Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014"

Transkript

1 NPH/åm sak 04/15 LDH Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 Generelt NPHs årsmøte 2014 ble avholdt på Betanien Høgskole i Bergen den 3. mars 2014, med årsmøtemiddag på restauranten Bølgen & Moi om kvelden. NPH avholdt sin årskonferanse på NLA Høgskolen dagen etter den 4. mars 2013 (jfr. pkt.1.2). NPH har i 2014 bestått av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon. NPH/AU har hatt 5 ordinære AU-møter og har behandlet 53 saker i NPH/AU har bestått av rektor Vidar L. Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), høyskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole og Anneline Røssland, Høgskolen Betanien. Møtende varamedlemmer har vært adm.leder Jan Duvaland, NITH og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Tuva Aune Wettland (våren 2014) og Therese Eia Lerøen (høsten 2014). Sekretariatet har i 2014 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (80 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF. I årsmeldingen nedenfor er virksomhetsområder og målformuleringer i NPHs strategiske plan innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger også NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak under NPHs ulike virksomhetsområder. Virksomhetsområde 1: Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting: Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. Strategier: - NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger og forslag fra enkeltrepresentanter. - NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer.

2 - NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet. - NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private høyskolers grunnfinansiering. - De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan dialogen kan forbedres. - NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler (husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) Nøkkelindikatorer: - Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret sammenlignet med tilskuddsnivået i I løpet av perioden skal: - den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes - statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av totalrammen prosent av nye studieplasser etableres i private høyskoler prosent av nye stipendiatstillinger tildeles private høyskoler - finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) beholdes, men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og tilskuddskategoriene skal være ajourført - det etableres en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler - finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer - private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, momsrefusjoner o.l.) I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 1.1 Påvirkningsarbeid overfor de politiske partier på Stortinget Med utgangspunkt i KUF-komiteens flertallsmerknad til Regjeringen har det vært enkelt for NPH å arbeide overfor Stortinget i Stortingsflertallet har i 2014 ment at «private høyskoler er en viktig del av det høyere utdanningssystemet». Det er etablert «større grad av likeverdighet», men «på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen». Komiteflertallet presiserer «at målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres». Det vises særlig til «manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler. Det er derfor «nødvendig å gjøre endringer i finansieringen». Flertallet mener «regjeringen bør finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur», jfr. Innst. 12 S ( ) om private høyskoler. NPH har hatt møter med partifraksjonene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og har høsten 2014 møtt til høring i både Finanskomiteen og KUF-komiteen (20. oktober 2014) i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for I dette arbeidet fikk vi en stund den paradoksale situasjon der stortingsflertallet måtte bruke så mye penger på det de var uenige om at de ikke hadde penger til å gjøre det de var enige om. Gjennom budsjettforliket ble dette rettet opp og med tilslutning fra Arbeiderpartiet kunne NPH

3 konstatere en ny politisk budsjettprioritering innenfor kap. 260 ved at private høyskoler (post 70) fikk tildelt 8 stipendiatstillinger og økt basisbevilgningene med 4 mill kroner. Dette blir 8 prosent av sektorens totale budsjettøkning. Tidligere har denne andelen ikke oversteget 3-4 prosent. 1.2 Påvirkningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådens kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 14. januar På konferansen presenterte statsråden de syv prosessene som med et omfattende utredningsarbeid i utvalg og ekspertgrupper har preget det utdanningspolitiske arbeidet hele resten av året. KD nedsatte allerede høsten 2013 en ekspertgruppe som ble bedt om å utrede en bedre regulering og tilsyn med at tilsyn og egenbetaling kommer studentene (i private høyskoler og fagskoler) til gode. Ekspertgruppen har vært ledet av direktør Marianne Andreassen, Statens lånekasse. Rektor Solfrid Lind, CK og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing, Anthon B Nilsen Utdanning har deltatt i ekspertgruppen. NPH har hatt kontakt med ekspertgruppen underveis. Bl.a. var NPHs nestleder, prorektor Dag Morten Dalen, BI bedt om å levere et innspill på et såkalt Interessentseminar som ekspertgruppen arrangerte i Oslo den 25. juni Ekspertgruppen leverte sin rapport den 12. november 2014 Årets dialogmøte mellom KD og private høyskoler ble gjennomført i KD med god oppslutning den 13. juni NPH var i år invitert av KD til å delta i planleggingen av møtet. KDs Tilstandsrapport 2014 basert på institusjonenes rapportering per 15. mars, forelå til møtet. Det opplevdes også positivt at den politiske ledelse (statssekretæren) innledet og deltok i årets dialog. KD nedsatte (også) høsten 2013 et offentlig utvalg til å utrede fagskolenes fremtid. Utvalget har vært ledet av tidligere NPH-leder, professor Jan Grund. Rektor Solfrid Lind fra Campus Kristiania har vært medlem av utvalget. Utvalget leverte sin innstilling den 15. november 2014 (NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg) og statsråden uttalte i denne forbindelse at året 2015 synes å bli «fagskolene år». Den 8. april 2014 oppnevnte KD ytterligere en ekspertgruppe. Denne for å utrede et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. NPH leverte et innspill til ekspertgruppen datert den 2. mai 2014, hadde møte med ekspertgruppens leder og sekretariat den 27. august 2014 og deltok på ekspertgruppens dialogkonferanse på Gardermoen den 16. september Ekspertgruppens arbeid er tenkt innarbeidet i en stortingsmelding om strukturen i den høyere utdanningssektoren som er tenkt oversendt Stortinget ved påsketider Dessuten har den s.k. Produktivitetskommisjonen, ledet av professor Jørn Rattsø i 2014 fått utfordringen med å utrede produktiviteten i høyere utdanning. De arrangerte i denne forbindelse et frokostseminar om struktur og styring i høyere utdanning den 16. desember KD har dessuten i løpet av året startet arbeidet med å revidere målstrukturen for sektoren. 1.3 Høringsuttalelser NPH har i 2014 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til en rekke enkeltsaker. Noen høringsforslag har NPH kun tatt til etterretning mens høringsuttalelser/ innspill til KD har blitt levert om: KDs utkast til årsrapport fra de private høyskolene, datert den 10. februar 2014 Dialogmøtet mellom KD og private høyskoler, datert den 1. april 2014 DAMVADs evaluering av kvoteordningen, datert den 17. oktober 2014 MOOC til Norge (NOU 2014:5) Nye digitale læringsformer i høyere utdanning, datert den 20. oktober 2014

4 Statsbudsjettet for 2016, datert den 2. desember 2014 Ny BRIKS-strategi, datert den 12. desember Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrer, utvalg etc. Direktør Jens Petter Tøndel (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til Dean bachelor Jon Erik Svendsen (BI) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til Førsteamanuensis Oddvar Førland (HDH) har vært oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til Direktør Kristin Dahl (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til Mardon Breimoen (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Rektor Vidar L. Haanes (MF) er oppnevnt medlem av Departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science Week i USA/ Canada. Prorektor Dag Morten Dahlen (BI) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Studiesjef Kristin Fjelde Tjelle (MHS) er oppnevnt medlem av Departementets Felles klagenemnd for studentsaker Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS styre Rektor Vidar L. Haanes (MF) har i 2014 blitt innvalgt som styremedlem i IMHE/ OECD på vegne av norske institusjoner. Han er dessuten fortsatt oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt Kunnskap Oslo. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing (ABNutdanning) har vært oppnevnt i ekspertgruppen som har utredet private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd (Andreassen-gruppen). Adm.direktør Solfrid Lind (CK) har vært oppnevnt medlem av utvalget som har utredet fagskolene og deres plass i utdanningssystemet (Grund-utvalget) Adm.leder Heidrun Hole, Westerdals - Oslo ACT er oppnevnt varamedlem til styret for det fusjonerte studieadministrative samarbeidsorganet FSAT (sammenslått FS/SO). NPHs sekretær Arne J. Eriksen er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area EHEA). Han har dessuten deltatt i KDs referansegrupper for konsulentselskapet DAMVADs evaluering av kvoteordningen i Statens lånekasse og i KDs arbeidsgruppe som har utredet sammenslåing av Felles studieadministrativt system og Samordna opptak (FSAT). 1.5 Påvirkningsarbeid overfor den allmenne opinionen NPHs arbeidsplan har i 2014 hatt som tiltak å publisere avisartikler og kronikker lokalt og nasjonalt om private høyskolers positive betydning for samfunnsutviklingen. Dette har vist seg å være en krevende målsetting. Virksomhetsområde 2 Internt nettverkssamarbeid Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting:

5 NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner Strategier: - NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. - NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte. - NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids sekretærstilling. Nøkkelindikatorer: - NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i NPHs medlemstall opprettholdes I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 2.1 Seminar for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler den 16. januar 2014 Seminaret ble avholdt på Markedshøyskolen Campus Kristiania i Oslo med 44 deltakere fra 22 private høyskoler. Seminaret drøftet «Hvordan bygge godt omdømme og merkevare for en privat høyskole» og hadde forelesninger av forskningsleder Jannicke Wiers-Jenssen, NIFU, fagpolitisk ansvarlig Tuva Aune Wettland, NSO, direktør Terje Mørland, NOKUT, fagsjef Audun Farbrot, Handelshøyskolen BI, debattredaktør Erik Tornes, Aftenposten, merkevaresjef Thomas Moen, Fanbooster og daglig leder Preben Carlsen, PR-byrået Trigger. Seminaret var forberedt og ble gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av kommunikasjonssjefer ved fire av NPHs medlemsinstitusjoner og NPHs sekretær. 2.2 Konferanse for studentledere i private høyskoler den februar 2014 Konferansen ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole i Oslo med 25 deltakere fra 13 private høyskoler. Konferansen ble avholdt med økonomisk tilskudd fra NPH. Evalueringen viste at studentpolitikere i private høyskoler ønsker seg et forum der de kan bli bedre kjent og utveksle kunnskaper og erfaringer om sitt studentpolitiske engasjement. NPH har vedtatt å bidra med sikte på en ny konferanse for private høyskolers studentpolitikere i Stavanger den februar Årskonferanse om strategi for kvalitet og struktur den 4. mars 2014 NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på NLA Høgskolen, Bergen. Årskonferansen hovedtema var: «Strategi for kvalitet og struktur». Statssekretær Bjørn Haugstad presenterte statsrådens syvpunktsplan for sitt politiske arbeid med norsk høyere utdanning og forskning de nærmeste årene. Seniorrådgiver Pål Bakken, NOKUT presenterte «NOKUTs studiebarometer 2014», ass. avd.dir. Trine Johansen Meza, NOKUT foredro om «Utdanningskvalitet ny modell og nye trender». Etter lunsj var årskonferansen delt i to seksjoner. I den ene foredro direktør Alf Rasmussen, SIU om «Internasjonalt utdanningssamarbeid» og i den andre, spesialrådgiver Per Kommandantvold, NFR om «Internasjonalt forskningssamarbeid». Konferansen ble avsluttet med spørsmålet: «Hva skjuler seg bak en kvalitetspris?». Spørsmålet ble besvart av Aleksander Wright Cappelen, NHH. Konferansen samlet, inkludert NPHs medlemmer og observatører, til sammen 32 deltakere. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær.

6 2.4 Nettverkskonferanse den 13. oktober 2014 Høstens nettverkskonferanse ble arrangert på den nylig fusjonerte Westerdals Høyskole Oslo School of Art, Communication and Technology AS i Oslo. Forslaget til statsbudsjett for 2015 ble presentert av seniorrådgiver Magnus Worren, KD og avdelingsdirektør Arne Lunde, KD presenterte Riksrevisjonens merknader om KDs tilskuddsforvaltning av private høyskoler. Avdelingsdirektør Øystein Lind, NOKUT presenterte NOKUTs arbeid med å etablere en ny tilsyns- og evalueringsmodell mens konst. daglig leder Tina Lingjærde presenterte FSAT fusjonen mellom SO og FS. Konferansen ble avsluttet med en politiske debatt der Marianne Aasen (A), Norunn Tveiten Benestad (H) og Anders Tyvand (KrF) deltok. Konferansen samlet 33 deltakere fra 22 private høyskoler. 2.5 Medlemstall NPH har i hovedsak beholdt sine medlemmer i Men en viss nedgang i antall medlemmer skyldes fusjoner. NPH mottok den 29. april 2014 en utmelding fra Handelshøyskolen BI. Utmeldingen ville bli gjort gjeldende ved årets utgang. BI begrunnet utmeldingen med at høyskolen - ønsket å kanalisere mer av sitt sektororienterte arbeid gjennom UHR. - skilte seg til dels betydelig fra de fleste andre medlemmene både hva gjelder størrelse økonomi, finansiering og strategi BI mente NPH «gjør et utmerket arbeid på mange områder», men at «mange av NPHs hjertesaker ikke like godt favner BIs profil». Utmeldingen ble tatt til etterretning av NPH/AU den 13. juni 2014, men NPH/AU ønsket BI velkommen tilbake til «et fortsatt samarbeid for å bedre de nasjonale rammevilkårene for landets private høyskoler». I august trakk BI utmeldingen tilbake. 2.6 Medlemstjeneste NPH har i 2014 søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse (fusjoner,sak-søknader ol.). NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner, bl.a. på Fjellhaug internasjonale høgskoles 100-årsjubileum den 21. november 2014 og avskjed for Einar Vetvik, Diakonhjemmet høgskole den 7. april NPHs hjemmeside (www.nph.no) er søkt ajourført kontinuerlig. Virksomhetsområde 3 Øvrig relasjonsarbeid Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting: - NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR (spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR). - NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. Strategier:

7 - NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante arbeidsgiverorganisasjoner. - NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten - NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on Institutional Management/ OECD) og ACA (Academic Cooperation Association). Nøkkelindikatorer: - NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren - Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige kontaktmøte med sektoren fra og med januar I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner: 3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR) Per var 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 10 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, Westerdals Oslo ACT, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania, Haraldsplass diakonale høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen Diakonova, Høgskolen Betanien og Ansgar teologiske høgskole) medlemmer av UHR. Med 13 NPH-medlemmer som medlemmer av UHR har det gjennom året kan det reises spørsmål om ikke NPH kan trenge å utrede ulike modeller for et fremtidig nettverkssamarbeid. Sekretariatsamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. I NPHs årsmelding for 2014 bør det nevnes at UHRs underdirektør Guri Bakken gikk av med alderspensjon ved årets utgang. Hun har deltatt jevnlig som UHRs representant på NPHs møter og som NKU-sekretær på 90-tallet (forløperen til NOKUTs sekretariat) hadde hun kontakt med alle private høyskoler som søkte om akkreditering og revisjon av sine studietilbud. NPH takker henne for stor innsats som det «omvandrende kvalitetsorgan for norsk høyere utdanning» som hun har vært. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter på Høgskolen i Buskerud/ Vestfold den mai og på Høgskolen i Bergen den november Sekretæren deltok dessuten på EUAs årskonferanse i Brussel den april 2014, på UHRs seminar om strukturmeldingen i Oslo den 19. august 2014 og på EUAs kvalitetsforum (EQAF) i Barcelona den november Rektor Vidar L. Haanes (MF) er valgt styremedlem i UHR 3.2 NOKUT NOKUT har bidratt med innspillene på en rekke NPH-møter/ seminarer og konferanser i 2014 (seminaret for kommunikasjonsmedarbeidere i januar, årskonferansen i Bergen og på nettverkskonferansen i Oslo). NPH/AU har dessuten vært invitert til en samtale med NOKUTs styre og sekretariat om NOKUTs arbeid med ny tilsyns- og evalueringsmodell, og til innflyttingsfest i NOKUTs nye kontorlokaler på Lysaker. Med mandat fra KD har dessuten NOKUT lagt ned det såkalte GSU-utvalget og revidert arbeidsprosedyrene vedrørende denne listen som omfatter utenlandske institusjoner

8 hvis eksamen kan ekvivaleres med norsk høyere utdanning. GSU-listen er dessuten viktig med tanke på å tildele lån og stipend til norske utenlandsstudenter. 3.3 Norges Forskningsråd Regjeringens arbeid med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning har for NPH vist betydningen av god kontakt med NFR. NPH har imidlertid ikke hatt noen fast kontakt via en kontaktperson dette året. 3.4 Norsk studentorganisasjon (NSO) NPH har betydelig utbytte av at NSO oppnevner medlemmer til NPH/AU og Årsmøte. Dette har i 2014 medført at NPHs ledelse har fått etablert jevnlige konsultasjoner med NSO bl.a. med sikte på arbeidet med høringsuttalelser og innspill til KDs utdanningspolitiske arbeid. 3.5 Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia Det holdes jevnlig kontakt med arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia. NPHs sekretær har dessuten deltatt på NHOs årskonferanse den 8. januar 2014 (med tema: «Læringslivet»), på NHOs «BEST-konferanse» den 13. februar og på Virkes skolemøte den 9. april på Westerdals AS. 3.6 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE NPHs leder og sekretær ble i 2014 valgt til styremedlem og varamedlem i styret for IMHE. Dette på vegne av norske universiteter og høyskoler som er medlemmer av IMHE. I tillegg er KDs fagsjef Ingvild Marheim Larsen oppnevnt styrerepresentant. NPHs leder deltok på styremøte i Paris den 17. oktober Sluttord Året 2014 har i høy grad vært preget av en rekke utdanningspolitiske prosesser som har medført en rekke utredninger. NPH har søkt å delta i prosessene gjennom hele året og har innrettet sitt arbeid på å levere begrunnede innspill i utredningsarbeidet. Ved årsskiftet foreligger en rekke utredninger og rapporter. For NPH blir det viktig å bidra til at private høyskoler utvikles til å bli en stadig bedre integrert del av sektoren. Dette for at disse for samfunnet så viktige institusjonene kan gis utviklingsmuligheter i en ny struktur for høyere utdanning og i et nytt finansieringssystem, basert på god studiekvalitet og troverdig forvaltning. Her er det fortsatt NPHs mål å skape en større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler.. Oslo den 21. januar 2015 Vidar L.Haanes Dag Morten Dahlen Ingunn Moser Aleksander Nikolic Anneline Røssland Therese Eia Lerøen Jan Duvaland Ann Kristin Norum

9 Arne J.Eriksen sekr.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.01.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug Jørn-Henning Theis, Lars Dahle

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 2 Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ. Rådet skal ifølge mandatet blant annet bidra til å utvikle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer