Journaldato: , Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: NL/SKB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.4.2012-4.5.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.04.2012. Klassering: NL/SKB"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Vedrørende høringsutsendelse i sak 12/1199 Grane kommune. Gnr. 81, bnr. 6 i Austervefsna - nydyrking, nge Johan Hansen. 2012/ / Mottaker Sylvi Katrin Brandsæther Helgelandskraft AS - søknad om bygging av Laupen kraftverk i Rana kommune, Nordland. Rana kommune. Laupen kraftverk. 2012/ / Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Sylvi Katrin Brandsæther Til uttalelse - plan for nydyrking på gnr 67 bnr 1 på Seines, Tjongsfjorelhalyøya, Rodøy kommune Rødøy kommune. Gnr. 67, bnr. 1 Seines - søknad om nydyrking, Sven Hansen. 2012/ / Mottaker Rødøy kommune Sylvi Katrin Brandsæther Side: 1 av 19

2 Rv. 80 Massedeponi Nordvika, Fauske kommune. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Fauske kommune. Rv. 80 Massedeponi Nordvika - reguleringsarbeid. 2012/ / TR/AJB Mottaker Statens vegvesen Region nord Sylvi Katrin Brandsæther Statnett SF: Økning av trafokapasitet i Kobbelv stasjon. Nord-Salten Kraft AS: 132 kv kraftledning Gjerelvmo-Kobbelv og ny transformatorstasjon i Gjerelvmo. Horing av konsesjonssøknader Sørfold kommune. 132 kv kraftledning Gjerelvmo - Kobbelv og ny transformatorstasjon i Gjerelvmo. 2012/ / TR/AJB 484 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Sylvi Katrin Brandsæther Rv. 80 Massedeponi Nordvika, Fauske kommune. Varsel om oppstartav reguleringsarbeid. Fauske kommune. Rv. 80 Massedeponi Nordvika - reguleringsarbeid. 2012/ / TR/AJB TO Anders Johansen Bals Side: 2 av 19

3 Høring - konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen. E6 Mørsvikbotn - Ballangen. 2011/ / Mottaker Statens vegvesen Region nord Yngve Granum Stang Søknad om kompensasjon for nedfôring av 7 matrein driftsåret 2011/2012 Nedfóring av matrein - radioaktivitet 2011/ / / Mottaker Torstein Appfjell ng-lill Pavall Hastesak! Søknad hiuttak jerv. Kopi Forvaltning av rovvilt diverse. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Kompensasjon for nedfôring av rein til eget hushold driftsåret 2011/2012 Nedfóring av matrein - radioaktivitet 2011/ / / Mottaker Ole Henrik Kappfjell ng-lill Pavall Side: 3 av 19

4 Reinens trekk og flyttleier over Vefsna i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Rein påkjørt på Nordlandsbanen/Ofotbanen driftsåret 2011/2012 X 2011/ / Yngve Granum Stang Påkjørsel av rein Jillen Njaarke reinbeitedistrikt Rein påkjørt på Nordlandsbanen og Ofotbanen driftsåret 2012/ / / Torstein Appfjell Forlenget frist for uttalelse - reingjerde i Virvassdalen ldgruben rbd - reingjerde i Virvassdalen. 2011/ / Grans sameby nnkalling til 2. møte i prosjektgruppa og 1. møte i faggruppene Regional plan for Vefsna. 2010/ / TLF Nordland fylkeskommune Side: 4 av 19

5 ttalelse til søknad om godkjenning av reingjerde og gjeterhytte i Virvassdalen ldgruben rbd - reingjerde i Virvassdalen. 2011/ / Nordland fylkeskommune Virvassdal-Randal - gnr. 147 bnr Rana kommune - Høring - Søknad om godkjenning av reingjerde og gjeterhytte i Virvassdalen - Søker ldgruben reinbeitedistrikt - merknader ldgruben rbd - reingjerde i Virvassdalen. 2011/ / Statskog SF Svar på høring - Søknad fra Hestmannen / Strandtindene reinbeitedistrikt om godkjenning av reingjerde ved Steintjønna gnr 115 bnr 1 i Rana kommune Gjerdeanlegg ved Steintjønna, Hestmannen/Strandtindene rbd. 2011/ / Helgelandskraft Side: 5 av 19

6 Offentlig ettersyn og høring av forslag til reguleringsplan for E6 Krokstrand, i Rana kommune Rana kommune. E6 Krokstrand - reguleringsplan. 2012/ / B 3 Statens vegvesen Region nord Detaljregulerings plan for delområde Støver Øst B til offentlig ettersyn Bodø kommune. Detaljreguleringsplan for delområde Støver Øst B / / TE Bodø kommune Høring - Prosjektbeskrivelse og Planprogram for Hovedplan vannforsyning Hattfjelldal kommune. Hovedplan vannforsyning. 2012/ / Hattfjelldal kommune Side: 6 av 19

7 Skamdalskraft AS - Søknad om bygging av Skamdal kraftverk i Rana kommune, Nordland - høring Rana kommune. Skamdal kraftverk - Skamdalskraft AS. 2012/ / Norges vassdrags- og energidirektorat Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 17 Neverdal - Selstad i Meløy kommune Meløy kommune. Fv. 17 Neverdal - Selstad, reguleringsplan. 2012/ / B 3 Statens vegvesen Region nord nnkalling til møte i prosjektgruppa og faggruppene på Lyngengården i Mosjøen Regional plan for Vefsna. 2010/ / TO Nordland fylkeskommune Side: 7 av 19

8 Anmodning om uttalelse Bodø kommune. Gnr. 241, bnr. 2 Kvandal - fradeling av tomt til fritidsformål. 2012/ / B 2 Bodø kommune Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Bjørnfjell kryssingspor Narvik kommune Reguleringsendring for Bjørnfjell kryssingsspor. 2011/ / Narvik kommune Flyttleier over Vefsna Rein påkjørt på Nordlandsbanen/Ofotbanen driftsåret 2011/ / / Mottaker Torstein Appjell Yngve Granum Stang Side: 8 av 19

9 nnkalling - felles områdestyreseminar og områdestyremøte 4. og 5. juni 2012 Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / /2012 Mottaker Betty Kappfjell Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Lisbeth Selstad Amundsen Per Thomas Kuhmunen Tom Vidar Karlsen Øyvind Toft ng-lill Pavall Nord-Norsk Småkraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Raukforsen kraftverk i Gjerdalselva, Sorfold kommune, Nordland oversendelse av NVEs vedtak Raukforsen kraftverk - Sørfold kommune. 2010/ / NL/JVN TE Norges vassdrags- og energidirektorat Høring vedr. SML-midler 2012 i Bindal kommune Bindal kommune. SML - søknader / / B 2 Bindal kommune Side: 9 av 19

10 Reinpåkjørsler Forebyggende tiltak mot rein og viltpåkjørsler på Nordlandsbanen handlingsplan. 2011/ / TLF Landbruks- og matdepartementet uttalelse kommuneplanens arealdel (deres ref. 12/957) Grane kommune. Kommuneplan Kommuneplanens arealdel og strategisk del/samfunndelen. 2009/ / TE Grane kommune Reinpåkjørsler på Nordlandsbanen Forebyggende tiltak mot rein og viltpåkjørsler på Nordlandsbanen handlingsplan. 2011/ / Mottaker Landbruks- og matdepartementet ng-lill Pavall SØKNAD OM KJØRETLLATELSE MED SNØSCOOTER Fauske kommune. Motorisert ferdsel Duokta rbd. 2012/ / TR/AJB 445 TE Fauske kommune Side: 10 av 19

11 SØKNAD OM TLLATELSE TL MOTORSERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLA Fauske kommune. Motorisert ferdsel / / TE Fauske kommune SNØSKTERLØP ALPNBAKKEN DAJA, SLTJELMA Fauske kommune. Motorisert ferdsel / / TE Fauske kommune Nord-Norsk Småkraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Gjerdalsvatnet kratverk i Gjerdalselva, Sørfold kommune, Nordland oversendelse av NVEs vedtak Gjerdalsvatnet kraftverk - Sørfold kommune. 2010/ / NL/JVN TE Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 11 av 19

12 Reindriftsinteresser rundt Røssvatn Kraftnett Røssvatn - nettanlegg for tilknytning av kraftproduksjon ved Røssvatnet. 2007/ / Mottaker Rådgivende biologer Yngve Granum Stang Kunngjøring oppstart regulering Sundsfjord Gildeskål kommune. Havbrukssenter i Sundsfjord - reguleringsplan. 2012/ / Rambøll Norge As v/eirik Lind HØRNG - SØKNAD OM GODKJENNNG AV RENGJERDE VED STENTJØNNA - RANA KOMMNE Gjerdeanlegg ved Steintjønna, Hestmannen/Strandtindene rbd. 2011/ / Rana kommune HØRNG - SØKNAD OM GODKJENNNG AV RENGJERDE OG GJETERHYTTE VRVASSDALEN ldgruben rbd - reingjerde i Virvassdalen. 2011/ / Rana kommune Side: 12 av 19

13 Kopi av oversenelse av klage - avslag på søknad om FKT-midler - Jillen Njaarke, vestre siida Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader Fylkesmannen i Nordland. 2011/ / TO Fylkesmannen i Nordland Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av beiteområdet til Voengel Njaarke rbd - Bindal kommune Fellingstillatelser Nordland. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Skadefelling av gaupe i deler av Saltdal og Bodø kommuner Fellingstillatelser Nordland. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Rein på Finnes Gildeskål kommune. Rein på innmark. 2012/ / TO Gildeskål kommune v/ren Førde Side: 13 av 19

14 Høringsuttalelse Laupen kraftverk i Rana kommune. Kopi Rana kommune. Laupen kraftverk. 2012/ / TO Forum for natur og friluftsliv v/gisle Sæterhaug Høringsuttalelse - Nydyrking - nge Johan Hansen - 81/6 - Grane. Kopi Grane kommune. Gnr. 81, bnr. 6 i Austervefsna - nydyrking, nge Johan Hansen. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Tilbud på arrangement 4-5 juni Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 TO Skagen hotell Reindriftsf--Tilbu.doc Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 B 7 Thon hotell Nordlys Side: 14 av 19

15 Forespørsel juni 2012 Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 B 8 Radisson Blu hotell Høring av forvaltningsplan for Fauskeidet naturreservat, Fauske og Sørfold kommune Fauskeeidet naturreservat, Fauske kommune - forvaltningsplan. 2010/ /2012 TR/AJB 433 Fylkesmannen i Nordland Reindr_NO073_Tilbud på arrangemen Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 B 9 Clarion Collection hotell Grand Helikopterlanding Fauske kommune. Motorisert ferdsel / / NL/LKS TO Fauske kommune v/lise Gunn Hansen Side: 15 av 19

16 ttalelse til søknad om konsesjon for bygging av Laupen kraftverk - Rana. Kopi Rana kommune. Laupen kraftverk. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Fellingstillatelse på gaupe Davvi siida Saltfjellet reinbeitedistrikt Saltdal og Bodø kommuner. Kopi Fellingstillatelser Nordland. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland ttalelse til endringsmelding for Midtre Vikdal kraftverk, Vefsn kommune. Kopi Vefsn kommune - Nedre Vikdal, Midtre Vikdal og Øvre Vikdal kraftverk. 2011/ / TO Fylkesmannen i Nordland OMLEGGNG AV FLYTTLE FOR REN PÅ NYLAND VED DREVJA Vefsn kommune. Søknad om omlegging av flyttlei for rein på Nyland ved Drevja. 2011/ / NL/JVN TO Vefsn kommune Side: 16 av 19

17 Møte 2/2012 i Rovviltnemnda i Nordland Rovviltnemnda i Nordland / / TO Fylkesmannen i Nordland v/skogstad Øyvind Anmodning om uttak av jerv i Nordland. Kopi Forvaltning av rovvilt diverse. 2012/ / TO Fylkesmannen i Nordland Tilbud på arrangement 4-5 juni Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 Mottaker Skagen hotell ng-lill Pavall ttalelse med innsigelse til søknad om konsesjon for bygging av ny Salten transformatorstasjon i Sørfold. Kopi Statnett SF-Høring av konsesjonssøknad - Ny Salten transformatorstasjon. 2012/ /2012 TR/AJB 482 TO Fylkesmannen i Nordland Side: 17 av 19

18 Seminar juni 2012 Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 Mottaker 'Linda Andreassen' ng-lill Pavall Reindriftsf--Tilbu.doc Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 Mottaker Thon hotell Nordlys ng-lill Pavall Forespørsel juni 2012 Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 Mottaker Radisson Blu hotell ng-lill Pavall Reindr_NO073_Tilbud på arrangement Områdestyreseminarer m.m 2012/ /2012 Mottaker Clarion Collection hotell Grand ng-lill Pavall Side: 18 av 19

19 Hestmannen/Strandtindene rbd. - rein på innmark Øresvik, Rødøy kommune Logg - muntlige henvendelser om rein på innmark i Nordland X 2012/ / Jo Vidar Nordhaug NL/JVN Side: 19 av 19

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer

Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.10.2012-14.10.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.10.2012 Varsel om planarbeid, Vennesund - Skålhammeren i Sømna

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012.

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.05.2010 Områdestyremøte 20. - 21. mai d.å. Områdestyret for Troms - møte

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok.

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.2011 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.03.2011 Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering

Detaljer

Områdestyret i Nordland

Områdestyret i Nordland Områdestyret i Nordland Møte 29. september 2008 kl. 11.00 på Meyergården hotell, Mo i Rana SAKSLISTE: 16/2008: Referater 17/2008: Årsmelding 2007 18/2008: Reguleringsplan for Børgefjellgrenda. Grane kommune

Detaljer

Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor

Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor Områdestyret i Nordland Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor SAKSLISTE: Sak 30/07: Sak 31/07: Sak 28/07: Sak 32/07:

Detaljer

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.11.2013 Premiefaktura 18533 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl. 09.00 på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet.

Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 27.03.2012 Áigi/Tid: 10:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012.

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 06.02.2012 nnhold: Opprettelse av isfiskeløype for snøscooter mellom

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem

Detaljer

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere

Detaljer

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 F.sak 21/14 Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 TV/VTH 43 Mottaker Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 17.04.2015. Tildelingsbrev entreprise

Offentlig journal. Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 17.04.2015. Tildelingsbrev entreprise Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2015 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Flyktningtjeneste - 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 O Tildelingsbrev

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014 09/01332-011 Datert: 18.07.2014 Til: Jensen Olger Sak: Bygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Dok: forslag til løsing -bbygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Saksbeh: 214 / fvk

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2015/330-18 6279/2015

Detaljer