PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG. København desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG. København 10.-11. desember 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG København desember 2013 På grunnlag av avtale mellom Norge og Grønland/Danmark av 9. juni 1992 om gjensidige fiskeriforbindelser, er delegasjonene enige om følgende gjensidige fiskekvoter for 2014: 1 GRØNLANDSK FISKE I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62 N a) 3500 tonn norsk arktisk torsk¹ b) 900 tonn norsk arktisk hyse (kuller)¹ c) 700 tonn norsk arktisk sei¹ d) 260 tonn bifangst av andre arter (uer og blåkveite) ¹ Disse kvotene kan også fiskes i Fiskevernsonen ved Svalbard. Dette elementet skal gjelde så lenge trepartsavtalen om lodde gjelder. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i vekt av de enkelte fangster og inntil 7 % om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. 2 NORSK FISKE I GRØNLANDS ØKONOMISKE SONE 2.1 Vest-Grønland: a) 900 tonn blåkveite (hellefisk) Fisket etter blåkveite (hellefisk) kan foregå sør for 64 30`N. 2.2 Øst-Grønland: a) 275 tonn blåkveite (hellefisk) b) 160 tonn kveite (helleflyndre) 1

2 c) 750 tonn pelagisk uer d) 600 tonn bunnlevende uer e) 150 tonn bifangst av andre arter innenfor til enhver tid gjeldende grønlandsk regelverk. 2.3 Øst/Vest-Grønland: a) 1200 tonn torsk 2 2 Se vedlegg 3 vedrørende forsøksfiskeri 3 FLEKSIBILITET MELLOM RUSSLANDS ØKONOMISKE SONE OG NORGES ØKONOMISKE SONE FOR GRØNLANDS FISKE ETTER TORSK OG HYSE (KULLER) 3.1 Kvoter av torsk og hyse som er tildelt Grønland fra Russland, kan under forutsetning av russiske myndigheters aksept 3, overføres til fiske i Norges økonomiske sone nord for 62 N og/eller i fiskevernsonen ved Svalbard. Dette elementet skal gjelde så lenge trepartsavtalen om lodde gjelder. 3.2 For å iverksette overføring skal grønlandske myndigheter sende skriftlig søknad til norske myndigheter. Når denne søknaden besvares bekreftende og norske myndigheter opplyser om de disponible kvanta i henholdsvis norsk og russisk sone, kan fiskes i de respektive sonene starte. 3.3 Et overført kvantum kan helt eller delvis tilbakeføres. Tilbakeføring skjer på tilsvarende måte som overføring. Norske myndigheter skal besvare søknader om overføring/tilbakeføring uten unødig opphold, og fortløpende informere grønlandske og russiske myndigheter om de til enhver tid gjeldene disponible kvanta i de respektive sonene. 3.4 Norske myndigheter skal fortløpende informere russiske myndigheter om grønlandske fangster som er rapportert til Norge. Tilsvarende gjelder når de grønlandske kvotene er beregnet oppfisket. 3.5 Grønlandske fartøy som fisker i Russlands økonomiske sone, skal sende kopi av aktiv-, passiv- og ukentlige fangstmeldinger som sendes russiske myndigheter. 3.6 Partene skal konsultere fortløpende dersom det oppstår problemer med gjennomføringen av ovennevnte fleksibilitetsadgang. 3 Grønland vil be om russiske myndigheters generelle tillatelse til at overføring/tilbakeføring av kvoter kan foretas uten at samtykke må innhentes i hvert enkelt tilfelle. 2

3 4 FLEKSIBILITET MELLOM GRØNLANDS ØKONOMISKE SONE OG INTERNASJONALT FARVANN VED NORSK FISKE ETTER UER MED PELAGISK TRÅL 4.1 Kvoter av pelagisk uer som er tildelt Norge fra Grønland, kan overføres til NEAFCs reguleringsområde. Overføring kan foretas dersom det enkelte fartøy har fisket sin kvote i NEAFC. 4.2 For å iverksette overføring skal norske myndigheter sende skriftlig søknad til grønlandske myndigheter. Når søknaden besvares bekreftende, kan fartøyet fiske på grønlandsk lisens både i Grønlands økonomiske sone og i NEAFCs reguleringsområde. 4.3 Fartøyene skal sende aktiv- og passivmeldinger og daglige fangstmeldinger til Grønland og Norge. Fartøyene skal i samsvar med VMS-avtalen oppgi sine posisjoner i Grønlands økonomiske sone og i NEAFCs reguleringsområde både til Grønlands FMC og til NEAFC. 4.4 Rapporteringen skal skje på en slik måte at de kan identifiseres i relevante internasjonale fangststatistikker som fisket på grønlandsk lisens. 4.5 Partene skal konsultere fortløpende dersom det oppstår problemer med gjennomføringen av ovennevnte fleksibilitetsadgang. 4.6 Fleksibilitetsadgangen kan også gjøres gjeldende for kvoter av pelagisk uer tildelt Norge i den bilaterale avtalen mellom Norge og EU og som kan fiskes i Grønlands økonomiske sone. Adgangen er betinget av underliggende avtale mellom Grønland og EU. Den permanente ordning skal av partene søkes løst i NEAFC. 5 ØVRIGE BESTEMMELSER 5.1 Grønland forplikter seg til å begrense sitt totale fiske i Barentshavet til de arter og kvoter som Grønland er tildelt av kyststatene, uansett om fisket skjer i eller utenfor Norges og Russlands fiskerijurisdiksjonsområder. 5.2 Når det gjelder rekefisket ved Svalbard, viste den norske delegasjonen til at de forskrifter om rekefisket ved Svalbard som ble innført 19. juli 1996, vil bli håndhevet. Den grønlandske delegasjonen viste i denne sammenheng til at det grønlandske syn på denne reguleringen fremgår av PM overlevert norske myndigheter 11. september Lisenssøknader skal behandles i løpet av 5 (fem) arbeidsdager. 5.4 Forskningssamarbeidet mellom Norge og Grønland skal søkes videreført i tråd med rammeavtalens forutsetninger, særlig når det gjelder blåkveite (hellefisk), 3

4 torsk, og uer (rødfisk). Med hensyn til bunnlevende uer på den øst-grønlandske kontinentalskråning er det et pågående felles grønlandsk norsk forskningssamarbeid for å klargjøre hvorvidt disse utgjør en selvstendig bestand, eller om de er en del av en eller flere nabobestander. Dette arbeidet er noe forsinket og vil pågå fram mot sommeren Nye analyser av snabeluer og blåkveite fra det overnevnte prosjektet indikerer at den gjeldende forståelsen av bestandssammensetning hos disse arter i nordiske farvann er mangelfull. Det hemmer forvaltningen av de enkelte bestandene. For begge arter utvikler Havforskningsinstituttet nye metoder for analyse av bestandsforhold. Det er ønskelig å foreta en bredt anlagt innsamling av otolitter og prøver til genetisk analyse for blåkveite og snabeluer fra hele regionen. Prøvene bør dekke ulike livsstadier og innsamlingsår, og analyse og tolkning av resultater bør fortrinnsvis gjøres i et prosjektfellesskap mellom de vest-nordiske landene. Grønland ønsker å bidra til de toktinitiativ som er iverksatt av Norge, Island og Færøyene for å belyse makrellens til stadighed mer vestlig utbredelse. Der forventes derfor forskellige forskningstiltag mellem Norge og Grønland indenfor makrellens biologi og udbredelse. Både Grønland og Norge deltar i ICES arbeidsgruppe for dyphavs surveys i Nordøst-Atlanteren, WGNEACS (Working Group for North-East Atlantic Continental Slope Surveys). Her sammenstilles resultater fra flere bestander av de samme artene, slik som de ulike forvaltningsenhetene av blåkveite. Dette arbeidet vil fortsette å settes i sammenheng med arbeidet med bestandseparering. Det er enighet om å samarbeide om et nytt forskningsprosjekt vedrørende effekter av klimaendringer på utbredelse av fiskearter i grønlandske farvann. Skisse foreligger allerede og prosjektet vil, om det blir finansiert, bli et samarbeid mellom Møreforskning, Havforskningsinstituttet, Grønlands Naturinstitutt og Thünen-Institut für Seefischerei. 5.5 Kontrollsamarbeidet mellom Norge og Grønland skal søkes videreført i tråd med avtalen av 4. mars Partene var enig om å videreføre samarbeidet om elektronisk fangst- og aktivitetsrapportering i hverandres sone med sikte på å inngå en avtale om elektronisk utveksling av fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres farvann eller på hverandres kvoter med virkning fra 1. januar

5 Partene var videre enig om at norske og grønlandske myndigheter skal møtes i løpet av første halvår i 2014 for å konsultere om inngåelse av en slik avtale på grunnlag av generelle prinsipper for elektronisk rapportering som er angitt i vedlegg De to partenes delegasjoner og dagsorden for møtet samt betingelserne for forsøgsfiskeri efter torsk fremgår av henholdsvis vedlegg 1, 2, 3 og 4. København, 11. desember 2013 For den norske delegasjonen For den grønlandske delegasjonen Ann Kristin W estberg Emanuel Rosing 5

6 VEDLEGG 1 GRØNLANDS DELEGASJ ON: Emanuel Rosing Mads T. Nedergaard Niels Laursen Mads Rossing Lund Katrine Kærgaard Kristina Guldbæk Henrik Krogh Ole Jørgensen Pauli Olsen Klaus Nedergaard Frans Heilman Bent Sørensen Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, delegasjonsleder Afdelingschef, GFLK - Grønlands Fiskeri Licenskontrol Souschef, GFLK - Grønlands Fiskeri Licenskontrol Specialkonsulent, GFLK - Grønlands Fiskeri Licenskontrol Fuldmægtig, Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug Specialkonsulent, Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug Økonomichef, Polar Seafood A/S Biolog, DTU Aqua Deep Sea Captain, Royal Greenland A/S Teknisk chef, Royal Greenland A/S Direktør, Sigguk A/S Konsulent, Grønlands Arbejdsgiverforening NORGES DELEGASJ ON: Ann Kristin Westberg Hild Ynnesdal Guro Gjelsvik Ole Thomas Albert Odd Einar Mortensen Kjell Lorgen Ole Georg Koch Fiskeri- og kystdepartementet, delegasjonsleder Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Norges Fiskarlag Norges Fiskarlag Sjømannsforbundet 6

7 VEDLEGG 2 DAGSORDEN Dagsorden ved de bilaterale forhandlinger mellom Grønland og Norge i København den desember Åpning av møtet med innledende bemerkninger 2. Godkjenning av dagsorden 3. Gjennomgang av fangststatistikk 4. Gjennomgang av vitenskaplig rådgivning 5. Vitenskaplig samarbeid 6. ERS-avtale mellom Grønland og Norge 7. Kvotebytte for Eventuelt 7

8 VEDLEGG 3 Torskefiskeri i grønlansk farvand og betingelserne for forsøgsfiskeri i 2014 Forvaltningsplanen for torsk betinger at forsøgsfiskeri kun er tilladt i Østgrønlands geografiske område (ICES XIV) og det sydligste område i Vestgrønland (NAFO 1F) fordi bestanden er under opbygning. For årene er en total kvote på tons planlagt. 1) Fiskeri er tilladt i NAFO 1F + ICES XIV fra 1. juni 31. marts. Fiskeriet er lukket fra 1. april 31. maj for at beskytte torsken i gydeperioden. 2) Kvoten er ligeligt fordelt mellem 4 områder: 1) NAFO 1F, 2) ICES XIV delt mellem område Q1-Q2, 3) ICES XIV delt mellem område Q3-Q4 og 4) ICES XIV delt mellem område Q5-Q6. 3) Logbøger skal udfyldes af fiskeindustrien (inklusiv bifangst). 4) Fiskeriindustrien skal indsamle biologiske prøver for at få tilladelse til at fiske. Et fartøj kan fiske i alle de indikerede områder. De valgte områder skal dog så vidt muligt være indikeret i ansøgningen om fiskerilicens. GFLK lukker fiskeriet i hvert område når kvoten er opfisket. Retningslinjer for indsamling af biologiske prøver. 1) Information om længde af fanget fisk via tilfældige prøver For at indsamle denne information, skal en observatør (eller i dennes fravær et besætningsmedlem) en gang om dagen måle 100 tilfældig udvalgte torsk fra en tilfældig fangst. 2) Information om alder og gydebetingelser af opfanget torsk For at indsamle denne information, skal en observatør (eller i dennes fravær et besætningsmedlem) dagligt indsamle øresten med information om længde, vægt og køn fra 20 tilfældig udvalgte torsk. Ved forespørgsel fra Grønlands Naturinstitut skal alle fartøjer indsamle og indsende prøver fra torsk! Prøver skal sendes eller mailes til Grønlands Naturinstitut, Postboks 570, 3900 Nuuk, Grønland. Att. Rasmus Hedeholm. Udgifter for forsendelse af prøver bliver betalt af de selskaber som deltager i forsøgsfiskeriet. Der opfordres til at længdeprøver sendes elektronisk til 8

9 Figure 1. Kort der viser de 4 områder Område NAFO 1F ICES XIVb Q5+Q6 ICES XIVb Q3+Q4 ICES XIVb Q1+Q2 Definition Vest for W og Syd for N That portion of NAFO subarea 1 lying south of the parallel of 60 45' north latitude (Cape Desolation). For detailed definition see Øst for W og Syd for N Nord for N og Vest for W og Øst for W 9

10 VEDLEGG 4 Generelle prinsipper for elektronisk rapportering Norske og grønlandske myndigheter skal møtes i løpet av første halvår i 2014 for å konsultere om inngåelse av en avtale om elektronisk utveksling av fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres farvann med virkning fra 1. januar En avtale om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres farvann skal baseres på følgende prinsipper: 1. Elektroniske rapporter fra fartøy skal videresendes på grunnlag av flaggstatsprinsippet, det vil si at meldingene skal sendes fra fartøyet til flaggstatens FMC, som deretter videresender meldingen automatisk til kyststatens FMC. 2. Alle elektroniske meldinger som inngår i avtalen skal videresendes av flaggstatens FMC til kyststatens FMC uten unødvendig opphold (pushprinsippet). Ved utveksling av ytterligere fangst- og aktivitetsdata kan pullprinsippet benyttes. Overføringsformat, metode, protokoll og sikkerhetsnivå for utveksling av data skal avtales. 3. Ved fiske i hverandres farvann skal fartøyene sende følgende meldinger for utveksling mellom partenes FMC: a. Melding om fiskestart (COE) b. Melding om fangst (DCA) c. Melding om omlasting (TRA) d. Melding om havneanløp (POR) e. Melding om havneavgang (DEP) f. Melding om fremstilling for kontroll (CON) g. Melding om avslutning av fiske (COX) Detaljert innhold i meldingene, tidsfrister for innsending av meldingene, hvilke situasjoner meldingene skal sendes i, og eventuelt andre meldinger avtales mellom partene. 4. Kyststatens FMC skal automatisk utstede en returmelding for hver enkelt melding som mottas fra fartøyet via flaggstatens FMC. Returmeldingen skal angi om meldingen er godkjent (ACK) eller ikke godkjent (NAK) og skal sendes til flaggstatens FMC, som deretter automatisk videresender returmeldingen til fartøyet. Returmeldingen skal også angi en returkode som indikerer overfor avsender (fartøyet) eventuell årsak til feilsituasjon. 10

11 En elektronisk melding anses ikke som mottatt av Kyststatens FMC dersom fartøyet ikke har mottatt en returmelding eller dersom returmeldingen angis som ikke godkjent (NAK). 5. Fartøyets internasjonale radiokallesignal (RC) skal være hovedidentifikator for fartøyet i meldinger utvekslet mellom partenes FMC. 6. Alle dato- og tidsangivelser i meldingene skal gis i UTC (Coordinated Universal Time) tid. 7. Internasjonale kodelister skal brukes dersom slike finnes. 8. Det skal avtales prosedyrer for korrigering og kansellering av meldinger. Kun godkjente (ACK) meldinger kan bli korrigert eller kansellert. 9. Flaggstatens FMC skal overvåke egne fartøys rapportering ved fiske i den andre parts farvann og skal være hovedkontaktpunkt for fartøyet. 10. Det skal avtales prosedyrer for feilsituasjoner. 11

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00 Bestämmelserna för fiskfisket i norsk ekonomisk zon har ändrats. Det framgår av det bifogade norska följebrevet: Forskriften lyder etter dette: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Melding fra fiskeridirektøren J-43-2010 Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-273-2009 Gyldig fra: 19. 02.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER 1. september 2014 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Hensyn... 4 2.1 Kontrollhensyn... 4 2.2 Reguleringshensyn... 4 2.3 Forskning og

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 1 REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 Fiskeridirektoratet 2 3 REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE Sak 9/2014 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land Sak 10/2014

Detaljer

Innst. S. nr. 28. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.meld. nr. 22 (2005-2006)

Innst. S. nr. 28. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.meld. nr. 22 (2005-2006) Innst. S. nr. 28 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.meld. nr. 22 (2005-2006) Innstilling frå næringskomiteen om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2006

Detaljer

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grensen for det kvoteregulerte

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 1 MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET, BERGEN 24. OG 25. JANUAR 2007 Følgende møtte: Sjøpattedyrrådets medlemmer: Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet Brita

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Jan. 18. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Foto: Scanfishphoto.com Innholdsfortegnelse Innledning.. side 3 Beskrivelse av kategoriene side 4 Bestemmelser

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

Fiskeridirektoratet forslag til tiltak for å bedre sameksistensen mellom fiskeri og seismikk

Fiskeridirektoratet forslag til tiltak for å bedre sameksistensen mellom fiskeri og seismikk 0. Oppsummering Rammeverket for sameksistens mellom de som utøver fiske og de som driver seismisk aktivitet ble etablert for lang tid tilbake da den seismiske aktiviteten var cirka 40 ganger mindre enn

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801 Konkurransegrunnlag Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011 Tokt nr: 2008 801 Tilbudsfrist 18.02.2008 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET:

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Retningslinjer for Nordvision

Retningslinjer for Nordvision Retningslinjer for Nordvision INNHOLD 1. Norvisions formål 1.1 Nordvisions visjon og målsettinger 2. NVs organisasjonsstruktur 2.1 Generaldirektørenes møte 2.2 NV-møtet 2.3 Nordvisionssekretariatet 2.4

Detaljer

Veileder. Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel

Veileder. Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel Veileder Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel Innhold 1. Forord 5 2 Oversikt over relevante myndigheter og organisasjoner 7 2.1 Myndigheter 7 3 Seismikkinnsamling 9 3.1

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er utarbeidet i henhold til Økonomireglement for Staten og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra Energifondet.

Detaljer

EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN

EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN 1 Innledning Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet, og er en introdusert art som har vært å finne i norske

Detaljer