Tilråding er gjort med åtte røyster (KrF, Frp og H) mot sju røyster (Ap, SV, Sp, V).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilråding er gjort med åtte røyster (KrF, Frp og H) mot sju røyster (Ap, SV, Sp, V)."

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 18. februar 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. februar 2010: Vil forhandla før tannklinikkar vert lagde ned Hordaland fylkeskommune sin tannhelseplan for legg opp til færre tannklinikkar. Men før eit tilbod vert lagt ned skal kvar enkelt klinikk vurderast som eiga sak, heiter det i fylkesutvalet si innstilling til fylkestinget. Fylkestinget skal vedta den nye tannhelseplanen på møte mars. Fylkesutvalet rår også til at det skal vera forhandlingar med aktuelle kommunar før ein tannklinikk eventuelt vert lagt ned. Dette for å sjå på høve for å finna ei felles løysing, der økonomi så vel som rekruttering av personale må verta vurdert. Tilråding er gjort med åtte røyster (KrF, Frp og H) mot sju røyster (Ap, SV, Sp, V). Mindretalet i fylkesutvalet slutta seg til eit forslag frå Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti, der eit sentralt punkt er: «Ei sterk sentralisering, i strid med målsetjinga, kan verta eit resultat av planen om dei klinikkane som skal vurderast vert lagt ned. Utvalet vil difor at det vert ført drøftingar med vertskommunane før framlegg til nedlegging. Ingen klinikk skal leggjast ned utan det har vore sak om dette i fagutvalet. Problem med å rekruttere tannlegar i utkantstrok I planen er det forslag om å leggja ned tannklinikkar dei komande fire åra. Bakgrunnen for dette er problemet med å rekruttere tannlegar til utkantstrok og sikra stabile tenester til brukarane. For å få dette til er det foreslått ei moderat sentralisering av klinikkstrukturen i fylket. Kommunane er mot ytterlegare sentralisering Dei fleste kommunane gjev i høyringssvara uttrykk for at dei er nøgde med dagens tannhelsetenester. Dei er i mot ei ytterlegare sentralisering av klinikkstrukturen, vesentleg fordi dei meiner det rammar born, funksjonshemma og eldre. Tannklinikkar som kan verta nedlagde er: Røldal, Utne, Eidfjord, Granvin, Fitjar, Austrheim og Hatlestrand. Vidare gjeld dette tannklinikkar som no har ein stabil mannskapssituasjon, men som kan få problem med å rekruttera nye tannlegar i framtida. Dette gjeld Sæbøvik, Skånevik, Masfjordnes, Manger og Baldersheim. Erstatta av nye tannklinikkar Ein del tannklinikkar vert føreslege nedlagde fordi det vert bygde nye tannklinikkar. Dette gjeld bergensklinikkane: Breistein, Flaktveit og Marikollen som skal flyttast til ny tannklinikk på Hesthaugen i Årstad, Kalfaret og Sandviken som får nye lokale i det statlege odontologihuset på Årstad som skal stå ferdig i Tannlegevakta verr og vurdert flytta dit.

2 På Osterøy vert Fotlandsvåg og Haus vert flytta til Hauge/Lonevåg når tannklinikken i den nye vidaregåande skulen på Osterøy opnar sommaren færre tannklinikkar Med slike endringar vil den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland omfatte tannklinikkar i 2013 mot 70 i dag. Trafikktryggleik først, så sambruksfelt på prøve Fylkesutvalet i Hordaland går ikkje inn for å prøva ut sambruksfelt på E39 nordre innfartsåre mellom Åsane senter og NHH før trafikktryggleiken er ivareteken, jamfør uttale frå politiet. Dette forslaget, sett fram av Stein Inge Rysdal (H) på vegner av H, Frp og KrF, vart vedteke av fylkesutvalet med 8 (H, Frp, KrF) mot 7 (Ap, SV, Sp, V) røyster. Mindretalet i fylkesutvalet går inn for å prøva ut sambruksfelt i seks månadar på E39 Nordre innfartsåre mellom Åsane senter og NHH. I fråsegna frå politiet heiter det: «Ut frå trafikktryggleiken og 0-visjonen kan politiet ikkje rå til at det vert starta forsøk med sambruksfelt på E39, Nordre innfartsåre, i Bergen.» Fylkesutvalet går inn for at sambruksfelt vert prøvd ut på søndre innfartsåre i Bergen. Fylkesutvalet ber Statens vegvesen om å starta arbeidet med å greia ut forsøk med sambruksfelt på vestre innfartsåre. Fylkesutvalet legg til grunn at det i prøveperioden vert gjort grundige målingar av effektane av sambruksfeltet på kollektivtransport (passasjerutvikling og framkomst), bilbruk, trafikktryggleik og miljø. Etter utløpet av prøveperioden skal ordninga evaluerast før nye sambruksfelt blir innført permanent. Parallelt med utgreiingane og forsøka med sambruksfelt på innfartsårene, må det startast reguleringsarbeid og startast bygging av nye kollektivfelt i tillegg til dei eksisterande innfartsårene. Protokollmerknad frå Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti: «Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti føreset at tafikksikring på sambruksfelta vert ivaretatt på forsvarleg måte.» Fylkes-ja til Finse kraftverk Fylkesutvalet i Hordaland rår til at det vert gjeve løyve til bygging av Finse kraftverk. Det er Hardangeralliansen som har søkt løyve til bygging av eit kraftverk i Finseåi på Finse i Ulvik. Kraftverket vil gje 3,9 GWh ny kraft og er kostnadsrekna til 13,2 mill kr. 2

3 Gjennom eit planlagd nytt driftsselskap ynskjer Hardangeralliansen og Finse Vann og Avløpsselskap (FVA) å drifta anlegget. Hardangeralliansen er eit samarbeid mellom Kraftkarane As og tre lokale energiselskap i Hardanger; Indre Hardanger Kraftlag AS, Jondal Energi KF og Kvam Kraftverk AS. Som grunngjeving for tiltaket vert det vist til at utbygginga vil gje om lag 3,9 GWh ny kraft. Eige kraftverk for eigarane av FVA er gunstig og viktig for vidare drift på Finse framover då dei i dag betalar høg nettleige til Jernbaneverket. Ja til Vaksdal, Ulvik må søkja på nytt Fristen for tilsegna om fylkeskommunalt tilskot til Dale fabrikkutsalsentrum vert lengd til 1. juni 2010, har Hordaland fylkesutval vedteke. Ulvik herad får nei på søknaden om å bruka tilskot til Gnist Hardanger til eit alternativt prosjekt. Prosjektet med å få realisert eit senter av fabrikkutsal for kjente merkevarer lokalisert til Dale, starta i 2004 under tittelen «Dale Fabrikkutsalssentrum». Fylkeskommunen løyvde 1,5 mill. kr til prosjektet. 0,5 mill. kr av tilskotet vart utbetalt i november Eit fabrikkutsalssenter var i gang på Dale , men prosjektet vart ikkje realisert slik planane var. Vaksdal kommune overtok prosjektet hausten I desember 2009 fekk Dale status som typisk turiststad og får dermed høve til å halda søndagsope. Dermed ser det ut til at investorane med dette som utgangspunkt vil realisere prosjektet. Fylkesutvalet har godkjent at tilsegna for Dale fabrikkutsalsentrum vert vidareført fram til 1. juni Innan den tid må kommunen ha forpliktande planar for bruk av midlane, og det må liggja føre eit vedtak om at prosjektet blir realisert. Dersom dette ikkje ligg føre innan fristen, vert tilsegna trekt tilbake. Ulvik Fylkesutvalet gav i 2008 tilsegn om 10 mill. kr til prosjekt Hardanger Rehabiliteringssenter, etter kvart omdøypt til Gnist Hardanger. I den tilsegna vart det føresett at det vart teke avgjerd om bygging av senteret i løpet av Fylkesutvalet lengde tilsegna til ut Fylkesutvalet registrerer at Ulvik herad ikkje går vidare med prosjektet no. På prinsipielt grunnlag meiner fylkesutvalet at når eit prosjekt i vesentleg grad endrar karakter, må prosjektet konkurrera på like vilkår med andre søkjarar. Fylkesutvalet finn difor at det ikkje er grunnlag for å omgjera tilsegna til Gnist til det nye prosjektet. Det betyr at det må søkjast på nytt når nye midlar vert lyste ut. Hordaland taper på den nasjonale landbrukspolitikken Hordaland sin del av tilskotsordningar innanfor jordbruket er fallande. Årsak er mellom anna at eigedomsstrukturen i fylket ikkje samsvarar med hovudtrekka i den nasjonale landbrukspolitikken. Dette må rettast opp i dei komande jordbruksoppgjera, påpeikar Hordaland fylkesutval i fråsegna si til jordbruksforhandlingane

4 Det er viktig å sikra Hordaland ein rettvis del av nasjonale verkemiddel til finansiering og fornying av driftsbygningar og nye næringar dei komande åra. Det er stor etterspørsel etter investeringsmidlar i Hordaland. Samtidig er Hordaland sin del av tilskotsordningar innanfor jordbruket fallande m.a. som følgje av at vår eigedomsstruktur ikkje samsvarar med hovudtrekka i den nasjonale landbrukspolitikken, heiter det i fråsegna. Fylkesutvalet viser til at offentleg støtte skal kompensera for m.a. ulagleg topografi, klima og eigedomsstruktur. Her har Hordaland tapt terreng siste åra. Det bør også vurderast ei anna soneinndeling for mjølkeproduksjonen i fylket for å betra økonomien i næringa. Større del av investeringsmidlar bør regionaliserast, og fordelinga må vera slik at fjord- og fjellbygdene får betre stimuli. Skogbruk og kulturlandskap Hordaland ønskjer styrka økonomisk innsats frå nasjonalt hald for å initiera fellesprosjekt på tvers av eigedomsgrenser for å drifta jordbruksareal som går ut av produksjon. Store delar av fylket gror i dag ned av skog og vegetasjon m.a. som følgje av at svært mange bruk har lagt ned sjølvstendig drift. Dette går særleg ut over tidlegare beitelandskap. Denne prosessen forringar kulturlandskapet i fylket, med alvorlege sideverknader for reiselivssektoren. Ny pris for kombikort Arna-Bergen Prisen på kombikort buss-tog mellom Arna og Bergen vert auka frå 770 kr til 830 kr, har Hordaland fylkesutval godkjent. Fylkesutvalet har godkjent takstauken på kombikort tog-buss, som ein følgje av NSB sin prisauke. Fylkesutvalet godkjenner ny avtale om inntektskompensasjon til NSB ved bruk av fylkeskommunen sine kortprodukt. Frå 1992 har det vore eit formalisert samarbeid mellom NSB og rutelaga om bruk av fylkeskommunen sine periodekort på NSB sine ruter. Fylkeskommunen har hatt fleire år med takstfrys, medan togtakstane har hatt ein jamn auke. NSB meiner at dei etter kvart har fått for låg kompensasjon frå fylkeskommunen, og har kravd avtalen reforhandla. Vil ha 4-årige avtale med staten om kollektivmidlar Hordaland fylkesutval vil ha ein 4-årig avtale med staten om belønningsmidlar til kollektivtrafikken i bergensområdet. 4

5 Fylkesutvalet legg til grunn at Samferdselsdepartementet startar forhandlingar med Hordaland fylkeskommune om ein avtale om tildeling av belønningsmidlar. Fylkesutvalet vedtek følgjande punkt som grunngjeving for ein 4-årig søknad: Bybanen vil, saman med nytt bussystem i Bergen sør, starte ordinær drift i juni Vidare utbygging og planlegging av bybanen vil halde fram. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vil innføre sambruksfelt/kollektivfelt på hovudinnfartsårene til Bergen og arbeide for betre framkomst for kollektivtransporten. Bergen kommune vil føre ein meir restriktiv parkeringspolitikk, samt at Hordaland fylkeskommune og kommunane i Bergensområdet vil utvide talet på p-plassar for innfartsparkering. Hordaland fylkeskommune vil forsterke og etablere eit nytt varig tilbod om ekspressbussar frå bydelssentra til Bergen sentrum om morgonen og i ettermiddagsrushet. I tillegg vil informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet bli vesentleg styrka. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil at minst 60 % av framtidig bustadbygging i Bergen skal skje som fortetting langs bybanestopp, bydelssentra og lokale sentra. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil at investeringane til gang- og sykkelvegar minst skal tredoblast i perioden for å nå eit mål om sykkelandel på 10 % i Hordaland fylkeskommune vil jobba for å innføre einheitstakst på togstrekninga Trengereid Bergen, som ein del av målet om å auke antallet kollektivreisande. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vil saman med båtruteoperatørar arbeida for å få kollektivreisande over på båt der høva ligg til rette for dette (Eit døme er frå Nordhordland der konsesjon er gjeve, men at ruta ikkje er starta opp). Fem ekstra bybanevogner I samband med utvidinga av bybana frå Nesttun til Rådal skal Hordaland fylkeskommune investera i fem ekstra bybanevogner, går fylkesutvalet inn for. Kostnaden vert om lag 110 mill. kr. Fylkestinget tek avgjerde i saka på møte mars. Dei nye vognene vert av same type som dei 12 som alt er kjøpt inn til byggjesteg ein av bybana, med 32 m vognlengde. 5

6 Skibuss Ågotnes Kvamskogen Hordaland fylkesutval har gjeve Turbuss Vest AS ruteløyve for skibussrute for strekninga Ågotnes- Loddefjord - Kvamskogen. Løyvet gjeld ikkje lokal rutetransport, og ruta skal ha ikkje ha på- eller avstiging mellom Loddefjord og Kvamskogen. Løyvet gjeld for 10 år. Fylkestilskot til Super League Fylkesutvalet i Hordaland har løyvd kr til Noregs Friidrettsforbund og Hordaland friidrettskrets til å arrangera European Team Championships Super League på Fana stadion juni Meisterskapet er det største friidrettsarrangementet Noreg kan ta på seg. Dei 12 beste nasjonane i friidrett i Europa deltek med over 800 deltakarar og leiarar. 500 frivillige rekruttert frå dei fleste friidrettsklubbar i Hordaland står for gjennomføringa. Arrangementet skal vere eit folkeleg arrangement. Skular vert inviterte til å laga prosjekt knytt til dei deltakande landa og koma på Fana Stadion for å heia på sine "vennskapslag". Fylkesfinale for Tinestafetten skal vera ein del av stemnet på laurdag 19. juni. Elevane på idrettslinja på Stend vidaregåande skule skal delta i arrangementet som ein del av undervisninga. Arrangementet vil har ei total kostnadsramme på kr 7,16 mill. Det Europeiske friidrettsforbundet bidreg med kr 2,5 mill. Bergen kommune bidreg med kr 3 mill i arrangementsstønad, i tillegg til opprusting av Fana stadion. Norges Friidrettsforbund har det økonomiske ansvaret for arrangementet. 14 mill. kr til betre inneklima Hordaland fylkesutval har fordelt 13,75 mill. kr til inneklimatiltak ved tre vidaregåande skular. Største einskildsummen er 6 mill. kr til prosjekt ved Stend vidaregåande skule. Ved Stend vidaregåande skule er det stort behov for nytt ventilasjonsanlegg og forbetring av varmeanlegget. Løyvinga på 6 mill. kr skal gå til opprusting av hovudbygningen ved skulen. Tidlegare er det løyvd 5,2 mill. kr opprusting av andre delar av bygningane. Fylkesutvalet løyvde også kr til brannsikringstiltak ved Stend vgs. Til to prosjekt ved Knarvik vidaregåande skule er det løyvd i alt 6 mill. kr. 6

7 Ved avdelinga på Juvikstølen vart det såkalla Mellombygget utrusta med nytt varme- og ventilasjonsanlegg i Det nye anlegget kan nytta vassboren varme distribuert frå den nye nærvarmesentralen ved skulen. Storparten av kostnaden med dei nye installasjonane, 6 mill. kr, vart finansiert med midlar frå statleg tiltakspakka i Til å gjera ferdig det nye VVS-anlegget har fylkesutvalet løyvd 2 mill. kr. Til nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av varmeanlegget ved Knarvik vidaregåande skule, Kvernhusmyrane, har fylkesutvalet løyvd 4 mill. kr. Til nytt ventilasjonsaggregat ved Bergen maritime videregående skole har fylkesutvalet løyvd 1,5 mill. kr. 27 mill. kr til skuleombyggingar Fylkesutvalet i Hordaland har fordelt 27 mill. kr til ombygging og tilbygg ved tre vidaregåande skular. Til tilbygg for tilrettelagt opplæring ved Stord vidaregåande skule er løyvd 17 mill. kr. Til ombygging av internat ved Manger folkehøgskule er løyvd 9 mill. kr. Ombygging ved Arna vidaregåande skule skal planleggjast og til dette løyvde fylkesutvalet 1 mill. kr. Hordaland leier arbeid med rein skipsfart Hordaland fylkesutval har løyvd kr til arbeidet med å få godkjent prosjektet Clean North Sea Shipping som ein del av EU sitt Nordsjøprogram (INTERREG 4B). Hordaland fylkeskommune har teke på seg å leia prosjektet. Gjennom samarbeidet i Nordsjøkommisjonen er det teke initiativ til å utforma søknad i femte utlysningsrunde i INTERREG 4B Nordsjøprogrammet, til prosjektet Clean North Sea Shipping. Føremålet med prosjektet er primært å finna fram til løysingar som vil redusera ureinande utslepp frå skip av alle slag medan dei ligg ved kai. Sekundært vil det verta arbeidd med å foreslå tiltak både på kort og lang sikt for å redusera alle former for ureinande utslepp, også medan skip er undervegs til ny destinasjon. Desse målsettingane går inn som ein del av eit elles overordna mål for heile Nordsjøregionen om å standarisera tilhøva for skipstrafikken i alle sentrale havner. Det er lagt opp til eit breidt partnarskap. Målsettinga er at sju regionar, frå sju ulike land rundt Nordsjøbassenget, skal vera representerte med mellom partnarar i form av lokale og regionale styresmakter, hamner, reiarorganisasjonar og reiarlag, selskap som leverer energi, relevante FoU-miljø o.a. Interessa for prosjektet har vore svært god. Det er allereie fleire, mogelege partnarar som har meldt seg frå Hordaland. Bergen kommune har vist særleg interesse for prosjektet, og ser dette som eit viktig høve til å koma vidare i arbeidet med å handtera lokale miljøutfordringar. Hordaland fylkeskommune skal vera Lead Partnar ( LP )i prosjektet, med administrasjon i fylkeshuset. Søknaden inneber at prosjektet startar opp hausten 2010, og varer i vel tre år. 7

8 Askøy prioritert på topp Askøy kommune sin søknad om midlar til å sikra areal til friluftsområde på Solnes, er prioritert på topp av Hordaland fylkesutval i utvalet si tilråding til Direktoratet for naturforvalting. Fylkesutvalet tilrår at Direktorat for naturforvaltning gjer vedtak om sikring av friluftsområde i følgjande prioriterte rekkefølgje: 1 Askøy kommune, sikring av grunn til tilkomst for området Solnes, gnr. 4, bnr. 2 Friluftsrådet Vest, sikring av friluftsområdet Hille i Kvinnherad, gnr.189, bnr Friluftsrådet Vest, sikring av området Holmen i Kvinnherad, Gnr.112, bnr. 3. Fylkesutvalet tilrår at søknaden frå Kvam herad om sikring av området Botnen ikkje vert teke til følgje. Askøy kommune søkjer midlar til sikring av eit privateigd område på Solnes på Askøy, gnr. 4 bnr. Arealet søknaden gjeld er på omlag 1000 kvadratmeter og er ein del av tilkomsten til eit større friluftsareal på samla omlag kvadratmeter. Friluftsrådet Vest søkjer sikring av friluftsområdet Hille i Kvinnherad kommune, gnr. 189 bnr. 2. Hille er ei privat eigd øy på om lag kvadratmeter med status som LNF-område ytst i Hardangerfjorden. Øya ligg sentralt, om lag på grensa mellom Stord, Kvinherad, Sveio og Vindafjord. Friluftsrådet Vest søkjer midlar til sikring av området Holmen (Kuneset) i Kvinnherad kommune, gnr bnr. 3. Arealet er ca kvadratmeter, privat eigd med status som LNF området. Kvam herad søkjer om midlar til sikring av området Botnen gnr. 62, bnr. 23. Søknaden frå Kvam gjeld berre oppføring av toalettbygg utan nokon form for kjøp av grunn. Søknaden fyller ikkje vilkåra for ordninga og fylkesutvalet finn det difor rett å tilrå at denne ikkje vert tatt til følgje. 8

9 Andre saker: 20/10 Om organisering av arbeidet med forvaltingsplan for vassregion Hordaland Saka går til valnemnda: 1. Fylkestinget oppnemner til leiar av Vassregionutvalet, og som vara. 2. Fylkesutvalet er vassregionstyresmakt etter Forskrift om rammer for vannforvaltning. 21/10 Bruk av konsesjonskraftmidlar til regionale utviklingstiltak - Søknad om forlening av tilsegn for Dale fabrikkutsalsentrum Søknad om endra tilsegn frå Ulvik herad (Gnist) Ny utlysing 1. Tilsegna for Dale fabrikkutsalsentrum vert vidareført fram til 1. juni Innan den tid må kommunen ha forpliktande planar for bruk av midlane, og det må liggje føre eit vedtak om at prosjektet blir realisert. Dersom dette ikkje ligg føre innan fristen, vert tilsegna trekt tilbake. 2. Fylkesutvalet registrerer at Ulvik herad ikkje går vidare no med prosjektet. På prinsipielt grunnlag meiner fylkesutvalet at når eit prosjekt i vesentleg grad endrar karakter, må prosjektet konkurrere på like vilkår med andre søkjarar. Fylkesutvalet finn difor at det ikkje er grunnlag for å omgjere tilsegna til Gnist til det nye prosjektet. Det betyr at det må søkjast på nytt når nye midlar blir lyst ut. 3. Dei frigjorte midlane for 2010 og 2011 blir lyst ut igjen til kommunane i tråd med vilkår og føremål som er gitt ved tidlegare utlysingar av midlane. 22/10 Jordbruksforhandlingane 2010 innspel frå Hordaland 1. Det er viktig å sikre Hordaland ein rettvis del av nasjonale verkemiddel til finansiering og fornying av driftsbygningar og nye næringar dei komande åra. Det er stor etterspørsel etter investeringsmidlar i Hordaland. Samtidig er Hordaland sin andel av tilskotsordningar innanfor jordbruket fallande m.a. som følge av at vår eigedomstruktur ikkje samsvarar med hovudtrekka i den nasjonale landbrukspolitikken. Offentleg støtte skal kompensere for m.a. ulagleg topografi, klima og eigedomstruktur. Her har Hordaland tapt terreng siste åra. Det bør også vurderast ei anna soneinndeling for mjølkeproduksjonen i fylket for å betre økonomien i næringa. Større andel av investeringsmidlar bør regionaliserast, og fordelinga må vere slik at fjord- og fjellbygdene får betre stimuli. 2. Det er ønskjeleg med sterkare samordning mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet for å utvikle ein meir differensiert arealpolitikk som er betre tilrettelagt for landbruksbasert næringsutvikling og bustadbygging i distrikta. Statlege organ bør overlate større grad av ansvaret til lokale og regionale folkevalde organ. Potensialet for næringsutvikling blir ikkje godt nok utnytta utanfor det tradisjonelle landbruket. Det må vere større samsvar mellom signal til Innovasjon Norge og til 9

10 Fylkesmennene /landbruksavdelinga om satsing innanfor nye næringar (Jfr begrepet taktskifte for nye næringar ) og den arealpolitiske utfordringa som ligg i slik satsing. 3. Hordaland ønskjer styrka økonomisk innsats frå nasjonalt halde for å initiere fellesprosjekt på tvers av eigedomsgrenser for å drifte jordbruksareal som går ut av produksjon. Store delar av fylket gror i dag ned av skog og vegetasjon m.a. som følgje av at svært mange bruk har lagt ned sjølvstendig drift. Dette går særleg ut over tidlegare beitelandskap. Denne prosessen forringar kulturlandskapet i fylket, med alvorlege sideverknader for reiselivssektoren. 4. Landbruks- og matdepartementet må i lag med partane i jordbruksoppgjeret utvikle nye driftskonsept i landbruket som er meir konkurransedyktige m.o.t. økonomi, ferie/fritid og rekruttering - med utgangspunkt i at morgondagens bønder/brukseigarar vil stille nye krav for å gå aktivt inn i næringa. 5. Marginaliseringa av landbruket fører også til passive skogeigarar. Dette er ei utfordring i skogsektoren i forhold til fellestiltak, hogst, vegbygging, skogkultur og organisert beitebruk. Dette rammar også dei som er igjen i landbruket men er også til hinder for fornuftig ressursutnytting av fylket sine produksjonsareal for skog. Det må vurderast korleis ein skal få organisert og tilrettelagt for meir forpliktande samarbeidstiltak i næringa. 6. Omsetninga av landbrukseigedomar er for svak i næringa. Mange eldre og pensjonistar sit lenge med bruka, og mange av desse er ute av drift. Samstundes er det mange unge som vil inn i næringa eller kjøpe eit gardsbruk. Dette er eit stort dilemma for eit fylke som har sett lokalsamfunnsutvikling på dagsorden. Dette er heller ikkje ein forsvarleg forvaltning av samfunnsressursar. 7. Landbruks- og matdepartementet bør vurdere om praktisering av delingsparagrafen i jordlova er eit unødig hinder når det gjeld frådeling av jord og skogareal (parsellar) når føremålet er å betre eigarskap og arrondering for dei bruka som er i drift eller for å betre eigedomsstrukturen i næringa. 8. Landbruks- og matdepartementet må i endå større grad sette entreprenørskap på dagsorden. Fokus må rettast mot dei bruka som fell ut av tradisjonelt landbruk, slik at ein kan utvikle eigedomane. 24/10 Utgreiing om køprising i Bergensområdet Fylkestinget tek rapporten Køprising i Bergensområdet til orientering. 25/10 Søknad om ruteløyve for sightseeingrute i Bergen sentrum 10

11 1. Fylkesutvalet tildeler H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS ruteløyve for sightseeingbuss i Bergen. 2. Løyve gjeld sightseeingbuss for passasjerar med rundturbillett. 3. Løyve vert gjort gjeldande for 10 år. 26/10 Avtale om takstsamarbeid med NSB og takst for kombikort tog-buss mellom Arna-Bergen 1. Fylkesutvalet godkjenner ny avtale om inntektskompensasjon til NSB ved bruk av fylkeskommunen sine kortprodukt. 2. Fylkesutvalet godkjenner takstauken på kombikort tog-buss, som ein følgje av NSB sin prisauke. 27/10 Delegasjon av mynde i forvaltningsreforma. Endringar i reglementet I Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune vert det gjort slike endringar/tillegg i A. Reglement for folkevalde organ/reglement for fylkesutvalet og i C. Delegasjon etter særlov: REGLEMENT FOR FYLKESUTVALET Fylkesutvalet har det daglege samordningsansvaret for planlegging og økonomiforvaltning innan fylkeskommunen sitt ansvarsområde. Det har eit særskilt ansvar for fylkesplanprosessen. Som samordningsorgan har det eit særskilt ansvar for områda likestilling, demokrati og samarbeid. Fylkesutvalet har ansvar for næringspolitiske saker og saker som gjeld regional utvikling og folkehelse. Fylkesutvalet har ansvar for enkeltsaker som gjeld fylkeskommunen si daglege drift så langt dei ikkje er lagt til anna organ. Fylkesutvalet skal til ei kvar tid ta omsyn til heilskapen i den fylkeskommunale verksemda. C. DELEGASJON ETTER SÆRLOV Fylkeskommunen sitt mynde etter særlover vert delegert slik: Veglov av nr , 4. ledd Fylkesutvalet har fullmakt til å gi retningslinjer for plassering av skogsvirke ved fylkesveg. 11

12 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av nr 38 51, 1. ledd Fylkesutvalet har fullmakt til å godkjenna fastsetjing av skotpremie. Lov om vassdrag og grunnvann (vannressurslova) av nr 82 8 jfr. brev frå Olje- og energidepartementet Fylkesutvalet har fullmakt til å gje konsesjon for kraftutbyggingar under 1 MW med dei avgrensingar som departementet har sett. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av nr Fylkesutvalet har fullmakt til å vedta å overta heilt eller delvis dei oppgåvene planadministrasjonen i kommunen og fylkeskommunen har med å organisera planarbeidet og utarbeida planforslag. 4-1 Fylkesutvalet har fullmakt til å utarbeida forslag til og vedta planprogram for regionale planar. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje fråsegn til planprogram for kommunale planar. 5-4 Kultur- og ressursutvalet har fullmakt til å fremja motsegn til forslag til kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplan. Fylkesrådmannen har fullmakt til å trekkja motsegn når grunnlaget for motsegn ikkje lenger er til stades. 7-2 Fylkesordføraren har fullmakt til å drøfta endringar i regional planstrategi med Kongen. 8-3 Fylkesutvalet har fullmakt til å utarbeida forslag til og vedta planprogram. Fylkesutvalet har fullmakt til å utarbeida forslag til planprogram for plan med retningslinjer for framtidig utbygging og konsekvensar av planen for miljø og samfunn. Fylkesutvalet har fullmakt til å utarbeida forslag til regional plan. 9-1 Fylkesutvalet har fullmakt til, etter innstilling frå kultur- og ressursutvalet/samferdselsutvalet i vegsaker, å be kommunar om samarbeid om 12

13 planlegging når det er nødvendig for å ivareta omsyn og løysa oppgåver som går ut over den enkelte kommunen. 9-4 Fylkesutvalet har fullmakt til, etter innstilling frå kultur- og ressursutvalet/samferdselsutvalet i vegsaker, å be kommunar om at arbeidet vert vidareført som regional plan når det er nødvendig for å ivareta omsyn og løysa oppgåver som går ut over den enkelte kommunen. 9-6 Fylkesutvalet har fullmakt til, etter innstilling frå kultur- og ressursutvalet/samferdselsutvalet i vegsaker, å vedta endring av ein plan som er blitt til i interkommunalt samarbeid. 9-7 Fylkesutvalet har fullmakt til, etter innstilling frå kultur- og ressursutvalet/samferdselsutvalet i vegsaker, å vedta oppstart av planarbeid Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje fråsegn til forslag til planprogram for kommuneplan Kultur- og ressursutvalet har fullmakt til å gje fråsegn og fremja motsegn til planforslag Kultur- og ressursutvalet har fullmakt til å fremja motsegn til kommuneplanen sin arealdel. Fylkesrådmannen har fullmakt til å trekkja motsegn når grunnlaget for motsegn ikkje lenger er til stades Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje fråsegn til planprogram for reguleringsplan Kultur- og ressursutvalet har fullmakt til å gje fråsegn til reguleringsplan der fylkeskommunen er tiltakshavar. Kultur- og ressursutvalet har fullmakt til å fremja motsegn til reguleringsplan. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje fråsegn til reguleringsplan der fylkeskommunen ikkje er tiltakshavar Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje fråsegn til søknad om dispensasjon frå planar, plankrav og forbodet i

14 28/10 Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda Søknad frå Bergensområdet Fylkesutvalet godkjenner med dette søknad til den statlege belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda for 2010, dagsett Fylkesutvalet legg til grunn at Samferdselsdepartementet startar forhandlingar med Hordaland fylkeskommune om ei 4-årig avtale om tildeling av belønningsmidlar. 2. Fylkesutvalet vedtek følgjande seks punkt som grunngjeving for ein 4-årig søknad: Bybanen vil, saman med nytt bussystem i Bergen sør, starte ordinær drift i juni Vidare utbygging og planlegging av bybanen vil halde fram. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vil innføre sambruksfelt/kollektivfelt på hovudinnfartsårene til Bergen og arbeide for betre framkomst for kollektivtransporten. Bergen kommune vil føre ein meir restriktiv parkeringspolitikk, samt at Hordaland fylkeskommune og kommunane i Bergensområdet vil utvide talet på p-plassar for innfartsparkering. Hordaland fylkeskommune vil forsterke og etablere eit nytt varig tilbod om ekspressbussar frå bydelssentra til Bergen sentrum om morgonen og i ettermiddagsrushet. I tillegg vil informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet bli vesentleg styrka. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil at minst 60 % av framtidig bustadbygging i Bergen skal skje som fortetting langs bybanestopp, bydelssentra og lokale sentra. I Bergensområdet elles bør også framtidig bustadbygging skje som fortetting rundt lokale sentra. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil at investeringane til gang- og sykkelvegar minst skal tredoblast i perioden for å nå eit mål om sykkelandel på 10 % i Hordaland fylkeskommune vil jobba for å innføre einheitstakst på togstrekninga Trengereid Bergen, som ein del av målet om å auke antallet kollektivreisande. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vil saman med båtruteoperatørar arbeida for å få kollektivreisande over på båt der høva ligg til rette for dette (Eit døme er frå Nordhordland der konsesjon er gjeve, men at ruta ikkje er starta opp). 31/10 Drivstoff løysingar og teknologiar for busstrafikken i Bergensområdet 14

15 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å framforhandle avtale med Tide Buss om vidareføring av kvalitetsavtale på linje 2 fram til Fylkesutvalet ber om at dette også vert vurdert ei tidlegare avslutting av denne avtalen. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for å vidareføre gassbussprosjektet i påvente av nærare avklaringar knytt til levering av biogass (leveringsmengde, pris, kvalitet) innanfor ei maksimalramme på 75 bussar, jf. pkt. 3 nedanfor, 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om at det i rutepakke Bergen sentrum/resterande rutepakkene blir lagt inn krav om 75 gassbussar. 4. Når det gjeld bussparken for øvrig ber fylkestinget fylkesrådmannen om å stille krav om dieselbussar som tilfredstiller utsleppskrava Euro 5 eller betre. 32/10 Endringar i takstreglementet for buss og snøggbåt i Hordaland 1. Fylkesutvalet godkjenner forslag til nytt reglement for takst og rabattordning for buss og snøggbåt i Hordaland gjeldande frå gamalt billettsystem (BUSPOS) 2. Fylkesutvalet godkjenner forslag til nytt reglement for takst og rabattordning for buss og snøggbåt i Hordaland gjeldande frå nytt billettsystem 3. Fylkesutvalet ber om at ein får opp reglementet til ny politisk handsaming i samband med framlegging av sak om gjennomgang av sonestrukturen. 33/10 Fylkesvegnettet - Planleggings- og byggeprogram 2010 Fylkestinget vedtek planleggings- og byggeprogram for 2010 slik det er presentert i vedlegg 1 og 2, inkludert prioriteringar for perioden /10 Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2010 Fylkesutvalet vedtar Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland 2010 og disponering av verkemidlar slik det går fram av saksførelegget. 35/10 Regional forskingsstrategi Hordaland 1 Fylkestinget sluttar seg til Regional forskingsstrategi Hordaland og framlegget om å nytte regionale forskingsfond, VRI pro grammet og andre ressursar i det regionale verkemiddelapparatet som verktøy for å stimulere til meir forsking og utvikling med regional relevans 2 Fylkestinget sluttar seg til at det at det for å fremje regional utvikling i Hordaland særleg blir arbeidd med å utvikle relevante prosjekt innan følgjande prioriterte tema for forsking med verknad for regional utvikling i Hordaland: 15

16 Energinæringa Maritim næring Mat, grøn og marin næring Reiseliv Næringsutvikling og omstilling Riktig kompetanse Samfunnstrygging og beredskap Regionalt ansvar for folkehelse Lokalsamfunnsutvikling og fornying av of fentleg sektor Transport og kommunikasjon Kultur og kulturnæringar Areal, miljø og klimaforsking 3 Fylkestinget vil arbeide for å styrke samarbeid mellom forskingsmil jøa og næringsliv/offentleg sektor i Horda land ved å leggje til rette for strukturelle endringar, program og prosjekt som kan stimulere gode relasjonar mellom forskings miljøa og bedrifter/offentlege verksemder i Hordaland. Viktige innsatsområde vil vere: a) Styrke instituttsektoren i Hordaland med mål om minst fire nye forskingsinstitutt i Hordaland med basisløyving frå Forskingsrådet i perioden b) Få tre nye norske ekspertsenter (NCE) eller klyngeutviklingsprosjekt (ARENAprosjekt) samt tre nye Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) eller Forskingssenter for miljøvenleg energi (FME) til Hordaland i perioden c) Vidareutvikle VRI- programmet ved å fokusere meir på kompetansemekling mellom forskingsmiljø og bedrift, auka tilbod om utvekslingsordningar/personmobilitet og tilbod om metoden Dialog og brei medverknad i arbeid med forsking og utvikling innan og mellom bedriftene i Hordaland. d) Vidareutvikle dei regionale innovasjonssystema mellom anna ved å arbeide for å etablere ei maritim forskingsklynge i Hordaland, eit kompetansesenter for drift og vedlikehald innan maritim/energifeltet og ei styrking av den teknisk høgare utdanninga i Bergen. e) Styrke forskingskompetansen til høgskulane i fylket og medverke til at høgskolane kan utøve ansvaret sitt for å anvende forskingsresultat gjennom utdanning av eigne kandidatar og gjennom direkte samarbeid med samfunns- og næringslivet. f) Auke Universitetet i Bergen si deltaking i regionalt nærings- og samfunnsliv med utgangspunkt i universitet sin nyleg vedtekne Handlingsplan for samarbeidet mellom UiB og omverda. g) Sikre sterkare medverknad i utvikling av nasjonalt forskingsarbeid ved å arbeide for at Hordaland til ei kvar tid har kompetente representantar i Forskingsrådet sitt arbeid med programplanar, utlysing og fagpanel m.m. 16

17 h) Auka internasjonalt forskingssamarbeid ved å stimulere aktørane i Hordaland til deltaking i faglege nettverk i andre europeiske regionar. 4 Næringsliv og offentleg sektor kan vere med og påverke innsatsområde og kompetanse innan forskingsmiljøa i Hordaland gjennom bestilling og finansiering av konkrete oppdrag, og i enkelte tilfelle gjennom økonomisk støtte til etablering av professorat innan nye fagområde. Fylkeskommunen vil kome tilbake til slike eventuelle tiltak i årsbudsjetta. 5 Fylkestinget viser elles til at det er viktige forskingsmiljøa i dei andre Vestlandsfylka. Også desse kan vere viktige bidragsytarar for regional utvikling og næringsutvikling i Hordaland. Det er viktig å styrke samarbeid og arbeidsdeling mellom forskingsmiljøa på Vestlandet 36/10 Forvaltningsrevisjon om fråfall og bortval i vidaregåande opplæring. Kommentarar og planar 2010 Fylkestinget tar rapporten og opplæringsavdelinga sine kommentarar til orientering, og sluttar seg til opplæringsavdelinga sine følgjande forslag til tiltak retta mot auka gjennomføring i vidaregåande opplæring for 2010: Etablere prosjekt: Utvikling av samarbeid grunnskole/vidaregåande skole Dagskonferanse om fråfall i Hordaland 23. mars Kompetanseheving av kontaktlærarar ved dei vidaregåande skolane Etablere tiltak retta mot fag med særleg høg stryk/ikkje vurdering Stimulere til lokale tiltak ved skolar med høgt fråfall 37/10 Høyring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Fylkesutvalet har ingen merknader eller kommentarar til høyringsdokumentet og sluttar seg til forslaget til endringar i forskrift om tildeling av utdanningsstønad for undervisningsåret /10 Evaluering av "Handlingsplan mot diskriminering av homofile og lesbiske" Saka vert teken til orientering. 39/10 Årsmelding 2009 Klagenemnda Fylkestinget tek klagenemnda si årsmelding for 2009 til orientering. 41/10 Austevoll Bruselskap AS. Sjølvskuldnargaranti. 17

18 Fylkestinget viser til tidlegare vedtak om å gje simpel garanti for lån til Austevoll Bruselskap AS på inntil 255 mill kr og godkjenner at garantien no vert gjeven som sjølvskuldnargaranti. 44/10 Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS selskapskontroll Fylkeskommunen sin representant i ekstraordinær generalforsamling i Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS den 3. mars 2010 vert beden om å fremja følgjande i generalforsamlinga: 1. Hordaland fylkeskommune meiner forholda som er avdekka gjennom Deloitte sin selskapskontroll i Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS, september 2009, ikkje er akseptable. 2. Styret vert pålagt å utarbeida rutinar og etablera internkontroll som så langt råd er kan sikra at liknande feil som er avdekka i rapporten ikkje skjer på nytt. 45/10 Clean North Sea Shipping - løyving av pengar til førebuande arbeid Fylkesutvalet løyver kr til arbeidet med å utvikla og ferdigstilla søknad til INTERREG 4B Nordsjøprogrammet for prosjektet Clean North Sea Shipping. Budsjettet vert endra slik: Til rådvelde for Fylkesutvalet - kr , Næringsseksjonen Clean North Sea Shipping + kr ,- 47/10 Tilskot til tiltak for friluftsliv 2010 Fylkesutvalet fordeler kr til tiltak i friluftsområde for 2010 slik: Søkjar Tiltak Kostnad Søknadssum Tilskot Bergen og Omland Friluftsråd Skjøtsel og drift av friluftsområde Friluftsrådet Vest Skjøtsel og drift av friluftsområde Askøy kommune Tilrettelegging av friluftsområde Voss kommune Tilrettelegging av friluftsområde Fylkesutvalet fordeler kr til tilskot til friluftslivstiltak for 2010 slik: Søkjar Tiltak Kostnad Søknadssum Tilskot Bergen Turlag Byfjellsdagen 2010, Kom deg utdagen, Friluftslivetsdag og Nasjonal Turdag

19 Bergen Turlag Aktivitetsprogram Barnas turlag Bergen Turlag Trilleturlaget i Bergen Friluftsrådet Vest Friluftsutstyrsbase for Sveio Friluftsrådet Vest Friluftslivets veke og Friluftslivets dag Friluftsrådet Vest Informasjonstavler på friluftsområde Haugesund Turistforening Norges Jeger- og Fiskeforbund Vaksdal kommune Vaksdal kommune Naturlosturer og fjellvandreren Fiskeklubb for barn ulike arrangement i Hordaland 2010 Villmarksleir på Småbrekke (Bergsdalen) for barn/unge Toalett på Villmarksleir, Småbrekke i Bergsdalen Vedtak om støtte til omsøkte prosjekt vert fatta med atterhald om statlege midlar på kr frå post 31 og kr frå post /10 Utlån til Bybanen AS Fylkestinget godkjenner opptak av lån på 20 mill. kr og vidare utlån av summen til Bybanen AS. Budsjettet for 2010 vert endra slik: Utlån Bybanen AS Bybanen AS - lån Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenna låneavtale mellom Bybanen AS og Hordaland fylkeskommune. 19

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGA FOR BETRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDA SØKNAD FRÅ BERGENSOMRÅDET 2010

BELØNNINGSORDNINGA FOR BETRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDA SØKNAD FRÅ BERGENSOMRÅDET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-88 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin og Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 18.02.2010

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302651-1 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

REGIONAL FORSKINGSSTRATEGI HORDALAND

REGIONAL FORSKINGSSTRATEGI HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalutviklingsavdelinga Arkivsak 200812222-86 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Opplærings- og helseutvalet Kultur- og ressursutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-17 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07.

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07. Saksprotokoll Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : 29.08.2007 Sak nr.: 07/3032-3 Internt 1.nr. 16625/07 Sak: 39/07 Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale Behandling: Dette gir følgjande endeleg

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/8763-1 Saksbehandlar: Jostein Farestveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200707729-12 Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009 ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 18. februar 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 17/10-48/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 18. februar 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 17/10-48/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 18. februar 2010 Kl.: 11.00 16.20 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 17/10-48/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. Kl 10:30 14:00

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. Kl 10:30 14:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for plan og næring Sygna, Fylkeshuset Møtedato 25.02.2014 Kl. Kl 10:30 14:00 Faste medlemer til stades: Hilmar Høl Ap Jorunn Eide Kirketeig Ap Arve Helle Ap Karen Marie

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Kommunale næringsfond

Kommunale næringsfond Kommunale næringsfond 3.september 2015 Gloppen Hotell Vi vil gå gjennom Evaluering av kommunale næringsfond Retningsliner for kommunale næringsfond Retningsliner frå fylkeskommunen Rolledeling i finansieringssaker

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer