SAKSLISTE. Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1. Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1. Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2005 Tid: Styremøte HiG kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom FA SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 51/05 Sak STY 52/05 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1 Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10 Sak STY 55/05 Tilsetting ny høgskoledirektør s. 22 Sak STY 56/05 Konstituering høgskoledirektør s. 23 Sak STY 57/05 Tilsetting instituttleder IIA s. 24 Sak STY 58/05 Foreløpig beslutningsunderlag for en eventuell sammenslåing av HiL og HiG s. 25 Sak STY 59/05 Innkjøpsstrategi s. 26 DISKUSJONSSAKER Sak STY 60/05 Strategi for markedsføring/rekruttering 2006 s. 30 Sak STY 61/05 Strategisk studieportefølje 2006/07 s. 31 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 62/05 Personalundersøkelsen 2005 s. 46 Sak STY 63/05 Sak STY 64/05 Status og planer for ingeniørutdanning og teknologiske fagmiljøer brev til UFD s. 56 Høgskolen i Gjøvik revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie s. 63 1

2 Sak STY 53/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03/05 DEN og GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/05 DEN (ekstraordinært møte) Saksdokumenter : Forslag til protokoll fra styremøte nr. 03/2005 den og Forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/2005 den Saksbehandler: Konsulent Anne Aandalen Vedlagt Vedlagt Bakgrunn: Forslag til protokoller fra styremøtene den 14. juni og 27. juni 2005 har vært sendt ut til styret for kommentarer. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 03/2005 den 14. juni 2005 godkjennes. Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 04/2005 den 27. juni 2005 godkjennes. SAK STY 54/05 ØKONOMISK RAPPORT PR. JULI 2005 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. juli Grafisk framstilling regnskap pr. juli 2005 Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1 Vedlegg 2 Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: I regnskapsrapporteringen er budsjettrevisjonen fra styremøtet i juni innarbeidet. I denne revisjonen ble det forutsatt tilleggsbevilgning fra UFD vedrørende reversering av inndragning av 20 ingeniørplasser med halvårseffekt i 2005 på kr ,-. Dette blir ikke reversert da UFD har opplyst at det i statsbudsjettet for 2005 kun ble foretatt en rammereduksjon med havlårseffekt i Dette fikk høgskolen kompensert i tildelingsbrevet for UFD har imidlertid videreført et kutt på 23 studieplasser i ingeniørutdanningen fra 2002 i I revidert nasjonalbudsjett 2005 fikk høgskolen en budsjettreduksjon på kr ,-. Dette gir totalt en reduksjon i høgskolens reserve på kr ,- fra ,- til kr ,-. Dette er lagt til grunn i økonomirapporten. Høgskolen hadde pr. juli et resultat på kr ,-. Avvikene fordeler seg slik på budsjettenhetene: 1. Budsjettenhet Avvik pr. juli 2005 Prognose 2005 IIA ,- 0 IHS ,- 0 IHT ,- 0 2

3 IMT ,- 0 ISP ,- 0 EVU ,- 0 FA og HiG felles ,- 0 HiG samlet ,- 0 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: IIA Instituttet hadde et negativt resultat på kr ,-. Avviket skyldes at totale inntekter inklusive interne transaksjoner var kr ,- lavere enn budsjett mens driftskostnadene var kr ,- lavere enn budsjett for perioden. Inntekter fra oppdrag viste totalt sett inklusive interne transaksjoner et avvik på kr ,- ( ). Dette skyldes forsinkelse i prosjektene SATNAT og Geo 4D. Året sett under ett vil instituttet har en drift som går i balanse. IHS Instituttet hadde et positivt avvik på kr ,-. Avviket skyldes lavere driftskostnader enn budsjettert. Inntektene var kr ,- lavere enn budsjett. IHT Instituttet hadde et positivt resultat på kr ,-. Dette skyldes mindre forbruk på Lønn- og andre driftskostnader. IMT Instituttet hadde et negativt avvik på kr ,-. Dette vil bli rettet opp i løpet av året ved å belaste NFR-prosjektene med lønnskostnader. Det positive avviket på lønn skyldes ikke belastede lønnskostnader og utsatt tilsetting i to stillinger. ISP Instituttet hadde et negativt avvik i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes veiledningstjenester, reiser og refusjon av reise- og bokostnader for studenter, men budsjettet sett under ett vil driften i løpet av året gå i balanse. EVU: EVU-enheten hadde et positivt avvik på kr ,- i perioden, men overføringer til instituttene er ikke avstemt pr. juli. Hittil er det overført kr ,- til instituttene. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): For dette området viste det ordinære forbruket på IT, bibliotek og drift et positivt avvik på kr ,-. FA: FA hadde et positivt avvik på kr ,- Samlet vurdering Samlet sett er den økonomiske stillingen for høgskolen tilfredsstillende så langt i budsjettåret. Viktige hendelser fra forrige møte: 3

4 Senter for omsorgsforskning» er nå etablert som et forsøksprosjekt ved HiG. Det skal utvikles til et kompetansesenter for tverrfaglig forskning om omsorg og omsorgsarbeid. Målsettingen er å nå et faglig høyt nivå på utvalgte områder innen disse feltene UFD har i brev datert godkjent etablering av Master i brukersentrert mediedesign, 120 studiepoeng.. Høgskolen har fått godkjent MCC av NOKUT. Regjeringen har bestemt at Senter for informasjonssikring skal etableres på Gjøvik fra 1. januar Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr. juli 2005 til orientering og forutsetter at budsjettenheter med negativt avvik sikrer balanse for driften for året. SAK STY 55/05 TILSETTING NY HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Unntatt offentlighet Saksbehandler: BESLUTNINGSSAK SAK STY 56/05 KONSTITUERING HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Rolf Kulstad Unntatt offentlighet Sak STY 57/05 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IIA Saksdokumenter: Unntatt offentlighet 4

5 2. A: Utlysingstekst B. Stillingsbeskrivelse 3. C: Søknad med CV Saksbehandler: Personaldirektør Jan Kåre Testad SAK STY 58/05 FORELØPIG BESLUTNINGSUNDERLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV HIL OG HIG Saksdokumenter: 1. Styrets behandling av saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 2. Avklaringsnotat 3. Referat fra felles fagforeningsmøte for HiG og HiL 4. Disposisjon av beslutningsunderlag 5. Notat fra direktørene om en felles høgskole i Oppland 6. Orientering om opptakstall HiL Saksbehandler: Høgskoledirektør Rolf Kulstad Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 BESLUTNINGSSAK 3.1. Likelydende sak fremmes for begge høgskolestyrer Bakgrunn Saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har blitt behandlet i flere styremøter siden november I vedlegg 1 er det kort redegjort for styrets behandling og vedtak i saken. I møtet i juni ble det fokusert på visjon, mål og strategi. I tillegg ga styret viktige innspill til tema som skulle utredes. I brev til styrene av 1. juli ble følgende meldt tilbake om den videre behandling av saken: Rektor og direktør ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer hadde møte 29. juni, og ble enige om en prosess i forhold til den videre behandling av HILGutviklingen på neste styremøte. Dette gjelder spørsmål som navn, hovedsete (sted og innhold), valgkrets og ledelse, faglig og administrativ organisering, nemndstruktur, samt et opplegg for interimsperioden etter at styret evt har godkjent fusjonen og fram til planlagt fusjonering Ledelsen vil lage et notat om ovenstående som skal drøftes i ledergruppene (frist 15. august), og deretter avklares i forhold til de tillitsvalgte og høres i organisasjonene (frist 10 sept). Forslaget vil få en foreløpig styrebehandling i september, for å få signaler og retningslinjer for det videre arbeid. I notatet med avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer fra direktørene (Vedlegg 2) fremmes forslag i tråd med overnevnte. Notatet er drøftet i ledermøtene ved begge høgskolene og med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte har behandlet notatet i et felles møte 1. september (Vedlegg 3). 5

6 Når det gjelder arbeidet med utredningen som skal være en del av beslutningsgrunnlaget vises det til vedlagte disposisjon (Vedlegg 4). Utredningen vil bli behandlet i organisasjonen før den fremmes for styret i oktobermøtet. All informasjon som angår fusjonssaken blir fortløpende lagt ut på et eget nettsted slik at de ansatte kan sette seg inn i saken. I etterkant av styremøtet vil det bli avholdt et allmøte ved begge høgskoler, og her vil både avklaringsnotat og utredningen bli presentert. Videre vil det de neste par ukene bli avholdt personalmøter ved avdelingene og seksjonene i administrasjonen hvor ledelsen vil være tilstede. Avdelingene vil behandle saken i sine møter. Det er med andre ord lagt opp til en omfattende prosess i organisasjonene i perioden fra styremøtet i september fram til saken skal behandles oktober. På denne måten vil mest mulig av saksgrunnlag og beslutningsgrunnlag være klart, og de ansatte får et best mulig grunnlag for å vurdere saken. Dette vil gi styret og ledelsen verdifulle innspill som grunnlag for saksforberedelse og behandling. Når det gjelder utredningen er det mellomlederne som har ansvar for å belyse saken på sine saksfelt. Det har vært gjennomført flere møter mellom seksjonene, og de ansatte har vært trukket med i dette arbeidet. Høgskoledirektørene har ut fra foreliggende materiell videreført arbeidet med notat som ble lagt fram for styret i juni (Vedlegg 5). Notatet er tenkt som et innspill i forhold til de spørsmål styret har fokusert på. Endelig saksframstilling med søknad om fusjon basert på avklaringer av organisasjons- og ledelsesspørsmål, konsekvensvurderinger, samt prosess for gjennomføring av fusjonen blir forelagt styret i oktober. Her vil også forutsetningene for en fusjonering som skal fremmes overfor departementet, bli videreutviklet Høgskoledirektørens vurdering 3.4. Prosessen fram mot styrets behandling av en søknad om en eventuell sammenslåing med Høgskolen i Lillehammer har i hovedtrekk gått som planlagt. I forrige møte ble det fokusert på mål, visjon og strategi. Videre ble prosess og utredningsbehov behandlet. Styret kom med flere innspill som skal inngå i utredningen. I dette møtet er det fokusert på å få fram sentrale avklaringer i forhold til hvordan den fusjonerte høgskolen skal organiseres og ledes. Direktørene har laget et notat med forslag som styret kan drøfte og gi tilbakemeldinger i forhold til Det har vært en omfattende møtevirksomhet mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte og studenter ved de to høgskolene. I tillegg er det gjennomført et møte med politiske regional ledergruppe hos fylkeskommunen. Sammenslåingen er også lagt inn som et skritt på vegen fram til innlandsuniversitetet gjennom avtalen mellom de tre høgskolene og de to fylkeskommunene som ble inngått i juni Det anbefales at styret tar det foreløpige beslutningsunderlag til etterretning. Det er viktig at styret fremmer eventuelle behov i forhold til å behandle saken i oktobermøtet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige beslutningsunderlag til etterretning og ber om at.. 6

7 7

8 4. Vedlegg 1. Styrets behandling av saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Styret har behandlet prosessen med en eventuell sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik i følgende styremøter: November 2004 (Ssak 64/04) Styret gjorde følgende vedtak: Styret har drøftet situasjonen etter at Høgskolen i Hedmark har bedt om tid til å avklare nødvendig omstilling av egen virksomhet. For å unngå forsinkelser i det faglige utviklingsarbeidet ber styret om at det på neste møte blir lagt fram en sak om framdrift i Prosjekt Innlandsuniversitet. Et punkt i saken skal belyse hvordan samarbeidet med Høgskolen i Gjøvik kan utvikles for å styrke prosjektet. Desember 2004 (Ssak 75/04) Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret ber om å få seg forelagt en skisse til en eventuell søknad om sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik på neste styremøte. 2. Styret gir sin tilslutning til at samarbeidet innen det faglige og administrative området med Høgskolen i Gjøvik videreutvikles, og forutsetter at det gjennomføres prosesser som involverer de ansatte og studenter innen og mellom høgskolene. 3. Styret forutsetter at arbeidet med Prosjekt Innlandsuniversitetet med de tre høgskolene i innlandet og de to fylkeskommunene utvikles videre i henhold til ambisjonene i prosjektet, og at partene holder hverandre fortløpende orientert. Målet er å søke om universitetsstatus innen Februar 2005 (Ssak 06/05) Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret tar til etterretning orienteringen om arbeidet med en eventuell sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. 2. Styret ber om å få seg forelagt et forslag til visjon, mål og strategi for en sammenslått høgskole på et felles styreseminar for behandling på styremøtet i juni. 3. Styret ber om at det i september/oktober legges fram et beslutningsgrunnlag for å vedta om det skal sendes en søknad til departementet om sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Det forutsettes at det gjennomføres prosesser som involverer de ansatte og studenter innen og mellom høgskolene. 4. Styret forutsetter at arbeidet med Prosjekt Innlandsuniversitetet med de tre høgskolene i innlandet og de to fylkeskommunene utvikles videre i henhold til ambisjonene i prosjektet, og at partene holder hverandre fortløpende orientert. Målet er å søke om universitetsstatus innen

9 5. Styret legger følgende premisser for arbeidet: a. En eventuell søknad vil be om at sammenslåingen skjer fra b. Både Lillehammer Campus og Gjøvik Campus skal videreutvikles som attraktive studiesteder med klare faglige profiler c. Omstillingsavtalen av ligger til grunn for en eventuell sammenslåing. Det skal ikke skje oppsigelser begrunnet i effektiviseringsgevinster knyttet til en fusjon i perioden fram til April 2005 (Ssak 24/05) Orienteringssak. Juni 2005 (Ssak 40/05) "Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om at arbeidet videreføres i henhold til framlagte planer og innspillene i møtet." Når det gjelder innspillene i møtet fra styret ble det 1. juli sendt ut et brev til styret som oppsummerte dette. Disse innspillene er også oversendt utredningssekretariatet for å få med momentene inn i utredningsarbeidet. Innspillene var som følger: Profil, merkevare 2 campus kulturforskjeller ressursdimensjonering / budsjettmodell forskningstradisjoner (forskningsproduksjon, arbeidstidsordning med forskningstid) studentrekuttering fag med dårlig rekruttering (ingeniør, samfunnsfag) kompetanse/rekruttering av fagkompetanse forholdet til realisering av Prosjekt Innlandsuniversitetet. 9

10 5. Vedlegg 2. Avklaringsnotat Notat Rolf Kulstad og Jostein Skurdal 26.august Avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 1. Innledning Dette notatet beskriver sentrale avklaringer i forhold til en fusjonert høgskole. Avklaringene er viktige i forhold til de krav som stilles til en fusjonssøknad til UFD, og i forhold til å få et bilde av den fusjonerte høgskolen. Notatet er resultat av drøftinger mellom ledelsen ved de to høgskolene, og har vært drøftet i ledergruppene ved begge høgskoler, samt med de tillitsvalgte. Høgskolestyrene skal drøfte notatet i sine møter i september etter at det er behandlet i organisasjonene. Endelig notat vil bli behandlet av høgskolestyrene i felles møte oktober, og skal følges av en eventuell søknad til departementet om sammenslåing. 2. Utgangspunkt Det er to selvstendige enheter med komplementære studieporteføljer som fusjonerer. Begge enhetene har driftsmessig overskudd. Begge enhetene har vært gjennom store endringer knyttet til gjennomføring av kvalitetsreformen med ny organisering. Prinsipielle avklaringer: Høgskolene skal fungere som selvstendige enheter fram til fusjonen, planlagt dato, 1. januar Det forutsettes at service- og tjenestenivået til studenter og ansatte blant annet gjennom etableringen av studenttorg/servicesenter på de to campus opprettholdes og videreutvikles. Det etableres en egen funksjon for campusutvikling med ansvar for videre utvikling av begge campus. En felles høgskole skal organiseres slik at den blir en slagkraftig enhet som tar vare på utviklingspotensialet. Det skal være to attraktive campus i den fusjonerte høgskolen, og begge campus skal ha viktige fellesfunksjoner og lederfunksjoner. Det skal fokuseres på dimensjonering og kostnadsutvikling for å sikre at organisasjonen ikke blir mer byråkratisk og at kostnadene ikke øker unødvendig. 10

11 3. Navn Som navn på den fusjonerte høgskolen foreslås: Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik. Navnet er godt innarbeidet ved at de to høgskolene hver for seg, har en tydelig lokalisering i Lillehammer og Gjøvik, og kjente fagprofiler. Navnet er langt og litt tungt, men kommuniserer godt både i forhold til studenter og omgivelser. Gjennom navnevalg viser en at skolen fortsatt satser på å videreutvikle begge campus og at det er ønske om fortsatt regional støtte til utviklingen av campusene. Overfor studentene vil navnet være avklarende ved at det er to campus, og at studentene gjennom sine fagvalg velger å studere ved en av campusene. Det er vurdert å bruke Høgskolen i Oppland, men det er krevende å innarbeide nye navn og det forventes også at dette vil ta tid å få innarbeidet. Dette er derfor ikke vurdert som aktuelt. I forhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom de tre høgskolene, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, samt de to fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, er det planlagt at en fusjonert høgskole i Oppland er et skritt på veien fram mot en fusjonert høgskole i Innlandet som grunnlag for å søke universitetsstatus. Denne mellomperioden med Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik er derfor forventet å vare i noen få år. Ut fra dette er det fornuftig å ta vare på de merkenavn og den identitet som er bygget opp. Når det gjelder logo for en sammenslått høgskole er det ønskelig at denne er tydelig forankret i Oppland og Innlandet. Dette arbeidet må settes i gang hvis styret beslutter en fusjon. 4. Hovedsete Den fusjonerte høgskolens hovedsete foreslås lagt til Lillehammer. Dette innebærer at Lillehammer også er institusjonens adresse, og at rektor og høgskoledirektør har sitt kontorsted her. 5. Valgkrets Den fusjonerte høgskolen er en valgkrets. Dette er i tråd med bestemmelsene i loven. 6. Ledelse og organisering av den fusjonerte høgskolen 6.1 Den fusjonerte høgskolens øverste ledelse Det foreslås at dagens ordning med delt ledelse og valgt rektor og prorektor beholdes. Felles styremøte oppretter valgstyre i april 2006, - eventuelt fastsetter alternativ rekruttering av rektor/prorektor. Valget av rektor og prorektor gjennomføres høsten Nytt styre oppnevnes og velges innen Den nye loven åpner for tilsatt rektor som enhetlig leder, og da med en ekstern styrerepresentant som styreleder (se vedlegg A). Stillingen som høgskoledirektør foreslås lyst ut eksternt. Styresammensetningen foreslås å følge lovens hovedordning med elleve medlemmer bestående av rektor som styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer, hvis ikke interimsstyret skulle bestemme annerledes. 11

12 Det foreslås at ledergruppen ved den fusjonerte høgskolen gis følgende sammensetning: Rektorat, høgskoledirektør, studiedirektør, økonomidirektør og dekaner Overgangs-/interimsordninger Søknad om sammenslåing sendes så raskt som mulig, dersom styrene vedtar å fusjonere høgskolene. Når departementets avklaring foreligger, og høgskolestyrene har godkjent vilkårene, starter arbeidet med å etablere en felles høgskole. Målet er at høgskolestyrene behandler dette i april Høgskolene er to separate enheter fram til Det forutsettes at det etableres en interimsordning med et felles styre bestående av de to høgskolestyrene. Direktørene forbereder sakene og styret konstituerer seg selv. Dette fungerer fra fusjonen er vedtatt av styrene etter departementets behandling. Et felles styre får myndighet til å legge til rette for den fusjonerte høgskolen gjennom å: opprette felles valgstyre, eventuelt fastsette alternativ rekruttering av rektor/prorektor ansette direktør (forutsatt at normalordningen velges) vedta budsjett 2007 vedta studieportefølje Faglig organisering Den fusjonerte høgskolens faglige virksomhet foreslås ledet av en valgt rektor og prorektor (jfr. pkt. 6.1). Rektor vil ha sitt kontorsted på Lillehammer (jfr. pkt. 4), mens prorektor vil ha sitt kontorsted på Gjøvik. Det er nettopp gjennomført store endringer i den faglige organiseringen ved begge studiesteder. Lillehammer har 4 avdelinger med ansatte dekaner og kontorsjefer, samt tilsatte studieledere. Gjøvik har 5 institutter med tilsatte instituttledere. I den fusjonerte høgskolen vil den faglige organiseringen bestå av avdelinger med tilsatte dekaner og dedikerte administrative ressurser. Avdelingene har et valgt rådgivende organ. Høgskolen i Lillehammer gjennomfører nå en prosess for å vurdere en eventuell deling av Avdeling for samfunnsvitenskap. Høgskolen i Gjøvik vil gjennomføre nødvendige justeringer av sin faglige organisering før fusjonen. Ut fra de erfaringer som institusjonene har, vil dette danne et godt grunnlag for rasjonell drift av fagenhetene og tilbudet av studier. Når det gjelder tiltak for å stimulere til samarbeid om utvikling av nye studietilbud på lavere grad, samt master- og PhD-programmer og forskning, vil dette også i det videre kunne organis eres som utviklingsprosjekter. Vår vurdering er at det ikke nå er aktuelt å etablere faglige enheter på tvers av campusgrensene. Imidlertid er dette spørsmål som bør vurderes etter i forhold til utviklingen fram til en søknad om universitetsstatus og planlagt fusjon med Høgskolen i Hedmark. 6.3 Administrativ organisering 12

13 6.3.1 Prinsipielt utgangspunkt Som nevnt i pkt. 2 foran har et bærende utgangspunkt for fusjonsarbeidet vært at det skal være to attraktive campus i den fusjonerte høgskolen, og at begge campus skal ha viktige fellesfunksjoner og lederfunksjoner. Det forutsettes videre at service- og tjenestenivået til studenter og ansatte opprettholdes og videreutvikles, bl.a. gjennom etableringen av studenttorg/servicesenter på de to campus. Mange av driftsoppgavene i administrasjonen er stedsavhengig, og vil i liten grad påvirkes av fusjonen, og hvor lederne for enhetene lokaliseres. Den fusjonerte høgskolens administrative virksomhet skal ledes av høgskoledirektøren, som er foreslått å ha sitt kontorsted på Lillehammer sammen med rektor (jfr. pkt. 4). Noen av mellomlederne bør av hensiktsmessighetshensyn ha kontor samme sted som høgskolens øverste ledelse. Til hovedsetet bør det også ligge stabsstillinger for forskning, strategi/utvikling, samfunnskontakt, campusutvikling og sekretariat/arkiv. Mellomlederstillingene foreslås lyst ut internt ved de to høgskolene. Det legges til grunn at ledere av gjennomgående administrative funksjoner skal være synlige og tilgjengelige på begge campus. Det forutsettes tatt i bruk moderne IKT-løsninger for sikre at ledelsen for den fusjonerte høgskolen framstår som kraftfull, samlende og enhetlig Fordeling av administrative lederstillinger Med utgangspunkt de prinsipielle forhold vedr. administrativ organisering presentert i pkt foran foreslås følgende fordeling av administrative lederstillinger mellom Lillehammer og Gjøvik: Lillehammer: Høgskoledirektør, studiedirektør, hovedbibliotekar, leder for oppdragsenhet (SELL/EVUenhet). Gjøvik: Økonomidirektør, personaldirektør, IT-sjef og leder for internasjonalt kontor. Ytterligere detaljer vedrørende den administrative organiseringen avklares nærmere når styrene eventuelt beslutter at det skal være en felles høgskole. 13

14 7. Nemnder og utvalg Nemndstrukturen ved de to høgskolene er nesten identisk. Det foreslås at en fusjonert høgskole får følgende utvalgsstruktur: Studieutvalg Klagenemnd Forskningsutvalg Læringsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Likestillingsutvalg Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Mandat og sammensetning må gjennomgås. 8. Budsjettmodell Høgskolene utarbeider budsjett for 2006 etter felles mal. Det er viktig at budsjettet på en god måte synliggjør hvordan ulike studier og aktiviteter finansieres, og at de samme prinsipper benyttes i budsjetteringen. 9. Campusutvikling En sammenslåing skal styrke de to studiestedene, og her er det lagt et godt grunnlag i de såkalte campusprosjektene. Prosjektene Lillehammer Campus og Arena Kallerud har blitt utformet og så langt gjennomført etter samme opplegg. Her har de to høgskolene sammen med samarbeidspartnere i nærmiljøet arbeidet for å utvikle lærestedene. Dette arbeidet er finansiert dels av samarbeidspartnerne og dels er det bevilget midler fra regionen og fylkeskommunen. Det forutsettes at arbeidet videreføres og utvikles videre i nært samarbeid mellom de to prosjektene. Det er viktig at det utvikles to sterke og velfungerende campus. 14

15 Vedlegg A. Utdrag fra Lov om universiteter og høgskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gje lder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere Styrets oppgaver (1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. (2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak. (3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse. (4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. (5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. (6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid Styrets sammensetning (1) Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt etter 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder. (2) Styret selv kan fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og 15

16 forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. 4-4 første ledd gjelder tilsvarende. (3) Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være tilfredsstillende representert i styret. 4-4 første ledd gjelder tilsvarende. (4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder. (5) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter andre eller tredje ledd Valg og oppnevning av styret (1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. (2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år. (3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år. (4) Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og gruppen som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. (5) Forslag til eksterne styremedlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. For Samisk høgskole fremmes forslag av høyskolens styre og av Sametinget. For kunsthøyskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Departementet oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer for disse for fire år. (6) Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre. (7) Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. (8) Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. (9) Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv 16

17 (1) En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. (2) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører Styremøter (1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. (2) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og rektor eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. (3) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. (4) Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg. (5) Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har ansatt rektor eller administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. (6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører. (7) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker som møteleder. (8) Det skal føres møtebok for styret Vedtaksførhet og flertallskrav (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. (2) Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning. (3) Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette Adgang til å avsette styret Hvis styret ved sine disposisjoner bringer institusjonens videre virksomhet i fare, kan Kongen i statsråd avsette styret og oppnevne et midlertidig styre inntil nytt styre er valgt og oppnevnt. 17

18 Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Rektor Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4, gjelder følgende regler om rektor: a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg. b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling Valg av rektor (1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4, utpekes rektor ved valg. Både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret kan fastsette nærmere regler om nominasjon av eksterne kandidater. (2) Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse. (3) Den som blir valgt som rektor, trer inn i en åremålsstilling hvis ikke hun eller han allerede er fast ansatt ved institusjonen. (4) Ved opptelling skal stemmene vektes etter en fordelingsnøkkel fastsatt av styret, innenfor følgende rammer: a) ansatte i undervisnings- og forskerstilling prosent b) teknisk og administrativt ansatte 5-25 prosent c) studenter prosent. Foretas valget i særskilt valgforsamling, skal denne ha en tilsvarende sammensetning. (5) Styret selv fastsetter nærmere regler om valget Institusjonens administrerende direktør (1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4 skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør. 18

19 (2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. (3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen. (4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret. (5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet. (6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet. (7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument Ansettelse av rektor (1) Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer Styret selv foretar utlysing og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. (6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet Rektors fratreden 19

20 (1) Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor ansettes eller velges. (2) Hvis institusjonen har en prorektor, kan styret selv fastsette at denne overtar hvis rektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av funksjonstiden. 20

21 7. Vedlegg 3. Referat fra felles fagforeningsmøte for HiG og HiL Storhove kl Følgende fagforeningsrepresentanter og fagforeninger deltok: Fra Gjøvik: Fra Lillehammer: Dagny Megrund, NTL, Halgeir Leiknes, Tekna Hans Engenes, Forskerforbundet Turid Thomassen, NTL Bjørnulf Hafstad, NITO Sveinung Berild, Forskerforbundet Rune Hausstädter, Forskerforbundet Anne Kari Grimstad, Parat Anne Christine Lothe, Parat Møteleder var Sveinung Berild Referentfunksjonen fordelt på flere, og referatet har sirkulert for kommentar blant møtedeltakerne. Sak: Drøfting av dokumentet Avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Høgskoledirektørenes notat pr Det var enighet om at fagforeningsrepresentantene skulle utarbeide en felles uttalelse som leveres de to høgskoledirektørene mandag 5. september. Det kan imidlertid ikke utelukke at den enkelte fagforeningsrepresentant kan gi tilføyelser til saken i drøftingsmøter. På møtet ble det enighet om å knytte uttalelsen til 7 punkter, der pkt. 2-7 går på selve dokumentet: 1. Prosessen 2. Høgskolens øverste ledelse: rektor, direktør, høgskolestyre 3. Faglig organisering avdelingstruktur 4. Ledergruppen 5. Interimsording 6. Personalrammeverk 7. Øvrige kommentarer Kommentar til de enkelte punktene: Pkt. 1: Prosessen Det har vært mange prosesser ved høgskolene med varierende involvering og engasjement. Det har vært mangelfull informasjon og involvering i enkelte miljøer. Dette bør rettes på, særlig med fokus på den videre prosessen. Pkt. 2: Høgskolens øverste ledelse: rektor, direktør, høgskolestyre Fagforeningene ved HiL og HiG støtter forslaget om å opprettholde delt ledelse og at valgt rektor og prorektor beholdes. Likeledes er fagforeningsrepresentantene enig i at styresammen- 21

22 setningen skal følge lovens hovedordning med 11 medlemmer med rektor som styreleder og ellers fordeling av medlemmer som beskrevet i høgskoledirektørenes notat. Pkt. 3: Fagorganisering avdelingsstruktur Fagforeningsrepresentantene er i hovedsak enig i forslaget om faglig organisering, pkt Hovedenheten må være avdelinger med 1) dekan (vi tar ikke stilling til om det skal være ansatte eller valgt), 2) et avdelingsstyre (og ikke avdelingsråd som foreslått i dokumentet), og 3) dedikerte administrative ressurser. Ikke minst i en fusjonert enhet med virksomhet på geografisk atskilte steder mener vi det er viktig med relativt selvstendige avdelingsenheter som også har valgte representanter i avdelingsledelsen. Pkt. 4: Ledergruppe I dokumentet pkt. 6.1 skisseres ledergruppen i en fusjonerte høgskolen. Dette er en stor gruppe. Slik gruppen er sammensatt, mener vi absolutt at også personaldirektøren bør delta. Dette er eneste direktør som ikke er inkludert i ledergruppen. Vi mener personalfunksjonen er/ bør være så sentralt at personaldirektøren bør inngå i en slik ledergruppe. Pkt. 5: Interimsordning I dokumentet skisseres en modell for interimsstyring av forberedelsene til etablering av en felles høgskole Skissen går ut på at det etableres et felles styre bestående av de to høgskolestyrene, at dette interimsstyret skal konstituere seg selv, og at de to høgskoledirektørene skal være saksforberedere. Vi har flere bemerkninger til denne skissen: Det er uklart om loven gir adgang til en slik ordning. Lovens paragraf 9-3, pkt. 5, gir kanskje departementet svært frie hender, men den lederen som et slikt interimsstyre selv oppnevner vil jo bli en slags interimsrektor, og han/hun vil hverken være valgt eller ansatt i en slik rolle. Vi mener at direktørens ansvar og myndighet er et svært viktig element i høgskolenes styringsordning, og det vil kunne være uheldig at dette blir fordelt på to likeverdige direktører. I det første av fire prikkpunkter i denne delen av notatet står: opprette felles valgstyre, eventuelt fastsette alternativ rekruttering av rektor/prorektor. Men et felles valgstyre vil vi trenge uansett rekrutteringsmåten for rektor, for det er jo flere enn rektor som må velges. I tillegg vil det bli viktig å vedta et reglement for gjennomføringen av valgene. Dette er ikke trivielt, og arbeidet bør starte tidlig. Når det gjelder forbeholdet om en eventuell alternativ rekruttering av rektor, så mener vi at det vil være svært uheldig om et interimsstyre får myndighet til å fatte vedtak om dette. Det bør være klart før søknad sendes om noen av de to styrene ønsker en alternativ modell, og hvis de ikke ønsker dette så bør søknaden utformes som en søknad om å starte den nye høgskolen med normalordningen for rektor. Da blir slike forbehold misvisende. Det andre prikkpunktet, ansette direktør, bør vurderes og diskuteres grundig før en fusjonssøknad sendes. Det bør vurderes nøye om det er en bedre løsning å starte den nye høgskolen med en konstituert direktør, for å gi det nye styret ansvaret med å tilsette høgskolens første faste direktør etter De to siste prikkpunktene, om budsjett for 2007 og studieportefølje for 07/08, er mindre problematiske, men det bør vurderes om det i disse sakene kan gjøres et tilstrekkelig forarbeid uavhengig av et interimstyre, slik at det nye ordinære styret kan behandle disse sakene på nyåret Pkt. 6: Personalrammeverk 22

23 Det er tidligere framforhandlet en avtale for eventuell fusjon mellom HiG, HiHm og HiL. Fagforeningsrepresentantene forutsetter at dette rammeverket legges til grunn ved personalbehandling ved fusjonsprosessen, evt. med mindre justeringer i teksten. Jf. også referat fra møte mellom fagforeningsrepresentantene Pkt. 7: Andre momenter Betydningen av å utvikle god organisasjonskultur ble diskutert. Fagforeningsrepresentantene ser at de bør ha en aktiv rolle i dette arbeidet. Dette er en sak som det må arbeides med på lang sikt, både fram til fusjonsdato, og i konsolieringsfasen de påfølgende årene. På møte for fagforeningsrepresentantene ved HiG / HiL ble flere momenter tatt opp, jf. 12 pkt. i referat fra dette møtet. Vesentlige momenter er klargjort i dokumentet vi nå har fått til drøfting. Vi vil likevel framheve at de øvrige momentene er det viktig å få klargjort i den videre prosessen. 23

24 10. Vedlegg 4. Disposisjon av beslutningsunderlag 0 OM DOKUMENTET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.1 Bakgrunn-foregående styrevedtak, herunder premisser for fusjonsprosessen Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Beskrivelse av prosessen fra februar 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert Utredningsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Søknadsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Fusjonsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Driftsfase Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.3 Nøkkeltall for høgskolene (basert på DBH rapportering)feil! Bokmerke er ikke definert Benchmarking HiG/HiL i forhold til andre høgskolerfeil! Bokmerke er ikke definert. 2 EN HØGSKOLE I OPPLAND MULIGHETER OG UTFORDRINGER FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.1 Rekruttering av studenter Feil! Bokmerke er ikke definert Studietilbud profil Feil! Bokmerke er ikke definert Rekruttering for overgangsåret 2006/2007 Feil! Bokmerke er ikke definert Internasjonalisering Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 To campus hva innebærer det? Feil! Bokmerke er ikke definert Campusavhengige/-uavhengige tjenester Feil! Bokmerke er ikke definert Studentdemokrati Feil! Bokmerke er ikke definert Ansattes medbestemmelsesmuligheter Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.3 Ny profil merkevarebygging Feil! Bokmerke er ikke definert Grafisk profil Feil! Bokmerke er ikke definert Web løsninger Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.4 Kulturbygging Feil! Bokmerke er ikke definert Organisasjonskultur ved høgskolene Feil! Bokmerke er ikke definert Hvordan jobbe med utvikling av organisasjonskulturfeil! Bokmerke er ikke definert. 2.5 Administrative muligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Sterkere fagmiljøer Feil! Bokmerke er ikke definert Kompetanse/rekruttering Feil! Bokmerke er ikke definert Effektivisering Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.6 Faglige muligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Komplementære høgskoler Feil! Bokmerke er ikke definert Samarbeidsmuligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Kompetanse/rekruttering Feil! Bokmerke er ikke definert Ansattes vilkår for forskning Feil! Bokmerke er ikke definert. 24

25 2.7 Oppdragsvirksomhet (SeLL / EVU-enhet) Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Mulige samarbeidsområder HILG EVU Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.8 Styringssystemer råd og utvalg) Feil! Bokmerke er ikke definert Forskningsutvalg / Fou-råd Feil! Bokmerke er ikke definert Studienemnd / studieutvalg / StudiekvalitetsutvalgFeil! Bokmerke er ikke definert Læringsmiljøutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Studentorganisasjon Feil! Bokmerke er ikke definert Arbeidsmiljøutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Tilsettingsutvalg / tilsettingsråd Feil! Bokmerke er ikke definert Likestillingsutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Valgstyre Feil! Bokmerke er ikke definert Tjenestemannsorganisasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSERFEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 Høgskolenes økonomi status og prognoser Prognose inntekter for Høgskolen i LillehammerFeil! Bokmerke er ikke definert Prognose inntekter for Høgskolen i Gjøvik Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.2 Felles budsjettmodell overgangsløsninger Ekstern finansiert virksomhet Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.3 Personal- og kompetanse Feil! Bokmerke er ikke definert Personalsituasjon Feil! Bokmerke er ikke definert Personalbehandling i omstillingsprosessen Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 IKT Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Noen forutsetninger som må være på plass tidlig i sammenslåingenfeil! Bokmerke er ikke definert Sentrale IKT-prosjekter Feil! Bokmerke er ikke definert Behov for harmonisering av systemer Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.5 Bibliotektjenester Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Harmoniseringssmerter? Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.6 Felles kvalitetssystem rutiner og regelverk Feil! Bokmerke er ikke definert Utvikling av kvalitetssystem Feil! Bokmerke er ikke definert Harmonisering av rutiner og regelverk Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.7 Driftsløsninger Feil! Bokmerke er ikke definert Arkiv Feil! Bokmerke er ikke definert Telefoni Feil! Bokmerke er ikke definert Bygningsmessig drift Feil! Bokmerke er ikke definert Renhold Feil! Bokmerke er ikke definert. 4 VEDLEGG FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 25

26 4.1 Prosjektplan Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Avviksanalyse pr. første halvår 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Notat til UFD om ingeniørutdanningen Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Studieportefølje ved HiG og HiL pr 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.5 Informasjonsskriv til ansatte, studenter, publikum Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av ansatte dialog med tilitsvalgte Feil! Bokmerke er ikke definert. Ekstern informasjon / regionale aktører Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR. 16.JUNI 2005Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av ansatte dialog med tillitsvalgte Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av råd/utvalg Feil! Bokmerke er ikke definert. Ekstern informasjon / regionale aktører Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR. 26.AUGUST 2005Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.6 Likheter og forskjeller mellom IKT systemer ved HiG og HiLFeil! Bokmerke er ikke definert. 4.7 Høringsuttalelser Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.8 Rekrutteringsundersøkelse Feil! Bokmerke er ikke definert. 26

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra Saknr. 15/450-4 Saksbehandler: Marit Grindvoll Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra 01.08.2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Lov om universiteter og høyskoler

Lov om universiteter og høyskoler Lov om universiteter og høyskoler 1-1. Lovens formål Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler a)tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. b)utfører forskning

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA

HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA Saknr. 10/2028-4 Ark.nr. 034 A60 &15 Saksbehandler: Berit Myhre HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA 1.8.2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Saksframstilling Bakgrunnen for denne orienteringssaken er Marius von der Fehrs e-post til styret ved KHiO av 21.9.2006.

Saksframstilling Bakgrunnen for denne orienteringssaken er Marius von der Fehrs e-post til styret ved KHiO av 21.9.2006. S T Y R E S AK Styremøte - 07-24.oktober 2006 Saksnr.:73/06 ORIENTERINGER SAK 3 BREV TIL STYRET FRA MARIUS VON DER FEHR KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren.

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 06.01-15 Gjelder Politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren 1 2 3 Vedlegg i saken: 1. Forslag til politisk

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement.

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement. Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 4. november 2009 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. 1. Reglementets

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011)

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011) Vedtekter (vedtatt 26. mai 2011) 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap. Foreningen skal bidra til kompetanseheving for aktørene

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

S T Y R E S A K # 43/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 HØRING OM ENDRING AV MODELL FOR STYRING OG LEDELSE MED MER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN

S T Y R E S A K # 43/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 HØRING OM ENDRING AV MODELL FOR STYRING OG LEDELSE MED MER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN S T Y R E S A K # 43/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: HØRING OM ENDRING AV MODELL FOR STYRING OG LEDELSE MED MER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN Styret tar Kunst- og designhøgskolen

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 Saksdokument Oppdatert: 2011-08-23 Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 S-2011/22 Retningslinjer for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre Retningslinjene som ble brukt ved forrige valg viste

Detaljer

06 INNKOMNE SAKER. LM Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM Generaldebatt 15

06 INNKOMNE SAKER. LM Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM Generaldebatt 15 06 INNKOMNE SAKER Sak Side LM5 06.01-15 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM5 06.02-15 Generaldebatt 15 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Vedtatt av universitetsstyret og høgskolestyret på styremøter 19.-20.6.2008, jfr. Universitetsog høgskolelovens 9-4 (9).

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap US-SAK NR: 63/2010 SAKSANSVARLEG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLARAR: LISBETH ANDREASSEN OG INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2010/640 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETS DIREKTØREN Revisjon

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra US 54/2016 Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Anne Marie Bjørkeng, Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer