Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplannotat nr. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Økonomiplannotat nr. 2."

Transkript

1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplannotat nr. 2. Vi vil i dette økonomiplannotatet melde tilbake på dei bestillingane som administrasjonen har fått frå sakskomiteane i dialogmøtet 29. april, dei bestillingane som kom frå formannskapet i møtet 21. august og nokre arbeidsoppdrag som ligg i gjeldande økonomiplan. Informasjonen i dette øp-notatet vil bli nytta som grunnlag for investeringsprogram, tiltaksliste m.v. som vert lagd fram for drøfting i formannskapet 23. oktober. Eigedomsskatt I gjeldande økonomiplan er det lagd inn ein auke i eigedomsskattinntektene som følgje av overgang til å nytte likningstakst på bustader som takstgrunnlag i staden for kommunal taksering. Vi har gjennomførd utrekningar for å vurdere eigedomsskattinntekter frå bustad ved å nytte formuegrunnlaget frå skatteetaten. Først nokre føresetnader for utrekninga. Med den ordninga vi har nytta til no for fastsetjing av takstgrunnlaget for bustader vert nye bustader takster årleg, medan alle bustadene vert taksert kvart 10. år. Førre hovudtaksering vart gjennomførd i 2006, dvs. at ny hovudtaksering ville blitt gjennomførd i Ny hovudtaksering vil reflektere den prisutviklinga det har vore for bustader i kommunen sidan Skal vi samanlikne inntektsnivået frå eigedomsskatt ved overgang til formuegrunnlaget frå skatteetaten må takstgrunnlaget med noverande takseringsmetode framskrivast til nivå. Som grunnlag for slik framskriving har vi nytta SSB sin prisindeks for bustader. Denne prisindeksten for bustader gjev ein prisvekst frå 2006 til 2015 på 63% (ved lineær framskriving frå 2014 til 2015). Vi har eigedomsskattinntekter frå bustad (inkl. fritidsbustad) på 7,4 mill. kroner. Fritidsbustader skal framleis takserast etter kommunal taksering. Vi har om lag 350 fritidseigedomar som betaler eigedomsskatt, noko som gjev eigedomsskattinntekter frå fritidsbustader på kr Eigedomsskattinntektene frå bustad vert då 7,25 mill. kroner. Dersom vi gjer dette om til samanliknbare eigedomsskattinntekter mellom dei to takstmetodane i 2015 ville inntektene med eigedomstakts på bustader gje 7,25 * 1,63 = 11,8 mill. kroner i Ved eigedomstaksering vert nye bustader takster året etter bustaden har fått ferdigattest. T.d. vert bustader med ferdigattest i 2013 takster i 2014 og betaler eigedomsskat frå Ved å nytte formuegrunnlaget frå skatteetaten vert dette forskyvd med eitt år, dvs. at bustader med ferdigattest i 2013 får formueverdi for skattlegging frå For nye bustader vil kommunen miste eigedomsskattinntekster eitt år ved Side 1 av 10

2 overgang til formuegrunnlag frå skatteetaten. Dei seinare åra har eigedomsskattinntekstene frå ny bustader gjeve om lag kr i auka inntekter. Skal vi ta omsyn til denne faktoren vil samanlikningsgrunnlaget for eigedomsskattinntektene ved overgang til likningsverdi vere 12,0 mill. kroner i 2015 (11,8 mill. + 0,2 mill.). Vi har henta inn formueverdi for alle bustadeigedomar i kommunen. Formueverdien vert fastsett med utgangspunkt i ein kvadratmeterpris som vert rekna ut av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gje uttrykk for ein estimert marknadsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysningar om omsette bustader (bustadtype, areal, geografisk plassering og alder). Det vert også teken omsyn til om bustaden ligg i eit område som er tett eller spreidd utbygd. Ut frå kvadratmeterprisene til SSB fastset Skatteetaten årlege ein kvadratmetersats. Disse satsane utgjer 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærbustad (der eigar er folkeregistrert per 1. januar) og 60 prosent for sekundærbustad (andre bustader). Formuesverdien får vi ved å multiplisere kvadratmetersatsen med arealet i bustaden (P-ROM/BOA). Samla formuegrunnlag for alle bustader i kommunen (utanom hytter/våningshus som framleis skal takserast av kommunen) er i 2012 er 6,33 mrd. kroner. Dette gjev følgjande forventa eigedomsskatt frå bustad for 2015, når vi legg likningsverdi til grunn: Dersom inntektene frå eigedomsskatt skal bli dei same i økonomiplanperioden som kommunen ville fått ved å vidareføre kommunal taksering som grunnlag for utrekninga, skal promillesatsen setjast mellom 2 og 3 promille, nærare 2,4 promille. Provenyverknaden av ulike promillesatsar er som følgjer: Formannskapet må i samband med arbeidet med tiltakslista og balansering av økonomiplanen avklare kva promille-sats som skal leggjast inn for eigedomsskattinntekter i planperioden. Utbygging av barnehagar Rådmann har sett ned ei administrativ gruppe som skal lage framlegg til plan for barnehageutbygging. Planen følgjer vedlagd til orientering. Parallelt med reguleringsplanarbeidet for områdeplan for Rutlin vert det gjennomførd eit skisseprosjekt for utbygging av barnehage for den tilrådde plasseringa på Rutlin (gbnr 22/4). Dette skisseprosjektet vil også innehalde nærare overslag over utbyggingskostnader. Rådmann vil leggje framlegg om investeringsnivå for utbygginga inn i investeringsbudsjettet i samband med ØP-notat nr. 3. Plan for breibandsutbygging Side 2 av 10

3 Vi viser til gjeldande økonomiplan, 10 på topp der det heiter at vi skal lage ein plan for utbygging av fiber ev. anna breibandsdekking og mobiltelefoni i heile kommunen. Vi har bedt Sogn Næring kartleggje status på dette området, jf. vedlagd rapport. Vi ønskjer å drøfte saka nærare i formannskapet før tekst til økonomiplanen vert skreve. Oppfølging etter dialogmøtet og formannskapet sitt møte Her er teke med dei punkta der det ligg føre eit behov for kostnadsvurdering. Dei andre punkta vil verte omtala i økonomiplanen sin tekstdel. Helse- omsorg og sosiale tenester 1. Kvardagsrehabilitering Kvardagsrehabilitering er eit av dei prioriterte områda i helse- og omsorgsplanen. I dette ligg auka fokus på eigenmeistring hjå tenestemottakarane og motivasjon for auke eigenaktivitet. Eininga er i samarbeid med HSF, avdeling for idrettsfag, i gang med ei kartlegging/utprøving av konkrete kartleggings-/målemetodar for auka meistring hjå brukarane. Arbeidet startar hausten 2014 og vil gå til og med våren For å kunne nytte denne metodikken i framtida er det behov for auka personalressursar i kombinasjon med ekstern prosjektfinansiering. Ei stilling vil utgjere kr Stillinga kan kombinerast med styrking av ressursar til fysioterapi, jf. omtalen under. Kommunen vil i tillegg søkje om prosjektmidlar frå Helsedirektoratet i 2015 på 1,3 til 1,5 mill. over to år. 2. Kreftkoordinator - eventuelt i samarbeid med andre kommunar Det er oppretta ei 50% stilling som kreftkoordinator gjennom ein samarbeidsavtale med og økonomisk tilskot frå Kreftforeninga. Ordninga er finansiert ut Stillinga er tilgjengeleg for alle kreftpasientar og deira pårørande og koordinerar tilbod lokalt og mot tilbod frå sjukehusa. Vidare driv koordinator kompetansebygging hjå andre medarbeidarar. Det vert hausten 2014 gjort forsøk på å nytte stillinga mot lokalt nettverkt for palliative team i kommunane Luster, Leikanger og Sogndal. Eit samarbeid med Lærdal kan òg vere aktuelt. Under føresetnad av at tilskotet frå Kreftforeninga vert oppretthalde, vil ikkje stillinga føre til auka kostnader for kommunen dei to komande åra. Styrking av ergo- og fysioterapitenesta Fysioterapitenesta Sogndal kommune har i dag 2,5 driftstilskot, 2,6 faste stillingar og 1 turnusstilling til saman 6,1 årsverk. Fysioterapeutane har 36 timar veke, nok som til saman gjev 201,6 t/veka. Vi har til SSB rapportert inn 232,5 timar 12,9 meir enn vi har, noko som tilsvarar 0,36 årsverk (12,9 : 0,358 stilling). Pr innbyggjarar låg vi 0,6 årsverk under Kostra gruppe 8. Med eit folketal på utgjer det 0,45 årsverk. Vi manglar 0,8 årsverk (0,36 + 0,45) for å kome på nivå med gjennomsnittet for Kostra gruppe 8. Kartlegging av behov a. Sogndal er ein skulestad, og det er aukande pågang til fysioterapi frå dei unge. Hausten 2014 aukar elevtalet i vidaregåande skule. b. Behandlingstimane er aukande frå 2240 i 2010 til 3781 i c. Fysioterapi har ei viktig rolle i koordinerande eining, i kvardagsrehabilitering og i det nye lærings- og meistringssenteret. Ei 100% stilling som fysioterapeut utgjer netto kr % driftstilskot utgjer kr I helse og omsorgsplanen er auka løyving til fysioterapi peika på som første prioritet ved framtidige økonomiplanar. Ei styrking av fysio-ressursen i kommunen vil auke eksisterande rehabiliteringstilbod ved SOS, slik at tilbodet til nye brukarar kjem i gang rakst etter innlegging på korttidsavdelinga. Desse tiltaka kan redusere trongen for leige av Side 3 av 10

4 mellombelse bu-løysingar i byggjeperioden for SHOS. Ei slik stilling kan også nyttast som fagleg ansvarleg for utvikling av kvardagsrehabilitering og oppbygging av rehabiliteringsavdelinga ved SHOS. Ergoterapi Ergoterapitenesta utgjer i dag 100% stilling som ergoterapeut og 50% stilling for vaktmeister knytt til delar av hjelpemiddelhandteringa. På sikt er det ønskeleg å styrka tenesta med utvida ergoterapiressurs eller auka stilling for vaktmeister. Ei 100% stilling som ergoterapeut utgjer om lag kr Styrkje aktivitetstilbod for vanskelegstilte grupper innanfor rus og psykisk helse Tenesteeining helse/sosial og NAV har våren 2014 utarbeid ein rapport som omhandlar dette. Her følgjer eit kort samandrag: Utviklinga dei siste år viser at dei fleste som mottar omsorgstenester framleis er den eldste del av befolkninga, mens den sterkaste auken har vore i aldersgruppa under 67 år. Den eine store gruppa her er menneske med somatiske lidingar, gjerne innafor nevrologiske sjukdommar. Den andre store gruppa er innafor psykiske lidingar, der gjerne rus også er inne i biletet. Her vil og NAV ha ein del brukarar som vi er felles om. Ei mindre gruppe er dei psykisk utviklingshemma. Samtidig ser vi at ein stadig meir kunnskapsbasert arbeidsmarknad distanserar personar som ikkje har dei ressursane som er forventa i det ordinære arbeidsliv. Sjølv med tilrettelegging i skulen er det mange som ikkje er, kanskje ei heller blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv. Disse bli gjerne tilvist kommunen for at dei skal kunne få eit aktivitetstilbod. Sogndal kommune kjøper i dag ein del tilbod utafor kommunen, tilbod som vi ser at vi med ein del tilrettelegging og omdisponeringar kan gje i eigen regi. For å få til dette treng vi 2 baser: eit lågterskeltilbod i sentrum med gåavstand og eit på Sogndal ressurssenter, ev. anna lokalisering etter kvart som reduserer transportkostnadene. Barka vil bli avvikla og aktivitetane overført sistnemnte. På desse basane vil vi kunne gje ulike tilbod til forskjellige grupper, men til det vil det vere behov for ein dagleg leiar som utviklar og samordnar aktivitetstilboda. Ved å omdisponere midlar vi i dag kjøper tenester for, kan vi bære disse kostnadene sjølve. Ein lokalitet for eit lågterskelbase i sentrum har vi ikkje funnet. Gruppa av psykiatri/rus treng ein stad å gå til. Sjølv om vi etter kvart får 2 hovudbasar, vil aktivitetane gå føre seg på mange plasser - både innafor private bedrifter med eller utan oppfølging, men og innafor kommunale einingar. T.d. vil vi kunne oppretta nokre verna arbeidsplassar ved nye Sogndal helse og omsorgssenter. Oppvekst skule 1. Sikre god ikt drift og øyremerka ikt løft til skulane. Vi har no ein stabil IKT-drift ved skulane, utanom ved Fjærland oppvekstsenter der linjekapasiteten ikkje er tilstrekkeleg. Arbeidet med linjekapasitet til Fjærland må vera ein del av breidbandsstrategien til kommunen. I 2015 vil vi ha behov for oppgradering av det skule- og barnehageadministrativt system. Alle skular og barnehagar må ha eit slikt system, og mange fagsystem hentar data frå det administrative systemet. Systemet skal og administrere barnehageopptak og er integrert mot økonomi- og lønssystemet vårt for fakturering og variabel løn. Denne oppgraderinga vil bli vurdert innafor ordinær IKTløyving. I vedlegg ligg ein samla oversikt over IKT-tiltak i skulen som er gjennomførd og Side 4 av 10

5 behov for nye tiltak framover. 2. Tiltak for barn med særskilde behov frå barnehagen til skule (80% elevane). Når vi har store spesialpedagogiske tiltak for barn som går i barnehage i kommunen, så veit vi om dette før dei tek til på skulen. Der vi har ekstra ressursar til barnehagen, kan vi budsjettere slik at desse ressursane vert øyremerka og følgjer barnet frå barnehage til skulen, slik vi i dag gjer dette frå skule til skule. Dette kan gjerast ved at det siste året i barnehagen vert budsjettert med 7/12 i barnehagen og 5/12 på den enkelte skule. Samstundes må vi sikre at det er nok spesialpedagogiske ressursar i barnehagen til å gje tilbod til nye barn. Ei slik ordning kan såleis ha budsjettmessige konsekvensar. Oppvekst - barnehage 1. Auka bemanning frå 2,85 til 3 pr. avdeling. Dette vil ha ein årleg kostnad på om lag kr. 2,1 mill. kroner. 2. Innføring av ei ordning med styrarassistent i barnehagane. Dette vil ha ein årleg kostnad på kr Oppvekst - barn/unge 1. Auka ressursar til skulehelsetenesta i grunnskulen For å møte auka arbeidsoppgåver knytt til flyktningar og asylsøkjarar fekk helsestasjonen ein auke på kr for Av dette var kr nytta til auka helsesøsterressursar. Kr vart nytta til jordmortesta. I tillegg vart ressursar til tolktenesta auka. Ein auke til 100% helsesøsterstilling har ein kostnad på kr Ein auke på 10% stilling i jordmortenesta har ein kostnad på kr Auka ressursar til helsetenester for flyktningar, asylsøkjarar, innvandrar grupper eventuelt bruk av flyktningfondet. Kommunen mottek ulike tilskot frå staten for å dekke dei kommunale utgiftene som følgje av busetjing av flyktningar. Alle tilskot som gjeld flyktningtenesta vert avsett til eit eige disposisjonsfond. Midlane vert deretter fordelte ved at dei vert rekneskapsførde som bruk av fond på dei ulike områda. Avsetjing og bruk av fond er i samsvar med kommunestyret sitt budsjettvedtak. Oversynet nedanfor syner avsetjing og bruk av fondet for Inngåande balanse pr Tilskot som vert avsett til fondet 2014 (budsjett/estimat) Saldo fond etter avsetjing Budsjettert bruk av fond 2014: Barnevern Flyktningtenesta Introduksjonsordninga Fjøra Intro (del av introduksjonsordninga) NAV sosialhjelp Helse/sosial Sum bruk av fondet i Utgåande balanse Side 5 av 10

6 I samband med tertialrapport 2/14 ser vi at budsjetterte inntekter ser ut til å verte 1 mill. kroner lågare grunna uvisse rundt familiesameining og samansetjing av busette flyktningar. Tekniske tenester kommunalteknikk 1. For å sikre god legitimitet og deltaking i parkeringsordninga er det ønskjeleg å få meir brukartilpassa betalingsordningar. Prisen på parkering bør vere uavhengig av betalingsmåte, og innføring av nye betalingsordningar bør ikkje gå ut over parkeringsøkonomien. Vi vil utarbeide ei alternativ betalingsløysing for parkeringsordninga. Det vil verte mogleg å betale via telefon (oppringing), sms og applikasjon. Det vil verte lik betaling for brukaren uavhenging av betalingsmetode. Dette kan ev. kombinerast med auka utskifting av eldre automatar til nye automatar med kortlesar. Auka kostnader ved innkrevjing av parkeringsavgifter kan dekkjast gjennom ein auke i timeprisen/årskort. 2. Prosjekt gateskilt Det er sett ned ei arbeidsgruppa som skal kome med framlegg til gatenamn. Arbeidet er ikkje ferdig enno, og det er difor usikkert kor mange nye skilt som skal opp. Estimat pr. i dag er 75 parsellar og 2,5 skilt pr. parsell, og vi legg til grunn at 75% skal ha nye fundament og stenger. Overslag over samla kostnader er kr ,- for oppsetting av gateskilt. Tekniske tenester plan og næring 1. Kommunen bør delta i eit interkommunalt samarbeid i Sogn innan skogbruk finansiert over næringsfondet. Kommunen må sjølv kunne tilpasse omfanget av deltakinga. Rådmannsgruppa i Sogn har arbeid med å etablere ei felles skogstilling etter ein vertskommunemodell og eit tidsavgrensa prosjekt for auka skogavvirking. Felles stilling må finanseirast over generaløkonomien. Det er gjort framlegg om 18% stilling for kommunen(kr ) finansiert over generaløkonomien og ei tilsvarande tidsavgrensa satsing finansiert over konsesjonsavgiftsfondet. 2. Det er eit mål innan landbruk å sikre landskapsverdiane og halde oppe stoleiken på jordbruksareal i kommunen. Prosjektdeltaking i interkommunale prosjekt kan vere aktuelt dersom dette kan finansierast over næringsfondet. Jf. over. Politisk arbeide Det vert synt til Kostratala som viser at kommunen nyttar om lag ,- kroner meir pr. år til dette enn gjennomsnitt i Kostragruppe 8. Noko av dette er knytt til at kommunen har sekr. for Sogn regionråd. Også ved å ta omsyn til det har vi eit høgare forbruk enn gruppe 8. Kostnadene pr. kommunestyrerep. utgjer ca i året og for formannskapsmedl. ca pr. år. I tillegg kjem godtgjersle for tapt arbeidsforteneste på totalt ca Pc- godtgjesla årleg utgjer ,- til kommunestyrerep. Denne kan truleg redusertast ved overgang til dekking av eit lesebrett for kvar kommunestyreperiode. 10 på topp Som eit utgangpunkt for å drøfte 10 på topp punkt i neste økonomiplanperiode følgjer her eit oversyn over eksisterande 10 på topp med status pr. 2. tertial Vi skal ta i bruk eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltinga i heile kommunen og delta i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune» Side 6 av 10

7 Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, system for avviksmelding, risikoanalyse og internt tilsyn. Alle einingane har fått opplæring i å melde og handsame avvik elektronisk og gjennomføre risikovurderingar, og ordninga er teke i bruk. Det er utarbeidd årshjul for internkontroll, der årleg revisjon av prosedyrar, oppdatering av eininga sitt risikobilete, gjennomføring av risikovurderingar, brukargranskingar og internt tilsyn ligg inne som faste aktivitetar. Det er utarbeidd retningsliner for internt tilsyn. Utprøving og evaluering vil skje hausten Alle einingane vil i løpet av hausten ha gjennomført eit kurs i informasjonstryggleik og personvern. Kommunen er med i det nasjonale programmet «Saman om ein bere kommune» i regi av KRD. Programmet vil gå over 3 år ( ). Kommunen sitt tema er styrka rekruttering og tilflytting gjennom eit godt omdøme. Vi vil ha særleg fokus på ungdom, innvandrarar, rekruttering til helse- og omsorgssektoren samt partssamarbeid. Konkrete tiltak i 2014 er arbeidet med rekruttering og kompetansestyring/-utvikling, utvikling av lærlingordninga og partsamarbeid. Alle tilsette har registrert kompetansen sin. Dette vert nytta som grunnlag for analyse og utarbeiding av kompetanseplanar einingsvis og samla for kommunen. Det vert arbeidd målretta for å auke talet på lærlingar i kommunen. Her er pleieog omsorgssektoren prioritert. Vi har kartlagt korleis partssamarbeidet fungerer på dei ulike einingane, og føl opp dei einingane som har behov for det. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å regulere og prosjektere utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter i løpet av 2014 med sikte på ferdigstilling i Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS) i møtet 25. april Reguleringsplanen vart påklaga, og klagen vart teken til følgje av Fylkesmannen. Kommunestyret har vedteke nye reguleringsplan, som imøtekjem vedtaket Fylkesmannen gjorde i klagesaka. Også den nye reguleringsplanen vart påklaga. Fylkesmannen tok ikkje denne klagen til følgje, og stadfesta reguleringsplanen. Vi har no heime i endeleg reguleringsplan for å gjennomføre SHOS-utbygginga. Kommunestyret har vedteke Solmei som ide for vidare planlegging av utbygging av SHOS. Konsulent har presentert eit nytt framlegg til utbygging av SHOS som ivaretek god lokalisering for alle tenester som skal lokalisertast til SHOS. Forslaget inneber at også delar av 7A vert rive og nytt helsebygg vert ført opp i dette området. Denne løysinga inneber ei noko lengre byggjetid på SHOS-utbygginga, men gjev ei betre løysing på romprogrammet og legg betre til rette for framtidige utbyggingar. Ferdigstillinga vert ved denne løysinga i Alle aktuelle fagområde i kommunane har delteke i planlegginga og utforminga av utbygginga. Konsulent vil har klart forprosjektet i samsvar med framdriftsplanen Dei økonomiske konsekvensane av ny utbyggingsløysing vil då bli nærare klargjort. Tilrettelegging for utbygginga, med flytting av kablar i grunn, etablering av mellombels lokale m.v. vil bli gjennomførd no i haust. Vi skal byggje ut infrastruktur med veg, vatn og avlaup til nytt hytteområde i Hodlekve og vedta ny reguleringsplan for å auke overnattingskapasiteten i Hodlekve. Veganlegg og vatn- og avlaupsanlegget i vegbana er ferdig bygd ut. Utbygging av reinseanlegget og vassforsyningsanlegget er starta opp og skal etter planen vera ferdig i løpet av haust. Hyttebygginga i området er starta opp og Sogndal skisenter planlegg utbygging av ein tredje skiheis i løpet av hausten Kommunestyret har i revidert kommuneplan lagt ut eit utvida område i Hodlekve til idrettsanlegg. Utbyggjar i området Sognefjord Utvikling har fremma planprogram for nye Side 7 av 10

8 reguleringsplan. Formålet med dette planarbeidet er å vidareutvikle området i Hodlekve som eit reisemål, med ein heilskapleg plan for idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv. Det er vidare eit mål for selskapet å etablere sportell og servicebygg (varmestove, bygg til sal av heiskort, skiutleige etc), fleire hytteeiningar og telemiks (gondol) innanfor området. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta, ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa og byggje ut fjordstien og elvepark i 2014 og Det er blitt semje med eigar av Hagelinnesa og kommunen om avtale som sikrar allmenn tilgang til friluftsområda på Hagelinnesa i 40 år framover. Miljødirektoratet slutta seg ikkje til dei økonomiske vilkår i denne avtalen, og vi drøftar no løysingar som inneber at justeringar av avtalen slik at Miljødirektoratet kan støtte tiltaket. Fjordstien er bygd ut frå badelaguna ved Sjøkanten til elveosen og langs elva til Stedje bru, og området ved badelaguna er ferdig opparbeidd. Denne delen vert offisielt opna i juni. Arbeidet med opparbeiding av elveparken frå Quality Hotel Sogndal til elveosen er starta opp og skal ferdigstillast i løpet av oktober. Resten av strekninga, frå Rusebakken til Rones vil bli lagt ut i marknaden på ny i 2014, sidan det berre var ein entreprenør som melde seg for utbygging av denne strekninga i På austsida av elva og på strekninga frå hurtigbåtkaia til Rones er det gjennomførd skjønn i samband med grunnavståing og tilpassing til eigedomane. Skjønnet er avheimla, og formannskapet har på bakgrunn av råd frå kommunen sin advokat og Miljødirektoratet gjort vedtak om å be om overskjønn. Kommunen har arbeidsavtale med alle grunneigarane på strekninga Rusebakken Hofslund Fjordhotell, men manglar arbeidsavtale med to grunneigarar på resten av strekninga til Rones. Vi skal styrke samhandlinga mellom Sogndal vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball, kommunen og private verksemder på Fosshaugane Campus. Eigargruppa for Fosshaugane Campus har vedteke ny organisering av dette arbeidet for å styrke samhandlinga og innovasjonsevna til verksemdene på Fosshaugane Campus. Sogn Næring er sekretær for eigargruppa og leiar innovasjonsgruppa. Det er etablert fleire konkrete samarbeidsprosjekt mellom offentlege og private verksemder på Fosshaugane Campus. Sogndal Fotball AS i lag med private verksemder, vurderer moglegheitene for å auke tilgjengelege areal for private verksemder i området. Statsbygg vil i samarbeid med partane på Fosshaugane Campus gjennomføre ein campus-plan. Arbeidet med denne startar opp med eit seminar 30. september. Partane samarbeider om ei felles parkeringsordning i området. Ordninga innebar m.a at det vart bygd fullt parkeringsanlegg under Sogndal vidaregåande skule. Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samband med andre byggjesteg på Sogndal vidaregåande skule bedt om å få kjøpe tilbake (pris 5,8 mill. kr.) dei ekstra plassane som kommunen gjennom parkeringsordninga fekk bygd ut. Det er no drøftingar mellom partane om forlenging av parkeringsavtalen med 10 år og forsiktig auke i parkeringssatsane. Desse tiltaka, pluss å nytte midla frå tilbakesalet av p-kjeller under SVS, vil gjere det mogleg å finansiere utbygging av to parkeringsetasjar (totalt 180 plassar) under SISOF sitt nye planlagde studentheim. Dette vil sikre auke underjordisk parkering, noko som er i samsvar med kommuneplanen. Vi skal arbeide for utbygging av sykkelfelt langs riksveg 5/55 i samsvar med sykkelplan og i 2014 vurdere alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum for å betra Side 8 av 10

9 trafikkavviklinga. Statens vegvesen har i samråd med kommunen starta arbeidet med planlegging av sykkelfelt gjennom Sogndal sentrum, frå rundkøyringa ved Kulturhuset til ny rundkøyring ved Stedje bru. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring i oktober. Rådmann har lagd fram drøftingsnotat til formannskapet om alternative løysingar for rv. 5 gjennom Sogndal sentrum. Notatet presenterte ulike måtar å arbeide vidare med saka på. Formannskapet konkluderte med at det vert gjennomførd eit temamøte i kommunestyret om rv. 5 gjennom sentrum. Dette vil vere tema i kommunestyremøtet 30. oktober. Vi skal i 2014 vedta plan for barnehageutbygging i kommunen. Det er lagt inn to område til ny barnehage i sentrum (Rutlin og Nestangen) i arealdelen av kommuneplanen. Vi varsla oppstart av arbeidet med områdereguleringsplan for Rutlin i august. Det er kome ei rekkje innspel til oppstartvarselet. Reguleringsplanen vil etter planen bli lagd ut på høyring på nyåret. Rådmann har sett ned ei administrativ gruppe som skal lage framlegg til plan for barnehageutbygging. Rådmann vil leggje fram plan for barnehageutbygging for politisk handsaming hausten 2014 som del av økonomiplanarbeidet. Vi vil bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar og tilgang på utbyggingsareal, for å få nok tilgang på bustader i alle deler av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2014 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. Vi har i møte med utbyggjarar og grunneigarar orientert om at alle naudsynte verkemiddel, også oreigning, vil bli nytta for å sikre tilgang på utbyggingsareal for bustader i alle delar av kommunen, der det eit udekka behov for bustadareal. Det er for tida fleire prosjekt for utbygging av bustader i sentrum og på Kjørnes, og kommunen har vore i drøftingar med utbyggjar og grunneigar for utbygging av bustader på Kaupanger (Bråtane) og Norane (Nornesfeltet). Kommunen vart teke opp i Husbanken sitt bustadsosiale program frå Vi har tilsett programleiar og programmet er organisert opp med formannskapet som programeigar, ei styringsgruppe med rådmann og aktuelle tenesteleiarar og ei prosjektgruppe. Vi har invitert Luster kommune, Leikander kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter, kriminalomsorga, Fylkesmannen, rådet for personar med nedsett funksjonsevne og sosialtenesta ved SISOF og Sogndal vidare gåande skule til å delta i ei referansegruppe. Vi vil gjennomføre ein føranalyse hausten 2014/våren Vi skal i samarbeid med frivillige organisasjonar satse på nyskapande friluftsliv i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Vi har jamleg kontakt med lag og organisasjonar for vidare satsing på nyskapande friluftsliv. Vi er m.a. i dialog med fleire verksemder om utvikling og etablering av eit senter for aktivitetsturisme m.v. i kaihuset. Vi har i samarbeid med frivillige lag gjennomførd ei omfattande skilting av turstiar i kommunen og vil i 2014 syte for at det vert sett opp informasjonstavler over desse turstiane på sentrale stader i kommunen. I juni vert turstien gjennom Leikanger, Sogndal og Luster, S1, offisielt opna. Side 9 av 10

10 Vedlegg: 1. Utgreiing av plan for barnehageutbygging 2. Rapport om breibandstilbodet i Sogndal 3. Kostnad drift og investering IKT for skulane i Sogndal Side 10 av 10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014 Sogndal kommune Bli med på laget Tertialrapport 1-2014 Framlegg formannskapet 05.06.2014 Sogndal kommune 1-2014 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Status på prioriterte område... 3 3 Hovudtal økonom... 7 4 Økonomiske

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Saksframlegg Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Sogndal Vidaregåande Skule, byggetrinn 1 Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen. * Tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Husbanken Region vest

Husbanken Region vest Sogndal kommune Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-4 Arkiv L71 Dykkar ref. Dato 30.10.2012 Husbanken Region vest SØKNAD OM DELTAKING I BUSTADSOSIALT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer