Vg2 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vg2 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid"

Transkript

1 Fagkode HIS1002 Fagnavn Historie Utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram, Vg3. Fellesfag. 169 årstimer Privatistordning: Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid. Eksamen i HIS1002 Historie omfatter kompetansemålene i læreplanen til Vg2 og Vg3. Hjelpemidler til eksamen: I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt unntatt bruk at PC og andre verktrøy som tillater kommunikasjon. Til muntlig eksamener det lov å ta med seg notater som er gjort under forberedelsesdelen, inntil 1 ark. Eksamensavgift: Det er 1 avgift for muntlig eksamen. Generelt leseforslag: Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg godt inn i alle hovedområdene i læreplanen for det faget som er aktuelt. Læreplaner finnes på HIS1002 består av følgende hovedområder: Årstrinn Hovedområder Vg2 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Forslag til lærebøker: Vg2: Tittel: Fra de eldste tider til 1700-tallet Forfatter: Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad Forlag: Cappelen ISBN: Vg3: Tittel: Fra 1700-tallet til i dag Forfatter: Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad Forlag: Cappelen ISBN: Arbeidsbok : Fra 1700-tallet til i dag. Fossum, Myhrvold og Ugland. ISBN Nedenfor finner du forslag til hva du bør lese og arbeide med for å oppfylle læreplanens kompetansemål for faget. 1

2 Historieforståelse og metoder Arbeidsbok Historikeren i arbeid s. 5-7 Kilder og kildebruk s Bruk av internett s Samfunn og mennesker i tid forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn. Fra jegere og samlere til sivilisasjoner s. 8 Jegere og samlere s. 8 Jordbruksrevolusjonen s Vanningsjordbruk og sivilisasjoner s Egypt s Samfunn og mennesker i tid Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Antikken s. 34 Hellas s Den romerske republikken s Det romerske keiserriket s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen. Presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på flere områder. Middelalderen s. 78 Tidlig middelalder s. 78 Kristningen av Vest-Europa s Islam en ny verdensreligion s Frankerriket s Høymiddelalderen s. 94 Føydalsamfunnet s Investiturstriden s Korstogene s Grotid s Senmiddelalder s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater 2

3 Vikingtid og middelalder i Norge s Hjemlige forutsetninger for vikingekspansjonen s Ytre forutsetninger s Vikingferdenes hovedmønster s Samlingen av Norge s Kristendommens endelige seier s Middelalderen s Borgerkrigene s Storhetstiden s Bønder og bysfolk i middelalderen s Senmiddelalderen s Samfunn og mennesker i tid Forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver. Gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møter med andre kulturer. Kolonisering og kulturmøter s. 162 Økonomi, politikk og vitenskap s Korstogstanken og Konstantinopels fall s De store oppdagelsene s Merkantilisme og trekanthandel s. 172 Afrika s Asia s Amerika s Samfunn og mennesker i tid - Gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet. Styringsformer i Europa s Bystatene i Italia s Reformasjonen s England strid om styreformen s Stater med enevoldige styreformer s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden. Gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet. Norge i vekst s. 250 Fra katastrofe til fremgang s. 250 Bondesamfunnet s Samefolket s Næringsutviklingen s Byvekst s. 270 Kampen om ressursene i Norden s Norge som ressurs s

4 Samfunn og mennesker i tid Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700-og 1800-tallet. Opplysningstid og revolusjoner s. 10 Opplysningstiden s Den amerikanske revolusjonen s Den franske revolusjonen og napoleonskrigene s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. Gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og frem til i dag. Industrisamfunnet blir til s. 38 Det begynte i Storbritannia s Industrien sprer seg til flere land s Norge i endring på 1800-tallet s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for demokratiutviklingen i Norge fra 1800-talet og frem til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen Det norske opprøret s Sverige og Norge i union s Krise og klassekamp i Norge s Samfunn og mennesker i tid Presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikkeeuropeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver Kolonialisme og imperialisme s. 100 Forutsetninger og drivkrefter s Erobringen og imperialismen i Afrika s Imperialismen i Asia s Russland ekspanderer s USA s Latin-Amerika s Imperialismens virkninger s Avkolonisering og utvikling s Afrika og Asia s Latin-Amerika s Rike og fattige land s Gjeldskrise s Utvikling og miljø s Historiens slutt eller kamp mellom sivilisasjoner s

5 Samfunn og mennesker i tid Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Demokratisering og nasjonalisme s. 62 Ideologier i strid s Sverige og Norge i union s Samfunn og mennesker i tid Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte ulike virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet. Første verdenskrig s. 128 Forutsetninger for krigen s Krigsutbruddet s Krigsforløpet s Versaillesfreden s Norge under første verdenskrig s Mellomkrigstid s. 156 Revolusjon og kommunisme i Russland s Kapitalisme og verdenskrise s Fascisme og nazisme s Andre verdenskrig s. 216 Fredsoptimismen etter første verdenskrig s Krigen begynner i Asia s Det europeiske forspillet s Diktatur på frammarsj s Tyskland på offensiven s Rasekrig og terror s De allierte får overtaket s Norge under andre verdenskrig s Krigens virkninger s Samfunn og mennesker i tid - Gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. Gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og frem til i dag. Norge fra gjenreisning til oljerikdom s. 330 Velferd, vestorientering, velstand og opprør s Olje-Norge s Samfunn og mennesker i tid Undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver. Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte ulike virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet. Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og 5

6 undertrykkelse. Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Vest mot Øst Den kalde krigen s Styrkeforholdet mellom USA og Sovjetunionen s. 267 Et jernteppe gjennom Europa s Trumandoktrinen og Marshallhjelpen s Sovjetunionen strammer grepet s Tyskland deles s NATO dannes 1949 s. 277 Den kalde krigen sprer seg s Nye konfrontasjoner i Europa s Sputniksjokk og rakettkappløp s. 284 Cubakrisen s Terrorbalanse og avspenning s. 287 Vietnamkrigen s Invasjon i Tsjekkoslovakia s Ny kald krig s. 293 Slutten på den kalde krigen s USA og Russland i internasjonal politikk etter 1991 s Europa Fra splittelse til samling s. 304 Gjenreising og samarbeid s EF og EFTA s USA og Vest-Europa s Et delt Europa s Krise i Vest-Europa s Minoritetsopprør, terrorisme og høyrevridning s Mot et samlet Europa s Hva er Europa? s Samfunn og mennesker i tid Finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted. Undersøke en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet. Brennpunkt Midtøsten s. 390 Briter og franskmenn deler opp Midtøsten s Sionismen og jødisk innvandring til Palestina s Kupp i Iran og Suezkrise s Seksdagerskrigen i 1967, Israel blir okkupasjonsmakt s Terror for å få verdens oppmerksomhet s. 399 Oktoberkrigen i 1973 s Islamistisk revolusjon i Iran s Fredsforsøk mellom Palestina og Israel s Osama bin Laden og Al Qaidas krig mot Vesten s Krig i Afghanistan og Irak s Stormakter i Øst Japan, Kina og India s. 416 Japan. Fra militær stormakt til økonomisk kjempe s

7 Kina. PÅ vei til supermakt s India. Fra koloni til verdens største demokrati s Generell vurderingsveiledning: Til muntlig eksamen blir privatisten vurdert etter: Hovedområder Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid - Antikken Samfunn og mennesker i tid - Middelalder Høy kompetanse Karakter 6-5 Du viser høy kompetanse i selvstendig vurdering av periodeforståelse og hva som legges til grunn for periodisering. Du er i stand til å drøfte bakgrunnen for de ulike historiske periodene. Du viser høy kompetanse i kildeforståelse. Du viser stor selvstendighet i å kritisk tolke og anvende ulikt historisk kildemateriale Du viser høy kompetanse i å sammenligne to eller flere antikke samfunn. Du kan selvstendig drøfte hva som er de ulke kjennetegnene og hovedforskjellene i de valgte antikke samfunnene. Du viser høy kompetanse i å vurdere antikkens betydning politisk og kulturelt for det moderne samfunnet Du viser svært god forståelse for sentrale økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske trekk i norsk og europeisk middelalder. Du viser svært god evne i å Middels kompetanse Karakter 4-3 Du viser kompetanse i å gjøre rede for ulike historiske perioder. Du kan til en viss grad forklare bakgrunnen for periodiseringen. Du har noe begrenset kompetanse i å vurdere bakgrunnen for periodene. Du har kompetanse i å skille ulike former historiske kilder. Du kan i noen grad sette kildene inn i en sammenheng. Du kan til en viss grad gjøre rede for ulike forskjeller i noen utvalgte antikke samfunn. Du kan peke på noen områder hvor antikken har påvirket dagens moderne samfunn de mest sentrale utviklingstrekkene i norsk og europeisk middelalder. Du har begrenset kompetanse i å vurdere hvordan de sentrale Lav kompetanse Karakter 2-1 Du har svært kompetanse i å gjøre rede for ulike historiske perioder. Du har svært begrenset, eller ingen kompetanse i å forstå og bruke kilder. Du har svært kompetanse i å trekke frem de alle mest sentrale kjennetegnene for de ulike antikke samfunnene. Du har svært liten kompetanse i å vise til antikkens påvirkningskraft generelt. Du har svært bergrenset, eller ingen kompetanse i sentrale kjennetegn for norsk og europeisk middelalder. 7

8 Samfunn og mennesker i tid Opplysningstiden og demokratisering og ideologier Samfunn og mennesker i tid - Verdenskrigene Samfunn og mennesker i tid Norge etter 1945 drøfte hvordan disse trekkene påvirker hverandre. Du viser forståelse for hvordan Norge ble påvirket av andre kulturer. Du kan i utstrakt grad drøfte opplysningstidens påvirkningskraft for samfunnet. Du viser svært god kompetanse i å analysere bakgrunn for og konsekvenser i sentrale områder som nasjonalismen, industrialiseringen, ideologienes fremvekst, imperialismen. Du viser meget god kompetanse i å drøfte hvordan de ovennevnte emnene påvirket hverandre både internasjonalt og i Norge. Du viser meget god kompetanse i å gjøre rede for og drøfte bakgrunnen og konsekvensene av de to verdenskrigene. Du kan i utstrakt grad vise til hvordan Norge ble påvirket av de to krigene Du viser meget god kompetanse i forståelse for de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekkene i Norge. Du viser meget god kompetanse i å drøfte hvordan disse utviklingstrekkene var påvirket av internasjonale forhold, samt hvordan de utviklingstrekkene i perioden virket inn på hverandre. de mest sentrale trekkene i opplysningstiden. Du har liten kompetanse i å vise betydningen av opplysningstiden som et vendepunkt i historien. Du kan gjøre rede for de viktigste ideologiene og sentrale trekk ved imperialismen, nasjonalismen og industrialiseringen. de sentrale kjennetegnene ved de to verdenskrigene. Du har en grunnleggende oversikt over de sentrale årsakene til krigene. Du kjenner til og kan gjøre rede for Norges rolle i de to verdenskrigene. de sentrale utviklingstrekkene politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt i Norge i etterkrigstiden. Du har mindre kompetanse i drøfte og gjøre rede for bakgrunnen for disse utviklingstrekkene Du kar svært kompetanse i sentrale trekk ved opplysningstiden og demokratiseringen og ideologienes fremvekst. Du kan til en viss grad gjøre rede for noen helt sentrale trekk ved opplysningstiden og/eller industrialiseringen, nasjonalismen og imperialismen. Det vises som fragmentert kunnskap. Du kar svært kompetanse i sentrale trekk ved de to verdenskrigene. Du kjenner til noen hendelsesforhold for en, eller begge krigene. Du kar svært kompetanse i sentrale samfunnsforhold i Norge i etterkrigstiden. 8

9 Samfunn og mennesker i tid Verden etter 1945 påvirket hverandre nasjonalt. Du viser meget god kunnskap i å gjøre rede for å drøfte bakgrunn og sammenheng for en eller flere konflikter i etterkrigstiden. Du er i stor grad i stand til å drøfte virkningene internasjonalt som følge av de valgte konfliktene. Gjøre rede for et ikke-europeisk lands utvikling og drøfte kontrafaktiske utviklingsmuligheter for det valgte landet. Du kan vurdere å drøfte bakgrunn og mulige løsninger på en pågående konflikt. innholdet i en konflikt i etterkrigstiden. Du kan skille mellom de mest sentrale trekkene for konflikten. Du kan gjøre rede for en pågående internasjonal konflikt. Du har imidlertid liten kompetanse i å vurdere kontrafaktiske alternativer. Du kar svært kompetanse i å gjøre rede for de aller mest grunnleggende trekkene i en eller flere konflikter i etterkrigstiden. Du har svært begrenset, eller ingen kompetanse i gjøre rede for en pågående konflikt. 9

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Eksamenskontoret i Buskerud Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Fagkode Fagnavn HIS1003 Historie, fellesfag. 140 årstimer Utdanningsprogram Påbygging til

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Eksamensseksjonen Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag Fagkode SAM3019 Fagnavn Sosiologi og sosialantropologi programfag Utdanningsprogram: Studiespesialisering

Detaljer

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3. Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > >

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Valg av representanter til elevråd. Bli kjent med skolens ordensreglement. Samtale om regler for god møteskikk. Stortinget.no Minstemme.

Valg av representanter til elevråd. Bli kjent med skolens ordensreglement. Samtale om regler for god møteskikk. Stortinget.no Minstemme. Lokal læreplan i samfunnsfag, Huseby skole 8. trinn Det gode Samfunn Skolesamfunnet Identitet og kultur Elevdemokrati Identitet og påvirkning Sosialisering Reklame Rus Valg av representanter til elevråd.

Detaljer

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen 0rientering 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen Bergen Katedralskole 1961-2014 Tanks videregående skole 2014-2015 Bergen Handelsgymnas 2015- Senter for voksenopplæring og realkompetansevurdering http://bks.hfk.no/templates/schoolsubsite.aspx?id=24486

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

En læreplan for steinerskolene 2007

En læreplan for steinerskolene 2007 En læreplan for steinerskolene 2007 Videregående trinn: Fagenes formål og perspektiver Kompetansemål Evalueringsordninger EN LÆREPLAN FOR STEINERSKOLENE 2007 - VIDEREGÅENDE TRINN FAGENES FORMÅL OG PERSPEKTIVER

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN

Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN Hilde Saugerud, Heike Speitz og Åse Streitlien LÆREMIDLENES DEKNING AV EUROPEISKE PROBLEMSTILLINGER I UTVALGTE FAG I GRUNNOPPLÆRINGEN Rapport 03/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Undersøkelse

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre.

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre. Kort om paperet: Teksten er et førsteutkast. Det innebærer at ikke all den drøftingen vi mener bør med, er kommet med i denne teksten. Noen av funnene bør også presiseres, utdypes og nyanseres noe mer.

Detaljer

Undervisningsopplegg til Demokratikaken

Undervisningsopplegg til Demokratikaken Undervisningsopplegg til Demokratikaken I øvelsen vi har kalt «Demokratikaken» utforsker vi demokratibegrepet hva er nødvendige ingredienser i et demokrati? Hvilke ingredienser vil gjøre det spesielt bra?

Detaljer

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba:

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Introduksjon: Faget Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba (spansk; Política y sociedad en América Latina y Cuba) er utarbeidet med tanke på norske

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Civilization IV: eleven som statsleder

Civilization IV: eleven som statsleder Dataspill i skolen Civilization IV: eleven som statsleder Civilization IV er et strategispill med en rekke tverrfaglige muligheter. I spillet tar eleven rollen som leder av en sivilisasjon og leder den

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: Zwei Leben Regi: Georg Maas Roller: Klara Manzel, Ken Duken, Devid Striesow, Liv Ullmann, Juliane Köhler, Julia Bache-Wiig, Sven Nordin, Rainer Bock Manus: Manus Georg Maas,

Detaljer

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2015/2016 * 1 2 I N N H O L D: Om KKGs fagtilbud og fagkombinasjoner 4 Om fremmedspråk i Kunnskapsløftet fellesfag og programfag 6 Matematikk fellesfag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer