MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale."

Transkript

1 Side 1 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: PLAN- OG BYGNINGSRÅDET MØTENR.: 03/8 MØTETID: AVGANG MED RUTEBÅT KL 10:30 RETUR CA. KL MØTESTED: GRIP, OPPMØTE PÅ PIREN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE DELEGASJONSSAKER 03/47 GRIP - SØKNAD OM ETABLERING AV ET SJØVANNS-AKVARIUM PÅ KOMMUNAL GRUNN 611 U64 PS 03/48 PS 03/49 PS 03/50 TANTE LISEVEIEN 18 - MELDING OM FASADEENDRING. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK I SAK NR. 03/192. STORKAIA - REGULERINGSPLAN - 1. GANGS BEHANDLING STORGATA 43 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR PÅ- OG TILBYGG REFERATSAKER L Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 12. Juni 2003 For leder Turid Thingvold 1

2 Side 2 DS 03/224 KAIANLEGG ORVIKAN - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE DS 03/225 STORGATA 84 -ANMELDELSE AV TEKNISKE INSTALLASJONER SAMT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR DISSE ARBEIDER. DS 03/226 IVAR AASENS GATE 6 - SVAR PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR INNRENDING AV LEILIGHET PÅ LOFTSETASJE DS 03/227 KLØVERSTIEN 5 - MELDING OM UTSKIFTING/ENDRING AV VINDUER DS 03/228 OMAGATA KAI 5 OG 7 - MELDING OM UTVIDELSE AV TANKFUNDAMENT DS 03/229 LERKETUNET 2 A-B-C-D - MELDING OM OPPFØRING AV TAK OVER INNGANGSDØR SAMT OPPFØRING AV BOD FOR LERKETUNET 2 C DS 03/230 LOFOTGATA 1 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV VEDTAK - PLASSERING AV BOLIG DS 03/231 BLINKEN 7 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VERANDA, VIDEREFØRING AV VERANDA PÅ VESTSIDEN SAMT HELE NORDSIDEN, OPPFØRING AV 2 STK. KARNAPP - LEGGING AV NYTT DECRA TAK DS 03/232 SKYTTERVEIEN 8 B - 8 C- 10 A - MELDING OM SKIFTE AV TAKTEKKE FRA ETERNIT TIL DECRA DS 03/233 WESSELS GATE 8 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL INNREDNING AV LOFT DS 03/234 VINKELVEIEN 19 - MELDING OM OPPFØRING AV PÅBYGG OVER INNGANGSPARTI 2

3 Side 3 DS 03/235 GRUNDEN 2 - MELDING OM OMDISPONERING AV HYBLER TIL ANDEL AV LEILIGHET I 2. ETASJE, OPPFØRING AV TAKARK SAMT UTVIDELSE AV TRAPPEROM DS 03/236 ST.HANSVEIEN 6 A - SØKNAD OM FASADEENDRING SAMT TILBYGG VERANDA DS 03/237 OMAGATA 31 A. MELDING OM RIVING AV GAMMELT UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT DS 03/238 HVITLYNGEN 17 - MELDING OM INNSETTING AV NYTT VINDU MOT SYD DS 03/239 KRABBEKLOA 8 - MELDING OM SKIFTING AV TAKTEKKE TIL DECRA - RØD ANTIKK DS 03/240 MAKRELLSVINGEN 27 - MELDING OM OPPFØRING AV GARASJE I REKKE DS 03/241 HÆRNØSANDVEIEN 23 C - MELDING OM OPPFØRING AV TILBYGG SAMT OVERBYGG OVER UTVENDIG TRAPP DS 03/242 TERRASSEVEIEN 17 A - MELDING OM ENDRING AV FASADE DS 03/243 OMAGATA ISTANDSETTING FASADE - RESTAURERING NAUST - PLATTING VED NAUST DS 03/244 HONNINGSOPPEN 1 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 3

4 Side 4 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/695/5757/03 611/U64 Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /47 GRIP - SØKNAD OM ETABLERING AV ET SJØVANNS-AKVARIUM PÅ KOMMUNAL GRUNN. Saken gjelder: Fra Gripskyss AS v/ Ole J. Wirum har vi mottatt søknad om å anlegge et sjøvannsakvarium på Grip. Anlegget er tenkt plassert på land på et område hvor det tidligere har vært anlagt kjølebasseng for motorhus og smie. Bassenget vil få en størrelse på ca. 80 m2 og dybden vil variere mellom 0 og 2 meter. Plan- og bygningsrådet ble muntlig orientert om planene i møte den og ga uttrykk for positiv innstilling til saken. I reguleringsplanen for Grip er det angjeldende området avsatt til Spesialområde: Friluftsområde på land. Saken er forelagt Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkeskonservatoren, Kultur- og utdanningsseksjonen, Byingeniøren, Parksjefen og Foreningen Gripværingen til uttalelse. Byingeniøren, Parksjefen, Kultur- og utdanningseksjonen og Foreningen Gripværingen har alle meddelt at de ikke har innvendinger til saken men heller at tiltaket kan bli en positiv tilvekst til miljøet på Grip. Bygningssjefen har heller ingen innvendinger mot søknaden da vi anser denne ikke å være i strid med reguleringsplanen for Grip. Man tilrår imidlertid at en eventuell godkjenning gis på midlertidige vilkår inntil videre og at anlegget sikres på forsvarlig vis. Forslag til VEDTAK: Søknad fra Gripskyss AS v/ Ole Jørgen Wirum om etablering av sjøvannsakvarium på Grip, godkjennes inntil videre på ubestemt tid som et midlertidig anlegg i henhold til plan- og bygningslovens 83 og 85 på slike vilkår: 4

5 Side 5 Gripskyss AS er ansvarlig for at bassenget til enhver tid er sikret slik at barn hindres fra å falle i det, j.fr. pbl. 83. Behandlingsgebyr: kr. 651,- Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen 5

6 Side 6 av 36 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/704/5756/ Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /48 TANTE LISEVEIEN 18 - MELDING OM FASADEENDRING. KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK I SAK NR. 03/192. Saken gjelder: Vibeke Bunes Thiis, Tante Liseveien 18 fremmet i ekspedisjon datert som melding om tiltak i henhold til plan- og bygningslovens 86a sak om oppføring av balkong mot vest samt oppsetting av portal med port mellom bolighuset og eksisterende garasje. Balkongens dybde er oppgitt til 2,15 meter og med understøttelse i en avstand på 4 meter fra nabogrense. Balkongen har et overheng på 1,0 meter slik at minste avstand mellom balkong og nabogrense blir 3,0 meter. Oppføring av portal mellom eksisterende bygninger ( bolig og garasje ) ville medføre sammenhengende byggverk inntil nabogrense mot Tante Liseveien 16 og man vurderte dette til å kreve dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningslovens 70 nr. 2. Saken ble derfor å behandle som søknad om tillatelse til tiltak i henhold til plan- og bygningslovens 93. Advokat Åke Sjøberg på vegne av Anne Sjøberg, Tante Liseveien 16 protesterte mot saken da den omsøkte balkong ville medføre urimelig innsyn. Det ble dessuten hevdet at balkongen var i strid med avstandsregelen i plan- og bygningslovens 70 nr. 2. Delegasjonsvedtak av , sak nr. 03/193. Bygningssjefen behandlet saken i henhold til delegert myndighet og gjorde i skriv av i sak nr. 03/192 slikt vedtak: Tiltakshaver innvilges i henhold til plan og bygningsloves 7 varig dispensasjon fra plan og bygningslovens 70.2 for oppføring av portal nærmere eiendomsgrense enn 4 meter som omsøkt. Dispensasjon gis for oppføring av omsøkt portal da det her ikke er forhold som berører de offentlige eller privatrettslige hensyn reguleringsplanen var ment å ivareta på stadfestingstidspunktet. Herunder nevnes at tiltaket ikke er synlig fra naboeiendommer og 6

7 Side 7 av 36 naboeiendommer mot nord ligger betydelig høyere i terrenget og vil ikke bli sjenert av tiltaket slik topografien er i området. I medhold av plan- og bygningslovens 93, godkjennes søknad fra Vibeke Bunes This om tillatelse om oppføring av balkong med overheng på 1,0 meter fra fundamentering plassert i byggegrense 4,0 meter fra naboeiendom. Tillatelsen gis på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i planog bygningslov med forskrifter. Tiltakshaver kan selv forestå utførelsen av byggearbeidene og er ansvarlig for at disse utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Gebyrer : Behandlingsgebyr kr 651,00 Utstikking / innmåling av bygning kr 703,00 Gebyr for dispensasjonsbehandling kr 2 050,00 Sum gebyrer kr 3 404,00 Arbeider tillates ikke igangsatt før: Gebyr for sakens behandling skal være betalt før arbeider igangsettes. Er ikke arbeidet igangsatt innen 3 år etter at meldingen er sendt til kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningslovens 96. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klage på vedtak. Advokat Åke Sjøberg påklager i skriv av bygningssjefens vedtak av , sak nr. 03/192. Som begrunnelse for klagen framholdes manglende grunnlag for å dispensere fra plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser for så vidt gjelder den omsøkte portal da det ikke foreligger tilstrekkelige særlige grunner. I forhold til omsøkt balkong framholdes at kommunens tolkning av teknisk forskrift innebærer feil rettsanvendelse. Videre tilbakevises kommunens vurdering av at balkongen ikke vil være til vesentlig sjenanse for uteoppholdsarealet for Tante Liseveien 16. Det anføres at eierne av Tante Liseveien 18 fra omsøkte balkong vil få direkte innsyn til naboens terrasse og med åpenbar sjenanse. På bakgrunn av klagens innhold med bl.a. påvisning av feil rettsanvendelse, anmodes det om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagen er avgjort. Kopi av klagen følger vedlagt til innkallingen. 7

8 Side 8 av 36 Bygningssjefens kommentarer. Bygningssjefen har i ettertid avholdt møte i sakens anledning med advokat Åke Sjøberg. I møtet ble oppnådd enighet om forståelsen av gjeldende rettsregler for så vidt gjelder avstand fra byggverk til nabogrense. Det vises i denne3 forbindelse til Veiledning til Teknisk forskrift 4-3 som er lagt til grunn ved sakens behandling i sak nr. 03/192. Påstanden om feil rettsanvendelse er etter dette å anse som tilbakevist. I møtet ble det fra advokat Sjøberg anmodet om at kommunen tok kontakt med tiltakshaver med anmodning om at balkongens høyde over terreng senkes. Dette er gjort og tiltakshaver har gitt tilbakemelding om at balkongen vil bli liggende 4 trinn lavere enn innenforliggende stuegulv noe som utgjør 60 til 70 cm. Når det gjelder den omsøkte portal mellom bolig og garasje må nevnes den klagende part har utført en tilsvarende sammenbygging. Etter vurdering på stedet kan vi vanskelig se at nabo i Tante Liseveien 16 er berørt av dette tiltaket. Etter en samlet avveining mellom offentlige og private hensyn og tiltakshavers nytte av tiltaket, synes fortsatt å foreliggende en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. Plan- og bygningslovens krav til særlig begrunnelse anses etter dette å være oppfylt og grunnlaget for å dispensere, i medhold av pbl 7, synes å være tilstede. Når det gjelder den omsøkte balkong er denne oppført med avstand til nabogrense i henhold til VTEK 4-3. Av denne bestemmelsen framgår at avstanden skal måles fra fasadeliv og i de tilfeller utspring fra fasade ( i dette tilfelle balkongen ) har større dybde enn 1 meter, skal avstanden økes med tilsvarende det utspringet overskrider 1 meter. Etter den angitte formel for avstandsberegning skal avstanden mellom fasadeliv og nabogrense i det foreliggende tilfellet være 5,15 meter dette er i samsvar med det omsøkte. Man må etter dette konstatere at den foreliggende søknad om balkong ikke er i strid med gjeldende rettsregler. For øvrig må nevnes balkonger mot vest er svært vanlig og den mest gunstige i forhold til bruksverdi. Slik plassering må derfor til en viss grad være påregnelig på bebyggelse hvor slik utnytting er mulig innenfor gjeldende lov og regelverk. Fra balkongen vil man nok ha noe innsyn til naboeiendommen Tante Liseveien 16 men allikevel ikke i slik grad at dette kan anses som særlig sjenerende eller urimelig i plan- og bygningslovens forstand. Man finner derfor ikke å kunne tilrå at klagen tas til følge da eierenav Tante Liseveien 16 ikke anses særlig berørt av tiltaket. Utsatt iverksetting av vedtak. I klage fra advokat Sjøberg er det anmodet om at vedtak i sak nr. 03/192 gis utsatt iverksetting i medhold av forvaltningslovens 42 inntil klagen er avgjort. Som begrunnelse for dette er anført feil rettsanvendelse og ulempe for nabo. Bygningssjefen finner, etter en nærmere vurdering av alle forhold i saken, at det ikke foreligger tilstrekkelige begrunnelser for å gjøre vedtak om utsatt iverksetting. Man kan ikke se at saken på vesentlige punkter er i strid med gjeldende lov og regelverk og som sådan råder det ikke særlig tvil om sakens utfall. Man tilrår derfor at anmodningen om utsatt iverksetting av vedtak i sak nr. 03/192 ikke etterkommes. Forslag til VEDTAK: 8

9 Plan- og bygningsrådet vedtar, etter en avveining av alle forhold i saken, å opprettholde vedtak av i sak nr. 03/192. Klage fra advokat Åke Sjøberg i skriv av tas ikke til følge da hans klient ikke synes vesentlig berørt av saken og med begrunnelse for øvrig som gitt foran i sakspremissene. Anmodning om utsatt iverksetting av vedtak i sak nr. 03/192 i medhold av forvaltningslovens 42 - avslås med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen 9

10 Side 10 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 01/1003/5760/03 L12 Jan Brede Falkevik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /49 STORKAIA - REGULERINGSPLAN - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg : Planbeskrivelse - Bestemmelser Plankart Innspill til planarbeidet Notat fra havnesjefen vedr. landstrøm til fartøy på Storkaia Saken gjelder Kristiansund kommune har engasjert arkitektkontoret Selberg fra Trondheim til å utarbeide forslag til reguleringsplan for Storkaia. Saken legges her fram til 1. gangs behandling i planog bygningsrådet med bygnings- og reguleringssjefens tilrådning om at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Selv om planen kalles reguleringsplan for Storkaia, omfatter den også all bebyggelse mellom Storkaia og Storgata. Formålet med planen er hovedsakelig å legge grunnlaget for: ny Storkai; service- og avlastningskai tilrettelegge for ny fiskerikai etablering av kjøpesenter ny boligbebyggelse sikre havnefronten som representerer gjenreisningsarkitekturen utvikle Storgata som sentral bygate rydde opp i eksisterende trafikale forhold Reguleringsplanen omfatter ny bebyggelse, rehabilitering av eksisterende bebyggelse for boligformål, kontor, forretning, kjøpesenter, parkering, gateanlegg og kai. Kort om planforslaget

11 Side 11 Det planlegges ny kai, det vil si enten en utvidelse av eksisterende kai, eller etablering av fyllingskai med platekai for skipsanløp utenfor. Hovedgrammatikken i bygningsmassen beholdes. Det vil hjemles for oppføring av nytt kaibygg/gavlbygg på de to åpne tomtene.

12 Side 12 Kjøpesenter/næringarealer planlegges gjenomgående i to etasjer fra Kaibakken til tidligere Nordmøre meieri. Mellombyggene er tenkt oppført i to etasjer (for at det planlagte kjøpesenteret skal fungere), liggende 2 meter tilbaketrukket fra kaibyggenes fasadeliv. Meieribygget vil ombygges til parkeringshus. Fasaden mot Storkaia og taket på den eldste delen av meieriet, det fra før krigen, vil bevares. Nye boliger planlegges på toppen av det gamle meieriet, og i det nye kaibygget på den ledige tomten nord i planområdet. Bakgrunn/plangrunnlag Det er vesentlige to faktorer som har vært bestemmende for utarbeidelsen og innholdet i reguleringsplanen. Dette er valg av ny kai og lokalisering av kjøpesenter. Etablering av ny service- og avlastningskai/valg av kaialternativ Storkaia ble bygd i årene Kaias tilstand har etter hvert blitt svært redusert og ved årsskiftet ble det nødvendig å stenge de ytre deler av kaia for kjøretrafikk. Kristiansund kommune har i de siste år arbeidet med å se på nye kailøsninger. Planlegginingen av kaia startet allerede i 1995, hvor det ble utarbeidet forprosjekt av Multiconsult/Noteby. I 1999 ble dette forprosjektet revidert av Selberg Arkitektkontor og Multiconsult/Noteby. I 2001 ble reguleringsplanarbeidet oppstartet. Forprosjektet har også blitt oppdatert. I forprosjektet ble flere alternativer drøftet. Rehabilitering av eksisterende kai ble vurdert, men konkludert som uaktuelt. Alternativet med fyllingskai, det vil si kai etablert på fast grunn (utfylling av masser i sjø), ble den gang også vurdert men ansett som for omfattende, komplisert og kostbart. Sentralt ved revideringen av forprosjektet ble det pekt på behovet for å få snudd utviklingen hvor Storkaia har blitt en bakside i sentrum. Storkaia som en attraktiv front med god miljøprofil for å skape mer liv i sentrum, og som en motvekt til næringsetableringer utenfor sentrum ble vektlagt. Forprosjektet med nye utviklings- og miljøgrep for sentrum fikk dermed et innhold og en attraktivitet, mer enn kun etablering av ny kai. Formannskapet i Kristiansund kommune behandlet i møte , sak 127/2000 retningslinjer for ny Storkai. Det ble vedtatt at man i reguleringsplanleggingen skal legge forprosjektet til grunn for, og at det skal vurderes om Storkaia kan avlaste Kaibakken for trafikk, jmf. innspill i prosjekt Sentrumsutvikling. Reguleringsplanarbeidet ble igangsatt På grunn av den omfattende lokaliseringsdebatten omkring nytt kjøpesenter i sentrum, ble planarbeidet stilt i bero inntil dette spørsmålet fikk en nærmere avklaring (se punkt nedenfor vedrørende Lokalisering av nytt kjøpesenter, og planbeskrivelse ). Havnevesenet stilte spørsmål i 2002 om forprosjektet fra 1999 var godt nok egnet til å balansere de kryssende interesser det lå i at Storkaia fortsatt skal være avlastnings-/servicekai, og at området skal framstå som en attraktiv del av sentrum. Konkret ønsket havnevesenet en større avstand fra kaifront til kommunal gate og bebyggelse for minimalisere potensielle konflikter mellom skipstrafikken og annen trafikk (sentrumstrafikk) på kaia. Forslaget om en fyllingskai med en egen lett skipskai (platekai på pæler) på utsiden ble da lansert. En fyllingskai medfører at skipskaia vil komme meter ut i sjøen for å oppnå tilstrekkelig dybde for tilflott av skip. Muliconsult/Noteby vurderte våren 2002 denne kailøsningen teknisk sett til å være mulig, selv om det er vanskelige forhold for en stabil fylling for deler av området. I 2003 ble forprosjektet oppdatert. Det har blant annet blitt foretatt bunnkartlegging, og grunnundersøkelser som bekrefter at en fyllingskai lar seg realisere. Det må foretas undervannspregning på et parti på ca 35 meters lengde, mudring på bart fjell på en strekning

13 Side 13 på ca 220 m samt anlegge motfyllinger for å etablere et fundament for den store steinfyllingen på 35 meters høyde. I syd er det et relativt stort område med bløt marin leire, hvor mudring ikke er aktuelt. Her er det registrert forurensinger som det må avklares hva som skal gjøres med. Steinfyllingen i syd vil kreve ekstra tiltak samtidig som oppfyllingen vil skje over lengre tid. Totalt vil det gå med ca m 3 steinmasser til den planlagte fyllingen. Nye internasjonale sikkerhetsbestemmelser fra IMO/ISPS koden, som er ventet å gjelder fra , er et annet moment som er førende for valg av kaialternativ. Krav til avsperring av havneområder og bedret kontroll av gods og personell er tiltak som da ventes satt i verk. Nytt kaikonsept, som gir muligheten for å stenge adkomsten mellom kaiplan og gate/bygninger langs Storkaia, vil gjøre det vesentlig enklere å håndtere de nye sikkerhetsbestemmelsene som er ventet å komme. Fremlagte reguleringsplanforslag regulerer tilstrekkelig med havneareal, slik at kommunen står fritt til å velge kailøsning senere, og etter at flere tekniske og økonomiske avklaringer er foretatt. Reguleringsplanen har således begge kaialternativene i seg. Men, ut i fra gitte behov og politiske signaler, er det ikke feil og si at fyllingskaialternativet med platekai, er kommunens hovedalternativ. Lokalisering av nytt kjøpesenter Under forplanleggingsarbeidet med Storkaia ble det stilt spørsmål om etablering av kjøpesenter på Storkaia kunne være et incitament for å gi byen tilbake det handelstilbudet man har sett forvitret de siste årene, og ikke minst være et bidrag for å oppgradere Storkaiaområdet. Bakgrunnen for spørsmålet var interessenter som ønsker å utvikle dagens bebyggelse på Storkaiaområdet til også å inneholde et kjøpesenter. Kristiansund kommune fant problemstillingen interessant, men ønsket belyse hvordan handel og service i Kristiansund bør utvikles i et langsiktig perspektiv, og hvilket av de planlagte kjøpesenterprosjekter (flere kjøpesenterforslag var lansert) som best vil bidra til en ønskelig utvikling av sentrum. Selberg arkitektkontor fikk av Kristiansund kommune i oppdrag å utrede dette. I tillegg hadde oppdraget blitt utvidet til også å omfatte lokalisering av nytt kulturhus. Utredningen forelå høsten 2002, og konkluderte med at den gunstigste lokaliseringen av et kjøpesenter for å opprettholde dagens sentrum, vil være på Kongens Plass eller ved Storkaia. Utredningen konkluderte også med at det ikke ville være hensiktmessig å lokalisere et kulturhus på samme sted som man valgte å lokalisere kjøpesenteret på. Kjøpesenterutredningen ble behandlet av Kristiansund bystyre den 3/12-02 (sak 02/82). Bystyret vedtok å gå inn for at et stort kjøpesenter med m 2 med eget parkeringshus lokaliseres til Storkaia. Utarbeiding av planforslag Selberg arkitektkontor fra Trondheim har utarbeidet reguleringsforslaget. Arkitektkontoret har vært sentral i forprosjektfasen og utarbeidet kjøpesenterutredingen. Det har vært avholdt flere møter med Selberg arkitektkontor underveis i planprosessen. Møter mellom Selberg arkitektkontor og Selmer Skanska (representerer kjøpesentergruppen) og arkitektkontoret, vedrørende drøfting av relevante planpremisser har vært avholdt.

14 Side 14 Oppstart av reguleringsarbeid Planarbeidet ble som nevnt ovenfor oppstartet På grunn av nye vurderinger omkring kaialternativ (se ovenfor) og kjøpesenter-lokaliseringen, som medførte at planarbeidet ble dratt ut i tid, valgte Kristiansund kommune på nytt å varsle om igangsatt planarbeide for Storkaia i Tidens krav den Det ble opplyst at kjøpesenter planlegges til området og at det er aktuelt å regulere for et større gate- og kaiareal, og at planforslaget omfatter ny bebyggelse, rehabilitering av eksisterende bebyggelse til boligformål, kontor, forretning, kjøpesenter, parkering, gateanlegg og kai. Offentlig instanser, grunneiere og naboer til planområdet ble varslet i eget skriv av Folkemøte ble avholdt 14. mai 2003 i bystyresalen i Kristiansund Rådhus. Det har innkommet følgende innspill til planarbeidet; Avsender Dato 1 Ansgar Aandahl NTNU Signy Fiske Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeskonservator Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeskonservator (supplerende uttalelse) Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeskonservator (ny uttalelse) Selmer Skanska Kristiansund kommune, byingeniøren Plan AS Tove og Ivar Waage, Marie og Asbjørn Waage, John Kjønnø, Kari Waage og 10 Knut Endreseth, Mariaon og Jan Sky Nedenfor er konsentrat fra innspillene gjengitt med Bygningssjefens kommentar i kursiv. Ansgar Aandahl (brev ) Viser til at det i Tidens krav har vært presentert planer om kjøpesenter hvor hans eiendom har vært inkorporert uten at han har vært kontaktet eller forespurt. Påpeker at feiladressering kan frata ham mulighet for å motta høringsdokumenter og dermed følge med i planprosessen. Håper på en god prosess og et godt resultat. Bygningssjefens kommentar Postadressen er notert. Øvrig tas til etterretning. NTNU-VM - Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet - Vitenskapsmuseet (brev ) Gjennomførte i 1996 en marinarkeologisk undersøkelse langs Storkaia og Vågekaia i forbindelse med utvidelse og utbedring av eksisterende kaifronter. Det ble foretatt sjaktåpninger på utvalgte steder. Områdene langs Storkaia viste seg å inneholde dels store mengder kulturhistorisk materiale. Reguleringsplanen for Storkaia gjelder for et sjøområde som ligger nært opp til de undersøkte områder fra 1996, og vurderer potensialet for kulturminner under vann som svært stort. Viser til innspill under tidligere oppstart av planen

15 Side 15 (brev ), hvor det gis nærmere orientering om potensialet for kulturminner under vann i området. NTNU-VM finner det derfor nødvendig å gjennomføre en befaring av området før en endelig uttalelse kan gis. Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt tiltakene i reguleringsplanen kan komme til å skade fredede eller vernede kulturminner. Disse undersøkelsene må bekostes av tiltakshaver. Tas til etterretning. Bygningssjefens kommentar NTNU-VM har på vegne av kommunen søkt om dispensasjon for å direkte kunne starte på utgravingen av det berørte området, med følgende frigivelse ved ferdig utgraving. Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden er at NTNU mener det aktuelle området er så godt registrert at en ny forundersøkelse ikke vil kunne gi noe vesentlig bidrag til forståelse og avgrensing av kulturlagene som vil bli berørt. Utgravinger av det aktuelle området har allerede startet. Utgravingen vil skje ved at det vil bli gravd lengre sjakter med mellomrom lagt i et slikt system slik at en representativt utvalg av det kulturhistoriske materialet vil bli undersøkt og tatt opp for konservering. Storkaia 5 Kristiansund as v/ Signy Fiske Stiller spørsmål om praktisk tilgjengelighet til eksisterende bygninger i Storgata. Påpeker spesielt de problemstillinger som vil oppstå, blant annet med tilgjengelighet og snøbryting, hvis gjennomfarten mellom Storgata og Storkaia stenges. Ber om at det tas hensyn til at utsikten over havna fra bygningene i Storgata ikke bortfaller helt. Kan ikke se at parkering for planlagte boliger er løst. Mener at beboerne da vil benytte Storgata og eventuelt veien bak Storgata til parkering, noe som vil gjøre tilkomsten til bygningene her vanskelig. Bygningssjefens kommentar Planforslaget legger opp til at gjennomfarten mellom Storgata og Storkaia skal bestå. Eksisterende tilgjengelighet til bygningsmassen mellom Storgata og Storkaia vil derfor bli opprettholdt. Ny bygningsmasse planlegges oppført på Storkaia. Denne vil nok ta en del utsikt fra bebyggelsen i Storgata. Store deler av bebyggelsen her vil imidlertid fortsatt ha god utsikt. Bygningssjefen er av den oppfatning parkering skal søkes løst innenfor planområdet. Endelig antall parkeringsplasser skal bestemmes i rammesøknad. Selmer Skanska på vegne av Storkaia Brygge AS (brev ) Opplyser at det er planlagt kjøpesenter på Storkaia med forretninger i 2 plan. I Storgata 15/Storkaia 7 er det planlagt parkering i 3 plan, og boliger i to plan. Mellom Kaibakken 1 og Storgata 4 er det planlagt boliger i tre etasjer pluss loft ovenfor forretningsetasjene.

16 Side 16 Riving av Storkaia 15 og Storgata 7 (Meieriet) Opplyser at bygget består av mange sprang og halvplan, noe som ikke er forenelig med planer om kjøpesenter. Det er ikke mulig å innlemme meieriet i kjøpesenteret. Forutsetter at Storgata 15, Storkaia 7 og lavbygg mellom Storkaia 7 og 6 rives. Forutsetter imidlertid en tett dialog med kommunen for å tilpasse omkringliggende bebyggelse og reguleringsplan. Mener det er avgjørende for realiseringen av kjøpesenteret av kommunen tar hensyn til de synspunkter vi har i det videre reguleringsarbeidet. Bygningssjefens kommentar Bygningssjefen ser klart behovet for å få til en funksjonell løsning ved Meierikvartalet. Reguleringsplanen legger opp til at det gamle Meieriet med fasade ut mot havna og tak skal bevares. Når det gjelder meieriet forøvrig og omkringliggende bebyggelse, gir forslaget til reguleringsplan i stor grad, hjemmel for å imøtekomme ovennevnte ønsker. Kristiansund kommune, byingeniøren (brev ) Viser til henvendelse fra O.Grimsmo vedrørende opprusting av fortauet Storgata /Kaibakken. Fortauet på strekningen mellom Storgata og Storkaia, langs sørsiden av Kaibakken er sterkt nedslitt, og bør settes i stand. En fortausopprustning, og eventuell tilrettelegging for vareleveranser bør vurderes i sammenheng med det pågående reguleringsarbeidet i området. Momenter som bør vurderes i denne sammenheng er bla materialebruk, forhold vedrørende nytt inngangsparti for nytt kjøpesenter, eventuelt tilrettelegging for vareleveranser. Byingeniøren ser det som ønskelig at en foretar en helhetsvurdering av de framtidige forholdene på stedet før en iversetter tiltak i deler av området. Dette for å sikre at en ikke nå gjennomfører deltiltak som kan komme i konflikt med framtidige behov og løsninger. Bygningssjefens kommentar Innspillet er registrert og vil tas med i den videre behandlingen av planen. Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeskonservator (brev , , og ) Poengterer sterkt Storkaiamiljøets høye kulturhistoriske verdi som en viktig del av gjenreisningsbyen i Kristiansund. Viser til verdifulle kulturminner som det gamle meieriet, selve Storkaia (bygd ca 1917), den gamle brosteinen og deler av skinnegangen, og kaitrappa som førte opp til den gamle Knutzongården Påpeker at det er viktig at en tar hensyn til dette bymiljøets særpreg. Dette gjelder hovedstrukturen i byplanen, byrommet og den enkelte bygning og andre enkeltelement. Konkretiserer følgende: Ved utbedring/fornying bør trafikkarealet og kaiområdet forbli mest mulig uendret både når det gjelder dimensjoner og arealbruk. Dette gjelder spesielt kaiområdet som grenser opp mot Piren. De smale passasjene mellom hvert bygg gir viktige gløtt ned mot havna og bør beholdes ubebygd. Det er viktig å beholde trappeanlegget i forlengingen av Bernstorrfstredet og veien som går ned i forlengingen av Knut Siems gate. Nybygg på tomt 1/96 og 1/115 kan aksepteres under forutsetning at bygningene blir tilpasset gjenreisningsarkitekturen Istandsetting og endringer på bygninger fra gjenreisningsperioden bør utføres på en slik måte at særpreget blir ivaretatt.

17 Viktig at nevnte kulturminne fra før 2. verdenskrig blir bevart. Side 17 Det gamle meieribygget. Går i mot en eventuell riving av eksteriøret, da det er det eneste huset innenfor området som er bygd før 2. verdenskrig. Interiøret kan bygges om. Mellombyggene Mellombyggene er for store og dominerende. Disse bør trekkes godt tilbake i forhold til gavlbyggene, slik at sistnevnte framstår som frittliggende bygg. Bør avgrenses til den bakre del av tomta. Mellombyggene bør ikke være høyere enn at en kan beholde siktlinjen mellom gavlbygningene ned mot havna. Toppen bør derfor ligge under Storgata. Nybygget på tomt 1/115 har enkelte akseptable trekk, men mellombyggene er for høye og for lite tilbaketrukket. Utforming av kaianlegget Skeptiske til utvidelse av kaianlegget, spesielt utstikkende spiss sør for den planlagte marinaen. Ved fornying av kaianlegget er det viktig at en ikke skader den gamle trappa foran tidligere Knutzongården som finnes inne i kaikonstruksjonen. Tilrår at man bruker opp den gamle brosteinen som overflate på kaianlegget. Konklusjon Anmoder om at ovennevnte hensyn blir innarbeid i reguleringsbestemmelsene og plankart. Dersom ikke reguleringsforslaget i stor nok grad tar hensyn til dette vil konservator vurdere å fremme innsigelse. Supplerende uttalelse (brev ) Det ble avholdt møte med Fylkeskonservator , hvor planarbeidet hittil, ble presentert og diskutert. Med bakgrunn i dette møtet ga Fylkeskonservator (brev ) en supplerende uttalelse til sitt brev av I dette brevet kommer konservator med følgende vurderinger: Nordmøre meieri Understreker hvor viktig det er å bevare eksteriøret uendret. Etter vår vurdering kan ikke forslaget om kun å beholde den ene ytterveggen mot øst defineres som bevaring av meieriet. Et krav må være å beholde alle yttervegger og taket. Tilrår at parkeringsanlegget får en slik plassering og utforming at hele det ytre volumet i den eldste del av meieribygget kan bevares. Høy ny boligfløy ved Nordmøre meieri Boligfløyene vil rage høyt over gavlbygningene og vil etter vår mening bli svært dominerende. Ber om at høyden blir redusert så mønehøyden blir om lag som gavlbygningene. Utforming av mellombygg Etter fylkeskonservatoren vil den vernefaglige korrekte løsningen, ikke være å føre opp mellombyggene i to etasjer, men å føre opp mellombyggene i én etasje, som kan avsluttes helt framme ved gavlveggene i øst, eventuelt i kombinasjon av høyere mellombygg på den innerste delen av tomta. Finner mellombygg på to etasjer for mindre akseptabelt.

18 Side 18 Nytt utvidet kaiareal. Foreslåtte kaialternativ med en platekai utenfor fyllingskaien vil skape et kaianlegg som er svært fremmed i forhold til havnefrontens nåværende særpreg. Kaiarealet vil virke mer dominerende. Vil gå mot dette forslaget, og inn for det kaialternativet som først ble presentert (tidligere forprosjekt uten platekai) Tilråder at en satser på løsninger som ikke gjør det nødvendig at båtene ligger med motoren i gang. Ber om at det vurderes å etablere kaianlegg for supplybåtene andre mer egnede steder i havneområdet. Reguleringsbestemmelsene Tilrår at gjenreisningsbebyggelsen og Nordmøre meieri blir regulert til spesialområde bevaring. Det bør også lages egne reguleringsbestemmelser med kortfattet vernerestriksjoner, kombinert med rettledende detaljerte antikvariske retningslinjer. Konklusjon Det er konflikt mellom hensynet om å ta vare på Storkaias verneverdi og prosjektet for kaiutvidelse og nytt kjøpesenter. Finner det vanskelig å ta stilling til innsigelse før vi får presentert et mer konkretisert og detaljert forslag til reguleringsplan og illustrasjonsprosjekt. Uttalelse (brev ) med bakgrunn i møte med kommunen Aksepterer prosjektet dersom det blir bearbeidet i tråd med følgende føringer: KAIANLEGGET 1. Utbedring av Storkaia. Akseptere den foreslåtte utbedring av Storkaia (kombinasjon av fyllingskai og platekai) på følgende vilkår: Alle overflater på selve kaia, samt rekkverk, porter og lysarmatur med mer, må få en god materialbruk og design tilpasset gjenreisingsarkitekturen og det tidligere kaianlegget sitt formspråk. Tilrår at kaia får overflate av tradisjonell brustein. KJØPESENTER 2. Meieriet. - Hele eksteriøret på den eldste del av meieriet må bevare uendret (alle 4 yttervegger samt hele taket). - Det er et vilkår at en får til ei god tilpassing mellom meieriet og tilstøtende bygninger. Ber om at tilstøtende bygninger blir trukket lenger tilbake fra havna enn meieriet slik at det gamle meieribygget får stå klart og markert fram. Tilrår ei smal buffersone mellom meieribygget og tilgrensende bygninger.

19 3. Bustadfløyene ved Meieriet. For å godkjenne bustadfløyene vil vi be om følgende justering: Side 19 - Bakre halvdel av bustadfløya kan ha same mønehøyde som på tilgrensende bygning i Storgata. - Fremre halvdel må få samme takhøyde som på kaihusene (gavlbygningene) langs Storkaia. - Også bustadfløyene og parkeringshuset sitt eksteriør bør få ei hovedutforming som er betre tilpasset gjenreisingsarkitekturen og det gamle meieribygget. a. Mellombyggene - De foreslåtte nye utvendige trappene må gjøres mindre dominerende. Foreslåtte trapper går diagonalt ned lang havnefasadene i nesten heile mellombyggene bredde. Bør vurder løysing der trappen får ei mer konsentrert form, plassert i ei inntrekt nisje i mellombygget sitt ene hjørne (inkorporert i mellombygget.) - Eksisterende trappeanlegg sør for Meierikvartalet må beholdes som det er. - Mellombyggene må trekkast tilbake mellom 3 og 4 meter i høve til gavlbygningene sin sjøfasade. Det er og viktig at avsluttinga vert tilpassa vindusåpningene i gavlbygningane sine langvegger. (Mellombygga sin østfasade må møte gavlbygningene sin langfasade i de tette fasadefelta mellom vindusåpningene) - En må fjerne rasterfeltet i øvre del av mellombyggene sine havnefasader, og heller lage et mer åpent og anonymt rekkverk på toppen av fasaden som skiller seg frå resten av fasadeuttrykket. - Også mellombyggene sin 2.etasje må få same fasadeuttrykk som første etasje. (fasadeflate med frittstående vindusåpninger). - Mellombyggene må få overflatemateriale som er tilpassa gjenreisingsarkitekturen. (I hovedsak fasadeoverflate av farga puss. Mindre innslag av glas vert også akseptert). b. Gavlbygningene/kaihusa. - Gavlbygningene må i hovedsak beholde sin nåværande hovedutforming, materialbruk og detaljering. - For å unngå uheldige endringer av gavlbygningene bør disse reguleres til spesialområde bevaring, med reguleringsføresegner som legg restriksjoner på endringer. Til utdjuping av reguleringsføresegnene bør det i tillegg utarbeide antikvariske retningsliner/formingsrettleider. Bygningssjefens kommentar Kaianlegget Bygningssjefen ser at et nytt kaianlegg vil være et nytt grep som tas i byen havneområder. Den ønskede løsningen med fyllingskai og platekai utenfor, beregnet for skipsanløp, har

20 Side 20 internt i kommunen har vært diskutert grundig. For valg at ovennevnte løsning er det spesielt noen forhold som har vært avgjørende. Det ene er det nye sikkerhetsbestemmelsene (se punktet vedr. bakgrunn/plangrunnlag) som setter krav til utforming til kaier. Bygningssjefen er av den klare oppfatning at foreslåtte kaialternativ best mulig vil være i stand til å implementere de nye sikkerhetsbestemmelsene, samtidig som utformingen av kaia-området vil bli funksjonell og estetisk tilfredstillende. En kailøsning der man opprettholder dagens kailinje og samtidig skal sette i verk de kommende sikkerhetskrav vil etter Bygningssjefens syn være den mest uheldige løsningen. Dagens kailinje med høye gjerder innenfor vil estetisk og funksjonelt være utilfredsstillende. Med den nye kailøsningen vil man med enkelhet kunne avstenge deler av kaia, samtidig som at deler av kaia fortsatt vil være åpen for publikum. Funksjonelt vil også en fyllingskailøsning med platekai utenfor, gi en bedre funksjonalitet, både i form av mindre vedlikehold (man får etablert fast dekke for alltid), større avstand mellom kai og bebyggelse som gir en bedre løsning ved at man får mindre støybelastning på bebyggelsen og at man bedre får skilt gatetrafikken og skipstrafikken. Bygningssjefen vil legge til at det er avgjørende at en slik kaianlegg får en god estetisk utforming og støtter Fylkeskonservator i dette. Når det gjelder materialbruk og detaljutforming av kaianlegg vil dette avklares under behandling av rammesøknaden. Planens forutsetter at kaia skal ha en bymessig god utførelse med høy kvalitet på materialbruk Bruk av tradisjonell brustein som overflatedekke på fyllingskaia, det vil si gatedelen, er et økonomisk spørsmål. Reguleringsplanens bestemmelser fastsetter ikke krav om bruk av brustein på kaia. Byingeniøren opplyser at for gatedel bør det nok heller bli fortau (med eget dekke/belegg) adskilt fra kjøregate med granittkantstein, renne langs kjøregate (mot fortauskant) skal bestå av 2 eller tre rader med storgatestein av granitt. Dette blir tilsvarende løsning som for nye Langveien. Dekke for skipskaidelen bør vel helst være betongdekke. Smågatesteinen fra tidligere Storkaia, som bare delvis finnes under asfalten, synes her ukurant og for kostbar. Nordmøre meieri Det er ikke ønskelig å regulere for parkering langs kailinjen, det er derfor avgjørende at et parkeringshus blir funksjonelt nok for lett å kunne ta i mot besøkende til og fra senteret. Det gamle Nordmøre meieri er tenkt benyttet til parkeringshus. Planen legger opp til at frontfasaden og taket på det gamle meieriet (den delen før 2. verdenskrig) samtidig bevares. Det opplyses fra Storkaia brygge As at det, på grunn av mangel på areal ikke er mulig å bevare alle fasadene her og samtidig etablere et funksjonelt parkeringshus. Bygningssjefen mener det er avgjørende å få etablert et godt parkeringshus, og ser at det ikke er mulig å bevare det gamle meieriet inntakt som ønsket av konservator. Bygningssjefen vil opplyse om at sydligste vegg er borte da bygget er bygd sammen med nabobygge. Vestvegg og delvis nordvegg vil bli innebygget og ikke synlig. Bygningssjefen er imidlertid av den oppfatning at det gamle meieribygget bør få sin rette plass og ikke være underdannet nabobebyggelsen. Sistnevnte vil være tema under rammesøknaden. Boligfløyene ved meieriet Reguleringsplanen setter fast at; - bakre halvdel av bustadfløya kan ha en maksimal høyde på 37,6 meter. Det vil si høyere enn loftetasje høyere enn øvrige bygninger i Storgata. - Fremre halvdel vil få samme takhøyde som eksisterende bygningsmasse i Storgata. Framtidig bygningsmasse vil derfor bli høyere enn råd fra konservator.

21 Side 21 All bebyggelse innenfor det gamle meieribygget få ei hovedutforming som er tilpasset gjenreisingsarkitekturen. Bygningssjefen er imidlertid av den oppfatning at det nødvendigvis ikke er den beste løsningen estetisk sett at boligfløyene og parkeringshuset sitt eksteriør tilpasses det gamle meieribygget. Mellombyggene Mellombygg med én etasje på kaiplan med de øvrige etasjer tilbaketrukket, som ved Vågekaia, vil ikke gi tilstrekkelig areal for etablering av kjøpesenteret. For å etablere et sammenhengende kjøpesenter fra Kaibakken til og med Meieriet, må det etableres mellombygg på minst to etasjer. Når det gjelder bygningsgrammatikken langs Storkaia, viser reguleringsplanen for området at mellombyggene skal ligge framtrukket, og ikke tilbaketrukket med én etasje på kaiplan og de øvrige etasjer tilbaketrukket som ved Vågekaia. Bygningsgrammatikken langs Storkaia er således noe forskjellig fra Vågekaia. Planen fastsetter mellombyggene tilbaketrukket 2 meter i forhold til kaibyggene, og vil etter Bygningssjefens mening da oppfattes som underordnet kaibyggene. Bygningssjefen mener et imidlertid er viktig å ikke trekke mellombyggene for langt tilbake i forhold til gate/og fortau, da 1. etasje vil ha butikkvinduer i fasade vendt mot Storkaia. Når det gjelder utforming, materialebruk, plassering av vinduåpninger og trapper m.m,, fastsetter planen at de skal følge gjenreisningsarkitekturens stil og materialbruk. Endelig detaljutforming av mellombyggene vil tas under behandling av rammesøknad. Konservators merknader vil bli tatt med videre i saksbehandlingen. Det har vært viktig å få fram at mellombyggene skal kommunisere mot havna. Bestemmelsene fastlegger derfor at mellombyggen skal ha vinduer i 1. og 2. etasje mot havna. Det har vært viktig at eksisterende trappeanlegg sør for Meieriet skal søkes oppretthold slik som det er. Noe av allmenningen her vil bli bebygd (nytt p-hus). Trappeløsningen søkes derfor bevart så mye som mulig. Kaibyggene /gavlbyggene Planens bestemmelser sier at kaibyggene skal beholde sin nåværende karakter, følge prinsippene til den gamle reguleringsplanen og materiale brukt på denne type bebyggelse skal fortsatt benyttes. Bygningssjefen av den oppfatning at det gamle Nordmøre meieri og gjenreisningsbebyggelsen ikke skal reguleres til spesialområde bevaring. Det forutsettes at foreslåtte reguleringsbestemmelser ivaretar gjenreisningsbebyggelsens karakter. Bygningssjefen vil ta med seg konservators ønske om utarbeidelse av antikvariske retningslinjer/formingsveileder. Plan AS Som eier av Storkaia 11 ønsker Plan AS å kjøpe tilleggsgrunn mot Storkaia. Bygningssjefens kommentar Innspillet har kommet inn sent i planprosessen og har ikke vært gjenstand for tilstrekkelig vurdering. Innspillet vil tas med videre i planleggingen.

22 Side 22 Tove og Ivar Waage, Marie og Asbjørn Waage, John Kjønnø, Kari Waage og Knut Endreseth, Marion og Jan Sky (brev ) Brevet ble mottatt før innspillsrunden, men tas med. Bor på Innlandet og klager på støy fra haa. Mener eneste måten er landstrøm til supplybåtene Bygningssjefens kommentar Se Bygningssjefens vurdering av støy. (under Bygningssjefens vurdering). Det vises også til planbeskrivelse. Møter underveis i planprosessen Det har vært avholdt arbeidsmøte med Fylkeskonservator og , hvor innholdet i planarbeidet ble diskutert (se ovenfor vedrørende innspill fra Fylkeskonservator og planbeskrivelsen ). Det har også vært avholdt informasjons-/arbeidsmøter mellom kommunen og kjøpesentergruppen (Storkaia brygge as). Folkemøte Det ble avholdt folkemøte Antall frammøte ca personer. Møtet ble kunngjort i Tidens krav. Alle grunneiere ble personlig tilskrevet med brev. Planforslaget, herunder reguleringsplanforslaget, kaialternativ, krav til framtidens kaier og kjøpesenterets innhold ble presentert. Det foreløpige planforslaget ble stort sett mottatt med positiv tilbakemelding fra publikum. Plansituasjonen Området ligger innenfor kommunedelplan for Kristiansund sentrum (vedtatt ). Området er i denne planen hovedsaklig arealsonet til sentrumsbebyggelsen med blandet formål (bolig, forretning, kontor, offentlig, allmennyttig sentrumsbebyggelse). Planforslaget Planforslaget består av plankart og bestemmelser. Foruten planens juridiske del foreligger det planbeskrivelse og illustrasjoner, utredning fra havnevesenet om støytiltak fra havna, innspill fra interessenter og illustrasjoner fra kjøpesentergruppen. Planområdet omfatter Storkaia og et stykke ut i havna, bebyggelse og fortau ved Kaibakken, bebyggelsen på østsiden av Storgata, selve Storgata med sydligste fortau, og nedre del av Langveien med fortau. Det planlegges ny service- og avlastningskai, det vil si enten utvidelse av eksisterende kai, eller etablering av fyllingskai med platekai for skipsanløp utenfor. Hovedgrammatikken i bygningsmassen beholdes. Det vil hjemles for oppføring av nye kai/gavlbygg på de to åpne tomtene ved g.nr.b.nr 1/96 og 1/115. Kjøpesenter/næringarealer planlegges gjennomgående i to etasjer fra Kaibakken til meieritomta. Mellombyggene er tenkt oppført i to etasjer (for at det planlagte kjøpesenteret skal fungere), liggende noe tilbaketrukket (2 meter) fra kaibyggenes fasadeliv. Meieribygget vil bli revet og her vil bli bygd parkeringshus. Fasaden mot Storkaia og taket på den eldste delen av meieriet, det fra før krigen, vil derimot bli bevart. Nye boliger planlegges på toppen av det gamle meieriet, og i det nye kaibygget/gavlbygget på

23 Side 23 den ledige tomten ved i nord. Parkering for beboende vil være på taket av mellombygg. Eksisterende gjennomkjøring fra Knut Siemsgate til Storkaia vil bestå. Planområdet foreslås regulert til følgende formål; Kombinerte/blandet formål - forretning/kontor /bolig -felt K1: arealet nord for allmenning F1 -felt K2: arealet sør for F1 områdene K1 og K2, kan benyttes til forretning, bolig, kontor, lager, privat parkering. I felt K1 kan det etableres et kjøpesenter. I felt K2 kan det etableres hotell Offentlige trafikkområder Gate /veg med fortau: -gjennomfarten mellom Storgata og Storkaia. Gjennomfarten skal bestå. Nedkjøringen vil den siste delen gå under tak/under kjøpesenterlokalene. -noe areal ved Langveien Kjøreveger: -Storkaia, Storgata, del av Langveien. Storgata vil fungere som adkomst til parkeringshuset i det gamle meieriet. Storkaia vil opprustes. Planlegges opparbeidet med Langveiens standard. Gang- og sykkelvei: - fortau og gangareal langs bygningsmassen på Storkaia, Storgata, nedre del av Kaibakken og nedre del av Langveien. Kollektivområde: -ved nordre del av Storkaia, ved den planlagte fiskerikaia. Annet vegareal: - mindre trafikkareal sør for Storgata 8. Havneområde: -kaianlegget på land (service- og avlastningskai, og fiskerikai) Havneområde i sjø: - sjøarealet/vannflata Fellesområder Adkomst til parkeringsarealer på taket av mellombyggene. Gjelder mellombyggene mellom Storgata 9 og 11, og 11 og 13. Offentlige Friområder F1 Allmenning. Allmenningen syd for planlagt parkeringshus. Noe areal av allmenningen vest for det gamle meiereit vil inngå i planlagt parkeringshus. Småbåthavn: Område til fiskerihavn. Spesialområder S1 den eldste del av gamle Nordmøre meieri, bygget fra før 2. verdenskrig. Fasade mot havna og tak skal bevares. Planen viser også en oversikt over bygningstyper innenfor planområdet. Oversikten viser også makimal høyde for en del av planlagte bygg.

24 Side 24 Det hjelmes for kombinert formål boliger, forretning, kontor og parkering. Det planlagte kjøpesenteret vil omfatte 1. og 2. etasje fra Kaibakken til og med meieritomta. Parkering for kjøpesenteret vil bli på nytt bygg de hvor Nordmøre meieri står. Planen inneholder følende: Kaiområdet skal opparbeides som service- og avlastningskai, samt fiskerikai. Det skal etableres adkomstkontroller. Kai langs bebyggelsen skal he en bymessig utførelse med høy kvalitet på materialbruk. kaikanten skal bestå av en murt fyllingstopp til under lavvann. Det skal være vannspeil mellom bebyggelsen og service og avlastningskai. Kaibyggene oppføres i samme høyde som eksisterende kaibygg Skal utføres med samme murkarakter som Storkaias etterkrigsarkitektur. Fasadematerialer skal vær malte fasader med puss, betong og glass Tak skal være skifer. Balkonger ut mot Storkaia skal være inntrukket der fronten ligger i fasadeliv. Takopplett tillates i inntil 30 % av takets lengde. Mellombyggene skal være tilbaketrukket med 2 meter, framstå som variert i forhold til hverandre i forhold til kaibyggene og utføres i materialer som underbygger mellomkarakteren, det vil si puss, betong, glass. Det skal være vindu i 1.og 2. etasje. Spesialområde bevaring Den eldste del av det gamle Nordmøre meieri bevares (tak og fasade mot havna). Allmenningene; Nedfarten fra Knut Siemsgate mot Storkaia gjenbygges med mellombygg. Fra Knut Siemsgate skal det være mulig å se ut minimum ut til midten av sundet. Noe areal av allmenningen vest for det gamle meiereit vil inngå i planlagt parkeringshus. Allmenningen her er vist som friområde. Trappeløsningen ned fra Storgata skal bestå, eventuelt med noen mindre endringer. Offentlige trafikkområder Storkaia rustes opp. Planlagt standard lik Langveien. Fellesområder det hjemles for mulighet til å benytte tak på mellombygg til parkering for private huseiere. Adkomst mellom Storgata 9 og 11, og 11 og 13, er vist Bygnings- og reguleringssjefens vurdering Gjennom Stortingsmeldinger fremheves stadig argumentet av å utvikle stedenes sentrum på en god måte. Det legges vekt på at inngrepene skal stedstilpasses og det skal være stor grad av gjenkjennelighet. Målsettingen er å styrke befolkningens identitet og tilhørighet til stedet som igjen vil gi ringvirkninger i form av forbedret trivsel, økt folketall osv. Rikspolitiske retningslinjer for areal og transport påpeker også viktigheten av å styrke sentrum. Det oppfordres å ikke ta i bruk nytt areal, men heller styrke sentrum og eksisterende infrastruktur for å oppnå miljøgevinster, som bruk av mindre energi og areal. Planforslaget som foreligger er omfattende og vil gi den største endringen av et sentrumsområde i Kristiansund etter krigen. Den vil også følge opp ovennevnte politiske føringer med å styrke sentrum av byen, etter en tid hvor veksten stort sett har skjedd på Løkkemyra. For Kristiansund er det viktig å få til en utvikling av et sentrumsområde som de siste 20-årene har stadig har forfalt mer og mer. Reguleringsplanen har som formål å være

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 11 TID: 26.08.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 7158 6245 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 10 TID: 13.09.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/10 TID: 01.07.2004 KL. 10:00 STED: GRIP (OPPMØTE PIREN) Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.04.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Kommunalteknikk Kristian Solem Deres ref. Vår ref. Dato 36572/2014//5GRO 24.11.2014 GBNR. 124/5 - KRISTIAN SOLEM - RESTAURERING, TILBYGG OG GARASJE: DISP. FRA REG.PLAN Vedlagt følger utskrift av ovennevnte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 Ørsta SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MAKSIMAL TILLATT UTNYTTELSE, MAKSIMAL MØNEHØYDE, TAKVINKEL OG REGULERT

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering Arkivsak: 2013/5461 Arkivkode: 09062013-17 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.08.2014, PS 14/116 Plankartets dato: 27.01.2014, sist revidert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 115/101 Arkivsaksnr.: 08/11711-29 Dato: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PUNKT 2.4 OM GRAD AV UTNYTTING I BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 115/101,

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING REVISJON AV KOMMUNENS BESTEMMELSER FOR GRAVING I BYENS GATER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING REVISJON AV KOMMUNENS BESTEMMELSER FOR GRAVING I BYENS GATER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/4 MØTETID: 08.05.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser

Nesodden kommune. Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig bygg 1 og 2 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 17.03.2015 Vår ref: 15/395-4 - 15/6796 Arkivkode: 01/0959, Saksbeh.: Nele Griebsch Saksnummer: 086/15 Gbnr 1/959 - Varden BS3 - Nybygg bolig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer