OFFENTLIG SAKSLISTE 32/14 14/631 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG SAKSLISTE 32/14 14/631 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 28.10.14."

Transkript

1 Sak 32/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten/lillesalen : Tid: kl. 10:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/631 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST /14 14/630 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST /14 14/620 REFERATER KST /14 14/369 REVISJONSRAPPORT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF INSYNSBEGJÆRINGER OG ETTERRETTELIGHETSFORHOLD I NORDKYN UTVIKLING KF OG GAMVIK KOMMUNE 36/14 14/187 RAPPORT - SLUTTEVALUERING OMSTILLINGSPROSJEKT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 37/14 14/629 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 RÅDMANNSITUASJONEN I GAMVIK KOMMUNE ***************************************************************************** ************************************************** 38/14 14/626 KONSTITUERING AV RÅDMANN /14 14/39 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET /14 14/144 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING 41/14 14/146 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /14 14/342 HENVENDELSE OM BYTTE AV ROLLER I ELDRERÅDET 43/14 14/348 Side 1 av 35

2 Sak 32/14 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA 44/14 14/378 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT /14 14/455 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER KONTROLLUTVALGET 46/14 14/497 ÅRSREGNSKAP GNU 47/14 14/532 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING GNH 48/14 14/501 ULOVLIG LAGRING AV FARLIG AVFALL - EIENDOMMEN 5/47 GAMVIK PÅLEGG OM OPPRYDDING 49/14 14/576 INVITASJON TIL Å DELTA I REFORMPROSESSEN 50/14 14/598 ENDRING AV ARBEIDSREGLEMENT INNFØRING AV A - ORDNINGEN FRA /14 14/382 INTERPELLASJON FRA FRP - KOMMUNESTYREMØTE DEN /14 14/383 INTERPELLASJON FRA FRP - KOMMUNESTYREMØTE DEN STRUKTURKVOTEORDNING FOR FARTØY UNDER 11 METER 53/14 14/535 INTERPELLASJON TIL FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE 54/14 14/628 INTERPELLASJON FRA FRP - FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE DEN Mehamn Inga Manndal Ordfører Side 2 av 35

3 Sak 32/14 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/631 32/14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Protokollen fra møtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Nina Eilertsen. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Side 3 av 35

4 Sak 33/14 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/630 33/14 Kommunestyret Administrasjonens innstilling : Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Mail av 11.juni 2014: Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet : 1. Store deler av idrettshallen i Mehamn har lite lys på grunn av manglende vedlikehold av lys over tid. En stor stige står malplassert store deler av året i et hjørne inne i idrettshallen. Hva vil ordføreren gjøre for å rette opp i dette? 2. På sin facebook-side skrev ordføreren Gud bedre spør æ.. er det Frp som sett opp sakslista til møtene.. Kan ordføreren utdype hva hun mener med dette? 3. Er det problematisk for ordføreren at Gamvik FrP fremmer saker for befolkningen på lovlig demokratisk vis? Vennlig hilsen Gamvik FrP Ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Mail av Spørsmål til ordføreren vedtok kommunestyret med 10 mot 3 stemmer å gjøre Torfinn Vassvik til styreleder i Gamvik Nordkyn Havn KF. 1 Stemmer det at Gamvik Nordkdyn Havn KF i ettertid har konstituert varaoradfører Torfinn Vassvik til havnesjef, og at Alf N. Hansen i samme møte ble valgt til styreleder? Hvis så skjedde: 2 Hvorfor har ikke valg av Hansen vært oppe til behandling i kommunestyret? 3 Er det havnestyret som skal konstituere ny havnesjef? 4 Var havnestyret vedtaksfør i møtet? 5 Jeg ber ordføreren om å legge fram sakspapirer og protokoll fra møtet. 6 Stemmer det at Gamvik kommune har mottatt penger fra Fylkesmannen i Finnmark for å få ferdigstilt kommuneplanen? 7 Kan ordføreren informere om hvem som har fått i oppgave å ferdigstille kommuneplanen? 8 Kan ordføreren informere om andre aktører meldt sin interesse for å ferdigstille planen(i så fall hvem) og hvorfor de eventuelt ikke ble foretrukket? 9 Kan ordføreren informere om dagens status med tanke på ferdigstilling av kommuneplanen? 10 Hvordan går det med sak14/140, Side 4 av 35

5 Sak 33/14 klage til kongen i statsråd fra Gamvik kommunestyre - over Nærings- og Fiskeridepartementets vedtak av 10. februar 2014? 11 Hvordan går det med sak 14/145, klage til riksrevisjonen på brudd på deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15? 12 På sin facebook-side skrev ordførenen «Gud bedre spør æ.. er det Frp som sett opp sakslista til møtene..» kan ordføreren utdype hva hun mener med dette? 13 Er det problematisk for ordføreren at Gamvik FrP fremmer saker for befolkningen på lovlig demokratisk vis? Vennlig hilsen Gamvik FrP Ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Side 5 av 35

6 Sak 34/14 REFERATER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/620 34/14 Kommunestyret Administrasjonens innstilling : Referatene tas til etterretning. 14/ RAD/SKOLE/GMF A10 arkiv MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET I MEHAMN 14/ RAD//SVT 153 arkiv BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL / RAD//SVT 153 arkiv OMDISPONERING AV MIDLER - INVESTERINGSBUDSJETTET / RAD//SVT U40 arkiv STRUKTURKVOTEORDNING FOR KYSTFLÅTEN UNDER 11 METER. UTTALELSE FRA GAMVIK KOMMUNE Side 6 av 35

7 Sak 35/14 REVISJONSRAPPORT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF INSYNSBEGJÆRINGER OG ETTERRETTELIGHETSFORHOLD I NORDKYN UTVIKLING KF OG GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 14/369 27/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Kontrollutvalget viser til rapporten Innsynsbegjæringer og etterrettelighetsforhold i Gamvik Nordkyn utvikling KF og Gamvik kommune utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingen som gis i den. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten Innsynsbegjæringer og etterrettelighetsforhold i Gamvik Nordkyn utvikling KF og Gamvik kommune til orientering og slutter seg til rapportens anbefaling. Med utgangspunkt i de hovedfunn som framgår av rapporten pålegges Gamvik Nordkyn utvikling KF å bedre sine rutiner med å: Føre alle formelle henvendelser på sin postliste, også de som er kommet inn som e- post. Være mer presis i henvisning til lover og hvilken del av lovparagrafen man hdenviser til i begrunnelsen, ved eventuell avslag på innsyn. Denne saken var satt opp på sakskartet til KST møtet 27.03, men saken ble trukket ettersom revisor som skulle presentere rapporten ble værfast på Ifjordfjellet. Saken kommer dermed opp til behandling på dette møtet. Kontrollutvalget har behandlet rapporten på sitt møte Kontrollutvalgets anbefalinger til KST legges fram som innstilling i saken. Side 7 av 35

8 Sak 36/14 RAPPORT - SLUTTEVALUERING OMSTILLINGSPROSJEKT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 28 &34 Arkivsaksnr.: 14/187 13/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Styret i Gamvik Nordkyn Utvikling KF godkjenner rapporten om sluttevalueringa av omstillingsarbeidet i Gamvik kommune. Rapporten sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Rapporten viser helt klart at omstillingsarbeidet har hatt positiv effekt, både på folketall og utvikling i næringslivet. Særlig har praksisen med i vri tilskudd over på kompetansekjøp kontra tilskudd til driftsmidler gitt gode resultater. Rapporten gir et godt grunnlag for det videre utviklingsarbeidet i kommunen både hva som har fungert bra og hvor det ligger et forbedringspotensial. Styret i Gamvik Nordkyn Utvikling KF viser til sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet i Gamvik kommune i perioden 2007 til 2013, og anbefaler Gamvik kommune å gjøre følgende vedtak: Gamvik kommunestyre viser til de positive erfaringene med omstillingsarbeidet, og ønsker å fortsette med dagens organisering, der utviklingsarbeidet for Gamvik kommune ivaretas av Gamvik Nordkyn Utvikling KF. Gamvik kommunestyre ser viktigheten ved at kommunen satser på utviklingsarbeid, og vil derfor bidra til at Gamvik kommune opprettholder sitt engasjement og satsning på nærings- og samfunnsutvikling i regi av kommunen i kommende økonomiplanperioder. Gamvik kommunestyre viser til praksis med å vri næringstilskudd gitt fra kommunen fra å være tilskudd til anskaffelse av ting, til anskaffelse av kompetanse. Kommunestyre ser at denne praksisen har bidratt til større ekstern tilskudd/investeringer i prosjekter, og støtter opp om denne praksisen. Gamvik kommunestyre ser at høy prosjektkompetanse- og prosjektgjennomføringsevne er viktig for å kunne få størst mulig effekt i nærings- og samfunnsutviklingen. Dette er også metoder som bidrar til mest mulig ekstern finansiering. Gamvik kommunestyre ber Gamvik Nordkyn Utvikling KF fortsette sitt fokus på prosjektarbeid som metode. Side 8 av 35

9 Sak 36/14 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 13/14 Behandling: Styreleder i GNU, Raymond Robertsen redegjorde nærmere. Vedtak: Kommunestyret tar sluttevalueringa av omstillingsarbeidet i Gamvik kommune til foreløpig orientering. Endelig rapport blir lagt fram for kommunestyret i juni Enst. Sluttevalueringsrapporten for Gamvik Nordkyn Utvikling KF etter omstillingsperiodens utløp i 2013 ble lagt fram for KST på møtet Det ble da vedtatt å ta rapporten til foreløpig orientering og legge saken fram for endelig vedtak på neste møte. Styret i GNU har behandlet rapporten på sitt møte og har vedtatt å oversende til kommunestyret med en anbefaling til vedtak. Rådmannen legger fram styrets forslag som innstilling i saken. Endelig rapport er vedlagt innkallingen. Side 9 av 35

10 Sak 38/14 RÅDMANNSITUASJONEN I GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 42 Arkivsaksnr.: 14/629 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 37/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : 1. Kommunestyret tar saken til etterretning, og ber om å bli holdt orientert i saken. 2. Kommunestyret forutsetter at de får til behandling eventuell sak der kommunestyret er rette organ for å fatte vedtak (jfr kommuneloven 22.2). Sakens bakgrunn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Side 10 av 35

11 Sak 38/14 KONSTITUERING AV RÅDMANN Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 416 Arkivsaksnr.: 14/626 38/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : 1. Jan Arne Kristiansen engasjeres som rådmann i 2 måneder fra , med tillegg av 4 dager i oktober måned. 2. Følgende vilkår gjelder: a. Avlønnes etter årslønn kr ,-. b. Fri leilighet i to måneder kostnadsanslag ca. kr ,-. c. Dekning av reise Alta Mehamn, ca hver 14. dag - anslag ca kr ,-. Ordføreren viser til egen sak om rådmannsituasjonen i kommunen. Etter at avtalen med Svein Tønnessen om fritak for arbeidsplikt ble forlenget den 20.08, ble flere alternativer vurdert. Ordfører mente at det var viktig og nødvendig å styrke ledelsen midlertidig. Jan Arne Kristiansen som kjenner kommunen godt, og har vært ansatt som assisterende rådmann ble kontaktet med spørsmål om han kunne være interessert i en midlertidig stilling i kommunen.. Han sa seg villig under forutsetning av at hans arbeidsgiver ville innvilge permisjon. Hans arbeidsgiver var villig til å gi han permisjon i 2 måneder fra I fsk sak 61/14 ble Kristiansen først engasjert som spesialrådgiver i tidsrommet Etter dette orienterte Heidi Hansen ordføreren om at hun ikke ønsket å fortsette som fungerende rådmann. Etter kommunelovens 22, er det kommunestyret som tilsetter rådmann. Kristiansen ble orientert om at ordføreren i egen sak til kommunestyret ville foreslå og engasjere ham som rådmann i perioden For å avhjelpe kommune i en vanskelig periode, har ordføreren valgt å engasjere Kristiansen i 4 dager i oktober måned. Han har da jobbet med lederoppgaver/saksbehandling i nært samarbeid med kontorleder og ordfører. Side 11 av 35

12 Sak 39/14 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET 2013 Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/39 31/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 31/14 Behandling: Kontrollutvalget har, i møte 3. juni 2014, sak 18/14, behandlet skatteoppkrevers årsrapport 2013/ kontrollrapport skatteetaten og fattet følgende enstemmige vedtak: Skatteoppkrevers årsrapport tas til orientering. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Skatteoppkreverens årsrapport for 2013 godkjennes. Prosenten for marginavsetning økes til 14 % fra og med Vedtak: Skatteoppkreverens årsrapport for 2013 godkjennes. Prosenten for marginavsetning økes til 14 % fra og med Enst. Kontrollutvalget avholder møte den , og deres innstilling ettersendes. (rapporten følger vedlagt, innkallingen.) Side 12 av 35

13 Sak 40/14 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/144 26/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes da utvalget har møte Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 26/14 Behandling: Kontrollutvalget har i møte 3. juni 2014, sak 14/14, behandlet Gamvik kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet, administrasjonens årsmelding datert 30. april 2014 og revisjonsberetningen datert 5. mai Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser et mer-/mindreforbruk på kr. 0,-. Kontrollutvalget mener at regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter i hovedsak tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Better kontrollutvalgets vurdering er regnskapet, med unntak av manglende kolonne for regnskapstall fra foregående år, ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Utover dette har kontrollutvalget ikke merknader til årsregnskap for Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Gamvik kommunes årsregnskap for Vedtak: Regnskapet videresendes kommunestyret, med kontrollutvalgets uttalelse. Gamvik kommunes regnskap forefinnes i eget vedlegg til saken. Revisjonsberetning fra Finnmark kommunerevisjon IKS er også vedlagt. Kontrollutvalgets behandling skal legges fram som innstilling i saken, men denne foreligger ikke ved utsendelse av møtepapirer. Kontrollutvalgets behandling ettersendes så snart utvalget har hatt sitt møte Side 13 av 35

14 Sak 41/14 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2013 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/146 27/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Kommunestyret godkjenner administrasjonens årsmelding for 2013 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 27/14 Behandling: Vedtak: Kommunestyret godkjenner administrasjonens årsmelding for 2013 Enst. Administrasjonens årsmelding ligger vedlagt. Side 14 av 35

15 Sak 42/14 HENVENDELSE OM BYTTE AV ROLLER I ELDRERÅDET Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &21 Arkivsaksnr.: 14/342 29/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Frank Broks utpekes som medlem av eldrerådet. Grete Mortensen utpekes som personlig varamedlem for Frank Broks. Grete Mortensen sier fra seg vervet som medlem i eldrerådet, men kan tenke seg å være varamedlem. Side 15 av 35

16 Sak 43/14 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: X2 &30 Arkivsaksnr.: 14/348 29/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa i Gamvik kommune vedtas. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 29/14 Behandling: Vedtak: Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa i Gamvik kommune vedtas. Enst. Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa er en delplan i kommunens arbeid med å lage en overordnet beredskapsplan. Side 16 av 35

17 Sak 44/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/378 28/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 med vedlegg blir sendt ut som vedlegg til saken. Kontrollutvalgets behandling av saken i møte legges fram som innstilling i saken. Side 17 av 35

18 Sak 45/14 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER KONTROLLUTVALGET Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &16 Arkivsaksnr.: 14/455 45/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Saken legges fram uten innstilling. Leder av kontrollutvalget, Arnfinn Bønå, opplyser i brev av at han flytter fra Nordkyn den 5. september 2014, og anmoder kommunestyret om å velge ny leder. Side 18 av 35

19 Sak 46/14 ÅRSREGNSKAP GNU Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 14/497 46/14 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kontrollutvalget viser til revisors merknad i revisjonsberetningen under «andre forhold» og til revisjonsbrev nr. 1/2014. Kommunestyret anbefales å pålegge styret å rette opp merknadene i regnskap for senere år. Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for 2013 og anbefaler at regnskapet godkjennes. Kontrollutvalget har i møte 30. juli 2014 sak 24/14 behandlet Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsberetning, revisors beretning og revisjonsbrev nr. 1/2014 Kontrollutvalget konstaterer at Gamvik Nordkyn utvikling KF`s regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0,00. Netto driftsresultat er negativt med kr som i sin helhet er dekket inn med bundne fond. Kontrollutvalget viser til at det ikke er budsjettert bruk av bundne fond i 2013 og at det er kommunestyret selv som skal angi dekning av årsunderskudd, jf. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak 16. Selskapet har ikke investeringsregnskapet. Kontrollutvalget viser til revisors merknad i revisjonsberetningen under «andre forhold» og til revisjonsbrev nr. 1/2014. Kommunestyret anbefales å pålegge styret å rette opp merknadene i regnskap for senere år. Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Revisorbrev nr GNU, følger vedlagt. Side 19 av 35

20 Sak 47/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING GNH Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 14/532 47/14 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kontrollutvalget viser til revisors merknader i Revisorbrev 1/2014. Kommunestyret anbefales å pålegge styret å rette opp merknadene i for senere år. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Gamvik Nordkyn havn KF`s årsregnskap for 2013 og anbefaler at regnskapet godkjennes. Kontrollutvalget har i møte 30. juli 2014 sak 23/14, behandlet Gamvik Nordkyn havn KF`s årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsberetning, revisors beretning og revisorbrev nr. 1/2014. Kontrollutvalget viser til revisors merknad om at regnskapet ikke er ført etter korrekt forskrift. Dette ble også påpekt av revisor ved årsrevisjonen for Kommunestyret bør sørge for at rett forskrift følges for kommende år. Kontrollutvalget konstaterer at Gamvik Nordkyn havn KF`s regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr og et netto driftsresultat på samme beløp. Det er kommunestyret og ikke styret i selskapet som skal vedta foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med en udisponert beløp på kr. 0,-. Finansieringsbehov kr er finansiert med bruk av lånemidler kr , tilskudd kr , mottatte avdrag på utlån kr og bruk av tidligere års avsetning kr Det er et stort avvik mellom investeringsbudsjett og investeringsregnskap, vel 5,7 mill kroner lavere enn budsjettert. Så langt kontrollutvalget kan se, er dette ikke kommentert i foretakets årsberetning. Kontrollutvalget viser til revisors merknader i Revisorbrev 1/2014. Kommunestyret anbefales å pålegge styret å rette opp merknadene i for senere år. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Gamvik Nordkyn havn KF`s årsregnskap for Side 20 av 35

21 Sak 48/14 ULOVLIG LAGRING AV FARLIG AVFALL - EIENDOMMEN 5/47 GAMVIK PÅLEGG OM OPPRYDDING Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: K21 Arkivsaksnr.: 14/501 28/14 Teknisk- og miljøutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1: Gamvik kommune viser til brev av 14. juli 2014 med anmodning om opprydding og forhåndsvarsel om pålegg. Brevet er ikke besvart, og opprydding er ikke foretatt. 2: I medhold av forurensningsloven 37 første ledd pålegges Sædis AS å fjerne alt spesialavfall som er hensatt i steinbruddet nord for bedriftens anlegg på eiendommen gnr 5/bnr 47 og bringe dette til godkjent mottak. Dokumentasjon inkludert kvittering fra mottaksanlegget skal sendes kommunen innen 30. oktober : Dersom bedriften ikke følger opp pålegget, vil Gamvik kommune ilegge en tvangsmulkt på kr ,- i medhold av forurensningsloven 73. 4: Dersom bedriften ikke følger opp vedtaket, vil Gamvik kommune som forurensningsmyndighet i medhold av forurensningsloven 74 første ledd sørge for iverksetting av rydding og fjerning av spesialavfall. Kostnadene ved denne gjennomføringen vil bli belastet forurenser i medhold av forurensningsloven 37 første ledd. 5: Dette vedtaket fremmes som en innstilling fra utvalget for miljø og tekniske saker til Gamvik kommunestyre som forurensningsmyndighet. Behandling/vedtak i Teknisk- og miljøutvalget den sak 28/14 Behandling: Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 67/14 Behandling: Vedtak: 1: Gamvik kommune viser til brev av 14. juli 2014 med anmodning om opprydding og forhåndsvarsel om pålegg. Brevet er ikke besvart, og opprydding er ikke foretatt. Side 21 av 35

22 Sak 48/14 2: I medhold av forurensningsloven 37 første ledd pålegges Sædis AS å fjerne alt spesialavfall som er hensatt i steinbruddet nord for bedriftens anlegg på eiendommen gnr 5/bnr 47 og bringe dette til godkjent mottak. Dokumentasjon inkludert kvittering fra mottaksanlegget skal sendes kommunen innen 30. oktober : Dersom bedriften ikke følger opp pålegget, vil Gamvik kommune ilegge en tvangsmulkt på kr ,- i medhold av forurensningsloven 73. 4: Dersom bedriften ikke følger opp vedtaket, vil Gamvik kommune som forurensningsmyndighet i medhold av forurensningsloven 74 første ledd sørge for iverksetting av rydding og fjerning av spesialavfall. Kostnadene ved denne gjennomføringen vil bli belastet forurenser i medhold av forurensningsloven 37 første ledd. 5: Dette vedtaket fremmes som en innstilling fra utvalget for miljø og tekniske saker til Gamvik kommunestyre som forurensningsmyndighet. Enst. Gamvik kommune mottok 14. juli d.å. en henvendelse i form av en epost fra politiet om at bedriften Sædis AS hadde ryddet ved fiskebruket i Gamvik og kjørt utrangert materiell og diverse spesialavfall opp i steinbruddet nord for bedriften. Spesialavfallet består av diverse batteriakkumulatorer og tanker/beholdere med væsker som mest sannsynlig inneholder oljeforbindelser/kjemikalier. Avfallshensettingen er dokumentert av politiet med fotos. Gamvik kommune sendte samme dag brev til bedriften med følgende ordlyd: Gamvik kommune har mottatt en bekymringsmelding fra politiet hvor det vises til at det er hensatt diverse gjenstander og skrot i steinbruddet nord for fiskebruket. Kommunen er gjort spesielt oppmerksom på at deler av denne hensettingen gjelder batterier og store dunker med flytende væsker som formodentlig inneholder spillolje eller andre oljeholdige kjemikalier. Dette er spesialavfall som skal tas hånd om på særskilt måte. Hensettingen ser ut til å være foretatt på eiendommen gnr 5/bnr 47 som eies av Polaria Seafood AS. Vi har grunn til å tro at denne hensettingen er foretatt av Deres foretak. Hensettingen rammes av forurensningslovens generelle bestemmelser om at det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår og at det skal arbeides for å unngå avfallsproblemer. Det påhviler alle en plikt til å unngå forurensning, og forsøpling er generelt forbudt. Hensetting av avfall er således ikke tillatt, og steinbruddet er ikke godkjent som avfallsplass. Med dette anmodes De om umiddelbart å ta forsvarlig hånd om hensatte gjenstander som beskrevet ovenfor. Generelt avfall og spesialavfall må uten unødig opphold bringes til godkjent avfallsmottak. Spesialavfallet må i påvente av transport til godkjent avfallsmottak umiddelbart beskyttes mot kontakt fra uvedkommende. Dette kan eksempelvis skje ved at spesialavfallet bringes tilbake til foretakets område og sikres ved inngjerding eller lignende. Fortsatt lagring i steinbruddet er uaktuelt. Gamvik kommune ser svært alvorlig på denne saken og forventer en umiddelbar reaksjon fra Deres side. Dersom så ikke skulle skje, vil saken bli fulgt opp med adekvat reaksjon etter forurensningsloven, noe som kan innebære bl.a. pålegg om retting, tvangsmulkt og politianmeldelse. Dette brevet er en anmodning om umiddelbar reaksjon fra Deres side, men også et forhåndsvarsel om pålegg og nødvendige ytterligere sanksjoner etter forurensningsloven. Side 22 av 35

23 Sak 48/14 Kommunens brev er så langt ikke besvart. En befaring 12. september viste at kommunens anmodning ikke er etterfulgt fra bedriftens side. Et nytt brev er derfor sendt 25. september: Vi viser til vårt brev av hvor De ble bedt om umiddelbart å ta hånd om farlig avfall som er hensatt i steinbruddet på eiendommen gnr 5/bnr 47. Vårt brev er ikke besvart. Vi har ved befaring konstatert at det fortsatt står div. batterier og annet spesialavfall hensatt på stedet. Som varslet i vårt brev av vil Gamvik kommune følge opp saken med de virkemidler som gis i forurensningsloven. Vi forbereder derfor nå en sak for politisk utvalg som vil fatte nødvendig vedtak. Vedtaket vil bl.a. kunne innebære pålegg om opprydding/fjerning og tvangsmulkt for overtredelse av forbud mot forsøpling mv. Dersom sanksjoner etter forurensningsloven skal unngås, må De dokumentere overfor kommunen at det påpekte hensatte avfallet er fjernet innen én uke fra dags dato. Vurderinger: Hensetting av avfall som påvist i dette tilfelle, er å betrakte som forsøpling. Forholdet rammes av forurensningsloven 28 som angir et forbud mot forsøpling. At betydelige deler av det hensatte avfallet er å regne som spesialavfall, gjør denne saken ekstra alvorlig. Det foreligger en fare for spredning av kjemikalier/oljeholdige væsker, batterisyre mv. i naturen, og det foreligger en fare for skade på personer og dyr som måtte komme i kontakt med avfallet. Bedriften har unnlatt å besvare kommunens henvendelse, og opprydding eller sikring er ikke foretatt. Rådmannen anbefaler at kommunen i dette tilfelle bruker de sanksjonsmidlene forurensningsloven foreskriver: - Pålegg om opprydding - Tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterkommes - Opprydding på forurensers kostnad dersom pålegget ikke etterkommes Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven. Myndigheten er tillagt kommunestyret. TMU s vedtak i denne saken blir derfor å oversende som en innstilling til kommunestyret. Utskrift av møteboka sendes: - Sædis AS, postboks 34, 9775 GAMVIK Mehamn lensmannskontor, 9770 MEHAMN Side 23 av 35

24 Sak 49/14 INVITASJON TIL Å DELTA I REFORMPROSESSEN Saksbehandler: Trond Einar Olaussen Arkiv: 001 &35 &23 Arkivsaksnr.: 14/576 49/14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Gamvik kommune vil igangsette arbeidet med kommunereformen med sikte på og sammen med andre, se på muligheten for en eventuell kommunesammenslåing. 2. Gamvik kommunestyre setter ned en prosjektgruppe for å starte utredningen. Prosjektgruppen skal bestå av: Ordfører En fra opposisjonen: Konstituert rådmann fungerer som prosjektleder. Formannskapet er styringsgruppe. 3. Forslag til framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, med utgangspunkt i regjeringens opplegg, legges fram for formannskapet så tidlig som mulig i løpet av høsten/vinteren. 4. Gruppens mandat er bl.a. å se på flere alternative partnere for sammenslåing. 5. Det endelige vedtak ved en eventuell kommunesammenslåing skal fattes av kommunestyret. I brev av fra Kommunalminister Jan Tore Sanner skrives følgende: Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen Der ble viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen beskrevet. Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden midten av 1960-tallet. Norge er i endring. Det som endres, er befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også fått mange nye oppgaver. Nå er tiden inne til å se noen tiår framover. Kommunereformen skal sikre gode og likeverdige tjenester til våre innbyggere der de bor. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling Innst. 300 S om kommuneproposisjonen Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er videre enighet om de økonomiske virkemidlene, Side 24 av 35

25 Sak 49/14 herunder at reformstøtte også skal gis til kommuner som blir under innbyggere. Jeg vil komme tilbake til innretningen på reformstøtten i forbindelse med statsbudsjettet for Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati. På bakgrunn av Stortingets behandling og klarsignal til reformen ønsker jeg å invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Verktøy til kommunene Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket "at det er eit utredningsansvar for alle kommuner". Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvikler nå verktøy som vil være et alternativ til de lokale utredningene som vanligvis gjennomføres når kommuner ønsker å vurdere sammenslåing. De nye redskapene vil gi kommunene et sterkere eierskap til både prosessen og de vurderingene som skal gjøres. Det skal lages en nettløsning der kommunene vil få oversikt over befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov innen ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon, pendlingsdata for egen kommune og for regionen den tilhører. Slik vil kommunene få en oversikt over viktige forhold for seg og aktuelle sammenslåingskandidater, i tråd med de tradisjonelle utredninger har fremskaffet. Disse dataene bør suppleres med informasjon dere innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke interkommunale samarbeider dere inngår i, oversikter over fagmiljøer (kapasitet og kompetanse) mv. for å få et helhetlig bilde av utfordringer og muligheter for kommunen og regionen. Departementet vil også lage en veileder om hvordan dere kan starte opp prosessene med å vurdere utfordringer og muligheter. Veilederen vil inneholde råd og tips for hvordan en kan tilrettelegge for en god prosess, bl.a. involvering av innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Vi tar sikte på at både nettløsningen og veilederen vil være tilgjengelig på i slutten av september. Kommunene vil få dekket kr til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggerne skal høres, så hvert kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal skje. Departementet vil utarbeide et opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggerne. I tillegg til å stille spørsmål om sammenslåingsalternativer, kan det også stilles spørsmål om hvilke forventninger innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet og hvordan de vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og som gjør kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 vil få utbetalt kr Fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene. Mange er i gang med oppstartsmøter med kommunene. Fylkesmannen vil sammen med KS tilrettelegge for at det blir gode og lokalt forankrede prosesser. I hvert fylkesmannsembete vil det være prosessveiledere som kan bistå kommunene, lage møteplasser, og som kan melde tilbake til departementet om det er spesielle forhold vi bor være oppmerksomme på. To løp i prosessen Jeg har lagt vekt på at det skal være to løp i reformprosessen, blant annet for å sikre at de som er tidlig ute ikke skal behøve unødige opphold i prosessene. For kommuner som gjør Side 25 av 35

26 Sak 49/14 kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren Betingelsene for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i tråd med målene i reformen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn én kommune må skifte fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar Det andre løpet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren Jeg vil her vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at "det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen". Jeg vil våren 2015 legge fram et forslag for Stortinget om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver kommunene får, vil med andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft , i etterkant av kommunevalget høsten Arbeidet vi nå starter, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i lang tid fremover. Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste løsningene for innbyggerne. Erfaringer tilsier at de beste løsningene oppnås gjennom gode lokale prosesser. Mange kommuner er allerede godt i gang med diskusjonene, noe som er oppløftende og inspirerende for oss andre. Det er viktig nå at alle kommuner setter i gang med prosesser i tråd med det et bredt stortingsflertall tydelig har uttrykt forventninger om. Jeg ønsker dere lykke til! Side 26 av 35

27 Sak 50/14 ENDRING AV ARBEIDSREGLEMENT INNFØRING AV A - ORDNINGEN FRA Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 213 Arkivsaksnr.: 14/598 50/14 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Endringer i Arbeidsreglement for ansatte i Gamvik Kommune. Pkt C Lønnsforskudd endres slik: Det gis ikke lønnsforskudd til fast ansatte i Gamvik kommune. Unntak: Nytilsatte som ikke er kommet med i lønnssystemet til utbetalingsdato kan gis ett forskudd på netto opptjent lønn. Forskuddet avregnes ved neste utbetaling. Det kan gis reiseforskudd. Dette trekkes inn på neste lønnsutbetaling uavhengig av om reiseregning er levert. Dersom reiseforskuddet ikke kan trekkes inn samme måned som utbetaling har skjedd, skal det behandles som ordinær lønn og innberettes. Pkt D. Lønnslån utgår. Fra og med tas A ordningen, en ny måte å rapportere inn ansettelses- og inntektsopplysninger til staten i bruk. a-meldingen skal erstatte følgende skjemaer og oppgaver. 1. lønns- og trekkoppgaver 2. terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 3. årsoppgave for arbeidsgiveravgift 4. Melding til Aa- registeret 5. Oppgave til lønnsstatistikk Det vil si at arbeidsgivere må innrapportere lønns og trekkoppgaver hver måned. Pga dette må også kommunen som arbeidsgiver følge skattebetalingsforskrifter 5-10 når det gjelder utbetaling av forskudd til ansatte. Det vil si Forskudd på neste lønn gis ikke lenger, da kommunen har lønnsutbetaling ca 12 i hver måned, får fast ansatte allerede over halve lønna på forskudd. Side 27 av 35

28 Sak 50/14 Forskudd på allerede opptjent lønn, dvs der en ikke rekker å få en nyansatt inn i lønnssystemet til utbetalingsdato, kan gis. Forskuddet skal da avregnes i neste utbetaling. Reiseforskudd skal behandles som ordinær lønn, dvs trekkes skatt av og innberettes som som vanlig lønn. Dette dersom reiseregningen ikke registreres samme måned som forskuddet er utbetalt. Reiseforskudd vil derfor alltid trekkes inn ved første lønnsutbetaling, uansett om reiseregning er levert eller ikke. Side 28 av 35

29 Sak 51/14 INTERPELLASJON FRA FRP - KOMMUNESTYREMØTE DEN Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 14/382 51/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Innstillingen og svar legges fram på møtet. Se vedlegg. Side 29 av 35

30 Sak 52/14 INTERPELLASJON FRA FRP - KOMMUNESTYREMØTE DEN STRUKTURKVOTEORDNING FOR FARTØY UNDER 11 METER Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 14/383 31/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Ordfører deler ut sitt svar på interpellasjonen i møtet. Fra Gamvik FRP er det kommet inn følgende interpellasjon: Interpellasjon til kommunestyret Er ordføreren for strukturering av kvoter for fartøy med hjemsellengde under 11 meter? 2 Ønsker ordføreren at en større andel av den totale fiskekvoten (torsk) skal overføres fra trålerne til de mindre båtene? 3 Støtter ordføreren synet til Gamvik FrP om at høringsnotatet(se vedlegg) til Næringsog fiskeridepartementet i stor grad er villedende? Forslag til vedtak. Kommunestyret i Gamvik stiller bak følgende uttalelse som sendes til Næringsog fiskeridepartementet. Forslagsstiller understreker at kommunestyret må ta stilling til forslaget i dag, da høringsfristen går ut Til Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep OSLO Svar på høringsdokument av om strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter hjemsellengde. Dokumentet fremstiller feilaktig fartøygruppen under 11 meter som mindre lønnsom enn de større fartøyene. Denne feilaktige fremstillingen danner grunnlaget for innføring av strukturering av kvoter for overnevnte gruppe. Høringsnotatet behandler lønnsomheten i fiskeriene på en måte som gir et helt misvisende resultat (sidene 16-20). Som mål for lønnsomheten av de forskjellige Side 30 av 35

31 Sak 52/14 størrelsesgruppene benytter departementet seg av driftsmarginen. Dette målet er ikke relevant for den sammenligningen mellom fartøygrupper som foretas her. Fartøyene under 11 meter får en kunstig høy driftskostnad ved at man fører lønn til fiskeren som en driftskostnad. For trålerne slår ikke lønnen ut på samme negative måte. Derimot fremstiller høringsnotatet driftsresultatet til trålerne for kunstig høy ved at det viser driftsresultat før utbetaling av netto finanskostnader, som her i det vesentlige er renter av gjeld. Driftsmarginen skiller ikke mellom de med stor og de med liten gjeld og dermed viser den for godt resultat for de med gjeld. Driftsmarginen viser bare en del av resultatet, verdiskapningen viser det hele. I høringsdokumentet konkluderes det på side 24 med at Fiskeridirektoratets undersøkelse viser at lønnsomheten for de konvensjonelle kystfartøyene under 11 meter generelt er svakere enn for de andre fartøygruppene. Dette gjelder når lønnsomheten defineres som bare en del av virksomhetens avkastning. Når hele avkastningen blir tatt i betraktning, slik den fremgår av linjene 7 og 8 i tabellen under, er de to gruppene under 15 meter best, og bedre enn trålerne! Tabell Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse. Driftsresultater 2012 Fartøyslengde < 11m 11-14,99m 15-20,99m 21mover Konv >28m Trål Alle fartøyer (mill kr) 1 Antall fartøy Mann/fartøy 1,3 2,9 6,5 10,6 32,5 38,9 3 Tonn fisk (i 1000) Salgsverdi (mill kr) Kr pr kilo 11,54 9,7 8,85 8,42 12,26 10,14 6 Verdiskapning Verdiskapning pr tonn Verdiskapning pr kr (%) Lønn pr mann Lott pr mann Pr fartøy (1000 kr) 11 Driftsdøgn Driftsinntekter Driftskostnader Side 31 av 35

32 Sak 52/14 14 Driftsresultat Netto finanskostnad Resultat før skatt Lønn Verdiskapning ( ) Egenkapital (mill kr) Gjeld (mill kr) Egenkapital % 32 % 29 % 11 % 14 % 9 % 25 % Det relevante lønnsomhetsmål for en slik sammenligning, er verdiskapningen. Verdiskapningen er summen av netto finanskostnader + resultat før skatt + lønn (linjene 15, 16 og 17 i tabellen). Den viser hva resultatet blir, uansett hvor det havner. På side 19 i høringsnotatet konkluderer en med at kjøp av kvoter er en vesentlig kostnad og videre på side 28 kommer det klart frem at det er de med størst betalingsvilje som vil få økt kvotetilgang. Høringsnotatet avslører her at denne ordningen ikke er egnet for å rekruttere ungdom inn i fisket, da de ikke tilhører gruppen med de med best betalingsevne. Kjøp og salg av kvoter fører til at avtroppende fiskere kan selge kvoter de er tildelt av staten gratis, med stor gevinst. Denne kapitalen bringes ut av fiskerinæringen, mens unge fiskere som vil etablere seg får en merkostnad når de vil etablere seg, om de over hodet har muligheten til dette. Merutgiftene kjøp av kvoter påfører den enkelte kjøper, fører igjen til at de må ha større kvoter for å betjene renter og avdrag. Dette mønsteret vil gjenta seg ved en hver overdragelse av kvoter til en annen kjøper, noe som ikke er samfunnsøkonomisk. Norge som nasjon kan heller ikke godta at våre felles fiskeresurser skal privatiseres gjennom strukturering, hvor man på sikt jobber for at noen få personer skal eie våre evigvarende resurser til evig tid. Struktureringen gjelder ca fartøy fordelt på de tre nordligste fylkene med hjemselgende under 11 meter og det er denne flåten man her forsøker å redusere til ca Dette vil ha svært negative konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser på sjø og på land i disse fylkene. Avslutningsvis viser tallene at det vil være samfunnsøkonomisk gunstig og minke den totale kvoteandelen til trålerne for så i neste omgang fordele disse på de mindre båtene. Gamvik FrP ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Side 32 av 35

33 Sak 53/14 INTERPELLASJON TIL FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 14/535 53/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Saken legges fram uten innstilling. Fra Frp: Interpellasjon til førstkommende kommunestyremøte. Styret i Gamvik FrP har vedtatt å sende inn følgende interpellasjon. Etiske retningslinjer. Er ordfører ening i at vi trenger et etisk reglement for Gamvik kommune som sier noe om følgende?: a) Hvor mye alkohol kommunen/ kommunale foretak kan spandere på kursdeltakere, gjester ol., når de står som arrangører. b) Hvordan administrativ- og politisk ledelse i kommunen/ kommunale foretak skal opptre når de er arrangør/ vert, eller gjester, da spesielt med tanke på alkoholinntak og videre deltakelse i sosiale lag etter at de formelle sammenkomstene er unnagjort. c) Hvordan administrativ- og politisk ledelse i kommunen/ kommunale foretak skal opptre overfor sine ansatte/medarbeidere. d) Hvordan tilbakebetalingen skal foregå i tilfeller hvor kommunen/ kommunale foretak har lagt ut for personer som ikke har krav på å få dekket utgiftene, eksempelvis utlegg for reiser, overnattinger hvor ektefeller/samboere er med på eget initiativ. e) Bør ordningen hvor kommunen/ kommunale foretak legger ut for gjester og liknende avvikles? Gamvik FrP ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Side 33 av 35

34 Gamvik kommune INTERPELLASJON FRA FRP - FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 14/628 54/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Legges fram uten innstilling. To interpellasjoner fra Frp: Til kommunestyret ved ordfører Inga Manndal Interpellasjon til førstkommende kommunestyremøte, Viser til at regjeringen har vedtatt en kommunereform. Jeg kan ikke i denne anledningen se at Gamvik kommune ved ordfører har tatt noen initiativ i sakens anledning. Gamvik FrP mener at vi bør være proaktive på vegne av innbyggerne, og sette oss i førersete i utarbeidelsen av ny kommunestruktur. Det finnes mange mulige løsninger for innbyggerne i Gamvik kommune. En mulig løsning er en storkommune rundt porsangerfjorden. Denne nye kommunen kan bestå av, Gamvik, Lebesby, Porsanger, Nordkapp og deler av Tana. Det er viktig ikke å låse seg i eksisterende kommunegrenser, men ta inn over seg at teknologi og kommunikasjonsmuligheter, samferdselsårer, og bo og arbeidsmarkedet ser annerledes ut i dag enn da dagens kommunestruktur ble etablert. Nye tider krever nye løsninger til det beste for folk flest. Gamvik FrP mener det er viktig å komme i gang med samtaler med aktuelle kommuner. På bakgrunn av dette ønsker jeg svar fra ordfører om hva slags plan ordførere på vegne av Gamvik kommune og innbyggerne, har for å involvere seg i arbeidet med kommunereform. Gamvik FrP Ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Side 34 av 35

35 Sak 53/14 Interpellasjon til førstkommende kommunestyremøte I mange kommuner kan innbyggerne stille spørsmål til politikerne direkte fra talerstolen i kommunestyremøtene(noen kaller dette politisk kvarter). Hva tenker ordføreren om å gi innbyggerne i Gamvik kommune et slikt tilbud? Gamvik FrP Ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Side 35 av 35

Møteinnkalling ekstraordinært møte

Møteinnkalling ekstraordinært møte Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møteinnkalling ekstraordinært møte Utvalg: Regionrådet for Hamarregionen Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møtedato: 11. desember 2014 kl. 14.15-15.30 Møtested: Møterom Mjøsa,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

SAK 13/15 ORIENTERINGER

SAK 13/15 ORIENTERINGER Kontrollutvalget Kontrollutvalgan IS Saksbehandler: Mette Rushfeldt SAK 13/15 ORIENTERINGER Orienteringer Vedtak fra kontrollutvalget til kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse til Vadsø havn KFs særregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Sak 53/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 14.09.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip. Møtested: Restauranten Møtedato: 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip. Sak 19/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/8469-22 Dato: 29.04.15 STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET:

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 16. august 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10038-6 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Bamble kommune kontrollutvalget

Bamble kommune kontrollutvalget Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Rådhuset Steinar Syversen Anne Verdich Til stede: Leder Steinar Syversen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark Kommunereformen i Øst-Finnmark Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2013 6. mai 2013 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2013/11057-15 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Andre: Knut Klevstad, leder Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder Jostein Vaskinn, medlem Alf Bjørn, medlem Ann

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer