Møteinnkalling. Landbruks- og viltutvalg. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Landbruks- og viltutvalg. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Landbruks- og viltutvalg Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Erik Hansen leder Aud Stølen sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/25 Godkjenning av protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet PS 10/26 GID 118/001 - Kjetil Stokke - Søknad om konsesjon PS 10/27 GID 113/006 Elen Langseth. Søknad om omdisponering for oppføring av 2 naust. PS 10/28 Orienteringssaker i Landbruks- og viltutvalget / / / /3196

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Aud Stølen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Landbruks- og viltutvalg 10/ Godkjenning av protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet Vedlegg:Protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet Saken legges frem for Landbruks- og viltutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møtet godkjennes Saksopplysninger Se vedlegg: protokoll fra møtet Vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

4 Møteprotokoll Utvalg: Landbruks- og viltutvalg Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Hansen Leder SP Magne Ommedal Nestleder AP Jorunn Kvernen Medlem SP Bill Tomelthy Medlem H Karstein Yttervik Medlem V Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Unni Holten Medlem AP Geir Nordli Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ronny Harsvik Britt Unni Holten AP Merknader Magne Ommedal hadde perm fra kl. 15:15. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 18-24, 16, 17 Jordbrukssjef Rolf Amundsen var til stede under første del av møtet. Han presenterte seg og sitt ansvarsområde samt orienterte om lagring av husdyrgjødsel. Fra administrasjonen møtte: Navn Karl Kjetil Skuseth Rolf Amundsen Aud Stølen Stilling Kommunalsjef Jordbrukssjef Miljøvernleder/sekretær

5 Saksliste PS 10/16 PS 10/17 PS 10/18 PS 10/19 Innhold Godkjenning av protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet Orienteringssaker til Landbruks- og viltutvalget Fravik fra minsteareal for tildeling av fellingstillatelser på hjort 2010 Fravik av minsteareal for tildeling av fellingstillatelser for rådyr, 2010 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / /2145 PS 10/20 Fastsetting av avskytingsprofil for hjort, /2145 PS 10/21 PS 10/22 Fordeling av kategorier hjortedyr som er vedtatt felt i kommunen på de ulike vald Nordlandet jaktvald, vald nr 11, endring av jaktvald PS 10/23 Presisering av forhold omkring ettersøk - håndtering av fallvilt 2008/ / /1421 PS 10/24 Endring av Bjerkestrand jaktvald 2008/2145 PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet /3086 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: Protokoll fra Landbruks- og viltutvalgsmøtet godkjennes. PS 10/17 Orienteringssaker til Landbruks- og viltutvalget /3196 Behandling i Landbruks- og viltutvalg

6 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: Landbruks- og viltutvalget tar saken til orientering. PS 10/18 Fravik fra minsteareal for tildeling av fellingstillatelser på hjort /2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: 1. Fravik av minsteareal (800 daa) for felling av hjort for følgende vald: 50 % ned til 400 daa: Bjerkestrand, Saltkjelen, Kvalvik, Omsundet, Kvalvåg Statskog og Nedre Frei avlsgårdsskog. 25 % ned til 600 daa for følgende vald: Møst, Frei Flatset, Bolgen og Bjørnvik For Nordlandet opprettholdes minstearealet på 800 daa. 2. Fellingstillatelsene tildeles etter summen av valdstruktur og arealstørrelse pr vald, Nordlandet har søkt om endring av valdareal, tellende areal: 4035 daa. PS 10/19 Fravik av minsteareal for tildeling av fellingstillatelser for rådyr, /2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: 1. Minsteareal for felling av ett rådyr ble i 2008 fastsatt til 800, daa, jf. forskrift: Om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Kristiansund kommune av For 2010 fravikes minstearealet med 25 % ned til 600 daa for Bjørnvika jaktvald, og 50 % ned til 400 daa for Nordlandet jaktvald. 2. Tildeling av fellingstillatelser og oppfølging fra viltforvaltningen skjer etter de samme vedtak som foregående år, med eventuelle endringer vedtatt i møtet den

7 PS 10/20 Fastsetting av avskytingsprofil for hjort, /2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalg følgende enstemmige vedtak: 1. Totalkvoten for tillatt felte dyr i henhold til fastsatt minsteareal og tellende areal, fordeles på de forskjellige dyrekategorier etter følgende % -satser: Kalv 30 % Voksne hunndyr 40 % Hanndyr 30 % 2. Fordeling av kategorier dyr som er vedtatt felt i de ulike vald skjer etter overfor nevnte % -satser. PS 10/21 Fordeling av kategorier hjortedyr som er vedtatt felt i kommunen på de ulike vald /2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg Sak 10/24 om utvidelse /endring av Bjerkestrand jaktvald (tellende areal økt til 9241) medførte at Bjerkestrandvaldet fikk tildelt 23 hjort i stedet for 22: Fordelig: 6 hanndyr, 10 hunndyr og 7 kalv. Sum antall tildelte hjort i hele kommunen ble da 102. Landbruks- og viltutvalget gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: 1. Kristiansund kommune skal ha målretta avskyting 2. Hjort: Kategorier hjort som er vedtatt felt deles etter følgende %-satser, på de ulike vald fastsatt i sak om avskytingsprofil: 30 % kalv, 40 % hodyr og 30 % hanndyr og i tråd med vedtak i sak om fravik av minsteareal: 50 % ned til 400 daa for valdene Bjerkestrand, Saltkjelen, Kvalvåg Statskog, Nedre Frei Avlsgårdsskog, Omsundet og Kvalvik. 25 % ned til 600 daa for valdene, Møst, Frei Fladset, Bolgen og Bjørnvik.

8 Hjort: Fordeling av kategorier dyr på de ulike vald vedtas i tråd med tabellen under: Hjort: Tildeling av fellingstillatelser Nr Valdnavn Tellende Minsteareal Tildelt Tildelt Tildelt Sum areal hanndyr hodyr kalv 1 Møst Frei Flatset Bjerkestrand Saltkjelen Bolgen Kvalvåg Statskog Nedre Frei avlsgårdsskog Bjørnvik Omsundet Kvalvik Nordlandet Sum Rådyr: Antall rådyr fordeles på de ulike vald i tråd med fastsatt minsteareal, 800 daa, men med fravik på 50 % ned til 400 daa på Nordlandet og 25 % ned til 600 daa for Bjørnvika, jf sak om fravik av minsteareal. Rådyr: Tabell over fordeling: Nr Valdnavn Tellende areal Minsteareal Antall 1 Møst Frei-Fladset Bjerkestrand Saltkjelen Bolgen Kvalvåg statskog Nedre Frei avlsgårdsskog Bjørnvik Omsundet Kvalvik Nordlandet Totalt: 68

9 PS 10/22 Nordlandet jaktvald, vald nr 11, endring av jaktvald 2008/2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: 1. Nordlandet jaktvald reduseres fra et totalareal på 5333 daa til 4220 daa. 2. Tellende areal endres fra 4000 daa til 4035 daa. Tellende areal er areal som nyttes naturlig av hjort og rådyr, i hovedsak skog og myr. En del strand- og bergvegetasjon er i tillegg til skog og en del kulturmark og myr vurdert som tellende areal. PS 10/23 Presisering av forhold omkring ettersøk - håndtering av fallvilt 2008/1421 Behandling i Landbruks- og viltutvalg Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth orienterte om saken generelt, samt presiseringer av lovverkets krav i forhold til bl.a. ettersøk. Leder Erik Hansen la fram følgende forslag til vedtak: Ettersøk og evt. avliving av vilt (dyr og fugler) som kommer inn under kommunens ansvarsområde, skal ivaretas av kommunens ettersøksgruppe, jf vedtak 10/8 i Landbruks- og viltutvalget. Leder vurderer i enkle saker, (utenom hjortevilt hjort, rådyr, elg) om andre kvalifiserte personer kan benyttes. I samsvar med Erik Hansens forslag gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: Ettersøk og evt. avliving av vilt (dyr og fugler) som kommer inn under kommunens ansvarsområde, skal ivaretas av kommunens ettersøksgruppe, jf vedtak 10/8 i Landbruks- og viltutvalget. Leder vurderer i enkle saker, (utenom hjortevilt hjort, rådyr, elg) om andre kvalifiserte personer kan benyttes.

10 PS 10/24 Endring av Bjerkestrand jaktvald 2008/2145 Behandling i Landbruks- og viltutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Landbruks- og viltutvalget følgende enstemmige vedtak: Utvidelsen av areal for Bjerkestrand jaktvald vedtas i tråd med vedlagte kart og søknad. Tellende areal utvides med 325 daa. Totalt tellende areal for jaktvaldet økes derav til 9241 daa. Landbruks- og viltutvalg, Erik Hansen leder Aud Stølen miljøvernleder/sekretær

11 Arkiv: 118/001 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Astrid Buset Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Landbruks- og viltutvalg 10/ GID 118/001 - Kjetil Stokke - Søknad om konsesjon Vedlegg: 1 Konsesjonssøknad GID 118/001 2 Utsnitt frå kommuneplanens arealdel Gardskart gnr. 118, bnr. 1 Andre dokument i saka: Prospekt Saken legges frem for landbruks- og viltutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Med heimel i konsesjonslova av nektar Kristiansund kommune Kjetil Stokke konsesjon på erverv av eigedomen, gnr. 118, bnr. 1. Avtalt kjøpesum er ikkje samfunnsmessig forsvarleg i høve dei omsyna konsesjonslova skal ivareta. Saksopplysninger Kjetil Stokke har den søkt konsesjon på erverv av eigedomen GID 118/001 i Kristiansund kommune. Heimelshavar: Gjertrud Marie Engesveen (død). Overdragar: Ole Johan Engesveen og Svanhild Bergem. OM EIGEDOMEN: Eigedomen, gnr. 118 bnr. 1, er i følge gardskart på 813 dekar fordelt slik: 24 dekar fulldyrka jord 14 dekar innmarksbeite 595 dekar produktiv skog 179 dekar anna areal

12 Ulike rettar som ligg til eigedomen: Tinglyst naustrett, ikkje frådelt nausttomt Jaktrett, bortleigd til 2016 OM KONSESJONSSØKAR: Søkar har opplyst at han skal busette seg på eigedomen så snart boligen er renovert og bu der i minst 5 år samanhengande. Han opplyser vidare at han på eigedomen skal drive grasproduksjon. Han ynskjer vidare å utvikle den delen av eigedomen som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbebyggelse. Vurdering Konsesjonslova har til føremål å regulere og kontrollere omsettinga av fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern om landbrukets produksjonsareal og slike eigar- og bruksforhold som er mest gagnlege for samfunnet, m.a. for å tilgodesjå framtidige generasjonars behov, landbruksnæringa, omsynet til miljøet, ålmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, og omsynet til busetnad. Etter konsesjonslova 9 skal det leggast særleg vekt på følgjande: 1. Om den avtalte prisen tilgodeser ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling. 2. Om erververs formål vil ivareta omsynet til busetnad i området. 3. Om ervervet innebærer ei driftsmessig god løysing. 4. Om erververen blir ansett skikka til å drive eigedomen. 5. Om ervervet ivaretar omsynet til heilheitleg ressursforvalting og kulturlandskapet. I tillegg skal det ved vurdering av konsesjonssaker også trekkast inn andre omsyn, både formaliserte og uformaliserte, innanfor rammene til konsesjonslovas føremål. PRISVURDERING: Kjøpesummen er på kr ,- Kommunens vurdering av pris på landbrukseigedomar følgjer av rundskriv M-3/2002 og M-1/2010 om endringar i rundskriv M-3/2002 frå Landbruks- og matdepartementet. Det er bruksverdien til landbruksformål og kostnadsnivået for landbruksbygg som skal danne grunnlaget for prissettinga. Departementet har vidare bestemt at øvre ramme for tillegg av boverdi ved prisvurderinga knytta til konsesjonsbehandling av bebygd eigedom skal vere kr ,-. Kommunen vurderer prisen slik: Boverdi på eigedommen: kr ,- Driftsbygning: kr ,- Lagerhus: kr ,- Dyrkajord og beite: kr ,- (dyrkajord 1500,-/daa, beite 800,-/daa) Skog og utmark: kr ,- Jaktrett: kr ,- (utleige jakt/år) Tomteareal: kr ,- (6 tomter à kr ,-) Sum: kr ,- Prisen på landbrukseigedomar må ikkje vere høgare enn det som reflekterar verdien av eigedomens driftsgrunnlag og den verdien eigedomen har som bustad, samtidig som det ikkje vert stilt krav om urimeleg høg eigenkapital. Avtalt kjøpesum for gnr. 118, bnr. 1 er ein halv million kroner over kommunens prisvurdering for eigedomen. I prisvurderinga inngår antatt tomteverdi for

13 fritidsbebyggelse på Frei. Prissettinga på fritidstomter skal ta omsyn til salsverdien i området, opparbeidsgrad og utgifter til slik opparbeiding. Kommunen vurderer at avtalt kjøpesum ikkje er samfunnsmessig forsvarleg i høve dei omsyna konsesjonslova skal ivareta ved overdragelse av landbrukseigedom. Med samfunnsmessig forsvarlig pris forstår ein ein pris som bidrar til å realisere måla i landbrukspoiltikken. BUSETNAD: Ervervet vil føre til fast busetnad på eigedomen. DRIFTSMESSIG LØYSING: Kjøpar ynskjer å drive jorda og skogen, og samtidig utvikle dei delane av eigedomen som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbebyggelse. På generelt grunnlag har Frei utfordringar med tanke på det bynære landbruket, der konflikter mellom vanlig jordbruksdrift og villa- og fritidsbebyggelse eksisterer. OM ERVERVAR ER SKIKKA: Kjøpar har ikkje gjeve opplysningar om kvalifikasjonar innan jord- og/eller skogbruk. HEILHEITLEG RESSURSFORVALTNING OG KULTURLANDSKAPET: Det er i dag ikkje dyrehald på eigedomen. Jordbruksareala vert leigd bort til beite for hest, og dyrkajorda blir halde i hevd. Kjøpar vi busetje seg på eigedomen og drive jordog skogbruksareala. Kommunen vurderar eigarskiftet til å oppretthalde dagens drift av jordbruksareala, og såleis ivareta kulturlandskapet. Det vil vidare vere ei god ressursforvaltning at skogen igjen vert skjøtta. Med tanke på eigedomens avkastingsevne, og for å ivareta ei heilheitleg ressursforvaltning, vurderer kommunen samstundes at eigedomen vil vere eigna som tilleggsjord til landbrukseigedom i aktiv drift. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

14 t Krogsveen Litt mer siden 1975 Kristiansund kommune PB KRISTIANSUND N Fokus Kmgsveen AS, avd. Kristiansund Knut Siems gate 3 Postboks KRISTIANSUND N Organisasjonsnummer; NO MVA Klientkonto: Tlf: , faks: Vårt oppdrag nr /10 Kristiansund N, Vedr.: Konsesjonssøknad gnr 118 bnr 1 Vedlagt følger søknad om konsesjon for gnr 118 bnr 1 i Kristiansund kommune for behandling. Med vennlig hilsen Fokus Krogsveen AS, avd. Kristiansund *-C Ul r! GL-(.t Kari Laugtug Salgskoordinator dir. tlf: e-post:

15 4 Statens landbruksforvaltning Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 Dette skjemaet er påbudt brukt ved søknader om konsesjon Til ordføreren i (den kommune der eiendommen ligger) Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges l original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger. Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Fødselsnr. (11 siffer) Kjetil Stokke rasen ^? - elefor7nr. (B si er) E-postagresse 3 3 Overdre arens navn eg D g01q ^ kv l Organisasjonsnr. (9 siger) Fødaelanr. (11 sitter) ; ^: Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer).m - tom.v.+.rv Xr.r x.:el. ue, K?' '".. 3a +rvuc^ " n -..ae:.soe sko. «' vn! - " Eiendommen (e)s eller rettigheten (e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. e.l.)?4 gnr. 118 gnr 1 i Kristiansund kommune Kjøpesum! leiesum pr. år (ved arveller gave oppgi antatt verdi ) Kår av 5-årlig verdi Kjøpesum for løsøre Kr ,- Kommune Kristiansund Fylke møre og Romsdal 5 Arealets størrelse Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal 9, ca. 810 da 23 da dyrket,14 da beite,595 da skog, 178 da annet 19' Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse I-V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog 1f! ^1a'isarm, '!^Pr^a^1e #^ø4j%^^sl^s^?"e!"å14 rløf9has,, `hy^^ ^ r ^? å, ti ` Bygning (type) Grunnflate i m' Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Bolig Dårlig Bygning (type ) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Lager/garasje God Bygning (type) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Driftsbygning Middels Bygning (type) Grunnflate i m' Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels aller dårlig) Bygning (type) Gmnnfate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Bygning (type) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Bygning (type) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig) Annen bebyggelse ruled sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon SLF-359 B Elektronisk utgave av 07.09

16 Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtala i forbindelse med overdragelsen ler eller le r søkeran, treos ekt le eller ham under 18 år anten fast eiendom i komm unen? Ja I tilfelle hvilke: 112 Nei "-^ Eier eller leier søkerenhans ektetdleeller barn under 18år fast eiendom i andre kommuner? "^'. Ja l tilfelle hvilke: a t Nell Beskriv hvordan eiendommen brukes i g (gje der ervervet laffndbbbruksseiendon2, beskriv eiendommens drift)) k ' {l (^1 ^/^taldic^_ o^i ti r ; (3jy y1 " Ga+ ^wt+ca d/f' U V ' D AGf!!^'I.^iY1A[.^9f.' ` ;^ Erververens pionerfor mk eiendommen 1d 17i *8 Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på søkerens tidligere eiendom Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk ogleller praktisk erfaring fra jord - og skogbruk).. Vil søkerat forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 - ett - år og deretter selv bebo eiendommen iminst5- fen- årrsammenh9? Ja Nei ^f^f/. ^1n ^w 5Q Snaz4 a. i /vet o Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosetta meg på e, jf korsesjatsloven 5 annet ledd Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen somildce omfattesav overdragelsen? Ja Nei I tilfelle hvilke: Er det Ree søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere Dato Dato, "'. Øt Ove ragerens underskrift Søkerens underskrift Underretning om avgjørelsen bes sendt: Bilagsfortegnelse: Skjemaet er tilgjengelig på intemed:. lf.d.no under «Skjema» og httø:l/blanketter.dss.deo.no Spørsmål om utfylling kan rettes til kommunen. SLF-359 B 2-2

17 Eventuelle tilleggsopplysninger: ^4z'u ^ Ø^ i, - ^^ aå,>-.,q^.,.,b^. ØriN(/l»'j/Wr'tiW ^Gi. ^ll^^. /A U ",4t. 000 (J V RETTLEDNING Generelt om konsesjonsloven Konsesjonsloven av 28. november 2003 bestemmer at alle erverv av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Et erverv er et fellesord for alle måter man kan få en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tillatelse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen er erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt. Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon Det følger av konsesjonsloven 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003 ) hvilke erverv som er unntatt fra konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrket/overfatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og annet ubebygd areal som er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i 4 første ledd nr. 1-4 og 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring SLF-360. Skjemaet er tilgjengelig på under "Skjema". Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet (festekontrakt, skjøte eller lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighetene sender erklæringen videre til kommunen, som fører kontroll med konsesjonsloven blir fulgt. Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap ogleller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 25 daa fulldyrket/overflatedyrket areal eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av i felt 19 for å gjøre konsesjonsmyndighetene oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon. B. Kort om saksgangen Kommunen har avgjørelsesmyndighet i alle konsesjonssaker. Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret er klageinstans. Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på og Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr. Gebyret blir krevd inn av kommunen. Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonstritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

18 C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstiden og sikre at saken behandles på riktig faktisk grunnlag. Feltene 1-5 Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer (f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse. Feltene 6-11 Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som medfører konsesjonsplikt etter 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.). I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen per år oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det kårytelser på eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som borett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette. Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen. I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysninger om eiendommen (e)s totalareal fylles ut. Gjelder ervervet flere gårds - og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord og overflatedyrket jord 1 gjødslet beite. I feltet for produktiv skog føres skog med produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i dagen o.l. Foreligger det skogbruksplan for eiendommen bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive skogen. I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg, industribygg, seter o.l.) I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om bygningens tekniske tilstand (f.eks. god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger, (f.eks. fra takst over eiendommen) oppgis dette. Feltene Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark), strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 16 skal erververen opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritidsformål, landbruksformål eller industri. Feltene Skal eiendommen du søker konsesjon på nyttes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jordog skogbruk du har. Det trenger ikke å fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen. 1 felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst fem år i sammenheng. Er ervervet i utgangspunket konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tilleggsopplysninger", eller vedlegge eget brev. Gjelder søknaden en jord- og skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er nødvendig med delingssamtykke etter 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). I felt 20 må det derfor opplyses om overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme landbrukseiendom, må det opplyses i felt 21 om søkerne er gift, samboere eller partnere. Felt 22 Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller umyndiggjorte - må vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.

19 Kjøpekontrakt oppdrag : Omsetningsnummer: Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 1 av 6 6 Ø KJØPEKONTRAKT LANDBRUKSEIENDOM Mellom Fnr. Svanhild Bergem Ole Johan Engesveen v/magnhild Pape Meringen Knut siems gate Kristiansund N Tlf. privat.: Kontor: heretter kalt "selger" og Kjetil Stokke Steinberget Trondheim 3 30 Mobil: , E-post: Fnr Tlf privat.: Kontor: Mobil : , E-post:,L4,61 - & 4-cwv.v.o heretter kalt "kjøper", er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom Orvegen 93, gnr. 118, bnr. 1 i Kristiansund kommune m/selveiertomt, heretter kalt "eiendommen". Eiendommen selges på vegne av privat dødsbo. De som står som ansvarlige ved salget har selv ikke bodd på eiendommen og har således begrenset kjennskap til eiendommen. Dette medfører at kjøpers undersøkelsesplikt skjerpes. Hjemmelshaver til eiendommen er Gjertrud Marie Engesveen 2. KJØPESUM Kjøpesummen er avtalt til kroner ,-, heretter kalt "kjøpesummen" 3. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger: Dokumentavgift på skjøte (2,5% av kjøpesummen) kr ,00 Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1.548,00 Tinglysingsgebyr for panterettsdokument for kjøpers lån kr 2.107,00 Sum: kr ,00

20 Dersom kjøper skal ha mer enn ett lån som skal sikres ved pant i eiendommen, betaler kjøper ytterligere tinglysing- og attestgebyr for hvert panterettsdokument med kr ,00. Dersom kjøpers bank skal ha tinglyst pantet i flere bnr. påløper et attestgebyr til staten på kr. 172,00 pr. bnr. Kjøper bærer risiko for endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 4. INNBETALINGER OG OPPGJØR Kjøpesummen og omkostninger gjøres opp på følgende måte: 2. Kjøpesummen må være megler i hende senest kr kr ,00 en dag før overtakelsen, jf pkt Omkostninger, betales samtidig med restkjøpesummen ,00 Samlet innbetaling, kjøpesum + omkostninger kr ,00 Oppgjøret mellom partene foretas av megler, og alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt betales uoppfordret til Fokus Krogsveen AS, avd. Kristiansund, Oppgjørsavdelingen, Postboks 1, 1330 Fornebu, kto.nr , faks nr.: , tlf Alle innbetalinger skal merkes med oppdragsnr /10. Det presiseres at restkjøpesummen og omkostninger må være megler i hende senest 6n dag før overtakelsen. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger er megler i hende i rett tid. Beløpet som er innbetalt ved kontraktsinngåelsen er forskudd på kjøpesummen. Midlene føres inn på meglers klientkonto og står under kjøpers rådighet inntil sikring er tinglyst, etter dette tidspunkt går beløpet over til selgers rådighet. Beløpet er da en kredittstillelse fra kjøper til selger, og selger samtykker med dette til at megler kan dekke sitt krav på vederlag og utlegg i klientmidler som tilhører selger. Forøvrig blir forskuddsbetalingen stående på meglers klientkonto til sluttoppgjør foretas. Eventuelt opptjente renter på det innbetalte forskuddet godskrives den som til enhver tid har rådighet over beløpet. Oppgjør til selger kan foretas når følgende forutsetninger er til stede: - panterettsdokument med tinglysingssperre er tinglyst, - kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inkl. omkostninger, - kjøper har hatt mulighet til å overta eiendommen, - overtagelsesprotokoll er mottatt av megler og - kjøpers skjøte på eiendommen er mottatt hos megler i tinglyst stand. Selger er innforstått med at meglers ekspedisjonstid er inntil 5 virkedager fra skjøte er mottatt i tinglyst stand. Kjøper svarer morarenter til selger hvis kjøpesummen ihht denne kontrakt ikke er disponibel i sin helhet hos megler. Morarenter beregnes av hele kjøpesummen, da manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføring av eiendommen, og anses som mislighold av kjøpers forpliktelse i henhold til kontrakten. Dersom selger på overtagelsestidspunktet ikke kan stille eiendommen til kjøpers disposisjon, og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, gjelder kjøpers sanksjonsmuligheter i henhold til avhendingslovens kapittel 4. Dersom kjøper uten gyldig grunn ikke møter til avtalt overtakelsesforretning, vil boligen likevel kunne anses som overtatt og oppgjør til selger utbetales dersom vilkårene over ellers er til stede. Pro & Contra gjøres opp direkte mellom kjøper og selger med mindre annet er særskilt avtalt. Kjøpekontrakt oppdrag: Omsetningsnummer: Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 2 av 6 1V ^

21 5. HEFTELSER Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen datert 0031, og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med følgende unntak: Dagboknummer 3099, tinglyst den Gjelder forkjøpsrett til grunnstykke rav Dagboknummer , tinglyst den Forkjøpdrett til grunnstykke Dagbolmummer 5076, tinglyst Jaktrett på eiendommen i 10 år Følgende servitutter er tinglyst og følger eiendommen: Se vedlagte grunnboksutskrift. Selger garanterer og har risikoen for at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det gmmnboksutskriften viser. Selger forplikter seg umiddelbart til å underrette megler dersom varsel om utleggsforretning mottas og/eller utleggsforretning blir berammet eller avholdt. Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet pantobjekt, de tinglyste pengeheftelser som fremgår av bekreftet grunnbokskopi og/eller oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 6. TINGLYSING/SIKKERHET Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger (jf pkt 4). Senest ved kontraktens underskrift utsteder selger et panterettsdokument til megler som lyder på hele kjøpesummen. Panterettsdokumentet, som også inneholder en urådighetserklæring, tinglyses av megler for selgers regning. Panterettsdokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen, og all utbetaling til selger skal, inntil tinglysing av hjemmelsdokumentet finner sted, ha sikkerhet innenfor kjøpesummens ramme. Megler skal vederlagsfritt kvittere panterettsdokumentet til avlysning og besørge dette slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing. All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand, da dette er en forutsetning for at innbetalingene skal kunne disponeres. 7. TILBEHØR Eiendommens tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen. Med eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen. Se for øvrig listen over tilbehør som følger med eiendommen dersom ikke annet er avtalt, jf pkt FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf avhendingsloven 3-9. Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at Kjøpekontrakt oppdrag : Omsetningsnummer Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 3 av 6 6 CZE

22 det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf avhendingsloven 3-7. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut Ø at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf avhendingsloven 3-8. Når eiendonunen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. 9. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller måtte kjenne til da handelen ble inngått. Har kjøper før handelen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selger om undersøkelse, kan kjøper heller ikke gjøre gjeldende som mangel noe som kjøper burde vært kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selger har vært grovt uaktsom, uærlig, eller for øvrig handlet i strid med god tro. Denne bestemmelsen utgjør ingen begrensing i forhold til selgers opplysningsplikt vedrørende eiendommen. 10. OVERTAGELSE Eiendommen overtas av kjøper Umiddelbart etter at konsesjon er gitt med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. På overtagelsen føres en overtagelsesprotokoll som underskrives av begge parter. Selger sørger for at protokollen overleveres megler snarest. Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. Ved overtagelsen skal eiendommen av selger leveres i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Når overtagelsen er gjennomført i henhold til kontrakten, kan ikke kjøper pålegge megler å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen overfor selger som følge av krav kjøper mener å ha mot selger i kontraktsforholdet. Dette gjelder også dersom kjøper ikke har møtt frem til avtalt overtagelsestidspunkt. Såfremt selger overleverer eiendommen til kjøper uten å ha innhentet meglers bekreftelse på at fullt oppgjør er innbetalt, er dette selgers risiko. Hvis kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter kjøpekontrakten, godtar kjøper utkastelse fra eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å besitte eiendommen, jf tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd (e). Kjøpekontrakt oppdrag : Omsetningsnummer Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 4 av 6 P,

23 11. SÆRLIGE FORHOLD Eiendommen er konsesjonspliktig, og gjennomføring av handelen er betinget av at konsesjon blir gitt. Dersom søknad om konsesjon ikke blir innvilget og eventuell anke ikke fører frem, er partene løst fra denne avtalen. Kjøper er kjent med at det er odel på eiendommen. Det er oppført et lagerskur i skogen på Bjerkestrand på tillatelse fra tidligere eier, men eier av skuret har ingen rettigheter i grunn eller skriftlig avtale på dette. 12. REKLAMASJON Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mislighold, jf avhendingsloven 4-19 og 5-7. Det vises for øvrig til avhendingsloven med hensyn til hva som anses å utgjøre et mislighold og hvilke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende. 13. FORSIKRING Eiendommen er fullverdiforsikret i Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelse har funnet sted. Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Kjøper har ikke tegnet boligkjøperforsikring. 14. BILAG Kjøper har fått seg forelagt følgende: 1. Salgsoppgave, som inneholder de i "Lov om eiendomsmegling 6-7" pålagte opplysninger. 2. Utskrifter av servitutter ihht. til grunnbok 3. Takst avholdt Grunnboksutskrift datert Brev fra plan- og bygningsetaten datert, med reguleringsbestemmelser og situasjonskart. 6. Brev fra skatt midt med opplysning om ligningsverdi, kr ,-. 7. Notat av fra selger 8. Praktiske opplysninger om oppgjør. 9. Tilbehørsliste. 10. Budjournal. Partene har gjort seg kjent med bilagene, og aksepterer disse som del av nærværende kontrakt. Kjøpekontrakt oppdrag : Omsetningsnummer Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 5 av 6 KS ib M^/^yjj`

24 Der hvor det er mer enn 8n kjøper/selger, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre på overtagelsesforretningen. Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og to beror hos megler. Kristiansund N, den Som selger: Som kjøper: Svanhild Bergeyb ' 1R\ Ole JohaKEngs v/magnhild P'MerinAen Kjøpekontrakt oppdrag: Omsetningsnummer: Fokus Krogsveen AS - Eiendomsmeglere. Org.nr. NO MVA Side 6 av 6

25 strari asseuttak/ depnni!e ` ny NFFFA NFFF 4=r^ - `'cy: Ffl)u \ ^<,listian sun^^ ^ ^.^k rl^ I ^._ Kr:tlz-is:mG a, j ^' - -,.n :n^cnnr^ + ^ ^ r.:^ r,i! T1ifrlrlgsoRtt

26 Gårdskart utskrift A4 Page 1 of Gårdskart /1/0 Målestokk: 1:15500 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Tegnforklaring (Areal i dekar) Fulldyrka jord 23.7 Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite 13.5 Produktiv skog Annet markslag Ikke klassifisert Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser.... Gamle markslagsgrenser fra N5raster Utskriftsdato:

27 Arkiv: 113/006 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Astrid Buset Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Landbruks- og viltutvalg 10/ GID 113/006 Elen Langseth. Søknad om omdisponering for oppføring av 2 naust. Vedlegg: 1 Søknad dat Situasjonskart 3 Tegning 4 Brev fra Einar Monge dat Brev fra Guri S. Langseth dat Bilder 7 Gardskart Saken legges frem for landbruks- og viltutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Med heimel i jordlova 9 får Elen Langseth løyve til omdisponering av inntil 70 m 2 dyrka jord for oppføring av 1 naust på om lag 50 m 2 ved sjøen på sin eigedom gnr 113, bnr 6 på Flatsetøya. Omdisponeringa er forsvarleg i høve dei omsyna jordlova skal ivareta. Det vert sett som vilkår at naustet skal plasserast inntil eksisterande naust. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. Saksopplysningar Elen Langseth har søkt kommunen om tillatelse til oppføring av to naust på eigedomen gnr 113, bnr 6 på Flatsetøya.

28 I følgje vedlagte situasjonskart, er nausta planlagt oppført litt unna eksisterande naust. Nausta vil få same storleik som eksisterande naust, med ei grunnflate på ca 50,5 m 2 kvar. Det eine naustet er tiltenkt grunneigar og det andre eigar av naboeigedommen gnr 113, bnr 168 (hyttetomt). Tiltaket vil anslagsvis legge beslag på om lag 200 m 2. Av dette råkar tiltaket ca 100 m 2 dyrka mark og noko innmarksbeite (jfr.opplysningar i gardskart/ jordregisteret), og krev dispensasjon frå jordlova 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord. Arealfordeling gnr. 113, bnr. 6: Totalareal: 101,9 dekar med slik fordeling: Fulldyrka jord: 26,6 dekar Beite: 13,3 dekar Produktiv skog: 12,9 dekar Anna markslag: 48,9 dekar Produksjonar søknadsomgangen august 2010 (produksjonstilskot): Hest på beite: 5 hestar Grasproduksjon: 27 dekar Juridisk grunnlag (jordlova 1 og 9) Lova har til føremål å legge tilhøva slik til rette at arealressursane i landet, kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vere miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Kommunen kan i særlege høve gje dispensasjon dersom ein etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vike. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. Samtykke til omdisponering kan gjevast på slike vilkår som er naudsynte av omsyn til dei føremåla lova skal fremje. Vurdering Føremålet med omdisponeringsforbodet i jordlova er å verne om produktive areal og jordsmonn med sikte på å sikre matproduserande areal. Ved søknad om dispensasjon frå 9 skal det leggast vekt på godkjente planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gje. Tiltaket ligg i LNF-område i kommuneplanen sin arealdel. Ut i frå jordbruksomsyn er det ynskjeleg at omdisponeringar skjer som følgje av ein kommunal plan. Plasseringa av nausta, slik det er skissert på kartet, har ikkje tatt omsyn til høgaste flomål, slik at arealet dyrka og dyrkbar jord som må godkjennast omdisponert tilsvarar noko meir enn samla grunnflate for nausta.

29 Området framstår som ein fint og velstelt kulturlandskap med dyrkamark som strekker seg ned til sjøen. Arealet blir i dag nytta til beite. Arealet er forøvrig drenert og grasrikt ned mot øvre delen av fjøra. Plassering av nausta bør ta omsyn til kulturlandskapsverdiane som landbruksdrifta på bruket er med på å halde i hevd. Eventuelle naust bør difor førast opp inntil eksisterande naust for å unngå barriereverknad mellom sjø og kulturlandskapet. Ved konflikt med eventuelle drensrør, kan desse flyttast. Det blir vurdert å vere små konsekvensar for drifta på bruket ved å omdisponere eit mindre areal dyrka jord til naust. Bruket har ikkje eige naust på eigedomen i dag. Likevel vil ein ikkje tilrå å omdisponere areal til naust som skal ligge til andre enn heimelshavar. I følgje matrikkellovgivninga vil tinglysing av eksklusive bruksrettar til bygningar over 8 m 2 på annan heimelshavar sin grunn utløyse krav om oppmåling, og vere i strid med jordlova 12 (delingsforbodet). Klima eller miljøkonsekvensar av forslaget: Med vilkår om at nytt naust vert oppført inntil eksisterande naust vil ein ivareta omsynet til kulturlandskapet. Tiltaket får ingen kjente negative konsekvensar for klimaet. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

30 i^ ;^^ g 7-2æ'%, ^^^ Arl, (^Ll ^J ^r5^%r

31 Elen H. Langseth Øyaveien Frei 'ed e e y4^^, Kristiansund kommune Kristiansund, Søknad om oppføring av naust. Jeg søker herved om oppføring av to (2) naust på eiendommen Øyaveien 41, 6523 Frei.(gnr 113,bnr 6) Henviser til møte med T. Fagerlie og H. Hansen i september 2008 hvor jeg fikk muntlig bekreftelse på at en ville få tillatelse for oppføring av naust i dette området. Dette begrunnet med at det er bygd naust der fra før. Dette møtet kom som følge av tidligere avslag om søknad for oppføring av naust på annen lokalisasjon på samme eiendom. På bakgrunn av dette søker jeg om dispensasjon fra strandloven og fra reguleringsplanens bestemmelser i LNF-området. Ytre mål på bygningene vil bli 6,3 x 8 meter.( se vedlagt tegning). Med hilsen For Elen H. Langseth ^ Guri S. Langsetli

32 Utskrift Side I av 1 KRISTIANSUND OG FREI KOMMUNE SITUASJONSKART Gnr:O Bnr:O I Fnr: Snr:0 Eiendom: Adresse: Hjemmelshaver: Dato: 4/ Sign: Målestokk i:soo I f f 31 ^ t 1 113/168 Tegnforklaring Vannledning... Avløp, felles _..- - Spillvannsledning Eiendomsgrense Overvannsledning Usikre eiendomsgrenser Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/ kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering / anleggsarbeid må undersøkes nærmere /kristiansundfrei/Content/printSitkart.asp?Left=

33 , k- "T ^-d -4- I I 0

34 Einar Monge Ole Jullumsgate KRISTIANSUND N BYGNINGSSJEFEN KRISTIANSUND N a L13d3 Arkiv Kristiansund Kommune Bygningssjefen 6501 KRISTIANSUND N Kristiansund N, 21. September 2009 SØNAD OM OPPFØRING AV NAUST Vi viser til søknad av 21. juli 2009 fra Elen H. Langseth vedr oppføring av 2 naust på eiendommen Øyaveien 41, gnr 13, bnr 6, Frei. I den forbindelse finner vi det riktig å presisere at det ene naustet er tiltenkt undertegnede, som eier eiendommen gnr. 13, bnr dvs naboeiendom til Langseth-eiendommen. Det er avtalt at fr Langseth avstår tomt til undertegnede som dermed kan oppføre naust beliggende an i eksisterende vei til vår hytteeiendom. Av praktiske årsaker ble søknaden overfor kommunen fremmet av Langseth for begge naustene, som vi vil samarbeide om å oppføre. På bakgrunn av Langseths tidligere samtale med Bygningssjefens kontor, herunder bl.a. at det er et eksisterende naust i denne bukten, ber vi om at saken blir behandlet i lys av dette og søker samtidig som i nevnte søknad om dispensasjon fra strandloven og fra regluleringsplanens bestemmelser i LNF-området. Ytre mål på bygningene vil bli som anført 6.3 x 8 m, slik eksisterende naust beliggende ved Kvitnes fergekai og på Freistranda framstår. Med hilsen Wv Einar Monge

35 Guri S. Langseth Dalabrekka 27B 6514 Kristiansund BYGNINGSSJEFEN KRISTIANSUND N J.nr., I Dato )e Arkiv 1) I (Yt Kristiansund Kommune Bygningsetaten Kristiansund 24/ TILLEG TIL SØKNAD OM OPPFØRING AV NAUST Jeg viser til søknad av 21.juli 2009 om oppføring av 2 naust på eiendommen Øyaveien 41,gnr13, bnr 6, 6524 Frei. Søknaden er så vidt jeg vet ennå ikke behandlet. Den skal behandles i oktober ettertid ligere beskjed. Likevel fikk jeg pr telefon beskjed fra hytteeier Torunn Monge at søknaden mest sannsynlig vil bli avslått på bakgrunn av at det betraktes som "spekulasjon " å søke om oppføring av 2 naust. Hun hadde snakket med en ansatt i etaten og det ble sagt at en bekreftelse på hvem som skulle benytte tomtene var ønskelig. Jeg synes dette er en forbausende og underlig fremgangsmåte av kommunens ansatte. Vanlig praksis ville vel være å diskutere slike ting med den som er ansvarlig for søknad og eiendom. Jeg kan herved bekrefte at den ene nausttomten er tiltenkt Einar Monge. naturlig til denne tomten. Den andre tomten er for eget bruk. Hans hytteeiendom grenser Hvis det skulle være ytterligere uklarheter ang. søknaden håper jeg evt. spørsmål blir rettet til undertegnede. Mvh For Elen H. ^Gcu v Langseth /O /Guri 5. Langseth 3

36

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013. for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119.

Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013. for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119. Geir Flatland Elaugerudhagan 38A 0673 OSLO Gol 31.08. 2013 Gol kommune 3550 GOL SØKNAD OM KONSESJON for del av gnr. 23,bnr.90 og gnr. 23, bnr.119. Det er meningen jeg skal overta eiendommene 23/90 og 23/119

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger og fnr Tlf privat.:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Markveien 4 AS Org.nr. Telefon: 910 204 246 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer