Innkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Kommunestyret"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 006/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 007/15 Godkjenning av møteprotokoll 008/15 Meldingar 009/15 Orienteringssak 010/15 Bompengesøknad for Nordhordlandspakken -Uttale til fylkestinget sitt vedtak i sak 90/2014 Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 001/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1816 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 002/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1816 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Protokoll - Kommunestyret Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

4 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18: Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Marielle Sundfjord Storebø AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Anita Soltveit H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Knut Risnes KRF Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Liv Ulvøy V Medlem Torunn Helland Karlsen V Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Asbjørn Brandtun David Ludvigsen Kate Bentzen Ole Gustav Gullaksen Parti AP FRP AP H Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Merethe Rikstad Tresvik AP Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem Solveig Hopen H Varamedlem Marita Langøy Bru UAH Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen:

5 Rådmann Jan Olav Osen,assisterande rådmann Olav Mongstad, Kommunalsjef Torleiv Frotjold, avdelingsleiar Rolf Henning Myrmel og avdelingsleiar Asbjørn Toft. Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

6 Saknr Tittel 133/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 134/14 Godkjenning av møteprotokoll 135/14 Meldingar 136/14 Orienteringssak Sakliste 137/14 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /14 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /14 Betaling for heimetenester /14 Betaling for middag /14 Betaling for tryggleiksalarm /14 Betalingssatsar for barnehageplass /14 Betalingssatsar SFO for /14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 145/14 Renovasjonsavgift /14 Slamavgift /14 Vassavgift /14 Kloakkavgift /14 Feieavgift /14 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn 151/14 Fortau langs veg til Vardetangen 152/14 Godkjenning av Detaljregulering Torvhaugane bustadfelt- Leikvoll - Gbnr 140/1 med ArealplanID /14 Høyring om framlegg til å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta 154/14 Nordhordland biosfæreområde - Deltaking i prosjekt 155/14 Utbyggingsavtale vassleidning - Geir Daae 156/14 Utbyggingsavtale vassleidning - Øksnes vasslag 157/14 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram 158/14 Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv /14 AS Austrheim Næringsselskap - Nedskriving av garanti 160/14 Folkevalde sine arbeidsvilkår 161/14 Møteplan 2015

7 162/14 Budsjett Økonomiplan

8 133/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Det vart tent ei lys som minne om ordførar Otto Harkestad i Øygarden kommune som døydde mandag den Etter at ordførar Per Lerøy sa nokon minneord var det 1 min stillhet i møtelyden. Ernst Stellberg hadde merknad på nummeringen av sakene. Rådmannen orienterte om at dette var ordna. Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 133/14 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /14: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 134/14 Vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

9 /14: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Ernst Stellberg ba om at protoll frå kontrollutvalet sitt møte den vart teke opp som sak i neste kommunestyremøte. Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 135/14 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering /14: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om fylgjande: 1. Sak vaktmeisterteneste for heimbuande eldre i kommune Det vart utdlet skriv frå Austrheim Pensjonistlag datert og Notat datert vedrørande

10 grønt arbeid og vaktmeisterarbeid for eldre. Person tilsett i grønt arbeid og målet er at tenesta skal vera sjølfinansierande. 2.Notat vedrøande rutinar mva. Det vart utdelt notat av vedrørande rutinar for mva i samsvar med K-sak 058/14. Framlegg til vedtak: Orienteringane vert teke til vitande. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. KS - 136/14 Vedtak: Orienteringane vert teke til vitande /14: Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 135,- for Dette er ein auke på 4% FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 246/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 135,- for Dette er ein auke på 4% KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 137/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr.

11 135,- for Dette er ein auke på 4% /14: Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 247/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 138/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta /14: Betaling for heimetenester 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester

12 som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris: 2 3 G kr. 596,- kr. 156,- 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304, FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 248/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris: 2 3 G kr. 596,- kr. 156,- 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304, KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 139/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris: 2 3 G kr. 596,- kr. 156,-

13 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304, /14: Betaling for middag 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85, FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 249/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85, KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 140/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85,

14 141/14: Betaling for tryggleiksalarm 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 250/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 141/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for /14: Betalingssatsar for barnehageplass 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane 2015: Juli er betalingsfri månad. I statsbudsjettet er ny sats for 2015 sett til makspris pr. plass pr.månad til kr Dette gir eit påslag på 7,28% i høve makspris Endringa gjeld f.o.m Satsane justert relativt vert då: Timetal Tal dagar Sats pr. mnd i Påslag jfr. Nye satsar pr statsbudsjett mnd. for t/v t/v

15 27 t/v t/v Betalingssats pr. dag for kjøp av ekstra dag: kr. 256 inkl. matpengar Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2 barn, og 50% søskenmoderasjon for 3 eller fleire born. Moderasjon gjeld for søsken som bur fast saman. For sein henting: kr. 152 pr. påbegynt 15 min. Rådmannen får fullmakt til å justere barnehagesatsane i samsvar med endringar som kjem frå sentralt hald. Rådmannen foreslår ein auke på 4,0 % på dei satsane som kan fastsetjast lokalt. Barnehagane får halde fram dagens ordning med å fastsetje storleiken på matpengar lokalt FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 251/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane 2015: Juli er betalingsfri månad. I statsbudsjettet er ny sats for 2015 sett til makspris pr. plass pr.månad til kr Dette gir eit påslag på 7,28% i høve makspris Endringa gjeld f.o.m Satsane justert relativt vert då: Timetal Tal dagar Sats pr. mnd i Påslag jfr. Nye satsar pr statsbudsjett mnd. for t/v t/v t/v t/v Betalingssats pr. dag for kjøp av ekstra dag: kr. 256 inkl. matpengar Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2 barn, og 50% søskenmoderasjon for 3 eller fleire born. Moderasjon gjeld for søsken som bur fast saman. For sein henting: kr. 152 pr. påbegynt 15 min. Rådmannen får fullmakt til å justere barnehagesatsane i samsvar med endringar som kjem frå sentralt hald. Rådmannen foreslår ein auke på 4,0 % på dei satsane som kan fastsetjast lokalt. Barnehagane får halde fram dagens ordning med å fastsetje storleiken på matpengar lokalt KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 142/14 Vedtak:

16 Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane 2015: Juli er betalingsfri månad. I statsbudsjettet er ny sats for 2015 sett til makspris pr. plass pr.månad til kr Dette gir eit påslag på 7,28% i høve makspris Endringa gjeld f.o.m Satsane justert relativt vert då: Timetal Tal dagar Sats pr. mnd i Påslag jfr. Nye satsar pr statsbudsjett mnd. for t/v t/v t/v t/v Betalingssats pr. dag for kjøp av ekstra dag: kr. 256 inkl. matpengar Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2 barn, og 50% søskenmoderasjon for 3 eller fleire born. Moderasjon gjeld for søsken som bur fast saman. For sein henting: kr. 152 pr. påbegynt 15 min. Rådmannen får fullmakt til å justere barnehagesatsane i samsvar med endringar som kjem frå sentralt hald. Rådmannen foreslår ein auke på 4,0 % på dei satsane som kan fastsetjast lokalt. Barnehagane får halde fram dagens ordning med å fastsetje storleiken på matpengar lokalt /14: Betalingssatsar SFO for 2015 Rådmannen sitt framlegg: Betalingssatsar for SFO i 2015: Timetal Betalingssats Til og med 10 t/v Kr ,5 t/v 14 t/v Kr Meir enn 14 t/v Kr Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon. Ekstra dag i SFO: Kr. 238 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 41 Prisane for SFO er justerte opp med 4% i høve til prisnivået for 2013 (sjå vedlegg) FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

17 FS - 252/14 Vedtak: Betalingssatsar for SFO i 2015: Timetal Betalingssats Til og med 10 t/v Kr ,5 t/v 14 t/v Kr Meir enn 14 t/v Kr Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon. Ekstra dag i SFO: Kr. 238 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 41 Prisane for SFO er justerte opp med 4% i høve til prisnivået for 2013 (sjå vedlegg) KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 143/14 Vedtak: Betalingssatsar for SFO i 2015: Timetal Betalingssats Til og med 10 t/v Kr ,5 t/v 14 t/v Kr Meir enn 14 t/v Kr Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon. Ekstra dag i SFO: Kr. 238 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 41 Prisane for SFO er justerte opp med 4% i høve til prisnivået for 2013 (sjå vedlegg) /14: Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning Rådmannen sitt framlegg: Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2015 vert godkjent slik den ligg føre. Gebyrsatsane trer i kraft den Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 33, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32, Konsesjonslov, forskrift om gebyr heimla i forvaltingslova 27 a, Forskrift nr. 864 heimla i Lov om eigarseksjonar 7 og Forskrift nr. 98 heimla i Lov om vern mot forureining 52 og lov om hamner og farvann 6.

18 FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 256/14 Vedtak: Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2015 vert godkjent slik den ligg føre. Gebyrsatsane trer i kraft den Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 33, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32, Konsesjonslov, forskrift om gebyr heimla i forvaltingslova 27 a, Forskrift nr. 864 heimla i Lov om eigarseksjonar 7 og Forskrift nr. 98 heimla i Lov om vern mot forureining 52 og lov om hamner og farvann KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 144/14 Vedtak: Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2015 vert godkjent slik den ligg føre. Gebyrsatsane trer i kraft den Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 33, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32, Konsesjonslov, forskrift om gebyr heimla i forvaltingslova 27 a, Forskrift nr. 864 heimla i Lov om eigarseksjonar 7 og Forskrift nr. 98 heimla i Lov om vern mot forureining 52 og lov om hamner og farvann /14: Renovasjonsavgift 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek slike renovasjonsgebyr gjeldande frå Renovasjonsgebyr 2013 Rabatt/tillegg* Utan heimek. Med heimekomp. Restavfall kvar 4 veke, 140 l - kr 320,00 kr 2 520,00 kr 2 120,00

19 Restavfall kvar 2 veke, 140 l Utgangspkt. kr 2 840,00 kr 2 440,00 Restavfall kvar 2 veke, 240 l Kr 320,00 Kr 3 160,00 Kr 2 760,00 Hytterenovasjon Kr ,00 (Beløp i kr utan mva.) FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 253/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slike renovasjonsgebyr gjeldande frå Renovasjonsgebyr 2013 Rabatt/tillegg* Utan heimek. Med heimekomp. Restavfall kvar 4 veke, 140 l - kr 320,00 kr 2 520,00 kr 2 120,00 Restavfall kvar 2 veke, 140 l Utgangspkt. kr 2 840,00 kr 2 440,00 Restavfall kvar 2 veke, 240 l Kr 320,00 Kr 3 160,00 Kr 2 760,00 Hytterenovasjon Kr ,00 (Beløp i kr utan mva.) KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 145/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slike renovasjonsgebyr gjeldande frå Renovasjonsgebyr 2013 Rabatt/tillegg* Utan heimek. Med heimekomp. Restavfall kvar 4 veke, 140 l - kr 320,00 kr 2 520,00 kr 2 120,00 Restavfall kvar 2 veke, 140 l Utgangspkt. kr 2 840,00 kr 2 440,00 Restavfall kvar 2 veke, 240 l Kr 320,00 Kr 3 160,00 Kr 2 760,00

20 Hytterenovasjon Kr ,00 (Beløp i kr utan mva.) /14: Slamavgift 2015 Rådmannen sitt framlegg: Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommunestyre vedtek gebyr for slamavgift for Årlege avgifter: Eks. avgift Inkl. avgift Bustadhus Hytter FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 254/14 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommunestyre vedtek gebyr for slamavgift for Årlege avgifter: Eks. avgift Inkl. avgift Bustadhus Hytter KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

21 KS - 146/14 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommunestyre vedtek gebyr for slamavgift for Årlege avgifter: Eks. avgift Inkl. avgift Bustadhus Hytter /14: Vassavgift 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek å auke årlege vass og tilknytingsavgifter med 4 % frå Avgiftene for 2015 vert: Årlege: Areal-grunnlag m2 Avgiftsareal Avgift inkl. mva. Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.920,- Bustad/hytte over 90 m² ,- Minsteavgift for andre bygg 100 m² 3.035,- Bygg med målt forbruk pr. m3 Pr. m³ Fast avgift målar 936,- Tilknyting bustad/hytte 90 m² ,- Tilknyting vatn pr. m² 188,- Tilknyting andre bygg pr. m² 161,-

22 FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 255/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke årlege vass og tilknytingsavgifter med 4 % frå Avgiftene for 2015 vert: Årlege: Areal-grunnlag Avgifts-areal Avgift inkl. m2 mva. Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.920,- Bustad/hytte over 90 m² ,- Minsteavgift for andre bygg 100 m² 3.035,- Bygg med målt forbruk pr. m3 Pr. m³ Fast avgift målar 936,- Tilknyting bustad/hytte 90 m² ,- Tilknyting vatn pr. m² 188,- Tilknyting andre bygg pr. m² 161, KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 147/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke årlege vass og tilknytingsavgifter med 4 % frå Avgiftene for 2015 vert: Årlege: Areal-grunnlag Avgiftsareal Avgift inkl. m2 mva. Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.920,- Bustad/hytte over 90 m² ,- Minsteavgift for andre bygg 100 m² 3.035,-

23 Bygg med målt forbruk pr. m3 Pr. m³ Fast avgift målar 936,- Tilknyting bustad/hytte 90 m² ,- Tilknyting vatn pr. m² 188,- Tilknyting andre bygg pr. m² 161, /14: Kloakkavgift 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek ny kloakkavgift frå Avgiftene vert auka med 4%. Areal Avgiftsareal Årsavgift Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.250,- Bustad/hytte over 90 m² 130 m² 3.660,- Minsteavgift andre bygg 100 m² 2.408,- Bygg med målt forbruk Pr m³ 13,- 18,20 Fast avgift målar 936,- Tilknytingsavgift for 2015 Areal Avgift inkl. mva Tilknyting bustad/hytte over ,- Tilknyting andre bygg pr. m² 147, KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS - 148/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek ny kloakkavgift frå Avgiftene vert auka med 4%. Areal Avgiftsareal Årsavgift Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.250,-

24 Bustad/hytte over 90 m² 130 m² 3.660,- Minsteavgift andre bygg 100 m² 2.408,- Bygg med målt forbruk Pr m³ 13,- 18,20 Fast avgift målar 936,- Tilknytingsavgift for 2015 Areal Avgift inkl. mva Tilknyting bustad/hytte over ,- Tilknyting andre bygg pr. m² 147, /14: Feieavgift 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek slike betalingssatsar for feiing og tilsyn frå Grunnlag Avgift pr.år inkl. avgift Årleg gebyr for feiing og tilsyn 1 pipe 443,- Årleg gebyr for feiing og tilsyn 2 piper 671,- Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe Feiing og tilsyn gjeld berre for hus med montert eldstad/fyringsanlegg FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 268/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slike betalingssatsar for feiing og tilsyn frå Grunnlag Avgift pr.år inkl. avgift Årleg gebyr for feiing og tilsyn 1 pipe 443,-

25 Årleg gebyr for feiing og tilsyn 2 piper 671,- Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe Feiing og tilsyn gjeld berre for hus med montert eldstad/fyringsanlegg KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 149/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slike betalingssatsar for feiing og tilsyn frå Grunnlag Avgift pr.år inkl. avgift Årleg gebyr for feiing og tilsyn 1 pipe 443,- Årleg gebyr for feiing og tilsyn 2 piper 671,- Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe Feiing og tilsyn gjeld berre for hus med montert eldstad/fyringsanlegg /14: Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

26 FS - 243/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 150/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga /14: Fortau langs veg til Vardetangen Rådmannen sitt framlegg: Det vert oppretta kontrakt med Odd Haugen Maskinstasjon om arbeidet med å bygge 280 meter fortau langs vegen til Vardetangen FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart Samrøystes vedteke. Det vert løyvd kr ,- til prosjektet med dekning frå post Prosjekt Trafikksikringstiltak. FS - 258/14 Vedtak: Det vert oppretta kontrakt med Odd Haugen Maskinstasjon om arbeidet med å bygge 280 meter fortau langs vegen til Vardetangen. Det vert løyvd kr ,- til prosjektet med dekning frå post Prosjekt Trafikksikringstiltak.

27 KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 151/14 Vedtak: Det vert oppretta kontrakt med Odd Haugen Maskinstasjon om arbeidet med å bygge 280 meter fortau langs vegen til Vardetangen /14: Godkjenning av Detaljregulering Torvhaugane bustadfelt- Leikvoll - Gbnr 140/1 med ArealplanID Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune godkjenner Detaljregulering for Torvhaugane bustadfelt- Leikvoll- Gbnr 140/1 med Arealplanid Føresegner er datert og plankart til reguleringsplanen er datert den Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova si KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 152/14 Vedtak: Austrheim kommune godkjenner Detaljregulering for Torvhaugane bustadfelt- Leikvoll- Gbnr 140/1 med Arealplanid Føresegner er datert og plankart til reguleringsplanen er datert den Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova si

28 153/14: Høyring om framlegg til å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune går imot framlegget om å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta. Austrheim kommune ynskjer å oppretthalde konsesjonslova og buplikta. Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga FORMANNSKAPET Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Formannskapet i Austrheim kommune støtter Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om oppheving av konsesjonslova. Formannskapet i Austrheim meiner at konsesjonslova hindrar omsetning av landbrukseigedomar og at lova fører til unødig byråkrati og sakshandsaming i kommunane. I tillegg er unntaka frå lova blitt så mange at det i seg sjlv er argument for oppheving. For Austrheim kommune vil ei oppheving av konsesjonslova føre til forenkling av forvaltninga og vi støtter difor forslaget. Rådmannen sitt framlegg fekk 4 røyster og H v/ Ernst Stellberg sitt framlegg fekk 1 røyst. FS - 273/14 Vedtak: Austrheim kommune går imot framlegget om å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta. Austrheim kommune ynskjer å oppretthalde konsesjonslova og buplikta. Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga KOMMUNESTYRET Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Kommunestyret i Austrheim kommune støtter Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om oppheving av konsesjonslova. Kommunestyret i Austrheim meiner at konsesjonslova hindrar omsetning av landbrukseigedomar og at lova fører til unødig byråkrati og sakshandsaming i kommunane. I tillegg er unntaka frå lova blitt så mange at det i seg sjølv er argument for oppheving. For Austrheim kommune vil ei oppheving av konsesjonslova føre til forenkling av forvaltninga og vi støtter difor forslaget. Formannskapet si tilråding fekk 12 røyster og H v/ Ernst Stellberg sit framlegg fekk 5 røyster. KS - 153/14 Vedtak: Austrheim kommune går imot framlegget om å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta. Austrheim kommune ynskjer å oppretthalde konsesjonslova og buplikta. Grunngjevinga går fram av

29 saksutgreiinga /14: Nordhordland biosfæreområde - Deltaking i prosjekt Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr ,- for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 274/14 Vedtak: Austrheim kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr ,- for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 154/14 Vedtak: Austrheim kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vere med å delfinansiere vår del, kr ,- for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som er budsjettert i søknaden frå

30 155/14: Utbyggingsavtale vassleidning - Geir Daae Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for vassanlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Veganlegget vert ikkje overteke og det vert derfor ikkje momsrefusjon Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 271/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for vassanlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Veganlegget vert ikkje overteke og det vert derfor ikkje momsrefusjon Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i

31 budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale KOMMUNESTYRET Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Saka vert utsett Framlegget fekk 8 røyster mot 9 røyster(ap,sp og Krf) og fall. Framlegg frå Ap,Sp og Krf: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for vassanlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Veganlegget vert ikkje overteke og det vert derfor ikkje momsrefusjon Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Utbetaling av anleggbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale. Framlegget frå Ap,Sp og Krf fekk 9 røyster mot 8 røyster. KS - 155/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for vassanlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,-

32 Veganlegget vert ikkje overteke og det vert derfor ikkje momsrefusjon Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Utbetaling av anleggbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale /14: Utbyggingsavtale vassleidning - Øksnes vasslag Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for dette anlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale.

33 FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 272/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for dette anlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale KOMMUNESTYRET Austrheim kommunestyre vedtak samrøystes at Reidar Øksnes er inhabil under handsaming av saka. Framlegg frå Ap og Krf: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for dette anlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-.

34 Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale. Framlegget frå Ap og Krf fekk 8 røyster mot 8 røyster og vart vedteke med ordføraren si dobbelstemmer. KS - 156/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vil dekke materiell/prosjektering/sprenging og rørleggarkostnader for dette anlegget. Kostnad kr ,- Momsrefusjon etter justeringsregelen på same strekning. Kr ,- Når det gjeld mva, vert det søkt spesielt til Skatt Vest for denne refusjonen. Utbetaling til utbyggar vert gjort når ein har fått klarert refusjonen frå Skatt Vest. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Utbetaling av anleggsbidrag og momsrefusjon vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. Det er ikkje avsett midlar for investering på VA i budsjettforslaget for For 2016 er det i budsjettforslaget lagt inn kr ,-. Rådmannen utarbeidar utbyggingsavtale /14: Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune synes at Vassregionutvalet sitt forslag til Regional plan for Vassregion Hordaland og tilhøyrande tiltaksprogram er godt gjennomarbeidd og sluttar seg til innhaldet her. Austrheim kommune meiner at det no må koma på plass eit Nasjonalt overvakingsprogram knytt til miljøet og utsleppa i Fensfjorden. Dette må inn i den regionale planen og i overvakingsprogrammet.

35 Austrheim kommune viser elles til innhaldet i saksutgreiinga FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 267/14 Vedtak: Austrheim kommune synes at Vassregionutvalet sitt forslag til Regional plan for Vassregion Hordaland og tilhøyrande tiltaksprogram er godt gjennomarbeidd og sluttar seg til innhaldet her. Austrheim kommune meiner at det no må koma på plass eit Nasjonalt overvakingsprogram knytt til miljøet og utsleppa i Fensfjorden. Dette må inn i den regionale planen og i overvakingsprogrammet. Austrheim kommune viser elles til innhaldet i saksutgreiinga KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 157/14 Vedtak: Austrheim kommune synes at Vassregionutvalet sitt forslag til Regional plan for Vassregion Hordaland og tilhøyrande tiltaksprogram er godt gjennomarbeidd og sluttar seg til innhaldet her. Austrheim kommune meiner at det no må koma på plass eit Nasjonalt overvakingsprogram knytt til miljøet og utsleppa i Fensfjorden. Dette må inn i den regionale planen og i overvakingsprogrammet. Austrheim kommune viser elles til innhaldet i saksutgreiinga /14: Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv FORMANNSKAPET Framlegg frå rådmannen:

36 Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ordinære anlegg: Prioritet Søknadsnavn/nr 1 (fornyning) Klubbhus (fornying) Garderobe i klubbhuset (fornying) Driftsbygg i klubbhuset Ordinære nærmiljøanlegg: Prioritet Søknadsnavn/nr. 1 (fornying) Kystbarnehagen aktivtetsområde (fornying) Kaland klatresentral (fornying) Turveg Vardetangen 4 (fornying) Turveg Årvika 5 (ny) Nærmiljø, Årås skule 6 (ny) Nærmiljø Kaland Barnehage 7 (ny) Nærmiljø Kaland barne og ungdomsskule Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 269/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

37 Ordinære anlegg: Prioritet Søknadsnavn/nr 1 (fornyning) Klubbhus (fornying) Garderobe i klubbhuset (fornying) Driftsbygg i klubbhuset Ordinære nærmiljøanlegg: Prioritet Søknadsnavn/nr. 1 (fornying) Kystbarnehagen aktivtetsområde (fornying) Kaland klatresentral (fornying) Turveg Vardetangen 4 (fornying) Turveg Årvika 5 (ny) Nærmiljø, Årås skule 6 (ny) Nærmiljø Kaland Barnehage 7 (ny) Nærmiljø Kaland barne og ungdomsskule KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 158/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

38 /14: AS Austrheim Næringsselskap - Nedskriving av garanti Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre viser til garanti for lån stort kr ,- i kommunalbanken gitt i K- sak 25/09. Lånet er nedbetalt og restlånet er kr ,-. Garantien for lånet vert nedskrevet til kr , KOMMUNESTYRET Ordførar Per Lerøy og rådmann Jan Olav Osen gjekk frå som inhabile under handsaming av saka.ivar Bergsvik tilrådde møtelyden for Per Lerøy og økonomisjef Olav Andersen tilrådde møtelyden for jan Olav Osen. Varaordførar Helge Dyrkolbotn leia møte under handsaming av saka. Reidar Øksnes var sette-varaordførar. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS - 159/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre viser til garanti for lån stort kr ,- i kommunalbanken gitt i K- sak 25/09. Lånet er nedbetalt og restlånet er kr ,-. Garantien for lånet vert nedskrevet til kr , /14: Folkevalde sine arbeidsvilkår Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner dokumentet folkevalde sine arbeidsvilkår i samsvar med vedlegg KOMMUNESTYRET

39 Framlegg frå ordføraren: Saka vert oversendt gruppeleiarforumet for vidare handsaming. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke. KS - 160/14 Vedtak: Saka vert oversendt gruppeleiarforumet for vidare handsaming /14: Møteplan 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner møteplan for 2015 slik den ligg føre KOMMUNESTYRET Revidert møteplan vert utdelt i møtet og lagt ved møteboka. Fellesframlegg: Den reviderte møteplanen utdelt i møtet vert godkjent. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 161/14 Vedtak: Den reviderte møteplanen utdelt i møtet vert godkjent

40 162/14: Budsjett Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg: 1.Budsjett 2015 Økonomiplan , vert vedteke slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning og kultur Familiekontor Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeidssenter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/veterin Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar-Formanns Tilleggsløyvingar-K.styret

41 803 Tilleggsløyvingar-Rådman Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Sammhandlingsreformen Til fordeling drift Til fordeling drift 4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak: Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd Overføring frå drift-netto avdrag på utlån I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga.måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr FORMANNSKAPET Fellesframlegg: 1.Budsjett 2015 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Auka eigedomsskatt Auka rente 68

42 2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning og kultur 201 Familiekontor Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeidssenter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/veterin Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar-Rådman Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Sammhandlingsreformen Til fordeling drift Til fordeling drift 4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr med fylgjande endring: Ansvar Tiltak 2015

43 099 Turveg ,- 099 Auka lån ,- Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak: Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd Overføring frå drift-netto avdrag på utlån I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga.måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr Fellesframlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 237/14 Vedtak: 1.Budsjett 2015 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Auka eigedomsskatt Auka rente Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner): Rammeområde

44 100 Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning og kultur 201 Familiekontor Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeidssenter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/veterin Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar-Rådman Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Sammhandlingsreformen Til fordeling drift Til fordeling drift 4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr med fylgjande endring: Ansvar Tiltak Turveg ,- 099 Auka lån ,- Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer:

45 Ordinært låneopptak: Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd Overføring frå drift-netto avdrag på utlån I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga.måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr KOMMUNESTYRET I samband med at budsjettet låg ut til offentleg høyring er det motteke merknader frå eldrerådet og Høyre v/ Ernst Stellberg.Desse vart utdelt i møte. I møtet vart det det fram framlegg frå Austrheim Venster og Austrheim Høgre v/ Ernst Stellberg. Framlegget frå Venstre vart vedlagt møteboka. Framlegg frå Høgre v/ Ernst Stellberg: 1.Budsjett 2015-Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: - Rekneskapsmessig merforbruk for 2014 må innarbeidast fullt ut i driftsramma for 2015, med tilhøyrande prosentvis reduksjon på dei einskilde ansvarsområda. -Kunsthuset vert seld og sparte driftsutgifter godskrivast drift av ungdommens hus. 2.Total ramme for 2015 til fordeling drift vert korrigert tilsvarande endringane føreslått i pkt Nettorammene på dei einskilde anvarsområda vert fastsett inklusive endringane føreslått i pkt. 1.

46 Det er ein føresetnad at alle lovpålagte tiltak er dekka inn i budsjettet for drift. Arbeidsprosessane innan dei einskilde einingane skal analyserast for å effektivisera og optimalisera drifta. Tiltak skal iverksetjast løpande i Den totale investeringsramme for år 2015 vert sett til kr. 15 MNOK. som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak kr Overøfring frå drift-investeringstilskot soknerådet " overføring frå drift-netto avdrag på utlån " I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån kr Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år. 5. Austrheim kommune har fylgjande 2 hovudmål for 2015: - Austrheim skal verte ein nmeir attraktiv stad å bu, etablere bedrifter og besøke -Austrheim skal utvikla seg vidare som regionalt knutpunkt i Nordhordland. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.desse vert lagt fram for formannskapet januar Periodisert rekneskap og likviditetsprognose skal leggjast fram for politisk handsaming i formannskapet kvar månad. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr Det vart deretter stemt over kvart einskild punkt på formannskapet og Høgre si tilråding: Pkt 1 : Formannskapet si tilråding med tillegg for fylgjande setning: - Rekneskapsmessig merforbruk for 2014 må innarbeidast fullt ut i driftsramma for 2015, med tilhøyrande prosentvis reduksjon på dei einskilde ansvarsområda. Samrøystes Pkt.2:

47 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Pkt.3: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Pkt. 4: Formannskapet si tilråding fekk 12 røyster og Høgre sitt framlegg fekk 5 røyster. Pkt. 5: Høgre sitt framlegg vart samrøystes vedkte. Pkt. 6: Høgre sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Pkt.7: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Pkt.8: Framlegglegg frå rådmannen: Marginavsetnaden vert fastsett til 10%. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Pkt. 9: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Det ligg soleis føre fylgjande vedtak: 1.Budsjett 2015 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Auka eigedomsskatt Auka rente 68 - Rekneskapsmessig merforbruk for 2014 må innarbeidast fullt ut i driftsramma for 2015, med tilhøyrande prosentvis reduksjon på dei einskilde ansvarsområda. 2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner): Rammeområde Rådmann

48 101 Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning og kultur 201 Familiekontor Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeidssenter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/veterin Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar-Rådman Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Samhandlingsreformen Til fordeling drift Til fordeling drift 4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr med fylgjande endring: Ansvar Tiltak Turveg ,- 099 Auka lån ,- Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak:

49 Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd Overføring frå drift-netto avdrag på utlån I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år 5. Austrheim kommune har fylgjande 2 hovudmål for 2015: - Austrheim skal verte ein meir attraktiv stad å bu, etablere bedrifter og besøke - Austrheim skal utvikla seg vidare som regionalt knutpunkt i Nordhordland. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.desse vert lagt fram for formannskapet januar Periodisert rekneskap og likviditetsprognose skal leggjast fram for politisk handsaming i formannskapet kvar månad. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 10%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr Det vart deretter stemt over framlegget slik det ligg føre og det vart samrøystes vedteke. KS - 162/14 Vedtak: 1.Budsjett 2015 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Auka eigedomsskatt Auka rente 68 - Rekneskapsmessig merforbruk for 2014 må innarbeidast fullt ut i driftsramma for 2015, med tilhøyrande prosentvis reduksjon på dei einskilde ansvarsområda. 2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontrollorgan

50 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning og kultur 201 Familiekontor Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeidssenter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/veterin Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar-Rådman Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Sammhandlingsreformen Til fordeling drift Til fordeling drift 4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr med fylgjande endring: Ansvar Tiltak Turveg ,- 099 Auka lån ,- Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak: Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd

51 Overføring frå drift-netto avdrag på utlån I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år 5. Austrheim kommune har fylgjande 2 hovudmål for 2015: - Austrheim skal verte ein meir attraktiv stad å bu, etablere bedrifter og besøke - Austrheim skal utvikla seg vidare som regionalt knutpunkt i Nordhordland. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak. 6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.desse vert lagt fram for formannskapet januar Periodisert rekneskap og likviditetsprognose skal leggjast fram for politisk handsaming i formannskapet kvar månad. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille. 8. Marginavsetnaden vert fastsett til 10%. 9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr

52 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 003/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1816 Meldingar Vedlegg: Høyringsuttale klinikkstrukturplan tannhelsetenesta Protokoll_møte i Helseutvalet (3) Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS - underskriven Protokoll Stiftingsmøte Region Nordhordland Helsehus IKS 12 desember 2014 Sak 7-14 Budsjett Helsehuset IKS repr skap des 2014 Sak 4-14 og 5-14 Innstilling frå valnemnda Protokoll Representantskapet 12 desember Protokoll Regionrådet 12. desember 2014 Protokoll Representantskapet NUI Sak Notat om budsjettet for 2015 Sak Budsjett 2015 NUI IKS repr skap møte Underliggende saker: Saksnummer Tittel 003/15.1 Høyringsuttale klinikkstrukturplan tannhelsetenesta 003/15.2 Protokoll - møte i helseutvalet /15.3 Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS 003/15.4 Protokoll - Stiftingsmøte Region Nordhordland Helsehus 003/15.5 Protokoll - Representantskapet Region Nordhordland Helsehus IKS 003/15.6 Protokoll - møte i Regionrådet /15.7 Protokoll - Representantskap - Nordhordland Utviklingsselskap IKS Framlegg til vedtak:

53 Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

54 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Hordaland fylkeskommune Fylkestannlegen Høyringsuttale tannhelsa, klinikkstrukturplan Hordaland Regionrådet i Nordhordland viser til: høyringsbrev frå Hordaland fylkeskommune datert med uttalefrist møte i Regionrådet fredag 7. november og takkar fylkestannlegen for fin orientering i møtet om «Tannhelsa klinikkstrukturplan » Regionrådet viser til pågåande kommunereform og diskusjonane som er og vil koma, om framtidig fordeling av oppgåver mellom stat, fylke og kommunane. I den samanheng vil det vera naturleg også å diskutera framtidig organisering av tannhelseteneste. Regionrådet synest derfor at arbeidet med framtidig klinikkstrukturplan for tannhelsa, bør utsetjast til oppgåvefordelinga mellom stat, fylke og kommune er avklara. Det er stort engasjement rundt denne høyringa, og mange kommunar opplever at nok ei viktig statleg / fylkeskommunal teneste forsvinn i frå lokalmiljøet. Kommunane i Region Nordhordland vil sjølve og enkeltvis koma med uttalar til planen. Regionrådet i Nordhordland er positive til at det vert ein styrkja og framtidsretta sterk fagleg klinikk i Knarvik. Me er i det høve nøgd med at fylkestannlegen ynskjer å etablera denne klinikken i det framtidige helsehuset vårt. Regionrådet er elles skeptisk til at dette går utover desentraliserte tenester ute i den enkelte kommune, og synest at fylkestannlegen i for lita grad har teke omsyn til dei samfunnsmessige kostnadane ved dette. Regionrådet synest planen i liten grad set brukarane i sentrum. Regionrådet ber om at fylkestannlegen prøver å finna ein modell som styrkjer det regionale tilbodet samtidig som en klarar å halda oppe enkelte tenester ute i distrikta. Knarvik, 12. desember 2014 Jon Askeland Leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

55 Helseutvalet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Formål: Møte i Helseutvalet Møtetid: , kl Stad: Til stades: Møteleiar: Sekretær: SAKS NR Protokoll Møterom Regionrådet Tord Moltumyr, Jon Askeland, Astrid Aarhus Byrknes, Odd Ivar Øvregård, Karstein Totland, Øyvind Olsnes, Rune Heradstveit, Anita Sørtveit og Anne Hildegunn Færøy Astrid Aarhus Byrknes Anne Hildegunn Færøy SAKER Orientering Vedtak Drøfting 30/14 Saksliste og innkalling - godkjent utan merknader V 31/14 Protokoll frå utvalsmøte godkjent utan merknader 32/14 Lokalisering av- og tilgang på legespesialistar i Nordhordland - Astrid Byrknes, Tord Moltumyr og Anne H. Færøy orienterte om møte med øvste administrative leiarnivå i Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus 21.november d.å. Eit møte som Helseutvalet hadde tatt initiativ til. - I møte vart det drøfta fordeling og lokalisering av private avtalespesialistar i føretaksområdet, og om det er grunnlag for å vurdere etablering av legespesialistar/polikliniske tenester i Helsehuset i Nordhordland - Dette er ei todelt sak der ein diskuterer lokalisering/fordeling av privatpraktiserande avtalespesialistar som har med avtale med Helse Vest RHF og etablering av polikliniske spesialisthelsetenester(satellitt tenester) drifta av Helse Bergen/HDS. - Ein opplevde at representantane frå helseføretaket hadde forståing for spørsmåla som var stilt. HB og HDS ser at dette er eit viktig tema å drøfte, og vil sjå på om det er tenleg og mulig å få til ei satellitt-/desentralisert tilgang på spesialiserte helsetenester. - Helseføretaket ser at det er behov for å sjå nærare på muligheiter for å lokalisere legespesialistar i Helsehuset, og kva spesialitetar det er tenleg å lokalisere i regionen. - Arbeidet med etablering av satellitt -/polikliniske tenester må følgjast opp gjennom dialog med HB og HDS. - Samtidig bør arbeidet med lokalisering og tilgang på private avtalespesialistar følgjast opp i ein større samanheng, og løftast opp på eit høgare politisk nivå. Konklusjon: Helseutvalet ber om at saka vert arbeidd vidare med, og at det blir utarbeidd eit grunnlag for sak som kan meldast inn til overordna politisk nivå. 33/14 Helsehusprosjektet Kort status for byggjeprosjektet: - Intensjonsavtale om kjøp av tomt frå Statens Vegvesen er på plass. - Kontrakt med prosjektleiing er inngått. Det er SWECO som har fått oppdraget. - Møte med Lindås kommune og Helse Bergen er gjennomført for å sikre at interne V O/D O/D

56 prosesser vert sett i gang hos dei største leigetakarane. - Avtale om etablering av eige interkommunalt selskap for Helsehuset er vedtatt i alle kommunestyra. Stiftingsmøte for det nye selskapet Region Nordhordland Helsehus IKS er fredag Selskapet skal ha eige styre, samansett av byggfagleg, helse og administrativ kompetanse. - Søknad om byggelån må ut på DOFFIN. Dette skjer innan kort tid. - Styringsgruppe blir samansett av øvste leiing frå dei største leigetakarane. Helsetenesteutvikling og vegen vidare: - Vidare vart det presentert tankar og innspel til korleis ein kan sikre at Helsehuset blir det «fyrtårnet» som var tenkt, og korleis ein kan ivareta og arbeide vidare med intensjonane ein har hatt med konseptet. - NUI har i samarbeid med Roar Hansen, som driv med prosess og prosjektassistanse vurdert o prosessen fram til no. o korleis legge til rette for utvikling og nytenking i samband med vidare utredning- og utviklingsarbeid? o korleis sette partane samen, sikre gode prosess og etablere ein hensiktsmessig prosjektorganisasjon? - Roar Hansen presenterte resultat av arbeidet og formidla tankar rundt realitetar, visjonar og vegen vidare. PP frå presentasjonen er vedlagt i e-post. Helseutvalet takkar for godt innlegg og gode innspel til å løfte prosjektet til å bli eit fyrtårnsprosjekt. Det er viktig å løfte fram dei gode visjonane. Samtidig vert det peika på at fyrtårnstenkinga må handle om meir enn det som skal inn i huset eit like viktig spørsmål er korleis kan ein bruke denne arenaen til å skape det gode tilbodet i kommunane, og korleis sikre synergien mellom Helsehuset som ein samarbeidsarena og tenester i kommunane? Konklusjon: Helseutvalet ønskjer å få tilsendt rapporten som ligg til grunn for presentasjonen, og vil følgje opp innspela som ligg i rapporten på neste møte. Denne blir sendt ut i eigen e- post. Vidare er det meldt inn eit behov for statusoppdateringar og orientering om framdriftsplan for byggeprosjektet, kva tenester som skal inn der og kva planar ein har for samarbeid og utvikling. NUI arbeider med dette, og målet er at det fortløpande skal leggast slik informasjon på 34/14 Etablering av lærings- og mestringstilbud i Nordhordland - Bente Bø Taule, prosjektleiar for LMS i Nordhordland, orienterte om modell for kompetansebygging blant tilsette i kommunane, og oppstart av pasientretta kurs etter lærings- og mestringsmodellen. Det er eit mål at tilsette i kommunane skal få tilbod om Helsepedagogikkurs ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Første kurspakke startar over nyttår. Vidare vil ein starte med pasientretta kurs ila vårparten. Utvikling av tilbodet skjer i tett samarbeid med LMS Bergen. Ein ser også til erfaringar frå liknande tilbod i Fjell og modell som er utvikla der. O Konklusjon: Helseutvalet takkar for god orientering og synest det var nyttig å bli orientert om eit konkret tiltak som skal starta opp.

57 35/14 Orientering frå andre utval - Regionrådet o Regionrådet har starta ein diskusjon rundt utvalsstrukturen, og ber om at Helseutvalet startar ein diskusjon når det gjeld rolle og mandat for utvalet. - Rådmannsutvalet(RU) o LAR innføring av ny betalingsordning for legemiddelassistert rehabilitering(lar), der helseføretaket skal dekke kommunane sine kostnader ved LAR behandling. Odd Ivar orienterer om at Rådmannsutvalet(RU) har oppnemnt eit lite utval som skal ivareta dialogen med Helse Bergen(HB) på vegne av kommunane i Nordhordland. I følgje HB er dato for start på den nye betalingsordninga sett til 1.oktober Kommunane i Nordhordland er ikkje samd i at det er denne datoen som gjeld, og er i forhandlingar med føretaket om dette. o Smittevern sak meldt inn til RU, der det var initiert eit interkommunalt samarbeid innan smittevern. Dei har konkludert med at det ikkje er ønska etablering av egne særordningar for dette området. Saka er lagt litt på vent i fht overordna krav om tilgjengelegheit. o Det er etablert eit interkommunalt møtefora for kommunalsjefar innan helse og omsorg - dette er å sjå som eit møtefora på linje med andre samarbeidsorgan, skal arbeida etter eige mandat godkjent av RU. 36/14 Møtekalender for Møtetid og møtefrekvens: Det er semje om at utvalet skal ha tre møter i første halv år, og to møter i andre halvår. Det ver sett opp fleire møter dersom utalet har behov for det. Møtetid blir som før; fredagar kl NUI får i oppdrag å samordna HU sine møter med andre interkommunale/regionale møtefora, og det må samordnast med vidare prosess i Helsehusprosjektet. - Forslag til møtekalender for 2015 blir lagt fram for Regionrådet for godkjenning. O D 37/14 Eventuelt Ingen saker meldt.

58

59

60

61

62

63 Budsjett for Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH) Totalt - MVA inngåande Sum Inntekter Kjøp av tenester frå NUI Honorar m.v Prosjektleiing - Sweco Arkitekt, rådgjevande ingenør Tomt, grunnundersøking, riving, rekkefølgjekrav Totalentreprisen Uforutsette kostnader/prisauke MVA på investeringane Renteutgifter Sum Utgifter Finansieringsbehov Tilskott Husbanken Bruk av lån Akkumulert lån Tomtekjøp og rekkefølgjekrav er utan mva Rentenivå 3,5 % Moms refusjon/inngåande 75 %

64 Til Representantskapet i Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH) Sak 4/14: Val av styre Ihht vedtekter for det nye selskapet skal styret bestå av 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlem og to varamedlem. 5-2 Styret vert vald av representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. Fleire av eigarkommunane har ytra at selskapet bør ha eit styre på 5 personar. For å løysa dette no, og i påvente av ein evt. revisjon, vil valnemna tilrå overfor Representantskapet at også varamedlem er aktive medlem, dog utan stemmerett. Valnemnda sitt framlegg til vedtak: 1. Styre i Region Nordhordland Helsehus IKS (RNH) : Håkon Matre, styreleiar Torbjørn Nævdal, nestleiar Anne-Grete Strøm- Erichsen Steinar Hunskår, vara Rita Tveiten, vara 2. I påvente av ein evt. revisjon av vedtekter møter varamedlem som aktive medlem, men er utan stemmerett. Sak 5/14: Fastsetjing av godtgjersle til Representantskapet og styret Valnemnda sitt framlegg til vedtak: Framlegg til styrehonorar: Medlemmer i representantskapet; ingen honorar Styreleiar: kr pr. år Medlem: kr pr. år Møtehonorar for vara: kr pr. møte, når vara møter fast kr pr. år. Valnemnda, Per Lerøy Nils M. Aadland Reidun K. Halland

65

66

67 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 7/2014 Tid: Fredag 12. desember kl. 13:00 15:00 Stad: Alver hotel Til stades: Ordførar: Rådmenn: NUI: Andre: Forfall: Jon Askeland, Knut Moe, Nils Marton Aadland, Astrid A. Byrknes, Hallvard Oppedal, Per Lerøy, Karstein Totland, Kristin Handeland, Jarle Skeidsvoll (varaordførar Osterøy) Øivind Olsnes, Jarle Landås, Ingvild Hjelmtveit, Reidun Halland, Ørjan Raknes Forthun Rune Heradstveit Kari Aakre, Svein Helge Hofslundsengen, Jan Olav Osen, Odd Ivar Øvregård, Vidar Bråthen Sak 58/14 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Sak 59/14 Godkjenning, møteprotokoll møte 6/2014 Møteprotokollen frå møte 6/2014 vart godkjent med ein korrigering. Ørjan Raknes Forthun var til stades i møtet, medan Reidun Halland ikkje var der. Møteprotokoll er oppdatert. Sak 60/14 Sak 61/14 Tannhelsa klinikkstrukturplan Hordaland Høyringsuttale Utkast til høyringsuttale til klinikkstrukturplan for tannhelsa i Hordaland var sendt ut på førehand. Denne vart jobba litt med i møtet, og Regionrådet stilte seg bak dokumentet som vart utarbeid i møtet (vedlegg). Nordhordlandspakken AS status Nils Marton Aadland orienterte frå møtet i fylkestinget desember der Nordhordlandspakken vart godkjent. Fylkeskommunen har sagt ja til at ein kan omdisponera midlar frå Mundalsberget til Knarvik sentrum, og at det må vera bom i Isdalstø dette iht. nytteprinsippet. Dei 100 mill. som var sett av til disposisjon skal i det store gå til prosjekt i Meland og eventuell til kostnadsauke i pakken. Fylkestinget vil ha fem bomstasjonar i Nordhordland med innkrevjing begge vegar og eit takstnivå på omlag 14 kroner for lett bil med abonnement. Det vert timesregel og maks passeringar i månaden. Bomstasjonane skal ha slik plassering: Hovudkryss Flatøy (ramper til/frå Meland), E39 Flatøy, E39 Mundalsberget (Gjervik), Fv. 565 (ny veg Marås-Soltveit, sør for kryss v/ Haukåsen) og i Isdalstø. Saka går no attende til kommunane som vert bedt om å seia ja eller nei til pakken. Det er ikkje høve til å koma med ytterlegare endringar eller andre forslag. Endeleg godkjenning av Nordhordlandspakken skjer i Stortinget. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

68 Dersom pakken vert godkjent vert det sett ned eit kontaktutval med representantar frå bl.a. kommunane i Nordhordland og Statens Vegvesen. Astrid Aarhus Byrknes meinte at Lindås må få ein representant i dette utvalet. Nils Marton Aadland sa at dette er ei sak som vil koma til Regionrådet og NUI som eigar av pakken, og at ein då formelt vil peika ut representantar til kontaktutvalet. Per Lerøy var tilfreds med den jobben fylkesrådmannen og hans folk har gjort, og med at fylkestinget no har gjort eit godt vedtak som gjer at me snarast kan koma i gong med vegbygging. Sak 62/14 Kommunereforma Kort diskusjon om status og prosess vidare. Rådmennene vil ha ei viktig rolle i dette arbeidet vidare, og dei vil samordna ein del av dette arbeidet gjennom rådmannsutvalet. Det er derfor viktig at det snarast vert avklara kven av Rådmennene (kommunane) som skal vera med på dette. Den diskusjonen må fyrst takast internt i kommunane og så samla i rådmannsutvalet. Rune Heradstveit informerte om status for planlegging av Nordhordlandsting 16. februar. Tema vert kommunereforma med fokus på erfaringar, prosess og konsekvensar. Statsråd Jan Tore Sanner har sagt ja til å koma. Ordførarar / rådmenn må no senda ut eit varsel til formannskapet om Nordhordlandstinget 16. februar. Rune Heradstveit gav status for skjønsmidlane (kr ) som Region Nordhordland har fått til arbeidet med kommunereforma. Om lag kr er tidlegare brukt på rapportar frå Telemarksforsking, og på temamøter om kommunereforma i kommunestyra våren 2014 der Telemarksforsking og andre deltok. I tillegg er det budsjettert med utgifter til Nordhordlandstinget og studietur. Resten av midlane vil bli brukt og prioritert iht. det som ligg i søknaden. Regionrådet slutta seg til at midlane vert liggande til bruk for Regionrådet og Rådmannsutvalet og at det på noverande tidspunkt ikkje er aktuelt å dela dei ut til kommunane. Sak 63/14 Status utval Helseutvalet Astrid Aarhus Byrknes refererte kort frå møte i Helseutvalet fredag 5. desember. Når det gjeld sak om avtalespesialister, så har ein hatt møte med toppleiinga i Helse Bergen HF. Denne vert fylgd vidare opp med dei. Byrknes viste vidare til den presentasjonen Roar Hansen hadde i møtet med vurderingar om status for helsehusprosjektet og forslag til vegen vidare. Han meinte at sjølve prosessen med byggeprosjektet var vel i vareteke, men at ein ikkje må gløyma sjølve hensikta med prosjektet, nemleg å skapa betre og meir hensiktsmessige tenester for pasientane. Dette bør få brei plass i det vidare arbeidet. Helseutvalet synest dette var ein nyttig og spennande presentasjon. Merknad: Dette er ein rapport NUI har bestilt for å få kvalitetssikra arbeidet og prosessen med helsehuset. Næring- og samferdsle Lite nytt då møtet i utvalet har vorte utsatt. Nils Marton Aadland viste elles til møte i Bergensalliansen og til dei prosjekta som vart prioritert i førre frekvens med NTP. Det er no svært positive signal om at Statens Vegvesen Region Vest prioriterer Nyborgtunnelen høgt i neste rullering, og at denne må planleggast uavhengig av framtidig bybane til Åsane (grunna siste status for bybaneplanlegginga). Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

69 Kultur Det er planlagt møte i januar. Tema vil bl.a. vera regional plan for friluft og idrett, og spørsmål frå Stordalen vel om midlar til løypekøyring. Sak 64/14 Meldingar og eventuelt NAV om arbeidsmarknadsverksemdene Jon Askeland tok opp om ikkje Regionrådet burde invitera NAV til neste møte for å få ei orientering om korleis dei jobbar med arbeidsmarknadsverksemdene. Nils Marton Aadland peika på at våre verksemder også bør snakka betre saman for å kunne møta utfordringane på rett måte. Kommunane som eigarar bør gje tydelege signal om dette. Regionrådet bad om at dagleg leiar kontakta NAV for å få til eit møte med hensikt å drøfta samarbeidet med NAV og vekstverksemdene og samarbeidet internt i Nordhordland. Stordalen Vel - og arbeidet med køyring av løyper Karstein Totland tok opp at Stordalen Vel tidlegare har søkt om støtte til løypekøyring frå ein og ein kommune, og stilte spørsmålet om ikkje dette kunne vore organisert gjennom Regionrådet då dette er eit område som heile Nordhordland har nytte av. Rune Heradstveit viste til at NUI har hatt møte med Rune Brundtland i Stordalen Vel om dette, og at ein vil setja dette på dagsorden i Kulturutvalet. Samanslåing av Bergen tingrett og Nordhordland tingrett Astrid Aarhus Byrknes informerte om høyringsmøte 4. desember om mogeleg samanslåing av Nordhordland tingrett og Bergen tingrett. Lovverket innskrenkar i dag moglegheita til samarbeid mellom tingrettane herunder t.d. å hjelpa kvarandre ved ledig kapasitet. Ein ynskjer no å slå tingrettane saman og få ein framtidsretta rett. Sorenskrivaren i Nordhordland tingrett ynskjer å koma ut i Regionrådet for å ha dialog. Dagleg leiar ser om ein kan få dette til i neste møte i Regionrådet som er 30. januar. Eventuelt om ein kan kombinera dette med møtet i Bergensalliansen same dag. Møtekalender 2015 Dagleg leiar la fram utkast til møtekalender Det er vanskeleg å finna rom til møter ut over ein dag t.d. til studietur, og skal ein få til dette må ein berre bestemma datoar og prioritera ut i frå dette. Knarvik, 15. desember 2014 Jon Askeland (sign) Leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit (sign) Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 60/14: Høyringsuttale - Tannhelsa klinikkstrukturplan Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

70

71

72 Regionrådet Nordhordland Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland Utviklingsselskap IKS Budsjettføresetnadar 2015 og kommentarar Generelt I budsjettet for 2015 er der lagt inn innbetaling frå medlemskommunane på kr 9,1 mill., inklusiv innbetaling til spesielle prosjekt. Det er ein stor auke frå 2015 og det skuldast i hovudsak at IKT strategi er flytta over frå Osterøy kommune til Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI). Dette utgjer kr 3,6 mill. Det er ein usikkerheit knytt til dei eksterne inntektene som er budsjettert til dei ulike prosjekta, som til dømes til helsehus. Dette skuldast at me ikkje veit kor mykje prosjektstøtte me vil få frå ulike søknadssteder. Uavhengig om vi får ekstern finansiering av desse prosjekta, så er dette prosjekt som regionen ønskjer skal gjennomførast. Det som står oppført på helsehuset i budsjettet, er det som går på utvikling av tenestene som skal vere i huset. Sjølve investeringsprosjektet vil bli ivareteke av eit eige selskap. Me foreslår difor at ein gjev ei generell løyve til å nytte inntil 1 mill. kr frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. Den fullmakta til å kunne nytte midlar frå disposisjonsfondet vil særleg vere aktuell til å finansiere prosjekta kommunestruktur, samhandling, biosfære og eventuelt den generelle drifta til Regionrådet. Me planlegg å innføra sak/arkiv frå nyttår. Dette for å fylgja lovverk. Kostnaden fyrste året vil vera om lag kr , der investeringa er om lag kr og drift kr ,- NUI har ikkje budsjettert dette med å auka medlemsavgifta til kommunane i 2015, og ser det heller om nødvendig som naturleg å henta dette frå tidlegare års overskot / disposisjonsfondet. Det vil også kunne vere aktuelt å søke om prosjektinntekter for å finansiere eksisterande eller nye prosjekt. Den auken i eksterne inntekter vil kunne gi ein tilsvarande auke i kostnadane, men det skal ikkje føre til auka kostnadar for kommunane. Det er budsjettert med 4 % lønnsauke i Det er budsjettert med 6 årsverk. Dette er endra i forhold til 2014 grunna at strategimedarbeidar IKT blir overført frå Osterøy kommune til NUI. Ein person tek ut AFP i 40 % frå , og me har ein person på eit prosjektengasjement i storleik 40 %. Dette skal finansierast av prosjekta Biosfære og Vassområde. Pensjonskostnadane er usikre. Budsjettet tek utgangspunkt i prognosen frå KLP. Me samlar alle lønnskostnadene og faste kostnadar som er knytt til husleige, IKT, telefoner m.v. på prosjekt 1. Kostnadane vert så fordelt på dei ulike prosjekta med å bruke artane interne kostnadar / interne inntekter. Direkte kostnadar som kurs, opplæring, kontingentar, reise m.v. vert ført direkte på kvart einskild prosjekt. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

73 Kommentar til nokre av prosjekta og dei forslaga som er til budsjett for Administrasjon drifta av Nordhordland Utviklingsselskap IKS Inntekter Medlemskontingent kommunane aukar med kr ,- til kr ,-. Det er ein auke som er større enn lønns- og prisvekst og kan forklarast ut i frå tre forhold: Bortfall av støtte frå fylkeskommunen med kr ,- til administrasjon (partnerskapsavtale). Auka pensjonskostnadar i 2015 Kommunane sin kontingent BRB kr ,- 10 kr pr. innbyggar uendra sats pr. innbyggar (motpost med kostnadar) Kompetanseprosjektet kr ,-. Aukar med 3 % Kontingent BRB og kompetanseprosjektet har ein tilsvarande kostnadspost hos NUI Interne inntekter i og med at NUI administrer ein del prosjekt og gjer ein jobb for desse så må NUI ha betalt for dette. Da må dei ulike prosjekta belastast ein intern kostnad, og prosjekt 1 får ein intern inntekt på 1,7 mill. kr. 9 sekretariat kontrollutvala Inntekter I 2015 er der budsjettert med kr ,- i inntekt frå kommunane, det er uendra frå Vert fordelt med kr som ein fast sats pr. kommune og resten etter folketal. Det er budsjettert å bruke kr ,- frå fondet. Kostnader Der er tenkt å nytte om lag 0,6 årsverk. 24 Samhandlingsprosjektet Inntekter I 2014 budsjetterer me ikkje budsjettert med prosjektinntekter. Kostnadar Utover prosjektrelaterte oppgåver ser ein at prosjektleiar gjer mange oppgåver som er direkte knytt opp mot kommunane si oppfølging av samarbeidsavtalar med helseføretak og sjukehus. Dette er særleg retta mot arbeid i Samarbeidssekretariatet og arbeidsoppgåver/roller i samarbeidsstrukturen mellom kommunar og sjukehus. I 2014 ser ein at omlag 50 % av stillinga til prosjektleiar er knytt opp mot sekretariatsfunksjonar i samarbeidsstrukturen mellom kommunane og med helseføretak og sjukehus, om lag 40% vil vera knytt til helsehusprosjektet og resten er tid brukt til koordinering av prosjekt/oppdrag NUI har i samband med ulike samarbeidsprosjekt. Kjøp av konsulenttenester er avhengig av kva tiltak/prosjekt kommunane vil prioritere å gå vidare med eller starte utgreiingar av i Dette må vurderast nærare når den regionale planen for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta er vedteken. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

74 25 Helsehusprosjektet Den delen av heleshusprosjektet som går på utvikling av tenestene vil vere igjen hos NUI. Det vil vere ein omfattande jobb i 2015 og fleire medarbeidarar i NUI inkludert dagleg leiar vil jobba mykje med prosjektet. Sjølve investeringsprosjektet for bygget vil bli ivareteke av eit eige selskap Region Nordhordland Helsehus IKS. 35 Kommunestruktur I 2014 har ein motteke skjønnsmidlar. Ein god del av desse midlane er brukte, medan ein vil søkja overføring av resten til NUI føreslår at restmidlane vert nytta til fellestiltak i 2015 som Regionrådet og rådmannsutvalet går inn for. Det er mellom anna planar om ein studietur. 32 Biosfære Inntekter Det er budsjettert med kr frå kommunane (+ Øygarden kr ) og kr i midlar frå eksternt. Kostnader Det er budsjettert med kjøp av tenester for ,-. Den interne ressursbruken er satt til kr ,-. 4 IKT strategi Rådmannsutvalet og Strategigruppa IKT har sett det som meir naturleg at dette prosjektet vert plassert hos NUI enn hos Osterøy kommune. Det vil gjere det enklare å sjå dette prosjektet i samanheng med resten av utviklingsarbeidet i regionen. Andre prosjekt Til dei andre prosjekta har me ikkje nokon særskilte kommentarar til prosjekta. Dei er dekka med prosjektmidlar eller bruk av fond. Slik vi vurderer det skal det ikkje vere nokon risiko med omsyn til finansiering i desse prosjekta. Når det gjeld prosjekt 14, 15 og 16 er det løyvingar som går til ulike tiltak og dei vil vere finansiert med eigne prosjektinntekter eller fondsmidlar. Her gjer NUI ein administrativ jobb som inngår i drifta til NUI. Desse løyvingane kan avvike frå det som er satt opp i budsjettet, men prosjekta skal vere i økonomisk balanse. Knarvik, 26. november 2014 Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingselskap IKS Vedlegg: Budsjett 2015 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

75 Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2015 Rekneskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Innbetaling frå kommunane Andre inntekter MVA og refusjon sjukepengar Interne inntekter Sum Driftsinntekter Lønn Lønn pensj og arb giv avgift Kjøp av varer og tenester MVA på kjøp Interne kostnadar Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finans Netto driftsresultat Avsetninger til fond Bruk av tildleagare års mindreforbruk Bruk av fond Totalt Interne Finansieringstransaksjoner Årets resultat

76 Førebels fordeling for 2015 på kommunane Medlemskontingent Kompetansepr osjektet Sekretariat kontrollutvalet Yrkes/utd Biosfære IKT Strategi Sum Kommune BRB kontigent 1252 Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Totalsum Totalsum Vaksdal Øygarden 51000

77 24 Samhandling helse 9 Kontrollutval et 6 Strategisk 35 samfunns- og Kommunestrukt næringsutviklin urprosjektet gsplan 5 Adresseprosjektet 1 Regionrådet 25 Helsehus 32 Biosfære 4 IKT Strategi Innbetaling frå kommunane Andre inntekter MVA og refusjon sjukepengar Interne inntekter Sum Driftsinntekter Lønn Lønn pensj og arb giv avgift Kjøp av varer og tenester MVA på kjøp Interne kostnadar Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finans Netto driftsresultat Avsetninger til fond Bruk av tildleagare års mindreforbruk Bruk av fond Totalt Interne Finansieringstransaksjoner Forventa fond Vassområde 26 Team Etablerarprogra 23 YOU Rådmannsgr Kompensasjo 15 Lokalt 16 Regionalt Nordhordland Nordhordland mmet Messa uppa nsfondet Næringsfond Næringsfond Totalsum Innbetaling frå kommunane Andre inntekter MVA og refusjon sjukepengar Interne inntekter Sum Driftsinntekter Lønn Lønn pensj og arb giv avgift Kjøp av varer og tenester MVA på kjøp Interne kostnadar Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finans Netto driftsresultat Avsetninger til fond Bruk av tildleagare års mindreforbruk Bruk av fond Totalt Interne Finansieringstransaksjoner Forventa fond

78 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 004/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1816 Orienteringssak Framlegg til vedtak: Saksopplysninger:

79 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 005/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen FE /804 Bompengesøknad for Nordhordlandspakken -Uttale til fylkestinget sitt vedtak i sak 90/2014 Vedlegg: Uttale til Fylkestinget sitt vedtak i sak 90/14 - Nordhordlandspakken Saksgang - bompengesøknad for Nordhordlandspakken Fylkestingets vedtak pkt 4 bokstav b) etablering av ein ny bomstasjon i Isdalstø + kart Søknad av om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken (L)(5933) Framlegg til vedtak: Austrheim kommune sluttar seg til fylkestinget sitt vedtak i sak 90/2014 om bompengesøknad for Nordhordlandspakken. Saksopplysninger: Bakgrunn Bompengesøknad for Nordhordlandspakken var oppe til politisk handsaming i alle kommunar i Nordhordland hausten Kommunestyret i Austrheim gjorde i K-sak 116/14 i møte den fylgjande vedtak: 1.Austrheim kommune tilrår søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert med dei justeringane som går fram av saksutgreiinga frå Statens vegvesen Region vest av , mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i Austrheim kommune ser at det er naudsynt å gjennomføre Nordhordlandspakken i fleire trinn, for å sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken så snart det ligg føre avklarte planar og finansieringsløysing for desse prosjekta.

80 3 Austrheim kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Austrheim kommune legg til grunn at Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei god og framtidsretta løysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmønster i Bergensområdet og framkomst for kollektivtrafikken. 4.Austrheim kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar vidare saman med Lindås kommune med sikte på å gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv. 57 Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken, mellom anna: vurdere om det er mogleg å byggje og ta i bruk eit av tunnelløpa, før det andre vert bygt. avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular. 5. Utifrå nytteprinsippet ser Austrheim kommune at ein del av den udefinerte restpotten i Nordhordlandspakken går til prosjekter i Meland kommune. Fylkestinget i Hordaland handsama sak vedrørande bompengesøknad for Nordhordlandspakken i møte den , sjå vedlagt saksutgreiing. I skriv av frå Statens vegvesen er kommunane Lindås, Radøy, Modalen, Meland, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Bergen bedt om å slutta seg til fylkeskommunen sine merknader. Dersom kommunane sluttar seg til fylkeskommunen sine merknader vil søknaden bli sendt vidare til Vegdirektoratet. Fylkestinget i Hordaland gjorde i møte den i sak 90/2014 fylgjande vedtak:

81 Vurdering I saksutgreiinga frå fylkesrådmannen blir det presisert at det er nødvendig å få på plass større tilslutnad til opplegget i Nordhordlandspakken. Vedtaket frå fylkestinget blir derfor sendt tilbake til kommunane i Nordhordland for høyring og tilslutnad.eg rår til at Austrheim kommune sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget. Konklusjon Eg rår til fylgjande: Austrheim kommune sluttar seg til fylkestinget sitt vedtak i sak 90/2014 om bompengesøknad for Nordhordlandspakken.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1

106 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Selskapet si verksemd er å arbeide for utbygging og standardheving på utvalde stamvegar, riksvegar og strategisk viktige tilførselsvegar i Nordhordland og Bergen nord. Verksemda har sitt kontor i Knarvik i Lindås kommune. Styret i Nordhordlandspakken AS legg med dette fram søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken. Søknaden er utarbeidd i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest og Bergen kommune. Dokumentet er utarbeidd med hjelp frå rådgjevar Sivilingeniør Helge Hopen. Styret i Nordhordlandspakken AS tilrår dette framlegget til bompengesøknad. Styret ønskjer å framheve at dette kan vere siste moglege realisering av ein Nordhordlandspakke. Med den næringsutviklinga og folketalsveksten som er venta i regionen, vil behovet for eit effektivt og trafikksikkert vegnett auke vesentleg i åra som kjem. Behovet for betre kollektivløysingar mot Bergen vil auke. Samferdselspakken vil gje ei stor forbetring av transportnettet i regionen og vil medverke til meir effektiv, trygg og miljøvennleg trafikkavvikling. Knarvik, xx.xx.2014 Nordhordlandspakken AS Pål Kårbø (styreleiar) 2

107 INNHALD FORORD SAMANDRAG... 5 Bakgrunn... 5 Innhaldet i søknaden... 6 Bompengeordning og finansieringsplan BAKGRUNN OG HISTORIKK... 8 Litt historikk... 8 Om Nordhordlandsregionen... 9 Politisk handsaming av bompengesøknaden SKILDRING AV NORDHORDLANDSPAKKEN Målsetjingar Gjennomføring Prosjekt som inngår i denne bompengesøknaden Prosjekt som vil inngå i neste revisjon av samferdselspakken Prioritering av tiltaka i pakken PLANAR OG VEDTAK Nasjonal transportplan (NTP) Kommunal og regional handsaming Kommunedelplanar og reguleringsplanar BOMPENGEORDNING Kriterier for plassering av bomstasjonar Plassering av bomstasjonar Konsekvensar for nytteprinsippet TRAFIKKGRUNNLAG

108 Metode Trafikkmengder, dagens nivå Trafikkavvising på grunn av bompengar Trafikkutvikling Oppsummering av trafikkgrunnlag FINANSIERINGSPLAN Innleiing Føresetnader Takstar og rabattsystem Investeringsprogram og tilskot Resultat Sensitivitetsanalyse Garantiar Etablering av bompengeselskap VIDARE PROSESS Vedlegg 1. Trafikkgrunnlag Vedlegg 2. Alternative bompengesystem

109 1. SAMANDRAG Bakgrunn Det er store behov for utbetringar og nyanlegg på transportnettet i Nordhordland og sambandet mot Bergen. Regionen har sidan 2007 arbeidd med å få på plass ein samferdselspakke som skal medverke til at Nordhordland skal fortsette å vere ein konkurransedyktig region med eit aktivt og velfungerande næringsliv. Med denne bompengesøknaden vil ein starte opp gjennomføringa av samferdselspakken. Nordhordlandspakken inneheld investeringar i prosjekt som har høg samfunnsnytte i form av transportøkonomiske innsparingar, betre framkomst, betre trafikktryggleik, betre lokalmiljø og styrking av kollektivtrafikken. Sårbarheten for vegnettet vert mindre ved utbygging av nytt vegsamband mellom Bergen og Nordhordland, samt ved å byggje ut ringvegnettet i Nordhordland til ein betre standard. E39, Nyborgtunnelen mellom Åsane og Nordhordland er det største og viktigaste prosjektet i Nordhordlandspakken. Nordhordland og Bergen kommune står saman om å få realisert Nyborgtunnelen som del av E39-satsinga, eit av dei mest lønsame vegprosjekta i landet. Nyborgtunnelen vil knyte saman Bergen med Nordhordland og gje store miljømessige og transportøkonomiske innsparingar. Prosjektet er en føresetnad for vidare byutvikling i Bergen nord (Haukås/Hylkje) og vil gje vesentleg betre forhold for kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen. Bompengesøknaden er i første omgang avgrensa til samferdselsprosjekt i Nordhordland, men det er lagt opp til at Nyborgtunnelen vert gjennomført så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. Bakgrunnen for at det i første omgang vert sendt inn bompengesøknad for prosjekta i Nordhordland er at planarbeidet for Nyborgtunnelen er krevjande, og det vil ta tid før det ligg føre godkjent reguleringsplan. I tillegg vart det i Nasjonal Transportplan ikkje signalisert oppstart før mot slutten av perioden. Kommunane i Nordhordland fatta i 2010 likelydande vedtak omkring vidare arbeid med bompengesøknaden for Nordhordlandspakken. Her vart det tatt høgde for at «framdrifta for søknaden vil måtta koordinerast med planarbeidet for Nyborgtunnelen og rullering av Nasjonal Transportplan». Viktige samferdselsprosjekt i Nordhordland har stått på vent i mange år. Regionen har ikkje råd til å vente lenger og risikere å sakke akterut i forhold til andre regionar. Styret i Nordhordlandspakken AS har i samråd med Statens vegvesen Region vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, avklart ein framdriftsplan der ein no legg fram ein bompengesøknad med dei prosjekta som har planavklaring, for å kome i gang med bygginga av viktige prosjekt i 2015/2016. Samstundes er både Statens vegvesen og Bergen kommune innstilt på å forsere planarbeidet for Nyborgtunnelen så snart nødvendig avklaring av bybanen i Åsane ligg føre. Når det ligg føre godkjent reguleringsplan for Nyborgtunnelen, vert det fremja ein revidert bompengesøknad med eit samla finansieringsopplegg for heile Nordhordlandspakken. I tillegg til Nyborgtunnelen er også prosjektet Fv 57 Knarvik Isdalstø lagt til neste revisjon av samferdselspakken og inngår såleis ikkje i denne bompengesøknaden. Årsaka til dette er manglande finansieringsgrunnlag og omsynet til å sikre prioritering av Nyborgtunnelen. 5

110 Innhaldet i søknaden Denne bompengesøknaden gjeld investeringar i veg og kollektivtiltak i Nordhordland for ca. 1,3 mrd kr. Det er lagt opp til at om lag 30% av brutto investeringskostnader vert finansiert med offentlege midlar, medan trafikantane dekkjer resten av kostnadene gjennom bompengar. Søknaden omfattar prosjekt på transportnettet i Nordhordland som vil ha stor nytte for næringslivet og busette i regionen, samt nytte for gjennomgangstrafikken langs E39, mellom anna: Ny Fv.565 på Radøy, frå Marås til Soltveit Vegutbetringstiltak i alle kommunane i regionen Utbetring av E39 gjennom regionsenteret, Knarvik sentrum Utbetring ev E39 aust for Knarvik Ramme på 100 mill.kr. til tiltak som vil styrkje kollektivtilbodet mellom Nordhordland og Bergen. Ramme på 100 mill.kr til ytterlegare tiltak i alle kommunane (førebels udisponert ramme) Utbygging av samanhengande gang/sykkelvegnett langs hovudvegane i regionen Samla oversikt over prosjekta som inngår i bompengesøknaden: Vegutbetring/trafikksikring Fedje + udisponert ramme til vegtiltak (100 mill.kr.) Vegutbetring/trafikksikring Austrheim Prosjektoversikt Nordhordlandspakken Bompengesøknad nr. 1 nye vegprosjekt vegutbetring inkl. g/s-veg trafikksikring ramme trafikksikring/vegutbetring kollektivtiltak Fv.565 Marås-Soltveit Vegutbetring/trafikksikring Fv.569 Modalen Punktutbetring Fv.570 Masfjorden Kollektivtiltak Manger sentrum Fv.57 Vatnekrysset Fv.565 grense Radøy-Sæbø skule E39 Molvik-krysset Fv.565 Hilland grense Radøy Fv.245 Fosse-Moldkleiv, inkl. Fossekrysset P&R Flatøy Kollektivknutepunkt Knarvik E39 Knarvik_sentrum E39 Vikane-Eikangervågen E39 Mundalsberget Fv.564, Sandskaret- Holme Fv. 564 Frekhaug-krysset Kollektivtiltak E39, Hylkje, Haukås FIGUR 1. PROSJEKT SOM INNGÅR I DENNE BOMPENGESØKNADEN. 6

111 Bompengeordning og finansieringsplan Bompengeordninga for Nordhordlandspakken er lagt opp slik at nytteprinsippet vert ivaretatt. Dette inneber at dei som har nytte av pakken betalar, og dei som betalar skal ha nytte. For å fange opp alle trafikkstraumane som har nytte er det naudsynt å ha eit «tett» bompengesystem der alle er med å betale. På den måten vert kostnadene fordelt på fleire, og takstnivået vert lågare. Bom 4 Bom 3 Knarvik Bom 2 Bom 1 Plassering av bomstasjonar. Tilrådd løysing FIGUR 2. TILRÅDD PLASSERING AV BOMSTASJONAR I NORDHORDLAND. Bomstasjon 1: Bomstasjon 2: Bomstasjon 3: Bomstasjon 4: Hovudkryss Flatøy, ramper til/frå Meland E39, Flatøy E39, Mundalsberget Fv.565, ny veg Marås-Soltveit, sør for kryss v/ Haukåsen Det vert bompengeinnkrevjing i begge køyreretningar. Bompengetakstar og rabattsystem vert om lag som følgjer: Takst, lett bil (utan autopass-abonnement): ca. kr. 14,50,Takst, lett bil med abonnement/brikke: ca. kr. 13,- (10% flat rabatt). Takst for tunge køyrety: 2 x lette køyrety. Timeregel (ved plassering av fleire bomstasjonar på same reise vert det berre ei betaling innanfor ein time. Dette gjeld også tur/retur gjennom ein bomstasjon innanfor ein time). Passeringstak på 50 pr. månad, dvs. maks betaling pr. månad for lett bil m/brikke vert ca. kr. 650,-. Alle prisar er i 2013-kr. og det vert justering av prisar i samsvar med føreset prisstigning, dvs. at takst ved oppstart i 2016 kan bli om lag kr. 14,- rekna i 2016-kr. (for lett bil med rabatt). Bompengesøknaden legg til grunn eit sjølvstendig finansieringsopplegg for tiltaka i Nordhordland med ein bompengeperiode på maksimalt 12 år, men føresetnadene kan bli endra når finansieringsplanen skal reviderast i samband med avklaring av E39, Nyborgtunnelen. 7

112 2. BAKGRUNN OG HISTORIKK Litt historikk Utviklinga på samferdselssektoren i Nordhordland dei siste 50 åra har knytt saman regionen, og knytt regionen tettare til Bergen. Betre kommunikasjonar har vore avgjerande for den samfunnsutviklinga vi har sett i denne perioden. I dag har vi ein bu- og arbeidsmarknad der det tidlegare kunne vere ei dagsreise mellom ytterpunkta. I forordet til boka Nordhordlandsbrua - Frå kongstanke til røyndom står det m.a.: Med berre offentlege midlar ville det vera uråd å få bygd desse store prosjekta om lag samstundes. Men i staden for å få ein oppreven strid om kva anlegg som skulle byggjast først, valde ein samarbeidsforma bompengeløysing for anlegga i den indre delen av distriktet og dei offentlege midlane kunne då konsentrerast om den nordre delen. Og me kan merka oss at heile distriktet var med i bompengefinansieringa, også dei som fekk bygd sine anlegg med offentlege midlar. Av dei prosjekta som har vore heilt eller delvis finansierte med bompengar (i tillegg til Nordhordlandsbrua), kan nemnast Alversundbrua, vegen gjennom Mundalsberget, Hagelsundbrua, vegen over Flatøy, Krossnessundbrua (med tilførselsveg til Frekhaug) og Knarvik ferjekai. Bompengefinansierte prosjekt i Nordhordland siste 50 år Alversundbrua Veg over Flatøy Hagelsundbrua Tunnel gjennom Mundalsberget Krossnessundet bru Knarvik Ferjekai Nordhordlandsbrua FIGUR 3. ILLUSTRASJON AV PROSJEKT I NORDHORDLAND DEI SISTE 50 ÅRA SOM HAR VÆRT LØYST MED HEILT ELLER DELVIS BOMPENGEFINANSIERING. 8

113 Om Nordhordlandsregionen Busette Det er i dag om lag busette i Nordhordlandsregionen og talet er venta å auke til ca innbyggjarar i Prognosen for den enkelte kommune er som følgjer (SSB): Kommune År 2000 År 2012 År 2013 Progn 2015 Progn 2020 Progn 2025 Progn Lindås Meland Radøy Austrheim Gulen Masfjorden Fedje Modalen Totalsum Modalen 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1411 Gulen 1264 Austrheim Radøy Meland Lindås 0 År 2000 År 2012 År 2013 Progn 2015 Progn 2020 Progn 2025 Progn 2030 FIGUR 4. FORVENTA FOLKETALSUTVIKLING I NORDHORDLAND MOT 2030 (SSB). FIGUR 5. NORDHORDLANDSBRUA OPNA I 1994 OG HAR VORE EIT VIKTIG INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR UTVIKLINGA I REGIONEN. TRAFIKKEN I OPNINGSÅRET VAR OM LAG ÅDT OG ER I DAG AUKA TIL CA ÅDT. 9

114 Næringsliv Nordhordland har eit variert næringsliv med industriområdet Mongstad som det store tyngdepunktet. Regionen har verksemder innan mellom anna følgjande bransjar: Olje & Gass, Energi Havbruksnæring Avfallshandtering Oljeserviceselskap Transport og logistikk Bygg- og anlegg Produksjonsverksemder Tenesteyting Handel Reiseliv Som døme på den sterke veksten i regionen kan det nemnast at Meland kommune har hatt over 40% vekst i talet på private arbeidsplassar dei siste fem åra. På Mongstad er det om lag 100 ulike næringsverksemder med ca tilsette. Her er Statoil sitt oljeraffineri, forsyningsbase, hamnefunksjoner og ulike industriverksemder. TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbetring av CO2-fangst/teknologi. Det er venta auke i transportbehovet til/frå Mongstad i samband med aktivitetsauke knytt til plan om ilandføring av olje frå Johan Sverdrup feltet. FIGUR 6. OVERSIKTSBILDE MONGSTAD. 10

115 Behov for modernisering av infrastrukturen i regionen Nordhordland er ein vekstregion, tett integrert med Bergen og dei andre kommunane rundt Bergen. Innan 2040 skal Bergensregionen veksa med rundt menneske, og ein stor del av desse vil truleg busetje seg og arbeida i Nordhordland. Regionen har som mål å ta aktivt del i denne veksten, og då er det behov for å vere attraktiv for busetjing, arbeid og oppleving. Infrastruktur er ein avgjerande faktor i forhold til å vere attraktiv, mellom anna for å trekkje til seg arbeidskraft/kompetanse som kan vere med å vidareutvikle næringslivet i regionen. Det er store behov for å modernisere infrastrukturen på vegnettet internt i regionen, samt betre sambandet mot Bergen. Framkomsten for næringstransporten er dårleg på mange delstrekningar. Mange fylkesvegar har berre eitt køyrefelt og/eller ingen tilbod til gåande og syklande. FIGUR 7. VEGSTANDARDEN I DAG PÅ FV.565 OVER RADØY (VED SLETTA). Det er vidare behov for sikrare veger i regionen for å ivareta tryggleik og redusere tale på ulukker. Tryggare vegar er ein viktig faktor for at regionen skal vere attraktiv for eksisterande og nye busette. I perioden 2000 til 2012 er det registrert 24 omkomne og 114 alvorleg skadde menneske på vegane i Nordhordland. Dette er svært høge tal, og investeringar i sikrare vegar inkl. tilbod for gåande og syklande, er eit verkemiddel for å redusere ulukkestala. Mange reiser kollektivt mot Bergen og det er behov for å betre tilbodet slik at kollektivtransporten vert meir attraktivt. Dette er viktig mellom anna for å dempe trafikken inn mot sentrale delar av Bergen. 11

116 Politisk handsaming av bompengesøknaden Bompengesøknad for Nordhordlandspakken (fase 1) av vart første gong handsama i kommunane og i Hordaland fylkeskommune hausten Fylkestinget kunne ikkje tilrå søknaden, mellom anna på grunn av manglande lokal semje + at omsynet til nytteprinsippet ikkje var godt nok ivaretatt med berre ein bomstasjon. Fylkestinget oppmoda regionrådet om å sjå på søknaden på nytt, jfr. vedtak av , pkt. 3: Fylkestinget ser det som viktig for regionen at Nordhordlandspakken fase 1 vert realisert, og legg til grunn at det lokalt vert arbeidd vidare med bompengesøknaden i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å avklare kva som kan gjerast for å ivareta nytteprinsippet på ein god nok måte.. Med dette som utgangspunkt vart det, i dialog med Statens vegvesen, vurdert alternative justeringar av bompengeopplegget. Det vart konkludert med eit framlegg til Nye Nordhordlandspakken, som vart lagt fram for representantskapet i Regionrådet den Nye Nordhordlandspakken vart endra på to punkt i forhold til søknaden som vart handsama i fylkestinget i oktober 2007: 1. Det vart foreslått 2 bomstasjonar, ein ved E39, Nordhordlandsbrua og ein på rv. 565, Radøy 2. Det vart lagt opp til etterskotsvis bompengeinnkrevjing f.o.m (endra frå ). Fleirtalet i representantskapet i Regionrådet tilrådde Nye Nordhordlandspakken, og bompengesøknaden gjekk vidare til handsaming i fylkestinget. Fylkestinget aksepterte ikkje revidert bompengesøknad på grunn av kravet om minimum 50% statleg finansiering. Fylkestingsvedtaket av innehaldt mellom anna følgjande: Med bakgrunn i dei råmene som no ligg inne i forslag til NTP vil fylkestinget be om at Regionrådet for Nordhordland og kommunane i Nordhordland revurderer føresetnaden i bompengesøknaden om minimum 50 % statleg medfinansiering fram mot handsaminga av handlingsprogrammet for NTP i fylkestinget våren På denne bakgrunn vart det arbeidd vidare med eit bompengeopplegg med redusert statleg og fylkeskommunal delfinansiering (33%). Gjennom selskapet Nordhordlandspakken AS vart det fremja ein samferdselspakke for Nordhordland der Nyborgtunnelen var «spydspiss» i pakken. Framlegget fekk tilslutnad i alle kommunane i Nordhordland, og er grunnlaget for føreliggjande bompengesøknad. Det vart fatta likelydande vedtak i alle kommunane om at selskapet Nordhordlandspakken skal utarbeide bompengesøknad for pakken. I vedtaket er det òg tatt høgde for at ein må tilpasse framdrifta til NTP og planarbeidet for Nyborgtunnelen. Nyborgtunnelen er inne i NTP , men det er ikkje signalisert investeringsmidlar før mot slutten av perioden. Fleirtalet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité bad om at planarbeidet for Nyborgtunnelen vert prioritert. På denne bakgrunn, og i samråd med Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest og Bergen kommune er det semje om å fremje bompengesøknad for dei prosjekta i pakken som har planavklaring. Planarbeidet for Nyborgtunnelen vert tatt opp og forsert når bybaneplanane i Åsane er avklart, og prosjektet vert innlemma i pakken når det ligg føre godkjent reguleringsplan. 12

117 3. SKILDRING AV NORDHORDLANDSPAKKEN Målsetjingar Realisering av Nordhordlandspakken er avgjerande for vidare utvikling i Bergen nord/ Nordhordland. Pakken inneheld tiltak som vil knyte Nordhordland tettare til Bergen, og transportavviklinga mellom Nordhordland og Bergen samt internt i Nordhordland vil gå føre seg meir effektivt, trafikksikkert og miljøvennleg. Pakken er avgjerande for vidare byutvikling i Haukås/Hylkje-området i Bergen. Målsetjingane for Nordhordlandspakken er: 1. Å utvikle ein transporteffektiv kyststamveg (E39) mellom Bergen nord/e16 og Nordhordland for å redusere transportkostnadene, utvide felles arbeidsmarknad og styrkje regionalt samarbeid Bergen - Nordhordland. 2. Å avlaste eksisterande E39 mellom Bergen nord og Nordhordlandsbrua for å betre trafikktryggleik og lokalmiljø, og for å kunne vidareføre planlagt areal-/byutvikling i Bergen nord. 3. Å betre kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen for å sikre ein høg andel kollektivreisande, og med dette medverke til å dempe presset på vegnettet inn mot Bergen sentrum. 4. Å redusere sårbarheita og leggje til rette for betre framkomst på vegnettet i Nordhordland, spesielt med tanke på næringstransporten i regionen. 5. Å betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper som ferdes i Nordhordlandsregionen. Når det gjeld bompengesøknad 1, tiltak i Nordhordland, er det primært målsetjingane i punkt 3,4 og 5 som gjeld. Punkt 1 og 2 er direkte relatert til Nyborgtunnelen. Alle dei store prosjekta i pakken medfører auka vegstandard, betre framkomst, betre transportøkonomi og styrking av trafikktryggleiken. I tillegg er det mange små enkeltprosjekt som vil betre trafikktryggleiken og rammevilkåra for fotgjengarar og syklistar, mellom anna trafikksikringstiltak i alle kommunane og utvikling av eit samanhengande gang og sykkelvegnett langs E39, Fv.565 og Fv.564. Samferdselspakken skal òg leggje godt til rette for å vidareutvikle kollektivtilbodet mellom Nordhordland og Bergen gjennom å betre løysingane for park& ride, kollektivterminalar etc. Gjennomføring På grunn av førebels manglande planavklaring og finansiering av to større prosjekt er det lagt opp til ei trinnvis gjennomføring av Nordhordlandspakken. Prosjekt som har avklart plangrunnlag og finansiering, samt alle dei mindre tiltaka i Nordhordland inngår i denne bompengesøknaden. Desse prosjekta vil bli gjennomført så snart bompengesøknaden er vedteken i Stortinget, i takt med løypande planavklaringar og tilrådd prioritering. E39, Nyborgtunnelen har ikkje tilstrekkeleg avklaring i forhold til plangrunnlag, og Fv.57 Knarvik-Isdalstø har ikkje avklart finansieringsgrunnlag. Desse to prosjekta vil bli handsama i ein revidert bompengesøknad når Nyborgtunnelen har godkjent reguleringsplan. 13

118 Prosjekt som inngår i denne bompengesøknaden Samla oversikt over prosjekta i Nordhordlandspakken som inngår i denne bompengesøknaden: Kostnad Finansiering Prioritet Vegnr. Kommune Prosjektnavn Tiltak (mill kr)Bompengar Stat Fylket 1 Fv.565 Radøy Marås - Soltveit Ny veg Fv. 245 Meland Fosse-Moldekleiv Vegutbetring inkl. g/s-veg Fv.564 Meland Frekhaug-krysset Punktutbetring, trafikksikring E39 Lindås Knarvik sentrum 4-felts veg og ny rundkøyring i aust E39 Alle Kollektivtiltak E39 (Bergen, Meland, Lindås) Kollektivtiltak, park&ride Fv.565 Austrheim Ramme tiltak Austrheim Vegutbetring/trafikksikring Fv. 570 Masfjorden Ramme tiltak Masfjorden Vegutbetring/trafikksikring Fv.423 Fedje Ramme tiltak Fedje Vegutbetring/trafikksikring 2 1,5 0,5 9 Fv.569 Modalen Ramme tiltak Modalen Vegutbetring/trafikksikring 2 1,5 0,5 10 Fv. 564 Meland Trafikksikring Fosse-krysset Trafikksikring Fv. 409 Radøy Kollektivtiltak Radøy (skysstasjon Manger) Kollektivtiltak, tettstadsutvikling Fv.57 Lindås Vatne-krysset Trafikksikring E39 Lindås Molvik-krysset Trafikksikring Fv.565 Radøy Grense Radøy/Lindås - Sæbø skule Vegutbetring inkl. g/s-veg E39 Lindås Vikane-Eikangervågen Vegutbetring inkl. g/s-veg Fv. 564 Meland Sandskaret- Holme, inkl. kryss Holme Vegutbetring inkl. g/s-veg Fv. 565 Lindås Hilland - grense Radøy Vegutbetring inkl. g/s-veg Alle Alle Andre tiltak (hele regionen) E39 Lindås Mundalsberget Vegutbetring inkl. g/s-veg SUM Nordhordlandspakken, ekskl. Nyborgtunnel Vegutbetring/trafikksikring Fedje + udisponert ramme til vegtiltak (100 mill.kr.) Vegutbetring/trafikksikring Austrheim Prosjektoversikt Nordhordlandspakken Bompengesøknad nr. 1 nye vegprosjekt vegutbetring inkl. g/s-veg trafikksikring ramme trafikksikring/vegutbetring kollektivtiltak Fv.565 Marås-Soltveit Vegutbetring/trafikksikring Fv.569 Modalen Punktutbetring Fv.570 Masfjorden Kollektivtiltak Manger sentrum Fv.565 grense Radøy-Sæbø skule Fv.57 Vatnekrysset E39 Molvik-krysset Fv.565 Hilland grense Radøy Fv.245 Fosse-Moldkleiv, inkl. Fossekrysset P&R Flatøy Kollektivknutepunkt Knarvik E39 Knarvik_sentrum E39 Vikane-Eikangervågen E39 Mundalsberget Fv.564, Sandskaret- Holme Fv. 564 Frekhaug-krysset Kollektivtiltak E39, Hylkje, Haukås FIGUR 8. OVERSIKT OVER PROSJEKTA SOM INNGÅR I DENNE BOMPENGESØKNADEN. 14

119 Samla investeringsramme for dei prosjekta som inngår i denne bompengesøknaden er ca. 1,3 mrd. kr inkl. mva. Den offentlege andelen av bruttoinvesteringane er ca. 30%. Kort skildring av nokre av prosjekta: Radøy, Marås -Soltveit Ny Fv.565 mellom Marås og Soltveit er første byggjetrinn i prosjektet Fv.565 Tolleshaug-Soltveit m/ arm til Manger. Vegen vil erstatte eksisterande Fv.565 over Sletta som har svært dårleg standard og konflikt med busetnad og mjuke trafikantar. Fv.565 er del av hovudvegnettet (ringvegen) i Nordhordland og alternativ transportrute til Mongstad. Eksisterande veg utgjer eit vesentleg standardsprang i forhold til øvrige delar av hovudvegnettet og er ikkje egna for dei trafikkmengda ein har i dag. Prosjektet har godkjent reguleringsplan frå Meland, Fosse-Moldekleiv samt Frekhaugkrysset Ny Fv.245 mellom Fosse og Moldekleiv har svært dårleg standard og ny/utbedra veg vil betre framkomst og trafikktryggleik. Meland er ein vekstkommune som har behov for betre internt vegnett for å kunne handtere vidare folketalsutvikling. Fv.245 er viktig i denne samanheng. Det ligg føre reguleringsplan, men denne må truleg reviderast. I tillegg til utbetring av Fv.245 inngår det planar for ombygging av hovudkrysset på Frekhaug frå T-kryss til rundkøyring, mellom anna for å betre trafikktryggleiken. Det er også sett i gang planarbeid for å avklare tiltak som kan betre trafikktryggleiken i Fosse-krysset mellom Fv.564 og Fv.245. Knarvik sentrum Eksisterande E39 gjennom Knarvik sentrum inneber utfordringar for trafikkavvikling, miljø, trafikktryggleik og vidare byutvikling. Det vil ta tid før ny E39 i tunnel under Knarvik står ferdig. Det er viktig å etablere en transportløysning som kan fungere over lang tid, både i forhold til å handtere trafikkavviklinga langs E39 og vidare sentrums-/byutvikling i Knarvik-området. Ein områdeplan for Knarvik er under arbeid og vil leggje premissar for vidare utvikling. Det vert planlagt trafikale tiltak som kan betre kapasitet og sikre flyt i trafikken, samstundes som gangsystem og kollektivløysingar skal bli betre. Det er aktuelt med utviding til 4 felt mellom rundkøyringane og ny rundkøyring i aust. I tillegg skal det etablerast gangakse (under E39) mellom kvar side av E39. Det er lagt opp til ein delfinansiering av tiltaka i Knarvik med ca. 100 mill.kr. i bompengar. Delfinansiering av utbyggjarar gjennom eigne avtalar er aktuelt. Dette føreset konkrete avtaler som skildrar korleis midlar frå eventuelle utbyggingsavtalar kan tilførast bompengepakken som grunnlag for gjennomføring av tiltak. Revidert framlegg til reguleringsplan er under arbeid og er venta å bli lagt ut til høyring våren

120 Kollektivtiltak Bergen-Nordhordland Det er lagt inn ei ramme på 100 mill.kr. til tiltak som kan betre kollektivtilbodet i Nordhordland og mellom Nordhordland og Bergen. Følgjande prosjekt er aktuelle: Tiltak Skildring Planstatus P&R og kollektivtiltak E39, Flatøy Kollektivknutepunkt Knarvik Kollektivtiltak E39, Haukås - Hylkje Skysstasjon Manger Utbetring av haldeplassar/bytepunkt Auka kapasitet til P&R (+ ca. 200 parkeringsplassar) samt utvikling av kollektivknutepunktet på Flatøy med forenkla køyremønster for kollektivtransporten mv. Som følgje av at prosjektet Fv.57 Knarvik- Isdalstø er utsett til neste revisjon av bompengepakken er det behov for mellombelse tiltak for å betre tilhøva for kollektivtrafikken langs Fv.57 og kollektivknutepunktet Knarvik. Dette vil omfatte terminalsituasjonen i Knarvik, samt vurdering av tiltak som kan betre framkomst og trafikktryggleik ved «Gymnaskrysset» på Knarvikhøgda. Det er venta problem med framkomst på E39 etter ny Eikåstunnel vert opna, spesielt i retning mot Nordhordland i ettermiddagsrushet. Det er behov for tiltak som kan sikre betre framkomst for kollektivtrafikken. Betre tilrettelegging for buss i Manger sentrum som del av eit stadsutviklingsprosjekt. Mindre utbetring av haldeplassar/bytepunkt i Nordhordland Hordaland fylkeskommune v/ Skyss er i gang med forprosjekt/skisser. Vert etterfølgt av formell plan. Hordaland fylkeskommune v/ Skyss vil greie ut aktuelle tiltak i samarbeid med Lindås kommune og Statens vegvesen Region vest. Bergen kommune ser på aktuelle tiltak. Førebels er det ingen avklarte planar. Planar ligg føre. Hordaland fylkeskommune / Skyss vil fremje planar og framlegg til tiltak. E39, Mundalsberget Eksisterande tunnel ved Mundalsberget har ikkje tilfredsstillande standard i forhold til gjeldande krav til sikring av tunneler. I tillegg er det ikkje tilbod til gang/sykkel-trafikken på denne strekninga. Statens vegvesen har starta arbeidet med å vurdere nye løysingar i dette området. Det er ikkje avklart kva for alternativ løysing som er aktuelle og kostnadstala er uvisse. Dette vil bli avklart i eit formelt planarbeid. Førebels er prosjektet lagt inn med ei stipulert kostnadsramme som det lågast prioriterte prosjektet i pakken. Når planavklaring og kostnadsramme ligg føre vil ein sjå om det er tilstrekkeleg finansieringsgrunnlag til å kunne gjennomføre prosjektet som del av pakken. Trafikksikrings- og vegutbetringtiltak i alle kommunane Det er lagt inn midlar til fleire konkrete vegutbetrings- og trafikksikringstiltak i alle kommunane i regionen. 16

121 Samanhengande gang/sykkelveg-utbygging Nordhordland har mange sterkt trafikkerte hovudveger der det på enkelte delstrekningar manglar tilbod til gåande/syklande. Det er eit overordna, nasjonalt mål om å leggje betre til rette for gåing og sykling, og ein vil gjennom denne satsinga leggje opp til mest mogleg samanhengande gang/sykkeltilbod langs dei viktigaste hovudvegane, mellom anna Fv.564, Fv.565 og E39. Det er ikkje mogleg å byggje ut alle strekningane der det ikkje er tilbod i dag, men ein legg opp til å prioritere nokon viktige, samanhengande ruter. Andre tiltak (udisponert ramme) Det er sett av 100 mill.kr. til andre tiltak i regionen. Dette vil vere konkrete vegutbetrings- og trafikksikringstiltak på hovudvegnettet i regionen. Det er store behov for å betre vegstandarden og etablere gang/sykkelveg ut over dei tiltaka som er spesifisert i prosjektoversikten. Vidare planlegging av konkrete tiltak vil leggje grunnlaget for prioritering av midlane. Investeringar i innkrevjingsutstyr samt eventuelle refusjonar av plankostnader mv. vert dekkja av udisponert ramme. Prosjekt som vil inngå i neste revisjon av samferdselspakken E39, Nyborgtunnel Nyborgtunnelen går frå Nordhordlandsbrua til Nyborg i Åsane og består av to tunnelar med ei dagstrekning imellom der det er kontakt/kryss med eksisterande veg (Salhusvegen). FIGUR 9. TRASÉ FOR NYBORGTUNNELEN. 17

122 Prosjektet har godkjent kommunedelplan frå Planprogram for reguleringsplanen vart godkjent i Vidare planarbeid er knytt opp til avklaringar for bybanetrasé og kollektivterminal i Åsane. Nyborgtunnelen er tilrådd gjennomført i KS1-rapport for transportsystemet i Bergensområdet. Tunnelen er prioritert i Nasjonal transportplan , og det er sett av midlar seint i perioden. Kostnadsestimatet i NTP er på 3,6 mrd. kr. og det er førebels signalisert ei statleg finansiering på 1,1 mrd (30,6%). Nyborgtunnelen er del av ei nasjonal satsing på E39, Kyststamvegen eit av Norges mest lønsame samferdselsprosjekt. Nyborgtunnelen er av Statens vegvesen rekna å gje ein kalkulert samfunnsøkonomisk netto nytte på 1,2 mrd. kr. I tillegg til å gje store innsparingar i transportkostnader for næringslivet og andre trafikantar, vil tunnelen medføre stor trafikkavlasting på eksisterande veg. Dette vil gje betre trafikktryggleik, lokalmiljø og reduserte klimautslepp ( tonn Co2 pr. år). Tunnelen er ein føresetnad for vidare byutvikling i Haukås/Hylkje-området. Kollektivtilgjenge mot Bergen vert vesentleg styrkja. Reisetida med buss mellom Nordhordlandsbrua og framtidig bybaneterminal i Åsane kan i rushperiodane kome opp mot min. på eksisterande vegnett (også etter Eikåstunnelen opner hausten 2014) Med Nyborgtunnelen vert reisetida redusert til ca. 7-8 min. Lindås, Knarvik-Isdalstø Ny 4-felts tunnel mellom Knarvik og Isdalstø vil avlaste eksisterande Fv.57 via Isdalstø som i dag har låg standard og konflikt med busetting og gåande/syklande. FIGUR 10. NY TUNNEL KNARVIK ISDALSTØ. 18

123 Fv. 57 Knarvik Isdalstø har en viktig funksjon som bindeledd mellom hovedvegnettet i Nordhordland (Fv.57 og Fv. 565) og E39. All trafikk fra Bergen/E39 og regionsenteret Knarvik mot regionen nord for Knarvik (Lindås. Radøy, Austrheim, Fedje, samt ferje vidare mot Sogn) køyrar denne strekninga, mellom anna all næringstransporten til Mongstad. Trafikken er i dag på ca ÅDT og kan om nokre år kome opp mot ÅDT. Med eksisterande Fv.57 mellom Knarvik og Isdalstø er det eit stort standardsprang på hovudvegnettet mellom E39 og Mongstad. Ny 4-felts veg med separate tunnelløp vil redusere transportkostnader og betre trafikktryggleiken. Det ligg føre godkjent reguleringsplan frå Gjennomføring av tiltaket føreset riving av eksisterande barneskule og delar av vidaregåande skule. Lindås kommune arbeidar med planar for bygging av ny barneskule som skal koordinerast med vegplanane. Prosjektet er ikkje med i denne bompengesøknaden på grunn av manglande finansieringsgrunnlag. Prioritering av tiltaka i pakken Tabell med prosjektoversikt syner prioriteringa av tiltaka. I praksis vil ein kunne byggje ut fleire tiltak parallelt og det vil vere dei tiltaka som kjem nedst i prioriteringa som må vurderast i forhold til ei eventuell tilpassing av økonomien i pakken. Prioritet er vist med tanke på eventuelle behov for kutt i pakken dersom det vert svikt i trafikkgrunnlag eller store kostnadssprekk. I så fall, og for å halde seg innanfor avtalt bompengeperiode, kan det bli aktuelt å ta prosjekt ut av pakken. Da startar ein nedst på lista med dei prosjekta som har lågast prioritet. Hovudmålet er likevel at alle prosjekt skal realiserast, og eventuelle kostnadssprekk eller inntektssvikt kan alternativt handterast ved å justere takstar eller forlenge bompengeperioden. Dette må ein i så fall søkje om. Prioritering og utbyggingsrekkjefølge gjeld for denne bompengesøknaden som er avgrensa til prosjekt i Nordhordland. Prioriteringa kan bli endra i samband med fremjing av revidert bompengesøknad når Nyborgtunnelen er avklart. Når det gjeld prioritering av utbyggingsprosjekt og porteføljestyring av den økonomiske ramma i pakken er det førebels ikkje avklart på kva måte dette skal organiserast. Det vert truleg lagt opp til ein styringsmodell tilsvarande samanliknbare bompengepakker, eventuelt i form at ei styringsgruppe med deltaking frå kommunane/regionen, Statens vegvesen Region Vest samt Hordaland fylkeskommune. 19

124 4. PLANAR OG VEDTAK Nasjonal transportplan (NTP) Nyborgtunnelen er prioritert i Nasjonal transportplan og det er sett av kr. 400 mill.kr. i siste del av planperioden. Kommunal og regional handsaming Kommunane handsama framlegg til bompengesøknad av våren/sommaren Fylkestinget handsama søknaden og gjorde følgjande vedtak: 1. Fylkestinget er positiv til Nordhordlandpakken fase 1, som eit initiativ til delvis bompengefinansiering av aktuelle vegtiltak i Nordhordland. 2. Fylkestinget kan ikkje tilrå bompengesøknaden for finansiering av Nordhordlandspakken fase1, og viser til manglande lokal oppslutnad. Fylkestinget meiner og at opplegget med bomstasjon kun på E39 Nordhordlandsbrua ikkje godt nok ivaretek omsynet til nytteprinsippet ved bompengeinnkreving. 3. Fylkestinget ser det som viktig for regionen at Nordhordlandspakken fase 1vert realisert, og legg til grunn at det lokalt vert arbeidd vidare med bompengesøknaden i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å avklare kva som kan gjerast for å ivareta nytteprinsippet på ein god nok måte. 4. Fylkestinget vil be om å få ein eventuell revidert søknad til handsaming i løpet av hausten/vinteren 2007/2008. På grunnlag av dette vedtaket vart det, i dialog med Statens vegvesen Region vest, vurdert alternative justeringar av bompengeopplegget. Det vart konkludert med eit framlegg til Nye Nordhordlandspakken, som vart lagt fram for representantskapet i Regionrådet den Representantskapet i Regionrådet gjorde følgjande vedtak: Representantskapet i Regionrådet Nordhordland IKS tilrår overfor medlemskommunane at dei sluttar seg til fylgjande endringar i søknaden: 1. Det vert 2 bomstasjonar, ein på E39 ved Nordhordlandsbrua og ein på Rv.565, Radøy. 2. Det vert lagt opp til etterskotsvis bompengeinnkrevjing frå (i opphaveleg søknad vart det føresett parallellinnkrevjing med oppstart ). Med dette vil dei fleste av prosjekta stå ferdig før innkrevjinga av bompengar tek til, samstundes som grunnlaget for å innarbeide Nyborgtunnelen i pakken vert betre. 3. Prinsippet for finansiering av planen skal vera at staten skal bidra med minimum 50 % av totalbeløpet. Fylkestinget handsama revidert bompengesøknad og fatta følgjande vedtak: 20

125 1. Fylkestinget sluttar seg til revidert søknad frå Regionrådet for Nordhordland IKS, datert 3. januar 2008, om bompengefinansiering av Nordhordlandspakken fase Fylkestinget tilrår at det lokalt vert arbeidd for å gjennomføre Nyborgtunnelen som bompengeprosjekt i fase 2 av Nordhordlandspakken når den statlege medfinansieringa til prosjektet er meir avklart. 3. Med bakgrunn i dei råmene som no ligg inne i forslag til NTP vil fylkestinget be om at Regionrådet for Nordhordland og kommunane i Nordhordland revurderer føresetnaden i bompengesøknaden om minimum 50 % statleg medfinansiering fram mot handsaminga av handlingsprogrammet for NTP i fylkestinget våren På denne bakgrunn vart det arbeidd vidare med eit felles bompengeopplegg med redusert statleg og fylkeskommunal delfinansiering (33%). Selskapet Nordhordlandspakken AS presenterte eit framlegg til samferdselspakke for Nordhordland der Nyborgtunnelen var «spydspiss» i pakken. Kommunane slutta seg til framlegg til ny samferdselspakke i 2010, og gjorde følgjande likelydande vedtak (eksempel for Radøy kommune): Kommunedelplanar og reguleringsplanar Planstatus for kvart prosjekt er omtala i samband med skildringa av prosjekta i pakken. Tabellen under syner ein kortfatta oversikt over dei prosjekta som har godkjent plan eller plan under arbeid. Prioritet Vegnr. Kommune Prosjektnavn Planstatus 1 Fv.565 Radøy Marås - Soltveit Godkjent reguleringsplan Fv. 245 Meland Fosse-Moldekleiv Godkjent reguleringsplan 2009, ny reg.plan Fosse-krysset under oppstart. 3 Fv.564 Meland Frekhaug-krysset Reguleringsplan under slutthandsaming 4 E39 Lindås Knarvik sentrum Reguleringsplan, revidert planframlegg vår E39 Alle Kollektivtiltak E39 (Bergen, Meland, Lindås) 6 Fv.565 Austrheim Ramme tiltak Austrheim 7 Fv. 570 Masfjorden Ramme tiltak Masfjorden 8 Fv.423 Fedje Ramme tiltak Fedje 9 Fv.569 Fedje Ramme tiltak Modalen 10 Fv. 564 Meland Trafikksikring Fosse-krysset 11 Fv. 409 Radøy Kollektivtiltak Radøy (skysstasjon Manger) Godkjent reguleringsplan 12 Fv.57 Lindås Vatne-krysset Godkjent reguleringsplan 13 E39 Lindås Molvik-krysset Godkjent reguleringsplan 14 Fv.565 Radøy Grense Radøy/Lindås - Sæbø skule Reguleringsplan under 1.g.handsaming 15 E39 Lindås Vikane-Eikangervågen Reguleringsplan ligg føre, men må oppdateres 16 Fv. 564 Meland Sandskaret- Holme, inkl. kryss Holme 17 Fv. 565 Lindås Hilland - grense Radøy Reguleringsplan frå 1999, må reviderast. 18 Alle Alle Andre tiltak (hele regionen) 19 E39 Lindås Mundalsberget 21

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:30 Sak 257/14 er ikkje offentleg - eigen protokoll Sak 258/14 er offentleg etter val

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.09.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2115 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 07.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-12:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00-11.45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Kantina på Kommunehuset Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr. Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 13 Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 145/13-163/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.09.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 10.11.2016 Møtestad: Øksnes Grendahus Møtetid: 13:00 19:45 Frammøtestad er servicekontoret på kommunehuset. Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-1030 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2000 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 2 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 008/14-014/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 15.06.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 10:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 16.03.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1145 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.03.2016 Møtestad: Kantina - Kommunehuset Møtetid: 17:00-17:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18.00-21.30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.11.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 26.01.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 12:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2030 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.07.2014 Møtestad: Kommunehuset - Austrheimstova Møtetid: 18:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V)

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V) Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 08.01.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Ernst

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-22:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 3 Møtedato: 30.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1400 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 015/14-028/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.01.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 09:00-1430 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.12.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 15:00 17:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2017 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 15.12.2016 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift Barnehagane

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-16:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 03.12.2015 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 02.09.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-20:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg INNKALLING MØTE 04/15 Møtedato: 03.06.2015 Møtestad: Måseide skule Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 17.03.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00 16:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 10:00 kl. 12:35 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE h Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2300 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 18.02.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Maria Åsmul. Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar.

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Maria Åsmul. Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.03.2017 Tid: kl.08:30-10:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 12.12.2013 Tid: 10:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Ordførarens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 24.10.2017 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:40. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer