Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer."

Transkript

1 Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer. Blått = den som har kommet med innspill Rødt = administrasjonens kommentar Knut R Lillemoen I punkt 3.7 står det Deltakelse i kultur- og idrettsarrangement som aktiv eller leder i norgesmesterskap (for lag kun for finalen) inntil 3 dager permisjon med lønn. Her burde det som står i parentes vært tatt bort da det blir tolket forskjellig fra person til person Håper dere vurderer dette. KOMMENTAR: Forslaget støttes endring tas inn. Kronstad barnehage: I forbindelse med teksten under har jeg stusset tidligere, og gjør det også nå i forbindelse med at permisjon med lønn innvilges dersom faget har betydning for kommunen. Når en ansatt utdanner seg bort fra barnehage, eksempelvis tar økonomi tenker jeg at vedkommende skal ha permisjon uten lønn. Skal man da se dette i sammenheng med Alta kommune som helhet og tenke at vedkommende kan jobbe i en annen virksomhet, eller praktiserer jeg dette riktig? Jeg tenker mer snevert og har vurdert det slik at dersom vedkommende utdanner seg til noe som kan brukes i min sektor, eks tar spes.ped innvilger jeg perm med lønn. Bør dette spesifiseres mer i reglementet, for her vet jeg at det nødvendigvis må bli tolkninger av regelverket. KOMMENTAR: Tanken er at en virksomhetsleder har som ansvar å vurdere om utdanningen har sammenheng med de oppgavene som en ansatt leverer der man er, så er det naturlig å vurdere med lønn. Dersom det er aktuelt med utdanningspermisjon som medfører omplassering til andre oppgaver og andre arbeidssteder, er man gjerne inne i en større sak jfr omplassering/fortrinnsrett. Da er det sannsynlig at man konkret har drøftet hva som er hensiktsmessig. Endrer ikke tekst. Lønn og regnskap Generelt Fra er alle arbeidsgivere underlagt rapporteringsplikt etter A-opplysningsloven (A-loven). Det betyr at rapportering til offentlig myndighet når det gjelder arbeidsforhold, avlønning, permisjon og skattetrekk samles i en felles, månedlig rapportering. Rapportering etter A-loven erstatter dagens rapportering til NAV, Skatteetaten og SSB. Blant annet skal sykepengegrunnlaget gis gjennom a-meldingen og ikke ved det enkelte sykelønnstilfellet. Også permisjoner vil bli en del av den løpende rapporteringen på a-

2 meldingen. Vi har pr dato ikke oversikt over alle praktiske konsekvenser av nytt regime, 2014 blir et arbeidsår med tilrettelegging og implementering på system og rutinenivå. Det vi så langt vet er at rapportering etter A-loven vil stille høye krav til våre interne rutiner, bilagskvalitet og punktlighet. Når vi tar fatt på tilpasningene til A-loven er utgangspunktet vårt at disse forholdene allerede i dag er en stor utfordring for oss Reglementets pkt 1.2 henviser til hjemmelsgrunnlaget for «interne» permisjoner og rettighetspermisjoner. Det er et omfattende fagfelt som skal mestres her, i samspill med avtaleverket, pensjonsrettigheter, sykemeldingsforløp, utprøving i annet arbeid, evt avslutning av arbeidsforhold osv. En del slike situasjoner involverer gjerne også mer enn en virksomhet og krever samordning av innsatsen. Dersom vurderinger og beslutning skal skje i regi virksomheten krever dette at kompetansen også finnes der. Det vil være krevende for virksomhetene å være faglig ajour i forhold til å håndtere dette. Noen av utfordringene kan vises ved følgende eksempel, fra et konkret tilfelle i 2013: Utgangspunktet er en ansatt med 75 % fast ansettelse som er sykemeldt. Vi mottar melding fra virksomheten om at vedkommende skal ha permisjon fra sin stilling i tiden for å prøve annet arbeid i kommunen. Etter noe tid mottar vi arbeidsavtale for perioden på vedkommende fra annen virksomhet, som gjelder utprøving i 60 % stilling. Deretter mottar vi ny arbeidsavtale for perioden , denne gangen timelønnet. Lønn mottar ingen melding om hva som skal skje ved endt permisjon, fra Et stykke ut i januar mottar vi spørsmål fra NAV om å sende inntektsopplysning på vedkommende. Her har den gamle virksomheten sluppet taket i arbeidsforholdet da permisjonen ble innvilget. Den nye virksomheten har sluppet taket ved utløpet av siste avtaleperiode. Vedkommende er fortsatt fast ansatt i 75 % stilling, men har i perioden hatt stilling og avlønning under dette, og heller ikke i hele perioden. Det hører også med til historien at bilagene er levert for sent til lønn slik at en del lønn er utbetalt ved forskudd. Vi har pt ingen formell avklaring på hennes status i Alta kommune; er arbeidsforholdet opphørt, er det gitt videre permisjon. Eksempelet er ikke enestående. Med bakgrunn i dette mener vi følgende må vurderes: Er det realistisk å forutsette at virksomhetene skal kunne forvalte avtaleverket selv? Er det fornuftig ressursbruk å bygge opp slik grad av kompetanse på virksomhetsnivå? Hvordan skal samordningsbehovet ivaretas?

3 Er det fornuftig å innføre disse endringene i forkant av A-loven, før vi vet hvilke konkrete praktiske utfordringer den gir? Elektroniske verktøy A-loven innebærer en omlegging til mer elektronisk datahåndtering i vår rapportering eksternt. En naturlig følge av dette vil være å ta i bruk elektroniske systemer i større grad også internt. Det vil kunne gi støtte gjennom lik rapportering / innmelding fra virksomhetene og samtidig bedre bilagskvalitet og punktlighet. Slike verktøy benyttes i noen grad allerede i dag (agresso, minvakt), men potensialet er fremdeles stort både når det gjelder fravær og andre data fra virksomhetene. En forutsetning for at utvidet bruk av elektronisk rapportering internt skal bli vellykket er at alle grunnlagsopplysninger er definert og strukturert ut fra gitte behov. A-loven gjør det nødvendig å endre vår interne rapportering mht permisjoner, bl.a skal permisjoner ha egen ID i rapporteringen. Det er i den forbindelse en anledning til også å vurdere øvrig rapportering av fravær og annen registerinformasjon ift strukturering. Vi vil anbefale at dette blir gjort nå for å rede grunnen for å ta i bruk elektroniske støttesystemer. KOMMENTAR: Innspillene fra Lønn- og regnskap oppfatter en prinsipiell drøfting omkring hvilken delegasjon vi gir til våre ledere. Drøfting rundt myndiggjøring og delegasjonen, er ikke mandatet for revisjonen. Dette er heller ikke innføring av et fullstendig reglement. Det sies videre at man heller ikke i Lønn- og regnskap har fullstendig oversikt over de praktiske konsekvensene for endringene i A- loven gjeldende fra 1.januar Dette mener vi derfor man får ta opp når det foreligger, så får man lage tilstrekkelige rutiner/retningslinjer når det er nødvendig. Innspillene registreres men medfører ikke endringer i teksten i reglementet. Pkt 2.2 Avgjørelsesmyndighet Tredje siste avsnitt skal henvise til paragraf i reglementet. Tilføyelse: Ved rettighetspermisjon og permisjon som griper inn i øvrig avtaleverk skal det henvises til hjemmel og relevant avtalebestemmelse. KOMMENTAR: Det er allerede presisert at alle vedtak skal ha skriftlig henvisning til i reglementet. Vi ser ikke poenget med henvisninger til andre hjemler i andre rettskildefaktorer, selv om det får en sammenheng. Da speiles uansett hjemmel i det aktuelle lovverket. Fører ikke til endring i tekst. Pkt 2.6 Pensjonsmedlemsskap Andre avsnitt Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap Bør omskrives for å vise til at det er pensjonskassen som administrerer dette tilbudet. KOMMENTAR: Støttes. Endring foretas i ordlyd. Pkt 2.8 Lønn under svangerskap

4 Punktet er i forslaget strøket. En kjent problemstilling er at avtale om foreldrepermisjon inngås (mellom arbeidstaker og NAV) uten arbeidsgiver varsles. Vi ønsker derfor at permisjonsreglementet inneholder et pkt om den ansattes varslingsplikt ved rettighetspermisjon (jfr AML 12-7). Her kan det med fordel også henvises til skjema. KOMMENTAR: Innspillet støttes. Ordlyd tas med i reglementet under pkt 2 Diverse bestemmelser. Pkt 2.9 Fraværsregistrering ved permisjon Her må det gjøres en vurdering av hvilke permisjoner som skal registreres. Vurderingen må ta hensyn til interne behov for kontroll og oppfølging og må være tilpasset evt offentlige krav (A-loven) KOMMENTAR: Alle permisjoner skal i dag registreres i vårt system av leder med delegert ansvar for fraværsregistrering. Tilpasninger til ny A-lov får komme med i betraktning når man vet de praktiske konsekvenser. Ingen endring i tekst. Pkt 7.4 Permisjonsmulighet når sykepengerett opphører Dette punktet omhandler også oppsigelse. Det fremgår ikke hvilke rutiner som skal gjelde omkring oppsigelse, hvilke kriterier skal legges til grunn og hvem har myndighet til å avslutte arbeidsforhold. Dette bør presiseres. KOMMENTAR: Vi ønsker ikke å ha komplett rutine/vurderingene knyttet til oppsigelser og fortrinnsrett med i dette reglementet. Det er dog ment som en påminnelse om at vurderinger skal foreligge før man innvilger videre permisjoner uten lønn når noen har vært sykmeldt og ikke lengre har sykepengerett. Dette har vi slitt med ikke har funnet sted. Ingen endring i tekst medtas. Pkt 7.11 Andre permisjoner Frikjøp i forbindelse med oppdrag for barnevernet er et område der vi ser ulik praksis. Uavhengig av hvem som skal avgjøre permisjonssøknaden bør kommunen ha felles retningslinjer for slik permisjon. Særlig er det viktig å avklare evt permisjonsrettigheter i permisjonstiden og avvikling av ferie / ferietrekk. KOMMENTAR: Ser poenget men da må det tas en grundigere vurdering. Det er ikke gjort i denne revisjonen ift denne typen saker men bør vurderes. Vi har i dag ikke full oversikt over omgang og om dagens praksis faktisk er ulik (og evt årsak til det). Ingen endring i teksten i punktet denne gang.

5 FO Pkt. 3.4: Kommentar- 50 og 60 års dager er strøket i innholdsfortegnelsen, men er ikke endret i reglementet. KOMMENTAR: Korrekt ikke oppdatert feltene. Korrigert nå. Pkt. 3.9: FO klubben Alta mener at offentlige kontorer ikke bør strykes fra listen. Vi mener dette kan gå ut over våre medlemmer som kun jobber dagtid, dersom det fjernes helt fra permisjonsreglementet. Bakgrunnen for dette er at mange av våre medlemmer står i direkte kontakt med brukere/ elever/ pasienter, og har ikke muligheten til å komme fra, uten at dette inngår i et permisjonsreglement. Det vil i noen tilfeller heller ikke være hensiktsmessig å ta igjen tapt arbeidstid etter at elev/ bruker/ pasient har avsluttet dagen. Vi vurderer at arbeidstakere ikke vil misbruke denne muligheten, og at det kun vil være helt nødvendige besøk på offentlige kontor som vil kunne ivaretas. Mange av de offentlige tjenestene vil man i dag kunne nå på nett (søknader ol.) utenom arbeidstid, og dette bør være hovedregelen. Det er kanskje særlig personer i en spesiell livssituasjon (eks. svangerskap, samlivsbrudd), som vil ha et særlig behov for å oppsøke et offentlig kontor for rådgivning/ veiledning. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst. Pkt. 5.7: FO klubben Alta mener det bør åpnes for mulighet for å gjenoppta eksamen, og at Alta kommune signaliserer at det er viktig knyttet til kompetanse. Forslag til endring i siste setning. - ved stryk eller kontinuering av eksamen kan det gis permisjon uten lønn. Kommentar: Ser poenget dersom det er en kompetanse som er viktig for arbeidsgiver bør man forsøke å få denne på plass og ikke legge som «hinder» at man ikke får permisjon med lønn. Dog ikke enig i at ansatte som ønsker å forbedre resultatet får permisjon med lønn. Endrer ordlyd i punktet. Gakori skole: Permisjonsreglement og 60-årsdager Oppfattes egentlig som en helt unødvendig permisjonsrettighet. Men hvis den først skal finnes må det jo gis en dag til alle som fyller 50/60 år uavhengig av ukedag bursdagen faller på hvis det skal ha noe for seg. KOMMENTAR: Er både for og i mot på dette. Ingen endring i teksten. 3.7 Deltakelse i arrangering av kultur- og idrettsarrangement av betydning for Altasamfunnet

6 Her må det defineres hva slags type arrangement som regnes som av betydning, gjerne opplistet de faste man vet kommer. For sjeldnere arrangement bør det stå noe om hvor omfattende de skal være, f.eks. for landsdel. KOMMENTAR: Dette er vanskelig å ha en «fast» definering på. Er leder i tvil tas det kontakt med kommunalleder eller personalavdelingen. Ingen endring i tekst Andre velferdstilfeller Her bør vel også f.eks. flyforsinkelser nevnes. KOMMENTAR: Det kan være mange eksempler, vi lager ikke en uttømmende liste. Ingen endring i teksten. 7.3 Permisjonsmulighet etter lang tjenestetid Denne bør beholdes fordi det er en mulighet for ansatte til å ta et for dem nødvendig avbrekk og ha andre opplevelser eller få nye faglige inntrykk. Det må ikke bli et krav at ansatte må si opp hvis de ønsker å gjøre noe annet et år i løpet av en lang tjenestetid i kommunen. Kommunen kan miste viktig arbeidskraft helt ved å være for rigid. Det må selvfølgelig ikke medføre store ulemper for virksomheten. Kravet om 6 års tilsetting er greit, men må være fast tilsatt. Parentesen om permisjon etter 2 år strykes. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Kommunalteknikk: Kommentarer til punkt 2.1 Kommunalteknikk ser det som unødvendig å definere kommunalleder inn i et permisjonsreglement. Dersom denne definisjonen skal stå, bør i tillegg virksomhetsleder og avdelingsleder defineres. Kommentar: Enig. Enten alt eller ingenting. Slettes. Kommentarer til punkt 2.2 Det bør settes inn et eget punkt der avdelingsleder/nærmeste leder avgjør permisjoner av kortere varighet, eksempelvis velferdspermisjoner til begravelser og lignende. Pr tiden er det svært ressurskrevende at en kortvarig permisjon også skal godkjennes virksomhetsleder. Det bør utarbeides nye elektroniske rutiner for søking av permisjon, se siste avsnitt.

7 KOMMENTAR: Nøye drøftet i rådmannens ledermøte. Delegasjonen styrer dette. Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.1 Det bør i tillegg til alvorlig sykdom også gis permisjon for ulykke slik som tidligere. KOMMENTAR: Ulykke er ikke et begrep som passer inn. Man får fravær på grunn av sykdom (som for så vidt kan skyldes en ulykke, men det er ikke vesentlig hva som er årsak). Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.5 og 3.6 Avdeling for kommunalteknikk mener at det fortsatt skal gis permisjon ved flytting, men at punkt 3.6 vedrørende husbygging tas inn under punkt 3.5. Permisjon ved flytting anses for å være et gode for arbeidstaker, samtidig som det er relativt sjelden at en arbeidstaker flytter flere ganger innenfor et kort tidsrom. Det kan likevel settes en begrensning i punktet til hvor mange ganger slik permisjon kan benyttes av samme arbeidstaker. Tiltaket koster relativt lite for kommunen sammenlignet med det godet arbeidstaker får igjen. KOMMENTAR: Dette kan løses gjennom andre ordninger, feriedager, fleksibel arbeidstid, avspasering. Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.9 Første punktum i første avsnitt anses for å være unødvendig da de fleste klinikker har åpent i kommunens kjernetid. Punktet bør skrives om da det her i utgangspunktet er lagt opp til at permisjon ikke gis, selv om det i realiteten vil være motsatt. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst. Kommentarer til punkt 3.10 Punktet er uklart. Ved barns sykdom benyttes egenmelding for barn/barnepassers sykdom. Det søkes ikke om permisjon for å være hjemme med sykt barn som eksempelvis har feber og lignede. Også andre avsnitt er uklart: Hva med ledsagertjeneste for barn under 12 år? KOMMENTAR: Dette omhandler i utgangspunktet en permisjon fordi man må være borte fra arbeidet pga barns sykdom eller barnepassers sykdom. Dette er hjemlet i folketrygdloven kap 9, hvor det framgår at arbeidsgiver har ansvaret for å betale lønn. I begrepsbruk omtaler man ofte dette muntlig som egenmelding (selv om man selv ikke er syk) ved barns sykdom. I 9-5 står det i klartekst det som man her oppfatter uklart, jfr ledsagertjeneste til og med fylte 12 år. Vi har ikke ønsket å ramse opp alle lovverk, vi mener ansvaret må ligge hos leder til å slå opp f.eks i Lovdata, det er fort gjort. Ingen endring i tekst.

8 Kommentarer til punkt 5.2 Unødvendig å skrive hvilket saksbehandlingsprogram som benyttes. Kommentar: Ser poenget. Vi gjør som ellers, og sier det skal registreres i det systemet som til enhver tid finnes og i parentes p.t. Dossier. Kommentarer til punkt 5.3 «Det tilkommer ingen kompensasjon når slike kurs faller på vedkommende fridager eller strekker seg utover vedkommende daglige arbeidstid». Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, jf aml 10-1 første ledd. Å delta på kurs som arbeidsgiver har nytte av og har godkjent deltakelse på, vil falle inn under ordlyden og bør ikke utføres på arbeidstakers fritid. Det stiller seg derimot annerledes ved utdanning og kurs som arbeidstaker selv har bedt om, og som gir grunnlag for å søke om permisjon etter reglene i aml KOMMENTAR: En større diskusjon om en i så fall total endring på dagens praksis. Vi har ikke reisetid bl.a., se tidligere kommentarer. Her gis/tas det mellom partene. Enkelte dager har man kortere kursdager enn normal arbeidstid, andre ganger lengre. Skal vi innføre trekk i lønn med bilag der det er kortere, og gi ekstra timer der det er lengre? Ingen endring i tekst i dette dokumentet, det har stått slik og er ikke foreslått endret av administrasjonen i høringen. Kommentarer til punkt 7.3 Denne typer permisjon anses for å være et gode for arbeidstaker, og det foreslås at punktet videreføres. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Avdelingen vil anbefale at det investeres i en egen personalportal som tar hånd om permisjoner, overtid, fleksitid, reiseregninger, ferie og annet, se eksempelvis (innkjøp vil selvsagt kreve utlysning gjennom doffin) I tillegg bør elektroniske personalmapper i ESA i større grad benyttes. Oppgraderingen til ESA 8 vil kunne være fin mulighet til å innføre retningslinjer for hvordan elektroniske personalmapper skal føres slik at den enkelte leder lett har tilgang til eksempelvis arbeidskontrakt, særskilte lønnsforhandlinger etc. Kommentar: Ikke relevant ift mandatet til høringen. Tas med på generelt grunnlag. Ingen endring i tekst.

9 Juristforbundet. Alta Juristforbundet stiller seg positive til en revidering av reglementet, men har noen kommentarer til enkelte punkt. Noen kommentarer gjenspeiler utfordringer våre medlemmer møter som ansatt, andre knyttet til gjennomføring av arbeidsoppgaver som eks kursholdere for øvrige ansatte. Ved gjennomgang av forslaget, savner vi at det er gitt en begrunnelse for de nye forslagene, og da særlig der man har foreslått å fjerne ordninger som for ansatte oppfattes som goder. Det er derfor ønskelig fra vår side at arbeidsgiver kommer med begrunnelser for endringene før man vedtar endringer. Kap 3 Velferdspermisjoner: I innledningen til pkt 3, 2 avsnitt er det foreslått å fjerne siste setning. Juristforbundet ber om en begrunnelse for dette, samt redegjørelse for de praktiske konsekvensene. KOMMENTAR: Setningen det henvises til, er faktisk en direkte feil som er oppstått under tidligere revisjoner/vedtak. Som man ser, snakker man der om en ramme på ti dager og ikke tolv som det står i starten. Dersom det er aktuelt å innvilge lengre velferdsperm, er det fortsatt en avgjørelse som ligger til punkt 7.11 rådmannen/delegert. Praktisk betydning er dermed ingen reell endring, men en opprydning i teksten. Ingen endring foretas. Pkt 3.5 og 3.6 Her foreslås det å fjerne permisjonsdager ved flytting og husbygging. Juristforbundet ber om en begrunnelse for dette. For ansatte oppleves ordningene som goder og er ett utrykk for god arbeidsgiverpolitikk i livssituasjoner som kan oppleves som hektiske og krevende. Juristforeningen vet ikke hva kostnadene ved ordningen utgjør i dag, eller i hvor stor grad ordningen benyttes, så fra vår side er det ønskelig med en debatt rundt disse punktene før ordningene eventuelt fjernes. KOMMENTAR: Dette kan løses gjennom andre ordninger, feriedager, fleksibel arbeidstid, avspasering. Ingen endring i teksten. Pkt. 3.9 Det er det gjort endring i pkt. 3.9 angående nødvendige besøk i bank eller offentlige kontorer. Er det meningen at det ikke under noen omstendighet kan gis velferdspermisjon med lønn i slike tilfeller? Også her savnes en begrunnelse for endringen. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst.

10 Pkt 3.10 barns sykdom Bestemmelsen framstår slik den stå nå som uklar. Det er mulig det blir klarere etter at det røde er fjernet, men setningen i første ledd virker slik det står nå noe ufullstendige. Juristforeningen ønsker også avklart om endringene har noen praktisk betydning for de ansatte. KOMMENTAR: Dette omhandler i utgangspunktet en permisjon fordi man må være borte fra arbeidet pga barns sykdom eller barnepassers sykdom. Dette er hjemlet i folketrygdloven kap 9, hvor det framgår at arbeidsgiver har ansvaret for å betale lønn. I begrepsbruk omtaler man ofte dette muntlig som egenmelding (selv om man selv ikke er syk) ved barns sykdom. I 9-5 står det i klartekst det som man her oppfatter uklart, jfr ledsagertjeneste til og med fylte 12 år. Vi har ikke ønsket å ramse opp alle lovverk, vi mener ansvaret må ligge hos leder til å slå opp f.eks i Lovdata, det er fort gjort. Ingen endring i tekst ei heller ingen praktisk endring fra slik det er i dag, men en opprydning i tekst. Kap 5 Utdanningspermisjoner: Pkt 5.3 Tiltak for å holde seg ajour innenfor Riktig å bruke permisjson? Her vil Juristforeningen stille spørsmålstegn ved om det er riktig å snakke om å gi permisjon når den ansatte beordres på kurs, og også i enkelte tilfeller der man deltar på andre type kurs jf kompetanseplanen. Dersom den ansatte beordres på kurs/deltar på kurs som er sammenfallende med kommunens behov etter kompetanseplan så vil den ansatte etter vårt syn fortsatt være på»jobb» og det skulle ikke være nødvendig å søke om permisjon. Å ha en ordning der man må søke om permisjon for slike typer kurs vil være unødig byråkrati. Vi oppfatter heller ikke man praktiserer en slik ordning i dag. Slik vi ser det så vil bestemmelsen slik den står eksempelvis omfatte tilfeller der en hjelpepleier beordres på et kurs i sikker legemiddelhåndtering av sin leder, og også der noen er pålagt å delta på kurs i regi av Fylkesmannen, dette vil jo være kurs for å holde seg ajour. Kursenes varighet og mulighet til å opparbeide fleksitid? I de fleste tilfeller starter ikke kurs(verken eksterne eller interne) før kl Noen varer hel dag, andre kanskje til kl 14 el 15 og atter andre kan ha varighet utover kvelden. Der har en lengere varighet enn vanlig arbeidsdag(for kontoransatte over 8 timer) er det etter vårt syn naturlig at ordningen med flexitid benyttes, dvs at man kan opptjene plusstid for arbeid utover ordinær arbeids dags lengde. Vi er videre av den oppfatning at den ansatte ikke skal gis minustid der man pålegges å delta på kurs som er av kortere varighet, og der det ikke er mulig for den ansatte å dra innom jobb før/etter kurset. Dette vil ofte være tilfeller der turnusarbeidere skal delta på kurs eller der man må reise bort for å delta på kurs. Eks: For turnusarbeidere er arbeidstiden eksempelvis normalt fra , men nå skal de delta på kur som starter og varer til 16.00, og man er da på jobb 30 minutter kortere enn man egentlig skal.

11 Det er arbeidsgiver som har pålagt arbeidstaker dette og således arbeidsgiver som bør bære «kostnaden» ved at dagen er kortere for den ansatte enn normalt. I tilfeller der man ønsker å delta på andre type kurs enn det arbeidsgiver beordrer/som er i samsvar med kompetanseplan må man vurdere om det skal gis permisjon med lønn. Eks kan være deltakelse på kurs i regi av fagforening/ andre typer kurs den ansatte har interesse av. Her e det etter vårt syn naturlig at man ikke får opparbeide seg plusstid eller overtid dersom kurset har lengere varighet enn vanlig arbeidsdag, da forventes det at den ansatte» investerer» dette selv. KOMMENTAR: En større diskusjon om en i så fall total endring på dagens praksis. Vi har ikke reisetid bl.a., se tidligere kommentarer. Her gis/tas det mellom partene. Enkelte dager har man kortere kursdager enn normal arbeidstid, andre ganger lengre. Skal vi innføre trekk i lønn med bilag der det er kortere, og gi ekstra timer der det er lengre? Ingen endring i tekst i dette dokumentet, det har stått slik og er ikke foreslått endret av administrasjonen i høringen. 7.3 Permisjonsmulighet etter lang tjenestetid: Også her savnes det en begrunnelse for hvorfor ordningen foreslås fjernet. Dette oppfattes som ett gode og utrykk for god arbeidsgiver politikk der en arbeidstaker ønsker å utvide horisonten litt i en annen virksomhet. Vi kan se at det kan medføre noen utfordringer i forhold til tilsetting i vikariater, men mener likevel at kommunen er den som profitterer på dette der den ansatte returnerer til kommunen etter endt permisjon. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Midtbakken barnehage: Har kun fått en tilbakemelding fra en av de ansatte vedr forslag til nytt perm.reglement: Den ansatte lurer på hvorfor pkt om permisjon inntil 1 år etter lang tjensetetid foreslås fjernet? Den asatte tenker da at denne muligheten - i enkelte tilfeller - vil kunne fungere forebyggende i fht bl.a. helseplager. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten.

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Saksfremlegg Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Høringer Permisjonsreglement Høst 2009

Høringer Permisjonsreglement Høst 2009 14. september 2009 Permisjonsreglement -revidering Høringer Permisjonsreglement Høst 2009 Delta, lokale ledd Levanger har lest forslaget til revidering av permisjonsreglementet og har følgende kommentarer:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2008 63494/2008 2005/5483 036 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 Justering av interne

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/2454-12 Saksbehandler: Hilde Sloot Bjøru Saksframlegg Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE NY HOVED- OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og FAGFORBUNDET, UTDANNINGSFORBUNDET, DELTA på den annen side for perioden 01.05.2016-30.04.2018

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer