Skien Arbeiderparti Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien Arbeiderparti Program 2011-2015"

Transkript

1 Skien Arbeiderparti Program

2 Der barna skal vokse og gro Skien skal bli en profilert utdanningskommune med en sterk offentlig fellesskole. Barn som trives, mestrer og lykkes er avgjørende viktig i et velferdssamfunn. Elevene skal ha lese-, skriveog regneferdigheter minst på gjennomsnittlig nasjonalt nivå. Innbyggerne skal få et godt tilbud fra barnehage til høyere utdanning, uten å måtte flytte. I Skien kommune har vi oppnådd full barnehagedekning. Arbeiderpartiet vil fortsette det gode arbeidet med barnehagene, slik at barna utvikler en god selvfølelse, lærer å lære og lærer å være sammen. Styrking av barnets språk er avgjørende i dette arbeidet. Barnehagenes tilbud skal være best mulig tilpasset familiens behov. * styrke bemanningen i barnehagene. Barn som trenger ekstra oppfølging, skal få det så tidlig som mulig. * sette fokus på de ansattes kompetanse i møtet med barna og foreldrene, og legge til rette for kompetanseutvikling. * gjennomføre jevnlige brukerundersøkelser som måler barnas og foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. * sikre overgangen mellom barnehage og skole. Skolen må sette seg inn i barnehagenes innhold og metoder, og barnehagene må forberede barna på videre utdanningsløp. * at alle elever skal være teknisk velfungerende lesere og ha god leseflyt før de starter på ungdomsskolen. * ha god standard og lik kvalitet på SFO-tilbudet i kommunen. * at Skien benytter leksehjelpsordningen inn mot hele grunnskolen, ikke bare klasse. Dette, sammen med profesjonalisering av rådgivertjenesten, kan bidra til redusert frafall fra videregående skole. Kvalifisert leksehjelp må sikres. * støtte utviklingen av musikk- og kulturfagene, og nye lokaler for Kulturskolen. * styrke skolenes lærerressurs og det økonomiske handlingsrommet til den enkelte skole. Oppfølging av elever med særlig behov må sikres. * at skolebygningene skal ha god standard, blant annet ved å starte nødvendig oppussing av Menstad ungdomsskole. * fullføre Lunde barneskole, Den røde skolen og Kongerød ungdomsskole. * at lærerne skal ha fokus på tydelig ledelse i klasserommet og faglig mestring. Et trygt og nært forhold til alle elever og et godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes med læring. * legge større vekt på lærernes kompetanse i de enkelte undervisningsfag. I basisfag på ungdomstrinnet bør hovedreglen være at lærerne har minst ettårig utdanning i faget. * satse på et tett skole/hjem-samarbeid. Foreldrene er svært viktige for at barna skal lykkes i skolen. Forventninger må være tydelige fra skolen, samtidig som foreldrene må sikres påvirkning på barnas læringssituasjon. * trygge skoleveiene i Skien. Strakstiltak må iverksettes der hvor det blir konstatert trafikkfarlige forhold. * opprettholde rektorenes innflytelse og ansvar for driften av skolen, gjennom ansettelser og valg av satsingsområder med dokumentert, god virkning. Rektor bør ha formell lederutdanning. * gi ungdomsskolene anledning til å prøve ut mer praktisk tilrettelegging av fag, slik at målet om tilpasset opplæring oppnås. Det bør blant annet inngås partnerskapsavtaler mellom ungdomsskoler og arbeidslivet for å sørge for mer praktisk retta undervisning. - Bare den beste skolen er god nok! Maria Honerød (18) * ha tett samarbeid med Telemark fylkeskommune om snarlig utbygging av ny videregående skole i Skien sentrum. Det opprettes partnerskap mellom ungdomsskole og videregående skole blant annet for å sikre en god overgang, hindre frafall og med mål om utveksling av elever. * samarbeide med næringslivet om lærlinger. * styrke arbeidet rundt Folkeuniversitetet, AOF og andre som tilbyr høyere utdanning. * stimulere Høgskolen i Telemark til å etablere studiested i Skien, med åpning for Ibsenstudier, program for etterutdanning eller andre fagfelt med naturlig forankring i kommunen.

3 De trygge hendene Helse og omsorg er Arbeiderpartiets store politiske oppgave. Alle, uansett hvor sterke vi er, kommer en eller flere ganger i løpet av livet til å trenge hjelp eller bistand. Vi får barn, vi blir syke, vi blir gamle. Da skal samfunnet stille opp. Arbeiderparti vil forandre, fornye og forbedre velferdstjenestene til Skiens innbyggere. For oss er det også et mål å redusere de sosiale helseforskjellene. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Innbyggerne i Skien er avhengig av de over 1200 hodene og 2400 hendene som arbeider i kommunens helse-, sosial- og omsorgsområde. * følge opp regjeringens målsetting om sykehjemsplass eller omsorgsbolig med heldøgns pleie innen 2015 til alle som har behov for det. * arbeide for så mange heltidsstillinger og så få deltidsstillinger som mulig. * organisere hjemmetjenesten på en slik måte at det er færrest mulig forskjellige ansatte i kontakt med brukeren. Målet er at alle med behov skal ha fast hjemmehjelp og fast hjemmesykepleier. * at hjemmetjenesten skal være fleksibel i oppgaver og tidsbruk slik at bruker og pårørende får innflytelse i hverdagen. * videreføre satsningen på frivillighet og eldresentre. * fortsette å gjennomføre store og vellykkede prosjekter i sykehjemmene. Skien Ap vil igangsette et nytt prosjekt i sykehjemmene med fokus på trivsel for beboere og ansatte. * fortsette arbeidet med en av Norges mest moderne rustjenester, som inkluderer forebygging, holdningsarbeid, motivasjon til endring, behandling og ettervern. * gi nødvendig oppfølging fra første dag! Rusmiddelavhengige eller pårørende som ber om hjelp og bistand fra kommunen skal få det. * følge opp handlingsplanen for å bekjempe vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vold rammer uskyldige hardt, og som samfunn og medmennesker har vi alle et ansvar for å bekjempe den skjulte volden. * at barn som opplever vold skal sees, høres og følges opp umiddelbart. * ferdigstille Krisesenteret i Telemark innen sommeren * tilby jevnlig kompetanseutvikling til alle relevante yrkesgrupper som opplever trusler og vold. * sikre at alle barn får en god start på livet, ved at jordmor, helsesøstertjenesten og barnevernet ivaretar barnets interesser i familier som har utfordringer med rus, psykiske problemer eller andre forhold som påvirker oppveksten. * ha en fornuftig tolkning av regelverket for å sikre behandling og tiltak for de mest risikoutsatte barn og unge. * at barnevernet skal være et offentlig ansvar. * bekjempe fattigdom! Det viktigste tiltaket er arbeid for alle og gode velferdstjenester. * at NAV, hvor Skien har ansvar for sosialtjenestene og staten for trygd og tiltak, skal være kommunes viktigste partner når det gjelder arbeidsmarkedstiltak, trygder og stønader. NAV skal kontinuerlig forsterkes, forbedres og fornyes. * bidra til å sikre et godt regionalt og lokalt sykehustilbud med nærhet til akuttfunksjoner som tilfredsstiller behovet til befolkning i Skien og Telemark. Skien skal bidra positivt til samarbeid og samhandling med Sykehuset Telemark, blant annet gjennom kontakt med politisk oppnevnte styremedlemmer i helseforetaket. - Jeg skal stå på for å bygge eldreomsorgen videre ut! Rolf Erling Andersen (64)

4 - Jeg tror på sentrum og byen! Siv Dalen Borgen (42) Det vi lever av Arbeidslivet er bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Et mangfoldig, omstillingsdyktig og miljøorientert arbeidsliv som gir plass til alle, er avgjørende for trivsel og trygghet for den enkelte. Vi vil ha en positiv og serviceinnstilt kommune som alltid ser muligheter. På denne måten kan vi legge til rette for nåværende og kommende generasjoner. Arbeiderpartiet vil kjempe for at alle skal ha en jobb og en inntekt å leve av. * arbeide for å øke antallet lærlinger i privat sektor i tett samarbeid med næringslivet. Skien kommune skal være en foregangskommune for å sikre ungdom utdanning og arbeid. * at kommunen skal tilby arealer og lokaler for næringslivet. Gjennom kort behandlingstid og stor grad av fleksibilitet, skal kommunen være med på å styrke bestående næringsliv og arbeidsplasser og samtidig åpne for nye etableringer. * etablere et forum for fast dialog mellom næringslivsaktører og kommunens ledelse. * tilby dem som i kortere eller lengre perioder faller ut av det ordinære arbeidslivet de velferdstjenester som er nødvendige. Funksjonshemmede skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet. Dette skal stat og kommune gjøre i fellesskap, og med respekt. * samarbeide godt med fagbevegelsen i offentlig og privat sektor, blant annet for å ivareta stabiliteten og tryggheten i samfunnet. * at kommunen fortsatt skal eie og bruke Skien Næringsfond AS, Skien Garantifond AS og Kontorbygg AS for å utvikle næringsarealer, arbeidsplasser og kontorlokaler. * at kommunens eierskap i Skagerak Energi AS opprettholdes og om mulig forsterkes. * ved kjøp av varer og tjenester skal kommunen ikke tillate avtaler med aktører som ikke har tariffestede og ordnede lønns- og arbeidsforhold. Kommunens ansatte er kommunens viktigste ressurs. Vi vil videreutvikle det gode samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner og gi etterutdanning og kompetanseheving høy prioritet, slik at tjenester fra kommunen blir best mulig for Skiens innbyggere. * øke kompetansen i Skien kommune ytterligere. I perioden er det et mål å øke budsjettene for etterutdanning, slik at det kan tilbys etterutdanning til 25 % av arbeidsstokken hvert år. * arbeide aktivt for at ufaglærte skal få fagbrev, og sørge for at Skien kommune til enhver tid tar inn minst én ny lærling pr 1000 innbyggere pr år. * at kommunale kjerneoppgaver ikke skal privatiseres eller gjøres til gjenstand for privat fortjeneste. Den pulserende byen Samspillet mellom bydelene og sentrum, mellom det frivillige kulturlivet og kommunens kulturpolitikk, er avgjørende for en levende og pulserende kommune. Det å være Sjeensk betyr å være raus og imøtekommende. Kulturlivet er innbyggernes møteplass og helt nødvendig for å utvikle fellesskapet videre. Arbeiderpartiet vil derfor være en tydelig kulturpolitisk aktør. Vi vil at alle innbyggere skal føle seg trygge både på offentlige steder og i sine hjem. Vi vil styrke forebygging av kriminalitet og se om kommunen kan bidra til alternativer til fengsel. * styrke kulturinstitusjonene i kommunen. Institusjonene er kulturens lokomotiv, og må gis krefter til å trekke hele sektoren i riktig retning. Sentrale arenaer for videre utvikling er Kulturkvartalet og Klosterøya. * støtte festivaler og aktiviteter som samler folk; vi vil ha et pulserende og blomstrende sentrum.

5 * gi alle muligheten til å ta del i kommunens mangfoldige kulturtilbud. Vi ønsker derfor å etablere et ungdomskort som gir rabatter på kulturarrangementer. * underbygge at Ibsensatsingen gir Skien kommune en unik rolle på den nasjonale og internasjonale scene. Skien Arbeiderparti vil videreutvikle det kulturbaserte Ibsen-arbeidet, med Ibsen Awards, StøpeSkien og Ibsenengasjementet hos lag og foreninger. * videreutvikle Fritidsparken og på sikt fullføre utebasseng og utendørs opplevelser. * framelske kommunens rike kulturliv med frivillige lag og foreninger, idrettsmiljø og musikkforeninger. De er på linje med Kulturskolen grunnleggende arenaer for å oppnå målet om Kultur til alle. Kommunen må bidra ved at skoler og andre kommunale bygg stilles til disposisjon. * etablere flere boliger i sentrum. Et tett samarbeid med gårdeierne er ønskelig. Skien kommune skal ellers bidra til en fornuftig og sosial boligbygging i hele kommunen og nødvendig oppgradering av kommunal infrastruktur i etablerte boområder. * bidra til et familievennlig sentrum! Det innebærer satsing på lekemuligheter, grønne lunger og et mangfoldig handelsmiljø. * slå ring om nærmiljøet i bydelene, som bidrar til liv i hele kommunen. Vi vil satse videre på grøntanlegg, lekeområder og småskala kultur- og idrettsanlegg. * skape langsiktige og gode holdninger hos barn og unge gjennom et aktivt friluftsliv. Muligheten for alle til å drive friluftsliv i nærmiljøet må sikres gjennom samarbeid med friluftsorganisasjonene, god arealplanlegging og opparbeiding av tur- og kulturstier. * at utelivet skal være en viktig del av den pulserende byen. Det er derfor viktig med felles skjenketider i Grenland, gjennomtenkte åpningstider for kiosk og gatekjøkken, natteravner, tett dialog med utelivsbransjen og koordinering med buss og taxi for en trygg hjemkomst. * samarbeide med ulike kulturforeninger og trossamfunn for å bedre integreringsarbeidet. * samarbeide med politiet og andre myndigheter for å bekjempe alle former for organisert kriminalitet. * vurdere ordninger for å hindre organisert tigging i byens gater. Veien videre Vår tid stiller store krav til infrastruktur, som veier, jernbane, havner og trådløs kommunikasjon. En bærekraftig politikk for samferdsel og kommunikasjon er viktig. * i samarbeid med nabokommuner, region og stat redusere utslipp av klimagasser, slik at vi bidrar til å nå Klimaforlikets mål. * støtte arbeidet for å løse transport- og miljøutfordringene i regionen som foregår i regi av Bystrategi Grenland. Strekningen Skjelbredstrand til Skyggestein må ha høy prioritet, sammen med en bedret og mer effektiv trafikkavvikling på strekningen Falkum til Kjørbekk. * prioritere bedre kollektivknutepunkt for buss/tog. * arbeide for framkommelighet for kollektivtrafikk, kraftig utbygging av gang- og sykkelvegnettet, kryssutbedringer, opprusting av holdeplasser med elektronisk rute- og trafikkinformasjon samt utbygging av ladestasjoner for elbiler. * arbeide aktivt for å realisere Eidangerparsellen og ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold og fram til Grenland, snarest. * bidra til arbeidet for Bratsbergbanen. * støtte arbeidet med å styrke Grenland havns konkurransekraft og strategiske utvikling. * arbeide for at kommunen i samarbeid med andre aktører etablerer gratis tilgang til trådløs internettkommunikasjon i sentrum. * øke innsatsen for å få til utbedring av Riksvei 32 over Siljan mot Osloregionen og Riksvei 36 fra E-18 til Seljord. * støtte tiltak og organisasjoner som arbeider for å styrke det unike laksefisket i Skiensvassdraget. * gjøre en innsats for å fjerne båtvrak i elva og rydde opp i gamle miljøutslipp. * sikre Skiens flotte kulturlandskap for våre etterkommere. * legge til rette for økt bruk av miljøvennlig fjernvarme fra biobrensel til alle bygg. - Politisk arbeid dreier seg også om mer krevende temaer som rus, psykiatri og vold. Vi har en jobb å gjøre - alle skal med! Odin Adelsten Bohmann (26)

6 Kjære Skiensborger! Jeg er stolt av å være oppvokst i en by med så lang og ærverdig historie, med så praktfull natur og med så mange entusiastiske innbyggere som vi har i Skien. Arbeiderpartiet har fått tillit til å forme mye av denne historien, og vi gleder oss til fortsettelsen - og ny tillit. Skien skal være landets beste oppvekstkommune, der barna våre i trygge omgivelser får utvikle evner og bygge selvtillit. Våre syke og pleietrengende skal være sikret god omsorg, uansett størrelse på pengeboka. Vi skal være garantisten for å utvikle framtidas arbeidsplasser og næringsliv, samtidig som vi skal bevare et inkluderende og trygt arbeidsliv. Viktig er også samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner i kommunen. De er ildsjeler som hver dag gjør en fantastisk innsats for Skien. Hedda Foss Five ordførerkandidat Skien Arbeiderparti stiller med et mannskap og et politisk program som garanterer videre satsing på oppvekst, arbeid og omsorg. Vi ber om din stemme, din tillit, for å utvikle framtidas Skien. skien.arbeiderparti.no

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 6 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 10 EN GOD OG TRYGG OPPVEKST

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer