FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013"

Transkript

1 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2011/2788 SHO037/123 FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013 Universitetet i Tromsø har for budsjettåret 2013 flyttet arbeidet med budsjettinnspill og budsjettfordeling til våren Fakultetets arbeid med budsjettinnspill er for 2013 begrenset til innspill til strategiske satsinger for 2013, samt store satsinger i 2014, med leveransefrist 23. april Budsjettinnspill og budsjettfordeling for 2013 behandles i universitetsstyret 31. mai Fakultetet mottar disponeringsskriv 15. august Endringene i plan- og budsjettarbeidet ved UiT har konsekvenser for hvordan fakultetet gjennomfører budsjettprosessen for På denne bakgrunn er budsjettprosessen ved fakultet gjennomgått og budsjettkalenderen for 2012 revidert (se vedlegg 1). Instituttene er gitt informasjon og har kommet med innspill. Budsjettkalenderen legger opp til at fakultetets innspill til satsinger i 2013 og 2014 behandles i fakultetsstyret 23. april 2012, og at endelig budsjett og årsplan for 2013 behandles i fakultetsstyret 6. desember Fakultetet fremmer som innspill herunder: Ernæringsstudier, Idrettshøgskole og Helseteknologi (Utdanning), samt Tromsø 7, felles plattformer (FUGE) og Rettsgenetisk senter (forskning) (se vedlegg 2). Fakultetet har i forbindelse med budsjettarbeidet utarbeidet to notat vedrørende 1) Fremtidig finansiering av IKO og 2) Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon ved Det helsevitenskaplige fakultet siste 4 år. Notatene vedlegges denne saken som en orientering til fakultetsstyret (se vedleggene 3 og 4). Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar innspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme i NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Tromsø, Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Vedlegg 1. Budsjettkalender Innspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme Notat: Fremtidig finansiering av IKO 4. Notat: Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon, Helsefak 2

3 Det helsevitenskapelige fakultet Budsjettkalender 2012 KolonPRODUKT AKTIVITET ANSVAR Frist 2012 Bestilling fra ØA Plan og budsjettarbeid bestilling av budsjettinnspill fra ØA 01.mar ØA Budsjett i Agresso Frist 30.mars for opplastning av budsjett 2012 i Agresso Fakultet 30.mar Bestilling prognose 1 Bestilling prognose 1 for 2012 sendes enhetene Fakultet 13.apr Budsjettinnspill til ØA Innspill til store satsninger 2014 og strategiske satsninger for Fakultet 23.apr 2013 leveres til ØA. Frist for fakultetet til å leverer forslag / innspill til budsjetfordeling 2013 Plan- og budsjettarbeid FS FS sak av plan- og budsjettarbeid, info om budsjettprosess, 23.apr budsjettkalender og konsekvenser av endret budsjettprosess for FS Leveranse prognose Enhetene leverer prognose 1 for 2012 Institutt / seksjoner 30.apr Budsjettrundskriv Revidere budsjettrundskriv, budsjettmaler samt mal for Fakultet 01.mai Prognose 1 Ferdigstilling av prognose 1 for 2012 Fakultet 08.mai Budsjettfordeling Behandling i universitetsstyret - hovedfordeling 2013 ØA 31.mai Tildelingsbrev fakultet ØA sender tildelingsbrev til budsjettenhetene for 2013 ØA 15.aug Bestilling prognose 2 Bestilling prognose sendes enhetene Fakultet 27.aug Bestilling endelig budsjett og års Bestilling endelig budsjett, årsplan og eksterne budsjetter for Fakultet 01.sep 213 sendes enhetene etter disponeringsskriv Leveranse prognose Enhetene leverer prognose Kontorsjefer / 10.sep Dialogmøter Gjennomføre styringsdialog mellom institutter og fakultet. Institutt / Fakultet 24.sep-8.okt Prognose 2 Ferdigstilling av prognose Fakultet 17.sep Strategisk seminar Fakultetsstyre seminar Fakultet sept Levering endelig budsjett Budsjettenhetene leverer budsjett og årsplan 2013 etter de Budsjettenhetene 01.nov føringer som er gitt Drøfting Drøfting med tillitsvalgte Fakultet nov Utarbeidelse av FS sak Ferdigstillelse av FS saken Fakultet 20.nov Endelig budsjett FS FS - Endelig budsjettfordeling 2013 behandles i styret Fakultet 06.des Endelig årsplan FS FS - Endelig årsplan 2013 for fakultetet behandles i styret Fakultet 06.des Tildelingsbrev fra KD Kan medføre eventuelle endringer i tildeling Budsjettenhetene Desember Endelig budsjett Endelig budsjett 2013 leveres klart for opplasting i Agresso Budsjettenhetene Jan/feb 2013 Endelig årsplan Endelig årsplan 2013 institutt leveres etter føringer gitt i FS Budsjettenhetene 01.feb endelig årsplan Årsresultat FS - Orienteringssak i fakultetsstyret Fakultet Februar Avsetninger og balanse FS Avsetninger og balanse Fakultet Februar Eksterne budsjetter Budsjett på eksterne prosjekter 2013 leveres Budsjettenhetene Mars

4 DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Avdeling for økonomi Deres ref.: sho010 Vår ref.: trn023 Dato: Innspill til strategiske satsninger for 2013 og satsninger innenfor/utenfor ramme 2014 Det helsevitenskapelige fakultet gir med dette innspill til: "Store satsninger/investeringsprosjekter innenfor/utenfor UiTs ramme", samt "Innspill til strategiske satsninger for 2013". A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I 2014 Store satsinger/investeringsprosjekter innenfor UiTs ramme. Dette gjelder innspill på større satsinger/investeringsprosjekter som må løses innenfor UiTs ramme, og som ikke krever tildeling av friske midler fra departementet. Innspill må være i samsvar med Universitetets strategiske planer. Der det er konkrete forslag til nye aktiviteter må det også foreligge forslag til finansiering. I dette ligger det at enhetene må ta stilling til hvilke aktiviteter som foreslås redusert eller nedlagt. Fakultetets innspill: Tromsøundersøkelsen har vært en svært viktig strategisk forskningssatsing for UiT og akademiseringen av UNN og fikk igjen excellent-status i siste NFR-evaluering. Sammen med andre befolkningsundersøkelser som Kvinner og kreft koordinert ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) har denne satsingen også vært avgjørende for fremragende flerfaglig forskningsaktivitet i forskningsgrupper ved andre institutt. De har videre gitt uvurderlig kunnskap om befolkningens helsetilstand og mulighet til forskning på innsamlet materiale i lang tid framover. Mange stipendiater på tvers av institutt og institusjoner har sine prosjekter forankret i disse undersøkelsene. Helsefak ønsker en videre satsning på dette og vil i den anledning starte planleggingen og avsetting av midler til en Tromsø 7 undersøkelse. Vi ber i den anledning UiT om at det settes av to millioner sentralt per år de neste tre år. Tilsvarende beløp planlegges avsatt ved Helsefak. Vi har også vært i kontakt med Helse Nord om tilsvarende beløp. De har uttrykt en positiv vilje til dette, men forutsetter også at UiT bidrar. Dette vil sikre en helt nødvendig finansiering for Tromsø 7 med planlagt oppstart i Til orientering hadde Tromsø 6 undersøkelsen (2007-8) et totalbudsjett på 35 mill kroner. Helsefak vil også bemerke at vi sammen med UNN satser ca 15 millioner på BioBank for å ivareta og stille til rådighet disse unike prøvene for framtidig forskning. Store satsninger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme. Forslag til satsinger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme må ligge innenfor universitetets satsningsområde. Universitetsdirektøren ber om at innspill på store satsninger/investeringsprosjekter innenfor og utenfor UiTs ramme for 2014 leveres samtidig med innspill til budsjettprosessen Fakulteter/enheter bes å utforme en kort beskrivelse av behov og målsettinger for satsingene, samt en realistisk kostnadsoversikt. Innspill skal behandles i universitetsstyret i oktober Frist for innspill er 23. april Fakultetets innspill: Helsefakultetet har tre større satsinger på nye utdanningsfeltet; Ernæringskompetanse, Idrettshøgskole og Helseteknologi. Satsingene kan ses som tre adskilte satsinger, men de to første kan også ses i sammenheng. Ernæringsstudier Viser til rapport (2010/ ) om etablering av masterstudier i ernæring ved UiT utarbeidet i samarbeid med BFE-fakultetet og UNN og som ble oversendt rektor og direktør i juni 2011.

5 I St. meld nr 13 ( ) Utdanning for velferd fremheves behovet for ernæringskompetanse. Det vises her til at mangelen på ernæringskompetanse ikke minst i primærhelsetjenesten er påpekt i flere utredninger fra Helsedirektoratet, i St. meld. Nr 47 ( ), Samhandlingsreformen, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Det heter videre i St. meld nr 13 med hensyn til masterstudier i ernæringsfysiologi: Over halvparten av alle autoriserte kliniske ernæringsfysiologer i Norge er sysselsatt i det sentrale Østlandsområdet. I andre deler av landet er det mangel på denne kompetansen. Utdanningen har høy søkning. I statsbudsjettet for 2011 ble det tildelt midler til fem nye studieplasser ved Universitetet i Bergen og 15 ved Universitetet i Oslo Det konkluderes med at Regjeringen vil vurdere tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang på kliniske ernæringsfysiologer over hele landet. Dette indikerer Departementets vilje til å satse på en slik utdanning ved UiT. Idrettshøgskole ved UiT Rektor har tatt initiativet til å få utredet mulighetene for en Idrettshøgskole ved UiT i samarbeid med Høgskolen i Finnmark og forankret tverrfakultært ved UiT mellom Helsefak, BFE-, NT- og HSL-fakultetet. Helsefak er bedt om å lede arbeidet. Utredningsarbeidet er i gang med å kartlegge fagmiljø ved UiT og HiF samt fagmiljø det er aktuelt å samarbeide med. Initiativet er godt mottatt både innenfor idretten lokalt (Troms og Finnmark idrettskretser) og sentralt (Norges idrettsforbund og Olympiatoppen). Idrettsfaglig kompetanse etterspørres innenfor flere samfunnsområder og flere peker på overføringsverdier mellom prestasjonsidrett helsefremmende arbeid og næringsliv. Rektorene ved UiT og HiF uttaler i en kronikk i lokalavisene: Utvikling av en Idrettshøgskole utgått av UiT vil gi mange gevinster, både av faglig art og for samfunnene i nord. En slik utvikling vil også utgjøre et spennende prosjekt fordi det vil integrere virksomhetene ved to av landsdelens fagmiljøer. Det vil gi miljøene i Alta og Tromsø et faglig løft, men dette løftet vil også styrke den samlede idrettsfaglige kapasiteten generelt ved å gi faget et utvidet innhold. Dette vil igjen gi en styrket idrettssektor i nord med de positive levekårseffekter det vil ha. En Idrettshøgskole i Nord er tenkt å legge vekt på synergier mellom idrett og helse, og en etablering av idrettsstudier vil bli sett i sammenheng med økt innsats i helsefremmende arbeid og økt kompetanse innenfor ernæring. Idrettshøgskole ved UiT vil også kunne styrke relasjonene mellom idrett, aktivitet og helse og næringsaktiviteter. Innstillingen om Idrettshøgskole i nord skal legges frem for Universitetsstyret i møte i mai/juni med en foreløpig kotsnadsoversikt. Helseteknologi Det helsevitenskapelige fakultet og Høgskolen i Narvik (HiN) og har tatt initiativet til et samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud (videre- og/eller masterutdanning) innenfor helseteknologi. Bakgrunnen for dette er kompetansebehovet innenfor feltet Velferds/omsorgsteknologi spesielt innenfor kommunehelsetjenesten og i grensesnittet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og må sees på som en oppfølging av helsetjenestens kompetansebehov i lys av Samhandlingsreformen. Behovene for slik kompetanse er beskrevet nærmere i St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen, i St. meld. 25 ( ) Omsorgsmeldingen og ikke minst i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Den nye Stortingsmeldingen Utdanning til velferd (St. meld 13 ( )) legger vekt på viktigheten av å ha brede grunnutdanninger. Nye kompetansebehov og utfordringer skal ikke møtes med nye grunnutdanninger, men med spesialisering på videreutdannings- og mastergradsnivå. Utdanningsmeldingen legger vekt på nødvendigheten av å bryte ned den tradisjonelle profesjonsstenkningen, og bygge ned skottene mellom utdanningssiloene, og fremme tverrprofesjonelle og desentraliserte utdanningsformer. Uninett vil investere midler i etablering av en feiles digital læringsplattform i Nord-Norge (ecampus). Gjennom vedtak i fakultetsstyret ved Helsefak og styret for HiN er det etablert et tverrinstitusjonelt utvalg som har fått i mandat å utrede behovet for nye undervisningstilbud innenfor feltet helseteknologi. Utvalgets sammensetning er slik at representasjonen både teknologisk kompetanse og helsefaglig og samfunnsvitenskapelig kompetanse er representert fra både Høgskolen i Narvik og UIT/Helsefak. I tillegg er både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten representert. Utvalgets mandat er kort å kartlegge behov for nye utdanningstilbud, utrede til hvilke brede grunnutdanninger studier i helseteknologi kan knyttes samt skissere hvordan nye utdanningstilbud i helseteknologi ved HIN/UIT kan profileres i forhold til utdanningstilbud som allerede finnes eller er under utvikling ved andre 2

6 utdanningsinstitusjoner. Utvalget vil ferdigstille sitt arbeid i mai og rapporten skal behandles i fakultetsstyret i juni 2012 med en foreløpig kostnadsramme. B. INNSPILL TIL STRATEGISKE SATSINGER FOR 2013 Fakulteter og enheter bes å gi innspill på konkrete aktiviteter innenfor strategiske satsningsområder for 2013, samt en oversikt over bindinger som ligger i disse områdene for årene fremover. jf. punkt i sak S47-11 (hovedfordelingen for 2012). Vitenskapelig utstyr og formidling videreføres på samme nivå som i 2012-fordelingen. Fordeling av midler til rekrutteringsstillinger følger automatisk fordeling av stillingene. Når det gjelder fordeling av rekrutteringsstillingene, både ledige og nye stillinger, vises det til eget brev fra Avdeling for forskning og utvikling. Innspill fra fakulteter/enheter skal hete Innspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme Fakultetets innspill: Helsefak har ansvaret for flere ulike felles plattformer (forskningsplattformer som FUGE) som er av vesentlig betydning både for egen forskning, og forskningssamarbeid på tvers av fakulteter og institusjoner (bl.a. UNN). Etableringen av de regionale FUGE-plattformene varen del av den nasjonale satsningen for å bygge opp nødvendig infrastruktur for å kunne understøtte forskning på internasjonalt toppnivå innen molekylær biologi og funksjonell genomikk. Videre satsning på disse plattformene vil være av stor betydning for at UiT skal kunne opprettholde sin nasjonale posisjon innen bioteknologi og funksjonell genomforskning. Evalueringen av infrastrukturen for molekylær biologisk forskning ved UiT (FUGE-plattformene; proteomikk, genomikk og bioimaging) har synligjort gode kompetansemiljø som bør opprettholdes, styrkes og videreutvikles for både den nåværende og framtidige forskningen. Vi ber derfor UiT opprettholde det tilskuddet som er gitt til denne infrastrukturen på kr. 2.0 millioner kroner per år inntil 2011 for å kunne sikre en bærekraftig drift og fornying av utstyr til det samlede biologimiljøet ved UiT. Helsefak har med marginale bevilgninger fra Justisdepartementet satset på og bygd opp et unikt miljø rundt analyse av DNA Rettsgenetisk senter (RGS). Dette representerer en stor og spennende satsing som styrker og synliggjør samfunnsoppdraget. Befolkningen både i Nord-Norge og landet for øvrig får redusert svartiden for DNA-prøver/analyser noe som sikrer rettsikkerheten og fjerner uvissheten i venteperioden samt at laboratoriet kan gjøre second opinionanalyser. Det vil også kunne fungere som et betydelig supplement for denne typen utdanning og forskning. Dette kan være et godt pre i rekruttering av både dyktige studenter og fremragende forskere. Helsefak ber derfor om at fakultetet støttes med midler for å bygge opp (ferdigstille senteret) i påvente av ressurser fra Justisdepartmentet, og styrker en nødvendig vitenskapelig satsning, utover vanlig drift. Vennlig hilsen Arnfinn Sundsfjord Dekan Tom Mikalsen Fakultetsdirektør 3

7 Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for klinisk odontologi Fremtidig finansiering Institutt for klinisk odontologi Fremtidig finansiering med studiepoengs-produksjon, institutt for klinisk odontologi. Sten Ove Lisø Økonomirådgiver Seksjon for personal- og økonomitjenester Det helsevitenskapelige fakultet Tom Mikalsen Fakultetsdirektør Det helsevitenskapelige fakultet

8 NOTAT 1. Bakgrunn Institutt for klinisk for klinisk odontologi vil fra 2012 bli finansiert etter studiepoengs produksjon. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en prognose for å se på eventuelle økonomiske fordringer som medfølger av dette. Instituttet var planlagt å ha fullt belegg fra og med høsten 2012 slik at finansiering gjennom studiepoengs produksjon skulle sammenfalle med dette. Imidlertid ser vi at instituttet tidligst vil ha fullt belegg fra 2014, noe som gir uttelling i På grunn av dette er det laget en prognose for fremtidig finansiering samt en isolert prognose for bevilgning Deretter er bevilgningen stipulert frem til 2016, for å illustrere utviklingen frem til den faste estimerte inntekten/tildelingen i I denne prognosen er kostnadsbudsjettet for 2012 presentert for å illustrere de største utgiftspostene og driftskostnadene, som ett utgangspunkt før enn presenterer inntektene i form av basistildeling og RBO. I dag er instituttet finansiert i sin helhet gjennom basistildeling, og skal i fremtiden finansieres gjennom både basis og RBO. Dette for å sammenligne dagens kostnadsnivå med fremtidig inntektsnivå. Institutt for klinisk odontologi vil oppleve en nedgang i inntekter, om en tar utgangspunkt i antall ressursenheter lagt til grunn i denne prognosen. Imidlertid må det poengteres at denne prognosen er for instituttet og ikke selve tannlegeutdanningen. Tannlegestudentene går 1. og 2.år sammen med medisinstudentene og begynner på IKO i sitt 3 studieår. Studiepoengs produksjon 1. og 2. år tilfaller ikke institutt for klinisk odontologi. Det er tatt utgangspunkt i dagens basistildeling fratrukket RBO ved fullt belegg ved instituttet, dette er å anse som en utopi men gir ett godt grunnlag for videre beregning av RBO. Dette er også det maksimale en normalt kan trekke instituttet i basis ved omleggingen. Under punkt 4 Beregninger er datagrunnlaget som er benyttet i prognosen presentert. Dette baserer seg på historiske data, tall fra DBH og satser fra statsbudsjettet. Oppsummert ser vi at instituttet vil oppleve en inntektsnedgang og samtidig ha en relativt høy andel basis (71 % basis ved 75 ressursenheter), og høyere andel om instituttet får ressursenheter som gir tildeling lik i dag. Imidlertid ser vi at dette gjelder selve instituttet og ikke tannlegeutdanningen som helhet. Da er også eventuelle midler fra formidlingskomponenten og øremerkede tildelinger holdt utenfor, samt eksternøkonomi i forbindelse med spesialistutdanninger. Notatet er bygd opp som følger; 1. Bakgrunn 2. Kostnadsbudsjett 2012 Institutt for klinisk odontologi 3. Beregninger 3.1 Basistildeling ressursenheter 3.2 Resultatbasert tildeling - RBO 4. Prognose for fremtidig finansiering 5. Estimert bevilgning for Oppsummering

9 2. Kostnadsbudsjett 2012 Institutt for klinisk odontologi I budsjettet for 2012 har institutt for klinisk odontologi tre store utgiftsposter; - Kr ,- til undervisningsklinikk i henhold til budsjett fra Troms Fylkeskommune. - Kr ,- til internt lønnsbudsjett. - Kr ,- i kompensasjon til eksterne klinikker. Dette summerer seg til kr ,- og det totale kostnadsbudsjettet er på kr ,- for Det vil si at driftsnivået, altså differansen ligger kr ,-. I utgiftsposten til Troms Fylkeskommune er nærmere 21 millioner kroner knyttet til lønn og gir derfor lite rom for kostnadsreduksjon. Det interne lønnsbudsjettet er basert på dagens kostnadsnivå, imidlertid er det utfordringer knyttet til rekruttering ved instituttet. Dette kan være en faktor som kan øke lønnskostnaden i fremtiden. Kompensasjon til eksterne klinikker avhenger av antall studenter i praksis og antall eksterne praksis klinikker. I 2011 ble det budsjettert med 9 millioner kroner men dette er nedjustert til 7,4 millioner kroner grunnet færre eksterne praksis klinikker. Imidlertid vil dette tallet avhenge av antall eksterne praksis klinikker f.o.m høsten Fra regnskapet leser vi at kostnaden i 2011 kompensasjon eksterne klinikker var på 5,2 millioner kroner. Som ett referansepunkt er tildelingen for 2012 til instituttet på kr ,-, instituttet er fullfinansiert gjennom 100 ressursenheter (en ressursenhet er på kr ,- og ressursenheter er fakultetets oppbygging av basistildelingen) samt midler fra forsknings- og utdanningskomponenten i forbindelse med tannpleierutdanningen. Kostnadene for 2011 beløp seg til kr ,-, som var likt budsjettert kostnadsnivå. Imidlertid var inntektene langt høyere grunnet midler til tannutstyr. For 2010 var det budsjetterte kostnadsnivået kr ,-. Dette kan tyde på at kostnadsnivå for 2012 vil være lavere enn det som er budsjettert, mye grunnet at det er budsjettert med å benytte seg av øremerkede midler til utstyr. 3. Beregninger 3.1 Basistildeling - ressursenheter Ressursenheter (basis); Det er lagt til grunn 75 ressursenheter istedenfor 100 ressursenheter som er dagens nivå. Dette tilsvarer en reduksjon på 25 ressursenheter kr ,-. Bakgrunnen for dette antall ressursenheter er dette beløpet tilsvarer økning i tildeling gjennom utdannings- og forskningskomponenten ved tilnærmet fullt belegg ved institutt for klinisk odontologi. Antall ressursenheter fordelt på de ulike institutt er basert på antall vitenskapelige ansatte men er justert for instituttenes behov og ulike sammensetninger. Dette gjør det vanskelig å beregne hvor mange ressursenheter som burde fastsettes for institutt for klinisk odontologi grunnet politiske forhold som må hensyn tas. Det Helsevitenskapelige fakultet har ett gjennomsnitt på ca. 58 % basis av totalbevilgning, institutt for klinisk odontologi vil ha ett snitt på 71 % basis av total bevilgning ved 75 ressursenheter benyttet i denne prognosen. Imidlertid må dette sees i lys av at tannlegestudentene går sammen med medisinstudentene 1. og 2. år og ingenting av denne studiepoengs produksjon tilfaller institutt for klinisk odontologi. Denne prosentsatsen vil gå ned om instituttet mottar midler gjennom formidlingskomponenten og gjennom øremerkede tildelinger. Oppbyggingen av tannlegeutdanningen med felles løp 1. og 2. år ved ett i utgangspunktet kapitalintensivt studie gjør at det vil være naturlig med en høyere andel basis sammenlignet med andre institutt.

10 3.2 Resultatbasert tildeling - RBO Forskning; Forskning beregnes ut ifra ett gjennomsnitt siste 3 år på publiseringspoeng. Ganget med satsen for ett publiseringspoeng. Historiske tall for IKO med tanke på oppbygging av studiet har liten validitet. Har derfor benyttet tall fra Grunnet snittavregningen må det 3 år med full forskningsaktivitet til, før full uttelling i bevilgningen. Controller estimerer 15 publiseringspoeng er riktig basert på følgende historiske data; Gj.snitt 3 år est Gj.snitt 3 år 0,00 0,00 14,46 4, ,82 Publiseringspoeng fra og med 2008 til og med Utdanning; 1 og 2 år er felles for tannlege- og medisinstudenter. Denne studiepoengs produksjon tilfaller ikke institutt for klinisk odontologi. 40 tannlegestudenter er maks antall, imidlertid tas det opp 45 studenter for å sikre god tilgang til 3.året. det er lagt til grunn at 38 studenter på hvert av de tre siste årene basert på tidligere opptak samt strykprosent og frafall til medisinstudiet. Samt 12 tannpleierstudenter basert på historikk og stabiliteten i opptak og eksaminering. Tannlegestudiet Tannpleierstudiet Antall studenter Antall 3.år 38 1.år 12 4.år 38 2.år 12 5.år 38 3.år 12 Sum 114 Sum 36 Antall studenter fordelt på studieår. Rekrutteringsstillinger; Basert på dagens antall rekrutteringsstillinger og historikk. Med dagens antall vitenskapelige ansatte er den øvre grensen 10 doktorgradskandidater. Men dette er fortsatt ett forsiktig anslag da instituttet ønsker å tilsette flere vitenskapelige ansatte. Antall doktorgradskandidater er derfor satt likt som ved dagens nivå på 9 kandidater. Formidlingskomponent og øremerkede midler; Er ikke hensyntatt i denne prognosen grunnet formidlingskomponentens natur og midler allerede øremerket ved institutt for klinisk odontologi til utstyr.

11 Satser fra statsbudsjettet og Universitetet sentralt benyttet i prognosen; Satser, statsbudsjett 2012 Ressursenhet i kr Sats finansieringskategori A Sats finansieringskategori D Sats publiseringspoeng Sats doktorgradskandidat Budsjettfordeling til institutt, studiepoeng A 93337,5 Budsjettfordeling til institutt, studiepoeng D 33487,5 Budsjettfordeling til institutt, publiseringspoeng 24135,94 Budsjettfordeling til institutt, doktorgradskandidater ,5 Øvrig BOA per krone 0,03 Budsjettfordeling til institutt, BOA 0,0255 Alle satser er hensyntatt prosentvise tildelinger til UiT, fakultetet og institutt. 4. Prognose for fremtidig finansiering Bevilgningen for 2013 baserer seg på data fra DBH fra Dette medfører at ikke før i 2014 vil studiepoengs produksjon i 2012 ha effekt. Derfor får man en overgangsfase i 2013, derfor foreligger det en isolert prognose for I tillegg ser vi i dag at instituttet vil tidligst ha fullt belegg fra og med høsten 2014, dette tilsvarer full uttelling i bevilgning for Studenter 3.år 33 4.år 35 5.år 40 Sum studenter gikk ut våren 2011 Prognosen er basert på 38 tannlegestudenter, 12 tannpleierstuedenter, 9 doktorgradskandidater og 15 publikasjonspoeng årlig. Det er lagt til grunn 75 ressursenheter istedenfor 100 ressursenheter som er dagens antall. Dette tilsvarer en reduksjon på 25 ressursenheter, kr ,-.

12 Endelig budsjettfordeling 2012, institutt for klinisk odontologi; Komponent Beløp Ressursenheter ordinær (antall) 100 Ressursenheter ordinær (kroner) Forskning Utdanning Rekrutteringsstillinger Formidlingskomponent 0 Øremerket 0 Sum bevilgning Prognose for fremtidig finansiering ved Institutt for klinisk odontologi vil basert på 38 stk 60 studiepoengs enheter ser slik ut; Komponent Beløp Ressursenheter ordinær (antall) 75 Ressursenheter ordinær (kroner) Forskning Utdanning Rekrutteringsstillinger Formidlingskomponent 0 Øremerket 0 Sum bevilgning Sammenlignet med bevilgningen for 2012 på kr ,- gir dette ett avvik på kr ,- tilsvarende 11,3 ressurseneheter. Dette illustrerer at Institutt for klinisk odontologi krever 86 ressursenheter for å komme ut på samme nivå. Imidlertid vises det til at normen med å ta opp 45 studenter for å sikre tilgang har ved siste opptak blitt økt betraktelig til over 50, og kan potensielt gi høyere uttelling på undervisningskomponenten. Det er satt betydelige midler til investering i utstyr, og det som antas brukt i 2012 ligger i kostnadsbudsjettet. Jfr. Investeringsplan for utstyrsmidler ved institutt for klinisk odontologi. I en oppbyggingsfase vil denne posten normalt være høyere enn i en vedlikeholds-/utskiftningsfase og vil derfor ha konsekvenser for kostnadsnivået slik at dette kan nærme seg inntektsnivået over.

13 5. Estimert bevilgning 2013 Estimat for bevilging 2013 basert på dagens antall studenter vil se slik ut; Komponent Beløp Ressursenheter ordinær (antall) 75 Ressursenheter ordinær (kroner) Forskning Utdanning Rekrutteringsstillinger Formidlingskomponent 0 Øremerket 0 Sum bevilgning Sammenlignet med bevilgningen for 2012 på kr ,- gir dette ett avvik på kr ,- tilsvarende 15,2 ressursenheter. Stipulert bevilgning frem til 2016; Avvik fra bev.2012; 2013: kr ,- kr ,- 2014: kr ,- kr ,- 2015: kr ,- kr ,- 2016: kr ,- (Lik prognose for fremtidig finansiering). Kr ,- 6. Oppsummert Basert på en prognose med 75 ressursenheter vil institutt for klinisk odontologi ha ett avvik fra bevilgning 2012 lik den som er stipulert over. Det gjøres oppmerksom på at kr ,- er øremerket fra Universitetet sentralt til tannlegeutdanningen, dette er inkludert i basis/ressursenheter i alle prognoser her. I tillegg vektlegges det at investeringer i utstyr til tannlegeutdanningen, som er kapitalintensiv, er gjort over en kort periode og vil derfor måtte byttes ut relativt samtidig i fremtiden. Dette medfører store investeringsutgifter over en kort tidsperiode. Dette må hensyn tas i fremtidig budsjettering. Det gjøres videre oppmerksom på at postene Formidlingskomponent og Øremerket er satt til kr 0,-. Endringer i antall ressursenheter kan forekomme, antall ressursenheter brukt i prognosen er kun ett estimat og vil være ett produkt av politiske så vels om økonomiske forhold.

14 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJON Notat Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon ved Det helsevitenskapelige fakultet siste 4 år. Til: dekan Fra: fakultetsadministrasjonen Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon ved Det helsevitenskapelige fakultet siste 4 år. Etter oppdrag fra dekan er det utarbeidet ett notat som illustrerer fakultetets bevilgning fordelt på basis og resultatbasert tildeling, sammenlignet med produksjonen ved fakultetet og sett opp mot bevilgningene til utvalgte fakultet ved UiT. Diagram 1) Total bevilging. Alle tall i 1000-kroner. Diagrammet over viser den totale bevilgningen fordelt på fakultet fra 2009 til Av denne kan vi lese at den relative økningen i bevilgning fordeler seg tilnærmet likt på de ulike fakultetene. I diagrammene under vil den totale bevilgningen bli synliggjort på basis, resultatbasert tildeling undervisning, resultatbasert tildeling forskning og strategisk tildeling. Dette for å illustrere sammensetningen av den totale bevilgningen fordelt på fakultet, med fokus på forholdet basis RBO. All data er hentet fra DBH og tildelingsbrev fra UiT. Data vedrørende produksjon av studiepoeng og forskning er fra 2010 da tallene fra 2011 ikke foreligger enda. 1

15 Diagram 2) Basis i % av total bevilgning. Det helsevitenskapelige fakultet har hatt en tilnærmet flat utvikling av basistildeling de siste 4 år i motsetning til den relative økningen som er trenden på de utvalgte fakultetene. Dette til tross for økning i produksjon både relativt sammenlignet med andre fakultet og absolutt. I basis for Helsefak ligger også midler øremerket tannlegeutdanningen og er inkludert i illustrasjonene over. Dette gjør at den reelle basistildelingen til Helsefak er lavere. Diagram 3) Resultatbasert tildeling undervisning. Alle tall i 1000-kroner. Dette diagrammet viser tildelingen fra undervisningskomponenten. Økt produksjon av studiepoeng på profesjonsstudiene har gitt høyere tildeling, men den relative reduksjon i basistildeling, sammenlignet med andre fakultet, medfører at økningen ikke framkommer i totalbevilgningen. 2

16 Stolpediagram 3.1) Produksjon av 60 studiepoengs-enheter 2009 og Dette diagrammet viser produksjon av 60 studiepoengs-enheter 2009 og 2010, tall fra 2007 og 2008 vil være misvisende grunnet fusjonen. Økningen blant fakultetene må sees i lys av hvilken finansieringskategori produksjonen tilhører. Helsefak har en betydelig del av produksjon i finansieringskategori A og B og noe som gir større tildeling på undervisningskomponenten. Se tabell under for oversikt over satser fra kunnskapsdepartementet. Tabell 3.1) Oversikt over satser i de ulike finansieringskategoriene Finansieringskategori Studie Sats fra departement A Profesjonstudie i medisin og master i odontologi B Master i farmasi og profesjonsstudie i psykologi C Master i biologi D Andre masterutdanninger E Bachelor utdanninger F Enkeltemner og viderutdanning Sektordiagram 3.2) Produksjon av studiepoeng 2010 og tildeling ifm. produksjon av studiepoeng Produksjon av studiepoeng % Det helsevitenskapelige fakultet, UITØ 40 % Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UITØ 37 % 13 % Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UITØ Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UITØ Resultatbasert økonomisk tildeling ifm. studiepoeng % Det helsevitenskapelige fakultet, UITØ 27 % Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UITØ 56 % Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UITØ 9 % Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UITØ Ulike finansieringskategorier forklarer forskjellen mellom prosentsats av produksjon av studiepoeng og prosentsats av tildeling i forbindelse med produksjon av studiepoeng. 3

17 Diagram 4) Resultatbasert tildeling forskning, UiT totalt Diagram 5) Resultatbasert tildeling forskning, fakultet Diagram 6) Forskningstildeling i % av UiTs totale forskningstildeling Alle tall i 1000-kroner. Diagram 4) viser tildelingen fra forskningsproduksjon. Her ser vi også en relativ økning sammenlignet med BFE-Fak og HSL-Fak som ikke fremkommer av utviklingen i total bevilgning. Det vises til at UiT sin andel har gått ned på nasjonal basis, slik at diagram 5) viser Helsefak sin utvikling relativt til de andre fakultetene. 4

18 Sektordiagram 4.1) Publikasjonspoeng og forfatterandeler prosentvis 2009/2010 og prosentvis tildeling 2009/2010. Publikasjonspoeng - prosentvis 2009 Publikasjonspoeng - prosentvis % 32 % Helsefak 17 % 32 % Helsefak NT-Fak NT-Fak HSL-Fak HSL-Fak BFE-Fak BFE-Fak 37 % 13 % 36 % 15 % Forfatterandeler - prosentvis 2009 Forfatterandeler - prosentvis % 33 % Helsefak 19 % 31 % Helsefak NT-Fak NT-Fak HSL-Fak HSL-Fak BFE-Fak BFE-Fak 37 % 13 % 37 % 13 % Prosentvis tildeling- forskning 2009 Prosentvis tildeling - forskning % 34 % Helsefak NT-Fak 24 % 38 % Helsefak NT-Fak HSL-Fak HSL-Fak BFE-Fak 22 % BFE-Fak 25 % 16 % 16 % Det poengteres at Helsefak har en reduksjon i publiseringspoeng grunnet dobbeltadressering med Universitetssykehuset Nord-Norge. Diagram 7) Strategisk tildeling. Alle tall i 1000-kroner. Dette diagrammet viser tildelingen fra den strategiske komponenten. Også her er trenden en relativ reduksjon mot de andre fakultetene, noe som korresponderer med den flate utviklingen i basis og økning i produksjon ved Helsefak, i motsetning til trenden med økt basis. 5

19 Diagram 8) Helsefak sin andel av total basis- og strategisk tildeling i %, sammenlignet med de andre fakultet ved UiT. Total basis- og strategisk tildeling definert som summen av basistildelingen og den strategiske tildelingen til Helsefak, NT-Fak, HSL-Fak og BFE-Fak. De andre fakultetene er holdt utenfor. I diagrammet over ser vi Helsefak sin prosentvise andel av total basistildeling og total strategisk tildeling, sammenlignet med de andre fakultet. Vi ser at Helsefak sin andel viser en negativ trend på begge variabler, og en positiv trend ved de andre fakultet. Helsefak har en høyere prosentvis andel av basis enn den strategiske tildelingen, ved de andre fakultetene er det motsatte tilfelle. Slik at de andre fakultetene har en høyere prosentvis andel av den strategiske tildelingen enn de har i basistildeling. I forbindelse med strategiske tildelinger ser vi at Helsefak produserer nesten 50 % av avholdte doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter sammenslåingen. Det medisinske fakultet produserte ca. 35 % av avholdte doktorgrader før fusjonen 1.august

20 Diagram 9) HELSEFAK, avholdte doktorgrader i % av totalt avholdte doktorgrader ved UiT. Dette diagrammet viser Det helsevitenskapelige fakultets prosentvise andel av totalt avlagte doktorgrader ved Universitetet i Tromsø. Tabell 9.1) Tildeling av rekrutteringsstillinger til Helsefak Tildelte rekrutteringsstillinger Helsefak Totalt i % - 29 % 22 % 32 % Tabellen over viser tildelte rekrutteringsstillinger til Helsefak fra UiT fra 2009 til Sammenligner vi dette med faktisk avholdte doktorgrader årlig ser vi at den prosentvise tildelingen er betraktelig lavere enn den prosentvise delen av avholdte doktorgrader ved Helsefak. Tabell 9.2) Avholdte doktorgrader i % sammenlignet med tildelte rekrutteringsstillinger i %. Rek.stillinger (est) Helsefak, avholdt - 49 % 47 % 48 % Helsefak, tildelt - 29 % 22 % 32 % 7

21 Diagram 10) HELSEFAK, avholdte doktorgrader i % sammenlignet med tildelte rekrutteringsstillinger i %. 60 % 50 % HELSEFAK, doktorgrader i % av total 40 % 30 % Helsefak, avholdt Helsefak, tildelt 20 % 10 % 0 % (est) Tallet for avholdte doktorgrader 2012 er ett estimat da endelig tall ikke foreligger pt. Tromsø, Tom Mikalsen fakultetsdirektør Sten Ove Lisø økonomirådgiver 8

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.: 2011/278896 SL1032

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN FS 32-12 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4408-1 MANDAT FOR REVISJON AV BUDSJETTFORDELINGEMODELL

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

FS Helsefak DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET. Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet

FS Helsefak DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET. Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 05-10 Til: Fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 28. 01. 2010 Arkivref.: 2009/6774 TOS000/123 Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2012 Arkivref.:2012/6171 SG 16-13: PRINSIPPER OG RUTINER FOR BUDSJETTFORDELING FOR 2014 Bakgrunn I Felles Plattform for fusjon heter det (punkt 6 b): Vedtatt budsjettfordelingsmodell

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Veileder DBH data Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 26.09.2017 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlag budsjettfordeling... 1 1.1 Åpen ramme... 1 1.1.1 Studiepoengproduksjon... 1 1.1.2 Kandidatproduksjon...

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent.

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent. MØTEREFERAT Møtedato: 1.desember 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Åge Danielsen/ Åshild Strømmesen Åge Danielsen Marit Lind Åshild Fause (09:25) Ellisiv B. Mathisen Martin R. Eisemann Eva Sjøttem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Møte: MØTEREFERAT Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 27.03.08 kl. 1215-1455 Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Poul Andresen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 13.6.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: JSU, PFF, PMR, LSU, LAMU, seksjoner Dato: 24.08.2016 Saksnr..: 2016/9306 Inntektsrammer og budsjettprosess 2017 Universitetsstyret behandlet 21. juni

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING NOTAT TIL DISKUSJON I FAKULTETSSTYRET 22.04 Deres ref.: Vår ref.:2010/509 JFO001/333 Dato:19.04.2010 Dimensjonering og fagportefølje ved HSL-

Detaljer

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM)

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Fakultetsstyremøte 08.09.16 O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Avbyråkratisering og effektivisering 2017-18 Styrevedtak 15.02.16: 5% + 5% over årene 2017 2019 Beregning av effektiviseringskravet

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer