SAKSLISTE. Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1. Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1. Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2005 Tid: Styremøte HiG kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom FA SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 51/05 Sak STY 52/05 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 53/05 Godkjenning av protokoll s. 1 Sak STY 54/05 Økonomisk rapport pr. juli 2005 s. 10 Sak STY 55/05 Tilsetting ny høgskoledirektør s. 22 Sak STY 56/05 Konstituering høgskoledirektør s. 23 Sak STY 57/05 Tilsetting instituttleder IIA s. 24 Sak STY 58/05 Foreløpig beslutningsunderlag for en eventuell sammenslåing av HiL og HiG s. 25 Sak STY 59/05 Innkjøpsstrategi s. 26 DISKUSJONSSAKER Sak STY 60/05 Strategi for markedsføring/rekruttering 2006 s. 30 Sak STY 61/05 Strategisk studieportefølje 2006/07 s. 31 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 62/05 Personalundersøkelsen 2005 s. 46 Sak STY 63/05 Sak STY 64/05 Status og planer for ingeniørutdanning og teknologiske fagmiljøer brev til UFD s. 56 Høgskolen i Gjøvik revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie s. 63 1

2 Sak STY 53/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03/05 DEN og GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/05 DEN (ekstraordinært møte) Saksdokumenter : Forslag til protokoll fra styremøte nr. 03/2005 den og Forslag til protokoll fra styremøte nr. 04/2005 den Saksbehandler: Konsulent Anne Aandalen Vedlagt Vedlagt Bakgrunn: Forslag til protokoller fra styremøtene den 14. juni og 27. juni 2005 har vært sendt ut til styret for kommentarer. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 03/2005 den 14. juni 2005 godkjennes. Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 04/2005 den 27. juni 2005 godkjennes. SAK STY 54/05 ØKONOMISK RAPPORT PR. JULI 2005 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. juli Grafisk framstilling regnskap pr. juli 2005 Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1 Vedlegg 2 Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: I regnskapsrapporteringen er budsjettrevisjonen fra styremøtet i juni innarbeidet. I denne revisjonen ble det forutsatt tilleggsbevilgning fra UFD vedrørende reversering av inndragning av 20 ingeniørplasser med halvårseffekt i 2005 på kr ,-. Dette blir ikke reversert da UFD har opplyst at det i statsbudsjettet for 2005 kun ble foretatt en rammereduksjon med havlårseffekt i Dette fikk høgskolen kompensert i tildelingsbrevet for UFD har imidlertid videreført et kutt på 23 studieplasser i ingeniørutdanningen fra 2002 i I revidert nasjonalbudsjett 2005 fikk høgskolen en budsjettreduksjon på kr ,-. Dette gir totalt en reduksjon i høgskolens reserve på kr ,- fra ,- til kr ,-. Dette er lagt til grunn i økonomirapporten. Høgskolen hadde pr. juli et resultat på kr ,-. Avvikene fordeler seg slik på budsjettenhetene: 1. Budsjettenhet Avvik pr. juli 2005 Prognose 2005 IIA ,- 0 IHS ,- 0 IHT ,- 0 2

3 IMT ,- 0 ISP ,- 0 EVU ,- 0 FA og HiG felles ,- 0 HiG samlet ,- 0 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: IIA Instituttet hadde et negativt resultat på kr ,-. Avviket skyldes at totale inntekter inklusive interne transaksjoner var kr ,- lavere enn budsjett mens driftskostnadene var kr ,- lavere enn budsjett for perioden. Inntekter fra oppdrag viste totalt sett inklusive interne transaksjoner et avvik på kr ,- ( ). Dette skyldes forsinkelse i prosjektene SATNAT og Geo 4D. Året sett under ett vil instituttet har en drift som går i balanse. IHS Instituttet hadde et positivt avvik på kr ,-. Avviket skyldes lavere driftskostnader enn budsjettert. Inntektene var kr ,- lavere enn budsjett. IHT Instituttet hadde et positivt resultat på kr ,-. Dette skyldes mindre forbruk på Lønn- og andre driftskostnader. IMT Instituttet hadde et negativt avvik på kr ,-. Dette vil bli rettet opp i løpet av året ved å belaste NFR-prosjektene med lønnskostnader. Det positive avviket på lønn skyldes ikke belastede lønnskostnader og utsatt tilsetting i to stillinger. ISP Instituttet hadde et negativt avvik i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes veiledningstjenester, reiser og refusjon av reise- og bokostnader for studenter, men budsjettet sett under ett vil driften i løpet av året gå i balanse. EVU: EVU-enheten hadde et positivt avvik på kr ,- i perioden, men overføringer til instituttene er ikke avstemt pr. juli. Hittil er det overført kr ,- til instituttene. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): For dette området viste det ordinære forbruket på IT, bibliotek og drift et positivt avvik på kr ,-. FA: FA hadde et positivt avvik på kr ,- Samlet vurdering Samlet sett er den økonomiske stillingen for høgskolen tilfredsstillende så langt i budsjettåret. Viktige hendelser fra forrige møte: 3

4 Senter for omsorgsforskning» er nå etablert som et forsøksprosjekt ved HiG. Det skal utvikles til et kompetansesenter for tverrfaglig forskning om omsorg og omsorgsarbeid. Målsettingen er å nå et faglig høyt nivå på utvalgte områder innen disse feltene UFD har i brev datert godkjent etablering av Master i brukersentrert mediedesign, 120 studiepoeng.. Høgskolen har fått godkjent MCC av NOKUT. Regjeringen har bestemt at Senter for informasjonssikring skal etableres på Gjøvik fra 1. januar Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr. juli 2005 til orientering og forutsetter at budsjettenheter med negativt avvik sikrer balanse for driften for året. SAK STY 55/05 TILSETTING NY HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Unntatt offentlighet Saksbehandler: BESLUTNINGSSAK SAK STY 56/05 KONSTITUERING HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Rolf Kulstad Unntatt offentlighet Sak STY 57/05 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IIA Saksdokumenter: Unntatt offentlighet 4

5 2. A: Utlysingstekst B. Stillingsbeskrivelse 3. C: Søknad med CV Saksbehandler: Personaldirektør Jan Kåre Testad SAK STY 58/05 FORELØPIG BESLUTNINGSUNDERLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV HIL OG HIG Saksdokumenter: 1. Styrets behandling av saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 2. Avklaringsnotat 3. Referat fra felles fagforeningsmøte for HiG og HiL 4. Disposisjon av beslutningsunderlag 5. Notat fra direktørene om en felles høgskole i Oppland 6. Orientering om opptakstall HiL Saksbehandler: Høgskoledirektør Rolf Kulstad Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 BESLUTNINGSSAK 3.1. Likelydende sak fremmes for begge høgskolestyrer Bakgrunn Saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har blitt behandlet i flere styremøter siden november I vedlegg 1 er det kort redegjort for styrets behandling og vedtak i saken. I møtet i juni ble det fokusert på visjon, mål og strategi. I tillegg ga styret viktige innspill til tema som skulle utredes. I brev til styrene av 1. juli ble følgende meldt tilbake om den videre behandling av saken: Rektor og direktør ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer hadde møte 29. juni, og ble enige om en prosess i forhold til den videre behandling av HILGutviklingen på neste styremøte. Dette gjelder spørsmål som navn, hovedsete (sted og innhold), valgkrets og ledelse, faglig og administrativ organisering, nemndstruktur, samt et opplegg for interimsperioden etter at styret evt har godkjent fusjonen og fram til planlagt fusjonering Ledelsen vil lage et notat om ovenstående som skal drøftes i ledergruppene (frist 15. august), og deretter avklares i forhold til de tillitsvalgte og høres i organisasjonene (frist 10 sept). Forslaget vil få en foreløpig styrebehandling i september, for å få signaler og retningslinjer for det videre arbeid. I notatet med avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer fra direktørene (Vedlegg 2) fremmes forslag i tråd med overnevnte. Notatet er drøftet i ledermøtene ved begge høgskolene og med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte har behandlet notatet i et felles møte 1. september (Vedlegg 3). 5

6 Når det gjelder arbeidet med utredningen som skal være en del av beslutningsgrunnlaget vises det til vedlagte disposisjon (Vedlegg 4). Utredningen vil bli behandlet i organisasjonen før den fremmes for styret i oktobermøtet. All informasjon som angår fusjonssaken blir fortløpende lagt ut på et eget nettsted slik at de ansatte kan sette seg inn i saken. I etterkant av styremøtet vil det bli avholdt et allmøte ved begge høgskoler, og her vil både avklaringsnotat og utredningen bli presentert. Videre vil det de neste par ukene bli avholdt personalmøter ved avdelingene og seksjonene i administrasjonen hvor ledelsen vil være tilstede. Avdelingene vil behandle saken i sine møter. Det er med andre ord lagt opp til en omfattende prosess i organisasjonene i perioden fra styremøtet i september fram til saken skal behandles oktober. På denne måten vil mest mulig av saksgrunnlag og beslutningsgrunnlag være klart, og de ansatte får et best mulig grunnlag for å vurdere saken. Dette vil gi styret og ledelsen verdifulle innspill som grunnlag for saksforberedelse og behandling. Når det gjelder utredningen er det mellomlederne som har ansvar for å belyse saken på sine saksfelt. Det har vært gjennomført flere møter mellom seksjonene, og de ansatte har vært trukket med i dette arbeidet. Høgskoledirektørene har ut fra foreliggende materiell videreført arbeidet med notat som ble lagt fram for styret i juni (Vedlegg 5). Notatet er tenkt som et innspill i forhold til de spørsmål styret har fokusert på. Endelig saksframstilling med søknad om fusjon basert på avklaringer av organisasjons- og ledelsesspørsmål, konsekvensvurderinger, samt prosess for gjennomføring av fusjonen blir forelagt styret i oktober. Her vil også forutsetningene for en fusjonering som skal fremmes overfor departementet, bli videreutviklet Høgskoledirektørens vurdering 3.4. Prosessen fram mot styrets behandling av en søknad om en eventuell sammenslåing med Høgskolen i Lillehammer har i hovedtrekk gått som planlagt. I forrige møte ble det fokusert på mål, visjon og strategi. Videre ble prosess og utredningsbehov behandlet. Styret kom med flere innspill som skal inngå i utredningen. I dette møtet er det fokusert på å få fram sentrale avklaringer i forhold til hvordan den fusjonerte høgskolen skal organiseres og ledes. Direktørene har laget et notat med forslag som styret kan drøfte og gi tilbakemeldinger i forhold til Det har vært en omfattende møtevirksomhet mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte og studenter ved de to høgskolene. I tillegg er det gjennomført et møte med politiske regional ledergruppe hos fylkeskommunen. Sammenslåingen er også lagt inn som et skritt på vegen fram til innlandsuniversitetet gjennom avtalen mellom de tre høgskolene og de to fylkeskommunene som ble inngått i juni Det anbefales at styret tar det foreløpige beslutningsunderlag til etterretning. Det er viktig at styret fremmer eventuelle behov i forhold til å behandle saken i oktobermøtet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige beslutningsunderlag til etterretning og ber om at.. 6

7 7

8 4. Vedlegg 1. Styrets behandling av saken om en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Styret har behandlet prosessen med en eventuell sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik i følgende styremøter: November 2004 (Ssak 64/04) Styret gjorde følgende vedtak: Styret har drøftet situasjonen etter at Høgskolen i Hedmark har bedt om tid til å avklare nødvendig omstilling av egen virksomhet. For å unngå forsinkelser i det faglige utviklingsarbeidet ber styret om at det på neste møte blir lagt fram en sak om framdrift i Prosjekt Innlandsuniversitet. Et punkt i saken skal belyse hvordan samarbeidet med Høgskolen i Gjøvik kan utvikles for å styrke prosjektet. Desember 2004 (Ssak 75/04) Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret ber om å få seg forelagt en skisse til en eventuell søknad om sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik på neste styremøte. 2. Styret gir sin tilslutning til at samarbeidet innen det faglige og administrative området med Høgskolen i Gjøvik videreutvikles, og forutsetter at det gjennomføres prosesser som involverer de ansatte og studenter innen og mellom høgskolene. 3. Styret forutsetter at arbeidet med Prosjekt Innlandsuniversitetet med de tre høgskolene i innlandet og de to fylkeskommunene utvikles videre i henhold til ambisjonene i prosjektet, og at partene holder hverandre fortløpende orientert. Målet er å søke om universitetsstatus innen Februar 2005 (Ssak 06/05) Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret tar til etterretning orienteringen om arbeidet med en eventuell sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. 2. Styret ber om å få seg forelagt et forslag til visjon, mål og strategi for en sammenslått høgskole på et felles styreseminar for behandling på styremøtet i juni. 3. Styret ber om at det i september/oktober legges fram et beslutningsgrunnlag for å vedta om det skal sendes en søknad til departementet om sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Det forutsettes at det gjennomføres prosesser som involverer de ansatte og studenter innen og mellom høgskolene. 4. Styret forutsetter at arbeidet med Prosjekt Innlandsuniversitetet med de tre høgskolene i innlandet og de to fylkeskommunene utvikles videre i henhold til ambisjonene i prosjektet, og at partene holder hverandre fortløpende orientert. Målet er å søke om universitetsstatus innen

9 5. Styret legger følgende premisser for arbeidet: a. En eventuell søknad vil be om at sammenslåingen skjer fra b. Både Lillehammer Campus og Gjøvik Campus skal videreutvikles som attraktive studiesteder med klare faglige profiler c. Omstillingsavtalen av ligger til grunn for en eventuell sammenslåing. Det skal ikke skje oppsigelser begrunnet i effektiviseringsgevinster knyttet til en fusjon i perioden fram til April 2005 (Ssak 24/05) Orienteringssak. Juni 2005 (Ssak 40/05) "Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om at arbeidet videreføres i henhold til framlagte planer og innspillene i møtet." Når det gjelder innspillene i møtet fra styret ble det 1. juli sendt ut et brev til styret som oppsummerte dette. Disse innspillene er også oversendt utredningssekretariatet for å få med momentene inn i utredningsarbeidet. Innspillene var som følger: Profil, merkevare 2 campus kulturforskjeller ressursdimensjonering / budsjettmodell forskningstradisjoner (forskningsproduksjon, arbeidstidsordning med forskningstid) studentrekuttering fag med dårlig rekruttering (ingeniør, samfunnsfag) kompetanse/rekruttering av fagkompetanse forholdet til realisering av Prosjekt Innlandsuniversitetet. 9

10 5. Vedlegg 2. Avklaringsnotat Notat Rolf Kulstad og Jostein Skurdal 26.august Avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 1. Innledning Dette notatet beskriver sentrale avklaringer i forhold til en fusjonert høgskole. Avklaringene er viktige i forhold til de krav som stilles til en fusjonssøknad til UFD, og i forhold til å få et bilde av den fusjonerte høgskolen. Notatet er resultat av drøftinger mellom ledelsen ved de to høgskolene, og har vært drøftet i ledergruppene ved begge høgskoler, samt med de tillitsvalgte. Høgskolestyrene skal drøfte notatet i sine møter i september etter at det er behandlet i organisasjonene. Endelig notat vil bli behandlet av høgskolestyrene i felles møte oktober, og skal følges av en eventuell søknad til departementet om sammenslåing. 2. Utgangspunkt Det er to selvstendige enheter med komplementære studieporteføljer som fusjonerer. Begge enhetene har driftsmessig overskudd. Begge enhetene har vært gjennom store endringer knyttet til gjennomføring av kvalitetsreformen med ny organisering. Prinsipielle avklaringer: Høgskolene skal fungere som selvstendige enheter fram til fusjonen, planlagt dato, 1. januar Det forutsettes at service- og tjenestenivået til studenter og ansatte blant annet gjennom etableringen av studenttorg/servicesenter på de to campus opprettholdes og videreutvikles. Det etableres en egen funksjon for campusutvikling med ansvar for videre utvikling av begge campus. En felles høgskole skal organiseres slik at den blir en slagkraftig enhet som tar vare på utviklingspotensialet. Det skal være to attraktive campus i den fusjonerte høgskolen, og begge campus skal ha viktige fellesfunksjoner og lederfunksjoner. Det skal fokuseres på dimensjonering og kostnadsutvikling for å sikre at organisasjonen ikke blir mer byråkratisk og at kostnadene ikke øker unødvendig. 10

11 3. Navn Som navn på den fusjonerte høgskolen foreslås: Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik. Navnet er godt innarbeidet ved at de to høgskolene hver for seg, har en tydelig lokalisering i Lillehammer og Gjøvik, og kjente fagprofiler. Navnet er langt og litt tungt, men kommuniserer godt både i forhold til studenter og omgivelser. Gjennom navnevalg viser en at skolen fortsatt satser på å videreutvikle begge campus og at det er ønske om fortsatt regional støtte til utviklingen av campusene. Overfor studentene vil navnet være avklarende ved at det er to campus, og at studentene gjennom sine fagvalg velger å studere ved en av campusene. Det er vurdert å bruke Høgskolen i Oppland, men det er krevende å innarbeide nye navn og det forventes også at dette vil ta tid å få innarbeidet. Dette er derfor ikke vurdert som aktuelt. I forhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom de tre høgskolene, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, samt de to fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, er det planlagt at en fusjonert høgskole i Oppland er et skritt på veien fram mot en fusjonert høgskole i Innlandet som grunnlag for å søke universitetsstatus. Denne mellomperioden med Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik er derfor forventet å vare i noen få år. Ut fra dette er det fornuftig å ta vare på de merkenavn og den identitet som er bygget opp. Når det gjelder logo for en sammenslått høgskole er det ønskelig at denne er tydelig forankret i Oppland og Innlandet. Dette arbeidet må settes i gang hvis styret beslutter en fusjon. 4. Hovedsete Den fusjonerte høgskolens hovedsete foreslås lagt til Lillehammer. Dette innebærer at Lillehammer også er institusjonens adresse, og at rektor og høgskoledirektør har sitt kontorsted her. 5. Valgkrets Den fusjonerte høgskolen er en valgkrets. Dette er i tråd med bestemmelsene i loven. 6. Ledelse og organisering av den fusjonerte høgskolen 6.1 Den fusjonerte høgskolens øverste ledelse Det foreslås at dagens ordning med delt ledelse og valgt rektor og prorektor beholdes. Felles styremøte oppretter valgstyre i april 2006, - eventuelt fastsetter alternativ rekruttering av rektor/prorektor. Valget av rektor og prorektor gjennomføres høsten Nytt styre oppnevnes og velges innen Den nye loven åpner for tilsatt rektor som enhetlig leder, og da med en ekstern styrerepresentant som styreleder (se vedlegg A). Stillingen som høgskoledirektør foreslås lyst ut eksternt. Styresammensetningen foreslås å følge lovens hovedordning med elleve medlemmer bestående av rektor som styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer, hvis ikke interimsstyret skulle bestemme annerledes. 11

12 Det foreslås at ledergruppen ved den fusjonerte høgskolen gis følgende sammensetning: Rektorat, høgskoledirektør, studiedirektør, økonomidirektør og dekaner Overgangs-/interimsordninger Søknad om sammenslåing sendes så raskt som mulig, dersom styrene vedtar å fusjonere høgskolene. Når departementets avklaring foreligger, og høgskolestyrene har godkjent vilkårene, starter arbeidet med å etablere en felles høgskole. Målet er at høgskolestyrene behandler dette i april Høgskolene er to separate enheter fram til Det forutsettes at det etableres en interimsordning med et felles styre bestående av de to høgskolestyrene. Direktørene forbereder sakene og styret konstituerer seg selv. Dette fungerer fra fusjonen er vedtatt av styrene etter departementets behandling. Et felles styre får myndighet til å legge til rette for den fusjonerte høgskolen gjennom å: opprette felles valgstyre, eventuelt fastsette alternativ rekruttering av rektor/prorektor ansette direktør (forutsatt at normalordningen velges) vedta budsjett 2007 vedta studieportefølje Faglig organisering Den fusjonerte høgskolens faglige virksomhet foreslås ledet av en valgt rektor og prorektor (jfr. pkt. 6.1). Rektor vil ha sitt kontorsted på Lillehammer (jfr. pkt. 4), mens prorektor vil ha sitt kontorsted på Gjøvik. Det er nettopp gjennomført store endringer i den faglige organiseringen ved begge studiesteder. Lillehammer har 4 avdelinger med ansatte dekaner og kontorsjefer, samt tilsatte studieledere. Gjøvik har 5 institutter med tilsatte instituttledere. I den fusjonerte høgskolen vil den faglige organiseringen bestå av avdelinger med tilsatte dekaner og dedikerte administrative ressurser. Avdelingene har et valgt rådgivende organ. Høgskolen i Lillehammer gjennomfører nå en prosess for å vurdere en eventuell deling av Avdeling for samfunnsvitenskap. Høgskolen i Gjøvik vil gjennomføre nødvendige justeringer av sin faglige organisering før fusjonen. Ut fra de erfaringer som institusjonene har, vil dette danne et godt grunnlag for rasjonell drift av fagenhetene og tilbudet av studier. Når det gjelder tiltak for å stimulere til samarbeid om utvikling av nye studietilbud på lavere grad, samt master- og PhD-programmer og forskning, vil dette også i det videre kunne organis eres som utviklingsprosjekter. Vår vurdering er at det ikke nå er aktuelt å etablere faglige enheter på tvers av campusgrensene. Imidlertid er dette spørsmål som bør vurderes etter i forhold til utviklingen fram til en søknad om universitetsstatus og planlagt fusjon med Høgskolen i Hedmark. 6.3 Administrativ organisering 12

13 6.3.1 Prinsipielt utgangspunkt Som nevnt i pkt. 2 foran har et bærende utgangspunkt for fusjonsarbeidet vært at det skal være to attraktive campus i den fusjonerte høgskolen, og at begge campus skal ha viktige fellesfunksjoner og lederfunksjoner. Det forutsettes videre at service- og tjenestenivået til studenter og ansatte opprettholdes og videreutvikles, bl.a. gjennom etableringen av studenttorg/servicesenter på de to campus. Mange av driftsoppgavene i administrasjonen er stedsavhengig, og vil i liten grad påvirkes av fusjonen, og hvor lederne for enhetene lokaliseres. Den fusjonerte høgskolens administrative virksomhet skal ledes av høgskoledirektøren, som er foreslått å ha sitt kontorsted på Lillehammer sammen med rektor (jfr. pkt. 4). Noen av mellomlederne bør av hensiktsmessighetshensyn ha kontor samme sted som høgskolens øverste ledelse. Til hovedsetet bør det også ligge stabsstillinger for forskning, strategi/utvikling, samfunnskontakt, campusutvikling og sekretariat/arkiv. Mellomlederstillingene foreslås lyst ut internt ved de to høgskolene. Det legges til grunn at ledere av gjennomgående administrative funksjoner skal være synlige og tilgjengelige på begge campus. Det forutsettes tatt i bruk moderne IKT-løsninger for sikre at ledelsen for den fusjonerte høgskolen framstår som kraftfull, samlende og enhetlig Fordeling av administrative lederstillinger Med utgangspunkt de prinsipielle forhold vedr. administrativ organisering presentert i pkt foran foreslås følgende fordeling av administrative lederstillinger mellom Lillehammer og Gjøvik: Lillehammer: Høgskoledirektør, studiedirektør, hovedbibliotekar, leder for oppdragsenhet (SELL/EVUenhet). Gjøvik: Økonomidirektør, personaldirektør, IT-sjef og leder for internasjonalt kontor. Ytterligere detaljer vedrørende den administrative organiseringen avklares nærmere når styrene eventuelt beslutter at det skal være en felles høgskole. 13

14 7. Nemnder og utvalg Nemndstrukturen ved de to høgskolene er nesten identisk. Det foreslås at en fusjonert høgskole får følgende utvalgsstruktur: Studieutvalg Klagenemnd Forskningsutvalg Læringsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Likestillingsutvalg Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Mandat og sammensetning må gjennomgås. 8. Budsjettmodell Høgskolene utarbeider budsjett for 2006 etter felles mal. Det er viktig at budsjettet på en god måte synliggjør hvordan ulike studier og aktiviteter finansieres, og at de samme prinsipper benyttes i budsjetteringen. 9. Campusutvikling En sammenslåing skal styrke de to studiestedene, og her er det lagt et godt grunnlag i de såkalte campusprosjektene. Prosjektene Lillehammer Campus og Arena Kallerud har blitt utformet og så langt gjennomført etter samme opplegg. Her har de to høgskolene sammen med samarbeidspartnere i nærmiljøet arbeidet for å utvikle lærestedene. Dette arbeidet er finansiert dels av samarbeidspartnerne og dels er det bevilget midler fra regionen og fylkeskommunen. Det forutsettes at arbeidet videreføres og utvikles videre i nært samarbeid mellom de to prosjektene. Det er viktig at det utvikles to sterke og velfungerende campus. 14

15 Vedlegg A. Utdrag fra Lov om universiteter og høgskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gje lder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere Styrets oppgaver (1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. (2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak. (3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse. (4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. (5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. (6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid Styrets sammensetning (1) Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt etter 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder. (2) Styret selv kan fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og 15

16 forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. 4-4 første ledd gjelder tilsvarende. (3) Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være tilfredsstillende representert i styret. 4-4 første ledd gjelder tilsvarende. (4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder. (5) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette annen styresammensetning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter andre eller tredje ledd Valg og oppnevning av styret (1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling. (2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år. (3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år. (4) Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og gruppen som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. (5) Forslag til eksterne styremedlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer for disse, fremmes av institusjonens styre. For Samisk høgskole fremmes forslag av høyskolens styre og av Sametinget. For kunsthøyskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Departementet oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer for disse for fire år. (6) Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre. (7) Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. (8) Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. (9) Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv 16

17 (1) En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. (2) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører Styremøter (1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. (2) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og rektor eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. (3) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. (4) Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg. (5) Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har ansatt rektor eller administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. (6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører. (7) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker som møteleder. (8) Det skal føres møtebok for styret Vedtaksførhet og flertallskrav (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. (2) Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning. (3) Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette Adgang til å avsette styret Hvis styret ved sine disposisjoner bringer institusjonens videre virksomhet i fare, kan Kongen i statsråd avsette styret og oppnevne et midlertidig styre inntil nytt styre er valgt og oppnevnt. 17

18 Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør Rektor Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4, gjelder følgende regler om rektor: a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg. b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling Valg av rektor (1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4, utpekes rektor ved valg. Både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret kan fastsette nærmere regler om nominasjon av eksterne kandidater. (2) Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse. (3) Den som blir valgt som rektor, trer inn i en åremålsstilling hvis ikke hun eller han allerede er fast ansatt ved institusjonen. (4) Ved opptelling skal stemmene vektes etter en fordelingsnøkkel fastsatt av styret, innenfor følgende rammer: a) ansatte i undervisnings- og forskerstilling prosent b) teknisk og administrativt ansatte 5-25 prosent c) studenter prosent. Foretas valget i særskilt valgforsamling, skal denne ha en tilsvarende sammensetning. (5) Styret selv fastsetter nærmere regler om valget Institusjonens administrerende direktør (1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av 10-4 skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør. 18

19 (2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. (3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen. (4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret. (5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet. (6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet. (7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument Ansettelse av rektor (1) Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer Styret selv foretar utlysing og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. (6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet Rektors fratreden 19

20 (1) Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor ansettes eller velges. (2) Hvis institusjonen har en prorektor, kan styret selv fastsette at denne overtar hvis rektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av funksjonstiden. 20

21 7. Vedlegg 3. Referat fra felles fagforeningsmøte for HiG og HiL Storhove kl Følgende fagforeningsrepresentanter og fagforeninger deltok: Fra Gjøvik: Fra Lillehammer: Dagny Megrund, NTL, Halgeir Leiknes, Tekna Hans Engenes, Forskerforbundet Turid Thomassen, NTL Bjørnulf Hafstad, NITO Sveinung Berild, Forskerforbundet Rune Hausstädter, Forskerforbundet Anne Kari Grimstad, Parat Anne Christine Lothe, Parat Møteleder var Sveinung Berild Referentfunksjonen fordelt på flere, og referatet har sirkulert for kommentar blant møtedeltakerne. Sak: Drøfting av dokumentet Avklaringer i forhold til en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Høgskoledirektørenes notat pr Det var enighet om at fagforeningsrepresentantene skulle utarbeide en felles uttalelse som leveres de to høgskoledirektørene mandag 5. september. Det kan imidlertid ikke utelukke at den enkelte fagforeningsrepresentant kan gi tilføyelser til saken i drøftingsmøter. På møtet ble det enighet om å knytte uttalelsen til 7 punkter, der pkt. 2-7 går på selve dokumentet: 1. Prosessen 2. Høgskolens øverste ledelse: rektor, direktør, høgskolestyre 3. Faglig organisering avdelingstruktur 4. Ledergruppen 5. Interimsording 6. Personalrammeverk 7. Øvrige kommentarer Kommentar til de enkelte punktene: Pkt. 1: Prosessen Det har vært mange prosesser ved høgskolene med varierende involvering og engasjement. Det har vært mangelfull informasjon og involvering i enkelte miljøer. Dette bør rettes på, særlig med fokus på den videre prosessen. Pkt. 2: Høgskolens øverste ledelse: rektor, direktør, høgskolestyre Fagforeningene ved HiL og HiG støtter forslaget om å opprettholde delt ledelse og at valgt rektor og prorektor beholdes. Likeledes er fagforeningsrepresentantene enig i at styresammen- 21

22 setningen skal følge lovens hovedordning med 11 medlemmer med rektor som styreleder og ellers fordeling av medlemmer som beskrevet i høgskoledirektørenes notat. Pkt. 3: Fagorganisering avdelingsstruktur Fagforeningsrepresentantene er i hovedsak enig i forslaget om faglig organisering, pkt Hovedenheten må være avdelinger med 1) dekan (vi tar ikke stilling til om det skal være ansatte eller valgt), 2) et avdelingsstyre (og ikke avdelingsråd som foreslått i dokumentet), og 3) dedikerte administrative ressurser. Ikke minst i en fusjonert enhet med virksomhet på geografisk atskilte steder mener vi det er viktig med relativt selvstendige avdelingsenheter som også har valgte representanter i avdelingsledelsen. Pkt. 4: Ledergruppe I dokumentet pkt. 6.1 skisseres ledergruppen i en fusjonerte høgskolen. Dette er en stor gruppe. Slik gruppen er sammensatt, mener vi absolutt at også personaldirektøren bør delta. Dette er eneste direktør som ikke er inkludert i ledergruppen. Vi mener personalfunksjonen er/ bør være så sentralt at personaldirektøren bør inngå i en slik ledergruppe. Pkt. 5: Interimsordning I dokumentet skisseres en modell for interimsstyring av forberedelsene til etablering av en felles høgskole Skissen går ut på at det etableres et felles styre bestående av de to høgskolestyrene, at dette interimsstyret skal konstituere seg selv, og at de to høgskoledirektørene skal være saksforberedere. Vi har flere bemerkninger til denne skissen: Det er uklart om loven gir adgang til en slik ordning. Lovens paragraf 9-3, pkt. 5, gir kanskje departementet svært frie hender, men den lederen som et slikt interimsstyre selv oppnevner vil jo bli en slags interimsrektor, og han/hun vil hverken være valgt eller ansatt i en slik rolle. Vi mener at direktørens ansvar og myndighet er et svært viktig element i høgskolenes styringsordning, og det vil kunne være uheldig at dette blir fordelt på to likeverdige direktører. I det første av fire prikkpunkter i denne delen av notatet står: opprette felles valgstyre, eventuelt fastsette alternativ rekruttering av rektor/prorektor. Men et felles valgstyre vil vi trenge uansett rekrutteringsmåten for rektor, for det er jo flere enn rektor som må velges. I tillegg vil det bli viktig å vedta et reglement for gjennomføringen av valgene. Dette er ikke trivielt, og arbeidet bør starte tidlig. Når det gjelder forbeholdet om en eventuell alternativ rekruttering av rektor, så mener vi at det vil være svært uheldig om et interimsstyre får myndighet til å fatte vedtak om dette. Det bør være klart før søknad sendes om noen av de to styrene ønsker en alternativ modell, og hvis de ikke ønsker dette så bør søknaden utformes som en søknad om å starte den nye høgskolen med normalordningen for rektor. Da blir slike forbehold misvisende. Det andre prikkpunktet, ansette direktør, bør vurderes og diskuteres grundig før en fusjonssøknad sendes. Det bør vurderes nøye om det er en bedre løsning å starte den nye høgskolen med en konstituert direktør, for å gi det nye styret ansvaret med å tilsette høgskolens første faste direktør etter De to siste prikkpunktene, om budsjett for 2007 og studieportefølje for 07/08, er mindre problematiske, men det bør vurderes om det i disse sakene kan gjøres et tilstrekkelig forarbeid uavhengig av et interimstyre, slik at det nye ordinære styret kan behandle disse sakene på nyåret Pkt. 6: Personalrammeverk 22

23 Det er tidligere framforhandlet en avtale for eventuell fusjon mellom HiG, HiHm og HiL. Fagforeningsrepresentantene forutsetter at dette rammeverket legges til grunn ved personalbehandling ved fusjonsprosessen, evt. med mindre justeringer i teksten. Jf. også referat fra møte mellom fagforeningsrepresentantene Pkt. 7: Andre momenter Betydningen av å utvikle god organisasjonskultur ble diskutert. Fagforeningsrepresentantene ser at de bør ha en aktiv rolle i dette arbeidet. Dette er en sak som det må arbeides med på lang sikt, både fram til fusjonsdato, og i konsolieringsfasen de påfølgende årene. På møte for fagforeningsrepresentantene ved HiG / HiL ble flere momenter tatt opp, jf. 12 pkt. i referat fra dette møtet. Vesentlige momenter er klargjort i dokumentet vi nå har fått til drøfting. Vi vil likevel framheve at de øvrige momentene er det viktig å få klargjort i den videre prosessen. 23

24 10. Vedlegg 4. Disposisjon av beslutningsunderlag 0 OM DOKUMENTET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.1 Bakgrunn-foregående styrevedtak, herunder premisser for fusjonsprosessen Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Beskrivelse av prosessen fra februar 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert Utredningsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Søknadsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Fusjonsfase Feil! Bokmerke er ikke definert Driftsfase Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.3 Nøkkeltall for høgskolene (basert på DBH rapportering)feil! Bokmerke er ikke definert Benchmarking HiG/HiL i forhold til andre høgskolerfeil! Bokmerke er ikke definert. 2 EN HØGSKOLE I OPPLAND MULIGHETER OG UTFORDRINGER FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.1 Rekruttering av studenter Feil! Bokmerke er ikke definert Studietilbud profil Feil! Bokmerke er ikke definert Rekruttering for overgangsåret 2006/2007 Feil! Bokmerke er ikke definert Internasjonalisering Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 To campus hva innebærer det? Feil! Bokmerke er ikke definert Campusavhengige/-uavhengige tjenester Feil! Bokmerke er ikke definert Studentdemokrati Feil! Bokmerke er ikke definert Ansattes medbestemmelsesmuligheter Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.3 Ny profil merkevarebygging Feil! Bokmerke er ikke definert Grafisk profil Feil! Bokmerke er ikke definert Web løsninger Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.4 Kulturbygging Feil! Bokmerke er ikke definert Organisasjonskultur ved høgskolene Feil! Bokmerke er ikke definert Hvordan jobbe med utvikling av organisasjonskulturfeil! Bokmerke er ikke definert. 2.5 Administrative muligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Sterkere fagmiljøer Feil! Bokmerke er ikke definert Kompetanse/rekruttering Feil! Bokmerke er ikke definert Effektivisering Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.6 Faglige muligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Komplementære høgskoler Feil! Bokmerke er ikke definert Samarbeidsmuligheter Feil! Bokmerke er ikke definert Kompetanse/rekruttering Feil! Bokmerke er ikke definert Ansattes vilkår for forskning Feil! Bokmerke er ikke definert. 24

25 2.7 Oppdragsvirksomhet (SeLL / EVU-enhet) Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Mulige samarbeidsområder HILG EVU Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.8 Styringssystemer råd og utvalg) Feil! Bokmerke er ikke definert Forskningsutvalg / Fou-råd Feil! Bokmerke er ikke definert Studienemnd / studieutvalg / StudiekvalitetsutvalgFeil! Bokmerke er ikke definert Læringsmiljøutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Studentorganisasjon Feil! Bokmerke er ikke definert Arbeidsmiljøutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Tilsettingsutvalg / tilsettingsråd Feil! Bokmerke er ikke definert Likestillingsutvalg Feil! Bokmerke er ikke definert Valgstyre Feil! Bokmerke er ikke definert Tjenestemannsorganisasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSERFEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 Høgskolenes økonomi status og prognoser Prognose inntekter for Høgskolen i LillehammerFeil! Bokmerke er ikke definert Prognose inntekter for Høgskolen i Gjøvik Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.2 Felles budsjettmodell overgangsløsninger Ekstern finansiert virksomhet Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.3 Personal- og kompetanse Feil! Bokmerke er ikke definert Personalsituasjon Feil! Bokmerke er ikke definert Personalbehandling i omstillingsprosessen Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.4 IKT Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Noen forutsetninger som må være på plass tidlig i sammenslåingenfeil! Bokmerke er ikke definert Sentrale IKT-prosjekter Feil! Bokmerke er ikke definert Behov for harmonisering av systemer Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.5 Bibliotektjenester Feil! Bokmerke er ikke definert Status Feil! Bokmerke er ikke definert Harmoniseringssmerter? Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.6 Felles kvalitetssystem rutiner og regelverk Feil! Bokmerke er ikke definert Utvikling av kvalitetssystem Feil! Bokmerke er ikke definert Harmonisering av rutiner og regelverk Feil! Bokmerke er ikke definert. 3.7 Driftsløsninger Feil! Bokmerke er ikke definert Arkiv Feil! Bokmerke er ikke definert Telefoni Feil! Bokmerke er ikke definert Bygningsmessig drift Feil! Bokmerke er ikke definert Renhold Feil! Bokmerke er ikke definert. 4 VEDLEGG FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 25

26 4.1 Prosjektplan Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 Avviksanalyse pr. første halvår 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Notat til UFD om ingeniørutdanningen Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Studieportefølje ved HiG og HiL pr 2005 Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.5 Informasjonsskriv til ansatte, studenter, publikum Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av ansatte dialog med tilitsvalgte Feil! Bokmerke er ikke definert. Ekstern informasjon / regionale aktører Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR. 16.JUNI 2005Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av ansatte dialog med tillitsvalgte Feil! Bokmerke er ikke definert. Involvering av råd/utvalg Feil! Bokmerke er ikke definert. Ekstern informasjon / regionale aktører Feil! Bokmerke er ikke definert. INFORMASJON OM HILG-PROSESSEN PR. 26.AUGUST 2005Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.6 Likheter og forskjeller mellom IKT systemer ved HiG og HiLFeil! Bokmerke er ikke definert. 4.7 Høringsuttalelser Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.8 Rekrutteringsundersøkelse Feil! Bokmerke er ikke definert. 26

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer