Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe"

Transkript

1 Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe

2 Hjemmetjenesten ringer mandag morgen Fru A kom hjem fra Aker torsdag. Hun har langtkommen KOLS, angst og osteoporose. Hun har smerteplaster på grunn av brudd i ryggen Måtte innlegges på grunn av forvirring på grunn av for høy dose smertemedisin Pasienten har fått nye medisiner for angst, men vil helst skifte tilbake til de beroligende medisinene hun hadde før Kan hun det? Det er gitt beskjed om at hun må kateteriseres hver dag, men hun klarer å tisse selv. Kan man slutte med kateter? På medisinlisten står ikke lenger vanndriveren, kan det være riktig? Fastlegen blir svar skyldig. Visste ikke at pasienten hadde vært innlagt Jakten på epikrisen starter

3 Mange alvorlige sykdommer Behandlerne samarbeider ikke Mann 50 år, bor alene Schizofreni. Behandles etter vedtak om tvang Insulinkrevende diabetes mellitus Alvorlig hudlidelse Multippel sclerose som forverres Behandlere: Alna DPS Diabetes poliklinikk Aker Hudpoliklinikk Rikshospitalet Privat hudlege Nevrologisk poliklinikk Ullevål Fastlege

4 Hvilke endringer jobber PKO for? Forandringer i planer rapportering drift, rutiner, samarbeidsformer økonomi kunnskap, innsikt kultur, respekt, maktbalanse henvisnings- og epikrisekvalitet, som er et resultat av PKO s nærvær på sykehuset, og som bedrer behandlingskvalitet og forløp

5 Hvem ønsker vi å snakke med Ledelsen direktør, Nøkkelpersoner, f. eks innen IKT og informasjon klinikksjefer avdelingsoverleger/ledere Andre samhandlere Sykehuskolleger som står med begge bein i klinisk hverdag, slik vi gjør selv Fastlegene og kommunehelsetjenesten

6 Aker universitetssykehus har 6 klinikker Medisin Kirurgi Psykisk helse Rus og avhengighet Endokrinologi Urologi Aker har ikke Barn Gynekologi/obstetrikk Nevrologi Rheumatologi Øye ØNH Hud

7 Praksiskonsulentene på Aker Bente Thorsen (Leder) 30% fra mars 2005 Alf Kimsås Medisinsk klinikk 20% fra sept 2005 Eivind Myhre Kirurgisk klinikk 20% fra sept 2005 Eivind A Wik, Klinikk for psykisk helse (Alna DPS) 20% fra 2007 Katrina Tosterud, KRA (LAR ØST) 20% fra juni 2008 Søkt: Stilling 10% Follo BUP Søkt: Stilling 10% Follo DPS

8 I starten: Skepsis til PKO blant leger på sykehuset Om fastleger kan ha noe å tilføre sykehuset? Nei. Hva skulle det være? Dere får komme tilbake når dere har noe Jeg er imot hele ordningen. Sykehuset har viktigere ting å bruke penger på enn dette her Vi samarbeider hele tiden. Dette feltet trenger ikke særskilt fokus. Dere må bare få fastlegene til å skrive skikkelige henvisninger

9 Frie konsulenter eller ansvarlige deltagere? Første leder (fagdirektør) rådet meg til å skjerme PKO, ikke bli for tungt involvert i sykehusets drift, for å: Beholde fri stilling Kunne drive små egne prosjekter Ikke bli forbrukt i saksbehandling I starten holdt jeg derfor litt avstand til sektorkoordinator og andre som drev med samhandling Fagdirektøren hadde ansvar for mange områder og dårlig tid til PKO Dette førte til isolering og vansker med å komme inn i beslutningsdyktige fora

10 I 2006 ble PKO del av nettverk for samhandling Nettverket ble ledet av en senior sykepleier som hadde vært med å etablere de første samarbeidsavtalene med bydeler og kommuner. Deltagere i nettverket: Sektorkoordinator somatikk Sektorkoordinator psykisk helse Leder i koordinerende enhet for rehabilitering PKO v/praksiskoordinator. PKO begynte å delta med innlegg i samarbeidsforum og på fagdager med bydeler og kommuner

11 Høst 2006: Praksiskoordinator vikar som leder av nettverket. Uttalt protest fra de øvrige deltagerne i nettverket Motarbeidet og personlig trakassert av en av deltagerne. Parkert av direktøren, fikk ikke svar på henvendelser Skulle jobbe med å reforhandle samarbeidsavtalene. Det var umulig uten dialog med direktøren Jeg vurderte å si opp stillingen Da fikk jeg en samtale med direktøren. Det ble en forandring

12 På tross av vanskeligheter Vi fikk samhandlingsnettverket, medisinsk klinikk og direktøren med på å etablere et pilotprosjekt: Samhandling om innleggelser for pasienter med stort omsorgsbehov.

13 Samhandling ved innleggelse av pasienter med stort omsorgsbehov Pilotprosjektet ble gjennomført i Vi kartla innleggelser for 50 av hjemmetjenestens brukere 50 som ble innlagt fra sykehjem Funn: - Ca 30% av innleggelsene kunne vært unngått ved bruk av enkel diagnostikk og behandling i primærhelsetjenesten - Ca 50 % av pasientene kom direkte til sykehus med ambulanse, uten vurdering av lege Funnene er brukt som handlingsgrunnlag i nye samhandlingsprosjekter på sykehuset

14 Ny fagdirektør uttrykte støtte til PKO og omtalte ordningen positivt, men hadde liten tid PKO fortsatt del av nettverk for samhandling, løst i formen og med uklart mandat. Parallelt: P koordinator sitter i prosjektgruppe med IKT. Aker starter opp med elektroniske epikriser P koordinator blir medlem av kvalitetsutvalget Aker får ny informasjonsdirektør, som definerer fastleger som en viktig målgruppe for informasjon. Akersaker etableres

15

16

17 Adresser til alle fastlegekontor i Oslo og Follo Sortert etter kommune/bydel Kan skrive ut etiketter til konvolutter. Ligger på Akerportalen i Kommunehåndboka

18 Høst 2008: Ny fagdirektør Aker etablerer Enhet og nettverk for samhandling Ledet av sykepleier med leder-erfaring PKO underlagt lederen Ny erfaring: Jeg har en leder som setter av tid til å snakke med meg og forplikter seg til å ivareta PKO s innspill Jeg har kommet ett trinn ned i organisasjonen Enhet for samhandling har laget en felles handlingsplan, hvor PKO s handlingsplan ligger inne som egen lenke PKO samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og lungeavdelingen om et KOLS-prosjekt: Rask i vendinga

19 Praksiskonsulenter med i Akermodellen Ca prostata, nyrestein (Eivind Myhre) Akutt mottaket: Forbedret samhandling mellom sykehus og sykehjem (Alf Kimsås) Rett informasjon til rett instans til rett tid (Bente Thorsen) KRA, redusere behandlingsbrudd (Katrina Tosterud) Avdeling for psykisk helse har hatt sykehusinterne prosjekter

20 Endringer i klinikkene Eksempler Hastetimer på hjertepoliklinikk Hastetimer på lungepoliklinikk Drop in gastroskopi Akuttvurderinger i mottaket Rutiner ved utskrivelse av pasienter som behandles med Marevan Epikrise samme dag fra akuttgeriatrisk avdeling Kortere ventetid på urologisk poliklinikk Lett å bestille time på røntgen Henvisnings- og epikriseprosjekt i Alna DPS og LAR.

21 Fag, samarbeid og nettverk Sykehusleger møter fastleger Kliniske emnekurs med fokus på samhandling 2006: Gastrokirurgi, endokrinologi 2007: Urologi, infeksjonsmedisin 2008: Karkirurgi, psykisk helse/rus Vår: 2009: Ortopedi (Eivind Myhre) Høst 2009: Lungesykdommer (Alf Kimsås) Hospitering og dagsbesøk

22

23 Samarbeid med bydeler og kommuner Samarbeidsavtalene har fokus mot pleie-omsorg, UK meldte pasienter De ivaretar ikke samhandling knyttet til medisinsk behandling (epikriser, medisinlister) Praksiskonsulenten psykisk helse sitter i administrativt forum i BUP og VOP Det er liten kontakt mellom PKO og kommuneoverleger/bydelsoverleger. Vanskelig å få tilgang til møter i allmennlegeutvalg

24 Arbeidsmetoder og strategier Kjenne og bruke sentrale føringer (bestillerdokumenter, driftsavtaler med mer) Surfe på samhandlingsbølgen Skriftliggjøring: Handlingsplaner, rapporter, innspill Presentasjoner på mange arenaer. Gi fastlegen et ansikt og fremme PKO saker Jakte på allianser og være fleksibel Jobbe i og utenfor linjen Ha forståelse for kompleksiteten i å drive sykehus

25 Ropet fra grasrota: Oslo universitetssykehus trenger en overordnet strategi for samhandling knyttet til pasientbehandling!

26 Poliklinikkene er viktige arenaer for samarbeid Sykehuset: Komplisert utredning og behandling Fastlegene: Enklere utredning og behandling Kontroll av stabil sykdom Utvikle modeller for tettere samarbeid og gjensidig beslutningsstøtte mellom behandlerne Poliklinikkene må ha fokus og status i sykehuset

27

28 Eksempler på overordnede prinsipper for samhandling. Nødvendig og tilstrekkelig informasjon følger pasienten i hele forløpet. Kronisk syke pasienter sikres kontinuitet, også i spesialisthelsetjenesten Ved behov for samarbeid og vurdering mellom flere spesialister, samles spesialistene rundt pasienten i stedet for at pasienten sendes rundt mellom spesialistene. Fastlegen involveres om nødvendig i beslutningene. En spesialist har ansvar som koordinator ved sammensatte forløp

29 Utfordringer og dilemmaer Hvordan få fastleger, som ikke er organisert i linjen, inn i forpliktende samarbeid? Er det politisk vilje til å gjøre samhandling lønnsomt? Er fastlegene i stand til å ta sin del av jobben uten ressursøkning? Hvordan skal sykehuset balansere kostbar spisskompetanse, mot funksjonelle, praktiske løsninger? Hvordan skape god kulturer for samarbeid?

30 Fastleger i Aker sektor Område Antall leger Antall kontor Follokommunene Alna Bjerke 17 5 Øvrige Oslo Sum

31 Fastlegene i Oslo har ca konsultasjoner pr år Små endringer i henvisningspraksis får stor konsekvens for sykehuset

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2012. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2012 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møtet med helsevesenet. Gjennom arbeidet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Innhold. Til lands og til vanns, og i lufta med. Enkle grep mot fødselsskader. Flere eldre vil utfordre Helse Øst

Innhold. Til lands og til vanns, og i lufta med. Enkle grep mot fødselsskader. Flere eldre vil utfordre Helse Øst HELSE ØST ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Leder har ordet vi kan være stolte, sier Bente Mikkelsen... 4 Helse Øst 2025 hvordan skal helsevesenet drives?........ 5 Dette er Helse Øst, med organisasjonskart...................

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Årsmelding 2011. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2011. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2011 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Forord Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 29 år hjulpet pasienter og pårørende som har opplevd problemer i møtet med helsevesenet. NP

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 HELSE 0 3 / 2 0 0 6 Å r g a n g 5 E t m a g a s i n f r a H e l s e M i d t - N o r g e Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7 Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 Prosjektstart

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal

Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal Rapport fra Bruker spør bruker i KUPprosjektet i Stjørdal - 2 Rapport fra Bruker spør bruker i KUP-prosjektet i Stjørdal er et Samarbeids prosjekt mellom:

Detaljer