DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR"

Transkript

1 MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 18. fredag 19.november 2010 Start: Kl Slutt: kl med lunsj MØTESTED: Norlandia Lyngengården. Mosjøen DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR TIL STADES Aina Willumsen Medl Olav Terje Hoff Nestleder Ingunn Laumann Medl Stig Sørra Medl Ivan Haugland Leder Arnt Frode Jensen Medl Jann Arne Løvdahl Sissel Haraldsen Rådmann Roy Skogsholm Børge Toft Runar Kristiansen Magne Pettersen Kolbjørn Lorentsen Tore Westin Ronny Dorp Opposisjonsledere Kai Rune Nersund Arnt Jakobsen Anita Tustervatn Mona Farstad Berg-Olsen Vegar Dalen Idar Holmen Tor Henning Jørgensen, Hald Iks Observatør Knut Petter Torgersen, MoN KF Observatør Marit Tennfjord, Nfk Ørn Grahm Sak 71/10 Tare Steiro Sak 66/10 Wenche Hjelmseth Sak 66/10 Leonid Rødsten Sak 73/10 Geir Glad, HA Sak 74/10 Morten Hofstad, HB Sak 74/10 Nils Jensen, Polar yngel Sak 76/10 Anny Kristine Valvik Sak 79/10 REFERENT: Sissel Hesjedal SAKLISTE: 64/10 Godkjenning av innkalling og sakliste 65/10 Referatsaker og orienteringssaker 66/10 Statskog, forslag til ny organisering, næring og friluftsmuligheter v/ Wenche Hjelmseth, Regionleder Helgeland, og Tare Steiro 67/10 Kultur satsinger i Nordland fylkeskommuner v/ Marit Tennfjord 68/10 Helgeland Olje- og gassutvalg. Orientering v/ leder Stig Sørra 69/10 Transportplan Helgeland, samarbeid med Sør-Helgeland felles møte på Forvik den 7.desember 70/10 Møteplan første halvdel /10 Havnesamarbeid, orientering om prosessen v/ Ørn Grahm. 72/10 Regularitet hurtigbåtene - Problemer Trænaruta 73/10 Human-Etisk Forbund ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten 74/10 Lokalpressa sin rolle som samfunns- og omdømme bygger. v/ Geir Glad i HA og Morten Hofstad i HB

2 75/10 Møte med Nordlandsbenken den 4.januar i Bodø 76/10 Slepebåt beredskap langs kysten, orientering v Nils Jensen, Polaryngel AS. 77/10 Konseptvalgsutredning (KVU)for Helgeland 78/10 Nedleggelser ligningskontorer 79/10 Informasjon om firma Anny Kristines selvutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik 80/10 Senter mot insest og seksuelle overgrep i Nordland, orientering 81/10 Eventuelt. Vel møtt Sandnessjøen 1.november 2010 Ivan Haugland Styreleder Sign Sissel Hesjedal Dagligleder

3 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn noveber 2010 Sak nr. 65/10 Referatsaker Vedtak - Vefsn kommune høringsuttalelse regionalt traumesystem - Valnesfjord Helsesportsenter pressemelding Heva info om dato og ønske om innspill, Gemini VA adventseminar - TOH sponsing av utstyr i nytt verksted, S.Sjøen vgs - Salten Regionråd ref møte september Alstahaug - Rapp arb.møte utviklingsplan Ssj sentrum - Alstahaug kunngjøring planvedtak kommunedelplan energi og klima - Alstahaug kunngjøring planvedtak kommunedelplan for Sandnessjøen - Helsetilsynet orientering prosj. Fremsynt tilsyn - Nordnorsk museumsseminar Inv. Seminar om museum og næringsutvikling - Vefsn - inv. Seminar Mulighetens marked - Ref. kommuneoverlegeforum Helgeland Nfk oppstartsmøte i Vannregionutvalget Alstahaug detaljprosjektering av parken, torget og tårekanalen Sør-Helgeland Regionråd protokoll møte august - Nasjonalt senter for telemedisin Inv. Seminar å møte fremtiden med velferdsteknologi - KLP pensjonspremie satser 2011, reguleringspremie prognose Alstahaug utviklingsplan for S.Sjøen sentrum - KS inv. Temadag 3.11 reformer, ledelse og velferdsteknologi - Oppdragsavtale Godsstrømanalyse - Vesterålen Regionråd Referat møte Vesterålen Regionråd Referat møte 17.september Vesterålen Regionråd Referat møte 15.oktober Presentasjon av borgerundersøkelsen Heva ref møte Valnesfjord Helsesportsenter konf. Fritid for alle - Alstahaug utviklingsplan S.Sjøen sentrum - Nfk Vannregionutvalget Forslag til planprogram - HHB Søknad om støtte til utvikling av studie - Nfk tilbakeføring av RDA-midler tildelt NIVI rapport Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

4 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 66/10 Statskog, forslag til ny organisering, næring og friluftsmuligheter. Orientering v/ Wenche Hjelmseth, og Tare Steiro Helgeland Regionråd er blitt kontaktet av Statsskog fordi de ønsker å orientere om Statskog og Statskog på Helgeland, om omorganisering som er på gang og hvilke tilbud og muligheter som fins på statens grunn, både tilknyttet jakt, fiske og friluftsliv, samt nærings- og arealutvikling og samarbeid. Orientering v/ Wenche Hjelmseth, Regionleder Helgeland og Tare Steiro seniorkonsulent Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

5 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 67/10 Kultursatsinger i Nordland fylkeskommune v/ Marit Tennfjord Partnerskapsprogrammet for Helgeland Regionråd har fokus på kultur. Det blir gjennomført mange kulturtiltak hvert år. En av utfrodringene er forankring av tiltakene etter prosjektperioden. Kultur er et vidt begrep og har stor betydning for attraktiviteten og omdømme. Helgeland Regionråd ønsker en orientering om prioriteringene og satsingene til fylkeskommunen. Orientering av Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

6 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 68/10 Helgeland Olje- og gassutvalg. Orientering v/ leder Stig Sørra Helgeland Olje- og gassutvalg har i møte den 18.oktober vedtatt og sende ut felles sak til alle kommunene på Helgeland vedrørende generell fordeling av eiendomskatt. De har og startet arbeidet med strategiplan og handlingsplan. Sak Drøftinger: Fordeling av inntekter fra eiendomsskatt Vedtak: Helgeland Olje- og Gassutvalget ber kommunene på Helgeland ta stilling til solidarisk fordeling av eiendomsskatten. Det skal utarbeides et saksfremlegg om felles prinsipiell enighet om fordeling av eiendomsskatten iht. ilandføring. Dette oversendes kommunene for behandling i Videre utredning og vurdering av ulike modeller vil bli utarbeidet på grunnlag av vedtakene i kommunene. Sak Strategi og handlingsplan for Olje og gass utvalget. Vedtak: 1. Det opprettes en arbeidsgruppe sammensatt av næringsselskapene og sekretariatslederne som får i oppdrag og lage utkast til strategier og handlingsplan i samsvar med tidligere drøftinger og uttalelser fra HOG. Arbeidsfristen settes til Strategiplan drøftes i olje gassutvalget før den sendes til regionrådene. 3. Strategiplanen skal samhandle med Nfk sitt arbeide innen olje- og gass. Det er viktig at regionrådet er orientert om arbeidet i utvalget. Dette gjeld både forankring, oppfatning av olje- og gassutvalgets arbeidet, og muligheten til og komme med innspill. Orientering v/ leder Stig Sørra. Innstilling Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning.. Vedtak

7 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 69/10 Transportplan Helgeland, samarbeid med Sør-Helgeland fellesmøte på Forvik den 7.desember Helgeland Regionråds vedtak i sak 71/09- Transportplan Helgeland fase 2. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av: 1. Leder: Arnt Frode Jensen, Herøy 2. Nestleder: Aina Willumsen, Træna 3. Næringslivsrepresentant Knut Petter Torgersen, utpekt av MON 4. Næringslivsrepresentant Tor Henning Jørgensen, utpekt av HALD 5. Sekretariatsleder Helgeland Regionråd Leder og nestleder inngår i felles styringsgruppe for alle tre regionrådene. Helgeland Regionråd har kontaktet de andre regionrådene på Helgeland når det gjeld samarbeid. Sør-Helgeland har vedtatt at de ønsker å samarbeide om saker som har betydning for deres område. Når det gjelder Indre Helgeland har vi ikke mottatt noe vedtak, men har fått opplyst at de ikke ønsker å samarbeide når det gjelder Transportplan Helgeland fase 2. Sør- Helgeland har ikke valgt noen representanter til dette arbeidet, og alle ordførerne er innkalt til møte. Selv om Helgeland Regionråd har valgt Arnt Frode Jensen og Aina Willumsen til representanter ønsker vi å invitere med alle ordførerne til oppstartmøtet. Agenda på møtet er prioriteringer av tiltak og utarbeiding av handlingsplan for Møte er den 7.desember på Forvik kl Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak Fra Helgeland Regionråd møter:

8 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 70/10 Møteplan for første halvdel Helgeland Regionråd har rundt 6 styremøter pr år + årsmøte. Det er som oftest 3 møter i første halv år, og årsmøte før utgangen av juni. Fylkestingets møteplan våren 2011: Møtested: Fauske Hotell, Fauske Møtested: Thon Hotel Lofoten, Svolvær Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana Andre møter 1.halvdel Møte med Nordlandsbenken i Bodø Nord i Sør er i Oslo den 12.januar Nordlandskonferansen Kystberedskapskonferansen på Helgeland Ordførerne skal møtes i Oslo februar Helgelandskonferansen i Mosjøen KS ordførerkonferanse Olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen Innstilling: Møteplan for Helgeland Regionråd våren Herøy Oslo ,2011 Rødøy (start torsdagsmorgen) Fylkesting. Møtested: Thon Hotel Lofoten, Svolvær Møte i mai blir lagt til Helgelandskonferansen Årsmøte onsdag 22 og torsdag 23 juni, Alstahaug Vedtak:

9 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 71/10 Havnesamarbeid, orientering om prosessen v/ Ørn Grahm. Helgeland Regionråd og Ørn Grahm har inngått avtale om utredningsarbeid med sikte på å få utredet/ etablert et interkommunalt havnesamarbeid mellom kommunene: Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Træna og Rødøy. Følgende betingelser gjelder: Arbeidsomfang Bakgrunnsrapport Forslag til avtale/vedtekter Tiltak for gjennomføring etter at IKS er gjennomført Bakgrunnsrapport Innholdet av bakgrunnsrapporten fastlegges i drøftelser mellom partene på bakgrunn av brev fra Helgeland Regionråd til Ørn Grahm av 28. juni 2010 og brev fra Ørn Grahm til Helgeland Regionråd v/havnefogd Evy W. Hesjedal av 24. mars 2010 samt brev fra Ørn Grahm til Helgeland Regionråd v/prosjekt havnesamarbeid av 25. juli Arbeidsmetode Møte m/ representantene i styringsgruppen ved oppstart av arbeidet. På dette møtet utdypes og drøftes detaljer i arbeidet. Å identifisere hvilke havnemessige ressurser i form av infrastruktur, utstyr og personell den enkelte havn/kommune kan stille til disposisjon for et eventuelt interkommunalt havnefellesskap, og hvilket trafikkgrunnlag den havn har og kan påregne i fremtiden. Møter med kommunene. Varighet Det er vankelig å fastsette varighet pga forankring og prosessene ute i kommunene. Intensjonen er at en skal være ferdig ved utgang av Orientering v/ Ørn Grahm. Innstilling Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning.. Vedtak

10 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen Vefsn kommune november 2010 Sak nr 72 /2010 Regularitet hurtigbåtene Problemer Trænaruta Vedlagt følger utskrift av vår styresak 15/2007 Ny motor MS Helgeland Som det fremgår ble det allerede da pekt på at det ble konstatert driftsforstyrrelser med båten og som det ble understreket dette har sammenheng med den slitasje maskineriet har vært utsatt for gjennom den 10 års perioden som var gått. Beklageligvis ble vår anmodning om nye motorer/nytt fremdriftsanlegg ikke etterkommet. Dette har ført til betydelige problemer med å opprettholde avtalt ruteproduksjon noe som skaper uholdbare forhold for passasjerer og næringsliv. I tillegg påføres mannskapet betydelig økt press. Innstilling: Helgeland Regionråd viser til vedtak i sak 15/2007 og forsterker kravet om at M/S Helgeland må få nytt maskineri med nye og større motorer så snart som mulig. Det kan ikke aksepteres at dette stilles i bero i påvente av nytt anbud i denne ruta. Vi ber likevel om at anbudsinvitasjon sendes ut så snart som mulig slik at ny båt kan komme på plass. Vi ser ikke at det her er nødvendig å vente på avklaringer i andre hurtigbåtruter. I påvente av anbud må det derfor inngås ny avtale med Veolia hvor kostnader til det nye maskineri inngår. Selv om disse kostnadene vil bli betydelige må dette gjøres. Trænasamfunnet har et selvsagt krav på å sikres tilfredsstillende rutetilbud. Dersom nyforhandlet avtale inngås for eksempel for to år vil også restverdien av båten være høyere enn uten nye motorer noe som vil redusere de årlige merkostnader. Nordland Fylkeskommune har etter vår vurdering et betydelig ansvar for å sikre en god løsning ettersom det ikke har skjedd opprusting av båten eller at nye anbud ble lagt ut som forutsatt. Imidlertid har også Veolia et stort medansvar. Selskapet har inngått en avtale med NFK om ruteproduksjon i dette sambandet. Det er derfor en forutsetning at selskapet gjør sitt ytterste for å sikre den produksjon det får betalt for. Selvsagt er det slik at sikkerhet må komme i første rekke og at værmessige forhold av og til stopper mulighetene for å kunne betjene sambandet. Trænaruta er svært krevende, og selskapet har derfor etter vår vurdering plikt til å sette inn reservebåt som kan betjene sambandet like godt som MS Helgeland. Å sette inn Thorolf slik det gjøres i dag er ikke tilfredsstillende. Ved siden av at denne båten ikke på langt nær har de samme egenskaper som MS Helgeland medfører bruken av Thorolf at området båten egentlig skal betjene (Herøy- Vega) også får et forringet tilbud. Selskapets praksis skaper med andre ord en tap tap situasjon Vi krever derfor at under planlagt og uventet verkstedopphold for MS Helgeland må det settes inn reservebåt som er egnet til å betjene sambandet. Vedtak:

11 Vedlegg sak 15/2007 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Tjøtta 8.-9.mars 2007 Sak nr. 15/2007 Ny motor M/S Helgeland M/S Helgeland ble satt i ruteproduksjon i Trænaruta i Båten ha svart godt til forventningene/kravene som stilles til denne ruta, og har også i dårlig vær stort sett klart å opprettholde produksjonen. Båten eies og drives av trafikkselskapet Helgelandske som nylig har fått forlenget dette ruteløyvet frem til Den økonomiske rammeavtalen med Nordland Fylkeskommune utgår i 2008, og må da forlenges/reforhandles. I den senere tid er det konstatert driftsforstyrrelser med båten noe som åpenbart kan ha sammenheng med den slitasje maskineriet har vært utsatt for gjennom den 10-års periode som er gått. Dette har medført stans i ruta, og den reservebåt som til tider har vært benyttet har ikke vært like velegnet til å betjene ruta på samme gode måte som M/S Helgeland. Ved planlagte stans er likevel dette forhold i den senere tid tilfredsstillende ivaretatt. Imidlertid vil nye motorer gi økt sikkerhet for at ikke planlagte stans inntrer. Likedan er det fr flere hold uttrykt ønske om større fart i ruta noe som også betinger nye motorer. Også miljømessige hensyn tilsier nye motorer idet disse forutsettes å forurense mindre enn dagens. Helgelandske har innhentet tilbud som konkluderer med at nye motorer med tilleggsutstyr / nødvendige tilpasninger vil koste omkring 14 mill.kr. Sett i forhold til hva ny båt noe om vil være et alternativ koster, må dette kunne betraktes som en svært rimelig investering. Både for de reisende, Nordland Fylkeskommune og Helgelandske kan vi her slå fast at vi står overfor en vinn - vinn situasjon. Innstilling; Helgeland Regionråd understreker betydningen av at Trænaruta betjenes av en hurtigbåt som tilfredsstiller de helt spesielle krav den rute stiller. Særlig kan de værmessige forhold være en betydelig utfordring. M/S Helgeland har vist seg å være en svært velegnet båt. Båten er imidlertid 10 år gammel, og for at den skal kunne tilfredsstille krav til driftssikkerhet og økt fart er det behov for nye motorer/nytt fremdriftsanlegg. Også i forhold til økte miljøkrav vil nye motorer gi gevinster idet det forutsettes mindre forurensningsutslipp. Helgeland Regionråd ber derfor om at det igangsettes drøftelser mellom Nordland Fylkeskommune og Helgelandske for å få en tilfredsstillende løsning. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt

12 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 73/10 Human-Etisk Forbunds ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten Human-Etisk Forbund har bedt om å få informere kommunene om deres ønske om tilgang til livssynsnøytrale seremonirom. Behovet for offentlige livssynsnøytrale seremonirom er vektlagt i regjeringas Soria Moriaerklæring og i alle partienes Stat/kirke-forlik av 10. april Flere partier har det med i sine valgprogram. For Human-Etisk Forbund er det et spørsmål om å realisere disse målene. Nylig nedsatte Kulturdepartementet et eget utvalg for tros- og livssynspolitikk. De skal nå i gang med et arbeid for å se på religions- og livssynspolitikken samlet. Som en del av denne utredninga forventer vi at det også vil komme føringer på hvordan statskirkeforliket kan realisere målsettinga om å dekke behovet for seremonirom. Orientering v/ Leonid Rødsten d.e. Innstilling Styret i Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak

13 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 74/10 Lokalpressens rolle som samfunns- og omdømme bygger. I Helgeland Regionråds område har vi to lokalaviser. Pressen har stor innflytelse og er en viktig medspiller i bygging av omdømme, og troverdigheten i politikkutviklingen, Innlegg ved / Geir Glad i HA og Morten Hofstad i HB. Innstilling Helgeland Regionråd er opptatt av den rollen og innflytelsen pressen har, og ønsker en positiv og god dialog med pressen.. Vedtak

14 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 75/10 Møte med Nordlandsbenken i Bodø den 4.jaunar. KS inviterer regionrådene i Nordland til møte med Nordlandsbenken den 4.januar i Bodø. Regionrådene må selv ta kostnadene med møtet, men KS inviterer til lunsj. Hvert regionråd kan fremme to saker hver. Fylkesstyre i KS vil også fremme noen saker. Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling.. Vedtak Helgeland Regionråd vil fremme disse sakene, som fremmes av: 1 2

15 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Mosjøen, Vefsn november 2010 Sak nr. 76/10 Slepebåt beredskap langs kysten, orientering v Nils Jensen, Polaryngel AS. Polaryngel AS v/ Nils Jensen har kontaktet lederen i Helgeland Regionråd, Ivan Haugland. De ønsker å orientere Helgeland Regionråd om slepebåt beredskapen på Helgeland. De ber regionrådet diskutere saken og gir uttrykk for sitt syn for behovet for styrket slepebåtberedskap i regionen. Polaryngel AS er et selskap tilhørende i Dønna kommune. De ønsker å utvikle selskapets kapasitet slik at de er i posisjon for å tilby denne tjenesten i vår region. Ved å anskaffe fartøy med tilstrekkelig kapasitet og bygge opp intern kompetanse vil de posisjonere seg for å kunne være tilbyder ved fremtidige beredskapskontrakter. Fartøyet som nå anskaffes, vil i hovedsak selges inn i bukseringsmarkedet i regionen. Fartøyet vil med sin tilstedeværelse kunne rekvireres i akutte situasjoner og på den måten fra første dag utgjøre en faktisk styrking av beredskapen. Orientering v/ Nils Jensen Polaryngel AS Innstilling Helgeland Regionråd er opptatt av god beredskap langs kysten, og tar informasjonen til orientering. Vedtak

16 Vedlegg sak 76/10 Slepebåtberedskap Statens slepebåtberedskap i Nord-Norge Kystverket er tildelt av Stortinget ansvaret for slepebåtberedskapen i Nord-Norge, basert på St.prp nr.6 og St.prp nr.1 tilegg nr.10. I hovedsak innebærer dette at det skal stasjoneres slepebåter i nordområdene som skal kunne rykke ut og holde igjen skip som kommer i ukontrollert drift. Dette for å hindre at disse ikke skal kunne forårsake en større miljøskade som oljeforurensning og lignende. Slepebåtberedskapstjenesten i Nord-Norge utøves i tett samarbeid med Forsvaret (Landsdelskommando Nord- Norge (LDKN) og Kystvakten), og er en del av en god og forsvarlig kystberedskap. Målsetningen med slepebåtberedskapstjenesten er at det i størst mulig grad skal være tilgjengelige taubåtressurser i de definerte sonene. Fartøysressursene skal disponeres etter et koordinert oppdaterte situasjonsbildet. Basert på dette bildet skal det være tilstrekkelig og tilgjengelig slepekraft innenfor en slik avstand at det er tilstrekkelig tid til å sette sleper om bord på et ukontrollert driftende fartøy og hindre det i å skape en forurensningssituasjon. Drift Kystverket Troms og Finnmark, ved Sjøtrafikkavdelingen i tett samarbeid med LDKN, har ansvaret for driften av oppdraget med overvåking av risikotrafikken. Vardø VTS er på vegne av Kystverket Troms og Finnmark, ansvarlig for den operative driften av slepebåtberedskapstjenesten. Dette innebærer fullmakt til umiddelbart å beordre fartøyene til aktuelt område hvor det er observert avvik på skipstrafikk som ikke forventes å la seg korrigere. Statistikk Som et ledd i det omfattende samarbeidet mellom Forsvaret og Kystverket, utarbeider Forsvaret risikolaststatistikk for transport av oljeprodukter fra det nordlige Russland. Tallene vil månedlig bli presentert i oppdatert form på Dekningsområde for hver slepebåt: 2 båter sommer, 3 båter vinter. Klikk for å forstørre. Slepebåtøvelse utenfor Finnmarkskysten. (foto: Allan Klo) KV Harstad. Kystvaktens tilskudd i Statens slepebåtberedskap i N-Norge. (foto: Kystvakten)

17 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr.77 /10 Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland Fra ordfører Arnt Frode Jensen har vi mottatt nedenstående e-post, og der han ber om at saken kommer på dagsorden. I forbindelse med de utfordringer vi har på Helgeland innenfor transport/samferdsel har jeg tenkt på hvordan vi samlet kan komme i mål med en rekke viktige tiltak. Jeg ser at meningene spriker på en rekke områder noe flyplassaken er et bevis på. For å løse samferdselsutfordringene må vi se ting i sammenheng. Vi må se hele Helgeland samlet, sør, midt og nord. Etter mitt syn er den beste måten å gjøre dette på at vi ber Nordland fylkeskommune ta kontakt med regjeringen om å igangsette en Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland. Konseptvalgutredning er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter og løse behovene på (konsepter). Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på og beslutte om man skal starte planleggingen etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evnt reguleringsplan). KVU består av fire hoveddeler: 1. Behovsanalyse 2. Strategidokument (mål) 3. Kravdokument 4. Alternativ analyse De tre første delene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov og konklusjon av viktigste behov. Dette danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle. I fjerde hoveddel utvikles ulike konsepter. Konseptene vurderes i alternativanalysen i forhold til måloppnåelse og gjennomgås i en samfunnsøkonomisk analyse. Ved utarbeidelse av KVU vektlegges en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten sendes ut på høring. Konseptvalgutredningen underlegges en ekstern kvalitetssikring(ks1). Samferdselsdepartementet er ansvarlig for denne. Endelig beslutning om valg av konsept og oppstart av planarbeidet tas av regjeringen. Jeg synes dette er en måte å gå fram på som vil fremme de forskjellige prosjekt i et helhetlig perspektiv. Det gjelde seg flyplass, undersjøiske tunneler, fergesamband og andre utfordringer. Jeg melder derfor denne saken til første styremøte i regionrådet (18 og 19 november). Vurdering: Det foreslåtte tiltak virker å være en god måte å nærme seg ulike problemstillinger innenfor infrastrukturområder.

18 En forutsetning for å få dette arbeid igangsatt foruten å få positiv forankring i Nordland Fylkeskommune er at de øvrige regionråd/kommuner på Helgeland vil delta i et slikt arbeid. Arbeidet må også koordineres i forhold til det videre arbeid med Transportplan Helgeland eventuelt inngå som en del av dette arbeidet. Innstilling: Helgeland Regionråd er positive til å få igangsatt Konseptvalgsutredning (KVU) for Helgeland. I en første fase vil Helgeland Regionråd be om samarbeid med Nordland Fylkeskommune for å få arrangert en konferanse for Helgelandskommunene med sikte på å få oppslutning fra alle til å delta i et videre arbeid. Konferansen må konkretisere målet for arbeidet. Likedan må det oppnevnes styringsgruppe. Styringsgruppen må ta stilling til hvorledes det videre arbeid skal organiseres/administreres. Vedtak:

19 Vedlegg sak 77/10

20

21 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 78 /10 Nedleggelser ligningskontorer I brev av 1.november d.å. fra Skatteetatens Landforbund blir vi gjort oppmerksom på at skatteetaten alene skal få fullmakt til å legge ned små skattekontor. Landsforbundet som organiserer ansatte i skatteetaten er sterkt kritiske til at etaten alene skal få fullmakt til å legge ned små skattekontorer. Dette kan dreie seg om et stort antall kontorer. Av våre kommuner er det Herøy som kan bli rammet av slik nedleggelse. I tillegg vil Nesna, Sømna og Brønnøy være i faresonen. Jeg finner det ytterst betenkelig at etaten selv og alene skal avgjøre strukturen på ligningskontorene. Innstilling: Helgeland Regionråd er sterkt kritiske til at Skatteetaten alene skal ha fullmakt til å legge ned små skattekontorer. Etter foreløpige anslag er det tale om å legge ned 126 kontorer med 4 eller færre ansatte. Dette vil bety dårligere servicetilbud til befolkningen i store deler av landet. Det var en forutsetning at eksisterende kontorstruktur skulle videreføres i forbindelse med reorganiseringen i 2008 hvor de såkalte distriktskontorene var helt sentrale. Dette var kontorer som etter god prosess både politisk og av etaten selv ble etablert for å dekke blant annet publikums og etatens behov for tilstedeværelse. Vi ser selvsagt at endringer i behov også kan føre til endringer i antall kontorer o.lign. Vi kan imidlertid ikke akseptere at etaten selv og alene skal få fullmakt til å legge ned kontorer. Tidligere praksis med at berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjonene skal være partnere i en slik diskusjon må videreføres. Ny organisering bør uansett ikke finne sted før det gjennomføres en evaluering av den organisering som nylig har vært gjennomført. Vedtak:

22 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 79 /10 Informasjon om firma Anny Kristines selvutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik Anny Kristine Valvik har gjennom ordfører Jann Arne Løvdahl forespurt om å få gi informasjon og presentasjon av firmaet sitt. Hun ønsker å få muligheten til å gjøre firmaet raskere kjent på Helgeland. Anny Kristine Valvik tilbyr blant annet coaching, personalveiledning, organisasjonsutvikling, selvhjelpsgrupper, psykodramaterapi og andre oppdrag på forespørsel. Det som er mest spennende og nyskapende er at hun bruker psykodramametoden på alle områder. Den bygger på kreativitet og spontanitet. Den kan med fordel benyttes til relasjon og nettverksbygging og konfliktløsning. Skape gode møter og godt arbeidsmiljø. Psykodramametoden benyttes i veiledning, terapi, teater, og organisasjonsutvikling. Orientering v/ Anny Kristine Valvik Innstilling: Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering. Vedtak:

23 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Mosjøen november 2010 Sak nr. 80 /10 SMISO SMISO Nordland er et tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Vi er ikke en erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men et supplement. SMISO ønsker å fremme vekst og utvikling gjennom å bidra til at den enkelte kan bli i stand til å sette ord på sin virkelighet. Grunntanken er å ha egeninnsats som basis. Senteret ønsker å oppnå vekst og utvikling gjennom å bryte hemmeligholdelse og dele erfaringene med andre. SMISO Nordland jobber med temaer som incest / seksuell misbruk / seksuelle overgrep / vold. Vi er et støttesenter som skal gi hjelp / støtte / råd / veiledning. Vi dekker hele Nordland fylke, det vil si regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og kommunene Alstahaug / Sandnessjøen, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy / Brønnøysund, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana / Mo i Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn / Mosjøen, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan / Svolvær, Øksnes. Innstilling Helgeland Regionråd tar den framlagte informasjonen til orientering.. Vedtak

24

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet)

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet) Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært årsmøte 2013 i Helgeland Regionråd. Sted: Træna Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 12.juni kl. 16.30 ankomst

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Protokoll. MØTETIDSPUNKT: Mandag 10. februar Start tidspunkt. Kl. 11.00 15.45 MØTESTED: Sentrums Næringshage Etter møtet var det middag på Lilletorget DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk ~, \ Vår dato: Vår referanse: Deres dato: vi i 10.06.2015 15/30188 Deres referanse: FYLKESKOMMUNE Org.nr: 964 982 953 'WM W /fb 22:33:25 8805 SANDNESSJØEN Høring planprogram - Regional fylkes sender med

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet?

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Helgelandskonferansen 2014 Mosjøen 10.april Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse

Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse Godkjenning vannverk Nordland fylkeskommune Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse Prosjektet Årsaken til manglende godkjenning er i få tilfeller manglende kvaliteten på vannet

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dato 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Fylkesrådets bestilling Tilby gode samferdselsløsninger langs Nordlandskysten tilpasset fylkeskommunens

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering

Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering Komm. nr. Navn (kommune) År Dr./Prosj. Beskrivelse Innv. skj.midler 1804 Bodø 2011 Prosjekt Familiesenterutvikling fase 2 260 000,00 1804 Bodø 2011

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:00 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Innkalt: Marmelkroken, Bø i Andøy (Oppmøte på

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5419 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/1370 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012 VALG

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Komite for næring Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 19 801 840,- til kommunale næringsfond i 2011, fordelt med kr 11 100

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Uke Sekretær Mandag 10 03.03.14 Mandag 10 03.03.14 11.00 114 Vega Vega Havhotell, Vega 20.00 111 Sømna Sømna Kro og Gjestegård,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer