Helse Førde HF Kirurgisk klinikk Ambulansetenesta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Førde HF Kirurgisk klinikk Ambulansetenesta"

Transkript

1 Helse Førde HF Kirurgisk klinikk Ambulansetenesta Statens helsefilsyn Postboks 8128 Dep 32 OSLO Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Vievegen FØRDE Telefaks: Org.nr: MVA Dykkar ref: Vår ref: 29/282 Saksbeh.: Stian Sægrov, FØRDE, 21/124 tlf: Vedrørande varsel om pålegg kompetansekrav ambulansetenesta Helse Førde Knytt til Statens Helsetilsyn sitt varsel om pålegg etter spesialisthelsetenestelova Førde no sett i verk tiltak skissert som strakstiltak og langsiktige tiltak. 7.1, har Helse Strakstiltak: Enkelte tilsette er tidsavgrensa omplassert mellom stasjonar. Autorisert ambulansearbeidar med andre arbeidsoppgåver er mellombels tilbakeført i ordinær drift og turnus. Helse Førde har starta eit storstilt hospiteringsarbeid slik at alt ambulansepersonell utan autorisasjon har gjennomgått naudsynt sjukehushospitering før slik at alle krava i NOU 76:2 er oppfylt. Sjå vedlegg 3. Ambulansar i beredskap eller vakt der helsepersonell manglar formalkompetanse vert bemanna med kvalifisert helsepersonell frå andre ambulansestasjonar eller innleige utanfor Helse Førde. Ved ambulansestasjonane Lavik og Vik er det nokre nytilsette ambulansearbeidarar med autorisasjon. Ambulansar i beredskap eller vakt der vi ikkje greier å oppfylla formalkompetansekrava vert tatt ut av drift og oppgåvene løyst ved flåtestyring frå AMK Innan 31.desember 21 vil Helse Førde rapportere plan for drifta i januar 211 på same skjema som plan for drifta desember 21. Parallelt med dette vil vi også rapportere gjennomført drift med omsyn til formalkompetanse for kvar ambulanse i beredskap / drift t for desember 21. Vi sender gjerne tilsvarande plan og driftsoppsett dei første månadane for å synleggjere at Helse Førde prioriterer å fylgje myndigheitskrava i tråd med 517 i akuttforskrifta. Langsiktige tiltak: Arbeidstidsordningane ved nær alle stasjonar er no sagt opp for å organisere ambulansetenesta slik at ambulanseeiningane vert større. Sjå vedlegg 4 og 5. Ved ei slik endra organisering vert det enklare å sikre riktig kompetansesamansetting i grunnturnus, sjukdom og ferie på alle ambulansar. Slik kan personellet sirkulere på fleire stasjonar. Samstundes vert det skapt og sikra eit betre fagmiljø som betrar rekruttering og sikrar vedlikehald av realkompetanse. Helse Førde vurderer tal dag- og døgnbilar. Vi oversender ny kompetanseoversikt når sjukehushospiteringa er avslutta i veke Kompetanseoversikt, Helse Førde Ambulansetenesta pr 29. november 21

2 Sjå vedlegg 1 og 2. Helse Førde vonar med dette å ha formidla tlltak for å drive tenesta i tråd med nasjonale forskriftskrav Med helsing Olav Hesjedal Avdelingssjef akuttmedisin Helse Førde Stian Sægrov Ambulansesjef Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Kompetanseoversikt over tilsette i ambulansetenesta pr 29.november 21 Bemanningsplan for desember 21 Plan for sjukehushospitering personell 2 Oppseiing av arbeidstidsordningar ambulansetenesta Helse Førde Møtereferat informasjonsmøte omorganisering av ambulansetenesta Kopi: Helse Vest RHF

3 Askvoll Tilsettingsforhold: Fast Solheim Arild Bjånes Strømmen Magne Osland Onar Sjukepleiar Ask Kjersti 1 zwe Vaksenlærling Tilsettingsforhold: Vikar Ambulanseassistent Nedrebø Svein 1 28 Aasen Linda 26 Autoriserte Fagarbeidarar i Askvoll 3 av 6 Tal Årsverk i Askvoll 5 Tal fast tilsett ersonell i Askvoll 5 Ambivanseisenesa Heise Førde den. desen;bes- 2

4 Balestrand Tilsettingsforhold: Fast Ambulanseari/eiciff Nokken Jonny Høyvik Anita Nyland Ambulanseassistent Fames Hildur Liv 5 21 Høyvik Ina Nyland Avlegg fagprøve i Jan 211 Lee Ole Jørgen Avlegg fagprøve 211 Autoriserte Fagarbeidarar i Balestrand 2 av 5 Tal ikrsverk i Balestrand 4 Tal fast tilsett ersonell i Balestrand 5 ArnbufansEd:eneda Hese FØrde de dese;--d-ef 2

5 Bremanger Tilsettingsforhold: Fast Jakobsen Peder Svarstad AIf Magne Jørgensen Marte Christine Vaksenlærling Nesje Anne Mette Autoriserte Fagarbeidarar i Bremanger 2 av 4 TaI Arsverk i Bremange 4 Tal fast tilsett ersonell i Breman e 4 Ambul2mseenesta Heise Førde den desemder 26 : Side 3 av 25

6 - I Eid Tilsettingsforhold: Fast Tilsettingsforhold: Vikar Ambulanseassistent Haugen Ove 28 Hjelle Jorun Iren Autoriserte Fagarbeidarar i Eid 9 av 11 Tal Årsverk i Eid 1 Tal fast tilsett ersonell i Eid 1

7 Fjaler Tilsettingsforhold: Fast Systad Dagmund Bungum Vegard Løseth Geir Ame Fagutviklar Friis Hilde Avlegg fagprøve 211 Helle Øyvind Vaksenlærling Sjukepleiar Langø Lene Vaksenlærling Autoriserte Fagarbeidarar i Fjaler 3 av 6 Tal Årsverk i Fjaler 5 Tal fast tilsett ersonell i Faler 6 He.sE2 Eø:-de den : desemder 2O2 Sdn 5 en 25

8 I I I IIP Florø Tilsettingsforhold: Fast Nordstrand Egil Johan Ellingsund John Andor Fjellro Leif Johnny Mikalsen Cecilie Mereth Orheim Eva Solibakke Unni Fjellro Gunvor lysne Bemtsen Bjøm Øjelid Lennart Anestesi-Intensiv Sjp1 Ambulanseassistent Holand Ole Petter Sagevik Geir Sandnes Ann Elisabeth Vaksenlærling Tilsettingsforhold: Vikar Solheim Britt Sissel

9 ' 1 I i. e. Løkkebø Kim 2 21 Nygjerde Anne Grete Aalvik Halgeir NE1 Autoriserte Fagarbeidarar i Florø 11 av 16 Tal Årsverk i Florø 11,5 Tal fast tilsett ersonell i Florø 12 Ambu!ansetenestC Hese Førde den 1. desember 2 (,3 SdE., 7 av 25

10 Tilsettingsforhold: Lærling Lærling Gundersen Christoffer Nei 2 Ars 12erling Ambui,i nsetenesta Hclse Førde den desmbsj 2 Sdc. <,.;

11 Tilsettingsforhold: Vikar Vallestad Elin Mari Ambulanseassistent Haugerøy Ove Johan Autoriserte Fagarbeidarar i Førde 14 av 16 Tal Arsverk i Førde 16 Tal fast tilsett ersonell i Førde 16 Ambuiansetenesta Heise Førde den T. desember 7 : C Scie,-;.=,,,.,' 25

12 Gloppen Tilsettingsforhold: Fast Ainbulansearbeidar Halvorsen Jan-Otto Holden Edel Vanja Opseth Elisabeth Hilde Elisabeth Ande Ambulanseassistent Holden William Tilsettingsforhold: Vikar Savland Anne Randi Borgund Winnie Sjukepleiarstudent Autoriserte Fagarbeidarar i Gloppen 6 av 7 Tal Årsverk i Gloppen 6 Tal fast tilsett ersonell i Glo en 6

13 uan selenesta He:se Førde cien desember 7 Side av 25

14 Autoriserte Fagarbeidarar i Gulen 11 av 13 Tal Arsverk i Gulen 1 Tal fast tilsett ersonell i Gulen Høyanger Tilsettingsforhold: Fast Berg Ola Sandaa Fossen Jan Erik Aardal Renate Kleive Dale Tor Aleksander Kjønås Heidi Iren Tilsettingsforhold: Vikar Kyrkjebø Silje Ambulanseassistent Engdal Kenneth 29 Autoriserte Fagarbeidarar i Høyanger 6 av 7 Tal Årsverk i Høyanger 6 Tal fast tilsett ersonell i Hø an er 6 isec.,n:fsta Heise Førde den T2

15 Lavik Tilsettingsforhold: Fast Jensen Reinert Friis Gunnbjørg Ros Instruktør Henriksen Trond Tennefoss Lina Kristine Sj kepleiar Davik Daniel Jordal Holmedal Fam 1 IQW Ja Autoriserte Fagarbeidarar i Lavik 4 av 6 Tal Årsverk i Lavik 5 Tal fast tilsett ersonell i Lavik 6 AmbuIanseenesta H&se Førde den desember SIde 3 av 25

16 Autoriserte Fagarbeidarar i Luster 6 av 8 Tal Arsverk i Luster 8 Tal fast tilsett ersonell i Luster 8 Ambulansetenesa Heise Førde den desenber 2 Side 2V 23

17 Tilsettingsforhold: Vikar Bentås Sveinung Ambu -denese H.r2se Førde den desedi!::er 2

18 S I I fil IIN Breistøl Kari Autoriserte Fagarbeidarar i Lærdal 9 av 12 Tal Årsverk i Lærdal 1 Tal fast tilsett ersonell i Lærdal 1 Sel je Tilsettingsforhold: Fast Larsen Thor øyvind Søkt autorisasjon Berge Marie Vikene Ambulanseassistent Lunde Janne Tilsettingsforhold: Vikar Sjukepleiar Liseth Nina Renate Autoriserte Fagarbeidarar i Selje 2 av 4 Tal Årsverk i Selje 4 Tal fast tilsett ersonell i Sefe 4

19 Lærling Tilsettingsforhold: Lcerling Sogndal Tilsettingsforhold: Fast I I II NE1 I II I Sjukepleiarstudent Sjukepleiarstudent Fagutviklar

20 Kydgebø Tonje 1 lilsettingsforhold: Vikar Ambulansearbeiclar Overen Gro Olstad Kvammen Glenn Tage 21 Elvagjeng Ingeborg 2_232 Hove Marita Hauge 21 Navarsete Morten Autoriserte Fagarbeidarar i Sogndal 12 av 18 Tal Årsverk i Sogndal 13 Tal fast tilsett ersonell i So ndal 14 P Hese Førde den I -leser ber 7C) S!cie 8 av 25

21 11, Stab Tilsettingsforhold: Fast Ambulansesjef Sægrov Stian Marcinkowsk Tomas Opplæringsansvarleg, Anestesi stud Områdeleiar Gil Leif Magne Kjønàs Harald-Einar Steen Vidar Heggø Kjartan Autoriserte Fagarbeidarar i Stab 6 av 6 Tal Arsverk i Stab 6 Tal fast tilsett ersonell i Stab 6 Amoulansetenesta Helse Førde den i. desember (.) Side F av 75

22 I I Stryn Tilsettingsforhold: Fast Tilsettingsforhold: Vikar midtun Vegard Rake ja Soltid Jonny Ambulanseassistent

23 Olsen Geir Olav 21 Autoriserte Fagarbeidarar i Stryn 11 av 13 Tal Arsverk i Stryn 1 Tal fast tilsett ersonell i St n 1 Svelgen Tilsettingsforhold:Fast Valberg Hege Myklebust Unni Ambulanseassistent Hansen Einar 1 27 Tilsettingsforhold:Vikar Ambulanseassistent Dahl Maria 21 Aaland Cato 1 2_22 Autoriserte Fagarbeidarar i Svelgen 2 av 5 Tal Årsverk i Svelgen 4 Tal fast tilsett ersonell i Svel en 4 Hese :rgrcle cien

24 Vik Tilsettingsforhold:Fast Olsen Lars Andre FjeIIheim Gunnstein 1 21 Hove Nils Ove 1 21 Tilsettingsforhold: Vikar Nummedal Edrit Irene 1 26 VK I eksamen i juni 211 Autoriserte Fagarbeidarar i Vik 1 av 4 Tal Arsverk i Vik 4 Tal fast tilsett ersonell i Vik 4 Ambulansetenesta Heise Førde den desember 2 Side 22 ev 25

25 Arnbulan;etenesta Helse Førde den deembe'r 7 C Side

26 I I I Autoriserte Fagarbeidarar i Vågsøy 6 av 12 Tal Årsverk i Vågsøy 1 Tal fast tilsett ersonell i Vå sø 1 Årdal Tilsettingsforhold: Fast Øren Anne Rachel Øvstetun Anne-Grethe Arnason Kristjan Mortensen Bjørn Søkt autorisasjon Ambulanseassistent Herstad Jens TiIsettingsforhold: Vikar Helle Ørjan Berge Tor Erik Bakken Terje Ambulanseassistent Eidem Ruth L Haukela 1 28 Autoriserte Fagarbeidarar i Årdal 7 av 9 Tal Årsverk i Årdal 6 Tal fast tilsett ersonell i Årdal 6

27 Autoriserte Fagarbeidarar totalt 133 av 188 Tal Årsverk i Ambulansetenesta HF Arnhuiansetenesti Hese Førde den desember 7 Side 2 av

28 Askvoll Person 1 (autorisert amb arb) Lavik Person 2 (NOU m/hosp) amb Sokind WhO5P) Person 1 (autorisert amb arb) Gulen Person 2 (NOU m/hosp) I amtr astr IløYaniter PEOU millosp) Person 1 (autorisert amb arb) Balestrand Person 2 (NOU m/hosp) arob 2 Person 1 (autorisert amb arb) Sogndal Person 2 (NOU m/hosp) Person 1 amb Person 2 (NOtt Person 1 (autorisert amb arb) Lærdal Person 2 (NOU m/hosp) Person 1 amb 2 Whosp) Person 1 (autorisert amb arb) Førde Person 2 (NOU m/hosp) Person1 Flonl Persan mfilosp Person 1 (autorisert amb arb) Svelgen Person 2 (NOU m/hosp) 1 amtr artr) 2 Person1(autorisert amb arb) Gloppen Person 2 (NOU m/hosp) 1 an* Ekl 2 nr/borp Person1(autorisert amb arb) vågsøy Person 2 (NOU m/hosp) Person 1 amb alb) SEUE Person 2 U Person 1 (autorisert amb arb) St Person 2 (NOU m/hosp) Ledige vakter manglande kompetanse personell 1 i Desember 21 Vaktene blir dekka med innleige av nødvendig kompetanse Veke - månad - r > 48 Des Des 21 5 Des Des Des 21 Dag >M T T F L SM TOT F L SM TOT F L SM TO TF LSM TO T F L 5 Dato > Sum Person 1 (autorisert amb arb) Person 2 (NOU m/hosp) arntr SUM Person 1 (autorisert amb arb) 32 SUM Person 2 (NOU m/hosp)

29 Arbeidstakarorganisasjonane Delta, Fagforbundet og NSF Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh.: Stian Sægrov, FØRDE, tlf: /11 21 Oppseiing av turnusplanar ambulansetenesta Helse Førde Viser til informasjonsmøte i Førde og brev frå Statens Helsetilsyn dagsett om varsel om pålegg i høve til manglande oppfylt kompetansekrav, jf 17 i forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. For å sikre ei framtidig drift av tenesta som er framtidsretta og robust til å sikre ei bemanning i tråd med nasjonale kompetansekrav, ser vi oss nøydd til å etablere nye turnusplanar på dei fleste stasjonar. Som kjent vert det etablert eiga arbeidsgruppe beståande av tillitsvalde, vernetenesta og arbeidsgjevar i dette arbeidet for å sikre ein god prosess. Viser til gjeldande protokoll om arbeidstidsordning og seier med dette opp turnusplanane ved fylgjande stasjonar: - Luster - Sogndal - Vik - Gulen - Askvoll - Fjaler - Lavik - Førde - Florø - Svelgen - Dre Bremanger - Stryn - Gloppen - Eid - Vågsøy - Selje Helse Førde vil kalle inn til drøftingsmøte torsdag Kjem attende med meir konkret agenda og skisse for drøfting. Vi vonar gjennom ein god og effektiv prosess vil vere råd å kome i gang med nye arbeidsplanar medio februar 211. Med helsing Stian Sægrov Ambulansesjef Kopi: avdelingssjef verneombod, områdeleiarar, Side 1 av 1

30 1Helse Førde HF Kirurgisk klinikk Møtereferat Føremål: Møtetid: Referent: Møteleiar: Informasjonsmøte om pålegg frå Helsetilsynet Fredag 12. november 21 Anne Vikum Stian Sægrov Deltakarar Namn Stian Sægrov Inger Johanne Sætenes Wenche Sunde Sølvi Erikstad Leif Magne Gil May Helen Hagenes Min Andenæs Anne Vikum Tittel Ambulansesjef FTV TV HVO Områdeleiar Bemanningskonsulent Hospitant HR-rådgjevar Einin Ambulansetenesta Delta Delta Kirurgisk klinikk Nordflord amb.område HR-avdelinga HR-avdelinga HR-avdelinga Nsf og Fagforbundet sine representantar var også innkalla, men møtte ikkje. Innkallinga vart sendt med 3 dagers frist pga. saka sin haste- og alvorsgrad. REFERAT Innhald Stian gjekk igjennom pålegget. Dette er vedlagt referatet. Statens Helsetilsyn har konkludert slik: Statens helsetilsyn varsler med dette at vi vil vurdere å pålegge Helse Førde HF å etablere en bemanning av ambulansestasjonene i Vik, Fjaler, Balestrand, Bremanger og Lavik i tråd med kravene i akuttforskrifiens 17. Helse Førde HF gis med dette en frist på fire 4 uker til å redegjøre til Statens helsetilsyn om hvordan helseforetaket vil sikre at ambulansetjenesten bemannes og drives i henhold til gjeldende myndighetskrav. Helse Førde må svare på brevet innan 1. desember. På det tidspunktet skal ein ha på plass tiltak slik at bemanninga er i samsvar med kompetansekrava med unntak av gjennomført hospitering for alle. Etter ein lengre diskusjon vart ein einige om å jobbe vidare slik: Strakstiltak for erioden til Oppseiing av noverande arbeidsplanar der det er nødvendig. Dekke opp vakter med manglande kompetansekrav basert på frivilligheit så langt som mogleg, beordring om heilt nødvendig. Flytte personellet mellom stasjonar, dersom vi har arbeidstakarar som kan vere viljuge til dette. Ikkje bemanne dagbilar ved vakans Vurdere innleige av fagarbeidar frå vikarbyrå

31 - ihelse Førde HF Kirurgisk klinikk Brev til fast tilsette som manglar rett kompetanse med pålegg om å ta fagbrev ved første høve (eige brev til vikarar). Pålagt hospitering for alle som manglar hospitering Det er viktig å sørgje for at tiltaka ikkje rammar dei som har autorisasjonen i orden på ein uheldig måte Lan sikti e/ ermanente tiltak Organisere ambulansetenesta i større tenesteområde (samanslåtte stasjonar) slik at ein får meir robuste einingar og større fagmiljø. Gjere nødvendige formelle grep for å legge til rette for permanente rotasjonsordningar. Den kan vere nødvendige å dele dei langsiktige tiltaka inn i ulike fasar for oppstart. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som skal kome med framlegg til permanent organisering. Denne skal så drøftast av partane. Gruppa vert foreslått samansett slik: Arbeidstakarsida: Ove Fortun VO Wenche Sunde TV Delta TV Fagforbundet? Arbeidsgjevarsida: Leif Otto Halland Ass. amb. sjef May Helen Hagenes Bemanningskonsulent Ein områdeleiar Informasj on Det er viktig å komme ut med informasjon til alle tilsette. Det vil bli heldt informasjonsmøte i alle 4 områder. Ambulansesjefen utarbeider skriftleg informasjon i løpet av kort tid.. 2

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI

Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI 1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 20. juni 2008 Styresak: 044/08 V Arkivkode: 321 Arkivsak: 2006/530 Dato skrive: 16.6.2008 Sakshandsamar: Anne Margrethe Øvsthus Godkjent

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Rapport frå forprosjekt

Rapport frå forprosjekt Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter 22.11.13 Innhald Innleiing... 2 1 Samandrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Samhandlingsreform og forstudie... 3 2.2 Parallelle prosessar i Helse Førde... 4

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.09.2011 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita

Detaljer

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: 04.10.2012 Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2008-12-19 Møtestad: Haugesund, Hemmingstad kultursenter Tilstede: Forfall: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal,

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den 30.05. 12 KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert 10.09.2012 Brev frå DSB vedr. "Helse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde SLUTTRAPPORT Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde 2 Innhald 1. Forord... 2 2. Mandat... 3 3. Innleiing... 5 4. Utgreiing... 5 4.1. Fortsatt drift av sikkerheitspost ved Psykiatrisk klinikk, avd.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Statens vegvesen Referat Dato: 13.desember 2007 Tid: 9.00-12.00 Referent: Torgeir Strand - (555)16349 Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Stad: Møteleiar: Mesta, Strandveien

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer