ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 . Styresaknr. 27/06 REF: 2006/ ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert palliativ kreftbehandling. Saksbehandlers kommentar: Med bakgrunn i problemer med medisinskfaglig tilsyn til pasienter i de palliative sengene ved kirurgisk avdeling samt etablering av at strålebehandling fra 2007 er det gjennomført en vurdering av palliativ kreftbehandling i Nordlandssykehuset. Rapport fra arbeidet følger vedlagt. I rapporten foreslås blant annet: Etablert palliativt team Samorganisering av palliativt team med onkologisk team og stråleenhet Etablering av egne palliative senger Etablering av palliativt team foreslås i rapporten prioritert. Etablering av stråleenheten er i god rute. Gjennom etablering av ny sengepost på medisinsk avdeling legges også til rette for senger til strålepasientene. Dette vil ikke være egne palliative senger slik som foreslås i rapporten. Pasienter med behov for palliativt tilbud vil, som hittil, fortsatt være spredt på de ulike avdelingene. Det betyr at pasientene vil være innlagt på samme avdeling som i dag, det vil i hovedsak si kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og gynekologisk avdeling. Det etableres ikke vakttjeneste for tilbudet men legen i teamet forutsettes å være tilgjengelig for konsultasjon om konkrete problemstillinger ut over normalarbeidstiden. Med bakgrunn i den utvidelse av tilbudet til kreftpasientene som dette medfører vil organiseringen av tilbudet innenfor kreftbehandling i Nordlandssykehuset bli vurdert. Dette er også i samsvar med gruppens anbefaling. I tråd med gruppens prioritering foreslås etablert palliativt team for å styrke tilbudet til pasientgruppen. Teamet vil ved etableringen inngå som en enhet i medisinsk avdeling direkte underlagt avdelingssjefen. Teamet etableres med 4,5 årsverk fordelt på følgende stillinger: 1,0 lege 1,0 psykolog 1,0 fysioterapeut 1,0 kreftsykepleier 0,5 anestesisykepleier Dette gir en samlet helårskostnad på om lag 2,5 mill kr. Ved etablering av det flerfaglige palliative teamet vil det kunne kreves en tilleggstakst for den palliative behandlingen. Pasientgruppen som utgjør om lag 400 pasienter pr år i Bodø. Gjennom det forbedrede tilbudet som gis til disse pasientene vil DRG-inntektene øke med om lag 3 mill kr. Det betyr at teamet i sin helhet vil Styresak 27/06 1 september 1

2 finansieres med økte DRG-inntekter. Ved økt antall pasienter innenfor denne gruppen nasjonalt vil takstene kunne reduseres. Tilbudet skal også være tilgjengelig for pasientene innlagt ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen, i hovedsak som telefonkonsultasjon og telemedisin. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Det opprettes palliativt team ved Nordlandssykehuset med 4,5 årsverk. Helårskostnadene på 2,5 mill kr knyttet til driften av teamet forutsettes finansiert gjennom økte DRG-inntekter. Avstemming: Vedtak: Styresak 27/06 1 september 2

3 Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert palliativ kreftbehandling. Fagdirektøren nedsatte i november 2005 en arbeidsgruppe for å vurdere den palliative kreftbehandling ved Nordlandssykehuset HF. Bakgrunnen var problemer med medisinskfaglig tilsyn til pasienter i de 2 palliative sengene i kirurgisk avdeling, samt at sykehusets onkolog fratrer i april Gruppen har, etter noe komplettering, hatt slik sammensetning: Fagdirektør Otto Mathisen Fagavdelingen (leder) Rådgiver Svein E. Utne (sekretær) Avdelingssjef Ingunn Lie Mosti Kirurgisk avdeling Seksjonsoverlege Torunn Nestvold Kreftsykepleier Siv-Heidi Simonsen Avdelingssjef Sverre Humstad Medisinsk avdeling Avdelingsoverlege Magnhild Gangsøy Kristiansen Seksjonsoverlege Marit S. Jordhøy Kreftsykepleier Mona Stemland Seksjonsoverlege Jørgen Hansen Akuttmedisinsk avdeling Prosjektleder Betty Sabbasen (Stråleterapi-prosjektet) Anestesisykepleier Gro Bikseth (Rådgivningsgruppa for behandling og pleie i livets sluttfase) A. Dagens omfang og behov for palliativ kreftbehandling og fremtidig behov: Kirurgisk avdeling har hatt to palliative senger som har vært tilsett fra EKLB (Enhet for kreft og lindrende behandling). Denne virksomheten er foreløpig nedlagt grunnet ressurs problemer (personell) både på EKLB og på A6 Behovet i dag anslåes til 6 senger. Når stråleterapien starter opp fra januar 2007 blir det behov for ytterligere 12 senger for pasienter som trenger innleggelse i forbindelse med strålebehandlingen. 6 av disse sengene tenkes forbeholdt pasienter under stråleterapi som har særlige medisinsk onkologiske eller palliative behov. De 6 øvrige sengene tenkes primært til pasienter med pleiebehov som gjør at strålebehandlingen ikke kan gis poliklinisk. Eldrebølgen og økt forekomst av kreftsykdommer vil forsterke behovet for så vel kurativ som palliativ kreftbehandling fremover.. B. Dagens organisering av det palliative kreftbehandlingstilbudet i sykehuset I dag består sykehusets palliative kreftbehandling i virksomheten til Enheten for kreft og lindrende behandling (EKLB). Enheten er bemannet med onkolog, assistentlege og tre onkologiske spesialsykepleiere. Det er etablert et systematisk samarbeid med Smerteklinikken med faste ukentlige tverrfaglige møter. I tillegg deltar alle profesjonene ved Smerteklinikken i EKLB s pasientrelaterte arbeid etter behov. Smerteklinikkens virksomhet har imidlertid sin hovedtyngde overfor kronisk, ikke malign smerte. Styresak 27/06 1 september 3

4 Kreftpasienter som trenger innleggelse blir ivaretatt av de avdelingene med ansvar for aktuell diagnosegruppe. EKLB konsulteres etter behov. C. Forslag: 1. Utgangspunkt: Innmeldt krisesituasjon rundt driften av de to palliative sengene i kirurgisk avdeling. Onkologen slutter til påske -06. Prioritering: Palliativ kreftbehandling vil til enhver tid være en av de høyest prioriterte oppgavene i sykehuset. Problemstilling: Snarest etablere tilfredsstillende palliativt tilbud i Nordlandssykehuset innad og utad. Tilleggsproblemstilling: Sikre palliativ behandlerstab/kompetanse ved oppstart av stråleenhet fra Utfordring: Økning av kreftproblematikk, kfr. aldersutvikling og lungekreft (spes. økning kvinner). 2. Kompetanse onkologi. Nordlandssykehusets eneste spesialist i onkologi slutter, og medisinsk avdeling følger opp rekruttering. Polsk onkolog (ikke godkjent spesialist i Norge) er tilsatt og har tiltrådt. 2 tyske stråleleger vurderes for ansettelse. (De skal ansettes her, men evt også ha en funksjon ved UNN avhengig av kompetanse og behov). En ass.lege (som har fullført sin gruppe II-tjeneste) og ny ass.lege (som må sikres gruppe II-tjeneste) er tilsatt i sykehuset. Medisinsk avdeling er inne i drøfting med kreftavdelingen i Tromsø om onkologisk bistand (inkludert vurdering av fagansvar). Må sikres: nødvendig onkologisk kompetanse, godkjenning av stråleenhet ved Statens strålevern og gruppe II utdanningsstatus i onkologi. 3. Palliativt team. Som grunnlag for gruppens drøftinger er benyttet vedlagte skriv av fra seksjonsoverlege Jørgen Hansen vedrørende palliativ virksomhet i Nordlandssykehuset HF. Et sterkt og stabilt palliativt team er nødvendig både for å ivareta de palliative behov i sykehuset i dag og behov for utadrettete tjenester (optimal palliativ tidligintervensjon og oppfølging), samt å ivareta utvidete palliative funksjoner i forbindelse med oppstart av strålebehandling ved sykehuset. Etablering av palliativt team må ta utgangspunkt i sykehusets eksisterende ressurser og kompetanse, dvs Smerteklinikken og EKLB. Teamet foreslås bemannet med 1 lege, 1 psykolog, 1 fysioterapeut, 1 anestesisykepleier og 1 kreftsykepleier. Legestillingen foreslås initialt bemannet av anestesilege fra Smerteklinikken I tillegg kommer en merkantil stilling forslagsvis samorganisert med tilsvarende stilling ved onkologisk team. Etablering av palliativt team bør skje snarest. 4. Samorganisering av palliativt team med onkologisk team og strålestab. Onkologisk team bør ha 3 onkologstillinger, 2 ass.legestillinger, 4 til 5 kreftsykepleierstillinger og 1 merkantil stilling. Samarbeidet med strålestab vil være nært, med legeressurs mot begge funksjoner. Kontorfellesskap mellom onkologisk team og strålestab er ikke aktuelt. Relasjonen mellom palliativt team og onkologisk team må være nær, og møteroms- og kontorfellesskap er vesentlig. Det tenkes her felles ekspedisjon/mottakelse for de to teamene med 2 merkantile stillinger sammen. Stråleenheten må etableres med egen merkantil stilling. For å dekke opp ved fravær m.m. må minst en av de kontoransatte ved SKLB være opplært i rutinene ved stråleenheten. Sammen vil onkologisk team, smerteteam og stråleenhet utgjøre seksjon for kreft og lindrende behandling (SKLB), dette navnet foreslås som erstatning for enhet for kreft og lindrende behandling. Dette er en seksjon under medisinsk avdeling. Sykehuset bør ha som mål å etablere egen kreftavdeling, dette forutsetter bl.a. tilstrekkelig og stabil onkologisk bemanning. Kreftavdelingen vil da bestå av SKLB og den palliative sengeenheten. Forbindelsen mellom palliativt team og smerteklinikk/anestesiavdeling må ivaretas, Styresak 27/06 1 september 4

5 dette må utredes nærmere. Palliativt team bygges opp til også å ivareta utadrettete funksjoner, grensesnitt mot og samarbeid med andre helseforetak (spesielt Helgeland) må utredes. 5. Palliative senger. Stråleterapien i Nordlandssykehuset vil være palliativt orientert, kurativ strålebehandling tenkes primært å skulle foregå i Tromsø. Med utgangspunkt i dagens palliative sengebehov i sykehuset og sengebehovet knyttet til etablering av strålebehandling, er det tidligere gjort en behovsvurdering konkluderende med 18 senger. 6 av disse sengene skal dekke behovet for intensiv palliasjon, med svært omsorgs/behandlingskrevende pasienter. Disse sengene må være samlet, og ha en sykepleiefaglig dekning på 1:1 på dagtid. Forslag til samlet sykepleiebemanning ved disse 6 sengene følger vedlagt rapporten (notat av ). I tillegg vil det være behov for 6 senger for mer krevende strålepasienter, som har behov for særlig onkologisk kompetanse og palliative delfunksjoner. Disse sengene må ikke men bør være samorganisert med de 6 sengene for intensiv palliasjon. De siste 6 sengene gjelder mindre krevende strålepasienter, disse kan være spredt i aktuelle avdelinger. I framtida vil iallfall de to første sengegruppene inngå i kreftavdeling. Man har vurdert ved hvilken avdeling i sykehuset disse sengene bør ligge fram til det. Aktuelle alternativer har vært kirurgisk og medisinsk avdeling. Begge fagområder vil ha et vesentlig antall pasienter i disse sengene. Det er tatt utgangspunkt i en modell der den avdelingen pasienten i utgangspunktet tilhører ( moderavdelingen ) skal ha ansvar for legemessig oppfølging. Gruppa har da konkludert med at kirurgisk avdeling vil være den mest hensiktsmessige å ha disse sengene knyttet til, bl.a. pga. behov for kirurgiske intervensjoner hos en god del av pasientene. Gruppa anser det ikke som problematisk at seksjon for kreft og lindrende behandling med palliativt og onkologisk team er knyttet til en annen avdeling, nemlig medisinsk avdeling. Disse teamene vil uansett følge opp med sentrale funksjoner i forhold til disse pasientene og aktuelle pasienter ved andre avdelinger i sykehuset. Rundt de aktuelle pasientene vil det da alt ut fra behov være et nært samarbeid mellom avdelingens legeteam, moderavdelingens behandlingsansvarlige lege, palliativt team og onkologisk team, samt strålebehandlingsenheten. 6. Presserende tiltak. Den palliative funksjonen fungerer i dag ikke tilfredsstillende i sykehuset, og sykehusets onkolog er i ferd med å slutte. Behovet for bistand i sykehuset og for ambulant og poliklinisk virksomhet er i dag allerede stort. Et palliativt tilbud som oppfyller kvalitetsstandarder vil også utløse høyere behandlingstakster for aktuell pasientgruppe i sykehuset, dette bør avklares nærmere. Det foreslåtte palliative teamet bør derfor etableres snarest, dette uavhengig av etablering av stråleenhet. Dette er et helt nødvendig hastetiltak. Det er i tillegg viktig å få en tidsplan og en sykepleiefaglig rekrutteringsplan i forhold til oppbyggingen av det palliative sengetilbudet. Som strakstiltak for å bedre det palliative tilbudet til kreftpasientene i sykehuset i dag og utnytte kreftsykepleierkompetansen til det, foreslår gruppa at én kreftsykepleier ved hver aktuell sengepost fristilles til å koordinere behovskartlegging og oppfølging i forhold til palliative tiltak for de aktuelle pasientene, delta i tverrfaglige drøftinger etc. (se vedlagt notat av ). For å ivareta denne oppgaven forutsettes disse kreftsykepleierne å arbeide på dagtid (ikke turnus) og til enhver tid ha dette som sin prioriterte oppgave. Bodø, 11. april Otto Mathisen Fagdirektør Svein E: Utne Rådgiver Styresak 27/06 1 september 5

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Direktøren Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1787 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Linn Sparby, leder voksenhab. Hammerfest, 23. april 2014 Hilde Lund, leder barnehab. Saksnummer 37/2014 Saksansvarlig: Harald

Detaljer

Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling

Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling Direktøren Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken status og videre utvikling Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 05.11.2014 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Korrigert 13.02.2015 REFERATSAKER. Til møte i kommunestyret i Gran kommune 19.02.2015

Korrigert 13.02.2015 REFERATSAKER. Til møte i kommunestyret i Gran kommune 19.02.2015 Korrigert 13.02.2015 REFERATSAKER Til møte i kommunestyret i Gran kommune 19.02.2015 Hadeland Kraft: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10.12.2014 Hadeland Kraft: Protokoll fra ekstraordinær

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Regional kreftplan. Helse Midt-Norge RHF 2011-2020

Regional kreftplan. Helse Midt-Norge RHF 2011-2020 Regional kreftplan Helse Midt-Norge RHF 2011-2020 Innhold 1. Sammendrag og oppsummering av anbefalinger... 8 2. Forankring... 10 2.1 Mål... 10 2.2 Aktivitet og risiko... 10 2.3 Organisering... 11 2.3.1

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter IS-1521 Rapport SAMHANDLING Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Heftets tittel: Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

HR - avdeling. Dato:10.06.14. Saksbehandler: Liss Janne Eberg

HR - avdeling. Dato:10.06.14. Saksbehandler: Liss Janne Eberg HR - avdeling Saksbehandler: Liss Janne Eberg Dato:10.06.14 Høring om forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer