DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR"

Transkript

1 MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 18. fredag 19.november 2010 Start: Kl Slutt: kl med lunsj MØTESTED: Norlandia Lyngengården. Mosjøen DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Aina Willumsen Medl Olav Terje Hoff Nestleder Ingunn Laumann Medl Stig Sørra Medl Ivan Haugland Leder Arnt Frode Jensen Medl Jann Arne Løvdahl Sissel Haraldsen Rådmann Roy Skogsholm Børge Toft Runar Kristiansen Magne Pettersen Kolbjørn Lorentsen Tore Westin Ronny Dorp Opposisjonsledere Kai Rune Nersund Arnt Jakobsen Anita Tustervatn Mona Farstad Berg-Olsen Vegar Dalen Idar Holmen Tor Henning Jørgensen, Hald Iks Observatør Knut Petter Torgersen, MoN KF Observatør Marit Tennfjord, Nfk Ørn Grahm Sak 71/10 Tare Steiro Sak 66/10 Wenche Hjelmseth Sak 66/10 Leonid Rødsten Sak 73/10 Geir Glad, HA Sak 74/10 Morten Hofstad, HB Sak 74/10 Nils Jensen, Polar yngel Sak 76/10 Anny Kristine Valvik Sak 79/10 REFERENT: Sissel Hesjedal SAKLISTE: 64/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 65/10 Referatsaker og orienteringssaker 66/10 Statskog, forslag til ny organisering, næring og friluftsmuligheter v/ Wenche Hjelmseth, Regionleder Helgeland, og Tare Steiro 67/10 Kultur satsinger i Nordland fylkeskommuner v/ Marit Tennfjord 68/10 Helgeland Olje- og gassutvalg. Orientering v/ leder Stig Sørra 69/10 Transportplan Helgeland, samarbeid med Sør-Helgeland felles møte på Forvik den 7.desember 70/10 Møteplan første halvdel /10 Havnesamarbeid, orientering om prosessen v/ Ørn Grahm. 72/10 Regularitet hurtigbåtene - Problemer Trænaruta 73/10 Human-Etisk Forbund ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten 74/10 Lokalpressa sin rolle som samfunns- og omdømme bygger. v/ Geir Glad i HA og Morten Hofstad i HB

2 75/10 Møte med Nordlandsbenken den 4.januar i Bodø 76/10 Slepebåt beredskap langs kysten, orientering v Nils Jensen, Polaryngel AS. 77/10 Konseptvalgsutredning (KVU)for Helgeland 78/10 Nedleggelser ligningskontorer 79/10 Informasjon om firma Anny Kristines selvutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik 80/10 Senter mot insest og seksuelle overgrep i Nordland, orientering 81/10 Eventuelt. Vel møtt Sandnessjøen 1.november 2010 Ivan Haugland Styreleder Sign Sissel Hesjedal Dagligleder

3 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn noveber 2010 Sak nr. 65/10 Referatsaker Vedtak - Vefsn kommune høringsuttalelse regionalt traumesystem - Valnesfjord Helsesportsenter pressemelding Heva info om dato og ønske om innspill, Gemini VA adventseminar - TOH sponsing av utstyr i nytt verksted, S.Sjøen vgs - Salten Regionråd ref møte september Alstahaug - Rapp arb.møte utviklingsplan Ssj sentrum - Alstahaug kunngjøring planvedtak kommunedelplan energi og klima - Alstahaug kunngjøring planvedtak kommunedelplan for Sandnessjøen - Helsetilsynet orientering prosj. Fremsynt tilsyn - Nordnorsk museumsseminar Inv. Seminar om museum og næringsutvikling - Vefsn - inv. Seminar Mulighetens marked - Ref. kommuneoverlegeforum Helgeland Nfk oppstartsmøte i Vannregionutvalget Alstahaug detaljprosjektering av parken, torget og tårekanalen Sør-Helgeland Regionråd protokoll møte august - Nasjonalt senter for telemedisin Inv. Seminar å møte fremtiden med velferdsteknologi - KLP pensjonspremie satser 2011, reguleringspremie prognose Alstahaug utviklingsplan for S.Sjøen sentrum - KS inv. Temadag 3.11 reformer, ledelse og velferdsteknologi - Oppdragsavtale Godsstrømanalyse - Vesterålen Regionråd Referat møte Vesterålen Regionråd Referat møte 17.september Vesterålen Regionråd Referat møte 15.oktober Presentasjon av borgerundersøkelsen Heva ref møte Valnesfjord Helsesportsenter konf. Fritid for alle - Alstahaug utviklingsplan S.Sjøen sentrum - Nfk Vannregionutvalget Forslag til planprogram - HHB Søknad om støtte til utvikling av studie - Nfk tilbakeføring av RDA-midler tildelt NIVI rapport Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

4 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 66/10 Statskog, forslag til ny organisering, næring og friluftsmuligheter. Orientering v/ Wenche Hjelmseth, og Tare Steiro Helgeland Regionråd er blitt kontaktet av Statsskog fordi de ønsker å orientere om Statskog og Statskog på Helgeland, om omorganisering som er på gang og hvilke tilbud og muligheter som fins på statens grunn, både tilknyttet jakt, fiske og friluftsliv, samt nærings- og arealutvikling og samarbeid. Orientering v/ Wenche Hjelmseth, Regionleder Helgeland og Tare Steiro seniorkonsulent Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

5 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 67/10 Kultursatsinger i Nordland fylkeskommune v/ Marit Tennfjord Partnerskapsprogrammet for Helgeland Regionråd har fokus på kultur. Det blir gjennomført mange kulturtiltak hvert år. En av utfrodringene er forankring av tiltakene etter prosjektperioden. Kultur er et vidt begrep og har stor betydning for attraktiviteten og omdømme. Helgeland Regionråd ønsker en orientering om prioriteringene og satsingene til fylkeskommunen. Orientering av Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

6 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 68/10 Helgeland Olje- og gassutvalg. Orientering v/ leder Stig Sørra Helgeland Olje- og gassutvalg har i møte den 18.oktober vedtatt og sende ut felles sak til alle kommunene på Helgeland vedrørende generell fordeling av eiendomskatt. De har og startet arbeidet med strategiplan og handlingsplan. Sak Drøftinger: Fordeling av inntekter fra eiendomsskatt Vedtak: Helgeland Olje- og Gassutvalget ber kommunene på Helgeland ta stilling til solidarisk fordeling av eiendomsskatten. Det skal utarbeides et saksfremlegg om felles prinsipiell enighet om fordeling av eiendomsskatten iht. ilandføring. Dette oversendes kommunene for behandling i Videre utredning og vurdering av ulike modeller vil bli utarbeidet på grunnlag av vedtakene i kommunene. Sak Strategi og handlingsplan for Olje og gass utvalget. Vedtak: 1. Det opprettes en arbeidsgruppe sammensatt av næringsselskapene og sekretariatslederne som får i oppdrag og lage utkast til strategier og handlingsplan i samsvar med tidligere drøftinger og uttalelser fra HOG. Arbeidsfristen settes til Strategiplan drøftes i olje gassutvalget før den sendes til regionrådene. 3. Strategiplanen skal samhandle med Nfk sitt arbeide innen olje- og gass. Det er viktig at regionrådet er orientert om arbeidet i utvalget. Dette gjeld både forankring, oppfatning av olje- og gassutvalgets arbeidet, og muligheten til og komme med innspill. Orientering v/ leder Stig Sørra. Innstilling Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning.. Vedtak

7 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 69/10 Transportplan Helgeland, samarbeid med Sør-Helgeland fellesmøte på Forvik den 7.desember Helgeland Regionråds vedtak i sak 71/09- Transportplan Helgeland fase 2. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av: 1. Leder: Arnt Frode Jensen, Herøy 2. Nestleder: Aina Willumsen, Træna 3. Næringslivsrepresentant Knut Petter Torgersen, utpekt av MON 4. Næringslivsrepresentant Tor Henning Jørgensen, utpekt av HALD 5. Sekretariatsleder Helgeland Regionråd Leder og nestleder inngår i felles styringsgruppe for alle tre regionrådene. Helgeland Regionråd har kontaktet de andre regionrådene på Helgeland når det gjeld samarbeid. Sør-Helgeland har vedtatt at de ønsker å samarbeide om saker som har betydning for deres område. Når det gjelder Indre Helgeland har vi ikke mottatt noe vedtak, men har fått opplyst at de ikke ønsker å samarbeide når det gjelder Transportplan Helgeland fase 2. Sør- Helgeland har ikke valgt noen representanter til dette arbeidet, og alle ordførerne er innkalt til møte. Selv om Helgeland Regionråd har valgt Arnt Frode Jensen og Aina Willumsen til representanter ønsker vi å invitere med alle ordførerne til oppstartmøtet. Agenda på møtet er prioriteringer av tiltak og utarbeiding av handlingsplan for Møte er den 7.desember på Forvik kl Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak Fra Helgeland Regionråd møter:

8 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 70/10 Møteplan for første halvdel Helgeland Regionråd har rundt 6 styremøter pr år + årsmøte. Det er som oftest 3 møter i første halv år, og årsmøte før utgangen av juni. Fylkestingets møteplan våren 2011: Møtested: Fauske Hotell, Fauske Møtested: Thon Hotel Lofoten, Svolvær Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana Andre møter 1.halvdel Møte med Nordlandsbenken i Bodø Nord i Sør er i Oslo den 12.januar Nordlandskonferansen Kystberedskapskonferansen på Helgeland Ordførerne skal møtes i Oslo februar Helgelandskonferansen i Mosjøen KS ordførerkonferanse Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen Innstilling: Møteplan for Helgeland Regionråd våren Herøy Oslo ,2011 Rødøy (start torsdagsmorgen) Fylkesting. Møtested: Thon Hotel Lofoten, Svolvær Møte i mai blir lagt til Helgelandskonferansen Årsmøte onsdag 22 og torsdag 23 juni, Alstahaug Vedtak:

9 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 71/10 Havnesamarbeid, orientering om prosessen v/ Ørn Grahm. Helgeland Regionråd og Ørn Grahm har inngått avtale om utredningsarbeid med sikte på å få utredet/ etablert et interkommunalt havnesamarbeid mellom kommunene: Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Træna og Rødøy. Følgende betingelser gjelder: Arbeidsomfang Bakgrunnsrapport Forslag til avtale/vedtekter Tiltak for gjennomføring etter at IKS er gjennomført Bakgrunnsrapport Innholdet av bakgrunnsrapporten fastlegges i drøftelser mellom partene på bakgrunn av brev fra Helgeland Regionråd til Ørn Grahm av 28. juni 2010 og brev fra Ørn Grahm til Helgeland Regionråd v/havnefogd Evy W. Hesjedal av 24. mars 2010 samt brev fra Ørn Grahm til Helgeland Regionråd v/prosjekt havnesamarbeid av 25. juli Arbeidsmetode Møte m/ representantene i styringsgruppen ved oppstart av arbeidet. På dette møtet utdypes og drøftes detaljer i arbeidet. Å identifisere hvilke havnemessige ressurser i form av infrastruktur, utstyr og personell den enkelte havn/kommune kan stille til disposisjon for et eventuelt interkommunalt havnefellesskap, og hvilket trafikkgrunnlag den havn har og kan påregne i fremtiden. Møter med kommunene. Varighet Det er vankelig å fastsette varighet pga forankring og prosessene ute i kommunene. Intensjonen er at en skal være ferdig ved utgang av Orientering v/ Ørn Grahm. Innstilling Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning.. Vedtak

10 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen Vefsn kommune november 2010 Sak nr 72 /2010 Regularitet hurtigbåtene Problemer Trænaruta Vedlagt følger utskrift av vår styresak 15/2007 Ny motor MS Helgeland Som det fremgår ble det allerede da pekt på at det ble konstatert driftsforstyrrelser med båten og som det ble understreket dette har sammenheng med den slitasje maskineriet har vært utsatt for gjennom den 10 års perioden som var gått. Beklageligvis ble vår anmodning om nye motorer/nytt fremdriftsanlegg ikke etterkommet. Dette har ført til betydelige problemer med å opprettholde avtalt ruteproduksjon noe som skaper uholdbare forhold for passasjerer og næringsliv. I tillegg påføres mannskapet betydelig økt press. Innstilling: Helgeland Regionråd viser til vedtak i sak 15/2007 og forsterker kravet om at M/S Helgeland må få nytt maskineri med nye og større motorer så snart som mulig. Det kan ikke aksepteres at dette stilles i bero i påvente av nytt anbud i denne ruta. Vi ber likevel om at anbudsinvitasjon sendes ut så snart som mulig slik at ny båt kan komme på plass. Vi ser ikke at det her er nødvendig å vente på avklaringer i andre hurtigbåtruter. I påvente av anbud må det derfor inngås ny avtale med Veolia hvor kostnader til det nye maskineri inngår. Selv om disse kostnadene vil bli betydelige må dette gjøres. Trænasamfunnet har et selvsagt krav på å sikres tilfredsstillende rutetilbud. Dersom nyforhandlet avtale inngås for eksempel for to år vil også restverdien av båten være høyere enn uten nye motorer noe som vil redusere de årlige merkostnader. Nordland Fylkeskommune har etter vår vurdering et betydelig ansvar for å sikre en god løsning ettersom det ikke har skjedd opprusting av båten eller at nye anbud ble lagt ut som forutsatt. Imidlertid har også Veolia et stort medansvar. Selskapet har inngått en avtale med NFK om ruteproduksjon i dette sambandet. Det er derfor en forutsetning at selskapet gjør sitt ytterste for å sikre den produksjon det får betalt for. Selvsagt er det slik at sikkerhet må komme i første rekke og at værmessige forhold av og til stopper mulighetene for å kunne betjene sambandet. Trænaruta er svært krevende, og selskapet har derfor etter vår vurdering plikt til å sette inn reservebåt som kan betjene sambandet like godt som MS Helgeland. Å sette inn Thorolf slik det gjøres i dag er ikke tilfredsstillende. Ved siden av at denne båten ikke på langt nær har de samme egenskaper som MS Helgeland medfører bruken av Thorolf at området båten egentlig skal betjene (Herøy- Vega) også får et forringet tilbud. Selskapets praksis skaper med andre ord en tap tap situasjon Vi krever derfor at under planlagt og uventet verkstedopphold for MS Helgeland må det settes inn reservebåt som er egnet til å betjene sambandet. Vedtak:

11 Vedlegg sak 15/2007 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Tjøtta 8.-9.mars 2007 Sak nr. 15/2007 Ny motor M/S Helgeland M/S Helgeland ble satt i ruteproduksjon i Trænaruta i Båten ha svart godt til forventningene/kravene som stilles til denne ruta, og har også i dårlig vær stort sett klart å opprettholde produksjonen. Båten eies og drives av trafikkselskapet Helgelandske som nylig har fått forlenget dette ruteløyvet frem til Den økonomiske rammeavtalen med Nordland Fylkeskommune utgår i 2008, og må da forlenges/reforhandles. I den senere tid er det konstatert driftsforstyrrelser med båten noe som åpenbart kan ha sammenheng med den slitasje maskineriet har vært utsatt for gjennom den 10-års periode som er gått. Dette har medført stans i ruta, og den reservebåt som til tider har vært benyttet har ikke vært like velegnet til å betjene ruta på samme gode måte som M/S Helgeland. Ved planlagte stans er likevel dette forhold i den senere tid tilfredsstillende ivaretatt. Imidlertid vil nye motorer gi økt sikkerhet for at ikke planlagte stans inntrer. Likedan er det fr flere hold uttrykt ønske om større fart i ruta noe som også betinger nye motorer. Også miljømessige hensyn tilsier nye motorer idet disse forutsettes å forurense mindre enn dagens. Helgelandske har innhentet tilbud som konkluderer med at nye motorer med tilleggsutstyr / nødvendige tilpasninger vil koste omkring 14 mill.kr. Sett i forhold til hva ny båt noe om vil være et alternativ koster, må dette kunne betraktes som en svært rimelig investering. Både for de reisende, Nordland Fylkeskommune og Helgelandske kan vi her slå fast at vi står overfor en vinn - vinn situasjon. Innstilling; Helgeland Regionråd understreker betydningen av at Trænaruta betjenes av en hurtigbåt som tilfredsstiller de helt spesielle krav den rute stiller. Særlig kan de værmessige forhold være en betydelig utfordring. M/S Helgeland har vist seg å være en svært velegnet båt. Båten er imidlertid 10 år gammel, og for at den skal kunne tilfredsstille krav til driftssikkerhet og økt fart er det behov for nye motorer/nytt fremdriftsanlegg. Også i forhold til økte miljøkrav vil nye motorer gi gevinster idet det forutsettes mindre forurensningsutslipp. Helgeland Regionråd ber derfor om at det igangsettes drøftelser mellom Nordland Fylkeskommune og Helgelandske for å få en tilfredsstillende løsning. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt

12 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 73/10 Human-Etisk Forbunds ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten Human-Etisk Forbund har bedt om å få informere kommunene om deres ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Behovet for offentlige livssynsnøytrale seremonirom er vektlagt i regjeringas Soria Moriaerklæring og i alle partienes Stat/kirke-forlik av 10. april Flere partier har det med i sine valgprogram. For Human-Etisk Forbund er det et spørsmål om å realisere disse målene. Nylig nedsatte Kulturdepartementet et eget utvalg for tros- og livssynspolitikk. De skal nå i gang med et arbeid for å se på religions- og livssynspolitikken samlet. Som en del av denne utredninga forventer vi at det også vil komme føringer på hvordan statskirkeforliket kan realisere målsettinga om å dekke behovet for seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten d.e. Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

13 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 74/10 Lokalpressens rolle som samfunns- og omdømme bygger. I Helgeland Regionråds område har vi to lokalaviser. Pressen har stor innflytelse og er en viktig medspiller i bygging av omdømme, og troverdigheten i politikkutviklingen, Innlegg ved / Geir Glad i HA og Morten Hofstad i HB. Innstilling Helgeland Regionråd er opptatt av den rollen og innflytelsen pressen har, og ønsker en positiv og god dialog med pressen.. Vedtak

14 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 75/10 Møte med Nordlandsbenken i Bodø den 4.jaunar. KS inviterer regionrådene i Nordland til møte med Nordlandsbenken den 4.januar i Bodø. Regionrådene må selv ta kostnadene med møtet, men KS inviterer til lunsj. Hvert regionråd kan fremme to saker hver. Fylkesstyre i KS vil også fremme noen saker. Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling.. Vedtak Helgeland Regionråd vil fremme disse sakene, som fremmes av: 1 2

15 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 76/10 Slepebåt beredskap langs kysten, orientering v Nils Jensen, Polaryngel AS. Polaryngel AS v/ Nils Jensen har kontaktet lederen i Helgeland Regionråd, Ivan Haugland. De ønsker å orientere Helgeland Regionråd om slepebåt beredskapen på Helgeland. De ber regionrådet diskutere saken og gir uttrykk for sitt syn for behovet for styrket slepebåtberedskap i regionen. Polaryngel AS er et selskap tilhørende i Dønna kommune. De ønsker å utvikle selskapets kapasitet slik at de er i posisjon for å tilby denne tjenesten i vår region. Ved å anskaffe fartøy med tilstrekkelig kapasitet og bygge opp intern kompetanse vil de posisjonere seg for å kunne være tilbyder ved fremtidige beredskapskontrakter. Fartøyet som nå anskaffes, vil i hovedsak selges inn i bukseringsmarkedet i regionen. Fartøyet vil med sin tilstedeværelse kunne rekvireres i akutte situasjoner og på den måten fra første dag utgjøre en faktisk styrking av beredskapen. Orientering v/ Nils Jensen Polaryngel AS Innstilling Helgeland Regionråd er opptatt av god beredskap langs kysten, og tar informasjonen til orientering. Vedtak

16 Vedlegg sak 76/10 Slepebåtberedskap Statens slepebåtberedskap i Nord-Norge Kystverket er tildelt av Stortinget ansvaret for slepebåtberedskapen i Nord-Norge, basert på St.prp nr.6 og St.prp nr.1 tilegg nr.10. I hovedsak innebærer dette at det skal stasjoneres slepebåter i nordområdene som skal kunne rykke ut og holde igjen skip som kommer i ukontrollert drift. Dette for å hindre at disse ikke skal kunne forårsake en større miljøskade som oljeforurensning og lignende. Slepebåtberedskapstjenesten i Nord-Norge utøves i tett samarbeid med Forsvaret (Landsdelskommando Nord- Norge (LDKN) og Kystvakten), og er en del av en god og forsvarlig kystberedskap. Målsetningen med slepebåtberedskapstjenesten er at det i størst mulig grad skal være tilgjengelige taubåtressurser i de definerte sonene. Fartøysressursene skal disponeres etter et koordinert oppdaterte situasjonsbildet. Basert på dette bildet skal det være tilstrekkelig og tilgjengelig slepekraft innenfor en slik avstand at det er tilstrekkelig tid til å sette sleper om bord på et ukontrollert driftende fartøy og hindre det i å skape en forurensningssituasjon. Drift Kystverket Troms og Finnmark, ved Sjøtrafikkavdelingen i tett samarbeid med LDKN, har ansvaret for driften av oppdraget med overvåking av risikotrafikken. Vardø VTS er på vegne av Kystverket Troms og Finnmark, ansvarlig for den operative driften av slepebåtberedskapstjenesten. Dette innebærer fullmakt til umiddelbart å beordre fartøyene til aktuelt område hvor det er observert avvik på skipstrafikk som ikke forventes å la seg korrigere. Statistikk Som et ledd i det omfattende samarbeidet mellom Forsvaret og Kystverket, utarbeider Forsvaret risikolaststatistikk for transport av oljeprodukter fra det nordlige Russland. Tallene vil månedlig bli presentert i oppdatert form på Dekningsområde for hver slepebåt: 2 båter sommer, 3 båter vinter. Klikk for å forstørre. Slepebåtøvelse utenfor Finnmarkskysten. (foto: Allan Klo) KV Harstad. Kystvaktens tilskudd i Statens slepebåtberedskap i N-Norge. (foto: Kystvakten)

17 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr.77 /10 Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland Fra ordfører Arnt Frode Jensen har vi mottatt nedenstående e-post, og der han ber om at saken kommer på dagsorden. I forbindelse med de utfordringer vi har på Helgeland innenfor transport/samferdsel har jeg tenkt på hvordan vi samlet kan komme i mål med en rekke viktige tiltak. Jeg ser at meningene spriker på en rekke områder noe flyplassaken er et bevis på. For å løse samferdselsutfordringene må vi se ting i sammenheng. Vi må se hele Helgeland samlet, sør, midt og nord. Etter mitt syn er den beste måten å gjøre dette på at vi ber Nordland fylkeskommune ta kontakt med regjeringen om å igangsette en Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland. Konseptvalgutredning er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter og løse behovene på (konsepter). Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på og beslutte om man skal starte planleggingen etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evnt reguleringsplan). KVU består av fire hoveddeler: 1. Behovsanalyse 2. Strategidokument (mål) 3. Kravdokument 4. Alternativ analyse De tre første delene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov og konklusjon av viktigste behov. Dette danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle. I fjerde hoveddel utvikles ulike konsepter. Konseptene vurderes i alternativanalysen i forhold til måloppnåelse og gjennomgås i en samfunnsøkonomisk analyse. Ved utarbeidelse av KVU vektlegges en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten sendes ut på høring. Konseptvalgutredningen underlegges en ekstern kvalitetssikring(ks1). Samferdselsdepartementet er ansvarlig for denne. Endelig beslutning om valg av konsept og oppstart av planarbeidet tas av regjeringen. Jeg synes dette er en måte å gå fram på som vil fremme de forskjellige prosjekt i et helhetlig perspektiv. Det gjelde seg flyplass, undersjøiske tunneler, fergesamband og andre utfordringer. Jeg melder derfor denne saken til første styremøte i regionrådet (18 og 19 november). Vurdering: Det foreslåtte tiltak virker å være en god måte å nærme seg ulike problemstillinger innenfor infrastrukturområder.

18 En forutsetning for å få dette arbeid igangsatt foruten å få positiv forankring i Nordland Fylkeskommune er at de øvrige regionråd/kommuner på Helgeland vil delta i et slikt arbeid. Arbeidet må også koordineres i forhold til det videre arbeid med Transportplan Helgeland eventuelt inngå som en del av dette arbeidet. Innstilling: Helgeland Regionråd er positive til å få igangsatt Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland. I en første fase vil Helgeland Regionråd be om samarbeid med Nordland Fylkeskommune for å få arrangert en konferanse for Helgelandskommunene med sikte på å få oppslutning fra alle til å delta i et videre arbeid. Konferansen må konkretisere målet for arbeidet. Likedan må det oppnevnes styringsgruppe. Styringsgruppen må ta stilling til hvorledes det videre arbeid skal organiseres/administreres. Vedtak:

19 Vedlegg sak 77/10

20

21 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 78 /10 Nedleggelser ligningskontorer I brev av 1.november d.å. fra Skatteetatens Landforbund blir vi gjort oppmerksom på at skatteetaten alene skal få fullmakt til å legge ned små skattekontor. Landsforbundet som organiserer ansatte i skatteetaten er sterkt kritiske til at etaten alene skal få fullmakt til å legge ned små skattekontorer. Dette kan dreie seg om et stort antall kontorer. Av våre kommuner er det Herøy som kan bli rammet av slik nedleggelse. I tillegg vil Nesna, Sømna og Brønnøy være i faresonen. Jeg finner det ytterst betenkelig at etaten selv og alene skal avgjøre strukturen på ligningskontorene. Innstilling: Helgeland Regionråd er sterkt kritiske til at Skatteetaten alene skal ha fullmakt til å legge ned små skattekontorer. Etter foreløpige anslag er det tale om å legge ned 126 kontorer med 4 eller færre ansatte. Dette vil bety dårligere servicetilbud til befolkningen i store deler av landet. Det var en forutsetning at eksisterende kontorstruktur skulle videreføres i forbindelse med reorganiseringen i 2008 hvor de såkalte distriktskontorene var helt sentrale. Dette var kontorer som etter god prosess både politisk og av etaten selv ble etablert for å dekke blant annet publikums og etatens behov for tilstedeværelse. Vi ser selvsagt at endringer i behov også kan føre til endringer i antall kontorer o.lign. Vi kan imidlertid ikke akseptere at etaten selv og alene skal få fullmakt til å legge ned kontorer. Tidligere praksis med at berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjonene skal være partnere i en slik diskusjon må videreføres. Ny organisering bør uansett ikke finne sted før det gjennomføres en evaluering av den organisering som nylig har vært gjennomført. Vedtak:

22 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 79 /10 Informasjon om firma Anny Kristines selvutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik Anny Kristine Valvik har gjennom ordfører Jann Arne Løvdahl forespurt om å få gi informasjon og presentasjon av firmaet sitt. Hun ønsker å få muligheten til å gjøre firmaet raskere kjent på Helgeland. Anny Kristine Valvik tilbyr blant annet coaching, personalveiledning, organisasjonsutvikling, selvhjelpsgrupper, psykodramaterapi og andre oppdrag på forespørsel. Det som er mest spennende og nyskapende er at hun bruker psykodramametoden på alle områder. Den bygger på kreativitet og spontanitet. Den kan med fordel benyttes til relasjon og nettverksbygging og konfliktløsning. Skape gode møter og godt arbeidsmiljø. Psykodramametoden benyttes i veiledning, terapi, teater, og organisasjonsutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik Innstilling: Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak:

23 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 80 /10 SMISO SMISO Nordland er et tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Vi er ikke en erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men et supplement. SMISO ønsker å fremme vekst og utvikling gjennom å bidra til at den enkelte kan bli i stand til å sette ord på sin virkelighet. Grunntanken er å ha egeninnsats som basis. Senteret ønsker å oppnå vekst og utvikling gjennom å bryte hemmeligholdelse og dele erfaringene med andre. SMISO Nordland jobber med temaer som incest / seksuell misbruk / seksuelle overgrep / vold. Vi er et støttesenter som skal gi hjelp / støtte / råd / veiledning. Vi dekker hele Nordland fylke, det vil si regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og kommunene Alstahaug / Sandnessjøen, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy / Brønnøysund, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana / Mo i Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn / Mosjøen, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan / Svolvær, Øksnes. Innstilling Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering.. Vedtak

24

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 TRÆNA 28.- 29. JUNI 2010 1 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 1. desember 2011 Start: 08.30 Slutt: 1.desember MØTESTED: Klokkergården, Rødøy DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES Per Pedersen Medl. 75 09 58 01 Olav Terje Hoff

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag den 1.november 2012 MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie DELTAKAR

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Helgeland Regionråd

Innkalling til styremøte i Helgeland Regionråd Innkalling til styremøte i Helgeland Regionråd MØTETIDSPUNKT: 20. og 21. november 4 Start tidspunkt. 20.12 - Kl. 15.00 til kl.19.00 Kommunehuset i Vefsn 21.10.4 - Kl. 09.00 til kl.12.00 Fru Haugans DELTAKAR

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr141127-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 THON HOTEL SVOLVÆR SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Torsdag 27/11 13.00 15.00 SR-sak 49/14 Mulighetsstudier

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013

Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. november 2013 Flytting av Norges Brannskole? Norges brannskole utdanner brannkonstabler til kommunenes brannvesen.

Detaljer

Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI Rapport 2010:2 Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene Notat 2010- FORORD På oppdrag fra en styringsgruppe

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer