INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2007... 4 DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER..."

Transkript

1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER... 6 UTDANNING... 6 UTVIKLINGSAVDELINGEN SENTRALADMINISTRASJONEN REGIONRÅDETS ANSVAR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF VEDLEGG... 30

2

3 SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Ved 2. tertial melder utdanningssektoren om et forventet mindreforbruk på 1,8 mill kr, dvs tilnærmet balanse. Øvrige sektorer inkl ansvar under Regionrådet BTV rapporterer om balanse i sine årsprognoser med unntak av fylkesveger. Pga utbedringer av flomskader på veger, varsles det et mulig overforbruk på ca 5 mill kr. Finansdepartementet har oppjustert skatteinntektene for 2007 med 350 mill kr for fylkeskommunene. Herav anslås økt skatt for Buskerud fylkeskommune med ca 18,7 mill kr. Det forventes noe høyere netto finanskostnader. Fylkeshuset, 24. september 2007 Linda Verde fung fylkesrådmann 3

4 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2007 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2007 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 2. tertial er det inntektsført 656,8 mill kr i fylkesskatt. Finansdepartementet har oppjustert anslaget for skatteinntektene i 2007 med 350 mill kr for fylkeskommunene. Herav anslås økt skatt for Buskerud fylkeskommune med ca 18,7 mill kr. Se vedlegg Tabell 2 som viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 2. tertial er det inntektsført 395,8 mill kr i rammetilskudd. Da er netto inntektsutjevnende trekk på 3,6 mill kr trukket fra. Netto finansutgifter Netto finansutgifter forventes å bli ca 2 mill kr høyere enn justert budsjett pga renteutviklingen. Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo pr 2. tertial er 34,66 mill kr. I tillegg kommer vedlikeholdsfondet med 15 mill kr. INVESTERINGSREGNSKAPET Fylkeskommunen er i innledningen til en større investerings-/strukturplan for våre skolebygg. Fylkesrådmannen har arbeidet videre med planene i henhold til vedtak i fylkestinget i juni 2006, men må nå varsle at de fleste prosjekter i strukturplanen vil ha en vesentlig kostnadsvekst. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til beløp og detaljer i handlingsprogrammet Tinius Olsen skole inneklima. Det varsles et merforbruk på ca 3,5 mill kr. Dette skyldes: Anbudene ble noe dyrere enn forutsatt på grunn av markedssituasjonen. Ved oppstart av arbeidene, ble det også oppdaget en del fordyrende elementer: Tegningsgrunnlaget viste seg å være feil. Bæringsevnen til deler av bygget var noe dårligere enn det fremkom av tegningen slik at det er nødvendig med bygningsmessige tiltak knyttet til nye tekniske rom på tak for nytt ventilasjonsanlegg. Det er funnet asbest som må saneres etter regler for dette. I tillegg har rådmannen følgende kommentarer til investeringsprosjektene.

5 Prosjekt PCB utskifting/sanering vil vise en besparelse. Alle prosjekter er ikke ferdige ennå, men fylkesrådmannens prognose viser en besparelse på ca 0,5 mill kr. Alle prosjekter forventes ferdigstilt innen fristen i henhold til avtale med SFT. Eiendommen Fossanåsen er solgt for 3,1 mill kr. Etter fradrag av salgskostnader blir det en nettoinntekt på ca 2,25 mill kr. Salgsgevinsten er tidligere avsatt til å dekke en mindreinntekt på andre salgsprosjekter som oppstod på 90-tallet. Det ser ut til å bli en merkostnad på ca ,-. på prosjekt brann- /rømningssikkerhet i fylkeshuset. Det er foretatt en tilstandsanalyse av fylkeskommunens skolebygg. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til oppfølging i handlingsprogrammet Det vises til tabell 7 i vedlegget. 5

6 SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING Mål, tiltak og prioriteringer 1. Prioriteringsmål Mål 1.1: Tilby et økende antall søkere (ungdom og voksne med rett) til videregående skole et opplæringstilbud innenfor gitte økonomiske rammer som best mulig ivaretar søkernes ønsker og evner og arbeidslivets behov. Inntak til videregående skole. Gjennom inntaket skoleåret 2007/2008 er det 467 klasser i den videregående skolen i Buskerud. Dette er en økning fra forrige skoleår på 4,5 klasse. Det er pr 1. september 722 ledige søkbare plasser. Alle søkere til videregående skole med ungdomsrett har fått et tilbud om skoleplass. 87,5 % av søkerne er inne på sitt primære kurs- og skoleønske. 91% er inne på sitt primære kursønske. Inntaket vil foregå ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Voksenopplæring Rettsvoksne Tert 3/06 Tert 1/07 Tert 2/07 Antall realkompetansevurderte (talt i personer) Antall rettsvoksne ventetid opplæring mer enn 12 mnd Årsak til ventetid: Private forhold som gjør det ønskelig eller nødvendig å vente, manglende dokumentasjon på norskkunnskaper, valgt annen opplæringsarena samt at enkelte realkompetansevurderte er det vanskelig å komme i videre kontakt med. Fagområde Tert 3/06 Tert 1/07 Tert 2/07 Antall rettsvoksne i opplæring i Allmennfag Antall rettsvoksne i opplæring i div yrkesfag Antall rettsvoksne i opplæring i Helsefag Sum Det er gjennomgående færre realkompetansevurderinger i 2. tertial enn resten av året. Kunnskapsløftet gir også utslag i form av mindre behov for realkompetansevurderinger, særlig i helsefag. Allmennfag er ikke like etterspurt som før på Ringerike. I Drammen er det av økonomiske hensyn ikke igangsatt undervisning i mer enn tre av seks allmennfag. Det er nedgang i aktivitet for helsefag både ved Ringerike og Kongsberg, mens Drammen har hatt en økning, bl a gjennom samarbeidet med Drammen kommune og NAV om opplæring i helsefag for minoritetsspråklige.

7 Tabell : Nøkkeltall knyttet til videregående opplæring i utvalgte fylker Buskerud 2006 Landssnitt 2006 Snitt Østlandet (ekskl Oslo) Netto driftsutgift per innbygger år til vgo Andel netto driftsutgifter til vgo av 64,8 64,2 67,0 samlede netto driftsutg % Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring skole pr elev Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet pr lærling Korrigert brutto driftsutgifter per elev i vgo Korrigert brutto driftsutgifter per lærling i vgo (inkl ref fra andre fk) Elever pr lærerårsverk 9,4 8,7 9,0 Kilde: SSB KOSTRA 2006 publisert juni Buskerud driver sin videregående opplæring rasjonelt og billig. Mål 1.2: Et økende antall søkere til læreplass skal gis et tilbud om læreplass. Et stort behov for rekruttering i arbeidsmarkedet har åpnet veien for mange nye lærekontrakter. Det ser ut til at det i år igjen blir ny rekord i antall nye lærekontrakter. Andelen søkere som får kontrakt med lærebedrift, ser også ut til å bli høyere enn tidligere. Flere bedrifter tar utfordringen med lærekandidater, slik at arbeidet med søkere til opplæringskontrakt også resulterer i godkjente opplæringskontrakter. Her er arbeidet som videregående skole gjør med utprøving og kontaktskaping, avgjørende for å få resultatet. Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat tert tertial 2007 Styringstall 2007 Antall inngåtte lærekontrakter Antall inngåtte opplæringskontrakter Antall søkere til læreplass uten læreplass eller annet tilbud Antall elever i alternative VK Antall fag- og svenneprøver Organisasjonsmål Mål 2.1: Alle lærere skal tilby sine elever digitale undervisningsformer som fremmer elevenes motivasjon for læring og bedrer kvaliteten på opplæring, informasjon og kommunikasjon. Vedtaket om bærbare elev PC-er ble iverksatt i 2. tertial. De 10 videregående skolene som startet opp med bærbar elev-pc, meldte om litt ulik fremdrift med innfasingen. Mange elever hadde ikke gitt skolen tilbakemelding om hvilken PC-avtale de ønsket å gå inn på da de takket ja til skoleplass. Primo september hadde noen skoler levert ut datamaskinene til elevene helt 7

8 eller delvis. Noen skoler ventet med å bestille maskiner til alle avtaler med elevene var undertegnet. Alle elever som er omfattet av ordningen, skal uansett ha fått sin bærbare PC før høstferien. Ekstra strømuttak i klasserommene er montert. Leveranse av låsbare skap ble forsinket fra leverandør og ble levert til skolene i uke 36/37. Det har vært litt innloggingsproblemer i det trådløse nettet som følge av oppgraderinger. Skolene arbeider med å utvikle en lærende delekultur, slik at lærerne gjennom samarbeid kan utvikle sitt faglig-pedagogiske IKT-skjønn. Dette tar tid, men arbeidet er godt i gang. I august ble det startet opp egne IKT-oppfølgingsprosjekter ( fyrtårn ) ved Eiker, St Hallvard og Kongsberg vgs. De tre skolene får ekstra ekstern bistand til implementering av IKT i undervisningen. Det er anskaffet en elektronisk vurderingsmodul som ivaretar de krav som finnes i Kunnskapsløftet og i forskrift til opplæringsloven. Dette er et verktøy som er tilrettelagt for formelle og uformelle vurderinger. Den kan også brukes til underveisvurderinger og elevsamtaler. Det er under utarbeiding et digitalt planleggings- og vurderingsverktøy til bruk i hele opplæringsløpet, også i bedrift for de elever som har faget prosjekt til fordypning. Digital informasjon og dokumentasjon om eleven planlegges etter hvert å bli tilgjengelig mellom skole og bedrift i hele opplæringsløpet. Mål 2.2: Utdanningssektoren i Buskerud skal utvikles til en lærende organisasjon med vekt på gode kunnskaps- og læringskulturer på alle nivåer og alle læresteder. Det er etablert 15 fagnettverk i Kompetanseløftet og rekruttert ledere til dem. For å få felles forståelse for nettverkenes mandat og ansvar, er det avholdt oppstartsamling med alle nettverkslederne og prosjektkoordinatorene. For å stimulere til en delingskultur, er det laget 16 elektroniske fagrom i It s learning med rettigheter for alle lærere og skoleledere. Alle fagrommene så nær som et par, var aktivt i bruk innen utgangen av 2.tertial. De videregående skolene har drøftet og reflektert over resultatene av elevundersøkelsen for 2007 for å forbedre sin praksis. Flere skoler viste fremgang i sine resultater i forhold til Flere av skolene har forbedringspotensiale for elevmedvirkning og elevdemokrati. De videregående skolene arbeidet også godt med organisasjonstiltak for å fremme erfaringsutveksling og læring mellom ansatte, og forbedring av skolens praksis for å forbedre læringsarbeidet. Kongsberg vgs meldte om at etterarbeidet med flomskader har tatt krefter og fokus vekk fra annet arbeid. Et utvalg lærlinger og instruktører var med på utprøving av ny revidert utgave av lærlingundersøkelsen og instruktørundersøkelsen. Indikator: Antall besøk for veiledning og resultatoppfølging av lærekontrakter og opplæringskontrakter i selvstendig godkjente lærebedrifter.

9 Fagopplæring Antall veiledningsbesøk i lærebedrifter Kilde: Fagopplæring VIGO Resultat Resultat Resultat 2. tertial 2. tertial Styringstall Mål 2.3: Ny yrkesopplæringsnemnd etableres og administrativ organisering av fagopplæring skal finne sin form for at fagopplæring fortsatt skal gi utvikling i kommuneregionene. Arbeidslivets parter er invitert til å komme med innspill til organisering av yrkesopplæringsnemnd og forslag til kandidater i nemnda. Prosessen for å avklare administrativ organisering av fagopplæring er i gang. 3. Læringsmål Mål 3.1: Skolene skal gjennom systematisk arbeid med hele læreplanverket for Kunnskapsløftet generell del, prinsipper for opplæringen og læreplan for fag, arbeide for å bedre elevenes læringsutbytte og øke andelen elever med høy læringsmotivasjon. Det har vært arbeidet med læreplananalyse i nettverk og på skolene i tråd med gitte føringer. Skolene og nettverkene er bedt om å legge de lokale tolkingene ut på It s learning med frist 1.sept. Det er forventet at dette vil utgjøre et grunnlag for evaluering av det lokale læreplanarbeidet i Resultatene fra Elevundersøkelsen 2007 ble presentert for rektorene i juni og danner grunnlag for skolenes videre arbeid med læringsmiljøet. Flere skoler har arbeidet godt med å tilrettelegge samarbeid med ungdomsskolen om Programfag til valg i videregående skole for kommende skoleår. Flere skoler meldte om intensivering av arbeidet med å forbedre elevsamtalene, underveisvurderingen og en tettere oppfølging av elevene forut for dette skoleåret. Tabell: Resultater og gjennomstrømning KOSTRA Buskerud Landssnitt Resultater Andel elever som har sluttet i løpet av året alle årstrinn, målt i antall kurs 5,3 3,9 3,9 4,5 Andel beståtte kurs grunnkurs 89,7 73,2 - - Andel beståtte kurs VKI 82,5 81,2 - - Andel beståtte kurs VKII 74,5 81,7 - - Andel beståtte fag- og svenneprøver 91,2 93,3 92,4 93,5 Gjennomstrømning Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid i fjor 57,9 57,9 - - Kilde: KOSTRA Gjennomstrømningstall for 2006 publiseres senere. SSB har valgt å ikke publisere andel elever bestått på de ulike årstrinn pga usikker datakvalitet for alle fylkeskommunene. 9

10 Tabell: Resultater fra elevundersøkelsen 2007 Indikator Resultat Trives du godt på skolen 4,16 Trives du sammen med lærerne dine 3,78 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene 3,23 Hvordan er oppgavene du får på skolen 2,59 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet 3,67 Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan 2,69 dere skal arbeide i fagene Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene 3,43 Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene 3,27 Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du 3,22 blir bedre i fagene Hvor mange elevsamtaler har du hatt med din kontaktlærer dette skoleåret 2,56 Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen 2,96 Kilde: Elevundersøkelsen 2007, Utdanningsdirektoratet. Poengskala der 1 gir dårligst og 5 gir best poeng. Mål 3.2: Bedre gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud med bakgrunn i GIVO-rapporten (Gjennomføring I Videregående Opplæring). Det er utviklet og vedtatt en handlingsplan mot frafall. Arbeidet er igangsatt i henhold til oppsatt plan. Fraværet økte litt fra forrige skoleår. En stadig mer nøyaktig og løpende elektronisk fraværsføring kan også ha bidratt til økningen. Det var færre avbrudd og litt færre som ikke besto i fag (dvs får karakteren 1 eller 0). Det var en økning i antall som det ikke har vært grunnlag for å vurdere. Reduksjon i avbrudd kan for noen skoler ha medført økning i fravær. Økt fravær er også en indikasjon på økning i antall elever som ikke får vurdering i ett eller flere fag. Tabell: Egne resultattall skole %-andel Res 2003/04 Res 2004/05 Res 2005/06 Res 2006/07 Fravær 6,02 6,17 7,85 8,16 Avbrudd skole 5,06 5,36 5,53 5,04 Ikke bestått ett eller flere fag 13,46 14,82 10,77 10,45 Ikke-vurdering 7,15 7,88 6,89 7,87 Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene, elektronisk løpende fraværsføring fra skoleåret 06/07. Klagenemnda for utdanningssektoren har avholdt 3 møter i andre tertial frem til primo september. Til behandling var 40 klagesaker hovedsakelig på standpunktkarakterer, men også et fåtall på inntak. Det gjenstår 5 klagesaker som behandles medio september. Klagebehandlingen har blitt gjennomført raskere i år enn tidligere år. Flere videregående skoler melder om arbeid med videreutvikling av skolens rutiner og kriterier knyttet til vurdering. Mål 3.3: Alle lærebedrifter og opplæringskontor skal bruke læringsplakaten som verktøy for egenevaluering og bedring av lærlingene og lærekandidatenes læringsutbytte. Innhold i instruktørkursene og samarbeid med opplæringskontorene videreutvikles i tråd med Kunnskapsløftet. Læringsplakaten er trykket i plakatform. Fagopplæringsseksjonen i

11 Buskerud har prosjektledelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet for å utvikle materiell for kompetanseutviklingstiltak for lærebedriftene i tråd med Kunnskapsløftet. Indikatorer Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat tertial tertial 2007 Styringstall 2007 Antall brutte lærekontrakter Antall brutte opplæringskontrakter Antall deltakere på instruktørkurs Antall lærekandidater med bestått kompetanseprøve Kilde: Fagopplæring / VIGO Økonomi resultat og årsprognose Tabellen viser hovedtallene for utdanningssektoren: (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Forbruk i prosent Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1290,7 780,6 60,5 % 61,3 % 1332,5-41,8 Driftsinntekter -260,7-197,9 75,9 % 73,9 % -304,3 43,6 Nto. driftsutgifter 1030,0 582,7 56,6 % 57,8 % 1028,2 1,8 Kommentarer til den økonomiske situasjonen Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et mindreforbruk på 1,8 mill. kr ved årets slutt. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen, bl.a. driften ved de sammenslåtte skolene og i hvilken grad budsjettert og planlagt vedlikehold kan gjennomføres som forutsatt. Erfaring hittil har vist at sektorresultatet tenderer til å bli bedre enn summen av det virksomhetene rapporterer. Utdanningssektoren har de siste 5 årene hatt positive regnskapsresultat. I prognosene for 2007 er det meddratte mindreforbruket på 24,453 mill. kr fra 2006 en viktig årsak til at sektoren som helhet også i år kan unngå røde tall. Det meste av mindreforbruket ble generert i 2004 og har i årene etter virket som en buffer for sektoren. Med store utfordringer og endringer knyttet til lærlingtilskudd, spesialundervisning, opplæring i sosiale- og medisinske institusjoner, aktivitetsendringer, inngåtte leieforhold og endrede lønnsforutsetninger ville sektoren hatt problem med å holde rammen uten det meddratte mindreforbruket. Spesielt innenfor to virksomhetsområder er den økonomiske situasjonen vanskelig. Dette gjelder landslinjen for yrkessjåfører på Ringerike som har hatt merforbruk i flere år, og den nye sammenslåtte skolen på Kongsberg. Utdanningsavdelingen arbeider for å finne bedre finansieringsløsninger for landslinjen for yrkessjåfører. Sammenslåingsprosessen som de tre Kongsbergskolene har vært gjennom, har vært komplisert og administrativt tung å gjennomføre. Skolen arbeider hardt for å begrense underskuddet, men forventer at dette vil bli på om lag 3 mill. kr. Flomskadene i Flåtaløkkabygget og utbedring av ventilasjonssystemene i det gamle Tinius-bygget har medført at skolen ikke har klart å iverksette innsparingstiltak i den grad skolen planla etter 1. tertialrapport. Derfor har fylkesutdanningssjefen tilført skolen ekstra budsjettmidler. Skolen arbeider med gjennomgang av rutiner, personalressurser m.v. for å gjøre driften mer oversiktlig, og får noe bistand fra utdanningsavdelingen. 11

12 Dersom resultatprognosen for 2007 er riktig, vil sektoren også i 2007 få et mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett, men driftssituasjonen er stram. Investeringer/skolebygg Røyken vgs Arbeidet er igangsatt noe forsinket. Sprengningsarbeider og grunnarbeider må gjennomføres mens skolen er i drift. Ny videregående skole på Hurum Overordnet funksjonsprogram er utarbeidet. Etter en prekvalifiseringsprosess er fire arkitekter i gang med hvert sitt konkurranseutkast. Leveringsfrist Samlokalisering i Drammen Program for idrettsfag er på plass i leide lokaler i tribunebygget på Marienlyst stadion. Overordnet funksjonsprogram er utarbeidet, og fire arkitekter er gitt i oppdrag å skissere den nye samlokaliserte skolen. Prosjektet er utvidet til også å omfatte to ekstra kroppsøvingssaler. Samlokalisering Hønefoss Overordnet funksjonsprogram ferdigstilles I samarbeid med Ringerike kommune er det startet opp regulering av hele kvartalet der samlokaliseringen skal skje. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få dekket kroppsøvingsbehovet i Schongslunden i stedet for å leie i Byporten. Utredningsbehovet på Hønefoss er vesentlig større enn i de andre prosjektene.

13 UTVIKLINGSAVDELINGEN Den Kulturelle skolesekken Mål: Inngå partnerskapsavtaler om Den kulturelle skolesekken med alle kommuner. Plan for møter med kultur- og skolefaglig ansvarlig, samt kommunekontakten i Den kulturelle skolesekken (DKS) i hver kommune er satt opp. Møtene gjennomføres i uke Mål: Utvide tilbud med besøk fra Den kulturelle skolesekken til de tre videregående skolene det er inngått avtale med. I tillegg til de tre videregående skolene som mottok tilbud sist skoleår, mottar tre nye videregående skoler tilbud dette skoleåret. Disse seks skolene er St. Hallvard videregående skole, Åssiden videregående skole, Eiker videregående skole, Kongsberg videregående skole, Numedal videregående skole og Gol videregående skole. Tilbudet er utvidet fra å omfatte kun musikk og scenekunst sist år, til også å omfatte litteratur og visuell kunst. Høsten 2007 mottar skolene musikktilbudet Roy Powell Peak Experience Trio, og litteraturtilbudet Mitt første kyss og andre traumer med fortellerkunstneren Helga Samset. Mål: Samarbeide med de konsoliderte museene slik at kulturhistorie får en mer sentral plass i Den kulturelle skolesekken gjennomføre to pilotprosjekt. De konsoliderte museenes tilbud til barn og unge er presentert i høstkatalogen for Den kulturelle skolesekken. De konsoliderte museene var invitert til å presentere sine tilbud på et idétorg på nettverksmøtet for kommune- og kulturkontaktene, Forum for de gode ideer, 27. mars 2007, i Modum kulturhus. I kontaktmøter med museene er deres tilbud til Den kulturelle skolesekken diskutert. Terra Buskerud Mål: Øke omfanget av historieboka med 20% med tekst, bilder, kart og film. Antallet artikler er økt med mer enn 20% så langt i Det er lagt inn nye filmer, illustrasjoner og kart. Mål: Gjennom informasjonsmateriellet om Den kulturelle skolesekken sørge for at alle grunnskoleelever i Buskerud får kjennskap til Terra Buskerud. Dette er gjennomført Mål: Nettstedet skal brukes aktivt i reiselivsmarkedsføring av Buskerud. I vår og sommer hadde nettstedet en rekke artikler om historiske steder å besøke og spesielle begivenheter på museene i Buskerud 13

14 Fylkesbiblioteket Mål: Klargjøre og synliggjøre fylkesbibliotekets rolle i sambiblioteket og Kunnskapsparken. - Fylkesbiblioteket tilstreber en rolle som utviklingsaktør i Drammensbiblioteket, knyttet til en tilsvarende rolle i fylket og en formidlingsfunksjon ut av biblioteksektoren. - Fylkesbiblioteket konsentrerer seg om tjeneste-, organisasjons- og kompetanseutvikling i Drammensbiblioteket, med særlig vekt på det digitale aspektet. - Fylkesbiblioteket samarbeider praktisk og strategisk med øvrige parter på Papirbredden. - Fylkesbiblioteket bidrar til overgang til en moderne nettpubliseringsløsning, basert på fri programvare - Fylkesbibliotekets rolle innarbeides i Drammensbibliotekets strategiske plan og organisasjonsstruktur (for eksempel med leder av Web-gruppa). - Det er søkt om midler til et pilotprosjekt for Drammensbibliotekets nye nettsider Universell men spesiell Mål: Bidra til å etablere et forsknings- og utviklingsprogram. - Fylkesbiblioteket har tatt initiativet til et samarbeid med høgskolene i Buskerud, Telemark og Oslo om utvikling av biblioteksrelevant pedagogikk. - Det er søkt om midler til et pilotprosjekt for egne, gode nettsteder for barn og ungdom i Eiker, i samarbeid med Øvre og Nedre Eiker bibliotek - Nettstedet fanfiction.no er lansert, for øvrig med god pressedekning.. Mål: Utarbeide metode for bedre resultatmåling. - Fylkesbiblioteket leder en undersøkelse av aktivitetene i Drammensbiblioteket, under veiledning av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo. Det er i perioden foretatt to tellinger. Slik trafikktelling er en enkel, men kraftfull metode med stort brukspotensiale i alle bibliotek. Mål: Inngå partnerskapsavtaler om fylkesbibliotekets rolle i forbindelse med voksen- og videregående opplæring. - Fylkesbiblioteket går inn som eier og medvirkende i prosjekt VOLARE, om voksen læring med biblioteket som arena. Øvrige partnere, ved siden av Drammensbiblioteket, er Høgskolen i Oslo, VOX og ABM-utvikling. - Fylkesbiblioteket vil også medvirke i prosjektet Mangfold og inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena, samt YO/Urban-prosjektet om ungdommers digitale fortellinger dersom søknaden til Universitetet i Oslo innvilges. Mål: Utarbeide ny strategi for bokbussen, herunder vurdere flerbruk. - En prosess er satt i gang, med (1) kartlegging av nåværende bruk og framtidige muligheter og (2) en fylkeskonferanse i november. Det er inngått avtale med prosjektleder.

15 Mål: Øke kvalitet og kvantitet på litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken. - Litteraturtilbudet er utvidet til videregående skole fra høsten Grunnskoletilbudet får større variasjon i sjanger og formidlingsform. Dessuten går tilbudene til flere av de yngste elevene. Økonomi Fylkesbiblioteket har et mindre underforbruk, men regner med å være i balanse ved årets slutt. Teater Mål: De fire teaterverkstedene, som dekker fylkets fem regioner, skal fungere med egne styrer, og budsjetter, og skal være i stand til å yte faglig bistand til teatergrupper i sine regioner. De fire teaterverkstedene fungerer nå som angitt. Vedtekter for Lågen teaterverksted er vedtatt i alle Numedalskommunene. Kongsberg kommune har ennå ikke gitt tilbakemelding om vedtak. Mål: Brageteatret må styrke sin flerkulturelle virksomhet. Brageteatret har lagt planer for høstens forestillinger der dette ivaretas. Kunst Mål: Øke antall besøkende ved Kunstnersenteret i Buskerud med 10 %. Kunstnersenteret har hatt en betydelig økning i antall besøkende etter at de flyttet til Union Scene og begynte å ha åpent i helgene, men har ikke tellerutiner på antall besøkende. Folkehelse Mål: Inngå partnerskap om folkehelse med alle kommuner i Buskerud. Det er inngått partnerskapsavtale med 20 av de 21 kommunene i Buskerud. Det er dialog med den siste kommunen, Flesberg, om avtale. Mål: Inngå partnerskap om folkehelsemidler med fylkesomfattende organisasjoner. Det er inngått partnerskapsavtale med Buskerud Røde kors, Buskerud Idrettskrets, Drammen og omland Turistforening, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud Bygdekvinnelag og Mental Helse Buskerud. Idrett Mål: Revidere sektorplan for idrett og fysisk aktivitet. 15

16 Revidering av sektorplan idrett er under arbeid. Buskerud Idrettskrets er aktivt trukket med i dette arbeidet. Mål: Arbeide for at skiflygingsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg Skiflygingsbakken i Vikersund rustes kontinuerlig opp slik at det skal kunne avholdes større mesterskap. Skiflyvning Vikersund har sendt inn søknad til FIS om å arrangere VM i skiflyvning i Museene Mål: Påbegynne arbeidet med museumsplaner for hver av museumsregionene. De seks konsoliderte museene har utarbeidet museumsplaner for eget museum Mål: Alle museene skal gi tilbud til Den kulturelle skolesekken. Dette målet er oppfylt. Mål: Alle museene skal bidra til Buskeruds satsing på reiseliv. Alle de seks museene har egne opplegg for reiselivsmarkedsføring. Hallingdal museum har fått midler fra Hallingdalsregionen til skuespillet Det magiske jernet, som har vært vist på avdelingene i Hallingdal i sommer. Blaafarveværket og Drammens museum har fått egne prosjektmidler til markedsføring i samarbeid med hoteller. Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, som ikke er et museum på fylkeskommunens tilskuddsordning, har hatt et omfattende samarbeid med Kongsberg Turistservice, og har fått betydelig støtte fra fylkeskommunale reiselivsmidler til aktiviteter for barn og markedsføring av Olsenbanden jr og Sølvgruvens hemmelighet. Mål: Bidra til at arbeidet med å bygge opplevelsessenteret /museet Hringariki starter opp. Kulturvernleder bidrar stadig med rådgivning og veiledning til utbyggeren, Veien Kulturminnepark AS. Etter planen skal byggingen starte , men synes nå å bli forsinket. Kommunedelplaner for kulturminner Mål: Starte opp kommunedelplanarbeid i to nye kommuner. På grunn av mangel på arbeidskraft, må dette punktet omgjøres til Starte opp kommunedelplanarbeid i en kommune (mål for 2008). Mål: Fullføre kommunedelplanarbeidet som er i gang i Ål og Hole. Arbeidet er fullført i Ål. Planarbeidet for Hole er forsinket på grunn av mangel på folk til å utføre arbeidet. Arbeidet fortsetter i 2008.

17 Mål: Alle privateide vedtaksfredete bygninger i Buskerud skal ha fått utarbeidet teknisk tilstandsanalyse, som legges inn i Riksantikvarens database. Kulturvernkonsulentene har hittil besøkt 48 lokaliteter og 74 enkeltobjekter. Det gjenstår befaring på 5 lokaliteter. Tilstand blir ført inn fortløpende i Riksantikvarens database Askeladden. Prosjektet er i rute. Undersøkelser av fredningsdokumentene viser at Askeladden og dagens fredningsliste ikke er fullstendig. Det er derfor gjort befaringer av flere bygninger enn det som opprinnelig var planlagt for å få en grundigere gjennomgang i tråd med prosjektets målsetning. Mål: Det skal være laget rapport over fredningsomfang på hver eiendom. Grunnet bevilgninger fra Riksantikvaren har det vært mulig å engasjere en person til jobben. Befaringer er gjennomført etter planen, etterarbeid, utarbeiding av dokument og konklusjoner gjenstår. Plansaker Mål: Avholde kurs/kompetansehevende tiltak for kommunene. Kurs om digitalisering av kommuneplaner er avholdt i første halvår. Seminar om hytteutbygging er avholdt i annet halvår. Mål: Fullføre arbeidet med Buskeruds lille grønne (Nå: Buskerudplan). Det administrative arbeidet er fullført i samarbeid med fylkesmannen og KS Buskerud Mål: Komme i gang med arbeidet med digitale kommuneplaner sammen med fylkesmannen og kommunene. Arbeidet er godt i gang Kommuneregionsamarbeidet Mål: Forsterke kommuneregionsamarbeidet som viktig virkemiddel for gjennomføring av fylkeskommunale målsettinger. Det er gjennomført møter med de 5 regionrådene om evaluering av samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og det enkelte regionråd. Rapport fra evalueringene vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial. Næringsutvikling Mål: Skape en arena i Buskerud hvor utviklingsstrategiske problemstillinger i bred betydning kan drøftes. Mål: Utarbeide en næringslivsmelding for Buskerud i fylket. Mål: Delta strategisk og aktivt i programmer/prosjekter i næringslivssaker sammen med andre aktører. 17

18 Buskerud Utviklingsforum er opprettet. Temaer som forumet p.t. har hatt oppe, er NCE Reiseliv i Hallingdal, VRI-prosjekt i Buskerud, Papirbredden Innovasjon AS, jord- og skogbruk. Forslag til næringslivsmelding for Buskerud ble behandlet i styringsgruppa for utviklingsforum og vedtatt ytterligere bearbeidet. Prinsippene for fordeling av Kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift med 1,4 mill kr mellom Rollag og Sigdal er drøftet i møte mellom berørte bedrifter og kommunene, og det ble oppnådd enighet. I samsvar med vedtak i fylkestinget er administreringen av ordningen nå delegert til de 2 kommunene i samarbeid med de berørte bedriftene. De skal høsten 2007 ta standpunkt til hvilke prosjekt midlene skal benyttes til. Reiseliv Mål: Få på plass godt forankrede handlingsplaner for reiselivstiltak i alle regioner. Mål: Øke dialog og samspill mellom reiselivsnæringene, kommunene, virkemiddelapparatet og FoU aktørene. Innovativ fjellturismeprosjektets delprosjekt på ABC-planlegging er ferdigstilt. Utviklingsavdelingen har deltatt i utviklingen av rapport om reiselivets transportbehov i vegvesenets region Sør. Denne skal danne grunnlag for innspill til Nasjonal Transportplan. Handlingsplaner er ferdigstilt i Drammensregionen, med politisk behandling høsten I Ringeriksregionen og Midt Buskerud er planene under utarbeidelse. Kongsbergregionen jobber med videreføring av en reiselivsanalyse. Hallingdal har prioritert prosjekter til finansiering i markedsråd i Hallingdal Reiseliv. Arbeidet med å nytte nasjonalparkene våre som ressurs i reiselivsutviklingen er ikke igangsatt på grunn av ressursmangel. Søknad om NCE (Norwegian Centre of Expertise) for reiselivet i Hallingdal ble avslått. Fylkeskommunen bidrar aktivt i nettverket som skal danne ny søknad i Innovasjon Mål: Følge opp Norges Forskningsråds nye programsatsing: Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). Forskningsrådets nye programsatsing VRI (Virkemiddel for regional innovasjon) skal sette Forskningsrådets virkemidler inn i en regional sammenheng ved å bygge på og videreutvikle det regionale samspillet. Det er utarbeidet et regionalt VRI-program for Buskerud i samarbeid med deltakere fra høgskolen i Buskerud, NHO Buskerud, Innovasjon Norge, LO og KS. Forskningsrådet avslo søknaden som ble sendt i mai, men ny revidert søknad er under arbeid. Mål: Bidra til økt FoU-basert innovasjon i BTV-regionen i et samarbeid med små og mellomstore bedrifter (SMB) og forskningsinstituttene Mål: Samarbeide med Innovasjon Norge (IN) om å være en aktiv partner i det regionale utviklingsarbeidet Buskerud fylkeskommune har partnerskapsavtale med Innovasjon Norge (IN), og det er avholdt administrative oppfølgingsmøter. Prosjektet Kompetansemegling pågår i BTV-regionen og viser gode resultater i forhold til oppsatte mål er det siste året for prosjektet i den form som det nå drives.

19 SIVA (Statens Industrivekstselskap) og BTV-regionen hadde tidligere en partnerskapsavtale, men det er nå inngått en ny partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og SIVA. Miljø, klima og energi Mål: Redusere Buskeruds klimagassutslipp i tråd med Energi- og klimahandlingspakke for Osloregionen Mål: Økt kunnskap og satsing på innovasjon rundt fornybar energi Mål: Buskerud skal bli et miljøfyrtårnfylke Mål: Etablere et kompetanseforum for energi Oppfølging av klimahandlingspakka skjer blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Økt bruk av bioenergi i Buskerud. Rapport om konsekvenser av klimaforandringene er under utarbeidelse og ferdigstilles høsten Hynorprosjektet har ingen stor progresjon i 2007 grunnet manglende støtte for 2007 fra Forskningsrådet. Satsing på økt kunnskap og innovasjon rundt fornybar energi inngår i rammeavtalen med Papirbredden Innovasjon og HIBU. Støtte til miljøfyrtårnarbeidet er startet opp. Arbeidet med å danne bioenergi kompetanseforum er startet for Ringeriksregionen. Et forum for hele fylket er ikke på plass. Stedsutvikling Mål: Bringe stedsutvikling som tema inn i kommuneregionsamarbeidet Mål: Arbeide aktivt med Kommunal- og regionaldepartementets Småsamfunnssatsing I avdelingen er det dannet team for henholdsvis stedsutvikling og byutvikling. Disse to teamene skal være et redskap for systematisk by- og stedsutviklingsarbeid. Prosjektet Sevleguten, Sevletunet i Numedal ble tildelt 1 million kroner fra KRD etter søknad og prioritering av fylkeskommunen. Kompetanseutvikling Mål: Bidra aktivt for våre samarbeidspartnere når det gjelder å få til en regional utvikling basert på kunnskap/kompetanse. Mål: Bedre samsvar mellom næringslivets behov og videregående utdanning/ høgskoletilbudet. Det er inngått ny partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale for 2007 med høgskolen i Buskerud og Papirbredden Innovasjon AS. Målet med revideringen av både partnerskapsavtalen og gjennomføringsavtalen er å få til økt innsats og samordning innen innovasjon og kompetansebygging i Buskerud. Forsvarsomstillingsmidler Mål: Bidra til flere nye arbeidsplasser som erstatning for de nedlagte. 19

20 Omstillingsarbeidet i Buskerud fortsetter i fire kommuner. Det pågår mange prosjekter for å skape alternative arbeidsplasser i de gamle forsvarsområdene. De tildelte 4,5 mill kr fra staten er fordelt etter nærmere vurdering av prosjektsøknadene. Ringeriksregionen fikk tildelt 1,9 mill kr i Følgende prosjekter pågår i regionen: - Prosjekt Scenarie Ringerike 2020 avsluttet i perioden og videreført i eget prosjekt IT Eggemoen - Helgelandsmoen Næringspark/Norsk Idrettsmedisinsk Institutt. Videreutvikling; arbeides for å doble kapasiteten fra 80 til 160 døgnplasser på rehabilitering ortopedi og overvektsbehandling - Geomatics Norway AS. Utvider prosjektporteføljen- arbeider med Ringerike kommune om Skole-GIS - Profileringsprosjekt Ringeriksregionen. Forprosjekt gjennomført; spisset inn mot konkrete, utvalgte prosjekter - HiBu regional innovasjon. Arbeidene går som planlagt- utvikling av kompetanse på oppsatte områder er i gang Ål fikk tildelt 1,1 mill kr. Omstillingsprogrammets mål er fortsatt å øke omsetningen og skape flere arbeidsplasser,- spesielt gjennom tiltak for små og mellomstore bedrifter (SMB-tiltak). Omstillingsprogrammet for 2007 inneholder 7 definerte prosjekt, hvorav Hallingforsk (forskning på samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten lokalisert ved Hallingdal Sjukestugu) og IKT/Media/Grafisk (skape ei næringsklynge av bedrifter i denne bransjen) er definert som omstillingsprogrammets lokomotiver. Pr 2006 har omstillingsprogrammet skapt 20 nye arbeidsplasser, men målet for 2007/08 er ytterligere 20 nye arbeidsplasser. Kongsberg fikk tildelt 1,5 mill kr i Kongsberg kommune og Skifte Eiendom nærmer seg et punkt hvor kommunen vil få tilbud om å kjøpe overflødige deler av Heistadmoen militærleir til takst. Betingelsen for realisering her er at taksten ikke blir for høy. Det har vært et forsinkende element i prosessen at Skiftes avhending av området har trukket ut i tid. Kongsberg kommune vil realisere en aktivitetspark - Kongsberg Aktivitetspark (KAP) i området. Det er videre også planlagt visse andre typer aktiviteter i de overflødige anleggene. Internasjonalt arbeid Mål: Sammen med Vestfold og Telemark bidra aktivt for å realisere BTVs målsettinger for internasjonalt arbeid. Mål: Gjennomføre høyt prioriterte samarbeidsprosjekter med Pärnu og Obrenovac. Mål: Bruke internasjonalt samarbeid som virkemiddel i nærings- og regionalutvikling. Fylkestinget har i 2. tertial behandlet fylkesrådmannens statusrapport for fylkeskommunens internasjonale engasjement og gjort vedtak som vil bli fulgt opp. Fylkesutvalget har bevilget midler til samarbeidsprosjekter med Pärnu i Estland og Obrenovac i Serbia. Etter søknad er fylkeskommunen fra Utenriksdepartementet/KS innvilget kr til samarbeidet med Obrenovac. o Prosjektene i Pärnu går sin gang innen temaene skolesamarbeid, barnevern og kultur. o I samarbeidet med Obrenovac fortsetter en kontakt/dialog vedr de prosjekter en tidligere har blitt enige om, herunder er det planlagt et seminar i Buskerud i september om Demokrati-bygging.

21 o Fylkeskommunen fortsetter sine internasjonale aktiviteter på de europeiske arenaer og programmer/prosjekter som tidligere er bestemt, i tett dialog med Telemark og Vestfold, samt innenfor Østlandssamarbeidet. BTV hadde vertskapsansvaret for avviklingen av generalforsamlingen for Nordsjøkommisjonen på Brunstad i Vestfold i juni, og Buskerud deltok i arbeidet med gjennomføringen av dette store arrangementet. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Mål: Gi våre funksjonshemmede økt mobilitet for å kunne delta i det alminnelige samfunnsliv som er styrende for vårt TT-tilbud. Fra til har antall TT-brukere økte med ca 150 til nesten Dette har blitt mulig etter styrking av TT-budsjettet. Våre 21 kommuner vil gradvis øke brukertallet til ca Pr er det nesten ikke ventelister for funksjonshemmede som oppfyller kriteriene i TT-reglementet (jfr rundspørring til kommunene). Vi forventer ikke avvik fra vedtatt budsjett for Økonomi resultat og årsprognose Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 258,6 110,1 42,6 % 39,1 % 258,6 0,0 Driftsinntekter -145,9-112,8 77,3 % 81,1 % -145,9 0,0 Nto. driftsutgifter 112,7-2,7-2,4 % 112,7 0,0 Økonomiske avvik - administrativ ledelse, politisk ledelse, stab Ingen avvik Økonomiske avvik - plan og kultur Ingen avvik Økonomiske avvik - næring og nyskaping Ingen avvik Økonomiske avvik - samferdsel Ingen avvik Utviklingsmidler Det er fortsatt udisponerte budsjettmidler til oppfølging av reiselivsstrategiene (ca 1,5 mill kr). Pr andre tertial er det tildelt 34,6 mill kr av totalbudsjett på 43,495 mill kr. Øking av avkastning fra Vardar 0,84 mill kr og deler av økt rammeoverføring fra KRD 2,1 mill kr er ikke knyttet til noe bestemt prosjekt. Det er fortsatt ledige midler som ikke er knyttet til vedtak. 21

22 SENTRALADMINISTRASJONEN Mål, tiltak og prioriteringer Generelt for stabstjenester Mål Bistå og legge til rette for en heldigital saksbehandlingsprosess både i fylkeshuset og på skolene. Drive kontinuerlig utviklings- og effektiviseringsarbeid innen de merkantile tjenester Måloppnåelse Det er undertegnet kontrakt med Ergo Group for anskaffelse av nytt sak-/arkivsystem. Systemet heter Ephorte og vil omfatte de videregående skolene. Økonomi Mål Sørge for god økonomistyring og -rutiner i fylkeskommunen. Opplæring innen økonomiforvaltning Videreutvikle økonomiske styringsmodeller Styrke controllerrollen Måloppnåelse Rutiner er under løpende oppdatering, herunder regnskapsmessig håndtering av elevpcordningen. Rapport over utført controllerarbeid er under arbeid. Sak om endring av godtgjøringsreglementet ble lagt frem for fylkesutvalget i august. Fylkestinget behandler saken i oktober. Planlegging av neste års budsjett er i gang. Informasjon, nettilgang Mål Videreutvikle kommunikasjonen mellom sentraladministrasjonen og de fylkeskommunale virksomhetene via det nye intranettet. Utvikle redaktørkorpset til viktige medspillere i informasjonsarbeidet. Få fylkeskommunens nye hjemmeside på ny plattform på plass. Bidra til god strukturering av intranett/undervisningsnett slik at informasjonstilgangen for lærere er logisk og lett tilgjengelig samtidig som konsernhensyn ivaretas. Måloppnåelse Bruken av intranett/undervisningsnett er definert på en entydig måte. Relevant strategidokument er oppdatert. Dette berører kontakten mellom lærer-elev og ansatte- konsernledelsen. Informasjonsseksjonen har gjennomført oppfriskningskurs for redaktører på skoler og i avdelinger.

23 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Mål Sikre global tilgang til data for elevene. Utvikle integrasjon mellom administrative systemer. Viktigste for 2007 er å etablere personaldatasystemet som master for opplysninger om ansatte i andre systemer slik at når ansatte oppdaterer opplysninger om seg selv i «Min mappe», skal disse opplysningene oppdateres gjennomgående. Sette i verk tiltak for at fylkeskommunen i sin kommunikasjon med omverdenen bruker åpne standarder. Redusere antall brukernavn og passord. Det viktigste er at lærerne skal nå «Min mappe» uten ekstra brukernavn og passord. Ytterligere strømlinjeforming i bruk av bærbare klienter (f.eks bærbare pc er, PDA er, mobiltlf. etc.). Få realisert minst ett regionalutviklingsprosjekt innen IKT, gjerne med ekstern finansiering. Sikre nødvendig koordinering og standardisering innenfor IKT-området. Beholde en enhetlig IKT-infrastruktur, men med fortsatt rom for lokale initiativ der dette ikke bryter med krav til felles løsning. Måloppnåelse Når det gjelder å utvikle integrasjon mellom administrative systemer, har framdriften ikke vært tilfredsstillende. Det er usikkert om det konkrete målet nås i Innføringen av bærbare PC-er for elevene i VG1 har fulgt et enhetlig opplegg både med hensyn til oppbygging av PC-ene, og arbeidet med infrastrukturen. Dette må sies å være fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Vi har fått realisert et regionalutviklingsprosjekt. «Nasjonalt senter for fri programvare» ble etablert i Drammen i august. Målet er nådd. Informasjonssikkerhet Mål Holde stadig fokus på ivaretakelse av informasjonssikkerhet, både teknisk og organisatorisk. Dekke tilbakevendende opplæringsbehov. Måloppnåelse En ny teknisk sikkerhetsløsning er under uttesting, for å forhindre spredning av virus og nedlasting av nettsider med uetisk innhold. Lønns- og personalarbeid Mål Sikre desentralisering av arbeidsoppgaver i lønns- og personaldatasystemet, slik at mulighetene til effektivisering utnyttes Gjennomføre kompetanseutvikling og ledelsesutvikling i sentraladministrasjonen Videreføre arbeidet med intern lærlingordning Videreføre og styrke arbeidet med en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk, som sikrer individuelt tilpassede tiltak ut ifra den enkelte arbeidstakers behov 23

24 Videreutvikle fylkeskommunens medbestemmelsesarenaer og utrede behovet for fellesskolering rundt sentrale avtaler i arbeidslivet. Måloppnåelse Desentralisering av arbeidsoppgaver i lønns- og personaldatasystemet er meget godt i gang. De fleste skolene har nå overtatt oppgavene, men det er ennå ikke sluttført for alle. Samling for lederne i sentraladministrasjonen er planlagt. Det er gjennomført kompetanseutviklingstiltak på prosjekt-/teamarbeid for ansatte i utviklingsavdelingen i samband med teamorganiseringen i avdelingen. Det skjer ellers betydelig intern opplæring. Når det gjelder rekruttering av lærlinger, er det kun rekruttert 9 lærlinger av et mål på 20. Det er to lærlinger innen kontorfag og 7 innen IKT. Det lave antallet skyldes liten tilgang på lærlinger til de plasser vi tilbyr. Arbeidet med livsfase-/seniorpolitikk er under forberedelse. Det er nå fastsatt møteplan for månedlige medbestemmelsemøter, som gjennomgår temaer knyttet til utfordringer i avdelingene. Det ble gjennomført en vellykket samling i juni, hvor samarbeidsklima/kommunikasjonsformer mellom partene var hovedtema. Dette ga et godt grunnlag for å forbedre relasjonene. Det arbeides nå videre med grupper som forbereder lønnsforhandlinger/kriterier og fellesskolering vedr Hovedavtalen. Omtale av likestillingsspørsmål skjer årlig i årsrapport. Helse/miljø/sikkerhet Mål. Følge opp målene fylkeskommunen setter som IA-bedrift, dvs. mål for sykefravær og pensjoneringsalder med mer. Måloppnåelse Pensjoneringsalder er økt fra 62 til 63 år, som er i samsvar med målet. Sykefraværet var i 2. tertial 6,2%, mens målet var 5,5%. Sykefraværet følges opp på virksomhetene, og rapporteres til HAMU. Innkjøp Mål Utvikle innkjøpssamarbeidet med kommunene i Buskerud og Telemark videre, bl.a. tilbudet om betalbare konsulenttjenester i forbindelse med kommunenes innkjøp. Fullføre integrering av elektronisk bestilling med økonomisystem og elektronisk fakturabehandling for alle virksomheter. Langsiktig satsing på leverandørutvikling for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Følge opp ny forskrift om offentlige anskaffelser og gjennomføre opplæring. (Ny forskrift fra ). Spesiell fokus på bygg- og anleggssektoren. Måloppnåelse Det er gjennomført innkjøpskurs i flere kommuner i 2007, samt solgt tjenester. Budsjettet for salg av tjenester for hele 2007 ble nådd i 1. tertial.

25 Integrering av elektronisk bestilling med økonomisystem og elektronisk fakturabehandling for alle virksomheter er ennå ikke fullført. Arbeidet blir nå intensivert. I tillegg gjennomføres pilotprosjekt for e-handelssekretariatet på et konkurransegjennomføringsverktøy. Det er gjennomført kurs for innkjøpskontaktene i alle tre fylkeskommunene. Dokumentasjon og saksbehandling Mål Overgang til nytt sak-/arkivsystem, kravspesifikasjon, innkjøp, iverksettelse og opplæring Lage arkivplan for sentraladministrasjonen og deretter for hele fylkeskommunen Sammenslåing av videregående skoler i Drammen og på Kongsberg ivareta arkivutfordringer Måloppnåelse Foranalyse i forbindelse med innføring av nytt sak / arkivsystem er gjennomført. Kjøpekontrakt på sak/arkivsystem er undertegnet. Forhandlinger om kjøp av prosjektledertjenester pågår. Arbeidet med arkivplan er så vidt startet opp, men pga sykefravær i dokumentasjonssenteret er arbeidet stoppet opp. Arkivarbeid ved sammenslåing av virksomheter pågår. Fylkestingsvalg 2007 Mål Følge opp fylkeskommunens initiativ til valgteknisk samarbeid med Telemark og Vestfold fylkeskommuner og flere kommuner. Følge opp forsøk med elektronisk gjennomføring av prøvevalg i de videregående skoler i de tre fylkeskommunene. Måloppnåelse 52 av 53 kommuner i BTV-regionen mottok stemmesedler til kommunestyrevalget 2007 fra en og samme leverandør. Distribusjonen gikk ikke helt etter oppsatt plan, men alle fikk stemmesedler før forhåndsstemmegivningen startet. Alle tre fylkeskommunene mottok stemmesedler til fylkestingsvalget 2007 fra en og samme leverandør. Distribusjonen av fylkestingssedlene til kommunene gikk helt etter planen og i god tid før forhåndsstemmegivningen startet. Forsøk med internettstemmegivning ved skolevalg ble gjennomført fra til uten tekniske eller sikkerhetsmessige problemer. Valgdeltakelsen varierte fra skole til skole, fra vel 40 % til vel 5 %. Forsøket skal evalueres. Elevene stemte bare til fylkestingsvalget

26 Økonomi resultat og årsprognose Sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 74,0 51,1 69,1 % 53,0 % 74,0 0,0 Driftsinntekter -9,5-8,1 85,3 % 81,0 % -9,5 0,0 Nto. driftsutgifter 64,5 43,0 66,7 % 49,0 % 64,5 0,0 Forbruket på sentraladministrasjonen ekskl. politisk aktivitet antas å bli som budsjettert i Politisk aktivitet ekskl. sektorutvalg Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 19,1 9,2 48,2 % 50,0 % 19,1 0,0 Driftsinntekter -4,0-0,2 3,8 % 4,0 % -4,0 0,0 Nto. driftsutgifter 15,1 9,1 59,9 % 62,0 % 15,1 0,0 Forbruket på politisk aktivitet ser ut til å bli som budsjettert i 2007.

27 REGIONRÅDETS ANSVAR BTV-forsøkets oppgaver blir rapportert til regionrådet. Buskerud fylkeskommune har stilt følgende økonomi til disposisjon i 2007: BFK - drift Års- Regnskap Forbruk Års- Forventet (mill. kr) budsjett 2. tertial i prosent prognose årsavvik Fylkesveger 74,5 33,2 45 % 79,4-4,9 Kollektivtransport *) 200,7 148,9 74 % 200,7 0,0 Næringsutvikling 12,4 5,6 45 % 12,4 0,0 Internasjonalt arbeid 0,6 0,0 0 % 0,6 0,0 Regiongeolog 0,8 0,0 0 % 0,8 0,0 Øvrige driftsutg./koordinator 0,7 0,1 9 % 0,7 0,0 Totalt 289,8 187,8 65 % 294,7-4,9 Fylkesveger - investering 76,9 15,4 20 % 66,9 10,0 *) I hht avtale skal Vestviken Kollektivtrafikk AS motta rammeoverføringer i kvartalsvise forskudd. Fylkesrådmannen viser til egen tertialrapport til regionrådet. 27

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

INNHOLD SAMMENDRAG... 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 2 SEKTORVISE KOMMENTARER...

INNHOLD SAMMENDRAG... 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 2 SEKTORVISE KOMMENTARER... INNHOLD SAMMENDRAG... 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 2 SEKTORVISE KOMMENTARER... 3 UTDANNING... 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 11 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2007 2007 2007 2006 2007

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2008 2008 2008 2007 2008

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Lier vgs, Buskerud, 16.februar 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Finnmark fylkeskommune, 6.mars 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer