VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Tyrilistiftelsen. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Tyrilistiftelsen. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Tyrilistiftelsen og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn ytelse 1: døgn i perioden, svarende til 24 døgnplasser Døgnpris Kontraktsum for perioden Antall behandlingsdøgn ytelse 2: døgn i perioden, svarende til 50 døgnplasser Døgnpris Kontraktsum for perioden I tillegg omfatter ytelsesavtalen ambulante tjenester: Personalkostnader Driftskostnader FOU/utviklingsarbeid Totalt Side 1 av 12

2 Tjenestevolum og pris, avtale gjeldende fra Antall behandlingsdøgn langtid 1: døgn i perioden, svarende til 30 døgnplasser Døgnpris,- Kontraktsum for perioden Antall behandlingsdøgn avgiftning: 432 (i 2015 gjelder tilbudet for 48 uker) døgn i perioden, svarende til 3 døgnplasser (begrenset åpningstid) Døgnpris Kontraktsum for perioden Besrivelse av behandlingstilbudet Teksten nedenfor må gjennomgås i fht. vårt siste tilbud. Vi har foretatt endringer i fht. bemanningsfaktor, ambulante tjenester og avrusnings samt våken nattevakt. Korttidsbehandling inntil 6 md. Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Generelt om målgruppene: Målgruppen i Tyrili er personer med rusavhengighet og tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse (depresjon, angst, ADHD, lettere personlighetsforstyrrelser, selvskading, moderate spiseforstyrrelser), volds- og kriminalitetsproblematikk, samt sosiale vansker knyttet til relasjoner, fungering i egen bolig, arbeid / skole m.m. Aldersgruppen er fra 18 år og eldre, kvinner og menn. Tyrili gir tilbud til pasienter med og uten medikamentell behandling. Tyrili tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg grupper og ønske deltakelse i fellesskap. Tyrili tar i mot pasienter med annen kulturell og språklig bakgrunn, og vi legger til rette for behov knyttet til kost og religiøs utøvelse. Målgruppe a): Pasienter som har vært i rusbehandling tidligere og som har behov for et kortere stabiliseringsopphold av inntil 6 måneders varighet. Målgruppe b): Pasienter i alderen år som har et mindre omfattende avhengighetsproblem. De har også lavere problembelastning knyttet til psykisk helse, kriminalitet og vold. Henviser har gjort en faglig vurdering om at pasienten vil profitere på kortvarig døgnbehandling på inntil 6 måneder. Dette kan også være pasienter som tidligere har vært i barneverntiltak eller i annen korttids rusbehandling. Pasientene bør ha Side 2 av 12

3 rammer rundt seg i form av kommunale tiltak, polikliniske tilbud og / eller familie, som tilsier at de vil kunne skrives ut av døgnbehandling etter maksimum 6 måneder. Avslags- / ekskluderingsgrunn Tyrili har ikke avtale om plasser for behandling av dobbeltdiagnoser (rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser). Pasienter / ungdom med alvorlig voldsproblematikk, som gir seg utslag i trusler om vold og / eller utøvelse av psykisk, seksuell og/eller fysisk vold i behandlingsfellesskapet er ikke innenfor målgruppen. Pasienter som av ulike årsaker har svært dårlige forutsetninger for å fungere i en stor gruppe bør ikke plasseres i Tyrili. Det samme gjelder for de som har så alvorlig skade eller sykdom at de blir avgrenset fra å delta i strukturen i dagen. Det forutsettes også relativt god forståelse av det norske språk. Et godt samarbeid mellom eleven og medarbeidere i Tyrili er en forutsetning for at eleven skal lykkes i sin endringsprosess, og dersom dette ikke fungerer bør eleven viderehenvises til annet tiltak. Total bemanningsfaktor per pasient Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet 0,94/1,24 (ny avtale 30 plasser inkl. våken nattevakt). I tillegg utgjør bemanningsfaktor amb.tj. 0,2. Overordnet målsetning: Å gi den enkelte elev mulighet til økt mestring på ulike livsområder, uten at rus og kriminalitet skal prege hverdagen! Dette innebærer at den enkelte, ut i fra sine forutsetninger, skal: Makte å ta ansvar for eget liv og egne valg! Våge å utvikle forhold til andre mennesker, vennskap og kjærlighet! Lære å håndtere motgang, skuffelser, frustrasjoner og ensomhet! Kunne delta i utdanning og arbeidsliv, ha et sted å bo og en meningsfylt fritid! Tiltak: Tilbudet inneholder: a) Ambulante tjenester i forkant av døgnbehandling. Et behandlingsforberedende tiltak med fokus på å hindre frafall før inntak i døgnenhet, etablere kontakt og samarbeid med henvisende instans, andre samarbeidspartnere og familie /nettverk, motivasjonsarbeid og planlegging av tiden i døgnbehandling. b) Døgnbehandlingen er to-delt, og foregår delvis i tett rammer i et behandlingsfellesskap og dels i Tyrilis treningsleilighet hvor målet er å kartlegge og trene på fungering knyttet til psykisk helse og sosiale ferdigheter. Tilbudet innebærer en tydelig struktur med: Kartlegging, utredning: o Bruk av kartleggingsverktøyet EuropASI som kartlegger områdene Side 3 av 12

4 fysisk helse, skole, sosialt, familie, psykisk helse, kriminalitet og alkohol/narkotika. o Voldskartlegging o Psykologisk kartlegging / utredning. Alle elever diagnostiseres etter ICD10. o Legeundersøkelse senest 14 dager etter inntak. o Pedagogisk kartlegging. o Miljøobservasjoner. o VIP 24 - kartlegging i forbindelse med karriereveiledning og planer fremover Kartleggingsarbeidet legger grunnlaget for behandlingsplanen, utviklingsplanen / ukeplanen og aktivitetsplanen. Behandlingshverdagen er strukturert med innhold fra hverdager. Alle deltar i arbeidslag eller skole, og det er 2 3 tema- og prosessbasert samtalegrupper hver uke. Omfanget av individualsamtaler, familiesamtaler, tilbud i Tyrilis treningsleilighet og treningsreiser til familie / nettverk defineres i behandlingsplanen. Aktiviteter på kveldstid og i helger er dels individuelle og dels felles. Karriereveiledning, ansvarsgruppemøter og IP er viktige redskaper for planlegging av tiden etter døgnbehandling. c)ambulante tjenester etter døgnbehandling. Skal skape relasjonell og behandlingsmessig kontinuitet. Tilbudet innebærer bl.a. samtaleterapi, ansvarsgrupper og familie/nettverksarbeid samt bistand til kontakt med aktuelt hjelpeapparat og mulighet for brukerstyrt seng i behandlingsfellesskapet, for døgnopphold.. Dokumentasjon av resultater: Individuell Plan: Denne brukes som mal for ansvarsgruppemøter, mål, delmål og ansvarsfordeling defineres. Planen evalueres på hvert ansvarsgruppemøte. IP er en del av journal. Behandlingsplan: Pasientens behandlingsinnhold og progresjon beskrives i behandlingsplanen som utarbeides i tverrfaglig team. Denne evalueres og justeres jevnlig. Behandlingsplanen er en del av journal. Utviklingsplan / ukeplan: Dette er pasientens eget verktøy og utarbeides og evalueres jevnlig. Denne er også en del av journal. Sluttevaluering: Ved avsluttet døgnbehandling registreres pasientens situasjon knyttet til blant annet rusmestring, bolig, arbeid / skole, økonomi, kommunalt oppfølgingstilbud, spesialisthelsetjenestetilbud. Behandlingslengde Samarbeidspartnere Tilleggsmerknader Behandlingsforberedende tiltak er inntil 6 måneder, døgnbehandling inntil 6 måneder og oppfølging etter døgnbehandling kan gis inntil 6 måneder. Altså totalt et 18 måneders tilbud. Kommuner, bydeler og andre deler av spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre deler av rusbehandlingsfeltet, frivillige organisasjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, NAV, kriminalomsorgen, Høgskolen i Lillehammer, andre høgskoler og universiteter. Tilbudet gis i hovedsak i Tyrilis enheter i Oslo og Skien. Side 4 av 12

5 Langtidsbehandling inntil 12 md. Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Målgruppen i Tyrili er personer med rusavhengighet og tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse (depresjon, angst, ADHD, lettere personlighetsforstyrrelser, selvskading, moderate spiseforstyrrelser), volds- og kriminalitetsproblematikk, samt sosiale vansker knyttet til relasjoner, fungering i egen bolig, arbeid / skole m.m. Aldersgruppen er fra 18 år (17 år «ny» avtale 30 plasser) og eldre, kvinner og menn. Tyrili gir tilbud til pasienter med og uten medikamentell behandling. Tyrili tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg grupper og ønske deltakelse i fellesskap. Tyrili tar i mot pasienter med annen kulturell og språklig bakgrunn, og vi legger til rette for behov knyttet til kost og religiøs utøvelse. Avslags- / ekskluderingsgrunn Tyrili har ikke avtale om plasser for behandling av dobbeltdiagnoser (rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser). Pasienter / ungdom med alvorlig voldsproblematikk, som gir seg utslag i trusler om vold og / eller utøvelse av psykisk, seksuell og/eller fysisk vold i behandlingsfellesskapet er ikke innenfor målgruppen. Pasienter som av ulike årsaker har svært dårlige forutsetninger for å fungere i en stor gruppe bør ikke plasseres i Tyrili. Det samme gjelder for de som har så alvorlig skade eller sykdom at de blir avgrenset fra å delta i strukturen i dagen. Det forutsettes også relativt god forståelse av det norske språk. Et godt samarbeid mellom eleven og medarbeidere i Tyrili er en forutsetning for at eleven skal lykkes i sin endringsprosess, og dersom dette ikke fungerer bør eleven viderehenvises til annet tiltak. Total bemanningsfaktor per pasient (gjelder ikke poliklinikk) Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet 0,94/1,24 (ny avtale 30 plasser inkl. våken nattevakt). I tillegg utgjør bemanningsfaktor amb.tj. 0,2. Overordnet målsetning: Å gi den enkelte elev mulighet til økt mestring på ulike livsområder, uten at rus og kriminalitet skal prege hverdagen! Dette innebærer at den enkelte, ut i fra sine forutsetninger, skal: Makte å ta ansvar for eget liv og egne valg! Våge å utvikle forhold til andre mennesker, vennskap og kjærlighet! Lære å håndtere motgang, skuffelser, frustrasjoner og ensomhet! Kunne delta i utdanning og arbeidsliv, ha et sted å bo og en meningsfylt fritid! Side 5 av 12

6 Tiltak: Tilbudet inneholder: a) Ambulante tjenester i forkant av døgnbehandling. Et behandlingsforberedende tiltak med fokus på å hindre frafall før inntak i døgnenhet, etablere kontakt og samarbeid med henvisende instans, andre samarbeidspartnere og familie /nettverk, motivasjonsarbeid og planlegging av tiden i døgnbehandling. b) Døgnbehandlingen er to-delt, og foregår delvis i tett rammer i et behandlingsfellesskap og dels i Tyrilis treningsleilighet hvor målet er å kartlegge og trene på fungering knyttet til psykisk helse og sosiale ferdigheter. Tilbudet innebærer en tydelig struktur med: Kartlegging, utredning: o Bruk av kartleggingsverktøyet EuropASI som kartlegger områdene fysisk helse, skole, sosialt, familie, psykisk helse, kriminalitet og alkohol/narkotika. o Voldskartlegging o Psykologisk kartlegging / utredning. Alle elever diagnostiseres etter ICD10. o Legeundersøkelse senest 14 dager etter inntak. o Pedagogisk kartlegging. o Miljøobservasjoner. o VIP 24 - kartlegging i forbindelse med karriereveiledning og planer fremover Kartleggingsarbeidet legger grunnlaget for behandlingsplanen, utviklingsplanen / ukeplanen og aktivitetsplanen. Behandlingshverdagen er strukturert med innhold fra hverdager. Alle deltar i arbeidslag eller skole, og det er 2 3 tema- og prosessbaserte samtalegrupper hver uke. Omfanget av individualsamtaler, familiesamtaler, tilbud i Tyrilis treningsleilighet og treningsreiser til familie / nettverk defineres i behandlingsplanen. Aktiviteter på kveldstid og i helger er dels individuelle og dels felles. Karriereveiledning, ansvarsgruppemøter og IP er viktige redskaper for planlegging av tiden etter døgnbehandling. c)ambulante tjenester etter døgnbehandling. Skal skape relasjonell og behandlingsmessig kontinuitet. Tilbudet innebærer bl.a. samtaleterapi, ansvarsgrupper og familie/nettverksarbeid samt bistand til kontakt med aktuelt hjelpeapparat og mulighet for brukerstyrt seng i behandlingsfellesskapet, for døgnopphold. Dokumentasjon av resultater: Individuell Plan: Denne brukes som mal for ansvarsgruppemøter, mål, delmål og ansvarsfordeling defineres. Planen evalueres på hvert ansvarsgruppemøte. IP er en del av journal. Side 6 av 12

7 Behandlingsplan: Pasientens behandlingsinnhold og progresjon beskrives i behandlingsplanen som utarbeides i tverrfaglig team. Denne evalueres og justeres jevnlig. Behandlingsplanen er en del av journal. Utviklingsplan / ukeplan: Dette er pasientens eget verktøy og utarbeides og evalueres jevnlig. Denne er også en del av journal. Sluttevaluering: Ved avsluttet døgnbehandling registreres pasientens situasjon knyttet til blant annet rusmestring, bolig, arbeid / skole, økonomi, kommunalt oppfølgingstilbud, spesialisthelsetjenestetilbud. Behandlingslengde Samarbeidspartnere Behandlingsforberedende tiltak er inntil 6 måneder, døgnbehandling inntil 12 måneder og oppfølging etter døgnbehandling kan gis inntil 6 måneder. Altså totalt et 24 måneders tilbud. Kommuner, bydeler og andre deler av spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre deler av rusbehandlingsfeltet, frivillige organisasjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, NAV, kriminalomsorgen, Høgskolen i Lillehammer, andre høgskoler og universiteter. Avgiftning Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Generelt om målgruppene: Målgruppen er pasienter innlagt i Tyrilistiftelsen i døgnbehandling, eller som mottar ambulante tjenester i etterkant av døgnbehandling, og som har behov for avrusning på grunn av rusepisoder eller rusavbrudd. Tilbudet omfatter ikke avrusing i forkant av døgnbehandling, og inkluderer ikke utredning. 2,0. Overordnet målsetningmålsetningen med tilbudet er å skjerme pasienten etter inntak av rusmidler, og gjennom det forebygge drop-out og tilbakefall. Tiltak: Nært samarbeid mellom pasientens primærkontakt/enhetsleder og ansatte i avrusningsenheten. Avrusningen foregår i egne tilpassede lokaler i tilknyting til Tyrili Kampen Oslo. Tilbudet innbærer medikasjon for de som har behov for det, og for øvrig tilsyn og omsorg. Det vil være et sentralt element å motivere pasienten til å fortsette behandlingen i Tyrili. Innholdet for øvrig vil være tilpasset den enktelte pasients behov. Lege/psykiaterdekningen på Tyrili Kampen er styrket. Tilbudet har følgelig god tilgang på lege/psykiater med kompetanse på avrusning. Tilbudet er tilgjengelig fra mand. kl til torsd. kl Etter endt avgiftning overtar behandlingsenheten ansvaret for pasienten. Side 7 av 12

8 Dokumentasjon av resultater: Individuell Plan: Denne brukes som mal for ansvarsgruppemøter, mål, delmål og ansvarsfordeling defineres. Planen evalueres på hvert ansvarsgruppemøte. IP er en del av journal. Behandlingsplan: Pasientens behandlingsinnhold og progresjon beskrives i behandlingsplanen som utarbeides i tverrfaglig team. Denne evalueres og justeres jevnlig. Behandlingsplanen er en del av journal. Utviklingsplan / ukeplan: Dette er pasientens eget verktøy og utarbeides og evalueres jevnlig. Denne er også en del av journal. Sluttevaluering: Ved avsluttet døgnbehandling registreres pasientens situasjon knyttet til blant annet rusmestring, bolig, arbeid / skole, økonomi, kommunalt oppfølgingstilbud, spesialisthelsetjenestetilbud. Behandlingslengde Samarbeidspartnere Tilleggsmerknader Inntil 3 døgn ved behov (jfr. målgruppe) så lenge pasienten er innlagt i Tyrilistiftelsen i døgnbehandling, eller mottar ambulante tjenester i etterkant av døgnbehandling. Kommuner, bydeler og andre deler av spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre deler av rusbehandlingsfeltet, frivillige organisasjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, NAV, kriminalomsorgen, Høgskolen i Lillehammer, andre høgskoler og universiteter. Tilbudet innbærer våken nattevakt (sykepleier eller vernepleier). Side 8 av 12

9 VEDLEGG 2 (BEMANNING PER ) til avtaler mellom Tyrilistiftelsen og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden Leger og psykologer Navn Barbara Inauen Gr.utd/ Spesialitet Stillings- Andel Ansettelsesforhold Andre arbeidsgivere/egen virksomhet Medisin 0, 0,2 Lege, fast Folldal kommune Julijana Necak Medisin 1 Lege, fast NN Medisin 0,3 Lege, fast Anne Thorp Medisin, Psykiater, fast psykiatri/kogn.ter. 0,6 Wenche Sommerfeldt Medisin, psykiatri/kogn.ter. 0,4 Psykiater, fast Helse Nord Trøndelag HF NN Psykiater 0,4 Psykiater, fast Asbjørn Psykologi, barne og Psyk.spes., fast Solevåg ungd.psyk. 0,5 Tove Fjellvang Psykologi, voksenpsykologi 1 Psyk.spes., fast Anna Psykologi, barne-og 1 Psyk.spes., fast Kuhlefeldt ungd.psykologi Dan F. Eggen Psykologi 1 Psykolog, vikar Kristin Kvello Psykologi 1 Psykolog, vikariat Hanna Lervik Psykologi 1 Psykolog, fast Mirella Psykologi 1 Psykolog, fast Renælsmo Runar Dankert Psykologi 1 Psykolog, fast Karen Ragnarsdottir Psykologi 1 Psykolog, fast Side 9 av 12

10 Inga Innset Psykologi 1 Psykolog, fast Oli.van Psykologi 1 Psykolog, fast Uytvanck Avrusningsenheten er inkludert i bemanning lege/psykiater og psykolog. Jfr. Julijana Necak og Anne Thorp samt økt dekning på psykolog. Stillingsprosenten i fht. avrusningsenheten vil variere fra uke til uke. Avrusningsenheten har imidlertid alltid lege/psykiater og psykolog tilgjengelig. Høyskoleutdannet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall Årsverk med vidr.utd (min 60 Annen kompetanse årsverk studiepoeng innen avh/psyk) Sosionom 16 1 Barnevernsped 44,5 8 Familieterapi 4 Rusbehandling 1 Vernepleier 15,8 4 Sykepleier 18,8 7 Andre (for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut) 7,2 3 Annen rel.høgsk.utd. Annet helse- og sosialfaglig personell Grunnutdanning Antall årsverk Videreutdanning Annen kompetanse Hjelpepleier Aktivitør Rusterapeut 1 Andre 6,5 Annet personell Utdanning Antall Tittel (ev arbeidsoppgaver) årsverk Fagbrev, kokk 5 Arbeidslederansvar Fagbrev 5 Arbeidslederansvar Annen høgsk.utd., ikke 4 helse/sos.fag Yrkesrettet 6 Arbeidslederansvar grunnkurs/ufaglært Øk./adm./IT 9 Kommunikasjon, IT, økonomi, rapporteringer, (inntak), kontor (enhetene). Side 10 av 12

11 Sos./can.polit 4 FoU Tyrilistiftelsen har samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (HiL) om ulike utdanningsforløp som er relevante for Tyrilis behov: Alle medarbeidere i Tyrilistiftelsen må ta Tyriliutdanning, en innføring i det å arbeide i Tyrili. Utdanningen foregår i samarbeid med HiL og gir 15 studiepoeng. Mange av Tyrilis medarbeidere har videreutdanning i Rus og psykisk helse (ettårig utdanning gjennomført av samtlige medarbeider over 4 år) og i Rus og voldsproblematikk. Disse utdanningene er drevet HiL og gir 15 studiepoeng. Alle ledere i Tyrilistiftelsen har Organisasjon og ledelse og/eller Ledelsesutvikling i Tyrili. Dette er et toårig utdanningsforløp som foregår i samarbeid med HiL og gir 30 studiepoeng. Bemanning natt 1 våken og 1 sovende nattevakt ved enheten. En av disse skal være sykepleier/ vernepleier. Det kan forekomme at dette ikke er praktisk mulig. Tilgang på slik personell er da sikret ved at sykepleier/vernepleier er tilgjengelig på telefon (bakvakt).. Bemanning kveld og helger Min antall til stede: 2-3 (i de fleste enhetene er det 3 4 tilstede) På dag og kveldstid mand. fred. er det alltid sykepleier/vernepleier på vakt. Helg er det ikke alltid slik personell til stede ved enhetene. Tilgang på sli personell er da sikret ved at sykepleier/vernepleier er tilgjengelig på telefon (bakvakt). Leges tilstedeværelse i institusjonen Alle enheter har tilsatt lege. Avhengig av stillingsprosenten er legene til stede 1 2 ½ dager pr. uke. Utenom disse dagene er de tilgjengelige for tilkalling. Alternativt brukes legevakt. I tillegg har stiftelsen pr dato 2 psykiatere tilsatt i 40 % og 60 % stilling. Side 11 av 12

12 Hamar/Oslo Helse Sør-Øst RHF Tyrilistiftelsen Steinar Marthinsen visadm. direktør Ulf Jansen virksomhetsleder Side 12 av 12

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Tyrili-inntaksbrosjyre.indd 1 22.01.15 11:12

Tyrili-inntaksbrosjyre.indd 1 22.01.15 11:12 Tyrili-inntaksbrosjyre.indd 1 22.01.15 11:12 TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er mulighetenes sted. Her får den enkelte elev mulighet til å øke sin livsmestring, uten at rusmidler og kriminalitet styrer

Detaljer

EVALUERING AV. Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland

EVALUERING AV. Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland EVALUERING AV Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland TYRILI SKRIFTSERIE NR. 1/2011 EVALUERING AV Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland TEMA TYRILI SKRIFTSERIE NR. 1/2011 ISBN: 978-82-8026-012-3

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Årsmelding for Tyrilistiftelsen 2014

Årsmelding for Tyrilistiftelsen 2014 Årsmelding for Tyrilistiftelsen 2014 Mars 2015 Tyrili FoU Stiftelsen Denne årsmeldingen presenterer nøkkelinformasjon for Tyrilistiftelsen for 2014. Målgrupper for årsmeldingen er Tyrilis styre, medarbeidere,

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Driftsstyrets årsmelding 2008

Driftsstyrets årsmelding 2008 1 Driftsstyrets årsmelding 2008 Årsmelding for klinikkens virksomhet i 2008 er drøftet i driftsstyret og deretter godkjent av stiftelsesstyret. Styret er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2010 Forsiden: Bilde, Laget av, og gitt i gave til Veslelien fra S. Sitter. Foto: A. Krømcke s. 2 Hvis jeg var en båt kunne jeg ha vært langt

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år! MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Nyhetsbrev nr. 4/2005, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus), Hovedkontor: Vestmoa 27, 6018 ÅLESUND.

Detaljer

Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1

Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1 Årsmelding 2011 Trasoppklinikken 1 Innhold 3 4 9 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2011 Behandlingstilbudet Hovedinnhold og struktur Aktivitet og resultater Samarbeidsinstanser

Detaljer