νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ"

Transkript

1 θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ INDIVIDUELT ARBEIDSKRAV ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ MMT2021 ωερτψυιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλ Hilde Nordhaug ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµρτψυιοπασδ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ

2 Innholdsfortegnelse I. Del 1 A. Kundebehov/kundenytte...3 Kundeinnsikt. 3 Tjenesteinnovasjon... 4 Forretningsidé Forretningsmodell. 6 B. Forretningsplan II. Del 2 A. Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste/løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig..8 B. Beskriv forretningsidéen kort (2-3 setninger), beskriv produktet /tjenesten/ løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) C. Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres 11 D. Lag ei liste over personer/institusjoner (navn, adresse) som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få teste produktet/tjenesten/løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det...12 III. Kilder

3 Kundebehov/ kundenytte Kundebehov er hva vi som selger skal prøve og møte. Kunden har et behov eller en mangel, nå eller I fremtiden. En del av vårt ansvar er å hjelpe kunden forstå og være sikker på akkurat hva deres behov er. Kunden må selv ha en god forståelse for deres behov, for og kunne se at behovet har blitt møtt eller ikke møt av vårt produkt. Det er viktig at kunden setter ord på sitt behov selv. Om du prøver å fortelle kunden, kan det oppleves som press. Å ha en riktig spørreteknikk er viktig for en selger. Å bruke åpne spørsmål vill hjelpe med å utvikle en mer grundig forståelse. Det er også viktig å vise kunden at man har forståelse, ikke interroger kunden, men gjenta gjerne hoved punkt i samtalen. En god selger som har bedre kunnskaper i spørreteknikk vill ha et bedre overblikk av kundens behov, og dermed være bedre utstyrt til og dekke det fullstendig. Kundeinnsikt For at et selskap skal kunne lykkes må man ha god kundeinnsikt. Kundeinnsikten er forståelsen over hva det er kunden trenger. De bedriftene som har en forretningsmodell der de legger mye arbeid i og forstå kunden, samt investerer i utstyr og kompetanse innenfor dette området er som oftest de som lykkes. Mange bedrifter har mer generelle produkter. Dette kan være mat produkter for eksempel. Men andre bedrifter, de fleste, har mer nisje målgrupper. Om man skal lage klær for ungdommer er det 3

4 nyttig og ha innsikt i hva ungdommer kler seg i nå for tiden, og hva som ville vært godt mottatt på markedet, pluss hva det er etterspørsel for. Om bedrift 1 lager kontormøbler, kan de med god kundeinnsikt bestemme seg for og prioritere god ergonomi over materiale. Om bedrifter 2 ikke har gjort dette, vill bedrift 1 klart ha et bedre produkt. Dermed har Bedrift 1 bedre sjanse for og lykkes. Tjenesteinnovasjon Tjenesteinnovasjon mener egentlig noe nytt i tjeneste. Dette er i grunn ideen om at vi skal ha noe unikt og tilby kunder innenfor den tjenesten vi leverer. Det kan være med å levere på en ny måte, enten med hjelp av arbeidskraft eller utstyr. Produkt behandling, produksjons prosess eller for eksempel ny innovasjon i kunde behandling. Dette trenger ikke være noe revolusjonerende nytt, bare noe unikt eller spesielt som ikke er vidt spred i lignende bedrifter som leverer samme eller lignende tjeneste. 1 Everyone Loves Innovation until it affects them. The biggest obstacle to business innovation is not tecnology: it is we humans and the institutions we live in. Both are stubbornly resistant to experimentation and change Noe av suksessen bak god tjeneste innovasjon er at det er i hovedsak tatt i bruk av denne ene bedriften. En del av tjeneste innovasjon kan være en unik måte og levere et produkt. Dette kan være med hjelp av en spesiell organiserings metode, teknologiske framskritt eller unikt bruk av teknologi, bruk av profesjonelle eller gunstig teknikk. 4

5 Forretningsidé Når en ønsker og starte en ny bedrift vill det være lurt og begynne med en forretningsidé. Dette er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en kort forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Det er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. En god forretningsidé gjør dette på en oversiktlig og grundig måte. Men en forretningsidé skal heller ikke være for detaljert. Om en bedrift skal selge sko. Kan man enkelt skrive i forretnings ideen at man skal selge sko. Om man skriver at man skal selge herre sko i størrelser 37 44, må man da senere gå tilbake og forandre på forretningsidéen, om bedriften utvider seg. Du starter med og stille deg selv noen enkle spørsmål. Hva skal jeg selge? Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Hvem skal jeg selge til? Når du trygt kan svare på alle disse spørsmålene er du i gang. Noen gode faktorer og ha i tankene når man lager en forretningsidé: En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten 5

6 Forretningsmodell Mens forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Dette er spørsmålene en god forretningsmodell skal kunne svare på. Hva skal du levere? Hvem er kunden? Hvem er venner og konkurrenter? Hvordan skal du selge? Hvordan skal du ta betalt? Hvordan skal du levere? Innovasjon Norge anbefaler at man starter med å lage forretningsmodellen i stedet for forretningsplanen. Det er alltid nødvendig og ha en god forretningsmodell. Blant annet vil banken, investorer og andre støttespillere kunne se en godt utarbeidet plan. Osterwalder modellen er en av de bedre metodene for og opprette en forretningsmodell. Den er delt inn i 9 deler som hjelper en bedrift med og kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktivitet, partnere og kostnader. Det er lurt og diskutere forretningsmodellen med medarbeidere, lærere eller mentorer for og finne frem svakheter så man kan opprette en lønnsom bedrift. Forretningsmodellen skal oppdateres med ny kunnskap. Den skal brukes hyppig og være dynamisk med utviklingen av bedriften. 6

7 Forretningsplan Forretningsplanen beskriver hvordan en bedrift skal lykkes med forretningsmodellen. Det er en handlingsplan som inneholder analyse av forretnings områder og innovasjonsmuligheter. Som sagt anbefaler innovasjon Norge at man starter med og lage en forretningsmodell før man gjør forretnings planen. Men dette er ikke hvordan man normalt gjør det. Forretningsplanen skal egentlig komme før forretningsmodellen for og utrede mangel og organisere styrker, kontakter og egenskaper som kan være til nytte for bedriften. Forretningsplanen er et planleggings dokument. Planen skal blant annet beskrive: Forretningsidéen Markedet Organisasjonen Produktet eller tjenestene Gjennomføringsplanen Økonomi Budsjetter Kapitalbehov Finansiering Viktigste risikofaktorene. Planen skal normalt dekke de kommende fem årene. Prosessen med og skrive planen er ofte mer nyttig en det ferdige produktet. Dette er først og fremst for forfatteren selv. Etter å ha gjort forretningsplanen vill man kunne gjøre nødvendige forandringer i forretningsidéen på et tidlig tidspunkt i prosessen. Dette er også et viktig dokument å ha i forhold til investorer og andre medarbeidere som tar del i bedriften. 7

8 Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste /løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig. EndFrame SB er en multi kamera produksjons gruppe. Vi dekker teater, konferanser, sport og konserter for og nevne noen få. Vi kaller en jobb en Scene for og ha et generelt ord for det som skal filmes inn i oppdrag. Vi tar på oss det meste av arbeid, noe som er del av vårt tilbud. Vi er meget fleksibel og har evner og kunnskaper over et vidt område innenfor video produksjon. Vi har tilgang til alt relevant utstyr igjennom HINT og er dermed utstyrt til en rekke forskjellige produksjoner, både store og små. Skalaen av prosjektene vi har evnen til og påta oss, kommer ann på hvor mye kunden kan betale og hvor mange kamera operatører vi har. Det er også mulig for oss å leie inn kompetanse, siden vi også har tilgang til disse gjennom HINT. Her har vi muligheten til og ansette noen vi har jobbet med før og er dermed trygg på deres evner. EndFrame SB har fem medlemmer innenfor bedriften. Dette er ikke inkludert f.eks. mentorer. Arbeidsoppgaver består av en daglig leder, styreleder, styremedlemmer, økonomiansvarlig, kamera operatør, direktor, grafikk ansvarlig, editor, lyd ansvarlig, redaktør og markedsansvarlig. Vi påtar oss de forskjellige rollene etter som det trengs. I de siste oppdragene har vi delt arbeidet imellom to grupper. Da tar tre kamera operatører med seg alt utstyr og filmer inn scenen. Så tar den andre gruppen på seg redigerings ansvaret for og produsere det ferdige produktet. 8

9 På denne måten får vi fordelt ansvaret og bytter roller etter som det trengs. Vi har alle en fast rolle. Jeg er for eksempel Økonomiansvarlig og kamera operatør. Men er jeg med redigerings teamet f.eks. så påtar jeg meg lyd ansvar osv. I noen tilfeller kan det være at en eller flere av rollene er unødvendig. Markedsansvarlig har ikke så langt vært en viktig jobb. Vi får tips og oppdrag gjennom eksisterende kontakter og har til nå ikke trengt å lete etter arbeid. Vi tar også på oss forskjellige små jobber rundt en produksjon, som ikke er offisielle, men nødvendige. Sjåfør for eksempel, kontaktperson eller mat ansvarlig. Det er en felles drive online og en facebook gruppe der vi deler dokumenter og relevant informasjon i mellom medlemmene i EndFrame SB og daglig leder har overordnet ansvar for all produksjon fra start til slutt, dette gjelder også verdikontroll. Beskriv forretningsidéen kort, beskriv produktet /tjenesten/løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) Forretningsidé er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Dette er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. Hva skal jeg selge? En komplett multi kamera pakke, fra filming til redigering til formatering. Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Dokumentering av en sjelden opplevelse, viktig arbeids materiale eller resultatet av et større prosjekt. 9

10 Hvem skal jeg selge til? Bedrifter som for eksempel; teater, institusjoner som for eksempel; 2 Dampsaga kulturhus og privatpersoner som for eksempel; kjendiser. En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Alle dem som ikke har mulighet eller evne til og gjøre en større dokumenterings produksjon av scener. Dem som ikke har tilgang eller tid til og dokumentere selv. Dem som vill ha et bedre kvalitet produkt enn det de ville lage selv. Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene. Alt relevant utstyr, en komplett gruppe av nødvendig personell, disposisjon til mac lab med stor CPU kapasitet og tilgang til profesjonell grad redigerings programmer. En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten Mye av arbeidet vi har gjort i det siste har kommet gjennom HINT og lærere som har kontakter og et vidt nettverk innenfor bransjen. Et vært produkt er skreddersydd til kunde, så fremstilling av produkt vill bestå av tidligere Scener. Med tillatelse fra tidligere kunder til og fremstille snippets fra deres produkt, tenker vi og fremstille deler av produksjoner på en nett domene, der fremtidige kunder kan få en forståelse av kvalitet på produksjonen, om ikke komplette produksjoner. 10

11 Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres Etter og ha jobbet med denne gruppen i nesten et år, og ha laget mer konkrete regler etter å ha startet en studentbedrift, føler jeg vi har god oversikt over bedriften og gjør bra arbeide. Vi filmer, redigerer og verdi kontrollerer alt før levering. Vi tar heller aldri på oss flere jobber en vi kan håndtere. Vi har så langt ikke opplevd noen klager fra kunde. Vi har egentlig allerede testet tjenesten mot det produktet vi leverte før student bedriften var opprettet. Når vi var i første året av MMT gjorde vi en produksjon for teater med HINT. Da var det sagt at det var dårlig kommunikasjon mellom HINT og teater. Dette var noe vi ga spesiell oppmerksomhet til i bedriften når vi fikk oppdrag fra samme kontaktperson. Det er selvfølgelig mye å lære på jobben. Vi opplever konstant at det er noe nytt vi lærer, oppdager eller finner opp på jobben. Dette gjør oss bedre utstyrt for lignende utfordringer i fremtiden. Heldig vis har vi et stort sikkerhets nett i denne avdelingen. Ikke bare lærere men også teknisk ansvarlig med HINT er mentorer til EndFrame SB. For vær jobb vi utfører blir prosessen enklere og kjappere. Vi vet nå hvem som er ansvarlig for hva, hvor ting er, hvem som er kontakt, hvordan håndtere utgifter osv. Om det er noe som fortsatt må testes mot kunde tenker jeg på fremtidige produkter vi vurderer og tilby. For eksempel plakater, DVD eller andre format enn det vi til nå har levert produktet som, eller gir bort som reklame. 3 The demand you get at a price of zero is many times higher than the demand you get at a very low price 11

12 Lag ei liste over personer/institusjoner som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få testet produktet/ tjenesten/ løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det Som en kamera produksjons bedrift har vi en rekke potensielle kunder. Både privatpersoner og firmaer kan være mottakere av vår tjeneste. Vi sikter mot regionale firmaer som kan gi oss arbeid nå og i fremtiden, for eksempel Dampsaga, Teater eller skole produksjoner. Noen bedrifter eller privatpersoner som vi allerede har vært i kontakt med og produsert et produkt for er: 4 Nord Trøndelag teater. Dette var den 13. Oktober å vi filmet en pilot forestilling av et teater stykke i en skog utenfor Levanger. Stykker omhandlet krigen og det som foregikk i skogen å i en nærliggende institusjon. Stykket innehold ingen dialog og startet sent på kvelden. Vi laget også en dokumentasjon av opp settet av forestillingen, kostymeprøver og general prøver som vi redigerte til 3-4 små teaser trailere for teater stykket. Dette fikk vi ca. 4000,- kr for. Da leide vi 3 NX5 kameraer 1 Canon kamera og tripoder med 40% avslag med HINT. Norsk bioøkonomi Gardemoen. Dette var en jobb som vi fikk gjennom HINT. Det var dokumentering av en konferanse på Scandic hotellet i Oslo. Produktet skal brukes som en online lære mulighet for bioøkonomer i Norge. Til denne produksjonen fikk vi reise (fly, bil, taxi og buss) dekket av kunde. I tillegg fikk vi lunsj og middag. Med 3 kameraer og tripoder tjente vi ca 5000,- kr. Med timebetaling skulle vi egentlig ha mer i fortjeneste, men vi måtte ta med en god del ekstra utstyr som hard kofferter, for og sikre for eksempel kamera som kolli. Med reisetid var dette en 19 timers jobb. 12

13 5 Namsos konsert. Den siste jobben vi gjorde var for X faktor stjerne Chand. Han ville holde en liten konsert i Namsos, som er hans hjemby. Vanligvis gir vi kunden en pris som dekker det vi trenger for og lage et kvalitets produkt og gjøre en fullstendig produksjon. Men her var tilfeller at Chand ville ikke bruke mer en 3000,- kr, så vi måtte strekke oss litt for og dekke det nødvendige utstyret. Dette ville normalt ikke vært høy nokk sum til at vi tar jobben, men vi bestemte oss for og sette fortjenesten fra denne produksjonen til og kjøpe oss uniformer. Vi tjente 3000,- kr fra Namsos konsertene og har bestilt 5 jakker med EndFrame SB logoen. Nordland Teatret har også hyret oss igjen for og gjøre en fem på gata intervju situasjon der vi spør folk på gata hva de syndes om familien deres, som en star up for et teater stykke som omhandler familie. Dette er en 5000,- kr produksjon. 13

14 KILDER 1_ Saul Kaplan, United States BUSINESS MODEL GENERATION 2 _ 3 _ Kartik Hosangear Assistant professor, Wharton BUSINESS MODEL GENERATION 4 _ PROMO https://www.youtube.com/watch?v=torv2mfsci0&feature=youtu.be 5 _ RAW CUT https://www.youtube.com/watch?v=ztbanrgplz8&feature=youtu.be https://en.wikipedia.org/wiki/service_innovation https://snl.no/forretningsid%c3%a9 https://no.wikipedia.org/wiki/forretningsplan https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+idea&imgrc=lofri6yyd6bfvm%3a https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+plan&imgrc=fbshdkgdrbefpm%3a 14

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14 Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden Oppgave: HTH- TV og reklamefilm for Halden Topphåndball SLUTTRAPPORT 01.12.14 1 Innhold: Forside 1 Innhold 2 1.1 Kort info

Detaljer

Bimodal. Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015. Delivering Transformation. Together.

Bimodal. Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015. Delivering Transformation. Together. Bimodal Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015 Delivering Transformation. Together. Mål for WS: 1. Kjenne til hva «bimodal» er 2. Få praktiske råd for å komme i gang 3. Prøve

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar Innovasjon i norsk trenæring Trevaredagene 2013 6 7 februar Hva er Innovasjon Norge? Vi bistår kundene fra idé til marked Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Hvordan skape konkurransefortrinn som begeistrer kunden? Anne-Mette Hoel 18. oktober 2013

Hvordan skape konkurransefortrinn som begeistrer kunden? Anne-Mette Hoel 18. oktober 2013 Hvordan skape konkurransefortrinn som begeistrer kunden? Anne-Mette Hoel 18. oktober 2013 Det er nok av produkter og tjenester som oppfattes like Men det er også nok av kunder som lar seg begeistre! 3

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Venture Cup vår 2010 Faglærer for etterutdanningskurset: Fagansvarlig Venture Cup: Koordinatorer: 1.amanuensis Arild Aspelund Professor Sigmund J. Waagø Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Formål: Gjennomføring:

Detaljer

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Våre tilbud til gründere Etablerertilskudd Mentorordning Gründerseminaret Fra idè til marked Forretningsmodellering hvordan

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Forretningsmodellering

Forretningsmodellering Forretningsmodellering Ved Sjur Dagestad Professor II i innovasjon Partner i Innoco AS I dag skal vi snakke om: Hvem har dine penger i sin lomme og hvordan skal du få dem over i din lomme? Dette er et

Detaljer

Fagsamling hoppid.no 28.02.2013 Forretningsmodellering - Osterwalder. Seniorrådgiver Ingrid Severine Rønstad

Fagsamling hoppid.no 28.02.2013 Forretningsmodellering - Osterwalder. Seniorrådgiver Ingrid Severine Rønstad Fagsamling hoppid.no 28.02.2013 Forretningsmodellering - Osterwalder Seniorrådgiver Ingrid Severine Rønstad Agenda Forretningsmodellen på 2 minutter 08:30 09:00 DEL 1: Gjennomgang av modellen 09:00 09:20

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Modul #7 Forretningsmodellering

Modul #7 Forretningsmodellering Modul #7 Forretningsmodellering Ved Sjur Dagestad Professor II i innovasjon Partner i Innoco AS I dag skal vi snakke om: Hvem har dine penger i sin lomme og hvordan skal du få dem over i din lomme? Dette

Detaljer

Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid

Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid Forum for sprøytestøping 13.april 2011 Elisabeth Ege Senior bedriftsrådgiver, satsingsansvarlig vekst & internasjonalisering 2

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Pål Varhaug. Samarbeidspartner - 2015

Pål Varhaug. Samarbeidspartner - 2015 Pål Varhaug Samarbeidspartner - 2015 Muligheter som samarbeidspartner PV - VIP Drivers lounge - En klubb hvor jeg samler sponsorer og samarbeidspartnere til mat og drikke for en debrief etter hver løpshelg

Detaljer

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid!

Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Reiselivskonferansen 2010 Hilde Charlotte Solheim direktør Reise Norge HSH DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over 14 500

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Fra idé til marked. Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift?

Fra idé til marked. Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift? Fra idé til marked Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift? Plan for dagen Forretningsmodellering Hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din? Lean start-up Hvordan teste og videreutvikle

Detaljer

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A.

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Meyer, IBM Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor Nova kurs- og konferansesenter

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 DESKTOP Backfill* 9 Run of Network 14 3-dagers dekning 18 (180 000 NOK) Premiumpakke 22 24-timers dekning (minimum 4 M visninger) 22 (88 000 NOK) Herrepakke 25 Skreddersydd

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Forretningsplan 2005/2006

Forretningsplan 2005/2006 Forretningsplan 2005/2006 Side 2 av 10 SAMMENDRAG s forretningsidé går ut på at vi skal produsere og selge lydbøker tilpasset barn og unge samt blinde. Faste kunder i næringslivet innebærer skoler og barnehager

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

... Feil! Bokmerke er ikke definert.

... Feil! Bokmerke er ikke definert. ADMINISTRAJON OG ØKONOMI Innhold KAPITTEL 1 ETABLERING AV EN VIRKSOMHET Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bedriften Norge behov for å tenke nytt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Er du en gründer?...

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

Veien fra idé til lerret

Veien fra idé til lerret Veien fra idé til lerret Har du noen gang gått hjem fra kino og tenkt: Dette kunne selv jeg klart bedre!? Eller har du kanskje ruget på en idé til en spillefilm som ville fått hele Hollywood til å smelte?

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Groove Zero & Delvoid Norges turné

Groove Zero & Delvoid Norges turné Groove Zero & Delvoid Norges turné Ideen om rockeband on the road med mye engasjement og lite midler er en kjent og sjarmerende skildring, som i dagens samfunn nesten er blitt et eventyr. Det hjelper ikke

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid.

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid. Øvinger ENT4000 Generelt om øvingsopplegg for ENT4000 Veileder: B. Meling E-post: miriam.meling@sfe.uio.no Først av alt, velkommen til Gründerskolen og ENT4000! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Øving 4 Brukergrensesnitt

Øving 4 Brukergrensesnitt Øving 4 Brukergrensesnitt 1. Fleksible flybillettbestillingssystem Dagens flybillettbestillingssystem på nett gjør det enkelt for det gjennomsnittlige mennesket å bestille reiser selv. Slike systemet fungerer

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver

Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver Agenda Litt om Innovasjon Norge Brukerdrevet innovasjon Hvordan IN kan jobbe sammen med KS Bedrifter 2 En internasjonal organisasjon

Detaljer

Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros 18.04.2012 Roger Sørheim

Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros 18.04.2012 Roger Sørheim Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros 18.04.2012 Roger Sørheim Bakgrunn Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSLEDELSE

ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSLEDELSE ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSLEDELSE John Richard Hanssen Trondheim, 1. april 2014 01.04.2014 01.04.2014 Dagens utgangspunkt Hvordan forstå de ansattes situasjon og sikre gode endringsprosesser?

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer