføre løpende rydding og renhold etter egne arbeider. Kfr. Bok 0. Hver dag ved arbeidstidens slutt skal det gjennomføres "rydderunde" for å fjerne rester etter eget avfall, kapp, spill og tomembalasje. Entreprenøren skal stille med egne avfallsdunker for de relevante fraksjoner lokalt på arbeidsstedet. Containere for oppsamling/tømming besørges av bygningsentreprenør. Entreprenøren skal foreta provisorisk tetting av kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, tavlerom etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra rengjøring og hvor forurensing kan gi et miljømessig og/eller driftsteknisk problem i fremtiden Komplett byggrenhold i forbindelse med egne arbeider RS RENHOLD ETTER "RENT BYGG" PRINSIPPET. Bygget skal produseres etter RENT BYGGmetoden slik dette er beskrevet i RENT BYGGhåndboken "rent bygg forebyggende helsevern i bygninger" ugitt av Rådgivende Ingeniørers Forening ANS og Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening. Det forutsettes at entreprenøren har nødvendig kjennskap til begreper og målsetninger slik de fremkommer i Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

27 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 27 håndboken. RENT BYGG-håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. Renholdskvaliteten måles ved hjelp av et måleapparet og beskrevet prosedyre. Det skal dokumenteres at kontraktsfestet renholdskvalitet er levert. Anlegget er rent når renholdskvaliteten tilsvarer renholdsklasse B: normal i tabell 3.2 beskrevet i "rent bygg håndboken" utgitt av RIF og NVEF. Støvdekkeprosent skla måles med BM- Dustdetector Hver entreprenør monterer et produksjonsrom for egne arbeider. Det er et krav at alle entreprenører benytter produksjonsrom ved kapping av plater, lister, isolering og blanding av mørtel etc. Når "Råbygget" er avsluttet skal annen entreprenør fremskaffe sentralstøvsuger(e) / industristøvsugere til bruk for samtlige entreprenører i resten av byggetiden. Det er et krav at sentralstøvsuger benyttes når det etter en arbeidsoppgave blir synlige hauger av støv/spon. Det er også et krav at støvreduserende verktøy benyttes og tilkobles støvsugeranlegget. Slanger, munnstykker og spesialuttak medleveres støvsuger, men tilpasning til spesialverktøy må medtas av den som bruker verktøyet. Kosting av tørt støv skal ikke forekomme! VERKTØY Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper. RIGGING FOR "RENT BYGG" Fag entreprenører skal tilpasse seg den riggplan som utarbeides for arealene og plassere rør, kabler, skinner, kanaler og utstyr (før montasje) på en slik måte at dette ikke er til hinder for renhold i byggetiden. Rør, kanaler og utstyr plasseres på rullestativer/- bord som kan flyttes etter behov. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

28 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 28 MIDLERTIDIG TETTING Renholdsentreprenøren skal vedlikeholde midlertidig tetting av sjakter og byggseksjonering. Fagentreprenører må respektere tettingene og ikke åpne mer enn det som er nødvendig for arbeidenes utførelse. Eventuelle skader vil bli reparert på entreprenørens regning. Se oså krav i Bok 0 Drift støvreduserende tiltak egne arbeider RS RENGJØRING AV KANALNETT, AGGREGATER ETC. Etter at den generelle byggrengjøring er utført skal aggregater rengjøres innvendig. Rengjøringen fritar ikke entreprenøren fra forsegling av kanaler og deler før og etter montasjen. Byggherren kontrollerer ved overtagelse om anlegget er rent. Det skal da ikke forekomme støv, fett eller andre forurensninger i anlegget av betydning. Renhet i kanalsystemet skal tilfredsstille Kvalitetsnivå 5 for tilluftskanaler og kvalitetsnivå 4 for fraluftskanaler i henhold til RTB - håndboken ("rent tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger" utgitt av RIF, 1 utgave 2002). Fig. 33. Antall overskridelser av måleverdiene skal være i henhold til Fig. 32. Entreprenøren dokumenterer renheten ved måling med B.M Dustdetector på antall målesteder som beskrevet. For hvert målested skal det foretas måling i bunn av sirkulære kanaler. For rektangulære kanaler skal det måles i 3 punkter jevnt fordelt på kanalbredden. Det ugunstigste punktet av de tre punktene skal gjelde som måleverdi for målestedet. Antall målesteder tas ut i henhold til tabell oppgitt under kapittel "2.6.3 måling av rengjøringskvaliteter." Inspeksjonsenheter regnes som antall rom / moduler som er tilknyttet hvert luftbehandlingsanlegg. For hvert luftbehandlingsanlegg skal entreprenøren utføre målinger i kanalanlegget med minimum 4 målesteder for tilluft og 4 målesteder for fraluft. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

