1 of :04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 of 1 05.02.2013 15:04"

Transkript

1 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift 1 of :04

2 Utskriftsdato: :41:55 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Ubekreftet utskrift - skjerm utvidet Enhet: PEDER ØVSTEGÅRD AS Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for registr.: Organisasjonsnummer Navn PEDER ØVSTEGÅRD AS Forretningsadresse Vikegata ØRSTA ØRSTA Postadresse Organisasjonsform 6150 ØRSTA ØRSTA Aksjeselskap (AS) Du har søkt på: Knr.: 1520 Gnr.: 14 Bnr.: 227 Fnr.: Snr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Adresse: Påtegning til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Thore Heggen Saksnr: KON-SOSU Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG KONKURS, MELDING OM PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: kl.:12:00 Beløp: NOK Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 1 av 2

3 Saksøker: TEAM VERKSTED MØRE AS ORG.NR: Prosessfullmektig: LINDORFF AS ORG.NR: Saksøkt: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: kl.:12:00 Beløp: NOK Saksøker: COWI AS ORG.NR: Prosessfullmektig: KREDINOR SA ORG.NR: Saksøkt: ØVSTEGÅRD PEDER AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER Ingen servitutter registrert. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1520/14/18// RETTIGHET PÅ EIENDOM Ingen rettigheter registrert. EIENDOM Matrikkelenhetsopplysninger: Matrikkelenhetstype: BEST. GRUNNEIENDOM Matrikkelenhet etablert dato: Status matrikkelenhet EG: Bruksnavn: STRANDBU Næringsgruppe: Registrert i Matrikkelen: JA Matrikkelenhet tinglyst: Matrikkelenhet er tinglyst Areal: 271,9 Areal kilde: Areal hentet fra eiendomsbase Matrikkelenhet oppdatert dato: Mikrofilm: 1009 BYGNING Matrikkelenheten har ikke registrert bygning. ADRESSE Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 2 av 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa på plankartet. Utbygging av området skal skje i samsvar med plankartet og føresegnene. 1.2 Føresegnene kjem i tillegg til det som vert bestemt i plan- og bygningslova med forskrifter, samt vedtekter til plan- og bygningslova vedtekne av kommunestyret i Ørsta. 1.3 Etter at desse føresegnene er vedtekne, er det i planområdet ikkje tillate å inngå privatrettslege avtalar i strid med reguleringsføresegnene. 1.4 Området er regulert til følgjande formål: Byggeområde (pbl 25.1) - Forretning/kontor/bustad - Allmennyttig formål; kyrkje - Offentlege formål - Bensinstasjon - Hotell Offentlege trafikkområde (pbl 25.3) - Køyreveg - Gang- og sykkelveg, fortau - Sideareal veg (grøft, skjering, fylling) - Parkeringsplass - Kai Friområde (pbl. 25.4) - Park, turveg - Grøntanlegg - Friområde i vassdrag Fareområde (pbl 25.5) - Høgspenningsanlegg Spesialområde (pbl 25.6) - Bygningsvern bustader (Kyrkjegata) - Bygningsvern allmennyttig formål (Svendsengarden) - Kulturminnevern Kjempehaugen - Kulturminnevern Støa - Privat småbåtanlegg (land) - Privat småbåtanlegg (sjø) - Kommunalteknisk anlegg - Frisiktsone Fellesområde (pbl 25.7) - Felles avkøyrsle/tilkomst - Felles parkeringsplass

14 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 2 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre 1. FELLES FØRESEGNER 1.1 Byggjegrenser Der byggjegrenser ikkje er vist på planen, kan bygningen plasserast i formålsgrensa mellom veg og byggjeområde. Ved bygging på ledige areal langs Vikegata og Webjørn Svendsensgate skal bygningsfasade plasserast i byggjeflukt med eksisterande bygningar langs gata. 1.2 Utnyttingsgrad og gesimshøgde a) Utnyttingsgraden for kvar tomt skal ikkje vere større enn maksimal utnyttingsgrad for feltet som er ført på plankartet. b)frå områda Sp8 (Svendsengarden) og A1 (Frikyrkja) er utnyttinga definert ved eksisterande bygningar. Endra utnytting kan skje ved godkjenning av fylkeskonservatoren og etter samråd/høyring hjå andre aktuelle partar. Tillaten tomteutnytting vert oppgjeve som bebygd areal i prosent av tomtearealet, BYA. Bebygd areal er definert i NS Maks BYA er påført byggjeområda på plankartet. Definisjonen av gesimshøgde skal vere i samsvar med tekniske forskrifter Krav til uteopphaldsareal for husvære For alle husvære med meir enn to rom, skal det i rimeleg nær tilknyting til husværet vere uteopphaldsareal som er eigna til rekreasjon, leik og opphald, jf. Pbl 69. Sjå elles kommunedelplanen for bumiljø. Som uteopphaldsareal kan reknast dei delar av tomta som ikkje er bebygd eller avsett til køyring og parkering, og er eigna til formålet. Plassen bør ha solinnfall og kan vere felles eller privat. 1.4 Parkeringsplassar Kvar utbyggar skal på eigen grunn tilretteleggje eit tilstrekkeleg tal parkeringsplassar. Kravet til parkeringsplassar er fastsett i Ørsta kommune sine vedtekter til 69 i Plan- og bygningslova. Med eigen grunn meiner ein også dokumentert del av fellesareal. Kommunen kan gjere unntak for einskildtomter ved at krav til parkeringsdekning vert gjort gjeldande for fleire eigedomar sett under eitt i eit kvartal eller i eit felt. Det vil vere høve til frikjøp av biloppstillingsplassar der dette etter kommunen si vurdering er føremålstenleg. 1.5 Reklametiltak Utforming og oppsetting av reklameskilt skal vere i samsvar med dei til eikvar tid gjeldande kommunale vedtekter. Reklameskilt, transparenter, flaggstenger og andre reklameinnretningar må ikkje oppsettast før løyve frå kommunen ligg føre. Det skal leggast spesiell vekt på ei god estetisk utforming. Det vert vist til visuell profil godkjent av Ørsta kommune. 1.6 Byggjemelding/byggjesøknad Kommunen skal ved handsaming av byggjemeldingar/søknader sjå til at bygningane får ei god form, og at bygningar i same gruppe får ei harmonisk utforming. Kommunen kan kreve at det vert utarbeidd teikningar som viser tilpassing av nytt bygg i forhold til kringliggande bygningar. Utvendige fargar, inkludert takfarge og materialbruk, som klednings- og tekkingsmaterialar, skal godkjennast av Kommunen. I samband med byggjemelding/søknad skal det leggast fram teikningar for uteareal med køyreareal, gangareal, parkering, grøntanlegg, belysning, gatemøblering, leikeareal m.m. (jf. bygningen sin funksjon/innhald) for godkjenning. Materialbruk og valg av armaturtypar /

15 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 3 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre utemøblering skal vere i samsvar med Visuell profil. Det skal ikkje gjevast ferdigattest for bygningar før uteareal er ferdig opparbeidd i samsvar med godkjende planar. Bygningsutforming Utbygging av nye bygningar og endring av eksisterande bygningar i Ørsta sentrum er ei krevjande oppgåve. Området inneheld mange bygningar med høg arkitektonisk kvalitet frå ulike tidsepokar. Ørsta er såleis kontrastane sin by når det gjeld bygningar i positiv forstand - viss ein klarer å stramme opp kvartalstrukturen og forbetre byen sine rom. Difor skal ansvarleg foretak for bygningsutforming og for utarbeiding av utbyggplanar (jfr. pkt. 1.9) ha godkjenning som PRO i samsvar med til ei kvar tid gjeldande Forskrift om godkjenning for ansvarsrett. 1.7 Gjerde og hekkar Oppsetting av gjerde og hekkar mot offentlege køyrevegar og gangvegar skal meldast til kommunen. Kommunen kan kreve at gjerde og hekkar mot offentleg veg vert plassert i tilstrekkeleg avstand frå vegkant til at dei ikkje hindrar snørydding. 1.8 Landskap og vegetasjon. Bevaring av tre. I utbyggplanar og byggesøknader skal eksisterande tre eller tregrupper som er verdfulle pga. storleik/omfang, plassering eller art, vere innmålt og vist på kartet. Planforslaget skal vise kva for nokre tre som skal bevarast samt planlagt ny vegetasjon. Tre med høgde større enn 5m og stammediameter større enn 0,2m kan berre fellast etter løyve frå kommunen. Ein skal også i størst mogeleg grad forsøke å ta vare på annan verdfull vegetasjon. 1.9 Utbyggplan (Bebyggelsesplan Pbl 28-2) Før det vert gjort vesentlege endringar i forhold til noverande situasjon, er det krav om utbyggplan for fylgjande område: a) F/K/B1, F/K/B 17 og F/K/B 18 b) F/K1 Planen skal vise: - plassering av bygningar - høgde og takform på bygningar - disponering av ubebygd del av området med gangareal, trafikkareal, vareinntak, parkering, leikeplassar, gjerde og evt. beplanting. Utbyggplanen med tilhøyrande føresegner er underordna denne reguleringsplanen, men kan endrast innan ramma av Pbl Slik plan skal godkjennast av det fast utval for plansaker før ordinære byggesaker i planområdet vert handsama, jf Pbl Bevaring, tilstelling og vedlikehald av bygningar og landskap/terreng Bygningar, gjerde og andre konstruksjonar/anlegg skal haldast i slik stand at dei ikkje verkar skjemmande i seg sjølv eller i høve til omgjevnadane. Likeeins skal ubebygde areal, også ubebygd del av tomt, haldast ryddige og i ordentleg stand. (jfr. 89 og 104 i Plan- og bygningslova). Manglande oppfylgjing av pålegg etter denne føresegn kan straffast med bøter, jfr. Plan- og bygningslova 110, 111 og Avfall Området skal haldast ryddig. Bygningar skal ha eige rom for oppbevaring av <avfallscontainerar>. Utelagring er ikkje tillate. Kommunen kan om naudsynt pålegge eigaren å rydde. Vert ikkje slikt pålegg etterkome kan kommunen utføre opprydding for eigaren si rekning.

16 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 4 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre 1.12 Tiltak mot trafikkstøy Miljøverndepartementet sine retningsliner om vegtrafikkstøy i rundskriv T-8/79 og T-1/86 skal leggast til grunn ved nybygging. Det vert vidare vist til teknisk forskrift 8-5 vedkomande ytre miljø. Dette gjeld både bygg og anlegg. Utbyggjar skal i samsvar med ovannemnde leggje fram utrekningar av støynivået for dei aktuelle eigedomane Kulturminne Innanfor sjøområda som er omfatta av planen kan det ligge marine kulturminne. Ved gravearbeid i desse områda pliktar tiltakshavar å melde i frå til Bergen sjøfartsmuseum viss han oppdagar restar etter skipsvrak, keramikk eller andre kulturminne, jf kulturminnelova Flaumfare, høgd 1. etg. på bygg For bygningar som ligg i område som grensar til sjø eller som ligg slik til at det kan oppstå farer som følgje av høg sjø og eller pålandsvind skal golvnivået for 1. etg fastsetjast som del av utbyggplanen for dei områda der slik plan blir kravd etter desse føresegnene. For bygningar innan område som det etter denne planen ikkje blir kravd utbyggplan for skal nødvendig dokumentasjon ligge føre ved byggjemelding, jf Pbl 68. Fastsetjing av høgd på golvnivået kan vurderast saman med evt. tiltak på tilstøytande område, t.d. i form av brystningsvern dersom arealbruken for det tilstøytande område gjev høve til det Før det vert sett i gang arbeid innan området som denne reguleringsplanen omfattar, skal utbyggingstiltaket godkjennast av Arkeologisk institutt, Bergen Museum (jfr. kulturminnelova). Kravet fell vekk når frigjeving av arealet i høve kulturminnelova ligg føre. 2 BYGGEOMRÅDE 2.1 Allmennyttig formål Område A1 skal nyttast til kyrkje. 2.2 Forretning, kontor, bustad Felles føresegner for område F/K/B - områda I områda kan oppførast bygningar for forretning, kontor og bustader. Bygningane kan innehalde eitt eller fleire av formåla. Byggehøgder i meter Gesimshøgde Gesimshøgde Mønehøgde min. maks. maks. F/K/B F/K/B2-B F/K/B6-B Fasader mot offentleg veg eller plass skal utførast med vindauge. For fasader i 1. etg. bør det leggast til grunn at minimum 30% av veggarealet er vindauge. For fasader i 2. etg. bør minimum 15% av veggarealet vere vindauge. Vindauge skal som hovudregel ikkje dekkjast til med innvendig avskjerming i form reklameplakatar, lause veggar eller reolar. Vindauge kan likevel avskjermast dersom dei vert nytta til utstillingsvindu. Område innafor byggelina som ikkje vert bebygd, skal opparbeidast med fortau mot offentleg veg. Større ubebygde område innafor byggelina skal opparbeidast parkmessig og plantast til, jf pkt

17 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 5 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre Parkering, varetransport og vareinntak skal skje på eiga tomt eller på offentleg eller felles trafikkområde som er sett av til slik bruk Område F/K/B1 Dersom det vert oppført bygning med mindre grunnflate enn det planen tillet, skal bygning plasserast inntil formålsgrense mot Voldavegen og Holmegata. Før utbygging, skal det utarbeidast ein samla utbyggplan for heile området. Planen skal vise tilkomst til alle eigedomane. Planen skal godkjennast av det faste utval for plansaker før ordinære byggesaker i planområdet vert handsama F/K/B17 Innan området kan det i tillegg til viste bruksføremål på plankartet også etablerast/drivast bensinstasjon. Utbygging ut over noverande drift kan likevel først godkjennast som følgje av ein godkjend utbyggplan, jf pkt F/K/B18 Innan området kan det i tillegg til viste bruksføremål på plankartet også etablerast/drivast bensinstasjon og rutebilstasjon. Utbygging ut over noverande drift kan likevel først godkjennast som følgje av ein godkjend utbyggplan, jf pkt Forretning/kontor Felles føresegner for F/K-områda I områda kan oppførast bygningar for forretning og/eller kontor. Byggehøgder i meter Gesimshøgde Gesimshøgde Mønehøgde min. maks. maks. F/K1-F/K Fasader mot offentleg veg eller plass skal utførast med vindauge. For fasader i 1. etg. bør det leggast til grunn at minimum 30% av veggarealet er vindauge. For fasader i 2. etg. bør minimum 15% av veggarealet vere vindauge. Vindauge skal som hovudregel ikkje dekkjast til med innvendig avskjerming i form reklameplakatar, lause veggar eller reolar. Vindauge kan likevel avskjermast dersom dei vert nytta til utstillingsvindu. Område innafor byggelina som ikkje vert bebygd, skal opparbeidast med fortau mot offentleg veg. Større ubebygde område innafor byggelina skal opparbeidast parkmessig og plantast til, jf pkt Parkering, varetransport og vareinntak skal skje på eiga tomt eller på felles eller offentleg trafikkområde som er sett av til slik bruk Område F/K1 På området kan det oppførast bygning for forretning/kjøpesenter og kontor. Tillatt bruksareal til kjøpesenter innan område F/K1 er avgrensa til 8.500m 2 bruksareal rekna for dei bruksføremål som <Rikspolitiske bestemmelsar etter 17-1 andre ledd i Plan- og bygningslova om midlertidig etableringstopp for kjøpesentra utanfor sentrale deler av byar og tettstader> fastset. Dette skal gjelde inntil ovannemnde bestemmelse blir oppheva. Utviding av

18 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 6 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre omtala kjøpesenter kan likevel takast opp som eiga sak i høve dei retningslinjene som gjeld for handhevinga av denne rikspolitiske bestemmelsen. Dersom det vert oppført bygning med mindre grunnflate enn det planen tillet, skal bygning plasserast inntil formålsgrensa mot offentleg veg. Ei utbygging innan området krev eit moderne bygg som med formspråk og arkitekturkvalitetar gjev bygninga (-ane) i seg sjølv og omgjevnadene ein ny kvalitet Område F/K2 På området kan det oppførast bygning for forretning og/eller kontor Område F/K3, K4 På området kan det oppførast bygning for forretning og/eller kontor Område F/K5, K6 På området kan det oppførast bygning for forretning og/eller kontor. Ved utbygging skal bygning plasserast inntil formålsgrense mot offentleg veg. 2.5 Allmennyttig formål Område A1 - Frikyrkja Området skal nyttast til kyrkje. 2.6 Område H1 Hotell Utbygging av dette arealet krev eit dristig og moderne bygg, med formspråk og arkitekturkvalitetar som gjenspeglar Ørsta sin identitet som den kvite by ved fjorden. Bygningen skal gje Ørsta sentrum og sjøfronten ein ny dimensjon og eit nytt og dynamisk andlet mot hamnebassenget. 2.7 Bensinstasjon Området skal nyttast til bensinstasjon. Gesimshøgde maks. 6m. Mønehøgde maks. 7m. For tiltak på området vert det vist til rettleiing utarbeidd av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. 3 OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE 3.1 Køyrevegar Areala er avsett til offentlege køyrevegar. 3.1 Gang- og sykkelveg, fortau Areala er avsett til offentleg gangareal. 3.2 Sideareal veg (grøft, skjering, fylling) Dette formålet omfattar areal som naturleg høyrer til vegen, som grøft, skjering, fylling. Slike areal skal opparbeidast og ferdigstillast samtidig med veganlegget. 3.3 Parkeringsplass Områda skal nyttast til offentleg tilgjengeleg parkeringsplass. 3.4 Vikegata Vikegata er regulert til gågate. Det skal utarbeidast detaljplan/utbyggplan for Vikegata frå Anders Aarseter gate til Ivar Aasen gata. Planen skal vise korleis området skal opparbeidast

19 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 7 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre innanfor regulert trafikkområde. Planen skal også omfatte dei to kryssande gatene Sjøbrauta og Torggata. Opparbeidingsstandarden skal vere høg. 3.5 E39 Vegen er regulert som MPG-gate frå rundkøyringa i Parkvegen til området sør for tidlegare Ørsta bruk. Det skal utarbeidast detaljplan/utbyggplan for vegen. Det skal leggast stor vekt på tryggleiken for kryssande gangtrafikk med breie opphøgde gangfelt i nivå med tilgrensande gangareal. Gangfelta skal ha avvikande belegg, brustein eller liknande. Midtrabatt skal tilplantast med høgstamma tre. Over Støa skal vertikalkurvaturen på brubana løftast i ein boge på ca. 0,5m over vegplanum på begge sider. Dette av omsyn til seglingshøgde og til fartsdemping av vegtrafikken. 3.6 Kai På område K1 skal det etablerast offentleg tilgjengeleg kai innanfor regulert kaifront. Det er eit siktemål at kaien skal dimensjonerast for cruiseskip. I samband med utbygginga skal dette vurderast nærmare. På område K2 skal det etablerast starndpromenade og småbåtkai. Denne skal byggast i 2 høgdenivå for å lette tilkomsten med små båtar. Kaifronten skal etablerast med eit tiltalande uttrykk og tilretteleggast for ålmenta til rekreasjon og opphald. Kaien skal planleggjast og vurderast i samanheng med planlegginga/utbygginga av bakanforliggande areal. Det er ei målsetting å byggje ut kaien samtidig med utbygging i bakanforliggjande areal. 3.7 Trafikkområde i sjø Område T1 er regulert til båtferdsle og andre aktivitetar som naturleg skjer i tilknyting til hamna. Faste fyllingar og konstruksjonar er ikkje tillate, men planutvalet kan godkjenne plassering av flytebrygger og liknande anlegg der dette ikkje hindrar trafikken til og frå kaiene. 3.8 Rutebilstasjon Området skal nyttast til trafikkterminal for kollektivtrafikken. Langtidsparkering av bussar skal skje på anna areal. På området kan byggast servicebygning med venterom for passasjerar, kiosk, kvilerom for sjåførar og andre funksjonar som naturleg høyrer inn under drifta av terminalområdet. Gesimshøgde maks. 7m. Mønehøgde maks. 9m. 4 FRIOMRÅDE 4.1 Park, turveg Friområda er avsett til parkmessig opparbeiding. For område FR6 skal det utarbeidast landskapsplan. Planen skal godkjennast av planutvalet før arbeid vert sett i verk. 4.2 Grøntanlegg Områda er avsett til parkmessig opparbeiding og skal ferdigstillast samtidig med tilgrensande bygge- og/eller trafikkareal. 4.3 Friområde i sjø og vassdrag Det må ikkje iverksetjast tiltak i området som reduserer elva sin kvalitet som rekreasjons- og friluftsområde. 5 SPESIALOMRÅDE

20 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 8 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre 5.1 Bygningsvern. Felles føresegner I desse områda skal ein oppretthalde eller forsterke særpreget områda har i forhold til bygningsmiljø og kvalitetar på den ubebygde del av tomten Det er ikkje tillate å rive eksisterande bygningar innanfor spesialområda, jf plankartet. Bygningane er regulert med noverande gesimshøgder, form og etasjetal Innanfor området kan eksisterande bygningar istandsettast under føresetnad av at målestokk, takform, fasader, vindaugsinndeling, dør- og vindaugsutforming vert oppretthalden eller mest mogleg tilbakeført. Ved utskifting av dører, vindauge, listverk, fasadekledning og takkledning skal bygningane tilbakeførast til sin opprinnelege utsjånad. Fasadeendringar som bygningen har gjennomgått over tid kan gje grunnlag for unntak frå tilbakeføring. Dette må kunne dokumenterast. Gjenbruk av gamle bygningsdelar og detaljar vert tilrådd der dette er mogleg. Vindauge og dører skal vere av tre viss ikkje anna materiale kan dokumenterast som opprinneleg. Sprossedelte vindauge skal ha gjennomgåande sprosser med kittfals og enkelt glas i ytre ramme, vere sidehengsla med tidsrette hengsler og vere utoverslåande. Utvendig kledning og listverk skal vere høvla og ha same profil/breidde som eksisterande kledning viss ikkje anna kan dokumenterast som opprinneleg. Taktekkingsmateriale skal vere av tegl eller skifer, viss ikkje anna taktekking kan dokumenterast som opprinneleg. Avslutning mot gavl og gesimsløysing med takrenne skal vere lik den opprinnelege. Takrenner og nedløpsrøyr skal der ikkje anna opprinneleg materiale kan dokumenterast vere av sink, kopar eller aluminium. Utforming av kne og andre detaljar etter eldre førebilete. Skorsteinar over tak skal utformast etter opprinnelege former. Kledning av skorstein med metall utover tradisjonelle overgangsbeslag er ikkje tillate Planar om endra bruk av einskilde bygg, tilbygg, påbygg, ombygging eller utvendige reparasjonar og oppussing skal leggast fram for- og godkjennast av Kulturseksjonen i fylkeskommunen før kommunen handsamar planane Fargar: Kommunen skal godkjenne farge på bygningane. På hovedfasade skal utvendig dør m/listverk i samsvar med tradisjonen gjevast ein annan stilriktig farge enn fasaden elles for å markere inngangspartiet som eit hovedpoeng i fasaden Ved all utskifting av utvendige bygningsdelar skal byggherren ta kontakt med kommunen før arbeidet vert sett i gang Belysning, skilt, reklame: Lysarmaturar for gatebelysning og ytre belysning for øvrig skal ha ei utforming og storleik som har ei dokumentert tilpassing til området sin karakter og særpreg, jf Visuell profil. Skilt og reklame som vert sett opp skal ha direkte tilknyting til næringsverksemd i området, og tilpassast området sin arkitektur og fargesetting Ved totalskade etter brann eller annan totalskade, gjeld same krav til tilpassing som nemnt ovanfor for bygningar som kommunen meiner er viktige for heilskapen i området.

21 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 9 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre Brannsikring: For brannsikring kan tillatast røyropplegg på fasader. Desse kan berre monterast etter eigen plan godkjend av kommunen. I samband med utbetringsarbeid på bygningane skal brannverntiltak utførast der det er mogleg utan å forringe den antikvariske kvaliteten av bygningen. 5.2 Bygningsvern: Bustadområde SP5, SP6 Kyrkjegata Områda skal nyttast til bustadformål. Bygningane er regulert med noverande form. På område SP6 kan oppførast garasje/uthus som i form harmonerer med omkringliggande bygningar. 5.3 Bygningsvern: SP8 Svendsengarden Området skal nyttast til allmennyttige formål, kulturaktivitetar, utstillingar og/eller liknande. Eksisterande bygningar er regulert med noverande form og detaljering. Hageanlegget skal istandsetjast og vere tilgjengeleg for ålmenta. Mot Vikegata kan hagen integrerast som eit grønt rom i gågata. 5.4 Kulturminnevern: SP7 Kjempehaugen Gravhaugen i kulturminnevernområdet er freda i medhald av Lov om kulturminne 4. Det er forbod mot inngrep i gravhaugen (Jfr. Lov om kulturminne 3). Området rundt skal opparbeidast parkmessig. Gravhaugen kan tilretteleggjast med skilting etc. for publikum. Slik opparbeiding og tilretteleggjing må berre gjennomførast etter planar som er lagde fram for Kulturseksjonen i Fylkeskommunen for godkjenning. 5.5 Kulturminnevern: SP9 Støa Planen skal sikre den gamle landgangsvoren frå 1866 med omkringliggande miljø. Landgangsvoren, som har ei lengde på 32m, er dokumentert i SEFRAK registeret. Det vel 100 år gamle naustet tilhøyrande gnr/bnr 14/4 på område SP9a skal takast vare på. E39 er lagt som bru over området (Sp9c). Brua skal ha eit spenn minst tilsvarande breidda på sjøarealet SP9b. Brua skal over ei breidde på 3m på kvar side av landgangsvoren ha ei seglingshøgde på 2,0m over middelvatn (NGO-0). Området skal opparbeidast parkmessig. Området kan tilretteleggjast med skilting etc. for publikum. Slik opparbeiding og tilretteleggjing må berre gjennomførast etter planar som er lagde fram for Kulturseksjonen i Fylkeskommunen for godkjenning. 5.6 Privat småbåtanlegg (land). Område SP2 og Sp3. Området skal nyttast til køyrevegar, gangvegar og parkeringsplass for småbåthamna. På SP3 kan det oppførast servicebygning/klubbhus for småbåtlaget sine aktivitetar. Utnyttingsgrad, gesimshøgde, takvinkel og utvendig detaljering og farge skal godkjennast av kommunen. 5.7 Privat småbåtanlegg (sjø). Område SP1. Området skal nyttast til trafikkområde i sjø. Utlegging av flytebrygger og andre permanente installasjonar skal skje i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglar for drift av hamna. 5.8 Kommunalteknisk anlegg. Område SP4. Området skal nyttast til bygningar og anlegg for kommunalt kloakkreinseanlegg. Området skal opparbeidast og beplantast parkmessig. 5.9 Frisiktsone. I området mellom frisiktline og køyreveg (frisiktsona) skal det vere fri sikt i ei høgd på 0,5 meter over nivået til dei tilstøytande vegane.

22 ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 10 av 10 ØRSTA SENTRUM Planidentifikasjon: Kart-nr i kartarkivskap nr 1 Stadfestingsdato Stadfesta av: RTK Ørsta kommunestyre Kommunen kan krevje sikthindrande vegetasjon og gjenstandar fjerna. Høgstamma tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasserast i frisiktsona. 6 FELLESOMRÅDE 6.1 Felles parkeringsplass FP1 er avsett til felles parkeringsplass for områda A1 og F/K/B5 FP2 er avsett til felles parkeringsplass for områda F/K/B11 og F/K/B12 FP3 er avsett til felles parkeringsplass for område F/K/B13 FP4 er avsett til felles parkeringsplass for områda F/K/1 og H1. Plassen skal opparbeidast med rabattar og beplantast med høgstamma tre mellom parkeringsradene. ****** Eigengodkjend i Ørsta kommunestyre sak 0059/00, møtedato

23 ØRSTA KOMMUNE TEKNISK SEKTOR PARKERINGSVEDTEKT -krav til talet på biloppstillingsplassar i byggesaker. Tilrådd i FUM : Endra tilråding i FUM : : Vedteke av formannskapet : Vedteke av kommunestyret : Ørsta kommunestyre sak : 10/2005 Forslag til revidering : VEDTEKT TIL 69 NR. 3 OG 4 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA AV 14 JUNI 1985 FOR ØRSTA KOMMUNE. GENERELT 1. I bygge- og reguleringsplanar skal det visast plass for dei anlegg som er nemnde i 69 nr.1. I den grad behovet for slike anlegg er dekka, må dette dokumenterast. Anlegga må visast med køyrevegar, gangvegar og friareal. BILOPPSTILLINGSPLASSAR 2. Ved nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, ombygging, bruksendring, og ved endra bruk av eksisterande bygningar, krevst det oppstillingsplass for bil (garasje eller parkeringsplass), berekna i høve til bueningar eller brutto golvareal (NS 3940), på eiga tomt eller på fellesareal som er regulert til dette føremålet. Historiske parkeringsplassar som ikkje er frikjøpte tidlegare, skal det ikkje gjevast frådrag for i det tal parkeringsplassar byggjesøknaden vil utløyse.tidlegare frikjøpte parkeringsplassar skal ikkje betalast for på ny. Areal som er avsett til køyretrafikk (til dømes framom garasjeport) kan ikkje reknast med. Det er det fakiske talet på oppstillingsplassar som gjeld ( historiske plassar o.l kan ikkje trekkast ifrå). Syner til plan- og bygningslova bustadbygg: a. Bustadbygg skal ha oppstillingsplass for 2 bilar pr. bueining, med unntak for bueiningar som har 2 rom (rom for varig opphald) eller færre, desse skal ha 1 oppstillingsplass. Krav om parkeringsplassar i Ørsta sentrum (mellom dei 3 store bruene og mot nord til og med i høgde med bedehuset) vert sett til 0,5 plass for husvære t.o.m. 2 rom og 1 plass for bueinigar større enn 2 rom. - forretningsbygg, kontor, og liknande: b. Forretningsbygg, kontor, o.l. skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 50 m 2 bruttoareal. I tillegg kjem naudsynt lasteareal for vare- og lastebilar etter kommunen sitt skjøn. - industri-, verkstad- og lagerbygg: c. Industri-, verkstad- og lagerbygg skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m 2 bruttoareal. Bilverkstad og servicestasjon skal ha oppstillingsplass for 3 bilar pr. 100m 2 bruttoareal. I tillegg kjem naudsynt lasteareal for vare- og lastebilar etter Ørsta kommune sitt skjøn. - hotell: d. Hotell skal ha oppstillingsplass for 2/3 bil pr. overnattingsrom. - restaurantar, kafear, og liknande: e. Restaurantar, kafear o.l. skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 8 sitjeplassar. - skular: f. Skular skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. lærar. I tillegg skal vidaregåande skular, høgskular o.l. ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 5 elevar. For vidaregåande skular kan kommunen i særlege tilfelle fastsetje eit høgre tal elevar pr. bilplass. - alders- og sjukeheimar og liknande:

24 2 g. Sjukehus, sjukeheim/aldersheim og sjukehotell skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. sengeplass. - forsamlingslokale: h. Forsamlingslokale, m.a. kyrkjer, bedehus, ungdomshus, teater og kino skal ha biloppstillingsplassar etter kommunen sitt skjøn. Talet på biloppstillingsplassar skal fastsetjast til minst 1 biloppstillingsplass pr. 30 sitje-plassar, og høgst 1 biloppstillingsplass pr. 10 sitjeplassar. - andre bygningar og anlegg: i. Andre bygningar og anlegg skal ha oppstillingsplassar for bilar etter kommunen sitt skjøn. OMBYGGING 3. Hovudombygging eller delvis ombygging krev ikkje fleire biloppstillingsplassar etter punkt 2, dersom bygningen etter ombyggingsarbeidet samla sett framleis skal nyttast til same føremål som tidlegare. EV. FRIKJØP 4. Kommunen kan samtykke i at det i staden for bilopp-stillingsplassar på eigen grunn eller på fellesareal blir innbetalt ein sum pr. manglande plass til kommunen for bygging av offentlege parkeringsanlegg. Ørsta kommunestyre vedtek kva satsar som skal gjelde. Den vedtekne summen skal vere betalt inn før byggjearbeidet tek til, igansettingsløyve kan ikkje gjevast før summen er betalt inn til kommunen. Avgrensing av Ørsta sentrum, jf. parkeringsvedtekt 2a VEDTEKT TIL I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

EID KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER for Reguleringsplan Lunden Nordfjordeid

EID KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER for Reguleringsplan Lunden Nordfjordeid EID KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER for Reguleringsplan Lunden Nordfjordeid Vedteken 06.11.97 Stadfesta av Fylkesmannen 08.07.98 Endring i føresegnene 24.06.2004 (K-sak nr. 56/04) Tilføying i føresegnene

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa på plankartet. Utbygging

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til A. Byggeområde for B. Landbruksområde Frittliggande småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Nærings- og utviklingsstaben 6100 VOLDA

VOLDA KOMMUNE Nærings- og utviklingsstaben 6100 VOLDA VOLDA KOMMUNE Nærings- og utviklingsstaben 6100 VOLDA (Annonse Møre den 6.04.05) Kunngjering av eigengodkjent reguleringsplan: Kommunestyret har i møte den 3.03.2005 i samsvar med reglane i plan og bygningslova

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Reguleringsføresegner. Endringar Dato: Sign.: Justert 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.01, 6.11. - Reidar 19.12.2003

Reguleringsføresegner. Endringar Dato: Sign.: Justert 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.01, 6.11. - Reidar 19.12.2003 Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE ØYRANE - søre del Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Sak 042/05-29.09.2005 Avskrift Planid: 20030004 Arkiv nr.: L12.0304 Dato

Detaljer

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR NORDØYRANE NORD FOR FARGARELVA. Revidert: 24.06.03.. Rådmann/Ordførar PLANOMTALE Reguleringsendringa gjeld i hovudsak omregulering frå campingplass til bustadformål.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TILKNYTTA DETALJREGULERINGSPLAN FOR DIGERNESET NÆRINGSPARK SKODJE KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER TILKNYTTA DETALJREGULERINGSPLAN FOR DIGERNESET NÆRINGSPARK SKODJE KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER TILKNYTTA DETALJREGULERINGSPLAN FOR DIGERNESET NÆRINGSPARK SKODJE KOMMUNE FØRESEGNENE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN ER I STOR GRAD BASERT PÅ, OG ER BYGD OPP IFT., DEI FØRESEGNENE SOM

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Reguleringsføresegner HAUGAMOEN - ENDRING -BUSTADFORTETTING

Reguleringsføresegner HAUGAMOEN - ENDRING -BUSTADFORTETTING Reguleringsføresegner 00004 HAUGAMOEN - ENDRING -BUSTADFORTETTING Arkivsak: 00/00107 Arkivkode: PLAN Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HAUGAMOEN - ENDRING Framlegg av reguleringsendring for Haugamoen. Utarbeidd

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN FØRESEGNER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til: A. Byggeområde for B. Offentlege trafikkområde C. Friområde

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. Der regulerte området er på planen vist med planområdegrense. Områdene er delt opp i: 1. Byggeområde - serviceanlegg

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER Fjell kommune - Brudnane på Ågotnes, gnr. 27 bnr. 12, 39, 192 og 193

REGULERINGSFØRESEGNER Fjell kommune - Brudnane på Ågotnes, gnr. 27 bnr. 12, 39, 192 og 193 REGULERINGSFØRESEGNER Fjell kommune - Brudnane på Ågotnes, gnr. 27 bnr. 12, 39, 192 og 193 1 Intensjon Intensjonen med reguleringsplanen og tilhøyrande føresegner er: - Etablere bustader. - Etablere fellesarealer

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R

G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R Planident: 2012014 Datert: 13.05.13 Sist revidert: 30.04.2014 Vedteke i kommunestyret: 29.04.2014 G O L K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G S P L A N

Detaljer

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: )

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: ) Lindås kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: 1263-21031975) Datert: 08.02.2016 1 GENERELT 1.1. Det regulerte området

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDREMARKA NORD - PLAN NR. 223

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDREMARKA NORD - PLAN NR. 223 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDREMARKA NORD - PLAN NR. 223 GENERELT 1. Skilt og reklame m.v. Utforming og plassering av skilt og reklameinnretningar skal godkjennast av kommunen og må ikkje vere

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2 Planident : 10007 Datert : 26.04.11 Vedteke i kommunestyret : 14.11.11 Endra ved mre D 14/2012 : 24.09.12 Endra ved mre D 8/2014 : 14.08.14 F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TILREGULERINGSPLAN FOR GRANDOMRÅDET, BRYNE. (PLAN 175, 175A).

REGULERINGSFØRESEGNER TILREGULERINGSPLAN FOR GRANDOMRÅDET, BRYNE. (PLAN 175, 175A). REGULERINGSFØRESEGNER TILREGULERINGSPLAN FOR GRANDOMRÅDET, BRYNE. (PLAN 175, 175A). 1. BYGGEOMRÅDE 1.1. S1 Blanda formål Underetasje i plan med Arne Garborgs veg: Forretning, kontor, parkering. 1.etasje

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD

REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD Side 1 av 5 Arkivsaknr: 08/360-2 572-007-01 Reg-føresegner Arkiv: K2-L12 Sakstittel: 073/08 Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert:

Detaljer

Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE

Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE Detaljplan for Sentrumsføremål, bustadar, barnehage, grøntstruktur og veg/samferdsle Plan ID: 1417 2015004 HØYRINGSUTKAST Dato: 30.5.2016 Arkitektfirma

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Detaljregulering for Vikaneset i Skjold. Vindafjord kommune Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr/bnr 169/5, 169/39, 169/41, 169/42,

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R K O R S M Y R A

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R K O R S M Y R A Planident : 09024 Datert : 27.05.11 Sist revidert : 04.06.13 Vedteke i kommunestyret : F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R O M R Å D E R E G U L E R I N G F O R K O R S M

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SERIGSTADEIGEDOMEN AVGRENSA AV VARDHEIVEGEN, JERNBANEN, ARNE GARBORGS VEG OG TORGGATA PLAN 261 1 FORMÅL

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SERIGSTADEIGEDOMEN AVGRENSA AV VARDHEIVEGEN, JERNBANEN, ARNE GARBORGS VEG OG TORGGATA PLAN 261 1 FORMÅL Dato: Arkiv: Vår ref (ArkivsakID.): JournalpostID.: «Sdo_DokDato» «Sas_ArkivID» «Sdo_ArkivSakI D»- «Sdo_DokNr» «Sdo_DokID» FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SERIGSTADEIGEDOMEN AVGRENSA AV VARDHEIVEGEN,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Godkjende av Kvinnherad kommunestyre.. Rev 18.07.2010 Innhald 1. Fellesføresegner 2. Byggeområde a. Allmennyttige føremål b. Herberge og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert 05.12.2008 Revidert 04.02.2009 og 26.01.2010 Sist revidert 07.04.2010 1 GENERELT 1.1 Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE Planen erstattar tidlegare godkjent disposisjonsplan og reguleringsplan med føresegner for Nybu hyttegrend og Nybusenter

Detaljer

Meland kommune. Reguleringsplan for Frekhaug Senter Nord Del av gnr 24 Langeland. Reguleringsføresegner

Meland kommune. Reguleringsplan for Frekhaug Senter Nord Del av gnr 24 Langeland. Reguleringsføresegner PLANID: 19990317 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Frekhaug Senter Nord Del av gnr 24 Langeland Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 17.03.1999, sak 17/99 Endring godkjend: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Planidentifikasjon: 1516-2010-008 Sak/arkivnr: 2010/432 Planforslagsdato: 06.07.2011 2 1 Generelt 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å avklare kryssutbetring, plassering og utforming

Detaljer

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Føresegnene gjeld for det området som er merka av på plankart av 20.02.07 med plangrense. Føresegnene er vedtekne i k-sak

Detaljer

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune 7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune I medhold av Plan- og bygningslova (PBL) av juni 1985, nr. 77, med revisjonar, 22 28-2, er det utarbeidd utbyggingsplan for Haukåsen

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor

Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor Nissedal kommune - Kviteseid kommune Interkommunalt plankontor Einar Sundet 3853 VRÅDAL Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 04/01486-5 Sveinung Seljås, 35 04 84 30 KVITESEID-12/9 21.06.2005

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR RORBUER OG NAUST PÅ GNR. 84/ BNR. 10 PÅ HELLAND

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR RORBUER OG NAUST PÅ GNR. 84/ BNR. 10 PÅ HELLAND FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR RORBUER OG NAUST PÅ GNR. 84/ BNR. 10 PÅ HELLAND 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til følgjande formål: Bebyggelse og anlegg. Naust Industri/Lager

Detaljer