νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ"

Transkript

1 θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ INDIVIDUELT ARBEIDSKRAV ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ MMT2021 ωερτψυιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλ Hilde Nordhaug ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµρτψυιοπασδ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ

2 Innholdsfortegnelse I. Del 1 A. Kundebehov/kundenytte...3 Kundeinnsikt. 3 Tjenesteinnovasjon... 4 Forretningsidé Forretningsmodell. 6 B. Forretningsplan II. Del 2 A. Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste/løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig..8 B. Beskriv forretningsidéen kort (2-3 setninger), beskriv produktet /tjenesten/ løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) C. Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres 11 D. Lag ei liste over personer/institusjoner (navn, adresse) som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få teste produktet/tjenesten/løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det...12 III. Kilder

3 Kundebehov/ kundenytte Kundebehov er hva vi som selger skal prøve og møte. Kunden har et behov eller en mangel, nå eller I fremtiden. En del av vårt ansvar er å hjelpe kunden forstå og være sikker på akkurat hva deres behov er. Kunden må selv ha en god forståelse for deres behov, for og kunne se at behovet har blitt møtt eller ikke møt av vårt produkt. Det er viktig at kunden setter ord på sitt behov selv. Om du prøver å fortelle kunden, kan det oppleves som press. Å ha en riktig spørreteknikk er viktig for en selger. Å bruke åpne spørsmål vill hjelpe med å utvikle en mer grundig forståelse. Det er også viktig å vise kunden at man har forståelse, ikke interroger kunden, men gjenta gjerne hoved punkt i samtalen. En god selger som har bedre kunnskaper i spørreteknikk vill ha et bedre overblikk av kundens behov, og dermed være bedre utstyrt til og dekke det fullstendig. Kundeinnsikt For at et selskap skal kunne lykkes må man ha god kundeinnsikt. Kundeinnsikten er forståelsen over hva det er kunden trenger. De bedriftene som har en forretningsmodell der de legger mye arbeid i og forstå kunden, samt investerer i utstyr og kompetanse innenfor dette området er som oftest de som lykkes. Mange bedrifter har mer generelle produkter. Dette kan være mat produkter for eksempel. Men andre bedrifter, de fleste, har mer nisje målgrupper. Om man skal lage klær for ungdommer er det 3

4 nyttig og ha innsikt i hva ungdommer kler seg i nå for tiden, og hva som ville vært godt mottatt på markedet, pluss hva det er etterspørsel for. Om bedrift 1 lager kontormøbler, kan de med god kundeinnsikt bestemme seg for og prioritere god ergonomi over materiale. Om bedrifter 2 ikke har gjort dette, vill bedrift 1 klart ha et bedre produkt. Dermed har Bedrift 1 bedre sjanse for og lykkes. Tjenesteinnovasjon Tjenesteinnovasjon mener egentlig noe nytt i tjeneste. Dette er i grunn ideen om at vi skal ha noe unikt og tilby kunder innenfor den tjenesten vi leverer. Det kan være med å levere på en ny måte, enten med hjelp av arbeidskraft eller utstyr. Produkt behandling, produksjons prosess eller for eksempel ny innovasjon i kunde behandling. Dette trenger ikke være noe revolusjonerende nytt, bare noe unikt eller spesielt som ikke er vidt spred i lignende bedrifter som leverer samme eller lignende tjeneste. 1 Everyone Loves Innovation until it affects them. The biggest obstacle to business innovation is not tecnology: it is we humans and the institutions we live in. Both are stubbornly resistant to experimentation and change Noe av suksessen bak god tjeneste innovasjon er at det er i hovedsak tatt i bruk av denne ene bedriften. En del av tjeneste innovasjon kan være en unik måte og levere et produkt. Dette kan være med hjelp av en spesiell organiserings metode, teknologiske framskritt eller unikt bruk av teknologi, bruk av profesjonelle eller gunstig teknikk. 4

