Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplannotat nr. 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Økonomiplannotat nr. 2."

Transkript

1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplannotat nr. 2. Vi vil i dette økonomiplannotatet melde tilbake på dei bestillingane som administrasjonen har fått frå sakskomiteane i dialogmøtet 29. april, dei bestillingane som kom frå formannskapet i møtet 21. august og nokre arbeidsoppdrag som ligg i gjeldande økonomiplan. Informasjonen i dette øp-notatet vil bli nytta som grunnlag for investeringsprogram, tiltaksliste m.v. som vert lagd fram for drøfting i formannskapet 23. oktober. Eigedomsskatt I gjeldande økonomiplan er det lagd inn ein auke i eigedomsskattinntektene som følgje av overgang til å nytte likningstakst på bustader som takstgrunnlag i staden for kommunal taksering. Vi har gjennomførd utrekningar for å vurdere eigedomsskattinntekter frå bustad ved å nytte formuegrunnlaget frå skatteetaten. Først nokre føresetnader for utrekninga. Med den ordninga vi har nytta til no for fastsetjing av takstgrunnlaget for bustader vert nye bustader takster årleg, medan alle bustadene vert taksert kvart 10. år. Førre hovudtaksering vart gjennomførd i 2006, dvs. at ny hovudtaksering ville blitt gjennomførd i Ny hovudtaksering vil reflektere den prisutviklinga det har vore for bustader i kommunen sidan Skal vi samanlikne inntektsnivået frå eigedomsskatt ved overgang til formuegrunnlaget frå skatteetaten må takstgrunnlaget med noverande takseringsmetode framskrivast til nivå. Som grunnlag for slik framskriving har vi nytta SSB sin prisindeks for bustader. Denne prisindeksten for bustader gjev ein prisvekst frå 2006 til 2015 på 63% (ved lineær framskriving frå 2014 til 2015). Vi har eigedomsskattinntekter frå bustad (inkl. fritidsbustad) på 7,4 mill. kroner. Fritidsbustader skal framleis takserast etter kommunal taksering. Vi har om lag 350 fritidseigedomar som betaler eigedomsskatt, noko som gjev eigedomsskattinntekter frå fritidsbustader på kr Eigedomsskattinntektene frå bustad vert då 7,25 mill. kroner. Dersom vi gjer dette om til samanliknbare eigedomsskattinntekter mellom dei to takstmetodane i 2015 ville inntektene med eigedomstakts på bustader gje 7,25 * 1,63 = 11,8 mill. kroner i Ved eigedomstaksering vert nye bustader takster året etter bustaden har fått ferdigattest. T.d. vert bustader med ferdigattest i 2013 takster i 2014 og betaler eigedomsskat frå Ved å nytte formuegrunnlaget frå skatteetaten vert dette forskyvd med eitt år, dvs. at bustader med ferdigattest i 2013 får formueverdi for skattlegging frå For nye bustader vil kommunen miste eigedomsskattinntekster eitt år ved Side 1 av 10

2 overgang til formuegrunnlag frå skatteetaten. Dei seinare åra har eigedomsskattinntekstene frå ny bustader gjeve om lag kr i auka inntekter. Skal vi ta omsyn til denne faktoren vil samanlikningsgrunnlaget for eigedomsskattinntektene ved overgang til likningsverdi vere 12,0 mill. kroner i 2015 (11,8 mill. + 0,2 mill.). Vi har henta inn formueverdi for alle bustadeigedomar i kommunen. Formueverdien vert fastsett med utgangspunkt i ein kvadratmeterpris som vert rekna ut av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gje uttrykk for ein estimert marknadsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysningar om omsette bustader (bustadtype, areal, geografisk plassering og alder). Det vert også teken omsyn til om bustaden ligg i eit område som er tett eller spreidd utbygd. Ut frå kvadratmeterprisene til SSB fastset Skatteetaten årlege ein kvadratmetersats. Disse satsane utgjer 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærbustad (der eigar er folkeregistrert per 1. januar) og 60 prosent for sekundærbustad (andre bustader). Formuesverdien får vi ved å multiplisere kvadratmetersatsen med arealet i bustaden (P-ROM/BOA). Samla formuegrunnlag for alle bustader i kommunen (utanom hytter/våningshus som framleis skal takserast av kommunen) er i 2012 er 6,33 mrd. kroner. Dette gjev følgjande forventa eigedomsskatt frå bustad for 2015, når vi legg likningsverdi til grunn: Dersom inntektene frå eigedomsskatt skal bli dei same i økonomiplanperioden som kommunen ville fått ved å vidareføre kommunal taksering som grunnlag for utrekninga, skal promillesatsen setjast mellom 2 og 3 promille, nærare 2,4 promille. Provenyverknaden av ulike promillesatsar er som følgjer: Formannskapet må i samband med arbeidet med tiltakslista og balansering av økonomiplanen avklare kva promille-sats som skal leggjast inn for eigedomsskattinntekter i planperioden. Utbygging av barnehagar Rådmann har sett ned ei administrativ gruppe som skal lage framlegg til plan for barnehageutbygging. Planen følgjer vedlagd til orientering. Parallelt med reguleringsplanarbeidet for områdeplan for Rutlin vert det gjennomførd eit skisseprosjekt for utbygging av barnehage for den tilrådde plasseringa på Rutlin (gbnr 22/4). Dette skisseprosjektet vil også innehalde nærare overslag over utbyggingskostnader. Rådmann vil leggje framlegg om investeringsnivå for utbygginga inn i investeringsbudsjettet i samband med ØP-notat nr. 3. Plan for breibandsutbygging Side 2 av 10

3 Vi viser til gjeldande økonomiplan, 10 på topp der det heiter at vi skal lage ein plan for utbygging av fiber ev. anna breibandsdekking og mobiltelefoni i heile kommunen. Vi har bedt Sogn Næring kartleggje status på dette området, jf. vedlagd rapport. Vi ønskjer å drøfte saka nærare i formannskapet før tekst til økonomiplanen vert skreve. Oppfølging etter dialogmøtet og formannskapet sitt møte Her er teke med dei punkta der det ligg føre eit behov for kostnadsvurdering. Dei andre punkta vil verte omtala i økonomiplanen sin tekstdel. Helse- omsorg og sosiale tenester 1. Kvardagsrehabilitering Kvardagsrehabilitering er eit av dei prioriterte områda i helse- og omsorgsplanen. I dette ligg auka fokus på eigenmeistring hjå tenestemottakarane og motivasjon for auke eigenaktivitet. Eininga er i samarbeid med HSF, avdeling for idrettsfag, i gang med ei kartlegging/utprøving av konkrete kartleggings-/målemetodar for auka meistring hjå brukarane. Arbeidet startar hausten 2014 og vil gå til og med våren For å kunne nytte denne metodikken i framtida er det behov for auka personalressursar i kombinasjon med ekstern prosjektfinansiering. Ei stilling vil utgjere kr Stillinga kan kombinerast med styrking av ressursar til fysioterapi, jf. omtalen under. Kommunen vil i tillegg søkje om prosjektmidlar frå Helsedirektoratet i 2015 på 1,3 til 1,5 mill. over to år. 2. Kreftkoordinator - eventuelt i samarbeid med andre kommunar Det er oppretta ei 50% stilling som kreftkoordinator gjennom ein samarbeidsavtale med og økonomisk tilskot frå Kreftforeninga. Ordninga er finansiert ut Stillinga er tilgjengeleg for alle kreftpasientar og deira pårørande og koordinerar tilbod lokalt og mot tilbod frå sjukehusa. Vidare driv koordinator kompetansebygging hjå andre medarbeidarar. Det vert hausten 2014 gjort forsøk på å nytte stillinga mot lokalt nettverkt for palliative team i kommunane Luster, Leikanger og Sogndal. Eit samarbeid med Lærdal kan òg vere aktuelt. Under føresetnad av at tilskotet frå Kreftforeninga vert oppretthalde, vil ikkje stillinga føre til auka kostnader for kommunen dei to komande åra. Styrking av ergo- og fysioterapitenesta Fysioterapitenesta Sogndal kommune har i dag 2,5 driftstilskot, 2,6 faste stillingar og 1 turnusstilling til saman 6,1 årsverk. Fysioterapeutane har 36 timar veke, nok som til saman gjev 201,6 t/veka. Vi har til SSB rapportert inn 232,5 timar 12,9 meir enn vi har, noko som tilsvarar 0,36 årsverk (12,9 : 0,358 stilling). Pr innbyggjarar låg vi 0,6 årsverk under Kostra gruppe 8. Med eit folketal på utgjer det 0,45 årsverk. Vi manglar 0,8 årsverk (0,36 + 0,45) for å kome på nivå med gjennomsnittet for Kostra gruppe 8. Kartlegging av behov a. Sogndal er ein skulestad, og det er aukande pågang til fysioterapi frå dei unge. Hausten 2014 aukar elevtalet i vidaregåande skule. b. Behandlingstimane er aukande frå 2240 i 2010 til 3781 i c. Fysioterapi har ei viktig rolle i koordinerande eining, i kvardagsrehabilitering og i det nye lærings- og meistringssenteret. Ei 100% stilling som fysioterapeut utgjer netto kr % driftstilskot utgjer kr I helse og omsorgsplanen er auka løyving til fysioterapi peika på som første prioritet ved framtidige økonomiplanar. Ei styrking av fysio-ressursen i kommunen vil auke eksisterande rehabiliteringstilbod ved SOS, slik at tilbodet til nye brukarar kjem i gang rakst etter innlegging på korttidsavdelinga. Desse tiltaka kan redusere trongen for leige av Side 3 av 10

4 mellombelse bu-løysingar i byggjeperioden for SHOS. Ei slik stilling kan også nyttast som fagleg ansvarleg for utvikling av kvardagsrehabilitering og oppbygging av rehabiliteringsavdelinga ved SHOS. Ergoterapi Ergoterapitenesta utgjer i dag 100% stilling som ergoterapeut og 50% stilling for vaktmeister knytt til delar av hjelpemiddelhandteringa. På sikt er det ønskeleg å styrka tenesta med utvida ergoterapiressurs eller auka stilling for vaktmeister. Ei 100% stilling som ergoterapeut utgjer om lag kr Styrkje aktivitetstilbod for vanskelegstilte grupper innanfor rus og psykisk helse Tenesteeining helse/sosial og NAV har våren 2014 utarbeid ein rapport som omhandlar dette. Her følgjer eit kort samandrag: Utviklinga dei siste år viser at dei fleste som mottar omsorgstenester framleis er den eldste del av befolkninga, mens den sterkaste auken har vore i aldersgruppa under 67 år. Den eine store gruppa her er menneske med somatiske lidingar, gjerne innafor nevrologiske sjukdommar. Den andre store gruppa er innafor psykiske lidingar, der gjerne rus også er inne i biletet. Her vil og NAV ha ein del brukarar som vi er felles om. Ei mindre gruppe er dei psykisk utviklingshemma. Samtidig ser vi at ein stadig meir kunnskapsbasert arbeidsmarknad distanserar personar som ikkje har dei ressursane som er forventa i det ordinære arbeidsliv. Sjølv med tilrettelegging i skulen er det mange som ikkje er, kanskje ei heller blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv. Disse bli gjerne tilvist kommunen for at dei skal kunne få eit aktivitetstilbod. Sogndal kommune kjøper i dag ein del tilbod utafor kommunen, tilbod som vi ser at vi med ein del tilrettelegging og omdisponeringar kan gje i eigen regi. For å få til dette treng vi 2 baser: eit lågterskeltilbod i sentrum med gåavstand og eit på Sogndal ressurssenter, ev. anna lokalisering etter kvart som reduserer transportkostnadene. Barka vil bli avvikla og aktivitetane overført sistnemnte. På desse basane vil vi kunne gje ulike tilbod til forskjellige grupper, men til det vil det vere behov for ein dagleg leiar som utviklar og samordnar aktivitetstilboda. Ved å omdisponere midlar vi i dag kjøper tenester for, kan vi bære disse kostnadene sjølve. Ein lokalitet for eit lågterskelbase i sentrum har vi ikkje funnet. Gruppa av psykiatri/rus treng ein stad å gå til. Sjølv om vi etter kvart får 2 hovudbasar, vil aktivitetane gå føre seg på mange plasser - både innafor private bedrifter med eller utan oppfølging, men og innafor kommunale einingar. T.d. vil vi kunne oppretta nokre verna arbeidsplassar ved nye Sogndal helse og omsorgssenter. Oppvekst skule 1. Sikre god ikt drift og øyremerka ikt løft til skulane. Vi har no ein stabil IKT-drift ved skulane, utanom ved Fjærland oppvekstsenter der linjekapasiteten ikkje er tilstrekkeleg. Arbeidet med linjekapasitet til Fjærland må vera ein del av breidbandsstrategien til kommunen. I 2015 vil vi ha behov for oppgradering av det skule- og barnehageadministrativt system. Alle skular og barnehagar må ha eit slikt system, og mange fagsystem hentar data frå det administrative systemet. Systemet skal og administrere barnehageopptak og er integrert mot økonomi- og lønssystemet vårt for fakturering og variabel løn. Denne oppgraderinga vil bli vurdert innafor ordinær IKTløyving. I vedlegg ligg ein samla oversikt over IKT-tiltak i skulen som er gjennomførd og Side 4 av 10

5 behov for nye tiltak framover. 2. Tiltak for barn med særskilde behov frå barnehagen til skule (80% elevane). Når vi har store spesialpedagogiske tiltak for barn som går i barnehage i kommunen, så veit vi om dette før dei tek til på skulen. Der vi har ekstra ressursar til barnehagen, kan vi budsjettere slik at desse ressursane vert øyremerka og følgjer barnet frå barnehage til skulen, slik vi i dag gjer dette frå skule til skule. Dette kan gjerast ved at det siste året i barnehagen vert budsjettert med 7/12 i barnehagen og 5/12 på den enkelte skule. Samstundes må vi sikre at det er nok spesialpedagogiske ressursar i barnehagen til å gje tilbod til nye barn. Ei slik ordning kan såleis ha budsjettmessige konsekvensar. Oppvekst - barnehage 1. Auka bemanning frå 2,85 til 3 pr. avdeling. Dette vil ha ein årleg kostnad på om lag kr. 2,1 mill. kroner. 2. Innføring av ei ordning med styrarassistent i barnehagane. Dette vil ha ein årleg kostnad på kr Oppvekst - barn/unge 1. Auka ressursar til skulehelsetenesta i grunnskulen For å møte auka arbeidsoppgåver knytt til flyktningar og asylsøkjarar fekk helsestasjonen ein auke på kr for Av dette var kr nytta til auka helsesøsterressursar. Kr vart nytta til jordmortesta. I tillegg vart ressursar til tolktenesta auka. Ein auke til 100% helsesøsterstilling har ein kostnad på kr Ein auke på 10% stilling i jordmortenesta har ein kostnad på kr Auka ressursar til helsetenester for flyktningar, asylsøkjarar, innvandrar grupper eventuelt bruk av flyktningfondet. Kommunen mottek ulike tilskot frå staten for å dekke dei kommunale utgiftene som følgje av busetjing av flyktningar. Alle tilskot som gjeld flyktningtenesta vert avsett til eit eige disposisjonsfond. Midlane vert deretter fordelte ved at dei vert rekneskapsførde som bruk av fond på dei ulike områda. Avsetjing og bruk av fond er i samsvar med kommunestyret sitt budsjettvedtak. Oversynet nedanfor syner avsetjing og bruk av fondet for Inngåande balanse pr Tilskot som vert avsett til fondet 2014 (budsjett/estimat) Saldo fond etter avsetjing Budsjettert bruk av fond 2014: Barnevern Flyktningtenesta Introduksjonsordninga Fjøra Intro (del av introduksjonsordninga) NAV sosialhjelp Helse/sosial Sum bruk av fondet i Utgåande balanse Side 5 av 10

6 I samband med tertialrapport 2/14 ser vi at budsjetterte inntekter ser ut til å verte 1 mill. kroner lågare grunna uvisse rundt familiesameining og samansetjing av busette flyktningar. Tekniske tenester kommunalteknikk 1. For å sikre god legitimitet og deltaking i parkeringsordninga er det ønskjeleg å få meir brukartilpassa betalingsordningar. Prisen på parkering bør vere uavhengig av betalingsmåte, og innføring av nye betalingsordningar bør ikkje gå ut over parkeringsøkonomien. Vi vil utarbeide ei alternativ betalingsløysing for parkeringsordninga. Det vil verte mogleg å betale via telefon (oppringing), sms og applikasjon. Det vil verte lik betaling for brukaren uavhenging av betalingsmetode. Dette kan ev. kombinerast med auka utskifting av eldre automatar til nye automatar med kortlesar. Auka kostnader ved innkrevjing av parkeringsavgifter kan dekkjast gjennom ein auke i timeprisen/årskort. 2. Prosjekt gateskilt Det er sett ned ei arbeidsgruppa som skal kome med framlegg til gatenamn. Arbeidet er ikkje ferdig enno, og det er difor usikkert kor mange nye skilt som skal opp. Estimat pr. i dag er 75 parsellar og 2,5 skilt pr. parsell, og vi legg til grunn at 75% skal ha nye fundament og stenger. Overslag over samla kostnader er kr ,- for oppsetting av gateskilt. Tekniske tenester plan og næring 1. Kommunen bør delta i eit interkommunalt samarbeid i Sogn innan skogbruk finansiert over næringsfondet. Kommunen må sjølv kunne tilpasse omfanget av deltakinga. Rådmannsgruppa i Sogn har arbeid med å etablere ei felles skogstilling etter ein vertskommunemodell og eit tidsavgrensa prosjekt for auka skogavvirking. Felles stilling må finanseirast over generaløkonomien. Det er gjort framlegg om 18% stilling for kommunen(kr ) finansiert over generaløkonomien og ei tilsvarande tidsavgrensa satsing finansiert over konsesjonsavgiftsfondet. 2. Det er eit mål innan landbruk å sikre landskapsverdiane og halde oppe stoleiken på jordbruksareal i kommunen. Prosjektdeltaking i interkommunale prosjekt kan vere aktuelt dersom dette kan finansierast over næringsfondet. Jf. over. Politisk arbeide Det vert synt til Kostratala som viser at kommunen nyttar om lag ,- kroner meir pr. år til dette enn gjennomsnitt i Kostragruppe 8. Noko av dette er knytt til at kommunen har sekr. for Sogn regionråd. Også ved å ta omsyn til det har vi eit høgare forbruk enn gruppe 8. Kostnadene pr. kommunestyrerep. utgjer ca i året og for formannskapsmedl. ca pr. år. I tillegg kjem godtgjersle for tapt arbeidsforteneste på totalt ca Pc- godtgjesla årleg utgjer ,- til kommunestyrerep. Denne kan truleg redusertast ved overgang til dekking av eit lesebrett for kvar kommunestyreperiode. 10 på topp Som eit utgangpunkt for å drøfte 10 på topp punkt i neste økonomiplanperiode følgjer her eit oversyn over eksisterande 10 på topp med status pr. 2. tertial Vi skal ta i bruk eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltinga i heile kommunen og delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» Side 6 av 10

7 Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, system for avviksmelding, risikoanalyse og internt tilsyn. Alle einingane har fått opplæring i å melde og handsame avvik elektronisk og gjennomføre risikovurderingar, og ordninga er teke i bruk. Det er utarbeidd årshjul for internkontroll, der årleg revisjon av prosedyrar, oppdatering av eininga sitt risikobilete, gjennomføring av risikovurderingar, brukargranskingar og internt tilsyn ligg inne som faste aktivitetar. Det er utarbeidd retningsliner for internt tilsyn. Utprøving og evaluering vil skje hausten Alle einingane vil i løpet av hausten ha gjennomført eit kurs i informasjonstryggleik og personvern. Kommunen er med i det nasjonale programmet «Saman om ein bere kommune» i regi av KRD. Programmet vil gå over 3 år ( ). Kommunen sitt tema er styrka rekruttering og tilflytting gjennom eit godt omdøme. Vi vil ha særleg fokus på ungdom, innvandrarar, rekruttering til helse- og omsorgssektoren samt partssamarbeid. Konkrete tiltak i 2014 er arbeidet med rekruttering og kompetansestyring/-utvikling, utvikling av lærlingordninga og partsamarbeid. Alle tilsette har registrert kompetansen sin. Dette vert nytta som grunnlag for analyse og utarbeiding av kompetanseplanar einingsvis og samla for kommunen. Det vert arbeidd målretta for å auke talet på lærlingar i kommunen. Her er pleieog omsorgssektoren prioritert. Vi har kartlagt korleis partssamarbeidet fungerer på dei ulike einingane, og føl opp dei einingane som har behov for det. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å regulere og prosjektere utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter i løpet av 2014 med sikte på ferdigstilling i Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS) i møtet 25. april Reguleringsplanen vart påklaga, og klagen vart teken til følgje av Fylkesmannen. Kommunestyret har vedteke nye reguleringsplan, som imøtekjem vedtaket Fylkesmannen gjorde i klagesaka. Også den nye reguleringsplanen vart påklaga. Fylkesmannen tok ikkje denne klagen til følgje, og stadfesta reguleringsplanen. Vi har no heime i endeleg reguleringsplan for å gjennomføre SHOS-utbygginga. Kommunestyret har vedteke Solmei som ide for vidare planlegging av utbygging av SHOS. Konsulent har presentert eit nytt framlegg til utbygging av SHOS som ivaretek god lokalisering for alle tenester som skal lokalisertast til SHOS. Forslaget inneber at også delar av 7A vert rive og nytt helsebygg vert ført opp i dette området. Denne løysinga inneber ei noko lengre byggjetid på SHOS-utbygginga, men gjev ei betre løysing på romprogrammet og legg betre til rette for framtidige utbyggingar. Ferdigstillinga vert ved denne løysinga i Alle aktuelle fagområde i kommunane har delteke i planlegginga og utforminga av utbygginga. Konsulent vil har klart forprosjektet i samsvar med framdriftsplanen Dei økonomiske konsekvensane av ny utbyggingsløysing vil då bli nærare klargjort. Tilrettelegging for utbygginga, med flytting av kablar i grunn, etablering av mellombels lokale m.v. vil bli gjennomførd no i haust. Vi skal byggje ut infrastruktur med veg, vatn og avlaup til nytt hytteområde i Hodlekve og vedta ny reguleringsplan for å auke overnattingskapasiteten i Hodlekve. Veganlegg og vatn- og avlaupsanlegget i vegbana er ferdig bygd ut. Utbygging av reinseanlegget og vassforsyningsanlegget er starta opp og skal etter planen vera ferdig i løpet av haust. Hyttebygginga i området er starta opp og Sogndal skisenter planlegg utbygging av ein tredje skiheis i løpet av hausten Kommunestyret har i revidert kommuneplan lagt ut eit utvida område i Hodlekve til idrettsanlegg. Utbyggjar i området Sognefjord Utvikling har fremma planprogram for nye Side 7 av 10

8 reguleringsplan. Formålet med dette planarbeidet er å vidareutvikle området i Hodlekve som eit reisemål, med ein heilskapleg plan for idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv. Det er vidare eit mål for selskapet å etablere sportell og servicebygg (varmestove, bygg til sal av heiskort, skiutleige etc), fleire hytteeiningar og telemiks (gondol) innanfor området. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta, ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa og byggje ut fjordstien og elvepark i 2014 og Det er blitt semje med eigar av Hagelinnesa og kommunen om avtale som sikrar allmenn tilgang til friluftsområda på Hagelinnesa i 40 år framover. Miljødirektoratet slutta seg ikkje til dei økonomiske vilkår i denne avtalen, og vi drøftar no løysingar som inneber at justeringar av avtalen slik at Miljødirektoratet kan støtte tiltaket. Fjordstien er bygd ut frå badelaguna ved Sjøkanten til elveosen og langs elva til Stedje bru, og området ved badelaguna er ferdig opparbeidd. Denne delen vert offisielt opna i juni. Arbeidet med opparbeiding av elveparken frå Quality Hotel Sogndal til elveosen er starta opp og skal ferdigstillast i løpet av oktober. Resten av strekninga, frå Rusebakken til Rones vil bli lagt ut i marknaden på ny i 2014, sidan det berre var ein entreprenør som melde seg for utbygging av denne strekninga i På austsida av elva og på strekninga frå hurtigbåtkaia til Rones er det gjennomførd skjønn i samband med grunnavståing og tilpassing til eigedomane. Skjønnet er avheimla, og formannskapet har på bakgrunn av råd frå kommunen sin advokat og Miljødirektoratet gjort vedtak om å be om overskjønn. Kommunen har arbeidsavtale med alle grunneigarane på strekninga Rusebakken Hofslund Fjordhotell, men manglar arbeidsavtale med to grunneigarar på resten av strekninga til Rones. Vi skal styrke samhandlinga mellom Sogndal vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball, kommunen og private verksemder på Fosshaugane Campus. Eigargruppa for Fosshaugane Campus har vedteke ny organisering av dette arbeidet for å styrke samhandlinga og innovasjonsevna til verksemdene på Fosshaugane Campus. Sogn Næring er sekretær for eigargruppa og leiar innovasjonsgruppa. Det er etablert fleire konkrete samarbeidsprosjekt mellom offentlege og private verksemder på Fosshaugane Campus. Sogndal Fotball AS i lag med private verksemder, vurderer moglegheitene for å auke tilgjengelege areal for private verksemder i området. Statsbygg vil i samarbeid med partane på Fosshaugane Campus gjennomføre ein campus-plan. Arbeidet med denne startar opp med eit seminar 30. september. Partane samarbeider om ei felles parkeringsordning i området. Ordninga innebar m.a at det vart bygd fullt parkeringsanlegg under Sogndal vidaregåande skule. Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samband med andre byggjesteg på Sogndal vidaregåande skule bedt om å få kjøpe tilbake (pris 5,8 mill. kr.) dei ekstra plassane som kommunen gjennom parkeringsordninga fekk bygd ut. Det er no drøftingar mellom partane om forlenging av parkeringsavtalen med 10 år og forsiktig auke i parkeringssatsane. Desse tiltaka, pluss å nytte midla frå tilbakesalet av p-kjeller under SVS, vil gjere det mogleg å finansiere utbygging av to parkeringsetasjar (totalt 180 plassar) under SISOF sitt nye planlagde studentheim. Dette vil sikre auke underjordisk parkering, noko som er i samsvar med kommuneplanen. Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5/55 i samsvar med sykkelplan og i 2014 vurdere alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum for å betra Side 8 av 10

9 trafikkavviklinga. Statens vegvesen har i samråd med kommunen starta arbeidet med planlegging av sykkelfelt gjennom Sogndal sentrum, frå rundkøyringa ved Kulturhuset til ny rundkøyring ved Stedje bru. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring i oktober. Rådmann har lagd fram drøftingsnotat til formannskapet om alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum. Notatet presenterte ulike måtar å arbeide vidare med saka på. Formannskapet konkluderte med at det vert gjennomførd eit temamøte i kommunestyret om rv. 5 gjennom sentrum. Dette vil vere tema i kommunestyremøtet 30. oktober. Vi skal i 2014 vedta plan for barnehageutbygging i kommunen. Det er lagt inn to område til ny barnehage i sentrum (Rutlin og Nestangen) i arealdelen av kommuneplanen. Vi varsla oppstart av arbeidet med områdereguleringsplan for Rutlin i august. Det er kome ei rekkje innspel til oppstartvarselet. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring på nyåret. Rådmann har sett ned ei administrativ gruppe som skal lage framlegg til plan for barnehageutbygging. Rådmann vil leggje fram plan for barnehageutbygging for politisk handsaming hausten 2014 som del av økonomiplanarbeidet. Vi vil bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar og tilgang på utbyggingsareal, for å få nok tilgang på bustader i alle deler av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2014 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. Vi har i møte med utbyggjarar og grunneigarar orientert om at alle naudsynte verkemiddel, også oreigning, vil bli nytta for å sikre tilgang på utbyggingsareal for bustader i alle delar av kommunen, der det eit udekka behov for bustadareal. Det er for tida fleire prosjekt for utbygging av bustader i sentrum og på Kjørnes, og kommunen har vore i drøftingar med utbyggjar og grunneigar for utbygging av bustader på Kaupanger (Bråtane) og Norane (Nornesfeltet). Kommunen vart teke opp i Husbanken sitt bustadsosiale program frå Vi har tilsett programleiar og programmet er organisert opp med formannskapet som programeigar, ei styringsgruppe med rådmann og aktuelle tenesteleiarar og ei prosjektgruppe. Vi har invitert Luster kommune, Leikander kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter, kriminalomsorga, Fylkesmannen, rådet for personar med nedsett funksjonsevne og sosialtenesta ved SISOF og Sogndal vidare gåande skule til å delta i ei referansegruppe. Vi vil gjennomføre ein føranalyse hausten 2014/våren Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Vi har jamleg kontakt med lag og organisasjonar for vidare satsing på nyskapande friluftsliv. Vi er m.a. i dialog med fleire verksemder om utvikling og etablering av eit senter for aktivitetsturisme m.v. i kaihuset. Vi har i samarbeid med frivillige lag gjennomførd ei omfattande skilting av turstiar i kommunen og vil i 2014 syte for at det vert sett opp informasjonstavler over desse turstiane på sentrale stader i kommunen. I juni vert turstien gjennom Leikanger, Sogndal og Luster, S1, offisielt opna. Side 9 av 10

10 Vedlegg: 1. Utgreiing av plan for barnehageutbygging 2. Rapport om breibandstilbodet i Sogndal 3. Kostnad drift og investering IKT for skulane i Sogndal Side 10 av 10

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2013-2016 med årsbudsjett 2013 Vedteken i kommunestyret 13.12.12 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 SOGNDAL KOMMUNE Formannskapet INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling fakta og utfordringar... 4 2.1. Folketalsutvikling... 4 2.2. Trivsel og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli?

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Kommuneplanen sin samfunnsdel er oppe til revisjon. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen. Det vil seie at vi skal fortelja korleis vi meiner

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015.

Kommuneplanen sin handlingsdel. Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015. Kommuneplanen sin handlingsdel Med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016, og Kommunal planstrategi 2013-2015. Handlingsprogram 2013-2016 Jfr. Plan- og bygningsloven 11-1 Innhald

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Rådhuset. (frå forprosjektet)

Rådhuset. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Sentralkjøken (frå forprosjektet) Hafslo barne- og ungdomsskule (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Formannskapet sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008. ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008. ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 08/1582 7968/08 07.08.2008 ØKOMOMIPLAN 2009-2012. ÅRSBUDSJETT 2009. ØP - notat nr. 1 Etter økonomiplanprosess, årshjulet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no -

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no - Kvam herad Årsmelding www.kvam.no www.kvam.no - 1 Oversyn over tenestene... 4 1.1 Medarbeidar... 4 1.2 Rammeområde... 6 1.3 Politisk verksemd... 7 1.4 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 1.5

Detaljer