29 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 29 Ved antall rom/moduler over 100 per system gjøres målinger i kanalanlegget med minimum 14 målesteder for tilluft og 14 målesteder for fraluft. Tidspunkt for utførelse av målinger samt plassering av målesteder avklares med RIV. Det er nødvendig at RIV kontrollerer gjennomføringen av målingene. Hvis kravet til renhet overskrides vil anlegget kreves rengjort på entreprenørens regning. Ikke rent anlegg tilleggskontrolleres i nødvendig omfang av entreprenøren for å kartlegge den totale tilstanden. Entreprenør /RIV avtaler nødvendig omfang av målinger og rengjøring for at krav til renhet overholdes. Prosedyren gjentas om nødvendig inntil kravene er tilfredsstilt. Alle kostnader, også kostnader for RIV dekkes av entreprenøren. Sluttrapport sendes RIV før overtakelse Kostnad for komplett innvendig rengjøring av samtlige aggregater, kanaler og ventiler. RS AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Utførelse: - Varighet: Hele perioden Hovedentreprenør holder innetemperatur i hht Bok 0 under byggeperioden. Behov for oppvarming utover dette besørges av den enkelte entreprenør. RS AO3.221A OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Lokalisering: Hele byggeplassen Utførelse: - Hovedentreprenør holder innetemperatur i hht Bok 0 under byggeperioden. Behov for oppvarming utover dette besørges av den enkelte entreprenør. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

30 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT Lokalisering: Hele byggeplassen Type rom: Alle Arealangivelse: Eget kontraktsarbeid Krav til renhet: NS-INSTA 800 EGNE ARBEIDER. Se Bok 0. Klargjørende byggerengjøring utføres for hele bygget samlet, eller for deler av bygget som etter rengjøring avlåses. Tilkomst til rengjorte arealer for sluttarbeider må avtales og godkjennes av byggeleder. Arbeidsomfang for entreprenøren: -Rydde før klargjørende byggerengjøring. Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og materiellet være rengjort/rent. Eventuelle forskriftskrav til rengjøringsmetoder skal følges. Alle filtere/ siler rengjøres eller eventuelt skiftes ut umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk. Ved overtagelse skal byggherren kontrollere at anlegget er rent. Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett til å få utført rengjøring av annet firma på entreprenørens regning. Inne i de tekniske anlegg der det har foregått arbeid etter avsluttende byggerengjøring, må det foretas ny rengjøring etter de samme krav. RS AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen/riggområdet Her medtas nedriggingskostnader for egne arbeider som ikke inngår i felles rigg spesifisert i bok 0. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

31 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side KVALITETSSIKRING / INTERNKONTROLL/MILJØ Sikring av : TK : Teknisk kvalitet HMS : Helse, miljø og sikkerhet MIL : Ytre miljø Denne post omfatter entreprenørens totalkostnader med utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering av kvalitetsplan for entreprisen, gjennomføring av kvalitetssikring/internkontrollen, oppfølging og revisjon av kvalitetssystemet, samt utarbidelse og oppfølging av beredskapsplaner for HMS og MIL. Kvalitetssikringen skal omfatte TK, HMS og MIL. Entreprenøren er ansvarlig for kvalitetssikring av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. I nedenstående poster er angitt informasjon og en momentliste som grovt angir innholdet i kvalitetssikringsarbeidet. Momentlisten er ikke utfyllende, og entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget sett i forhold til eget etablert kvalitetssystem og tidligere erfaringer fra gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll. I nedenstående poster skal medregnes entreprenørens totale kostnader for komplett planlagt og gjennomført kvalitetssikring. Postene er faste uten noen form for regulering. RS UTVIKLING/TILPASNING AV EGET KVALITETSSYSTEM Entreprenøren skal inneha eller etablere et kvalitetssystem for gjennomføring av kontrakten. Entreprenøren med ansvar for samordning og koordinering av utførende aktører, skal framlegge en overordnet kontrollplan for utførelse, og skal forplikte seg til å følge denne. Entreprenøren skal framlegge de aktuelle kontrollplaner senest 4 uker etter at antagelse av anbudet/igangsettingstillatelse er gitt. Byggherren vil gi melding til entreprenøren om Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

32 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 32 eventuelle premisser og kontrollpunkter som kreves inntatt i kontrollplanen. Entreprenøren skal gi Byggherren opplysninger om sitt kvalitetssytem. Samlet sum for utvikling/tilpasning av eget kvalitetssytem RS KVALITETSSIKRING TEKNISK KVALITET Gjennomføring av kvalitetssikring på byggeplass skal inngå i entreprenørens daglige virksomhet. Entreprenøren skal benytte egne kontrollplaner og tilhørende sjekklister for gjennomføring av kvalitetssikringen. Kvalitetssikring er fast post på byggemøter, og her skal kvalitetssikringsaktivitet dokumenteres, avvik rapporteres og korrektive tiltak behandles. Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten. Kontrollplanene skal tilfredsstille krav i gjeldende Plan- og Bygningslov, samt gjeldende retningslinjer og vedtekter for byggesaksbehandling i Kvam Herad. Kontrollplanen skal tilrettelegges for godkjenning av prosjektledelse og bygningsmyndighetene. Vitale bygningsdeler og konstruksjoner skal kontrolleres på et tidspunkt der det lar seg gjøre å utøve kontroll, før de skjules ved omfylling, innbygging, innstøping etc. Sjekklister og kontroll-punkter av denne karakter bør inngå i kontrollplanen. Samlet sum for kvalitetssikring teknisk kvalitet. RS HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS: Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten, i samsvar med Arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter for Internkontroll. Kontrollplanen skal omfatte systematiske vernerunder og sikkerhetstiltak på byggeplass, i samsvar med fastsatt rutine for dette. Posten skal dekke alle forhold og krav som Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

33 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 33 entreprenøren kan bli stilt overfor etter lover og forskrifter samt BOK 0. Nedenfor er angitt en orienterende momentliste som et minimumskrav. HMS-krav - orienterende momentliste: - 1 sett med aktuelle lover og forskrifter for oppdraget skal finnes på byggeplasskontoret. - Verne- og sikkerhetsplan, med internkontrollhåndbok. - Verneleder, verneombud, hovedverneombud. - Vernerunder og internkontroll, rapportering, dokumentasjon - Arbeidsmiljøutvalg - Bedriftshelsetjeneste - Oppløring i verne- og sikkerhet. - Informasjon, oppslag, skriv, skilting. - Beredskapsplan, katastrofeplan ved ulykker - Brannvern, organisering og opplæring. - Sikring av drivstoff-, olje og sprengstofflager. - Stoffkartotek over aktuelle helsefarlige stoffer. - Kortkurs med informasjon om HMS- og byggeplassen. - Avviksbehandling og utarbeidelse av statistikker. - Samordning av underentreprenørenes og leverandørenes HMS-planer, og med fullt ansvar. - Entreprenørens komplettering. HMS-dokumentasjon Verneplanen skal angi faste rutiner virksomheten har for gjennomføring av vernerunder, spesielle tiltak ved arbeid i høyden, eller ved arbeid som har en høy risiko. Den skal videre oppgi system for mottakskontroll ved leie av kraner etc., stoffkartotek etc. Verneombud (antall og navn) med opplæring skal oppgis Virksomhet kan oppgi navn og CV på de personer som skal lede arbeidene ved en eventuell jobb dersom dette er klarlagt. Tiltaksskjema For spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal det utarbeides et tiltaksskjema før arbeidet startes; - Hvilken faretype det gjelder - Hvilke risikomoment som er framtredende - Hvilke lover, forskrifter og veiledninger som er de mest relevante. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

34 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 34 - Hvilke prosedyrer virksomheten har på slike arbeider i sitt internkontrollsystem. - Generelle tiltak for reduksjon av risiko. Samlet sum for HMS - Helse, miljø og sikkerhet. RS YTRE MILJØ - MIL Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underentreprenører og leverandører som omfattes av kontrakten. Entreprenørens planer skal være i samsvar med aktuelle lover og tilhørende forskrifter. Kfr. Bok 0. Kontrollplaner skal utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet, underleverandører og leverandører som omfattes av kontrakten. Kontrollplanen skal i den grad det er relevant for entreprisen omfatte vern av ytre miljø, håndtering og deponering av avfall,terrengbehandling, vegetasjon, kultutminner, utslipp til vann, grunn og luft, støy. Håndtering av avfall skal inngå i entreprenørens kvalitetssikring, og fremgå av entreprenørens kontrollplan for ytre miljø. Avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner: -Metaller - Leveres til gjenvinning -Trevirke -Leveres til gjenvinning -Papp/brunt papir -Leveres til gjenvinning Forbruksavfall håndteres av kommunal renovasjonsordning, sortering i papir, glass og restavfall. Spesialavfall - sorteres og leveres til godkjent mottak. Restavfall etter sortering leveres til kontrollert deponi/ godkjent mottak i samsvar med kommunale forskrifter/anvisninger. Åpen brenning av avfall skal ikke forekomme. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

35 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 35 Posten skal dekke alle forhold og krav som entreprenøren kan bli stilt overfor etter lover og forskrifter samt Bok 0. Samlet sum for kvalitetssikring av ytre miljø. RS KONTROLL (PBL 97.1) EGNE ARBEIDER Entreprenøren skal fortløpende utføre prøver og kontroller som angitt i NS og under de enkelte poster i denne beskrivelse. Byggherren skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske for å kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utført. Kontroll av komponenter kan utføres såvel i leverandørens verksted, som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig og montasjemessig før innbygging tillates. De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges. Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prøves ved gjeldende uteklima skal først overleveres når uteklima gjør funksjonstesting mulig. For alle kontroller skal det føres protokoller av entreprenør. RS CH1.09A HULLTAKING METODE: ALLE Lokalisering: - Type konstruksjon/bygningsdel: - Dimensjon hull: - Tykkelse: - Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

36 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 36 Hulltagning og tetting/branntetting for ventilasjonskanaler er medtatt i annen entreprise. c) Utførelse Entreprenøren skal kontrollere utsparingstegningene for sine anlegg. RIV utarbeider utsparingstegninger for hull større enn Ø150mm i bærende betongkonstruksjoner. Entreprenøren skal merke opp hulltagning for sine gjennomføringer i ikke bærende murte vegger og lettvegger, samt i allerede oppførte støpte konstruksjoner. Ved bruk av hulldekker må utsparinger tilpasses på stedet i forhold til kanaler i hulldekkeelementer/leverandørens anvisninger. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at størrelse på hullene er tilpasset plassbehovet for brannmansjetter, branntetting eller øvrige elementer som skal plasseres i gjennomføringen for å opprettholde veggens brannklasse. Branntetting av gjennomføringer skal utføres forskriftsmessig. Alle gjennomføringene skal besiktiges og godkjennes av byggherrens representant før de blir innebygget/skjult av andre installasjoner. Koordinering av dette er entreprenørens ansvar. Før hulltaging gjennomføres i bærende konstruksjoner skal anviste posisjon og størrelse på hull godkjennes av RIB eller annen part som RIB utpeker som ansvarlig for bærekonstruksjonen til det aktuelle bygningselementet. Ekstra hogging og etterflikk på grunn av uriktige anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten nærmere avtale. RS DETALJTEGNINGER Tilbudet skal inngis på grunnlag av tegninger som følger med tilbudsgrunnlaget. Arbeidstegninger vil bli utsendt i M=1:50. Entreprenøren skal selv utarbeide/fremskaffe eller anvise på stedet nødvendige detaljer i Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

37 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 37 forbindelse med montasje og eller koordinering som er nødvendig utover de detaljtegninger som er utarbeidet av RIV. Det forutsettes at entreprenøren har faglig kompentanse og opparbeider nødvendig systemforeståelse for de anlegg som han leverer. Dette skal gi grunnlag for at entreprenøren selv er istand til å foreta de nødvendige avgjørelse på byggeplassen der hvor det ikke foreligger detaljerte tegninger fra RIV. Tilsvarende skal entreprenøren benytte egen kompentanse til å gjøre tilpassninger pga avvik i andre entreprenørers arbeider eller konflikter i føringsveier for tekniske fag. Entreprenøren vil være ansvarlig for at denne type avgjørelser er i overenstemmelse med øvrige funksjonskrav som er oppgitt for anlegget samt at det er koordinert med øvrige parter i prosjektet. RIV skal skriftlig orienteres om denne type avgjørelser før arbeidene igangsettes og gis 1 dags frist for eventuell tilbakemelding. Manglende tilbakemelding fra RIV fritar ikke entreprenøren fra dette ansvaret. Øvrig koordinering av teknisk montasje foretas på stedet sammen med byggeplassledelsen og øvrige entreprenører. Montasjetegninger som utarbeides av entreprenør skal fremlegges for byggherrens representant/riv for godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for den rådgivende ingeniør. Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. innrømmes ikke. Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien. Tegninger skal utarbeides i hht NS NS 8310, NS8313, NS 8330, NS 8340, NS 8342, Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

38 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side 38 NS 8343, NS 8351, NS 8352 og andre relevante standarder. RS DRIFTSANSVAR/PRØVEDRIFT. I en periode av 6 måneder etter ferdigbefaring for denne entreprise skal entreprenøren ha driftsansvar for sine anlegg. Se oppstilte krav i Bok 0 Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon sørger for det daglige ettersyn. Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille på 4 timers varsel med kompetent personell som kjenner de anlegg som skal betjenes slik at eventuelle utbedringstiltak kan avklares og gjennomføres. Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn inkluderes. Byggherren dekker kostnader i forbindelse med rene driftsmidler som energi, vannforbruk osv RS FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG GARANTIBEFARING, EGNE ARBEIDER NS 8405 skal legges til grunn for overtagelsen. Før overtagelsen skal entreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring og deretter overlevering. Før ferdigmelding kan aksepteres av byggherren skal det være utført endelige funksjonsprøver som dokumenterer at anlegget er i overenstemmelse med prosjekterte verdier. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere ferdigbefaring bli belastet entreprenøren. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: - Protokoller over kontroller og innregulering. - Drifts- og vedlikeholdsinstruks - Protokoll fra utført overlevering - Grunnlag for "SOM BYGGET" tegninger RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

39 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side REKLAMASJONSARBEIDER I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med driftspersonalet og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk foretas ca 1/2 år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. RS REKLAMASJONSARBEIDER I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med driftspersonalet og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk foretas ca 1/2 år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. RS Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

40 01 Rigging og drift av byggeplass 30 VVS-installasjoner Dato: Side AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV- DOKUMENTASJON EGNE ARBEIDER. VVS-ANLEGG. FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter. Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-norm for bygninger" utarbeidet av RIF i 1989 med senere revisjoner samt til byggherrens spesielle krav. Alle brosjyrer skal være på Norsk. Det skal utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" i laminert plast for oppheng i de tekniske rom. Instruksene skal foreligge elektronisk og i papirformat i 3 eksemplarer en måned før ferdigbefaring. Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha følgende innhold: 1. ORIENTERING 1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene for dimensjoneringen av de tekniske anleggene. 1.2 Orientering om driftsinstruksens oppbygging. 2. ADRESSE OG TELEFONLISTE 2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, driftsorganisasjon, planleggere samt de entreprenører og leverandører som er relevante for de anleggene som instruksen omhandler. 3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 3.1 Generell informasjon om drift, systemer og kapasiteter. 3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. 3.3 Betjeningsinstrukser 4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD 4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold, renhold samt for viktige komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkt. 4.2 Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer, feilsøkingsskjema. 4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll 4.4 Reparasjons- og kvitteringskort. Akkumulert 01 Rigging og drift av byggeplass :

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse Dato : mars 2015 Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR TILBUD/KONTRAKT Prosjekt nr: 2495362 MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR 29.10.2010 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405-3430-NS3431 1.2 Oppdatert for NS 8405 01.12.09

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Bergen kommune. Bergen kommunale bygg Prosjekt: Rehabilitering fasader skolebygg BOK 0: Trengereid Skole Dato: 06.06.10 BOK 0 spesiell del

Bergen kommune. Bergen kommunale bygg Prosjekt: Rehabilitering fasader skolebygg BOK 0: Trengereid Skole Dato: 06.06.10 BOK 0 spesiell del BOK 0 spesiell del Trengereid Skole Følgende poster må gjennomgås og tilpasses det enkelte delprosjekt/skole: Pkt. 0.1.1 Pkt. 0.1.2 Pkt. 0.1.4 Pkt. 0.1.5 Pkt. 0.1.6 Pkt. 0.1.7 Pkt. 0.1.8 Pkt. 0.2.4 Pkt.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet. Innhold

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet. Innhold Statens vegvesen Region øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn Ramnes Vannledning Prosjektnummer 2455219 Kontraktsnummer 450695 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

Opparbeidelse av et universelt utformet nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn, unge og voksne. Der aktivitetene deles inn i soner for hver målgruppe.

Opparbeidelse av et universelt utformet nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn, unge og voksne. Der aktivitetene deles inn i soner for hver målgruppe. PROSJEKTBESKRIVELSE 1 Orientering om prosjektet 1.1 Eksisterende anlegg Skansemyren Friidrettsanlegg Anlegget består i dag av 400 meter gruset løpefelt og gressfelt i midten. I sørlig ende av løpebanen

Detaljer