5 Forretningsidé Når en ønsker og starte en ny bedrift vill det være lurt og begynne med en forretningsidé. Dette er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en kort forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Det er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. En god forretningsidé gjør dette på en oversiktlig og grundig måte. Men en forretningsidé skal heller ikke være for detaljert. Om en bedrift skal selge sko. Kan man enkelt skrive i forretnings ideen at man skal selge sko. Om man skriver at man skal selge herre sko i størrelser 37 44, må man da senere gå tilbake og forandre på forretningsidéen, om bedriften utvider seg. Du starter med og stille deg selv noen enkle spørsmål. Hva skal jeg selge? Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Hvem skal jeg selge til? Når du trygt kan svare på alle disse spørsmålene er du i gang. Noen gode faktorer og ha i tankene når man lager en forretningsidé: En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten 5

6 Forretningsmodell Mens forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Dette er spørsmålene en god forretningsmodell skal kunne svare på. Hva skal du levere? Hvem er kunden? Hvem er venner og konkurrenter? Hvordan skal du selge? Hvordan skal du ta betalt? Hvordan skal du levere? Innovasjon Norge anbefaler at man starter med å lage forretningsmodellen i stedet for forretningsplanen. Det er alltid nødvendig og ha en god forretningsmodell. Blant annet vil banken, investorer og andre støttespillere kunne se en godt utarbeidet plan. Osterwalder modellen er en av de bedre metodene for og opprette en forretningsmodell. Den er delt inn i 9 deler som hjelper en bedrift med og kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktivitet, partnere og kostnader. Det er lurt og diskutere forretningsmodellen med medarbeidere, lærere eller mentorer for og finne frem svakheter så man kan opprette en lønnsom bedrift. Forretningsmodellen skal oppdateres med ny kunnskap. Den skal brukes hyppig og være dynamisk med utviklingen av bedriften. 6

7 Forretningsplan Forretningsplanen beskriver hvordan en bedrift skal lykkes med forretningsmodellen. Det er en handlingsplan som inneholder analyse av forretnings områder og innovasjonsmuligheter. Som sagt anbefaler innovasjon Norge at man starter med og lage en forretningsmodell før man gjør forretnings planen. Men dette er ikke hvordan man normalt gjør det. Forretningsplanen skal egentlig komme før forretningsmodellen for og utrede mangel og organisere styrker, kontakter og egenskaper som kan være til nytte for bedriften. Forretningsplanen er et planleggings dokument. Planen skal blant annet beskrive: Forretningsidéen Markedet Organisasjonen Produktet eller tjenestene Gjennomføringsplanen Økonomi Budsjetter Kapitalbehov Finansiering Viktigste risikofaktorene. Planen skal normalt dekke de kommende fem årene. Prosessen med og skrive planen er ofte mer nyttig en det ferdige produktet. Dette er først og fremst for forfatteren selv. Etter å ha gjort forretningsplanen vill man kunne gjøre nødvendige forandringer i forretningsidéen på et tidlig tidspunkt i prosessen. Dette er også et viktig dokument å ha i forhold til investorer og andre medarbeidere som tar del i bedriften. 7

8 Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste /løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig. EndFrame SB er en multi kamera produksjons gruppe. Vi dekker teater, konferanser, sport og konserter for og nevne noen få. Vi kaller en jobb en Scene for og ha et generelt ord for det som skal filmes inn i oppdrag. Vi tar på oss det meste av arbeid, noe som er del av vårt tilbud. Vi er meget fleksibel og har evner og kunnskaper over et vidt område innenfor video produksjon. Vi har tilgang til alt relevant utstyr igjennom HINT og er dermed utstyrt til en rekke forskjellige produksjoner, både store og små. Skalaen av prosjektene vi har evnen til og påta oss, kommer ann på hvor mye kunden kan betale og hvor mange kamera operatører vi har. Det er også mulig for oss å leie inn kompetanse, siden vi også har tilgang til disse gjennom HINT. Her har vi muligheten til og ansette noen vi har jobbet med før og er dermed trygg på deres evner. EndFrame SB har fem medlemmer innenfor bedriften. Dette er ikke inkludert f.eks. mentorer. Arbeidsoppgaver består av en daglig leder, styreleder, styremedlemmer, økonomiansvarlig, kamera operatør, direktor, grafikk ansvarlig, editor, lyd ansvarlig, redaktør og markedsansvarlig. Vi påtar oss de forskjellige rollene etter som det trengs. I de siste oppdragene har vi delt arbeidet imellom to grupper. Da tar tre kamera operatører med seg alt utstyr og filmer inn scenen. Så tar den andre gruppen på seg redigerings ansvaret for og produsere det ferdige produktet. 8

9 På denne måten får vi fordelt ansvaret og bytter roller etter som det trengs. Vi har alle en fast rolle. Jeg er for eksempel Økonomiansvarlig og kamera operatør. Men er jeg med redigerings teamet f.eks. så påtar jeg meg lyd ansvar osv. I noen tilfeller kan det være at en eller flere av rollene er unødvendig. Markedsansvarlig har ikke så langt vært en viktig jobb. Vi får tips og oppdrag gjennom eksisterende kontakter og har til nå ikke trengt å lete etter arbeid. Vi tar også på oss forskjellige små jobber rundt en produksjon, som ikke er offisielle, men nødvendige. Sjåfør for eksempel, kontaktperson eller mat ansvarlig. Det er en felles drive online og en facebook gruppe der vi deler dokumenter og relevant informasjon i mellom medlemmene i EndFrame SB og daglig leder har overordnet ansvar for all produksjon fra start til slutt, dette gjelder også verdikontroll. Beskriv forretningsidéen kort, beskriv produktet /tjenesten/løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) Forretningsidé er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Dette er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. Hva skal jeg selge? En komplett multi kamera pakke, fra filming til redigering til formatering. Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Dokumentering av en sjelden opplevelse, viktig arbeids materiale eller resultatet av et større prosjekt. 9

10 Hvem skal jeg selge til? Bedrifter som for eksempel; teater, institusjoner som for eksempel; 2 Dampsaga kulturhus og privatpersoner som for eksempel; kjendiser. En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Alle dem som ikke har mulighet eller evne til og gjøre en større dokumenterings produksjon av scener. Dem som ikke har tilgang eller tid til og dokumentere selv. Dem som vill ha et bedre kvalitet produkt enn det de ville lage selv. Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene. Alt relevant utstyr, en komplett gruppe av nødvendig personell, disposisjon til mac lab med stor CPU kapasitet og tilgang til profesjonell grad redigerings programmer. En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten Mye av arbeidet vi har gjort i det siste har kommet gjennom HINT og lærere som har kontakter og et vidt nettverk innenfor bransjen. Et vært produkt er skreddersydd til kunde, så fremstilling av produkt vill bestå av tidligere Scener. Med tillatelse fra tidligere kunder til og fremstille snippets fra deres produkt, tenker vi og fremstille deler av produksjoner på en nett domene, der fremtidige kunder kan få en forståelse av kvalitet på produksjonen, om ikke komplette produksjoner. 10

11 Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres Etter og ha jobbet med denne gruppen i nesten et år, og ha laget mer konkrete regler etter å ha startet en studentbedrift, føler jeg vi har god oversikt over bedriften og gjør bra arbeide. Vi filmer, redigerer og verdi kontrollerer alt før levering. Vi tar heller aldri på oss flere jobber en vi kan håndtere. Vi har så langt ikke opplevd noen klager fra kunde. Vi har egentlig allerede testet tjenesten mot det produktet vi leverte før student bedriften var opprettet. Når vi var i første året av MMT gjorde vi en produksjon for teater med HINT. Da var det sagt at det var dårlig kommunikasjon mellom HINT og teater. Dette var noe vi ga spesiell oppmerksomhet til i bedriften når vi fikk oppdrag fra samme kontaktperson. Det er selvfølgelig mye å lære på jobben. Vi opplever konstant at det er noe nytt vi lærer, oppdager eller finner opp på jobben. Dette gjør oss bedre utstyrt for lignende utfordringer i fremtiden. Heldig vis har vi et stort sikkerhets nett i denne avdelingen. Ikke bare lærere men også teknisk ansvarlig med HINT er mentorer til EndFrame SB. For vær jobb vi utfører blir prosessen enklere og kjappere. Vi vet nå hvem som er ansvarlig for hva, hvor ting er, hvem som er kontakt, hvordan håndtere utgifter osv. Om det er noe som fortsatt må testes mot kunde tenker jeg på fremtidige produkter vi vurderer og tilby. For eksempel plakater, DVD eller andre format enn det vi til nå har levert produktet som, eller gir bort som reklame. 3 The demand you get at a price of zero is many times higher than the demand you get at a very low price 11

12 Lag ei liste over personer/institusjoner som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få testet produktet/ tjenesten/ løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det Som en kamera produksjons bedrift har vi en rekke potensielle kunder. Både privatpersoner og firmaer kan være mottakere av vår tjeneste. Vi sikter mot regionale firmaer som kan gi oss arbeid nå og i fremtiden, for eksempel Dampsaga, Teater eller skole produksjoner. Noen bedrifter eller privatpersoner som vi allerede har vært i kontakt med og produsert et produkt for er: 4 Nord Trøndelag teater. Dette var den 13. Oktober å vi filmet en pilot forestilling av et teater stykke i en skog utenfor Levanger. Stykker omhandlet krigen og det som foregikk i skogen å i en nærliggende institusjon. Stykket innehold ingen dialog og startet sent på kvelden. Vi laget også en dokumentasjon av opp settet av forestillingen, kostymeprøver og general prøver som vi redigerte til 3-4 små teaser trailere for teater stykket. Dette fikk vi ca. 4000,- kr for. Da leide vi 3 NX5 kameraer 1 Canon kamera og tripoder med 40% avslag med HINT. Norsk bioøkonomi Gardemoen. Dette var en jobb som vi fikk gjennom HINT. Det var dokumentering av en konferanse på Scandic hotellet i Oslo. Produktet skal brukes som en online lære mulighet for bioøkonomer i Norge. Til denne produksjonen fikk vi reise (fly, bil, taxi og buss) dekket av kunde. I tillegg fikk vi lunsj og middag. Med 3 kameraer og tripoder tjente vi ca 5000,- kr. Med timebetaling skulle vi egentlig ha mer i fortjeneste, men vi måtte ta med en god del ekstra utstyr som hard kofferter, for og sikre for eksempel kamera som kolli. Med reisetid var dette en 19 timers jobb. 12

13 5 Namsos konsert. Den siste jobben vi gjorde var for X faktor stjerne Chand. Han ville holde en liten konsert i Namsos, som er hans hjemby. Vanligvis gir vi kunden en pris som dekker det vi trenger for og lage et kvalitets produkt og gjøre en fullstendig produksjon. Men her var tilfeller at Chand ville ikke bruke mer en 3000,- kr, så vi måtte strekke oss litt for og dekke det nødvendige utstyret. Dette ville normalt ikke vært høy nokk sum til at vi tar jobben, men vi bestemte oss for og sette fortjenesten fra denne produksjonen til og kjøpe oss uniformer. Vi tjente 3000,- kr fra Namsos konsertene og har bestilt 5 jakker med EndFrame SB logoen. Nordland Teatret har også hyret oss igjen for og gjøre en fem på gata intervju situasjon der vi spør folk på gata hva de syndes om familien deres, som en star up for et teater stykke som omhandler familie. Dette er en 5000,- kr produksjon. 13

14 KILDER 1_ Saul Kaplan, United States BUSINESS MODEL GENERATION 2 _ 3 _ Kartik Hosangear Assistant professor, Wharton BUSINESS MODEL GENERATION 4 _ PROMO https://www.youtube.com/watch?v=torv2mfsci0&feature=youtu.be 5 _ RAW CUT https://www.youtube.com/watch?v=ztbanrgplz8&feature=youtu.be https://en.wikipedia.org/wiki/service_innovation https://snl.no/forretningsid%c3%a9 https://no.wikipedia.org/wiki/forretningsplan https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+idea&imgrc=lofri6yyd6bfvm%3a https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+plan&imgrc=fbshdkgdrbefpm%3a 14

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: denne brosjyren inneholder: Deltidsjobb? Julejobb? Fast stilling? 3 Hvor finner jeg jobbene? 4 Stillingsannonsen 5 Eksempel, jobbannonse 6 Telefonsamtalen 7 Curriculum Vitae

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Marianne Stenseth Tove Kalstad Løfshus Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Hvordan kan ASKO Midt-Norge styrke sine kunderelasjoner innenfor storhusholdning ved hjelp av Cialdini s 6 påvirkningsvåpen?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com Copyright 2012 Johanna Westin. Alle rettigheter reservert. Ingen del av denne boken kan gjengis mekanisk, elektronisk eller på annen måte, herunder fotokopiering, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com)

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) Et produkt utarbeidet til SOS sitt organisasjonsprosjekt Hvordan arrangere en konsert? Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kulturmidlene. 2 Innhold:

Detaljer