KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 34 BNR 5, 6, 7 M.FL. Søreide Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Søreide Panorama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 34 BNR 5, 6, 7 M.FL. Søreide Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Søreide Panorama"

Transkript

1 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 34 BNR 5, 6, 7 M.FL. Søreide Ytrebygda bydel i Bergen kommune Søreide Panorama

2 Kulturminnedokumentasjon For gnr 34 bnr 5,6 og 7, Søreide Innhold 0. Sammendrag reguleringsplan 5 1. Bakgrunn Oppdragsgiver Planområde Hensikten med planarbeidet Arealdisponering 6 2 Reguleringsmessige forhold Kommuneplan for Bergen 7 3. Mål og metoder Mål for kulturminnedokumentasjonen Metoder benyttet under dokumentasjonen: 7 4. Dokumentasjon av kulturmiljø Historikk og andre historiefortellende elementer Nåsituasjonen Vegetasjon Bebyggelse Kulturelementer Kommunikasjonslinjer Sluttkommentarer Skriftlige kilder 29 Vedlegg 29 p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 4

3 0. Sammendrag reguleringsplan Planen er utarbeidet av OPUS Bergen AS i samarbeid med Faaland Arkitekter AS på oppdrag fra Bergen Utbygging AS. Kompas AS er engasjert som planlegger for veien. Planområdet ligger i Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Planområdet omfatter gnr. 34 bnr. 5, 6 og 7 m.fl. Formålet med reguleringsplanen er å regulere for boliger med tilhørende infrastruktur. Området er ca 37 daa. Planområdet er uregulert, og er satt av til byggeområde/interessant fortettingsområde i kommuneplanen. Det reguleres for 133 nye boliger. 5 eneboliger og 128 leiligheter i blokk. Det er satt av areal til felles grøntanlegg i tilknytning til blokkene. Ca 8,5 daa reguleres til friluftsområde og det reguleres gangforbindelse fra Ytrebygdsvegen til Dolvikhaugene og Søreidåsen. Det er tatt inn rekkefølgekrav i plane i forhold til skolekapasitet i området. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 5

4 1. Bakgrunn 1.1 Oppdragsgiver Planen er utarbeidet av OPUS Bergen AS i samarbeid med Faaland Arkitekter AS på oppdrag fra Bergen Utbygging AS. Compas AS er engasjert som planlegger for veien. 1.2 Planområde Området ligger i Ytrebygda bydel på Søreide, jf oversiktskart og områdekart fig. 1.1 og Planområdet omfatter gnr. 34 bnr. 5, 6, 7, 10 og 44 samt gnr. 35 bnr. 3, 4, 59,107, 108, 120, 126, 130, 137, 143, 158 og 532. YTREBYGDA Fig. 1.1 Ytrebygda bydel 1.2 Hensikten med planarbeidet Formålet med reguleringsplanen er å regulere til boligformål med tilhørende infrastruktur, bl.a. gangvei fra Søreideåsen til Ytrebygdveien/Dolvikveien. 1.3 Arealdisponering Det skal legges til rette for ca. 100 boliger inkl. 5 eneboliger. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 6

5 2 Reguleringsmessige forhold 2.1 Kommuneplan for Bergen I kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (2019) har området formål uregulert byggeområde/interessant fortettingsområde. Planforslaget vil ikke være i konflikt med overordnede planer. Planområdet Fig. 2.1 Arealformål i kommuneplanens arealdel (2019) 3. Mål og metoder 3.1. Mål for kulturminnedokumentasjonen Med denne kulturminnedokumentasjonen ønsker en å vise eksisterende kulturmiljø og eventuelle kulturminner i tilknytting til planområdet som blir berørt av en gjennomføring av reguleringsplanen Metoder benyttet under dokumentasjonen: Befaring Dokumentsøk gjennomgang av tilgjengelige historiske kilder Gjennomgang av eksisterende planer og registreringer i området Per Fett-hefte Søk i databasene Arkeoland og Askeladden Innkomne merknader i forbindelse med planstart/reguleringsplanarbeid, deriblant Byantikvarens merknader. Billedmateriale; o Nåsituasjon o Fremtidig situasjon (prospekt) p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 7

6 4. Dokumentasjon av kulturmiljø 4.1. Historikk og andre historiefortellende elementer Søreide Søreide gård ble sannsynligvis ryddet før Kristus. Det gamle tunet lå der bruk 5 ligger i dag, rett sørøst for Søreide skole, like ved vegen. I mellomalderen hørte gården til Nonneseter kloster i Bergen. På slutten av 1520-tallet ga Fredrik I klosterjordegodset til den danske adelsmannen Vincent Lunge. Lungeætta hadde garden frem til 1667, da ble ¾ av den solgt til Katarina Munthe som var gift med Herman Garman på Fjøsanger. Den kjente bergensborgeren Jørgen Thormølen kjøpte denne delen i Ti år senere solgte han til Ludvig Middelstrup. Resten av gården kjøpte han få år før 1700 av enka etter Hans Hjort på Stend. Hjort hadde kjøpt denne delen i 1680 av Lungeætten. Den gamle innmarken på Søreide lå i bø med innmarka både til Nordeide og Dolvik. Grensen mellom Dolvik og Søreide markeres enda av et godt bevart steingjerde nord for Dolviksveien. Fra gammelt av hadde Søreide, Nordeide og Haukeland felles utmark sør og øst for innmarka på Søreide. Denne delen kalte de Øvremarka. Etter utskiftingen i 1880-årene ble mye av utmarken på Søreide ryddet og oppdyrket. Folketall På 1500-tallet var det bare en bruker på Søreide gård. Omkring 1600 var det to, i 1635 var det tre som hadde hver sin tredjedel av gården. På 1800-tallet økte tallet fra tre til seks brukere, og etter 1900 var det en tid syv gårdsbruk. Omkring 1690 ble den første husmannsplassen tatt opp, i 1730 var det to husmannsplasser. På tidlig 1800-tall var det fire husmannsplasser på Søreide. Ved folketellingen 1900 var det 8 husstander på Søreide, og etter at bussforbindelsen til Bergen kom i 1917, økte tallet på husstander. Særlig på 50-60tallet kom det mange husstander, noe som gjenspeiles i villabebyggelsen fra denne tiden. De siste tyve årene har det vært en ekspansiv økning i folketallet på Søreide. Folketallsutvikling Søreide gård Kilde: Jacob T. Larsen: Gards og ættesoge, Fana Bygdebok bind 4, Fana Bygdeboknemnd I 2001 var folketallet i grunnkrets 1620 Søreide oppe i 3020 (Kilde: SSB Folke- og boligtelling 2001), mens det i 2003 var økt til 3558 (kilde: Bergen kommune). Ved siden av jordbruket har fiske vært den viktigste næringen for beboerne på Søreide. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 8

7 Fotopunkter vegetasjon SØREIDE PANORAMA Gnr 34 bnr 5,6 og 7 m.fl Plangrense Grantreholt sett mot nordøst Store grantrær sett mot sørvest Hasselkratt sett mot nord Nummereringen viser til nummereringen på oversiktskartet foran. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 9

8 4.2. Nåsituasjonen Vegetasjon Det er mye hassel på planområdet. Det er en liten teig med grantrær på den sørligste kollen i planområdet. Disse følger en gammel steingard, og er muligens en gammel grensemarkering mellom to teiger. På flatene er det stort sett gress mest trolig rester av gammelt kulturbeite. Tilgroingen har ikke kommet så langt i området, det er tydelig at folk fortsatt bruker deler av området. Foto 6.1. Grantreholtet sett mot nordøst Mellom de to markante kollene vest på planområdet står det to større graner i åpent lende, se bildet til høyre. Disse står på linje mot vest med den ovenfornevnte granteigen. I forbindelse med utbyggingen bør en forsøke å ta vare på disse trærne. Området har stor utbredelse av hasselkratt. Vegetasjonen ellers er i følge Grønn Etat (i merknad/brev av ) knyttet til rasmark. Denne skogsfloraen gir god tilgang på næring, og bidrar til at det er mye ekorn og fugleliv i området. Fo Foto Hasselkratt sett mot nord p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 10

9 Fotopunkter bygninger SØREIDE PANORAMA Gnr 34 bnr 5,6 og 7 m.fl Plangrense Verkstedet sett mot sørvest Verkstedet sett fra vest Verkstedet sett mot øst Verkstedet sett fra vest mot øst Bolighus sett fra nordvest Skur sett mot nordøst Skykje sett mot nordøst Nummereringen viser til nummereringen på oversiktskartet foran. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 11

10 Bebyggelse Eksisterende bygninger på gnr 34 bnr 6 (bygning 2A, 2B og 3 nedenfor) forutsettes revet i sin helhet. Under vises en oversikt over de bygninger som blir direkte berørt av det planlagte tiltaket og som står inne på planområdet. Bygning 1 gnr 35 bnr 59 Skykje uten bordkledning, som blir benyttet til lager for ved og lignende. Foto Skykjen sett mot nordøst Bygning 2A gnr 34 bnr 6 Foto 9.1. Verkstedet sett mot sørvest Denne bygningen har tidligere vært verksted og møbelsnekkeri. Etter at virksomheten opphørte, har bygningen stått til nedfalls. Forutsettes revet. Foto 9.2. Verkstedet sett mot vest p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 12

11 Foto 9.3. Verkstedet sett mot øst Foto 9.4. Verkstedet sett fra vest mot øst Bygning 2 B gnr 34 bnr 6 Dette skuret er trolig blitt brukt til kaninoppdrett. Som en ser, har det stått til nedfalls en tid. Forutsettes revet. Foto Skur sett mot nordøst Bygning 3 gnr 34 bnr 6 Bolighuset som har stått og forfalt. Innomhus bærer det preg av ubudne gjester, som har tagget de fleste veggene og gjort skade på interiøret (se bilder nedenunder). Forutsettes revet. Foto Bolighus sett mot nordvest p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 13

12 Interiør bygning 3 Foto interiør 1.etasje, østre hjørne Foto interiør 1. etasje Foto interiør 1. etasje sørvestre hjørne p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 14

13 Foto interiør 2. etasje øst Foto interiør 1.etasje, trapp til 2. etasje p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 15

14 Fotopunkter kulturelementer SØREIDE PANORAMA Gnr 34 bnr 5,6 og 7 m.fl Plangrense , 8.1/ Gapahuk sett mot nord Gapahuk sett mot øst Slengedisse sett mot sørvest Bro over bekk sett mot vest Bro over bekk sett mot nord Brønn sett mot nord Bakkemur sett mot nord Bakkemur sett mot sør Bakkemur/platting sett mot nord Steinmur over sti ovenfor planområdet, sett mot nordøst Bekk sett mot nordøst Bekk sett mot øst Bekk sett mot nordøst Bekk sett mot vest Nordre steingjerde sett mot sørøst Nordre steingjerde sett mot nordvest Nordre steingjerde sett mot nordøst Søndre steingjerde sett mot sørvest Søndre steingjerde sett nordøst Bekk Nummereringen viser til nummereringen på oversiktskartet foran. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 16

15 Kulturelementer Steingjerder Det er registrert to steingjerder på området. Disse har trolig markert grenselinjer mellom innmark og utmark, før utskiftingen i 1880-årene ga nye forutsetninger for gårdsdriften. 1. Steingjerdet i sør Foto Søndre steingjerde sett fra sørvest Foto Søndre steingjerde sett mot nordøst. Steingjerdets rester mot vest, i retning av den vestre kollen på planområdet. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 17

16 2. Steingjerdet i nord: Foto Nordre steingjerde sett mot sørøst Foto Nordre steingjerde sett mot nordvest. Foto Nordre steingjerde sett mot nordøst p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 18

17 Foto Steinmur over sti ovenfor planområdet, sett mot nordøst. Steingjerdet som vises her krysser stien i nordvestlig retning ovenfor planområdet, og fortsetter som nordre steingjerde i noenlunde rett linje nedenfor skrenten (se kart s. 24). Bekk som kulturbærende naturelement Bekken som går gjennom sentrale deler av området gir grunnlag for opplevelser som rennende vann kan gi; kryssningspunkter, muligheter for ulike leker i forbindelse med vann (lekebåter m.m.), naturopplevelsen det er å følge en bekk fra startpunkt til endepunkt. Bekken i området fremstår derfor som viktig kulturbærende element i området og en forutsetning for en rekke bruksmuligheter av området (herunder lek og (vann-)undervisning og rent visuelle opplevelseseffekter). Det er lagt noen større flate steiner over bekken for å lette ferdselen over. Foto 5.2 Bro over bekk sett mot nord Foto 5.1 Bro over bekk sett mot vest p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 19

18 Foto Bekk sett mot nordøst Nordøst i området renner bekken langs med fjellsiden, hvor den blir fylt med vann. Foto Bekk sett mot øst Der hvor det nordre steingjerdet krysser bekken, er det lagt ned mye arbeid for at gjerdet skal sperre for gjennomgang via bekken. Bekken renner ut av planområdet i sørøst. Foto Bekk sett mot nordøst p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 20

19 Foto Bekk sett mot sørvest I plangrensen mot sørøst blir bekken ledet inn i en kulvert og ført under jorden. Nyere kulturelementer Dagens aktivitet i området har sitt fysiske uttrykk i blant annet en gapahuk, samt en slengedisse i et av trærne. Foto 2.1. Gapahuk sett mot nordøst Foto 2.2 Gapahuk sett mot øst p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 21

20 Slengedisse Foto 3.1. Slengedisse sett mot sørvest. Brønn/bakkemur/platting I planområdets sørøstlige hjørne ligger noe som kan se ut som en grunn, åpen brønn. Den har en avrenning som renner ned i bakken et par meter mot vest fra brønnen. Funksjonen til brønnen vites ikke. Da den fremstår som grunn og åpen, har den neppe vært brukt til drikkevann. Brønnen er nå fylt igjen. Foto 8.1. Brønn sett mot nordøst Langsmed skrenten som kanter dette relativt flate området er det lagt opp en mur som kranser hele det sørøstre hjørnet av planområdet. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 22

21 Foto 8.2. Bakkemur sett mot nordøst Foto 8.2. Bakkemur sett mot sør Ovenfor bolighuset er det murt opp en bakkemur med en platting over. Hva denne har vært benyttet til vites ikke. Foto Bakkemur/platting sett mot nord p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 23

22 Fotopunkter kommunikasjonslinjer SØREIDE PANORAMA Gnr 34 bnr 5,6 og 7 m.fl. 1.1 Plangrense Kryss sett mot sørvest Bro sett mot nord Mur sett mot nordøst Veg og mur sett mot sørøst Løsmasser, sett mot sørvest Løsmasser, sett mot øst Parti av vegen sett mot nordøst Vegen sett mot sørvest Sti sett fra nordøst Sti sett mot nord Sti sett mot vest Sti sett mot nordvest Gårdsveg Stier Steinmur Nummereringen viser til nummereringen på oversiktskartet foran. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 24

23 Kommunikasjonslinjer 1. Gårdsveg Gjennom planområdet fra nord mot sør til om lag midt på planområdet, hvor den svinger seg opp fjellsiden, går det en gammel driftsveg/sti. Gårdsvegen kommer inn i planområdet fra Søreidåsen-vegen fra nord via gnr 35 bnr 3. et stykke inn på gnr 35 bnr 4 krysses vegen av en sti som kommer inn i planområdet fra Søreidåsen-vegen i det nordøstre hjørnet av planområdet. Krysset sammenfaller med rester av den nordre steinmuren, som er omtalt lenger foran. Foto 1.1. Kryss sett mot sørvest Her møtes stien og gårdsvegen, hvor de har felles bro over bekken. Foto 1.2. Bro sett mot nord Foto 1.3. og 1.4. Gårdsvegen og muren Her er vegen støttet opp med en mur i det den svinger bratt oppover fjellsiden mot Dolvikhaugene boligområde. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 25

24 Foto 1.5 og 1.6. Løsmasser Like over den oppmurte svingen, var vegen ved befaring sperret av ved hjelp av løsmasser. Forsering var vanskelig. Løsmassene er nå gravd vekk. Vegen opp fjellsiden er i farbar stand. Foto 1.7. Parti av vegen sett mot nordøst Vegen kommer opp like nedenfor Dolvikhaugene boligområde. Foto 1.8. Vegen sett mot sørvest p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 26

25 2. Stier Sti som krysser gårdsvegen og knyttes den sammen med stien som kommer fra vest, hvorpå de føyer seg sammen med gårdsvegen ved å møte denne ved krysningspunktet i bekken. Foto 1.9. Sti sett fra nordøst Stier og tråkk finner en også langs fjellsiden og langs bekken i den nordøstre delen av planområdet. Foto Sti sett mot nord Rett før gårdsvegen snor seg oppover fjellsiden, tar stien av fra gårdsvegen igjen, og går mot grantreholtet vist i bildet under. (se også bilde 6.1. foran). Foto Sti sett mot vest p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 27

26 Stien munner ut mellom trærne her. Foto Sti sett mot nordvest 6. Sluttkommentarer Det er ingen registrerte kulturminner som berøres direkte av planlagt utbygging. Planlagt utbygging kan derimot føre til bedre tilkomst fra sør. Gårdsvegen er tenkt åpnet opp og utbedret for å gjøre gjennomgangen i området bedre. Byantikvaren (i brev av , se vedlegg) uttaler at man ikke har kjennskap til kulturminner i dette området. Det er heller ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor selve planområdet, men det er kjent flere automatisk fredete kulturminner i umiddelbar nærhet. Byantikvaren har foretatt en befaring i området uten å finne noe. Stier, gjerder, trær og andre elementer i området som ikke berøres av utbyggingen vil så langt det er mulig bli tatt vare på. Stien/gårdsvegen som tidligere var stengt av med løsmasser, skal gjenopprettes i forbindelse med utbyggingen. Dette vil sikre mulighet for gjennomgang i området for turgåere og andre. Flatene i området har vært inngjerdet innmark og utmark. Når landbruk opphører i et område, vil det raskt gro opp store mengder kratt og kjerr. Landskapet vil da endre karakter fra åpent gårdslandskap til et mer utilgjengelig og mindre innbydende område for lek, rekreasjon og oppholdsplasser. At dette er tilfelle i planområdet, viser den tilgroingen som er registrert særlig i sørvestre del av planområdet. Det er ikke registrert noen former for lek/aktivitet i dette området, om en ser bort fra ubudne gjester i bolighuset på gnr 34 bnr 6. Det er ikke registrert vesentlige objekter eller elementer i planområdet som automatisk faller inn under noen form for offentlig vern. De registrerte elementer, så som steingjerder og gårdsveg, vil så langt det er praktisk og teknisk mulig ikke bli endret på som følge av utbyggingen. Fjerning av løsmassene i gårdsvegen har åpnet for ferdsel på denne vegen igjen. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 28

27 7. Skriftlige kilder Jacob T. Larsen: Fra de eldste tider til 1665, Fana Bygdebok bind 1, Fana Bygdeboknemnd 1980 John Ragnar Myking: Bønder nær byen , Fana Bygdebok bind 2, Fana Bygdeboknemnd 1990 Karl Erik Johansen: Fanabu og bymann , Fana Bygdebok bind 3, Fana Bygdeboknemnd 1993 Jacob T. Larsen: Gards og ættesoge, Fana Bygdebok bind 4, Fana Bygdeboknemnd 2001 Per Fett: Førhistoriske minne i Midhordaland Fana Prestegjeld, UIB Historisk Museum 1971 Kulturminnedatabasen Askeladden, Bergen Kommune: Kommuneplanens arealdel (2019) Bergen kommune: Grønt Atlas for Bergen, 1992/1993 Innkomne merknader vedrørende området fra Bergen kommune, Miljø og byutvikling, Byantikvaren, i brev av En har i tillegg hatt samtaler med brukere av området som en har møtt på befaring. Vedlegg 3. Bergen kommune, Miljø og byutvikling, Byantikvaren, i brev av Byantikvaren har ikke utarbeidet kulturminnegrunnlag for dette området, men vi har kjennskap til at det eksisterer flere viktige kulturminner i området. Vi ber derfor tiltakshaver om å utrede forekomster av kulturminnestrukturer i planområdet. Byantikvaren viser til regionale retningslinjer for forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i Hordaland, Fylkesdelplan for kulturminner, der det blir satt krav om dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø på et tidlig stadium i all arealplanlegging. Hovedpunkt i dokumentasjonen skal være: kartlegging av tidligere bruk og utnytting av arealet, fysiske spor etter bosetting, næringsvirksomhet og kommunikasjonslinjer, samt bygg og anlegg, arkeologiske kulturminner, tekniske kulturminner, krigsminner og lignende. dersom man finner at det ikke finnes strukturer av antikvarisk og kulturell verdi, må dette også redegjøres for i videre planarbeid. Planer som ikke har tilfredsstillende dokumentasjon om kulturminner og kulturminnemiljø, kan returneres for utfyllende dokumentasjon. Dokumentasjonen kan inngå som en del av planbeskrivelsen eller som en egen rapport som legges ved planen. Omfanget av dokumentasjonen må vurderes i forhold til forekomsten av kulturminnestrukturer i planområdet, men bør bestå av foto, kartinntegninger og kort beskrivelse av bygg, anlegg og historie. Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor selve planområdet, men det er kjent flere automatisk fredete kulturminner i umiddelbar nærhet. Etter en vurdering av planområdet finner vi det nødvendig å foreta en befaring før vi kan uttale oss til planen. Ved befaringen vil vi ta stilling til om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner, om det er nødvendig med videre arkeologisk undersøkelse for å få oppfylt undersøkelsesplikten etter 9 i Lov om Kulturminner. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 29

28 Befaringen vil bli utført så raskt som mulig. Normal feltsesong for arkeologiske registreringer er fra april til oktober. Vi gjør oppmerksom på at etter Kulturminnelovens 9, jf. 10, må kostnaden ved en arkeologisk registrering dekkes av tiltakshaver. Vi vil minne om at vi har en lovfestet tidsfrist på inntil 3 måneder (+ 1 måned ved funn av fornminner), jf. Lov om Kulturminner, 9 etter at planen er lagt ut til offentlig høring. p05028 Kulturminnedokumentasjon Søreide. 30

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune. Troldhaugvegen 5

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune. Troldhaugvegen 5 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 41 BNR 33 M. FL. Troldhaugen Fana bydel i Bergen kommune Troldhaugvegen 5 Desember 2010 Innhold 1. Bakgrunn 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Hensikten med planarbeidet 3 2. Planområdet

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon for gnr 170 bnr 4 og 23 Breistein Åsane bydel i Bergen kommune. Breistein

Kulturminnedokumentasjon for gnr 170 bnr 4 og 23 Breistein Åsane bydel i Bergen kommune. Breistein Kulturminnedokumentasjon for gnr 170 bnr 4 og 23 Breistein Åsane bydel i Bergen kommune Breistein Kulturminnedokumentasjon for gnr 170 bnr 4 og 23. Breistein Åsane bydel i Bergen kommune Breistein Innhold

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 40 BNR 55, 112, 767, 1009 M. FL. Skjold Fana bydel i Bergen kommune. Skjoldnes

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 40 BNR 55, 112, 767, 1009 M. FL. Skjold Fana bydel i Bergen kommune. Skjoldnes KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 40 BNR 55, 112, 767, 1009 M. FL. Skjold Fana bydel i Bergen kommune Skjoldnes November 2007 Innhold 1. Bakgrunn 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Hensikten med planarbeidet 3 2.

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS 01.03.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Veidekke Eiendom AS Kulturminnedokumentasjon

Detaljer

Dokumentasjon av kulturmiljø Midtun Leir 1 Historikk og andre historiefortellende element

Dokumentasjon av kulturmiljø Midtun Leir 1 Historikk og andre historiefortellende element Dokumentasjon av kulturmiljø Midtun Leir 1 Historikk og andre historiefortellende element 1.1 Kort historikk Midtun var en av gårdene som hadde mest opplendt jord, og var trolig eldste bostedet i området.

Detaljer

Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007).

Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007). opus bergen as Deres ref.: Vår ref.: P05028 Dato: 04.04.08 Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007). En viser til brev datert

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 30.01.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng og bebyggelse... 3 3 Historie... 5 4 Kulturminner

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Kulturminnedokumentasjon Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Datert 30.6.2016 1 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 2 5. Konklusjoner...

Detaljer

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver Stor Bergen Boligbyggelag Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2014-06-27 ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON 3 (10) ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Detaljer

GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Plannummer: Opus Bergen AS November 2015

GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Plannummer: Opus Bergen AS November 2015 GRØVLEHAUGEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON GNR 173 BNR 5 ÅSANE BYDEL, BERGEN KOMMUNE Plannummer: 201214740 Opus Bergen AS November 2015 DOKUMENTINFORMASJON Utgave/dato: November 2015 Oppdrag: P 07071 Type oppdrag:

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 40 BNR 411 M.FL. DYRHAUGEN, FANA BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 17.03.2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen,

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Storetveit barnehage KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 13 BNR 808 M. FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: 61400000 Storetveit barnehage Bergen februar 2011 1.Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Kirkebirkeland

Kulturminnedokumentasjon. Kirkebirkeland Kulturminnedokumentasjon Kirkebirkeland 1.Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Mål, metoder... 5 3.1 Mål for dokumentasjonen... 5 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen... 5 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø...

Detaljer

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Bergen mai 2010 Kulturminne og Kulturmiljø 1. SAMMENDRAG... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, METODER... 4 3.2 METODER

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING GREIPSTAD GNR.78 BNR.FLERE SONGDALEN KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Registrering av trær/skog/kratt/steingard

Registrering av trær/skog/kratt/steingard Registrering av trær/skog/kratt/steingard Forslag til detaljregulering for Jåsund felt G, H, I2 og M Plan 0565 SOLA KOMMUNE Registreringene er utarbeidet som et vedlegg til forslag til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN GNR 116 BNR 228 M.FL., BERGEN KOMMUNE SANDSLIPARKEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON. Opus Bergen AS Dato

REGULERINGSPLAN GNR 116 BNR 228 M.FL., BERGEN KOMMUNE SANDSLIPARKEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON. Opus Bergen AS Dato REGULERINGSPLAN GNR 116 BNR 228 M.FL., BERGEN KOMMUNE SANDSLIPARKEN KULTURMINNEDOKUMENTASJON Opus Bergen AS Dato 02.12.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandsli Boligutvikling AS

Detaljer

Dokumentasjon av bygninger i Michael Krohns gate 99 og Damsgårdsveien 82

Dokumentasjon av bygninger i Michael Krohns gate 99 og Damsgårdsveien 82 Dokumentasjon av bygninger i Michael Krohns gate 99 og Damsgårdsveien 82 September 2009 Dokumentasjon av bygninger i Michael Krohns gate 99 og Damsgårdsveien 82 På Gnr 158 bnr 87 og 162 på Damsgård i Laksevåg

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon Reguleringsplan Fantoftvegen

Kulturminnedokumentasjon Reguleringsplan Fantoftvegen Kulturminnedokumentasjon Reguleringsplan Fantoftvegen Gnr 12 bnr 316 m.fl. 09.09.2013 1 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for Fana, gnr 12 bnr 316 m.fl., Fantoftvegen, Bergen kommune, er det

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P37 Plankonsulent: Kulturminnedokumentasjon Hopsnesveien 48, gnr 41 bnr 973 Dato: 28.4.2017 1 Prosjektinfo Prosjekt nr: 359 Prosjektnavn: Hopsnesveien 48 Plan ID 1201_65240000

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter

Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter Kulturminnedokumentasjon for Nedre Paradis Lokalsenter I kommuneplanen har Bergen kommune signalisert at det er ønskelig med fortetting og etablering av sentrumsfunksjoner knyttet til de fremtidige bybanestoppene.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS KULTURMINNEDOKUMENTASJON Datert: Oppdatert

FORSLAGSTILLERS KULTURMINNEDOKUMENTASJON Datert: Oppdatert FORSLAGSTILLERS KULTURMINNEDOKUMENTASJON Datert: 27.11.06. Oppdatert 02.02.2007. BERGEN KOMMUNE Laksevåg bydel, Godvik, gnr 139 bnr 152 m.fl HARAFJELLET, boligprosjekt. INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag reguleringsplan

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Veileder kulturminnedokumentasjon

Veileder kulturminnedokumentasjon Veileder kulturminnedokumentasjon Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HALSEFIDJA GNR..200 BNR.22 MF MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert:

KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert: KULTURMINNEDOKUMENTASJON HJELLESTAD MARINA Datert: 30.11.12 BERGEN KOMMUNE Hjellestad marina, Ytrebygda bydel. Saksnr: 200817698. Planid: 61890000 I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn merknader

Detaljer

Litlestølen boligområde, detaljplan

Litlestølen boligområde, detaljplan Litlestølen boligområde, detaljplan Plan nr 6028000 Saksnr 201005929 Utarbeidet av: ToA Kontrollert av: TAG Godkjent av: Fagområde: Arealplan Ansvarlig enhet: Region Bergen Avdeling plan og infrastruktur

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 35 BNR 58 M. FL. YTREBYGDA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Indre Kurvavika Søreidneset

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 35 BNR 58 M. FL. YTREBYGDA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: Indre Kurvavika Søreidneset KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR GNR 35 BNR 58 M. FL. YTREBYGDA BYDEL, BERGEN KOMMUNE PLANNID: 61480000 Indre Kurvavika Søreidneset Bergen juni 2010 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda gnr. 35 bnr. 58 m.fl., Indre Kurvavika

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG KULTURMINNEDOKUMENTASJON FABRIKKGATEN 7B OG NÆRLIGGENDE BYGG 1. Bakgrunn for Fabrikkgaten 7b Planområdet ligger like sør for Danmarksplass i Årstad bydel i Bergen kommune. Planområdet omfatter gnr 159

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Kulturminnedokumentasjon Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål for dokumentasjonen...

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Ljosland -Farevassknuten Gnr 7 Bnr diverse Åseral kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl.,

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljreguleringsplan. Nasjonal arealplanid:1201_62500000. Oktober 2013 Forord Det er starta opp reguleringsarbeid

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Kråkehaugen Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Kråkehaugen Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Kråkehaugen Bergen kommune Opus Bergen AS 16.03.2015 Innholdsliste Innledning.1 Historie..2 Kulturminner i planområdet..5 Kulturminner i nærområdet..10 Oppsummering 12 Kilder

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Datert: 20.12.2013 Bilde datert ca. 1940 BERGEN KOMMUNE 1 Nesttun, gnr. 40 bnr. 8. Skjoldvegen 59, Arealplan-ID 63530000. Innholdsfortegnelse Innledning s. 4 Historie s. 4 Bygningsmiljø

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. Side 1 av 17 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. BERGEN KOMMUNE Postboks 103 5291 Valestrandsfossen Telefon: 56 39 00 03 Telefaks: 56 19

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Skogsøy - Sandvikheia Gnr 18 bnr 34 og 35 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for reguleringsplan Solheim/blandet formål Fjøsangerveien 65 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø...

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4.1.) Billedmateriale

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA FLEKKEFJORD KOMMUNE Gnr 102, bnr 23 og 121 Rapport ved

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde.

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N F O R L U N

Detaljer

Kulturminner og Kulturmiljø

Kulturminner og Kulturmiljø Kulturminner og Kulturmiljø 1. INNLEDNING... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. DOKUMENTASJON AV KULTURMINNEMILJØ... 4 3.1 DEFINISJONER... 4 3.2 OMRÅDEBESKRIVELSE OG OMRÅDEAVGRENSNING... 4 3.3 HISTORIKK... 6 3.4 BYGNINGER

Detaljer

Sunde Gnr. 103 Bnr 91, Rapport ved Yvonne Olsen

Sunde Gnr. 103 Bnr 91, Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Sunde Gnr 103 Bnr 91, 836 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM MANDAL KOMMUNE Gnr. 99, Bnr 17 Rapport ved Torbjørn

Detaljer

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal 1. Innledning Ålmannvegen Veien fra øst til vest En rekke veitraseer i Røldal er registrert i Askeladden som fredet. Ser man nøyere på denne fredningen

Detaljer

Notat E 39 Svegatjørn Rådal

Notat E 39 Svegatjørn Rådal Notat E 39 Svegatjørn Rådal Statens vegvesens 3 prioriterte alternativ til massedeponi: Deponi 1 - Hordnesskogen, Deponi 2 - Hordnesveien, og Deponi 3 - Krokeide. Vurdering av og kulturmiljø Tine Eikehaug,

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/9766-41 Dato: 11.03.2016 22/1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.GANGS BEHANDLING â INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R Midtre Revøy Gnr 5, Bnr 15 Gnr 6, Bnr 2 og 10 Lyngdal kommune Oversiktsbilde tatt

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

FORELØPIG KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. Idrettsseksjonen. Kulturminnedokumentasjon

FORELØPIG KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. Idrettsseksjonen. Kulturminnedokumentasjon Oppdragsgiver Idrettsseksjonen Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2014-11-30 KULTURMINNEDOKUMENTASJON ÅRSTAD, GNR/BNR 162/39,294,301,1364. KROHNSMINDE IDRETTSPLASS. FORELØPIG 3 (12) KROHNSMINDE IDRETTSPLASS.

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON rev.19.05.2015 I tilknytning til detaljregulering av tomt til barnehage. Indre Arna Barnehage, Ådnavegen 42. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag. 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål og metoder.

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Rå/ del av Fana stadion Arealplan-ID 63780000. Kulturminnedokumentasjon 3. juni 2015 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Mål, metoder... 5 Automatisk

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Vinje kommune Haukelifjell skisenter

Vinje kommune Haukelifjell skisenter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Haukelifjell skisenter Gammel støl i planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven Notat Til :Planavdelingen v/ saksbehandler Kopi :Bjørn Totland Fra : Gro Persson /v Fagstab kultur og byutvikling Dato : 15.01.2015 KULTURMINNEFAGLIG VURDERING HA07 og HA08 Fylkesutvalgets har i vedtak

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Saksnavn Eikamoen/Stugumoen (16/07982) Gnr./bnr. 9/37, 9/46, 10/1 m.fl Bø kommune Rapport av Dr. Torbjørn Preus Schou, 07.10.2016 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN, GNR. 20, BNR.1214 M.FL. KULTURMINNERAPPORT

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN, GNR. 20, BNR.1214 M.FL. KULTURMINNERAPPORT DETALJREGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN, GNR. 20, BNR.1214 M.FL. KULTURMINNERAPPORT DATERT: 27.05.2016 SIST REVIDERT: INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Områdets historie... 3 3. Bygningsmiljø... 4 3.1. Bakgrunn...

Detaljer

Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune

Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Siljan kommune Grorud

Siljan kommune Grorud TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Grorud GNR. 5, BNR. 2, 8, 9 M.FL. Kapellet i skogen, Grorud kapell anno 1944. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Varsel om oppstart av privat planarbeid i Londalen på gnr. 295 bnr. 427 m.fl., Espeland Bergen kommune

Varsel om oppstart av privat planarbeid i Londalen på gnr. 295 bnr. 427 m.fl., Espeland Bergen kommune Likelydende til private og offentlige høringsinstanser, i tillegg til naboer og gjenboere ifølge liste fra kommunen Vår ref.: 6910 - B14001- JL Straume den: 02.06.14 Varsel om oppstart av privat planarbeid

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N NAKKESTAD GNR. 27 BNR.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N NAKKESTAD GNR. 27 BNR. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING NAKKESTAD LYNGDAL KOMMUNE GNR. 27 BNR. FLERE Rapport ved: Sikke

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ

ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ MARNARDAL KOMMUNE SUNDBØ GNR. 128, BNR 3 Rapport ved Endre

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE SLETTUNGDALEN/STEINSRUD GNR. /BNR. : 169/1og 2, 3/1, 3/3, 166/1 og 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Bergen - gnr 35 bnr 3 mfl - Ormhaugen - Søreide - detaljreguleringsplan

Bergen - gnr 35 bnr 3 mfl - Ormhaugen - Søreide - detaljreguleringsplan Saksbehandler, innvalgstelefon Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 26.01.2016 Deres dato Vår referanse 2012/3639 421.4 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Bergen - gnr 35 bnr 3 mfl

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer