Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn innen 2025, og anbefaler: Kreftforeningen jobber for at alkoholforbruket reduseres, og anbefaler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn innen 2025, og anbefaler: Kreftforeningen jobber for at alkoholforbruket reduseres, og anbefaler:"

Transkript

1 Innhold FOREBYGGING AV KREFT... 1 GODE OG HELHETLIGE PASIENTLØP... 4 BEST MULIG LIVSKVALITET FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE... 8 KREFTFORSKNING INTERNASJONALT ARBEID FOREBYGGING AV KREFT Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn innen 2025, og Økte tobakksavgifter. Innføring av standardisert innpakning av tobakksprodukter. Med tobakksprodukter mener Kreftforeningen både røyk og snus/røykfri tobakk. Færre utsalgssteder for tobakk for bedre håndhevelse av 18-års grensen og for å redusere tilgangen til tobakk. Målrettet kamp mot tobakksindustrien. Innføring av en kommunal tilsynsordning for salg av tobakksprodukter for å hindre salg til mindreårige. Innføring av tobakksfri arbeidstid for ansatte i offentlig virksomhet. Tobakksprodukter fjernes fra taxfree-handel. Det etableres tilbud om røykeslutt i alle landets kommuner. Det etableres systematisk tilbud om røykeslutt før behandling. Innføring av en takst for forebyggende røykeslutt i primærhelsetjenesten. Det bevilges midler til massemediekampanjer, som er et kostnadseffektivt virkemiddel i en sammensatt tobakksforebyggende strategi. Flere røykfrie områder i det offentlige rom. Elektroniske sigaretter reguleres i samsvar med røykeloven. Billigere nikotinerstatningsprodukter. Kreftforeningen jobber for at alkoholforbruket reduseres, og Et strengt og tydelig forbud mot reklame for alkohol opprettholdes. Vinmonopolordningen opprettholdes, og det åpnes ikke for salg av vin og annen sterk alkohol i butikk. Det bevilges midler til informasjonstiltak. Alkohol fjernes fra taxfree-utsalgene. Alkoholloven endres slik at det blir et krav om produktinformasjon på alkoholholdige drikker, som kaloriinnhold og nøktern informasjon om helseskader. Kreftforeningen jobber for at et sunt og variert kosthold blir et enkelt valg for befolkningen, og 1

2 Prisstrukturelle virkemidler som bidrar til at sunn mat blir billigere, og usunn mat blir dyrere. Frisklivssentraler skal sikres kompetanse til å gi god veiledning innen ernæring. Skolen blir kjent med retningslinjer for skolemåltidet og iverksetter tiltak for å fremme et sunt kosthold. Opplysning av befolkningen om hvordan ta i bruk de offentlige kostrådene i praksis. En tydelig regulering av markedsføringen av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Det settes tydelige krav til matvareindustrien, for eksempel knyttet til merking av varer, som gjør det enklere for forbrukeren å ta sunne valg. Styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten for bedre oppfølging av overvektige barn og unge. Gratis frukt og grønt i grunnskolen. Det innføres et system for merking av restauranter og serveringssteder som tilbyr sunn mat. Kreftforeningen jobber for å øke andelen som følger de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, og Det settes et klart og forpliktende mål om en time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn. Det bygges flere gang- og sykkelveier. Det satses på flere og nye lavterskeltilbud i nærmiljøet, som for eksempel friluftsområder og aktivitetsparker der folk bor. Krav i plan- og bygningsloven som bidrar til at byplanleggere tilrettelegger for mer hverdagsaktivitet i befolkningen. Gjennomføring av fysiske aktivitetskampanjer. Det satses mer på partnerskap mellom det offentlige og frivilligheten for opprettelse og gjennomføring av lavterskeltiltak med fysisk aktivitet. Skatte- og avgiftsinsentiver for arbeidsgivere og arbeidstakere som bidrar til økt fysisk aktivitet i arbeidstiden og/eller på arbeidsplassen. Kreftforeningen jobber for å redusere antallet tilfeller av føflekkreft og annen hudkreft, og Det tilrettelegges for skyggeområder i barnehage, skole og SFO, og at barn tidlig kan etablere gode solvaner. Målrettede informasjonstiltak for å bevisstgjøre utsatte grupper om solbeskyttelse, og for å bidra til tidligere oppdagelse av føflekkreft. Det skal ikke finnes solarier i offentlige bygg. Det gjennomføres systematisk tilsyn av solarier, samt at det evalueres om håndheving av 18-årsgrense og informasjon til kunder praktiseres tilfredsstillende. Det innføres nye krav til klar forbrukerinformasjon i solstudioer, som tydelig formidler økt risiko for hudkreft. Solstudioer er bemannet. Solkrem gjøres gratis tilgjengelig på aktuelle utendørsarenaer. 2

3 Kreftforeningen jobber for at kreft og forstadier til kreft skal oppdages så tidlig som mulig, og Økt deltakelse i alle offentlige screeningprogrammer. Opprettholde dagens tilbud om screening for livmorhalskreft, og legge til rette for at flere kan benytte seg av nyvinninger som hjemmetesting. Utvidelse av dagens tilbud om brystkreftscreening til også å inkludere kvinner mellom og år. Opprettelse av et screeningprogram for menn med familiær disposisjon for prostatakreft. Opprettelse av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft for alle menn og kvinner mellom 50 og 74 år. Opprettelse av et prosjekt med screening av høyrisikogrupper for lungekreft. Sørge for økt kunnskap hos tannleger om symptomer på munnhulekreft Meldeplikt for screeningundersøkelser utenfor etablerte screeningprogram, for å muliggjøre en bedre evaluering av screeningseffekten. Økt kunnskap om screeningmetoder, screeningstrategier og screeningsverktøy. Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft som skyldes HPV-smitte, og Alle jenter opp til 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine, inkludert de som har sagt nei til tilbudet gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. HPV-vaksinasjon av gutter inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet, og alle gutter opp til 26 år får tilbud om HPV-vaksine. Kreftforeningen jobber for å redusere kreftfremkallende stoffer i samfunnet, og Tydelige lover og forskrifter som regulerer innholdet av kjemikalier forbundet med helserisiko i produkter, spesielt for de som er rettet mot barn og unge. Måling av radon og oppfølging gjennom radonreduserende tiltak der verdiene er for høye. Økt kjennskap til sammenhengen mellom luft-, vann-, og jordforurensing og kreft. Økt kunnskap om effekten av en kombinasjon av kreftfremkallende stoffer i produkter. Kreftforeningen jobber for å redusere kreftrisiko i tilknytting til arbeidslivet, og Iverksette nødvendige yrkeshygieniske tiltak, herunder utforme økonomiske virkemidler, for å redusere kreftrisikoen i arbeidslivet.. Det utarbeides lover og forskrifter for trygge grenseverdier for bruk av kjemikaler, stråling, og stoffer i arbeidslivet. Mer forskning på kreft knyttet til arbeidslivet. Tiltak som reduserer kreftrisiko knyttet til natt- og skiftarbeid. 3

4 GODE OG HELHETLIGE PASIENTLØP Kreftforeningen jobber for at pakkeforløpene for kreft implementeres på en effektiv og god måte, og Sikre brukernes medbestemmelse i alle faser av eget pasientforløp, blant annet gjennom utarbeidelse av god pasientinformasjon om både sykdommen og forventet forløp. Unngå ventetider som ikke er medisinsk begrunnet. Brukerne skal involveres på systemnivå i utvikling og gjennomføring av tilbud til kreftrammede og pårørende. Sykehusene må sikres tilstrekkelige økonomiske og menneskelige ressurser. Utvikling av IKT-systemer som støtter en god implementering og monitorering. Målrettet rekruttering av spesialister blant annet innen onkologi, patologi, radiologi. Bruk av tverrfaglige team bestående av ulike spesialister (onkologer, kirurger, radiologer, etc) i kreftbehandlingen Rettighetsfestede forløpstider i pakkeforløpene. Styrking av fastlegenes kompetanse og rolleforståelse, både i symptom/diagnostiseringsfasen og under oppfølging. Rehabilitering, herunder ernæring, fysisk aktivitet og psykososial støtte må integreres i alle nasjonale handlingsprogrammer og pakkeforløp for alle kreftdiagnoser. Etablering av koordinatornettverk mellom kreftkoordinatorer i kommunene og forløpskoordinatorer i sykehusene. Fortløpende monitorering og offentliggjøring av resultatene som følger av pakkeforløpene. Kronisk syke kreftpasienter må sikres oppfølging gjennom «pakkeforløp». Kreftforeningen jobber for at flere skal overleve kreft gjennom tidlig diagnostisering, og Raskere og mer presis diagnostikk ved å etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner. Økt satsing på å utdanne flere spesialister innen patologi og bildediagnostikk. Sikre nødvendig og oppdatert medisinsk-teknisk utstyr innen diagnostikk Offentlig kjøp av private tjenester på områder som utgjør flaskehalser i diagnostiseringen. Økt satsing på forskning som tar sikte på å oppdage kreft tidligere. Styrking av fastlegenes kompetanse i symptom/diagnostiseringsfasen. Målrettet informasjon til befolkningen om faresignaler på kreft. Kreftforeningen jobber for at norsk kreftbehandling skal ligge i verdenstoppen, og Kvaliteten i kreftbehandlingen skal styrkes gjennom innføring av standardiserte pakkeforløp for de enkelte kreftformene. 4

5 Flere og oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer/handlingsprogrammer, som også imøtekommer utfordringer knyttet til komorbiditet. Disse må gjøres tilgjengelig for pasienter og pårørende gjennom brukerversjoner. Flere nasjonale kvalitetsregistre og økt innrapportering/dekningsgrad. Flere kvalitetsindikatorer, inkludert pasientrapporterte resultatmål (PROM), og faste nasjonale brukerundersøkelser. Økt pasientsikkerhet, gjennom bl.a. bruk av kvalitetsregistre og kreftdata fra Meldeordningen for uønskede hendelser. Strenge krav til IKT-systemer i helsevesenet, som sikrer at relevant medisinsk informasjon følger pasientene gjennom hele behandlingsforløpet. Sentralisering av kreftbehandling i de tilfeller det er nødvendig for å sikre kvaliteten i behandlingen. Etablering av multidisiplinære team for sentrale kreftformer. Etablering av spydspissmiljøer innen kreftbehandling og kreftforskning i Norge. Sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til nye legemidler og metoder. Det opprettes et eget fond for kreftmedisin som kan sikre at norske pasienter raskere kan ta i bruk nye godkjente legemidler. Øke antall kliniske studier innen kreft. Sikre pasienter lik mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier og utprøvende behandling i Norge og i utlandet. Gjennomgang av regelverket for dekning av reise i forbindelse med kreftbehandling og oppfølging, inkludert deltakelse i utprøvende behandling og kliniske studier. Opprettelse av et nordisk samarbeid for deltakelse i kliniske studier og utprøvende behandling. En målrettet og langsiktig satsing for kunnskapsutvikling og implementering av persontilpasset medisin. Å sikre aktiv brukermedvirkning på individ- og systemnivå, blant annet gjennom utviklingen av gode beslutningsstøtteverktøy for pasientene. Bedre informasjon til pasienter og helsepersonell om mulighetene for å få en second opinion. Etablerer et nettsted med oversikt over pågående kliniske studier med leservennlig informasjon til pasienter/parørende, fastleger og andre klinikere, samt en mulighet for pasienter til å bli vurdert av et ekspertpanel til deltakelse i studier/behandling. Stråleterapitilbudet, herunder protonterapi, i Norge må utvikles både i forhold til kvalitet på utstyr og kapasitet, slik at kreftpasienter kan få det stråleterapitilbudet som anbefales. Kreftforeningen jobber for at kreftpasienter skal få bedre rehabiliteringstilbud, og Kreftrammede skal få rehabiliteringstilbud tilpasset sine behov. Alle kreftrammede og pårørende skal være informert om rehabiliterings- og likepersonstilbudet på kreftområdet. Det utarbeides sammenhengende pasientforløp som inkluderer rehabiliteringstiltak. Tilbud om institusjonsopphold kombineres med oppfølging fra kommunehelsetjenesten. 5

6 Alle kreftpasienter og pårørende må få tilbud om en kreftkoordinator der de bor. Alle sykehus skal oppnevne en forløpskoordinator som følger pasientene gjennom hele forløpet, og koordinatorene i sykehus og kommune må samarbeide om å skape et helhetlig og sømløst tilbud. Bedre informasjon om hva pasientene kan og bør gjøre selv med hensyn til trening, ernæring osv, og hvor de kan få støtte. Videreutvikling av rehabilitering som bidrar til at pasientene kan fungere bedre i hverdagen. Flere sykehus etablerer Vardesenter med mestringstilbud til pasienter som omfatter ernæring, fysisk aktivitet, psykososial støtte og likepersonarbeid. Det utvikles likepersonstilbud ved alle aktuelle sykehus i samarbeid med brukerorganisasjonene. Det etableres lokale tilbud som ivaretar pasientenes behov for fysisk aktivitet, læring og mestring, ernæring, psykososial støtte og bistand til røykeslutt. Tilbudene skal tilpasses pasientens behov under og etter sykdom. Bedre informasjon om seneffekter og nødvendig oppfølging av pasienter og pårørende for å forebygge og håndtere seneffektene. Pasientene skal få tilgang til egnede verktøy, som beslutningsstøtteverktøy, slik at de er i bedre stand til å fatte beslutninger om sitt eget rehabiliteringsforløp. Pasienter og pårørende skal få informasjon og veiledning om seksualitet og samliv under og etter behandling. Økt finansiering av forskning og kunnskapsutvikling om rehabilitering for kreftpasienter. Kreftforeningen jobber for at kreftpasienter og deres pårørende skal være trygge på at de får hjelp i den siste fasen av livet, og God informasjon til pasienter og pårørende om tilbudet som finnes i kommunene. Støtte- og avlastningsordninger for pårørende som muliggjør en god avslutning på livet for kreftpasienter. Ordninger som sikrer at flere kan få muligheten til å dø hjemme dersom de ønsker det, herunder bruk av ordning med «åpen retur» til sykehuset Den palliative kompetansen, og organiseringen av denne, må optimaliseres i kommunene for å øke tryggheten for pasienter og pårørende. Ambulante palliative team i det enkelte helseforetak som samarbeider systematisk med kommunene. Legge til rette for bruk av moderne velferdsteknologi. Kreftforeningen jobber for at Norge raskere skal ta i bruk nye legemidler mot kreft, og En mer effektiv prosess for godkjenning og finansiering av nye metoder og medisiner slik at de kommer pasienten raskere til gode. Ordninger som sikrer alle pasienter lik tilgang til medisinene som tilbys. Det opprettes et eget fond for kreftmedisin som kan sikre at norske pasienter raskere kan ta i bruk nye godkjente legemidler. 6

7 Antall kliniske studier må økes, og alle kreftpasienter må sikres lik mulighet til å bli vurdert for deltakelse i studier for utprøving av nye lovende kreftmedisiner. Etablering av en offentlig finansieringsordning for gjennomføring av akademiske studier, uavhengig av farmasøytisk industri. Aktiv bruk av fase IV-studier for å monitorere bruk av nye medikamenter. Kreftforeningen jobber for å sikre pasienter tilrettelagt kosthold og ernæring, og Alle kreftpasienter må ernæringsscreenes, og pasientenes vekt må følges opp i alle deler av pasientforløpet. Pasienter som har behov for det skal ha en ernæringsplan som følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. Pasienter må få kvalifisert veiledning om hvordan de kan spise etter kirurgi og annen behandling som direkte påvirker matinntak og fordøyelse. Alle Frisklivssentraler etablerer ernæringstilbud. Kreftforeningen jobber for å sikre pasienter et godt tannhelsetilbud, og Utsatte pasientgrupper får kartlagt sin tannstatus før kreftbehandlingen starter, for på den måten å kunne dokumentere skader som følge av kreftbehandlingen.. Sikre at flere grupper får dekket kostnadene til tannreparasjoner etter kreft. Tannleger og helsepersonell som skal veilede og informere pasientene må få god kunnskap om hvordan kreftbehandling kan påvirke tannhelsen, og om mulighet for dekning av utgifter Bivirkninger av nye kreftmedisiner må klarlegges i forhold til orale komplikasjoner. Kreftforeningen jobber for at barn, ungdom og unge voksne skal ha tilrettelagt kreftbehandling og oppfølging under og etter sykdom, og Styrking av den barne- og ungdomsfaglige kompetansen i sykehus som behandler barn og unge med kreft, herunder psykososial kompetanse. Styrking av forskning på barnekreft, med et spesielt fokus på seneffekter. Det må legges til rette for gode overganger for ungdommer fra barne- til voksenavdelinger. Alle sykehus må etablere ungdomsråd. Det må legges til rette for at barn og ungdom får tilpasset undervisning under og etter behandlingsforløpet. Et tett samarbeid mellom sykehusene, skolen og skolehelsetjenesten. 7

8 BEST MULIG LIVSKVALITET FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE Kreftforeningen jobber for at pasientene skal møte et godt og helhetlig tilbud i kommunene etter at de er ferdige med behandlingen i sykehusene, og Alle kreftpasienter må få et tilbud om kreftkoordinator som kan gi informasjon, veiledning, psykososial støtte og koordinere tjenester på tvers av nivåer og sektorer. Det må etableres god kommunikasjon mellom koordinatorene i sykehusene og kommunene. Kreftsyke skal få tildelt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved behov. Nav må gi bedre informasjon om økonomiske, praktiske og sosiale rettigheter ved kreftsykdom. Utviklingen og organiseringen av den palliative kompetansen i kommunene må optimaliseres for å øke tryggheten til pasienter og pårørende. Kreftforeningen jobber for at flere som rammes av kreft skal kunne fortsette å stå i eller komme tilbake til arbeidslivet, og Kreftpasienter inkluderes ved etablering og tilrettelegging av tiltaksplasser. Økt kompetanse og kunnskap blant arbeidsgivere om de utfordringer alvorlig syke står overfor slik at det bedre kan tilrettelegges for at syke kan komme tilbake eller bli stående i arbeid. Opprettelse av en tidskontoordning for sykepenger, hvor varigheten av sykepenger avhenger av sykmeldingsandelen innenfor en periode på maksimalt to år. Flere må få tilgang på yrkesskadeerstatning når kreft oppstår som følge av forhold på arbeidsplassen, herunder enkelte kreftformer som rammer brannmenn. Kompetanseheving i NAV med hensyn til hvordan man skal møte ungdom og unge voksne som har eller har hatt kreft. Kreftforeningen jobber for best mulig livskvalitet for pårørende, og Pårørendes situasjon må kartlegges når en i familien får kreft. Pårørende får bedre avlastning og pårørendeopplæring. Pårørende får nødvendig oppfølging og tilrettelegging i forhold til jobb og studier. Pårørende blir ivaretatt i palliativ fase og anerkjennes som en særlig ressurs i denne fasen. Flere pårørende må kunne motta pleiepenger og omsorgslønn. Alle pårørende skal ha tilgang til en kreftkoordinator. Alle etterlatte skal få nødvendig råd og veiledning gjennom etterlattsamtale. Kreftforeningen jobber for at barn og ungdom som pårørende må få informasjon og psykososial oppfølging når foreldre eller søsken rammes av kreft, og Barneansvarlige i helseforetakene må få tilstrekkelig kompetanse og ressurser. Et godt og tett samarbeid mellom kommunene, skolene og helsetjenesten for å ivareta og følge opp barn og unge som pårørende. 8

9 Barnehager og skoler har kompetanse og beredskapsplaner som sikrer oppfølging av barn og unge i sorg og krise. Tilbud om psykososiale støttetilbud og sorggrupper for barn og ungdom. Kreftforeningen jobber for å utjevne sosial ulikhet innen helseområdet, og Opprettelse av indikatorer for monitorering og analyse av sosiale ulikheter i helse. Videreføring av pakkeforløp og utvidelse til flere diagnoser. Det bevilges midler til forskning for å øke kunnskapen om sosiale ulikheter i helse, inkludert effekt av tiltak som kan bidra til å utjevne de sosiale helseforskjellene. Utprøving og evaluering av utjevningstiltak. Økt innsats for å sikre lik tilgang til og lik bruk av helsetjenester Informasjon om helse utformes på et vis som treffer bredden i befolkningen. Introduksjonsprogrammet for innvandrere øker andelen tid avsatt til helsekunnskap. Prisstrukturelle virkemidler som bidrar til at sunn mat blir billigere, og usunn mat blir dyrere for å hjelpe utsatte grupper til å ta sunne valg. Fortsatt høy pris på tobakk, videreføre en streng tobakkslovgivning og innføring standardiserte innpakninger for tobakksvarer. Tilrettelegge det offentlige rom slik at det legges opp til fysisk aktivitet for alle Målrettede tiltak mot utsatte yrkesgrupper/arbeidsplasser med høy helserisiko. Kreftforeningen jobber for mer kunnskap på innvandrere og kreft, og Det bevilges midler til forskning for å dekke kunnskapshull i vår forståelse av etniske grupper og kreft, inkludert effekten av igangsatte tiltak. Landbakgrunn registreres som en variabel i ulike kreftregistre. Helse- og omsorgspersonell får økt kunnskap og kompetanse om etniske grupper gjennom utdanning og etterutdanning. Andelen med minoritetsbakgrunn som møter til nasjonale screeningsprogrammer økes via informasjonskampanjer rettet mot de aktuelle gruppene. Kommunikasjonen mellom helsevesen og fremmedspråklige pasienter bedres gjennom å bryte ned språklige og kulturelle barrierer. Kvalifisert, profesjonell tolk skal alltid brukes hos pasienter som ikke behersker norsk godt nok, og informasjonsmateriell skal være tilgjengelig på flere språk. Helsedirektoratet og helseforetakene tilrettelegger e-helsetilbudet for innvandrere. Kreftforeningen jobber for gode rammevilkår for frivillige organisasjoner, og Offentlige myndigheter inngår flere forpliktende og langsiktige samarbeid med frivilligheten for å løse viktige velferdsoppgaver. Det offentlige sikrer frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser. Kreftforeningen jobber for at brukerorganisasjoner spiller en viktig rolle, og Brukerne involveres i utvikling og gjennomføring av tilbud til kreftrammede og pårørende. 9

10 Aktiv brukermedvirkning på individ- og systemnivå i alle pasientforløpets faser. Alle som rammes av kreft får tilbud om å snakke med en likeperson. Økt satsing på Vardesentrene. Tilrettelegging for brukermedvirkning i forsking. KREFTFORSKNING Kreftforeningen jobber for styrket offentlig satsing på kreftforskning, og En offentlig gaveforsterkningsordning som også omfatter gaver til universitetssykehusene for å stimulere private givere. Samarbeid mellom offentlige, private, og frivillige finansieringsaktører om en felles langsiktig strategi for kreftforskning. Identifisere og fjerne hindre for gjennomføring av kliniske studier. Det offentlige tar et større ansvar for norsk kreftforskning gjennom et eget program i Forskningsrådet. Det offentlige bidrar til å løfte svake forskningsområder, herunder helsetjenesteforskning, der samfunnet har et stort kunnskapsbehov. De særskilte utfordringer ved personlig tilpasset kreftbehandling ivaretas gjennom en nasjonal satsing. Det legges til rette for brukermedvirkning i forskning. Kreftforeningen jobber for at det legges til rette for mer klinisk forskning på sykehusene, og Det lovpålagte ansvaret for forskning i spesialisthelsetjenesten stimuleres gjennom innføring av rapporteringskrav og økonomiske insentiver. Det opprettes flere stillinger i helseforetakene som gjør det mulig å kombinere klinisk praksis og forskning. Det legges til rette for gjennomføring av flere kliniske studier finansiert av legemiddelindustrien. En etablering av en offentlig finansieringsordning for studier som gjennomføres uavhengig av farmasøytisk industri. Norwegian clinical research infrastructures network (NorCRIN) styrkes som et velfungerende nasjonalt nettverk med forskningsstøtte for kliniske studier. Ordning som gjør det lett for pasienter, pårørende og leger å skaffe seg oversikt over aktuelle kliniske studier. Kreftforeningen jobber for økt kvalitet og bedret infrastruktur for kreftforskning, og Strategiske forskningssatsinger kombineres med mer midler til nasjonal konkurranse på en åpen arena, blant annet ved at den frie prosjektstøtten i Forskningsrådet økes. Økt internasjonalisering og samarbeid på tvers av landegrenser. Styrking av helseregistre, kvalitetsregistre og biobanker på nasjonalt nivå. 10

11 Det legges til rette for at helseregistre lettere og raskere kan tas i bruk i forskning, blant annet ved en gjennomgang av alle relevante lovverk. Det etableres forutsigbare karriereveier som stimulerer og legger til rette for unge forskere. Etablering av flere forskningssenter innen kreft gjerne etter modell av Forskningsrådets satsing på «Senter for Fremragende Forskning». Kreftforeningen jobber aktivt for økt innovasjon og næringsutvikling innen helsesektoren, og Opprettelse av ett eller flere statlige såkornfond øremerket helse eller biomedisin. Skatteinsentiver til investorer innen helsesektoren. Økt forvaltningskompetanse innen helsesektoren hos de statlige ventureselskapene. Virkemiddelapparat som sikrer finansiell forutsigbarhet for oppstartsbedrifter med lange utviklingsløp. Insentiver som bidrar til innovasjon i helseforetak og universitetssektor. Etablering av næringsvirksomhet innen helseområdet INTERNASJONALT ARBEID Kreftforeningen jobber for at flere land skal innføre tobakksforebyggende tiltak i tråd med WHOs tobakkskonvensjon, og Alle land innfører bestemmelsene i WHOs tobakkskonvensjon. Økt kunnskap blant politiske beslutningstakere, sivilsamfunnsorganisasjoner og befolkningen i mottakerland for norsk bistand om skadevirkninger av tobakksbruk, og kjennskap til at det finnes kostnadseffektive måter å forebygge tobakksbruk på. Aktører innen global helse skal ha kunnskap om sammenhengene mellom tobakksbruk og andre sykdomsgrupper, inkludert HIV/Aids, tuberkolose og svangerskapsrelaterte sykdommer. Kreftforeningen jobber for at norske myndigheter skal inkludere innsats mot kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer i sitt engasjement for global helse, og Samarbeid mellom myndigheter, det sivile samfunn og private aktører for å fremme målsetningene i WHOs globale handlingsplan for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer. Økt kunnskap om omfanget av ikke-smittsomme sykdommer i lav- og middelinntektsland hos norske myndigheter og aktører innenfor global helse, samt kunnskap om kostnadseffektive tiltak for å begrense disse. Norge inkluderer tiltak i tråd med WHOs globale handlingsplan for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i sine prioriterte mål innenfor arbeidet med global helse. Utvikling av nye bærekraftige utviklingsmål for helse som inkluderer prioritert innsats mot ikke-smittsomme sykdommer. 11

12 Kreftforeningen jobber for tilgang til effektiv diagnostisering, forebygging og behandling av kreft i lav- og lavere middelinntektsland, og anbefaler Samarbeid mellom nasjonale myndigheter, sivilsamfunnsaktører og medisinske fagmiljøer for å innføre lav-kost metoder for tidlig diagnostisering av kreft. Styrking av GAVI, den internasjonale vaksinealliansens arbeid for utbredelse av vaksiner mot infeksjonsrelaterte kreftsykdommer som lever- og livmorhalskreft. Universell tilgang til smertelindrende behandling, inkludert nødvendig tilgang til morfin. 12

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 000medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge

Detaljer

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Når Kreftforeningen nå går inn i en ny strategiperiode er det med vissheten

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding forebygging

Innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding forebygging Fra Kreftforeningen 21.11.2012 Innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding forebygging Innledning De viktigste områdene å satse på når det gjelder forebygging av kreft, er tobakksbruk, overvekt og fedme,

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Kreftforeningen samler inn midler. Inntektene får vi fra testamenter, gaver, medlemskontingent

Kreftforeningen samler inn midler. Inntektene får vi fra testamenter, gaver, medlemskontingent Strategi 2016 2019 Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. I 2015 har organisasjonen 113 000 medlemmer, 25 000 frivillige og 190 medarbeidere som med sitt engasjement

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Jannicke Rabben, spesialrådgiver

Jannicke Rabben, spesialrådgiver Våre hovedmål Bidra til at færre får kreft Bidra til at flere skal overleve Sikre god livskvalitet for kreftrammede og pårørende Mål for det forebyggende arbeidet Kreftforeningens hovedmål 1: Bidra til

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering

Rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering Definisjon rehabilitering En tidsavgrenset, planlagt prosess Klart definerte mål og virkemidler Flere aktører samarbeider om å

Detaljer

Tilbakemeldingen på delkapitlene i Kreftstrategien, del 1:

Tilbakemeldingen på delkapitlene i Kreftstrategien, del 1: Pasient- og støtteforeningen Sarkomer presenterer her sitt syn på Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017,versjon 20. februar 2013 til utsendelse før møtet 26.02.2013, heretter kalt Kreftstrategien.

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp - status og resultater Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007 Statssekretær Arvid Libak Utviklingstrekk Tallene viser at Norge følger internasjonale

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft Disposisjon Kreftomsorg og lindrende behandling: Hva kjennetegner fagfeltet og hva kjennetegner den palliative pasienten? Dagny Faksvåg Haugen Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Kreftomsorg

Detaljer

Kreftkoordinatortjenesten. Oddfrid Nesse, kreftkoordinator i Bydel Frogner, Oslo kommune

Kreftkoordinatortjenesten. Oddfrid Nesse, kreftkoordinator i Bydel Frogner, Oslo kommune Kreftkoordinatortjenesten Oddfrid Nesse, kreftkoordinator i Bydel Frogner, Oslo kommune 01.11.2017 Kreftkoordinatortjenesten Hvorfor? Hva? Hvem? Hvordan? Veien videre 2 Bakgrunn for kreftkoordinatorsatsingen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet. Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet

Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet. Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Nedgang i dagligrøyking- en positiv trend Ungdom og tobakk 24.10.2014

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR. Rmontebello 8 april

KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR. Rmontebello 8 april KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR Rmontebello 8 april Om Kreftforeningen Over 111 000 medlemmer og ca 17 000 frivillige Kreftforeningen jobber for at: Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Pia Kjøs Utengen, rådgiver Kreftlinjen

Pia Kjøs Utengen, rådgiver Kreftlinjen ØKONOMI VED SYKDOM ERFARINGER FRA KREFTLINJEN FAGDAGER ØKONOMISK RÅDGIVNING FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 29.-30. MAI 2017 Kreftforeningen Litt om Bruker- og interesseorganisasjon Vi jobber for å forebygge

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Pakkeforløp med kreftomsorg til kommunen, og presentasjon av et privat supplement tilbud

Pakkeforløp med kreftomsorg til kommunen, og presentasjon av et privat supplement tilbud Pakkeforløp med kreftomsorg til kommunen, og presentasjon av et privat supplement tilbud Roar Johansen, Fagansvarlig onkolog Volvat Kreftomsorg 06.04..2017 Min erfaring fra onkolog i sykehus og kommunehelse

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Kreftkoordinators årsrapport 2016

Kreftkoordinators årsrapport 2016 Kreftkoordinators årsrapport 2016 Innhold 1.0 INNLEDNING 1.1 Årsrapport 1.2 Prosjektplan 1.3 Bakgrunn 1.4 Pasientene blir meldt fra 1.5 Hensikt og mål 1.6 Kreftkoordinators rolle og forventninger til den

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa 1 Om onkologien idag 2 Flere får kreft 1975: 12941 nye krefttilfeller 2010: 28271 nye krefttilfeller 3 og flere lever med kreft 1975: 52 572 personer

Detaljer

Dagens kreftbehandling

Dagens kreftbehandling Dagens kreftbehandling KreftREHAB 2015 16. april 2015 Kjell Magne Tveit Bakgrunn Professor i onkologi, UiO Fagdirektør, Oslo universitetssykehus (avd.leder onkologi inntil 2014) Strategidirektør kreft,

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR

KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR KREFTKOORDINATORER KREFTOMSORG DER FOLK BOR STRATEGISK RÅDGIVER BENTE ØVERLI I KREFTFORENINGEN Om Kreftforeningen Vi er en landsdekkende, frivillig organisasjon som arbeider for kreftsaken. 113 000 medlemmer.

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Forskningsrådet dialogmøte med høgskolene 2015 FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for Samfunn og helse Lysaker 10. februar 2015 Har tidligere snakket for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Pakkeforløp hjerneslag Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Helsemyndighetens fokus og arbeide på feltet Revisjon av Nasjonal retningslinje

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalgets mandat I Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud Utvalget skal vurdere innholdet i tjenestene,

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, 18. - 19.september 2008 Innlegg ved seniorrådgiver Vigdis Rønning En kjede av årsaker som påvirker

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE

KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE HELSENETTVERKSMØTE 5 JUNI 2014 KREFTKOORDINATOR ASTRI CECILIE S. MOE LYNGDAL OG HÆGEBOSTAD Disposisjon Hva er en kreftkoordinator? Erfaringer som kreftkoordinator Hvor går veien videre? - Er det aktuelt

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Læring og mestring en viktig brikke i helheten Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Disposisjon Læring og mestring i et historisk perspektiv Samhandlingsreformen

Detaljer

Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer

Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer 1 Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer Masteroppgave i Klinisk helsevitenskap - Smerte og palliasjon Marianne Johnsen 2 Disposisjon

Detaljer