Tilstandsvurdering Prosjektledelse Byggeledelse Antikvarisk byggvern Spesialmørtler Rådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsvurdering Prosjektledelse Byggeledelse Antikvarisk byggvern Spesialmørtler Rådgivning"

Transkript

1

2 I 1987 ble Betong Consult AS etablert med formål og hovedfokus på rehabilitering av betongkonstruksjoner, som i noen år hadde begynt å vise tydelige tegn på det man i de dager betegnet som «betongsyke». Selskapet hadde oppdrag med store og mindre betongkonstruksjoner som demninger, broer, kai anlegg og militære anlegg. Kombinasjonen med kompe tanse fra kjemi, metallurgi, elektrolyse, overflate systemer sammen med konstruktiv kompetanse fra store vei og bro prosjekter g jorde at man fant nye og innovative metoder for de prosjektene selskapet løste. Etter kort tid ble virksomheten utvidet til også å omfatte rehabilitering av bygningsmasser i betong, og denne delen av virksomheten ble raskt utvidet til rehabiliteringsoppdrag i alle typer fasader der betong, ulike mørteltyper, stein og annet relatert materiale var i fokus. Ing. Egil O. Laastad hadde i en årrekke drevet frivillig fortidsvern, g jennom Fortidsminne foreningen og andre frivillige organisasjoner, og hadde bygget seg opp en bred erfaring med andre bygningstyper. Stavkirker, klostre, murbygg, antikvarisk trebebyggelse og en rekke andre bygningstyper og eiendommer som ble forvaltet av disse foreningene, ble hans store interesse. I begynnelsen av 1990 årene ble kombinasjonen av Betong Consults primærområder og Laastads personlige kunnskaper knyttet opp mot bygningsvern og antikvarisk arbeid forenet i et konsept med rehabili tering av monumentale og historiske bygninger. Det ble mer og mer fokus på Laastads spisskompetanse innenfor disse fagfeltene og mindre fokus på de store betongkonstruksjonene, men navnet Betong Consult AS var inn arbeidet og assosiert med så mange av landets monumentale bygg at vi selv i dag, etter 25 år, ikke har hjerte til å endre det til noe mer betegnende for dagens drift. Mange prestisjetunge prosjekter ble g jennom ført i de kommende årene. Gjenreisningen av Fantoft Stavkirke, rehabilitering av Gamle haugen, Håkonshallen, Bergenhus festing, Rosenkrantztårnet, Tinghuset i Bergen, Reg jeringskvartalet, Kjøttbasaren, Løkken Verk, Potsdam ved Berlin, Den Nationale Scene, Bypaviljongen, Handelens og Sjøfartens Hus for å nevne noen. Da man gikk inn i det 21. århundre besto prosjektene av en blanding av de historiske og monumentale bygg, samt et bredt spekter av mer moderne forretnings og boligkomplekser. I det seneste 10 året har selskapet videreutviklet den spisskompetanse som ble bygget opp. Kunnskapsoverføring fra selskapets seniorteam, sammen med videreutdanning og ny kunnskap om metoder fra fagmiljøer har styrket selskapet ytterligere. I dag løser vi større og mindre prosjekter innen rehabilitering av alle bygningstyper både utvendig og innvendig, fra rehabilitering underlagt godkjenning fra antikvariske myndigheter til total rehabilitering og fornying av bygninger fra alle epoker på 1900 tallet. Personlig oppfølging, kort responstid, høy kvalitet og utstrakt kvalitetssikring kombineres med et bredt kontaktnett i inn og utland og en stor produkt og metode kompetanse for å leve opp til vårt motto: Vi bevarer fortiden langt inn i fremtiden! Tilstandsvurdering Prosjektledelse Byggeledelse Antikvarisk byggvern Spesialmørtler Rådgivning

3 NRK - Store Studio Tilstandsvurdering av bygningens fasader og tak. Tilstandsvurdering Behovet for rehabilitering, utbedringer og/eller modernisering baserer seg ofte på en innledende tilstandskontroll. Betong Consult utfører tilstandsanalyser og tilstandskontroller på alle typer bygg. Arbeidet består i hovedsak av registreringsarbeider på og i bygningen, med påfølgende analysearbeider eksternt. Tilstandsvurderingen munner ut i en rapport som gir byggherre oversikt over skade omfang, tilstand, vurderinger, analysesvar og som oftest konkluderer vi med anbefalinger og råd for den videre planlegging. En vanlig tilstandsvurdering består av: Innhenting av offisiell og intern bygningshistorikk Innhenting av forutsetninger og oversikt over eiers/forvalters ønsker for bygget Teknisk registrering på og i bygget Innsamling av prøver samt omfattende fotodokumentasjon Prosessering av tekniske analyser og undersøkelser Vurdering av registrerte funn Vurdering av analyseresultater Utarbeidelse av tilstandsrapport Gjennomgang av rapporten med påfølgende rådgivning for den videre prosess sammen med eier/forvalter Betong Consult utreder, undersøker og analyserer tilstanden for ditt bygg med hovedfokus på trygghet, forutsigbarhet og kunnskap som kan danne grunnlag for den videre prosjektering.

4 Sandakerveien 114 A og B Prosjektledelse og byggeledelse for totalutskiftning av fasader til ny moderne løsning i glass, aluminium og naturstein. Prosjektledelse På vegne av eiere eller forvaltere utfører vi prosjektledelse i forbindelse med rehabiliteringsoppgaver. En god prosjektledelse er viktig for å få et vellykket prosjekt. For å løse oppgaven etableres en egen gruppe som ledes av en prosjekt leder. Vårt kontaktnett blir ofte benyttet for å sette sammen en effektiv og dynamisk gruppe som kan løse de utfordringer prosjektet har. Vi vektlegger prosjektkultur, motivasjon og kunnskap i gruppen og hos eier/forvalter. En god prosjektkultur handler om å ha fornuftige og effektive prosesser, kompetanse i prosjektet og egnede verktøy. Godt teamarbeid er mer effek tivt enn å arbeide alene, fordi mangfold danner grunnlag for kreativitet og nytenkning. Betong Consult benytter faglig spisskompetanse for å løse alle oppgaver i prosjektet. Et godt samarbeid mellom de u like medlemmene i en prosjektgruppe gir de beste resultater for å kunne oppnå et vellykket prosjekt. Betong Consult prosjekterer ditt rehabiliteringsprosjekt med hovedfokus på å gi deg trygghet, forutsigbarhet og gevinst.

5 Bystasjonen Byggeledelse for overflatebehandling av stålkonstruksjoner og dekker. Byggeledelse I g jennomføringsfasen bistår Betong Consult med alt fra fulltid til timebasert oppfølging på byggeplass. Byggeleder påtar seg ansvar for å følge opp bygge arbeidene på byggeplass i henhold til inngåtte kontrakter mellom byggherre og entreprenører. Betong Consults byggeledere styrer, motiverer og kontrollerer på byggeplass i bygge perioden. En effektiv g jennomføringsfase med gode risikoanalyser og planleggingsrutiner vil sammen med gode administrative og tekniske kunnskaper sikre g jennomføringsfasen på vegne av byggherren. Byggeleder løse alle oppgaver tilknyttet byggeperioden med bl.a.: Administrasjon og ledelse av byggeplassen Bistand under anskaffelser Kontroll av utførelse og materialkvalitet Bistå med samordning mellom ulike fag Byggemøter Fremdriftsmøter HMS arbeider på byggeplass Kontroll av økonomi Oppfølging av miljøkrav og tiltak Håndtering av varsler, krav, endringer og avvik Ferdigbefaringer og overtagelse Rapportering Betong Consult g jennomfører ditt rehabiliteringsprosjekt på byggeplass med hovedfokus på trygghet, forutsigbarhet, samarbeid, g jennomføringstid og økonomi.

6 Kjøttbasaren i Bergen Prosjekt- og byggeledelse av fredet bygning. Antikvarisk byggvern Betong Consult AS har spesialisert seg innen prosjekt- og byggeledelse for monumentale og historiske bygg. Under mottoet «Vi bevarer fortiden langt inn i fremtiden!» bistår vi våre oppdragsgivere med å ivareta den unike bygningsmassen som mange av våre byggeiere/oppdragsgivere forvalter. Vår kompetanse omfatter fasaderehabilitering, innvendig og utvendig rehabilitering av alle typer monumentale bygg. Vi tilpasser våre tjenester til hver enkelt byggherres behov, som ofte også omfatter flere spesialtilpassede og nisjerelaterte tjenester og produkter. Antikvariske tjenester med undersøkelser, forberedelser og søknader til Byantikvar, Fylkeskonservator og Riksantikvar Utvikling og fremskaffing av spesialmørtler, Mineralittpuss og silikatmalinger, samt andre spesialprodukter for rehabilitering av historiske og monumentale bygninger og byggverk Dokumentasjon, historikk og oppmålingsarbeider Installering av skjulte sprinkleranlegg og andre brannforebyggende tiltak Betong Consult kan bistå eiere og forvaltere av fredete og verneverdige bygninger med å oppfylle dokumentasjonskrav, søknadsprosedyrer, løsninger og økonomiske støtteordninger innenfor g jeldende lover og prosedyrer.

7 Handelens og Sjøfartens hus Rehabilitering av fasader i Mineralitt puss. Eksempel på rehabilitering av ornamenter i sokkeletasje. Spesialmørtler Betong Consult AS utvikler egne resepturer til fremskaffing av spesialmørtler for oppdrag med fasaderehabilitering av eldre mørteltyper, pusstyper, mineralsk maling og kalkmørtler/puss. I samarbeid med antikvariske myndigheter utarbeides godkjente metoder og materialvalg for verneverdige og fredete bygninger. I Norge finnes en rekke vakre bygninger med fasader av Mineralittpuss, en pusstype som gikk ut av produksjon og bruk i Norge på 1950-tallet. Det har tidligere vært vanskelig å fremskaffe denne typen mørtel for rehabiliteringsbruk fordi mørtelen ikke lenger produ seres med originalresepturer og fordi metode og kunnskap rundt pussen har gått tapt. Dette har medført en rekke mislykkede rehabiliteringsforsøk med bruk av andre typer erstatningsmørtler på disse fasadene, med dårlige resultater både visuelt og teknisk. Mineralittpussen er en 100 % mineralsk pussmørtel, også fargemessig. Steinsammen setning og glimmer (granitt/marmor/elvesingel og lignende mineralske tilsetninger) hentes fra forskjellige steder i Europa, noe som skyldes kornstørrelsen og at det er få mørtelverk som knuser så små størrelser. Den lange holdbarheten fra år gir Mineralittfasadene en unik overflate beskyttelse. Betong Consult kan få utarbeidet en nøyaktig kopi av eksisterende mørtel. Påføring av Mineralittpuss krever spesialkunnskaper fra utvalgt entreprenør. Betong Consult AS bistår g jerne med opplæring i metode og produkt i forbindelse med reetablering eller rehabilitering av Mineralittpussfasader.

8 Børskjelleren Prøvegraving i automatisk fredet kulturminne. Rådgivning På et tidlig stadie i forbindelse med planer om rehabilitering, ombygging eller utbedringstiltak kan vi bistå byggherren med rådgivning for planlegging og g jennomføring av prosjektet. Våre ansatte setter seg inn i bygningens historikk og tilstand, samt byggherrens ønsker og mål for ønskete tiltak. I et tett samarbeid med oppdragsgiver fremkommer vi med adekvate råd ang jeldende mulige løsningsvalg, metodevalg, produktvalg, entreprise modeller, prosjekteringsmodeller og bygningens muligheter og eventuelle begrensninger for å kunne oppnå ønskede resultater. Vi har et bredt kontaktnett i inn- og utland som vi benytter i forbindelse med særlige utfordringer og problemstillinger. I vårt kontaktnett finnes også dyktige håndtverkere og entreprenører som g jennom lang erfaring og spesiell interesse for kvalitet og sitt håndtverk kan bistå. På et hvilket som helst stadie i byggeprosessen kan vi kontaktes for rådgivningstjenester f.eks i forbindelse med spesielle problemområder eller hvis vår spesialkompetanse kan bidra til at prosjektet får tilført innspill basert på vår erfaring og vurdering. Betong Consult gir upartisk rådgivning for metode- og produktvalg med tanke på de beste tekniske løsninger innenfor gitte økonomiske og organisatoriske rammer satt av byggherre, godt forankret i bygningenes premisser og eksisterende kvaliteter.

9 Foto: Betong Consult AS v/haakon Laastad. Utforming: Stunt. Trykk: Molvik RÅDGIVENDE INGENIØRER Betong Consult as Jacob Kjødesvei 15, 5232 Paradis tlf: epost: faks:

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG. Løsninger som henger sammen

IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG. Løsninger som henger sammen IDÉ & INSPIRASJONSKATALOG Vi består i dag av Brødrene Aase, Aase Klima og Aase Rør. Sammen leverer vi et komplett produkt til våre felles kunder. IDÉ & INSPIRASJONS- KATALOG TIL VÅRE NYE OG GAMLE KUNDER

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

FASADEREHABILITERING 2009

FASADEREHABILITERING 2009 2 FASADEREHABILITERING 2009 Fasaderehabilitering 2009 Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong - en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening FASADEREHABILITERING 2009 3 Fasaderehabilitering

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/prosjekteringsledelse og kontrakt Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fredrik Røyeng

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014 kirkebygg.no 12 2 FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker 2013/2014 SLUTTRAPPORT FOR KIRKEKONTROLLPROSJEKTET 2013/2014 Kirkebyggene ligger som perler i fjordarmer, på øyer, i

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer