Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014"

Transkript

1 NPH/åm sak 04/15 LDH Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 Generelt NPHs årsmøte 2014 ble avholdt på Betanien Høgskole i Bergen den 3. mars 2014, med årsmøtemiddag på restauranten Bølgen & Moi om kvelden. NPH avholdt sin årskonferanse på NLA Høgskolen dagen etter den 4. mars 2013 (jfr. pkt.1.2). NPH har i 2014 bestått av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon. NPH/AU har hatt 5 ordinære AU-møter og har behandlet 53 saker i NPH/AU har bestått av rektor Vidar L. Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), høyskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole og Anneline Røssland, Høgskolen Betanien. Møtende varamedlemmer har vært adm.leder Jan Duvaland, NITH og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Tuva Aune Wettland (våren 2014) og Therese Eia Lerøen (høsten 2014). Sekretariatet har i 2014 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (80 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF. I årsmeldingen nedenfor er virksomhetsområder og målformuleringer i NPHs strategiske plan innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger også NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak under NPHs ulike virksomhetsområder. Virksomhetsområde 1: Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting: Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. Strategier: - NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger og forslag fra enkeltrepresentanter. - NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer.

2 - NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet. - NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private høyskolers grunnfinansiering. - De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan dialogen kan forbedres. - NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler (husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) Nøkkelindikatorer: - Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret sammenlignet med tilskuddsnivået i I løpet av perioden skal: - den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes - statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av totalrammen prosent av nye studieplasser etableres i private høyskoler prosent av nye stipendiatstillinger tildeles private høyskoler - finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) beholdes, men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og tilskuddskategoriene skal være ajourført - det etableres en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler - finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer - private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, momsrefusjoner o.l.) I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 1.1 Påvirkningsarbeid overfor de politiske partier på Stortinget Med utgangspunkt i KUF-komiteens flertallsmerknad til Regjeringen har det vært enkelt for NPH å arbeide overfor Stortinget i Stortingsflertallet har i 2014 ment at «private høyskoler er en viktig del av det høyere utdanningssystemet». Det er etablert «større grad av likeverdighet», men «på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen». Komiteflertallet presiserer «at målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres». Det vises særlig til «manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler. Det er derfor «nødvendig å gjøre endringer i finansieringen». Flertallet mener «regjeringen bør finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur», jfr. Innst. 12 S ( ) om private høyskoler. NPH har hatt møter med partifraksjonene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og har høsten 2014 møtt til høring i både Finanskomiteen og KUF-komiteen (20. oktober 2014) i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for I dette arbeidet fikk vi en stund den paradoksale situasjon der stortingsflertallet måtte bruke så mye penger på det de var uenige om at de ikke hadde penger til å gjøre det de var enige om. Gjennom budsjettforliket ble dette rettet opp og med tilslutning fra Arbeiderpartiet kunne NPH

3 konstatere en ny politisk budsjettprioritering innenfor kap. 260 ved at private høyskoler (post 70) fikk tildelt 8 stipendiatstillinger og økt basisbevilgningene med 4 mill kroner. Dette blir 8 prosent av sektorens totale budsjettøkning. Tidligere har denne andelen ikke oversteget 3-4 prosent. 1.2 Påvirkningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådens kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 14. januar På konferansen presenterte statsråden de syv prosessene som med et omfattende utredningsarbeid i utvalg og ekspertgrupper har preget det utdanningspolitiske arbeidet hele resten av året. KD nedsatte allerede høsten 2013 en ekspertgruppe som ble bedt om å utrede en bedre regulering og tilsyn med at tilsyn og egenbetaling kommer studentene (i private høyskoler og fagskoler) til gode. Ekspertgruppen har vært ledet av direktør Marianne Andreassen, Statens lånekasse. Rektor Solfrid Lind, CK og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing, Anthon B Nilsen Utdanning har deltatt i ekspertgruppen. NPH har hatt kontakt med ekspertgruppen underveis. Bl.a. var NPHs nestleder, prorektor Dag Morten Dalen, BI bedt om å levere et innspill på et såkalt Interessentseminar som ekspertgruppen arrangerte i Oslo den 25. juni Ekspertgruppen leverte sin rapport den 12. november 2014 Årets dialogmøte mellom KD og private høyskoler ble gjennomført i KD med god oppslutning den 13. juni NPH var i år invitert av KD til å delta i planleggingen av møtet. KDs Tilstandsrapport 2014 basert på institusjonenes rapportering per 15. mars, forelå til møtet. Det opplevdes også positivt at den politiske ledelse (statssekretæren) innledet og deltok i årets dialog. KD nedsatte (også) høsten 2013 et offentlig utvalg til å utrede fagskolenes fremtid. Utvalget har vært ledet av tidligere NPH-leder, professor Jan Grund. Rektor Solfrid Lind fra Campus Kristiania har vært medlem av utvalget. Utvalget leverte sin innstilling den 15. november 2014 (NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg) og statsråden uttalte i denne forbindelse at året 2015 synes å bli «fagskolene år». Den 8. april 2014 oppnevnte KD ytterligere en ekspertgruppe. Denne for å utrede et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. NPH leverte et innspill til ekspertgruppen datert den 2. mai 2014, hadde møte med ekspertgruppens leder og sekretariat den 27. august 2014 og deltok på ekspertgruppens dialogkonferanse på Gardermoen den 16. september Ekspertgruppens arbeid er tenkt innarbeidet i en stortingsmelding om strukturen i den høyere utdanningssektoren som er tenkt oversendt Stortinget ved påsketider Dessuten har den s.k. Produktivitetskommisjonen, ledet av professor Jørn Rattsø i 2014 fått utfordringen med å utrede produktiviteten i høyere utdanning. De arrangerte i denne forbindelse et frokostseminar om struktur og styring i høyere utdanning den 16. desember KD har dessuten i løpet av året startet arbeidet med å revidere målstrukturen for sektoren. 1.3 Høringsuttalelser NPH har i 2014 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til en rekke enkeltsaker. Noen høringsforslag har NPH kun tatt til etterretning mens høringsuttalelser/ innspill til KD har blitt levert om: KDs utkast til årsrapport fra de private høyskolene, datert den 10. februar 2014 Dialogmøtet mellom KD og private høyskoler, datert den 1. april 2014 DAMVADs evaluering av kvoteordningen, datert den 17. oktober 2014 MOOC til Norge (NOU 2014:5) Nye digitale læringsformer i høyere utdanning, datert den 20. oktober 2014

4 Statsbudsjettet for 2016, datert den 2. desember 2014 Ny BRIKS-strategi, datert den 12. desember Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrer, utvalg etc. Direktør Jens Petter Tøndel (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til Dean bachelor Jon Erik Svendsen (BI) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til Førsteamanuensis Oddvar Førland (HDH) har vært oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til Direktør Kristin Dahl (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til Mardon Breimoen (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Rektor Vidar L. Haanes (MF) er oppnevnt medlem av Departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science Week i USA/ Canada. Prorektor Dag Morten Dahlen (BI) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Studiesjef Kristin Fjelde Tjelle (MHS) er oppnevnt medlem av Departementets Felles klagenemnd for studentsaker Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS styre Rektor Vidar L. Haanes (MF) har i 2014 blitt innvalgt som styremedlem i IMHE/ OECD på vegne av norske institusjoner. Han er dessuten fortsatt oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt Kunnskap Oslo. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing (ABNutdanning) har vært oppnevnt i ekspertgruppen som har utredet private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd (Andreassen-gruppen). Adm.direktør Solfrid Lind (CK) har vært oppnevnt medlem av utvalget som har utredet fagskolene og deres plass i utdanningssystemet (Grund-utvalget) Adm.leder Heidrun Hole, Westerdals - Oslo ACT er oppnevnt varamedlem til styret for det fusjonerte studieadministrative samarbeidsorganet FSAT (sammenslått FS/SO). NPHs sekretær Arne J. Eriksen er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area EHEA). Han har dessuten deltatt i KDs referansegrupper for konsulentselskapet DAMVADs evaluering av kvoteordningen i Statens lånekasse og i KDs arbeidsgruppe som har utredet sammenslåing av Felles studieadministrativt system og Samordna opptak (FSAT). 1.5 Påvirkningsarbeid overfor den allmenne opinionen NPHs arbeidsplan har i 2014 hatt som tiltak å publisere avisartikler og kronikker lokalt og nasjonalt om private høyskolers positive betydning for samfunnsutviklingen. Dette har vist seg å være en krevende målsetting. Virksomhetsområde 2 Internt nettverkssamarbeid Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting:

5 NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner Strategier: - NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. - NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte. - NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids sekretærstilling. Nøkkelindikatorer: - NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i NPHs medlemstall opprettholdes I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 2.1 Seminar for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler den 16. januar 2014 Seminaret ble avholdt på Markedshøyskolen Campus Kristiania i Oslo med 44 deltakere fra 22 private høyskoler. Seminaret drøftet «Hvordan bygge godt omdømme og merkevare for en privat høyskole» og hadde forelesninger av forskningsleder Jannicke Wiers-Jenssen, NIFU, fagpolitisk ansvarlig Tuva Aune Wettland, NSO, direktør Terje Mørland, NOKUT, fagsjef Audun Farbrot, Handelshøyskolen BI, debattredaktør Erik Tornes, Aftenposten, merkevaresjef Thomas Moen, Fanbooster og daglig leder Preben Carlsen, PR-byrået Trigger. Seminaret var forberedt og ble gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av kommunikasjonssjefer ved fire av NPHs medlemsinstitusjoner og NPHs sekretær. 2.2 Konferanse for studentledere i private høyskoler den februar 2014 Konferansen ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole i Oslo med 25 deltakere fra 13 private høyskoler. Konferansen ble avholdt med økonomisk tilskudd fra NPH. Evalueringen viste at studentpolitikere i private høyskoler ønsker seg et forum der de kan bli bedre kjent og utveksle kunnskaper og erfaringer om sitt studentpolitiske engasjement. NPH har vedtatt å bidra med sikte på en ny konferanse for private høyskolers studentpolitikere i Stavanger den februar Årskonferanse om strategi for kvalitet og struktur den 4. mars 2014 NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på NLA Høgskolen, Bergen. Årskonferansen hovedtema var: «Strategi for kvalitet og struktur». Statssekretær Bjørn Haugstad presenterte statsrådens syvpunktsplan for sitt politiske arbeid med norsk høyere utdanning og forskning de nærmeste årene. Seniorrådgiver Pål Bakken, NOKUT presenterte «NOKUTs studiebarometer 2014», ass. avd.dir. Trine Johansen Meza, NOKUT foredro om «Utdanningskvalitet ny modell og nye trender». Etter lunsj var årskonferansen delt i to seksjoner. I den ene foredro direktør Alf Rasmussen, SIU om «Internasjonalt utdanningssamarbeid» og i den andre, spesialrådgiver Per Kommandantvold, NFR om «Internasjonalt forskningssamarbeid». Konferansen ble avsluttet med spørsmålet: «Hva skjuler seg bak en kvalitetspris?». Spørsmålet ble besvart av Aleksander Wright Cappelen, NHH. Konferansen samlet, inkludert NPHs medlemmer og observatører, til sammen 32 deltakere. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær.

6 2.4 Nettverkskonferanse den 13. oktober 2014 Høstens nettverkskonferanse ble arrangert på den nylig fusjonerte Westerdals Høyskole Oslo School of Art, Communication and Technology AS i Oslo. Forslaget til statsbudsjett for 2015 ble presentert av seniorrådgiver Magnus Worren, KD og avdelingsdirektør Arne Lunde, KD presenterte Riksrevisjonens merknader om KDs tilskuddsforvaltning av private høyskoler. Avdelingsdirektør Øystein Lind, NOKUT presenterte NOKUTs arbeid med å etablere en ny tilsyns- og evalueringsmodell mens konst. daglig leder Tina Lingjærde presenterte FSAT fusjonen mellom SO og FS. Konferansen ble avsluttet med en politiske debatt der Marianne Aasen (A), Norunn Tveiten Benestad (H) og Anders Tyvand (KrF) deltok. Konferansen samlet 33 deltakere fra 22 private høyskoler. 2.5 Medlemstall NPH har i hovedsak beholdt sine medlemmer i Men en viss nedgang i antall medlemmer skyldes fusjoner. NPH mottok den 29. april 2014 en utmelding fra Handelshøyskolen BI. Utmeldingen ville bli gjort gjeldende ved årets utgang. BI begrunnet utmeldingen med at høyskolen - ønsket å kanalisere mer av sitt sektororienterte arbeid gjennom UHR. - skilte seg til dels betydelig fra de fleste andre medlemmene både hva gjelder størrelse økonomi, finansiering og strategi BI mente NPH «gjør et utmerket arbeid på mange områder», men at «mange av NPHs hjertesaker ikke like godt favner BIs profil». Utmeldingen ble tatt til etterretning av NPH/AU den 13. juni 2014, men NPH/AU ønsket BI velkommen tilbake til «et fortsatt samarbeid for å bedre de nasjonale rammevilkårene for landets private høyskoler». I august trakk BI utmeldingen tilbake. 2.6 Medlemstjeneste NPH har i 2014 søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse (fusjoner,sak-søknader ol.). NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner, bl.a. på Fjellhaug internasjonale høgskoles 100-årsjubileum den 21. november 2014 og avskjed for Einar Vetvik, Diakonhjemmet høgskole den 7. april NPHs hjemmeside ( er søkt ajourført kontinuerlig. Virksomhetsområde 3 Øvrig relasjonsarbeid Strategisk plan ( ) har formulert følgende målsetting, strategier og nøkkelindikatorer for dette virksomhetsområdet: Målsetting: - NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR (spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR). - NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. Strategier:

7 - NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante arbeidsgiverorganisasjoner. - NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten - NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on Institutional Management/ OECD) og ACA (Academic Cooperation Association). Nøkkelindikatorer: - NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren - Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige kontaktmøte med sektoren fra og med januar I 2014 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner: 3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR) Per var 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 10 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, Westerdals Oslo ACT, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania, Haraldsplass diakonale høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen Diakonova, Høgskolen Betanien og Ansgar teologiske høgskole) medlemmer av UHR. Med 13 NPH-medlemmer som medlemmer av UHR har det gjennom året kan det reises spørsmål om ikke NPH kan trenge å utrede ulike modeller for et fremtidig nettverkssamarbeid. Sekretariatsamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. I NPHs årsmelding for 2014 bør det nevnes at UHRs underdirektør Guri Bakken gikk av med alderspensjon ved årets utgang. Hun har deltatt jevnlig som UHRs representant på NPHs møter og som NKU-sekretær på 90-tallet (forløperen til NOKUTs sekretariat) hadde hun kontakt med alle private høyskoler som søkte om akkreditering og revisjon av sine studietilbud. NPH takker henne for stor innsats som det «omvandrende kvalitetsorgan for norsk høyere utdanning» som hun har vært. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter på Høgskolen i Buskerud/ Vestfold den mai og på Høgskolen i Bergen den november Sekretæren deltok dessuten på EUAs årskonferanse i Brussel den april 2014, på UHRs seminar om strukturmeldingen i Oslo den 19. august 2014 og på EUAs kvalitetsforum (EQAF) i Barcelona den november Rektor Vidar L. Haanes (MF) er valgt styremedlem i UHR 3.2 NOKUT NOKUT har bidratt med innspillene på en rekke NPH-møter/ seminarer og konferanser i 2014 (seminaret for kommunikasjonsmedarbeidere i januar, årskonferansen i Bergen og på nettverkskonferansen i Oslo). NPH/AU har dessuten vært invitert til en samtale med NOKUTs styre og sekretariat om NOKUTs arbeid med ny tilsyns- og evalueringsmodell, og til innflyttingsfest i NOKUTs nye kontorlokaler på Lysaker. Med mandat fra KD har dessuten NOKUT lagt ned det såkalte GSU-utvalget og revidert arbeidsprosedyrene vedrørende denne listen som omfatter utenlandske institusjoner

8 hvis eksamen kan ekvivaleres med norsk høyere utdanning. GSU-listen er dessuten viktig med tanke på å tildele lån og stipend til norske utenlandsstudenter. 3.3 Norges Forskningsråd Regjeringens arbeid med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning har for NPH vist betydningen av god kontakt med NFR. NPH har imidlertid ikke hatt noen fast kontakt via en kontaktperson dette året. 3.4 Norsk studentorganisasjon (NSO) NPH har betydelig utbytte av at NSO oppnevner medlemmer til NPH/AU og Årsmøte. Dette har i 2014 medført at NPHs ledelse har fått etablert jevnlige konsultasjoner med NSO bl.a. med sikte på arbeidet med høringsuttalelser og innspill til KDs utdanningspolitiske arbeid. 3.5 Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia Det holdes jevnlig kontakt med arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia. NPHs sekretær har dessuten deltatt på NHOs årskonferanse den 8. januar 2014 (med tema: «Læringslivet»), på NHOs «BEST-konferanse» den 13. februar og på Virkes skolemøte den 9. april på Westerdals AS. 3.6 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE NPHs leder og sekretær ble i 2014 valgt til styremedlem og varamedlem i styret for IMHE. Dette på vegne av norske universiteter og høyskoler som er medlemmer av IMHE. I tillegg er KDs fagsjef Ingvild Marheim Larsen oppnevnt styrerepresentant. NPHs leder deltok på styremøte i Paris den 17. oktober Sluttord Året 2014 har i høy grad vært preget av en rekke utdanningspolitiske prosesser som har medført en rekke utredninger. NPH har søkt å delta i prosessene gjennom hele året og har innrettet sitt arbeid på å levere begrunnede innspill i utredningsarbeidet. Ved årsskiftet foreligger en rekke utredninger og rapporter. For NPH blir det viktig å bidra til at private høyskoler utvikles til å bli en stadig bedre integrert del av sektoren. Dette for at disse for samfunnet så viktige institusjonene kan gis utviklingsmuligheter i en ny struktur for høyere utdanning og i et nytt finansieringssystem, basert på god studiekvalitet og troverdig forvaltning. Her er det fortsatt NPHs mål å skape en større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler.. Oslo den 21. januar 2015 Vidar L.Haanes Dag Morten Dahlen Ingunn Moser Aleksander Nikolic Anneline Røssland Therese Eia Lerøen Jan Duvaland Ann Kristin Norum

9 Arne J.Eriksen sekr.

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 09.02.15 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles to representanter fra

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Eirik Uthus og Aleksander

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 Sted: Høgskolen Diakonova, Oslo den 4. mars 2013 Tilstede: Harald Nygaard. Ansgar teologiske høgskole Linn Christensen, Atlantis Medisinske Høgskole

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.01.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug Jørn-Henning Theis, Lars Dahle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 Sted: Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Anneline Røssland. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær) Forfall:

Detaljer

10/08 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH DEN 5. MARS 2008

10/08 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH DEN 5. MARS 2008 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 26.03.08 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Ulrika Herlofsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim den 5. mars 2008 Tilstede: Erling Eriksen, Ansgar teologiske høgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske

Detaljer

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes MF (1907) 1200 studenter privat/uavhengig vitenskapelig høyskole 20 % internasjonale studenter Ca. 100 årsverk / 64

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 Sted: Tilstede: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerudanning, Trondheim den 7. mars 2016 Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar teologiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 19.01.16 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Anneline Røssland, Tine Berents Widerøe og Ann

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre,

Detaljer

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.05.08 Sted: Tilstede: Forfall: BI, Oslo Vidar L.Haanes, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen og Guri Hjelset (ikke tilstede under sak 16/08). Dessuten møtte Arne J. Eriksen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.-21.01.15 Sted: Campus Kristiania, Oslo (20.01.15) Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo (21.01.15) Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Therese

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/åm sak 01/17 HK 06.03.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høyskolen Kristiania, Oslo mandag den 6. mars 2017. Forslag

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 05.09.16 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Hans Jørgen Leksen, Tine Berents Widerøe og Amund Thomassen. Dessuten møtte

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Mælen, Ove Unntatt offentlighet, jf. offl. 5 andre ledd, jf. rr. lov 18 andre ledd Deres ref Vår ref Dato 13/4213 20..09.13 Tilskudd til private høgskoler Vi

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 10.02.12 Til medlemmer og observatører Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Tid&sted: Misjonshøgskolen i Stavanger den 26.- 27. mars 2012 I henhold til NPHs

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 04.02.13 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Årets møtested: Høgskolen Diakonova, Fredensborgvn 24 Q, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) Sted: Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand den 2. mars 2010 Tilstede: Forfall: Hilde Skjerve, Akupunkturhøgskolen Thorkild Bruhn, Ansgar

Detaljer

13/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 20. januar 2010

13/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 20. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 06.04.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Elin Alvestrand, Marianne Skjulhaug, og Jørn- Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler

Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler Kunnskapsdepartementet Att. Uh-avdelingen Oslo 6. september 2016 Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler Nettverk for private høyskoler (NPH) takker

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Program 1200 Innledning fra KD 1215 Utfordringene

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste.

Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste. Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste. Diakonhjemmet Høgskole (DH) takker for invitasjon til å levere høringsuttalelse om Ekspertgrupperapporten om Private høyskoler og fagskoler

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole Seminar 12. september på Gardermoen Program 10:00 Velkommen ved Ole-Jacob Skodvin, NOKUT 10:10 Studiebarometer for fagskole ved Magnus Strand Hauge,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT Kongelig resolusjon19.06.2016 Sammenslåing av HBV og HiT Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1. 2016 Enhetlig flerkampusinstitusjon i Buskerud, Vestfold og Telemark Profesjons og arbeidslivsorientert hovedprofil

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 27/17 23.02.2017 Dato: 08.02.2017 Arkivsaksnr: 2007/8109 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Deres ref Vår ref Dato 2013/01634-36 13/4213-20.03.14 Revisjon av Kunnskapsdepartementets forvaltning av

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer