Til Team Bodø KF Misvær den 28. mars 2011 Postboks 319, 8001 Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Team Bodø KF Misvær den 28. mars 2011 Postboks 319, 8001 Bodø. post@teambodo.no"

Transkript

1 Til Team Bodø KF Misvær den 28. mars 2011 Postboks 319, 8001 Bodø. Innspill til høringsutkast for Strategisk Næringsplan for Bodø kommune. For oss som ønsker å drive egen næring vil strategiske næringsplaner være et av de viktigste arbeidsverktøyene vi har i forhold til den offentlige forvaltning på kommunalt, og fylkeskommunalt nivå. Næringsplanen forteller oss om offentlige satsingsområder og prioriteringer slik at også vi kan planlegge langsiktig. I forord til Bodøs strategiske næringsplan heter det For å lykkes med å nå våre ambisjoner kreves det et godt og gjensidig samarbeid mellom Bodø kommune som eier av planen, og private og offentlige virksomheter som skaper økt aktivitet og sysselsetting. Derfor er det med bekymring at en så viktig plan bare har 12 dagers høringsfrist fra den 16 til den 28. mars 2011 og mitt spørsmål er om dette strider mot de offentlige forvaltningsregler? Jeg ser det også som et demokratisk problem da det ikke er alle næringsdrivende som er i en slik posisjon til å kunne kontakte politikere for å kunne lobbyere for seg og sin bedrifts planer. Denne planen skal også opp til politisk behandling allerede 14. april i Plan, næring og miljø komiteen, noe som kommer til å legge føringer for det videre arbeidet. Så til selve høringsskissen. Slik den står skrevet nå kan punkt 2.2 Bodøs posisjon og rolle omskrives til Bodø Bykjernes posisjon og rolle da det nesten er ingenting om satsing i Bodø kommunes egne distriktsområder. Fokuset i planen er faktisk mye sterkere på/for de andre Salten kommunen og jeg får et inntrykk av at spesielt tidligere Skjerstad kommune er totalt uteglemt i næringsplanen. Forhåpentligvis er det fortsatt et ønske om at kommunen selv skal ha levende og bærekraftige distrikter og jeg forslår derfor at det opprettes: Et redigert punkt 2.2 Bodøs posisjon og rolle som Bykommune og et nytt punkt 2.3 Bodøs posisjon og rolle som Distriktskommune Videre heter det at Bodø kommune har en egen sektorplan for landbruk som utarbeides og følges opp av landbrukskontoret. Landbruk som næring er derfor ikke berørt i denne planen. Begrunnelsen for at man ikke skal ha med landbruket i den strategisk næringsplan p.g.a. at man har en egen sektorplan er lite gjennomtenkt og diskriminerende. Fordi kommunen også har overordnede strategier for byutvikling, areal- og transportplanlegging og regulerings- og bebyggelsesplaner som også er sektorplaner i form av kommunedelplaner og offentlig initierte reguleringsplaner. Man kunne faktisk også ha argumentert mot kulturnæringsdelen p.g.a. at kommunen har en

2 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Landbruksplanen har vært ute til høring og det er kommet flere innsigelser mot denne. Jeg og mange av kommunens ledende politikere, samt et stort antall publikummere var tilstede på et møte om Landbruket i Bodø kommune i Misvær nylig og det som ble presentert av tallmaterialet var meget dystert. En nedgang på 50 % av brukene tilsier at landbruket og dens tilleggsnæringer må fram i lyset og styrkes. Bøndenes viktigste mål er å produsere mat, men de skaper store ringvirkninger og legger grunnlag for andre næringer og derfor må Landbruk som næring også inn som en del av den strategiske næringsplanen. Høringsutkastet viser i sine strategiske utgangspunkter at Bodø skal være attraktiv for andre og at vi må posisjonere oss slik at vi kan få økt kompetanse og få nasjonale og statlige regionaliserte funksjoner til Bodø. I seg selv er dette en god visjon og spesielt hvis man også kan følge visjonen opp med også å gjøre dette innad i kommunen selv. I høringsutkastet heter det at Tilgang på arbeidskraft i både offentlig og privat sektor er ansett å være en av våre største utfordringer framover. Noe som i høyeste grad også gjelder for de kommunale og private tjenesteyting i distriktene. Ved kommunesammenslåingen vedtok Fellesnemda (Bodø og Skjerstad formannskap) at Lanbrukskontoret skulle ha 3,5 til 4 årsverk i Skjerstad etter sammenslåingen noe som ikke er ikke blitt fulgt opp, eller vært økonomisk kompensert for. (Se vedlegg) I snitt har det vært ca 2,5 årsverk ved landbrukskontoret i Misvær og jeg ser det som en del av årsaken til nedgangen i landbruket fordi det ikke har vært nok fokus på denne næringens utvikling og vilkår. Et viktig utgangspunkt for den videre næringsstrategien bør derfor være å kompensere for de manglende årsverkene i handlingsplanen. Dette vil utgjøre ca kr inkludert lønn/driftskostnader pr. år. Det er nå gått 6 år siden sammenslåingen og en kompensasjon for en satsing på punkt 2.3 bør da rimeligvis være på kr 5.5 til 6 millioner som da må legges inn som en del av handlingsplanen for næringssatsing i Bodø kommunes egne distrikter. Alternativene er: 1) å ruste opp landbrukskontoret med de manglende stillingene og flytte hele administrasjonen inkludert sjefsstillingen til Misvær. Fordelene med dette er et nærmere og styrket samarbeid med kommunene i indre Salten og Gildeskål. Skal man følge tankegangen til Bodø kommune der de ønsker å få statlige stillinger til Bodø (jf. for eksempel Avinor) bør vi også kunne gjøre dette internt med å flytte landbruksadministrasjonen. 2) Tilføre minimum to stedsuavhengige stillinger til tidligere Skjerstad kommune, noe det har vært argumentert for av lokalutvalget. 3) Sette av 6 millioner til et næringsutviklingsfond for distriktene i Bodø kommune hvor man prioriterer kombinasjonsnæringer tilknyttet landbruket. Gjerne innen kultur/næring. Jeg håper derfor at de politiske partiene følger opp Fellesnemdas enstemmige vedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen, med kompensere for de lovte stillingshjemlene og at Landbruket innlemmes som en del av den strategiske næringsplanen.

3 Til slutt i høringsuttalelse vil jeg fokusere på kulturnæringsdelen. Det er gledelig at det er satt et bransjefokus på den størst voksende og kanskje mest utfordrende næringen vi har i landsdelen. Kultur er et vidtomspennende begrep som dessuten ofte knyttes opp til det innovative. Det ser jeg også her i høringen i forhold til verdiene åpen, tilgjengelig, offensiv og frisk slik det er definert i omdømmeprogrammet. Spesielt vil jeg trekk fram Offensiv hvor det heter Vi skal være utadvendt, målrettet og dristig på vegne av byen, regionen og landsdelen. Og Frisk med at Vi skal være positiv, ambisiøs og spenstig i våre mål og arbeid, og vi skal fremme livskvalitet i jobb og fritid. I handlingsplanen angående Kulturnæringer heter det at man skal ha oppfølging av forprosjekt Kulturnæringer Fokus på kulturnæringsfond og inkubator, samt generell veiledning/tilrettelegging. For å lykkes på dette området må man ikke bare ha visjoner, men også legge til rette for at de ulike produksjonsmiljøene innen kunst og kultur får gode nok vilkår til å gjennomføre sine prosjektideer. Ved sammenslåingen fikk Skjerstad fibertilknytting og etter min mening er ikke dette fortrinnet på langt nær utnyttet. IntraAct Productions har en visjon om å kunne drifte en Kulturnæringshage i det tidligere ysteribygget i Misvær. Ved hjelp av startmidler fra Team Bodø og Småsamfunnsmidler gjennom Nordland fylke har vi begynt prosjekteringen da eier av bygget er villig til å selge. Vi har presentert prosjektet for Kultur og næringsavdelingen i Nordland fylke, Innovasjon Norge og kulturavdelingen i Bodø kommune samt finansinstitusjoner. Det har vært forsøkt fra alle tidligere eiere å legge til rette for næringsdrift i bygget, men det har vist seg vanskelig å få dette til. Vi er av den formening at med renovering og tilpassing av romarealene vil bygget kunne romme utsalg og produksjonslokaler innen småskala mat, arbeidsverksteder og hybler for kunstnere, en kombinert Blackbox scene/ prescenestudio/studiesenter og kafedrift. Fortrinnene vi har med fiberkabel i Misvær bør utnyttes langt bedre enn det som er greid til nå, og med et bygg som innbyr til å huse kunst og kulturrelatert virksomhet i kombinasjon med landbruk og opplevelsesturisme gjør at vi ønsker å etablere oss i disse lokalene. Internettstreaming og online Web-publiseringsløsninger, samt audiovisuell framvisning i sanntid og opptak er i ferd med å gripe om seg i stadig større grad, og ikke minst har denne type teknologiske utvikling stor innvirkning på dagens salgs og markedsføringsmetoder. Askeskyen sist vår viser at bedrifter er mer åpne for ny teknologi og har sett hvilke muligheter teknologien gir i forhold til for eksempel bilde og nettkonferanser. Vi ser for oss at vår hovednisjen vil være Pre eller forproduksjoner innen alle scenekunstfelter noe som vil styrke Bodø og regionens kultursatsing og muligheter. Det er gjort takst på bygget og utarbeidet plantegninger og de totale kostnadene inkludert kjøp vil være på kr 7,3 til 7.8 millioner. Preproduksjoner og teknologi Både av tidsmessige og økonomiske årsaker blir preproduksjon nedprioritert og vi ser at potensielle gode kunstneriske forestillinger både av amatører og profesjonelle blir skjemmes av til dels store produksjonsfeil som kunne ha vært unngått ved bedre preproduksjoner. Men uten disse mulighetene vil ikke teknikerne kunne lage en god

4 scenisk produksjon nesten uansett hvor godt teknisk utstyr man har tilgjengelig på selve forestillingen. Innen det vi kan betegne som Visuell kunst har mange kunstnere egne atelier eller tilgang på arbeidsverksteder, men også disse har begrenset kapasitet. I tillegg til at man kan forberede en utstilling har Ysteriet arealer som kan være egnet til større utsmykkingsprosjekt, eller arealer som for eksempel tåler vann/ veske og smuss I landbruksnæringen legges dessverre mange gårdbruk ned, men det er også mange som prøver å etablere tilleggsnæring innen småskalamat, gårdsturisme og husflid. En av de største utfordringer for de som ønsker å være fristilt eller uavhengig av kjeder og samvirkeorganisasjoner er markedsføring da de verken har kapasitet, eller økonomiske ressurser til å konkurrere med kjedenes PR kampanjer. IntraAct vil kunne hjelpe disse med publisering og salgsrettede utstillinger i tillegg til å kunne tilby produksjon og utsalgssteder. Kulturnæringshagens utfordringer og muligheter, samt utnyttelse av fiberbredbåndet. Selv om vi har mange talenter og utøvere innen alle kunstneriske sjangre er problemet at de fleste må forlate landsdelen dersom man ønsker å gjøre en karriere. Det samme kan sies om de som ønsker å jobbe bak scenen som sceneteknikere/ arbeidere, fagprodusent, koreografer osv, og dette fører til at landsdelen har vanskelig å skape gode produksjonsmiljøer utenom kulturhus og institusjoner. F.eks. har vi ingen sceneteknisk linje/utdanning verken på videregående eller høgskolenivå og klubbarrangører/ scener har heller ikke det tekniske utstyret som er nødvendig til en fullverdig scenisk produksjon. Den største utfordringen for mange er imidlertid at det er svært kostbart å leie seg inn i på scenene som er tilknyttet kulturhus eller hos institusjonsteatrene både med og uten preproduksjon. I tillegg til høg leiepris er det ofte begrenset kapasitet mht. tidsbruk, og det er ikke alltid man kan bruke sine egne teknikere. Med høge produksjonskostnader er det få som har råd til å feile samtidig som det setter stadig større krav til en produksjon både av publikum og av arrangører. Markedet kommersialiseres derfor i større grad enn tidligere noe som medfører at mange tar både økonomiske og kunstnerisk risikoer. Ved å utnytte fibermulighetene ønsker IntraAct å skape en egen nisje for preproduksjoner innen kunst og kultur virksomhet ved bruk av Web-teknologi slik at vi kan tilby tjenester som fremmer arrangementsutvikling, salg og markedsføring for bedrifter, organisasjoner og kunstnere. Vi ønsker å etablere et kombinert prescenestudio / Black-box scene og studiesenter som kan brukes innen all scenekunstområdene. Samme rom vil også kunne brukes som bygdekino hvis den digitaliseres og ved direkte streaming av konserter for eksempel fra Bodø kulturhus. Kunstnere skal få muligheten til å dokumentere og presentere sine prosjekt gjennom IntraActs web- publiseringsløsning hvor de selv skal kunne filme produksjonsprosessen eller location og lage en virtuell utstilling på internett myntet for salg eller til demo for innkjøpere.

5 For Duodji, husflid og håndverkere vil det være mulig å opprette et felles utsalgssted og mindre arbeidsverksteder og det vil også her kunne lages en virtuell utstilling myntet for salg. Småskalamatprodusenter kan også få tilgang til publiseringsløsningene og bygget kan romme både produksjonslokaliteter, utsalgssted med kjølekapasitet og produktene kan selges og introduseres i kulturnæringshagens kro og kafé. Med dette vil IntraAct Productions komme med et innspill til strategisk næringsplan om: a) kjøpe det gamle Ysteriet og legge til rette for kulturnæringshagedrift med gunstige leieavtaler for etablerere i bygget. Verditakst i 2009 var på 3,6 mill. b) alternativ gi tilskudd og driftsmidler i samme størrelse som punkt a. for en etableringsfase på 3 år til renovering og oppstart av kulturnæringshagedrift. Vi håper med dette at Bodø kommune både ser mulighetene vedrørende kultur som næring og ikke minst at utvikling av ny teknologi kan gjøre at slik produksjon også kan gjennomføres i distriktene. hilsen Rune Paulsen IntraAct Productions

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 08.05.2007 2007 2010 NÆRINGSPLAN FOR FARSUND Innholdsfortegnelse: 1. Innledning og bakgrunn... 2 1.1 Formannskapets vedtak... 2 2. Organisering av planarbeidet... 2 2.1 Styringsgruppa...

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Kunnskap om ut og innflytting til samlokaliseringer er det lite forskning på både nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap om ut og innflytting til samlokaliseringer er det lite forskning på både nasjonalt og internasjonalt. 1 Forord Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende del av mastergraden i Innovasjon og Næringsutvikling på Høgskolen i Lillehammer. Gjennom en case-studie på Fabrikken i Lillehammer har jeg forsket

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015 Kulturplan for Tynset kommune 2008 2015 1 Innhold Innholdsfortegnelse s. 1 Innledning s. 2 1. Utgangspunkt s. 2 2. Visjon s. 3 2 3. Definisjon s. 3 4. Hvorfor kultursatsing s. 3 5. Rammevilkår 5.1 Statlige

Detaljer

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1 PARTNERSKAPSAVTALER mellom kultur- og opplæringssektoren 1 Forord Partnerskapsavtaler mellom kultur- og opplæringssektoren er en god måte å forankre et langsiktig samarbeid mellom miljøene. Disse kan styrke

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Avvikling eller utvikling av mindre veksthusbedrifter på Agder?

Avvikling eller utvikling av mindre veksthusbedrifter på Agder? Adresse: Brandsvoll, 4646 Finsland Telefon: 38 18 39 00 Bankgiro: 9365.11.75524 Org.nr. NO 971 552 565 MVA E-post: agder@lr.no Web: http://agder.lr.no/ 2011 : Avvikling eller utvikling av mindre veksthusbedrifter

Detaljer

Strategisk Næringsplan 2014-2020. Tromsø kommune

Strategisk Næringsplan 2014-2020. Tromsø kommune Strategisk Næringsplan 2014-2020 Tromsø kommune Innhold Innhold... 1 Forord om en ny næringspolitikk i Tromsø... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt og formål... 5 2. Kommunens rolle som næringsutvikler...

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017 KULTURBYEN TAVANGER 2010-2017 Kommunedelplan for kunst og kultur i tavanger Vedtatt av tavanger bystyre, 21. september 2009 Kulturbyen tavanger 2010-2017 INNHOLD ide Del I Plandelen 5 1. Innledning 6 2.

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 2013 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Høringsfrist 28.02.13 Planstatus: Temaplan Komité for barn og unge Hamar kommune 29.01.2013 2 Planprogram for strategi- og

Detaljer