Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer."

Transkript

1 Permisjonsreglementet høringssvar og kommentarer. Blått = den som har kommet med innspill Rødt = administrasjonens kommentar Knut R Lillemoen I punkt 3.7 står det Deltakelse i kultur- og idrettsarrangement som aktiv eller leder i norgesmesterskap (for lag kun for finalen) inntil 3 dager permisjon med lønn. Her burde det som står i parentes vært tatt bort da det blir tolket forskjellig fra person til person Håper dere vurderer dette. KOMMENTAR: Forslaget støttes endring tas inn. Kronstad barnehage: I forbindelse med teksten under har jeg stusset tidligere, og gjør det også nå i forbindelse med at permisjon med lønn innvilges dersom faget har betydning for kommunen. Når en ansatt utdanner seg bort fra barnehage, eksempelvis tar økonomi tenker jeg at vedkommende skal ha permisjon uten lønn. Skal man da se dette i sammenheng med Alta kommune som helhet og tenke at vedkommende kan jobbe i en annen virksomhet, eller praktiserer jeg dette riktig? Jeg tenker mer snevert og har vurdert det slik at dersom vedkommende utdanner seg til noe som kan brukes i min sektor, eks tar spes.ped innvilger jeg perm med lønn. Bør dette spesifiseres mer i reglementet, for her vet jeg at det nødvendigvis må bli tolkninger av regelverket. KOMMENTAR: Tanken er at en virksomhetsleder har som ansvar å vurdere om utdanningen har sammenheng med de oppgavene som en ansatt leverer der man er, så er det naturlig å vurdere med lønn. Dersom det er aktuelt med utdanningspermisjon som medfører omplassering til andre oppgaver og andre arbeidssteder, er man gjerne inne i en større sak jfr omplassering/fortrinnsrett. Da er det sannsynlig at man konkret har drøftet hva som er hensiktsmessig. Endrer ikke tekst. Lønn og regnskap Generelt Fra er alle arbeidsgivere underlagt rapporteringsplikt etter A-opplysningsloven (A-loven). Det betyr at rapportering til offentlig myndighet når det gjelder arbeidsforhold, avlønning, permisjon og skattetrekk samles i en felles, månedlig rapportering. Rapportering etter A-loven erstatter dagens rapportering til NAV, Skatteetaten og SSB. Blant annet skal sykepengegrunnlaget gis gjennom a-meldingen og ikke ved det enkelte sykelønnstilfellet. Også permisjoner vil bli en del av den løpende rapporteringen på a-

2 meldingen. Vi har pr dato ikke oversikt over alle praktiske konsekvenser av nytt regime, 2014 blir et arbeidsår med tilrettelegging og implementering på system og rutinenivå. Det vi så langt vet er at rapportering etter A-loven vil stille høye krav til våre interne rutiner, bilagskvalitet og punktlighet. Når vi tar fatt på tilpasningene til A-loven er utgangspunktet vårt at disse forholdene allerede i dag er en stor utfordring for oss Reglementets pkt 1.2 henviser til hjemmelsgrunnlaget for «interne» permisjoner og rettighetspermisjoner. Det er et omfattende fagfelt som skal mestres her, i samspill med avtaleverket, pensjonsrettigheter, sykemeldingsforløp, utprøving i annet arbeid, evt avslutning av arbeidsforhold osv. En del slike situasjoner involverer gjerne også mer enn en virksomhet og krever samordning av innsatsen. Dersom vurderinger og beslutning skal skje i regi virksomheten krever dette at kompetansen også finnes der. Det vil være krevende for virksomhetene å være faglig ajour i forhold til å håndtere dette. Noen av utfordringene kan vises ved følgende eksempel, fra et konkret tilfelle i 2013: Utgangspunktet er en ansatt med 75 % fast ansettelse som er sykemeldt. Vi mottar melding fra virksomheten om at vedkommende skal ha permisjon fra sin stilling i tiden for å prøve annet arbeid i kommunen. Etter noe tid mottar vi arbeidsavtale for perioden på vedkommende fra annen virksomhet, som gjelder utprøving i 60 % stilling. Deretter mottar vi ny arbeidsavtale for perioden , denne gangen timelønnet. Lønn mottar ingen melding om hva som skal skje ved endt permisjon, fra Et stykke ut i januar mottar vi spørsmål fra NAV om å sende inntektsopplysning på vedkommende. Her har den gamle virksomheten sluppet taket i arbeidsforholdet da permisjonen ble innvilget. Den nye virksomheten har sluppet taket ved utløpet av siste avtaleperiode. Vedkommende er fortsatt fast ansatt i 75 % stilling, men har i perioden hatt stilling og avlønning under dette, og heller ikke i hele perioden. Det hører også med til historien at bilagene er levert for sent til lønn slik at en del lønn er utbetalt ved forskudd. Vi har pt ingen formell avklaring på hennes status i Alta kommune; er arbeidsforholdet opphørt, er det gitt videre permisjon. Eksempelet er ikke enestående. Med bakgrunn i dette mener vi følgende må vurderes: Er det realistisk å forutsette at virksomhetene skal kunne forvalte avtaleverket selv? Er det fornuftig ressursbruk å bygge opp slik grad av kompetanse på virksomhetsnivå? Hvordan skal samordningsbehovet ivaretas?

3 Er det fornuftig å innføre disse endringene i forkant av A-loven, før vi vet hvilke konkrete praktiske utfordringer den gir? Elektroniske verktøy A-loven innebærer en omlegging til mer elektronisk datahåndtering i vår rapportering eksternt. En naturlig følge av dette vil være å ta i bruk elektroniske systemer i større grad også internt. Det vil kunne gi støtte gjennom lik rapportering / innmelding fra virksomhetene og samtidig bedre bilagskvalitet og punktlighet. Slike verktøy benyttes i noen grad allerede i dag (agresso, minvakt), men potensialet er fremdeles stort både når det gjelder fravær og andre data fra virksomhetene. En forutsetning for at utvidet bruk av elektronisk rapportering internt skal bli vellykket er at alle grunnlagsopplysninger er definert og strukturert ut fra gitte behov. A-loven gjør det nødvendig å endre vår interne rapportering mht permisjoner, bl.a skal permisjoner ha egen ID i rapporteringen. Det er i den forbindelse en anledning til også å vurdere øvrig rapportering av fravær og annen registerinformasjon ift strukturering. Vi vil anbefale at dette blir gjort nå for å rede grunnen for å ta i bruk elektroniske støttesystemer. KOMMENTAR: Innspillene fra Lønn- og regnskap oppfatter en prinsipiell drøfting omkring hvilken delegasjon vi gir til våre ledere. Drøfting rundt myndiggjøring og delegasjonen, er ikke mandatet for revisjonen. Dette er heller ikke innføring av et fullstendig reglement. Det sies videre at man heller ikke i Lønn- og regnskap har fullstendig oversikt over de praktiske konsekvensene for endringene i A- loven gjeldende fra 1.januar Dette mener vi derfor man får ta opp når det foreligger, så får man lage tilstrekkelige rutiner/retningslinjer når det er nødvendig. Innspillene registreres men medfører ikke endringer i teksten i reglementet. Pkt 2.2 Avgjørelsesmyndighet Tredje siste avsnitt skal henvise til paragraf i reglementet. Tilføyelse: Ved rettighetspermisjon og permisjon som griper inn i øvrig avtaleverk skal det henvises til hjemmel og relevant avtalebestemmelse. KOMMENTAR: Det er allerede presisert at alle vedtak skal ha skriftlig henvisning til i reglementet. Vi ser ikke poenget med henvisninger til andre hjemler i andre rettskildefaktorer, selv om det får en sammenheng. Da speiles uansett hjemmel i det aktuelle lovverket. Fører ikke til endring i tekst. Pkt 2.6 Pensjonsmedlemsskap Andre avsnitt Arbeidstakeren tilbys samtidig frivillig medlemskap Bør omskrives for å vise til at det er pensjonskassen som administrerer dette tilbudet. KOMMENTAR: Støttes. Endring foretas i ordlyd. Pkt 2.8 Lønn under svangerskap

4 Punktet er i forslaget strøket. En kjent problemstilling er at avtale om foreldrepermisjon inngås (mellom arbeidstaker og NAV) uten arbeidsgiver varsles. Vi ønsker derfor at permisjonsreglementet inneholder et pkt om den ansattes varslingsplikt ved rettighetspermisjon (jfr AML 12-7). Her kan det med fordel også henvises til skjema. KOMMENTAR: Innspillet støttes. Ordlyd tas med i reglementet under pkt 2 Diverse bestemmelser. Pkt 2.9 Fraværsregistrering ved permisjon Her må det gjøres en vurdering av hvilke permisjoner som skal registreres. Vurderingen må ta hensyn til interne behov for kontroll og oppfølging og må være tilpasset evt offentlige krav (A-loven) KOMMENTAR: Alle permisjoner skal i dag registreres i vårt system av leder med delegert ansvar for fraværsregistrering. Tilpasninger til ny A-lov får komme med i betraktning når man vet de praktiske konsekvenser. Ingen endring i tekst. Pkt 7.4 Permisjonsmulighet når sykepengerett opphører Dette punktet omhandler også oppsigelse. Det fremgår ikke hvilke rutiner som skal gjelde omkring oppsigelse, hvilke kriterier skal legges til grunn og hvem har myndighet til å avslutte arbeidsforhold. Dette bør presiseres. KOMMENTAR: Vi ønsker ikke å ha komplett rutine/vurderingene knyttet til oppsigelser og fortrinnsrett med i dette reglementet. Det er dog ment som en påminnelse om at vurderinger skal foreligge før man innvilger videre permisjoner uten lønn når noen har vært sykmeldt og ikke lengre har sykepengerett. Dette har vi slitt med ikke har funnet sted. Ingen endring i tekst medtas. Pkt 7.11 Andre permisjoner Frikjøp i forbindelse med oppdrag for barnevernet er et område der vi ser ulik praksis. Uavhengig av hvem som skal avgjøre permisjonssøknaden bør kommunen ha felles retningslinjer for slik permisjon. Særlig er det viktig å avklare evt permisjonsrettigheter i permisjonstiden og avvikling av ferie / ferietrekk. KOMMENTAR: Ser poenget men da må det tas en grundigere vurdering. Det er ikke gjort i denne revisjonen ift denne typen saker men bør vurderes. Vi har i dag ikke full oversikt over omgang og om dagens praksis faktisk er ulik (og evt årsak til det). Ingen endring i teksten i punktet denne gang.

5 FO Pkt. 3.4: Kommentar- 50 og 60 års dager er strøket i innholdsfortegnelsen, men er ikke endret i reglementet. KOMMENTAR: Korrekt ikke oppdatert feltene. Korrigert nå. Pkt. 3.9: FO klubben Alta mener at offentlige kontorer ikke bør strykes fra listen. Vi mener dette kan gå ut over våre medlemmer som kun jobber dagtid, dersom det fjernes helt fra permisjonsreglementet. Bakgrunnen for dette er at mange av våre medlemmer står i direkte kontakt med brukere/ elever/ pasienter, og har ikke muligheten til å komme fra, uten at dette inngår i et permisjonsreglement. Det vil i noen tilfeller heller ikke være hensiktsmessig å ta igjen tapt arbeidstid etter at elev/ bruker/ pasient har avsluttet dagen. Vi vurderer at arbeidstakere ikke vil misbruke denne muligheten, og at det kun vil være helt nødvendige besøk på offentlige kontor som vil kunne ivaretas. Mange av de offentlige tjenestene vil man i dag kunne nå på nett (søknader ol.) utenom arbeidstid, og dette bør være hovedregelen. Det er kanskje særlig personer i en spesiell livssituasjon (eks. svangerskap, samlivsbrudd), som vil ha et særlig behov for å oppsøke et offentlig kontor for rådgivning/ veiledning. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst. Pkt. 5.7: FO klubben Alta mener det bør åpnes for mulighet for å gjenoppta eksamen, og at Alta kommune signaliserer at det er viktig knyttet til kompetanse. Forslag til endring i siste setning. - ved stryk eller kontinuering av eksamen kan det gis permisjon uten lønn. Kommentar: Ser poenget dersom det er en kompetanse som er viktig for arbeidsgiver bør man forsøke å få denne på plass og ikke legge som «hinder» at man ikke får permisjon med lønn. Dog ikke enig i at ansatte som ønsker å forbedre resultatet får permisjon med lønn. Endrer ordlyd i punktet. Gakori skole: Permisjonsreglement og 60-årsdager Oppfattes egentlig som en helt unødvendig permisjonsrettighet. Men hvis den først skal finnes må det jo gis en dag til alle som fyller 50/60 år uavhengig av ukedag bursdagen faller på hvis det skal ha noe for seg. KOMMENTAR: Er både for og i mot på dette. Ingen endring i teksten. 3.7 Deltakelse i arrangering av kultur- og idrettsarrangement av betydning for Altasamfunnet

6 Her må det defineres hva slags type arrangement som regnes som av betydning, gjerne opplistet de faste man vet kommer. For sjeldnere arrangement bør det stå noe om hvor omfattende de skal være, f.eks. for landsdel. KOMMENTAR: Dette er vanskelig å ha en «fast» definering på. Er leder i tvil tas det kontakt med kommunalleder eller personalavdelingen. Ingen endring i tekst Andre velferdstilfeller Her bør vel også f.eks. flyforsinkelser nevnes. KOMMENTAR: Det kan være mange eksempler, vi lager ikke en uttømmende liste. Ingen endring i teksten. 7.3 Permisjonsmulighet etter lang tjenestetid Denne bør beholdes fordi det er en mulighet for ansatte til å ta et for dem nødvendig avbrekk og ha andre opplevelser eller få nye faglige inntrykk. Det må ikke bli et krav at ansatte må si opp hvis de ønsker å gjøre noe annet et år i løpet av en lang tjenestetid i kommunen. Kommunen kan miste viktig arbeidskraft helt ved å være for rigid. Det må selvfølgelig ikke medføre store ulemper for virksomheten. Kravet om 6 års tilsetting er greit, men må være fast tilsatt. Parentesen om permisjon etter 2 år strykes. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Kommunalteknikk: Kommentarer til punkt 2.1 Kommunalteknikk ser det som unødvendig å definere kommunalleder inn i et permisjonsreglement. Dersom denne definisjonen skal stå, bør i tillegg virksomhetsleder og avdelingsleder defineres. Kommentar: Enig. Enten alt eller ingenting. Slettes. Kommentarer til punkt 2.2 Det bør settes inn et eget punkt der avdelingsleder/nærmeste leder avgjør permisjoner av kortere varighet, eksempelvis velferdspermisjoner til begravelser og lignende. Pr tiden er det svært ressurskrevende at en kortvarig permisjon også skal godkjennes virksomhetsleder. Det bør utarbeides nye elektroniske rutiner for søking av permisjon, se siste avsnitt.

7 KOMMENTAR: Nøye drøftet i rådmannens ledermøte. Delegasjonen styrer dette. Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.1 Det bør i tillegg til alvorlig sykdom også gis permisjon for ulykke slik som tidligere. KOMMENTAR: Ulykke er ikke et begrep som passer inn. Man får fravær på grunn av sykdom (som for så vidt kan skyldes en ulykke, men det er ikke vesentlig hva som er årsak). Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.5 og 3.6 Avdeling for kommunalteknikk mener at det fortsatt skal gis permisjon ved flytting, men at punkt 3.6 vedrørende husbygging tas inn under punkt 3.5. Permisjon ved flytting anses for å være et gode for arbeidstaker, samtidig som det er relativt sjelden at en arbeidstaker flytter flere ganger innenfor et kort tidsrom. Det kan likevel settes en begrensning i punktet til hvor mange ganger slik permisjon kan benyttes av samme arbeidstaker. Tiltaket koster relativt lite for kommunen sammenlignet med det godet arbeidstaker får igjen. KOMMENTAR: Dette kan løses gjennom andre ordninger, feriedager, fleksibel arbeidstid, avspasering. Ingen endring i teksten. Kommentarer til punkt 3.9 Første punktum i første avsnitt anses for å være unødvendig da de fleste klinikker har åpent i kommunens kjernetid. Punktet bør skrives om da det her i utgangspunktet er lagt opp til at permisjon ikke gis, selv om det i realiteten vil være motsatt. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst. Kommentarer til punkt 3.10 Punktet er uklart. Ved barns sykdom benyttes egenmelding for barn/barnepassers sykdom. Det søkes ikke om permisjon for å være hjemme med sykt barn som eksempelvis har feber og lignede. Også andre avsnitt er uklart: Hva med ledsagertjeneste for barn under 12 år? KOMMENTAR: Dette omhandler i utgangspunktet en permisjon fordi man må være borte fra arbeidet pga barns sykdom eller barnepassers sykdom. Dette er hjemlet i folketrygdloven kap 9, hvor det framgår at arbeidsgiver har ansvaret for å betale lønn. I begrepsbruk omtaler man ofte dette muntlig som egenmelding (selv om man selv ikke er syk) ved barns sykdom. I 9-5 står det i klartekst det som man her oppfatter uklart, jfr ledsagertjeneste til og med fylte 12 år. Vi har ikke ønsket å ramse opp alle lovverk, vi mener ansvaret må ligge hos leder til å slå opp f.eks i Lovdata, det er fort gjort. Ingen endring i tekst.

8 Kommentarer til punkt 5.2 Unødvendig å skrive hvilket saksbehandlingsprogram som benyttes. Kommentar: Ser poenget. Vi gjør som ellers, og sier det skal registreres i det systemet som til enhver tid finnes og i parentes p.t. Dossier. Kommentarer til punkt 5.3 «Det tilkommer ingen kompensasjon når slike kurs faller på vedkommende fridager eller strekker seg utover vedkommende daglige arbeidstid». Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, jf aml 10-1 første ledd. Å delta på kurs som arbeidsgiver har nytte av og har godkjent deltakelse på, vil falle inn under ordlyden og bør ikke utføres på arbeidstakers fritid. Det stiller seg derimot annerledes ved utdanning og kurs som arbeidstaker selv har bedt om, og som gir grunnlag for å søke om permisjon etter reglene i aml KOMMENTAR: En større diskusjon om en i så fall total endring på dagens praksis. Vi har ikke reisetid bl.a., se tidligere kommentarer. Her gis/tas det mellom partene. Enkelte dager har man kortere kursdager enn normal arbeidstid, andre ganger lengre. Skal vi innføre trekk i lønn med bilag der det er kortere, og gi ekstra timer der det er lengre? Ingen endring i tekst i dette dokumentet, det har stått slik og er ikke foreslått endret av administrasjonen i høringen. Kommentarer til punkt 7.3 Denne typer permisjon anses for å være et gode for arbeidstaker, og det foreslås at punktet videreføres. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Avdelingen vil anbefale at det investeres i en egen personalportal som tar hånd om permisjoner, overtid, fleksitid, reiseregninger, ferie og annet, se eksempelvis (innkjøp vil selvsagt kreve utlysning gjennom doffin) I tillegg bør elektroniske personalmapper i ESA i større grad benyttes. Oppgraderingen til ESA 8 vil kunne være fin mulighet til å innføre retningslinjer for hvordan elektroniske personalmapper skal føres slik at den enkelte leder lett har tilgang til eksempelvis arbeidskontrakt, særskilte lønnsforhandlinger etc. Kommentar: Ikke relevant ift mandatet til høringen. Tas med på generelt grunnlag. Ingen endring i tekst.

9 Juristforbundet. Alta Juristforbundet stiller seg positive til en revidering av reglementet, men har noen kommentarer til enkelte punkt. Noen kommentarer gjenspeiler utfordringer våre medlemmer møter som ansatt, andre knyttet til gjennomføring av arbeidsoppgaver som eks kursholdere for øvrige ansatte. Ved gjennomgang av forslaget, savner vi at det er gitt en begrunnelse for de nye forslagene, og da særlig der man har foreslått å fjerne ordninger som for ansatte oppfattes som goder. Det er derfor ønskelig fra vår side at arbeidsgiver kommer med begrunnelser for endringene før man vedtar endringer. Kap 3 Velferdspermisjoner: I innledningen til pkt 3, 2 avsnitt er det foreslått å fjerne siste setning. Juristforbundet ber om en begrunnelse for dette, samt redegjørelse for de praktiske konsekvensene. KOMMENTAR: Setningen det henvises til, er faktisk en direkte feil som er oppstått under tidligere revisjoner/vedtak. Som man ser, snakker man der om en ramme på ti dager og ikke tolv som det står i starten. Dersom det er aktuelt å innvilge lengre velferdsperm, er det fortsatt en avgjørelse som ligger til punkt 7.11 rådmannen/delegert. Praktisk betydning er dermed ingen reell endring, men en opprydning i teksten. Ingen endring foretas. Pkt 3.5 og 3.6 Her foreslås det å fjerne permisjonsdager ved flytting og husbygging. Juristforbundet ber om en begrunnelse for dette. For ansatte oppleves ordningene som goder og er ett utrykk for god arbeidsgiverpolitikk i livssituasjoner som kan oppleves som hektiske og krevende. Juristforeningen vet ikke hva kostnadene ved ordningen utgjør i dag, eller i hvor stor grad ordningen benyttes, så fra vår side er det ønskelig med en debatt rundt disse punktene før ordningene eventuelt fjernes. KOMMENTAR: Dette kan løses gjennom andre ordninger, feriedager, fleksibel arbeidstid, avspasering. Ingen endring i teksten. Pkt. 3.9 Det er det gjort endring i pkt. 3.9 angående nødvendige besøk i bank eller offentlige kontorer. Er det meningen at det ikke under noen omstendighet kan gis velferdspermisjon med lønn i slike tilfeller? Også her savnes en begrunnelse for endringen. KOMMENTAR: Vi mener det er mer fornuftig å ha en noe mer restriktiv ordlyd enn tidligere. Dialogen mellom leder og ansatt er den viktigste. Det bør finnes rom for å benytte f.eks fleksitid, eller i enkelte særskilte tilfeller en kort velferdspermisjon for å løse slike ting. Ingen endring i tekst.

10 Pkt 3.10 barns sykdom Bestemmelsen framstår slik den stå nå som uklar. Det er mulig det blir klarere etter at det røde er fjernet, men setningen i første ledd virker slik det står nå noe ufullstendige. Juristforeningen ønsker også avklart om endringene har noen praktisk betydning for de ansatte. KOMMENTAR: Dette omhandler i utgangspunktet en permisjon fordi man må være borte fra arbeidet pga barns sykdom eller barnepassers sykdom. Dette er hjemlet i folketrygdloven kap 9, hvor det framgår at arbeidsgiver har ansvaret for å betale lønn. I begrepsbruk omtaler man ofte dette muntlig som egenmelding (selv om man selv ikke er syk) ved barns sykdom. I 9-5 står det i klartekst det som man her oppfatter uklart, jfr ledsagertjeneste til og med fylte 12 år. Vi har ikke ønsket å ramse opp alle lovverk, vi mener ansvaret må ligge hos leder til å slå opp f.eks i Lovdata, det er fort gjort. Ingen endring i tekst ei heller ingen praktisk endring fra slik det er i dag, men en opprydning i tekst. Kap 5 Utdanningspermisjoner: Pkt 5.3 Tiltak for å holde seg ajour innenfor Riktig å bruke permisjson? Her vil Juristforeningen stille spørsmålstegn ved om det er riktig å snakke om å gi permisjon når den ansatte beordres på kurs, og også i enkelte tilfeller der man deltar på andre type kurs jf kompetanseplanen. Dersom den ansatte beordres på kurs/deltar på kurs som er sammenfallende med kommunens behov etter kompetanseplan så vil den ansatte etter vårt syn fortsatt være på»jobb» og det skulle ikke være nødvendig å søke om permisjon. Å ha en ordning der man må søke om permisjon for slike typer kurs vil være unødig byråkrati. Vi oppfatter heller ikke man praktiserer en slik ordning i dag. Slik vi ser det så vil bestemmelsen slik den står eksempelvis omfatte tilfeller der en hjelpepleier beordres på et kurs i sikker legemiddelhåndtering av sin leder, og også der noen er pålagt å delta på kurs i regi av Fylkesmannen, dette vil jo være kurs for å holde seg ajour. Kursenes varighet og mulighet til å opparbeide fleksitid? I de fleste tilfeller starter ikke kurs(verken eksterne eller interne) før kl Noen varer hel dag, andre kanskje til kl 14 el 15 og atter andre kan ha varighet utover kvelden. Der har en lengere varighet enn vanlig arbeidsdag(for kontoransatte over 8 timer) er det etter vårt syn naturlig at ordningen med flexitid benyttes, dvs at man kan opptjene plusstid for arbeid utover ordinær arbeids dags lengde. Vi er videre av den oppfatning at den ansatte ikke skal gis minustid der man pålegges å delta på kurs som er av kortere varighet, og der det ikke er mulig for den ansatte å dra innom jobb før/etter kurset. Dette vil ofte være tilfeller der turnusarbeidere skal delta på kurs eller der man må reise bort for å delta på kurs. Eks: For turnusarbeidere er arbeidstiden eksempelvis normalt fra , men nå skal de delta på kur som starter og varer til 16.00, og man er da på jobb 30 minutter kortere enn man egentlig skal.

11 Det er arbeidsgiver som har pålagt arbeidstaker dette og således arbeidsgiver som bør bære «kostnaden» ved at dagen er kortere for den ansatte enn normalt. I tilfeller der man ønsker å delta på andre type kurs enn det arbeidsgiver beordrer/som er i samsvar med kompetanseplan må man vurdere om det skal gis permisjon med lønn. Eks kan være deltakelse på kurs i regi av fagforening/ andre typer kurs den ansatte har interesse av. Her e det etter vårt syn naturlig at man ikke får opparbeide seg plusstid eller overtid dersom kurset har lengere varighet enn vanlig arbeidsdag, da forventes det at den ansatte» investerer» dette selv. KOMMENTAR: En større diskusjon om en i så fall total endring på dagens praksis. Vi har ikke reisetid bl.a., se tidligere kommentarer. Her gis/tas det mellom partene. Enkelte dager har man kortere kursdager enn normal arbeidstid, andre ganger lengre. Skal vi innføre trekk i lønn med bilag der det er kortere, og gi ekstra timer der det er lengre? Ingen endring i tekst i dette dokumentet, det har stått slik og er ikke foreslått endret av administrasjonen i høringen. 7.3 Permisjonsmulighet etter lang tjenestetid: Også her savnes det en begrunnelse for hvorfor ordningen foreslås fjernet. Dette oppfattes som ett gode og utrykk for god arbeidsgiver politikk der en arbeidstaker ønsker å utvide horisonten litt i en annen virksomhet. Vi kan se at det kan medføre noen utfordringer i forhold til tilsetting i vikariater, men mener likevel at kommunen er den som profitterer på dette der den ansatte returnerer til kommunen etter endt permisjon. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten. Midtbakken barnehage: Har kun fått en tilbakemelding fra en av de ansatte vedr forslag til nytt perm.reglement: Den ansatte lurer på hvorfor pkt om permisjon inntil 1 år etter lang tjensetetid foreslås fjernet? Den asatte tenker da at denne muligheten - i enkelte tilfeller - vil kunne fungere forebyggende i fht bl.a. helseplager. KOMMENTAR: Er drøftet nøye av rådmannens ledermøte. Det er en endring som består i at dette ikke lengre skal være en rettighet. Den enkelte sak får vurderes konkret opp mot alle hensyn når det foreligger. Ingen endring i teksten.

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10

Permisjonsreglement for Alta kommune. Kvalitetssystem. Virksomhet/ avdeling. Pers.håndbok kap.10 Alta kommune Fagområde Tema Permisjonsreglement for Alta kommune Virksomhet/ avdeling Personal Permisjoner Alle Kvalitetssystem Pers.håndbok kap.10 Utstedt av/ dato Personal 30.01.14 Versjon nr./dato 1

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4 Ferie, arbeidsmiljø og permisjon 2.32 Ferieloven Eksempel på en besvarelse: 1a. Spørsmålet gjelder om Hans Hansen kan kreve fem ukers ferie, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at han skal kunne kreve

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Økonomiske vilkår for folkevalgte

Økonomiske vilkår for folkevalgte Økonomiske vilkår for folkevalgte KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord KS har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for kommunene og

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer