Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger"

Transkript

1 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Til utprøving 02. juli 2008 KITH 06/08

2 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Dokumenthistorikk Innledning Forslag til adressering av meldinger i kommunen Bruk av meldinger Orientering om tjenestetilbud Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar (Dialogmelding) Konsultasjon (forespørsel, svar, orientering) Forespørsel eller orientering om konsultasjon fra Pleie- og omsorg Rapport etter konsultasjon Overføring av medisinske opplysninger (forespørsel og svar) Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger (Dialogmelding) Overføring av medisinske opplysninger Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOS-rapportering (Dialogmelding) Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger (Dialogmelding) Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel om fornying av resept, og svar på denne Forespørsel om fornying av resept (Dialogmelding) Svar på forespørsel om fornying av resept (Dialogmelding) Forespørsel om time og svar på time a. Forespørsel om time (Dialogmelding) Svar på time (Dialogmelding) Melding om fravær Pasientlogistikk: Orientering om død Dialogmelding Sekvensdiagram Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Konsultasjon (forespørsel, svar, orientering) Overføring av medisinske opplysninger (forespørsel og svar) Forespørsel om diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel om fornying av resept, og svar på denne Forespørsel om time og svar på time Dialogmelding... 31

3 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Eksempel på bruk av dialogmelding-forespørsel og Dialogmelding-avvik i tilknytning til en fagmelding... 32

4 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 4 2 Dokumenthistorikk Dato Detaljer Ansvarlig Februar 2008 Utkast sendt til pilotkommuner AA Retningslinjer er bearbeidet og tilpasset versjon 1.4 av meldingene. Rad med leverandørinfo er inkludert. Sekvensdiagram er inkludert. Foreløpig versjon sendt til pilotkommuner og leverandører Melding om fravær er tatt med (5.7. ) Orientering om død er tatt med (avnsittt 5.8 ) Ny tabell er inkludert (forespørsel om tjenester som pasientne mottar, avsnitt Tekst er rettet i flere avsnitt Avsnitt 5.4 er blitt et underavsnitt under 5.3. Tekst er rettet i en del figurer PRO er erstattet med PLO. Retningslinjene er publisert på AA AA

5 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 5 3 Innledning Gjennom ELIN-k er det utarbeidet retningslinjer for hvordan pleie- og omsorgsmeldinger og dialogmelding skal benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og allmennleger. Retningslinjene skal være en støtte til brukere for å sikre riktig og ensartet bruk av meldingene. Retningslinjene vil også være en hjelp til leverandørene i deres arbeid med å tilrettelegge gode brukergrensesnitt. Dette er et dynamisk dokument som vil kunne endre seg under piloteringen av meldingene. Retningslinjene vil være en støtte for leverandørene under implementeringsarbeidet, og i denne versjonen er det tatt med en egen informasjon spesielt for leverandørene. Leverandørinfo kan bli fjernet i en endelig versjon når piloteringsperioden er avsluttet. Retningslinjene er utarbeidet i ELIN-k prosjektet av en arbeidsgruppe som har bestått av systemansvarlige i kommuner, fastleger, sykehjems- og kommuneoverlege, avdelingssykepleiere, sykepleiere, sykepleierforbundet, prosjektledelsen i ELIN-k og KITH.

6 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 6 4 Forslag til adressering av meldinger i kommunen Dette er et forslag til hvordan mottak av ulike typer informasjon kan organiseres i et meldingsmottak. Den enkelte kommune må selv finne ut hensiktsmessige varslingsrutiner, oppfølgingsrutiner og tilgangskontroll. Tilgang/varsling bør også knyttes opp mot den enkelte meldingstypen. Det er viktig at systemansvarlig i kommunen har et bevisst forhold til hvordan systemet settes opp i forhold til hvem som har tilgang til informasjon, hvem som varsles og hvordan det sikres at mottatte meldinger følges opp. Kommunen må også utarbeide retningslinjer for hvem som er ansvarlige for å følge opp avvikslogger vedrørende sending og mottak og hvordan oppfølgingen skal skje. Generelt skal kun helsepersonell som har en rolle i forhold til oppfølging av pasienten ha tilgang til mottatte og sendte meldinger for den aktuelle pasienten. Adresse Legeopplysninger Sykepleieopplysninger Saksbehandler Fysioterapeut Håndtering i mottakssystem I institusjon Automatisk varsel til sekretær Manuelt varsel til sykepleier Manuelt varsel til lege i forbindelse med visitt Informasjonen kan leses av a) lege b) sekretær på institusjon og bestillerkontor c) sykepleier/vernepleier I hjemmetjenesten Mottas av sekretær Manuelt varsel til sykepleier Informasjonen kan leses av a) sekretær i aktuell hjemmetjeneste og bestillerkontor b) sykepleier i aktuell hjemmetjeneste I institusjon Automatisk varsel til sekretær Manuelt varsel til sykepleier Informasjonen kan leses av a) lege b) sekretær c) sykepleier/vernepleier d) saksbehandler på bestillerkontor e) fysioterapeuter på sykehjem med rehabiliteringsavdeling f) hjelpepleier/omsorgsarbeider g) assistenter/ufaglærte I hjemmetjenesten Mottas av sekretær Manuelt varsel til sykepleier Informasjonen kan leses av a) sekretær b) sykepleier c) saksbehandler på bestillerkontor d) hjelpepleier/omsorgsarbeider e) assistenter/ufaglærte Mottas av sekretær på bestillerkontor Manuelt varsel til saksbehandler/koordinator Informasjonen kan leses av a) sekretær b) saksbehandler på bestillerkontor Mottas av sekretær i fysio/ergoterapitjenesten Manuelt varsel til aktuell fysioterapeut Informasjonen kan leses av

7 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 7 Ergoterapeut a) avdelingsleder b) fysioterapeut Mottas av sekretær i fysio/ergoterapitjenesten Manuelt varsel til aktuell ergoterapeut Informasjonen kan leses av a) avdelingsleder b) ergoterapeut

8 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 8 5 Bruk av meldinger 5.1 Orientering om tjenestetilbud Orientering om tjenestetilbud fra kommunen I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester går til bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester. Det skal ikke sendes ny melding ved forlenging av løpende tjeneste. Fra saksbehandler ved forespørsel Fastlege Type tjeneste, startdato, utførende avdeling Telefonnummer til utførende avdeling når relevant Telefonnummer til avsender Oppdragets art, varighet, merknad Dekkes av samtykke i søknadsskjema Meldingen vil normalt bli tatt til orientering. Ikke aktuelt Avvik og respons vedr saksbehandling mv til avsender. Respons vedr den enkelte tjeneste sendes som dialogmelding til kommunen ved relevant tjeneste. Legen må vurdere om innholdet i den opprinnelige meldingen skal følge med til tjenesten. Aktuelle tjenester kan f.eks. være sykepleie, legetjeneste, fysioterapi mv XML Schema: OrienteringOmTjenestetilbud.xsd Meldingen kan være svar på en forespørsel (Dialogmelding med standardisert spørsmål: Forespørsmål om hvilke tjenester pasienten mottar (kode 3 i kodeverk 9152). Når dette er et svar på en forespørsel skal det fremgå i meldingen (XMLtag../InformasjonOmForsendelsen/SvarPaaForesporsel skal da ha verdien true, og det skal vises i EPJ at det er et svar på en forespørsel) Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Fra fastlege eller andre som har et oppfølgingsansvar for pasienten, ved behovd Saksbehandler pleie- og omsorgsstjenesten Spørsmål fra nedtrekksmeny: Forespørsmål om hvilke tjenester pasienten mottar Begrunnelse for forespørselen Send oversikt over aktuelle tjenester Så raskt som mulig, men senest innen en uke XML Schema: Dialogmelding.xsd Dialogmelding med standardisert spørsmål: Forespørsmål om hvilke tjenester pasienten mottar (kode 3 i kodeverk 9152).

9 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Konsultasjon (forespørsel, svar, orientering) Forespørsel eller orientering om konsultasjon fra Pleie- og omsorg Merk: Endelig betegnelse på Type innhold kan bli endret i løpet av pilotperioden hvis erfaringer med de foreslåtte betegnelsene på de ulike anvendelsene ikke kommuniserer godt med pilotbrukerne. I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Forutsetning: Kommunikasjon om kjent pasient. a. Pleie- og omsorgstjenesten ønsker en legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden. b. Konsultasjon/vurdering sendes fra Pleie- og omsorgstjenesten til fastlege/pasientansvarlig lege som svar på en forespørsel fra legen. c. Konsultasjon/vurdering sendes fra Pleie- og omsorgstjenesten til fastlege/pasientansvarlig lege til orientering. Fastlege Obligatorisk innhold Aktuell problemstilling (status og begrunnelse for henvendelsen) Tiltak iverksatt Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) Andre viktige opplysninger (når relevant) Funksjonskartlegging (IPLOS) Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Avhengig av situasjonen. a. Svarmelding fra legen: Konsultasjon b. Tas til orientering c. Tas til orientering Vurderes av legen. En foreløpig tilbakemelding med dialogmeldingen kan sendes hvis det tar lang tid før en legevurdering/konsultasjon vil kunne foretas Adresseres til avsender Telefon skal benyttes i tillegg i hastetilfeller. Melding skal sendes som dokumentasjon. Journalsystemet må holde forespørsler og svar samlet for et kommunikasjonsforløp slik at det skal være enkelt å se forespørsler og svar samlet XML Schema: Konsultasjon.xsd a.../ InnholdKonsultasjon/ TypeInnholdKonsultasjon skal ha kodeverdi 3 (Rapport knyttet til ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstand) fra kodeverk 9137 b.../ InnholdKonsultasjon/ TypeInnholdKonsultasjon skal ha kodeverdi 2 (Rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurdering) fra kodeverk Det skal fremgå at det er svar på en forespørsel. Kopi av forespørsel skal følge med. c.../ InnholdKonsultasjon/ TypeInnholdKonsultasjon skal ha kodeverdi 2 (Rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurdering) fra kodeverk 9137

10 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Rapport etter konsultasjon I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Forutsetning: Pasienten er kjent og følges opp av fastlege og omsorgstjenesten. Melding kan sendes i følgende situasjoner: a) Rapport etter en konsultasjon b) Tilbakemelding om legens funn og vurderinger etter pleie- og omsorgstjenestens anmodning om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstand, se tabell over) Rapport etter legevurdering/konsultasjon sendes umiddelbart etter konsultasjonen/vurderingen Avhengig av situasjon (over) sendes melding til: a) Hjemmetjenesten /den virksomhet som har hovedansvar for oppfølging av pasienten. b) Avsender når dette er svar på en henvendelse NB! Inneholder kun aktuelle medisinske opplysninger (ikke historikk) Kontakttype (Utredning, kontroll, indirekte pasientkontakt) Undersøkelsesdato (ev. med klokkeslett) Diagnose Aktuell problemstilling (kliniske funn) Forløp og behandling (inkludert planer for videre oppfølging) Informasjon gitt til pasient/pårørende Resept levert til pasient / sendt apotek, Ev. navn på apotek Legemiddelopplysninger (aktuelle legemidler) Viktige opplysninger: Cave Luft- og kontaktsmitte Andre allergier enn legemiddelrelaterte Anafylaktiske reaksjoner Reservasjoner kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Meldingen vil normalt bli tatt til orientering og pleie- og omsorgstjenesten følger opp pasienten på bakgrunn av innholdet i vurderingen. Ikke aktuelt Adresseres til avsender XML Schema: Konsultasjon.xsd../ InnholdKonsultasjon/ TypeInnholdKonsultasjon skal ha kodeverdi 1 (Rapport etter legevurdering/konsultasjon) fra kodeverk 9137 Hvis dette er svar på en forespørsel, skal det fremgå (../InformasjonOmForsendelsen/SvarPaaForesporsel skal ha verdien true) Hvis dialogmeldingen benyttes for oppklarende spørsmål må Dialogmeldingen inneholde referanse til meldingen som startet dette kommunikasjonsforløpet (enten denne, eller en forespørsel om tilstandsrapport)

11 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av medisinske opplysninger (forespørsel og svar) Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Benyttes ved etablering av ny tjeneste. F.eks. a. ved førstegangsvurdering av søknad om tjenester b. ved første innleggelse på sykehjem c. I forbindelse med revurdering av tjenester hvor saksbehandler har behov for oppdaterte helseopplysninger Fastlege. Ev også til privatpraktiserende spesialist som har fast oppfølging av pasienten. Spørsmål fra nedtrekksmeny: Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger Informasjon om bakgrunn for henvendelsen Om søknad/samtykke er innhentet Dekkes av samtykke i søknadsskjema Svarmelding: Overføring av medisinske opplysninger 1 uke Avhengig av situasjon skal respons til: Saksbehandler/bestillerkontor ved vurdering/revurdering av søknad om tjenester sykehjemslege ved første innleggelse på sykehjem Kommunen må normalt betale for å få opplysningene. Må vurdere kritisk hvilken informasjon som skal etterspørres med tanke på hvor mye tid som skal brukes. Dialogmelding.xsd med standardisert spørsmål Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger (Kode 1 i kodeverk 9152)

12 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av medisinske opplysninger I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Inneholder aktuelle medisinske opplysninger samt tidligere sykdommer/historikk. Benyttes (i forbindelse med) ved etablering av ny tjeneste. F.eks. a. Etter forespørsel fra saksbehandler ved innleggelse på sykehjem b. Etter forespørsel fra saksbehandler ved revurdering av tjenester. c. Når fastlegen hjelper pasienten med søknad om tjenester Avhengig av situasjon sendes melding til: Saksbehandler/bestillerkontor ved søknad om tjenester sykehjemslege ved innleggelse på sykehjem Medisinske diagnoser Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) Tidligere sykdommer Aktuell problemstilling på det tidspunkt opplysningene etterspørres Funn og undersøkelsesresultat (kun aktuelle) Informasjon om eventuelt sykemelding Familie/sosial Informasjon gitt til pasient og pårørende Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Tilleggsopplysninger hvis legen hjelper pasienten med å sende søknad til pleieog omsorgstjenesten: Vurdering av hvilke tjenester som anses nødvendig og hvorfor. Er pasientens egensøknad sendt? Dekkes av samtykke i søknadsskjema Avhengig av situasjon: a. Meldingen vil bli tatt til orientering b. Behandling av søknad Avsender får tilbakemelding om vedtak i form av Melding om kommunale tjenester. Jf forvaltningsloven ved behandling av søknad. Adresseres til avsender OverforingMedisinskeOpplysninger.xsd Hvis dette er svar på en forespørsel skal dette fremgå og kopi av forespørsel skal følge med.

13 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOSrapportering (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Sendes fra Pleie- og omsorgstjenesten til fastlege ved behov i forbindelse med registrering/ oppdatering av IPLOS. Fastlege Spørsmål fra nedtrekksmeny: Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOS-rapportering Informasjon om bakgrunn for innhenting av diagnoser relevant for IPLOSrapportering Aktive pleie- og omsorgstjenester som ytes kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Svarmelding: Overføring av medisinske opplysninger. 1 uke Adresseres til avsender XML Schema: Dialogmelding.xsd Forespørselen skal skje med bruk av standardisert spørsmål i Dialogmeldingen: Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOSrapportering (kode 2 i kodeverk 9152). Svar på denne skal være en melding av typen Overføring av medisinske opplysninger Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Etter forespørsel Tilbakemelding etter Melding om kommunale tjenester dersom medisinske opplysninger ikke er sendt tidligere. Bestillerkontor/saksbehandler i kommunen Relevante medisinsk(e) diagnose(r) i forhold til aktuelle tjenester pasienten har behov for/mottar Tidspunkt for sykdomsdebut med dato og årstall når dette er kjent Dato for siste konsultasjon hos fastlege Dekkes av samtykke i søknadsskjema Iplos-registrering 1 uke Til avsender ved avvik eller tilleggsdialog (spørsmål, orientering) XML Schema: OverforingMedisinskeOpplysninger.xsd Når dette er et svar på en forespørsel skal det fremgå i meldingen (XML-tag../InformasjonOmForsendelsen/SvarPaaForesporsel skal da ha verdien true, og det skal vises i EPJ at det er et svar på en forespørsel) og kopi av forespørsel skal følge med.

14 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Sendes fra pleie- og omsorgstjenesten, sykehus, spesialist eller tannlege Ved behov Når det oppdages manglende samsvar mellom opplysninger fra ulike kilder. Avhengig av situasjon. Til fastlegen (fra pleie- og omsorg) Til pleie- og omsorg (fra fastlege, sykehus, spesialist, tannlege mv.) Obligatorisk innhold Standardisert spørsmål: Forespørsmål om utlevering av oppdaterte legemiddelopplysninger Begrunnelse for forespørselen Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Forutsetter vurdering av om samtykke er dekket ved søknad om tjeneste eller om det kreves eget samtykke. Oppdaterte legemiddelopplysninger 1 uke Til avsender Dialogmelding.xsd med standardisert spørsmål Forespørsmål om utlevering av oppdaterte legemiddelopplysninger (Kode 4 i kodeverk 9152) Svar på denne forespørselen skal være EPJekstrakt.xsd med legemiddelopplysninger, se KITH 02/08

15 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av legemiddelopplysninger I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Opplysningene inngår også i Meldingene Overføring av helseopplysninger, Overføring av medisinske opplysninger. Tverrfaglig epikrise, Innleggelsesrapport, og Konsultasjon. Legemiddelopplysninger sendes: a. Fra hjemmesykepleie, når kommunene har overtatt legemiddelhåndteringen i. 2 ganger pr år når pasienten ikke har multidose ii. Etter forespørsel f.eks. fra spesialist, tannlege. iii. Når informasjon om endring av medisinering er mottatt fra andre enn fastlegen, f.eks. sykehus, legevakt, spesialist, andre og det ikke framgår at fastlegen har fått kopi b. Fra sykehjem i. Etter forespørsel f.eks. fra spesialist, tannlege. c. Fra fastlege i. Ved straksendring på multidose og endring ved ikke-multidose. ii. Etter forespørsel fra pleie og omsorg, sykehus spesialist eller tannlege Avhengig av situasjon sendes melding til: Til fastlegen Til spesialist, tannlege Til pleie- og omsorgstjenesten, sykehus, spesialist eller tannlege Forklaring hvorfor meldingen sendes samt endringer Alle gjeldende forskrivninger og seponeringer kan også ses i forhold samarbeidende helsepersonell i øvrige tilfeller Oppfølging/respons Mottaker er hjemmesykepleie a. Administrering av medisinen i henhold til melding. b. Telefonisk avklaring med fastlege hvis avvik/uklarhet c. Dialogmelding med avklaring med fastlege hvis avklaringer ikke haster d. Videresende melding til fastlege hvis meldingen kommer fra annen instans enn fastlegen, og fastlegen ikke står som kopimottaker. Mottaker er sykehjem e. Korrigere legemiddelopplysninger i henhold til mottatt melding hvis avsender er fastlege Mottaker er fastlege f. Tilbakemelding ved manglende samsvar Akseptabel tidsfrist for respons Administrering: straks eller i henhold til melding. Videresending til fastlege: straks ved endring. Tilbakemelding fra fastlege: innen 1 uke. Telefon benyttes i tillegg ved hastesaker Til avsender Etter utskriving fra sykehus administreres legemidler etter sykehusets medisinkort. Hvis pasienten ikke har multidose får vedkommende med seg resepter fra sykehuset. Ved multidose får pasienten med signert ordinasjonskort som må formidles til apoteket. (kan være utskrivningsrapportens medisindel) - Pasienten får med seg medisiner fra sykehuset som dekker behovet fram til apotek er åpent. - Apoteket sender oppdatert ordinasjonskort med endringer på fax til fastlegen. Dette må inneholde informasjon om hvem som står bak endringen. - Fastlegen verifiserer dette ved å endre medisinkort i pasientens journal eventuelt melder fra til apoteket dersom sykehusets endringer ikke skal iverksettes. Fastlege bør skrive ut medisinkort og gi til pasienten ved hver /endring

16 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 16 Håndkjøpspreparater og alternative medisiner er ikke uten videre ønsket formidlet til fastlegen Legemiddelopplysninger skal overføres i henhold til KITH 02/08 Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Følgende XML Schema beskriver innholdet: EPJEkstrakt.xsd, EPJ-cave.xsd, EPJ-journalnotat-mv.xsd, EPJ-legemiddel-mv.xsd sammen med XML schema for Hodemelding, Felleskomponenter etc.

17 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Forespørsel om fornying av resept, og svar på denne Forespørsel om fornying av resept (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Forutsetning: Pasienten har vedtak om hjelp til administrering av legemidler. Meldingen sendes når hjemmesykepleien administrerer medisiner som ikke er pakket i multidose, og gjeldende resept er i ferd med å løpe ut. Meldingen bør sendes når det er ca. en måned til gammel resept utgår. Hvis levering haster eller hvis det er ferietid, må telefon benyttes i tillegg. Benyttes unntaksvis. Normalt får pasienten resepter ved legekontroll. Er det behov for ny resept, bør den normalt utstedes i forbindelse med en konsultasjon. Fastlege (eller pasientansvarlig lege) Obligatorisk innhold Spørsmål fra nedtrekksmeny: Forespørsel om fornyelse av resept Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Informasjon om hvilken resept eller hvilke legemidler som resept skal fornyes for. Ønsket hentested for resepten og hvem som skal hente resepten kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Svar om at ny resept er utstedt, og eventuelt hvor resepten kan hentes (se tabell under, avsnitt 0) 1 uke Adresseres til avsender XML Schema: dialogmelding.xsd Forespørselen skal skje med bruk av standardisert spørsmål i Dialogmeldingen: Forespørsel om fornyelse av resept (kode 6 i kodeverk 9152). Svar på denne skal være en Dialogmelding (og utstedelse av ny resept, men resepten skal ikke sendes elektronisk til pleie- og omsorgstjenesten).

18 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Svar på forespørsel om fornying av resept (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Forutsetning: hjemmesykepleien administrerer medisiner Meldingen sendes som svar på en forespørsel (se avsnitt 5.5 over) Hvis levering haster eller det er ferietid, må telefon benyttes i tillegg. Pleie- og omsorg (fra fastlege/pasientansvarlig lege) Informasjon om at ny resept er utstedt Hentested for resepten kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Hente resepten Ikke aktuelt XML Schema: dialogmelding.xsd Den opprinnelige forespørselen skal følge med. Når en Dialogmeldingen med standardisert spørsmål: Forespørsel om fornyelse av resept (kode 6 i kodeverk 9152) mottas, skal journalsystemet tilrettelegge for et svar med dialogmelding (der opprinnelig forespørsel er inkludert).

19 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Forespørsel om time og svar på time a. Forespørsel om time (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Forutsetning: Pasienten mottar pleie- og omsorgstjeneste(r). Meldingen sendes når pleie- og omssorgstjenesten i samarbeid med pasienten mener at pasienten bør få en time hos fastlegen, og pasienten ikke har mulighet til å foreta timebestilling på egen hånd. Fastlege (eller pasientansvarlig lege) Obligatorisk innhold Spørsmål fra nedtrekksmeny: Forespørsel om time Ønsket tidspunk (ukedag(er), ev. ønsket tidspunkt på dagen) Formålet med konsultasjonen Svar sendes til flere alternativer kan være aktuelle; Avsender Pasient (mobilnummer) må være med hvis bekreftelse skal sendes på SMS Pårørende (mobilnummer) - må være med hvis bekreftelse skal sendes på SMS kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Oppfølging/respons Svar på forespørselen (se avsnitt 0) Akseptabel tidsfrist for respons 1 uke Adresseres til avsender Svar kan også gis på SMS/telefon eller brev til pasient/pårørende XML Schema: dialogmelding.xsd Forespørselen skal skje med bruk av standardisert spørsmål i Dialogmeldingen: Forespørsel om time (kode 7 i kodeverk 9152). Svar på denne skal være en Dialogmelding 0.

20 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Svar på time (Dialogmelding) I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Forutsetning: Pasienten mottar pleie- og omsorgstjenester og timebestilling er sendt fra pleie- og omsorgstjenesten. Meldingen sendes når pasienten har fått tildelt time Pleie- og omsorgstjenesten Svar med tidspunkt for konsultasjonen o Dato o Klokkeslett o Navn på lege Informasjon om det er sendt svar (telefon/sms/brev til pasient/pårørende) Kopi av forespørsel kravet er oppfylt dersom det i vedtaket om hjemmesykepleie informeres om dette. Ingen respons med melding. Avhengig av situasjonen Følge pasienten til avtalt time Til orientering hvis pasienten drar selv eller med hjelp fra pårørende Ikke aktuelt XML Schema: dialogmelding.xsd Den opprinnelige forespørselen skal følge med. Når en Dialogmeldingen med standardisert spørsmål: Forespørsel om fornyelse av resept (kode 6 i kodeverk 9152) mottas, skal journalsystemet tilrettelegge for et svar med dialogmelding (der opprinnelig forespørsel er inkludert).

21 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Melding om fravær I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Melding sendes til pleie- og omsorgstjenesten når fastlegen er fraværende mer enn en uke. Pleie- og omsorgstjenesten skal være orientert ved fravær slik at eventuelt andre leger kan kontaktes ved behov. Hvis mottatt melding blir automatisk videresendt fra fraværende fastlege og behandlet hos en annen lege skal dette klart fremgå. Det kan være aktuelt at fraværsmelding blir sendt automatisk ved mottak av spesifikke meldingstyper. Pleie- og omsorgstjenesten (ev. avsender ved automatisk fraværsassistent) Obligatorisk innhold Informasjon om tidsrommet fastlegen er fraværende (minimum sluttdato) Informasjon om at meldingen er videresendt til annen lege o Navn og kontaktinformasjon på lege som meldingen er videresendt til Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Ikke relevant Ingen respons med melding. Merk: Hjemmesykepleien må kunne ta forbehold om videresending av sendt melding. Ikke aktuelt XML Schema: meldingfravar.xsd

22 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Pasientlogistikk: Orientering om død I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Sendes fra pleie- og omsorgstjenesten til fastlege eller omvendt slik at tjenester kan stoppes mv. Avhengig av situasjon. Død dato Merknad (informasjon om dødsårsak mv.) Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Ingen melding Eventuell avvikling av tjenester XML Schema: pasientlogistikk.xsd Spasialisering OrienteringOmDod

23 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Dialogmelding I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Obligatorisk innhold Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Forutsetning: Elektronisk samhandling mellom helsepersonell skal i hovedsak starte med spesifikke fagmeldinger for å sikre at nødvendig helseinformasjon foreligger Dialogmeldingen benyttes deretter i følgende tilfeler: Oppfølging og respons i forhold til spesifikke fagmeldinger, ev etter tlfhenvendelser Administrative forespørsler som ikke er dekket av egen melding Følgende standardiserte spørsmål er utarbeidet: a. Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger b. Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOS-rapportering c. Forespørsmål om hvilke tjenester pasienten mottar d. Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger e. Forespørsel om rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurdering f. Forespørsel om fornyelse av resept g. Forespørsel om time Avvik knyttet til melding fra avsender. For eksempel Feilsending Mangelfulle opplysninger Annet Avhengig av situasjon. Avhengig av type dialogmelding Hvis dialogmeldingen er et svar på en forespørsel skal forespørselen følge med i svaret Standardiserte spørsmål skal benyttes når det er relevant Forutsetter vurdering av om samtykke er dekket ved søknad om tjeneste eller om det kreves eget samtykke. Vurderes i den enkelte situasjon Avvikshåndtering i henhold til gjeldende retningslinjer/avtaler Avvik: I hht retningslinjer/avtaler Til avsender XML Schema: dialogmelding.xsd Det skal fremgå om dette er en forespørsel, notat eller avviksmelding Standardiserte spørsmål fra kodeverk 9152 skal kunne velges fra en nedtrekksmeny Når dette er et svar på en forespørsel skal forespørselen alltid følge med. Ved svar på et spørsmål skal riktig melding komme opp som svarmelding Følgende spørsmål med tilhørende svarmelding skal være implementert: a. Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger Svarmelding: OverforingMedisinskeOpplysninger.xsd b. Forespørsel om utlevering av diagnoser mv. relevant for IPLOS-rapportering Svarmelding: OverforingMedisinskeOpplysninger.xsd c. Forespørsmål om hvilke tjenester pasienten mottar Svarmelding: OrienteringOmTjenestetilbud.xsd d. Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger Svarmelding: EPJEkstrakt.xsd e. Forespørsel om rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurdering Svarmelding: Konsultasjon.xsd f. Forespørsel om fornyelse av resept Svarmelding: Dialogmelding.xsd g. Forespørsel om time Svarmelding: Dialogmelding.xsd

24 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 24 6 Sekvensdiagram I dette kapittelet er det vist flere sekvensdiagrammer med en tenkt meldingsflyt. Avviksmeldinger og Dialogmelding-forespørsel kan benyttes i alle situasjoner i tillegg til meldingsflyten som er vist i det enkelte sekvensdiagram. Eksempel på bruk av dialogmelding-forespørsel og avviksmelding for en spesifikk melding er vist i avsnitt Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Vedtak om kommunale tjenester er gjort : Pasient/bruker : Saksbehandler PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: Vedtak om kommunale tjenester 2: Registrer i EPJ 3: Send melding: Orientering om tjenestetilbud Minumun innhold: - Type tjeneste, startdato, utførende avdeling - Telefonnr til utførende avdeling når relevant - Telefonnummer til avsender 4: Melding tas til orientering Fastlegen har behov for å vite hvilke tjenester pasienten mottar EPJ lege EPJ PLO : Fastlege : Saksbehandler PLO 1: Har behov for å vite hvilke tjenester pasient/bruker mottar 2: Send Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål: "Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar" 7: Melding tas til orientering Minumun innhold: - Standardisert spørsmå - Begrunnelse 6: Send melding: Orientering om tjenestetilbud Minumun innhold: - Type tjeneste, startdato, utførende avdeling - Telefonnr til utførende avdeling når relevant - Telefonnummer til avsender - Kopi av forespørsel 3: Les forespørsel 4: EPJ tilrettelegger for svar med melding "Orientering om tjenestetilbud" 5: Legg inn informasjon om hvilke tjenester pasienten mottar (i skjermbilde for meldingen "Orientering om tjenestetilbud")

25 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Konsultasjon (forespørsel, svar, orientering) PRO-tjenesten ønsker konsultasjon/legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden : Helsepersonell PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: Ønsker legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstand 2: Send medling: Konsultasjon Minimum innhold: - Aktuell problemstilling (status og begrunnelse for henvendelsen) - Tiltak iverksatt - Medisinkort - ev. andre viktige forhold - type innhold:"rapport knyttet til ønsk e om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstand" 3: Innhold vurderes av lege 5: EPJ tilrettelegger for svar med svarmeldingen Konsultasjon 4: Telefon skal benyttes i tillegg i hastetilfeller. Melding skal sendes som dokumentasjon. 8: Helsepeersonell vurderer oppfølging av bruker/pasient på bakgrunn av tilbakemeldinger 7: Send melding: Konsultasjon Minimum innhold: - Kontakttype (Utredning, k ontroll, indirekte pasientkontakt) - Undersøkelsesdato (ev. med klokkeslett) - Medisinsk diagnose, ak tuell problemstilling (kliniske funn) og vurdering (inkludert planer for videre oppfølging) - Om informasjon er gitt til pasient/pårørende - Resept levert til pasient / sendt apotek, Ev. navn på apotek - Legemiddelopplysninger (aktuelle legemidler) - Viktige opplysninger (cave, allergier, reservasjoner mv.) - type innhold:"rapport etter legevurdering/konsultasjon" 6: Tilbakemelding på bakgrunn av opplysninger i mottatt melding Kun aktuelle medisinske opplysninger (ikke historikk) Informasjon bør kunne hentes enkelt fra EPJ Fastlegen ønsker konsultasjon/vurdering fra Pleie- og omsorgstjenesten : Helsepersonell PLO 3: Leser melding EPJ PLO 2: Send Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål: Forespørsel om rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurdering Minimum innhold: - Standardisert spørsmål - Begrunnelse for henvendelsen EPJ lege 1: Har behov for oppdaterte opplysninger fra PRO-tjenesten : Fastlege 5: Henter aktuelle opplysninger fra EPJ Kun aktuelle medisinske opplysninger (ikke historikk) Informasjon bør kunne hentes enkelt fra EPJ 4: EPJ tilrettelegger for svar med svarmeldingen Konsultasjon 6: Send medling: Konsultasjon Minimum innhold: - Aktuell problemstilling - (status og begrunnelse for henvendelsen) - Tiltak iverksatt - Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) - Andre viktige opplysninger (når relevant) - type innhold:"rapport fra PRO-tjenesten med tilstandsvurder... 7: Innhold vurderes av lege og EPJ oppdateres

26 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av medisinske opplysninger (forespørsel og svar) - Ved førstegangsvurdering av søknad om tjenester - I forbindelse med revurdering av tjenester EPJ PLO EPJ lege : Saksbehandler PLO 1: Har behov for medisinske opplysninger 7: Les melding 8: Behandle søknad, tildel tjeneste(r) 10: Send svar 2: Sender Dialogmelding-forespørsel med standardsiert spørsmøl: Forespørsel om medisinske opplysninger Minimum innhold: - Standardisert spørsmål: Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger - Informasjon om bakgrunn for henvendelsen - Om søknad/samtykke er innhentet 6: Sender melding Overføring av medisinske opplysninger Minmum innhold: - Diagnoser, Tidligere sykdommer, Cave, medisinkort. - Aktuelle problemstillinger på det tidspunkt opplysningene etterspørres - Aktuelle utredningsresultater, Eventuelt sykmelding - Familie/sosialt, Informasjon gitt til pasient og pårørende - Kopi av forespørsel 11: Send melding: Orientering om tjenestetilbud 3: Leser melding 4: Leser melding : Fastlege 5: EPJ tilrettelegger for svar med melding Overføring av medisinske opplysninger 9: EPJ tilrettelegger for svar med melding Overføring av medisinske opplysninger 12: Svar tas til orientering : Spesialist/tannlege/PLO Ved første innleggelse ved sykehjem : Sykehjemslege 1: Har behov for medisinske opplysninger 7: Vurder innhold EPJ PLO 2: Sender Dialogmelding-forespørsel med standardsiert spørsmål Minimum innhold: - Standardisert spørsmål: Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger - Informasjon om bakgrunn for henvendelsen - Om søknad/samtykke er innhentet 6: Sender melding Overføring av medisinske opplysninger Minmum innhold: - Medisinske diagnoser - Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) - Tidligere sykdommer - Aktuell problemstilling på det tidspunkt opplysningene etterspørres - Funn og undersøkelsesresultat (kun aktuelle) - Informasjon om eventuelt sykemelding - Familie/sosial - Informasjon gitt til pasient og pårørende - Kopi av forespørsel EPJ lege 3: Leser melding : Fastlege : Spesialist/tannlege/PLO 4: EPJ tilrettelegger for svar med melding Overføring av medisinske opplysninger 5: Leser melding 8: EPJ tilrettelegger for svar med melding Overføring av medisinske opplysninger

27 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 27 Fastlegen hjelper pasient å søke om tjenester : Pasient/bruker : Fastlege EPJ lege EPJ PLO : Saksbehandler PLO 1: Har behov for tjenester 2: Hjelper pasient med søknad 3: Sender melding Overføring av medisinske opplysninger Minmum innhold: - Medisinske diagnoser - Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) - Tidligere sykdommer - Aktuell problemstilling på det tidspunkt opplysningene etterspørres - Funn og undersøkelsesresultat (kun aktuelle) - Informasjon om eventuelt sykemelding - Familie/sosial - Informasjon gitt til pasient og pårørende - Vurdering av hvilke tjenester som anses nødvendig og hvorfor. - Er pasientens egensøknad sendt? 4: Sender søknad om kommunale tjenester 5: Behandler søknad, tildeler tjeneste(r) 6: Sender svar 7: Send melding: Orientering om tjenestetilbud 8: Melding tas til orientering 9: Send brev med svar på søknad Forespørsel om diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Ønsker opplysninger om relevante diagnoser i forbindelse med IPLOS-rapportering : Saksbehandler PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: Har behov for opplysninger i forbindelse med registrering/ oppdatering av IPLOS. 2: Send Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål: Forespørsel om Minimum utlevering innhold: av diagnoser mv. relevant for - Informasjon om IPLOS-rapportering bakgrunn for innhenting av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering - Aktive plo-tjenester som ytes 3: Les melding 4: EPJ skal tilrettelegge for svarmelding Overføring av medisinske opplysninger 8: Send IPLOS-rapport 7: Oppdater EPJ Minimum 6: Send innhold: melding: Overføring av medisinske - Relevante medisinsk(e) opplysninger diagnose(r) i forhold til aktuelle tjenester pasienten har behov for - Tidspunkt for sykdomsdebut med dato og årstall når dette er kjent - Dato for siste konsultasjon hos fastlege - Kopi av forespørsel 5: : Velg Svarfrist: aktuelle 1 diagnoser uke reltaert til tjenester pasienten har behov for

28 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel fra spesialist/tannlege om oppdaterte legemiddelopplysninger EPJ lege EPJ PLO : Spesialist/tannlege : Helsepersonell PLO 1: har behov for oppdaterte legemiddelopplysninger 7: Registrer opplysningene 2: Send medling: Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål Minimum innhold: - Standardisert spøesmål: Forespørsmål om utlevering av oppdaterte legemiddelopplysninger - Begrunnelse for forespørsel 6: Send melding: EPJekstrakt med legemiddelopplysninger Minimum innhold: - Gjeldende forskrivninger og seponeringer - Kopi av forspørsel 3: Les melding 4: EPJ tilrettelegger for svarmelding EPJekstrakt med legemiddelopplysninger 5: Sender oppdaterte legemiddelopplysninger Forespørsel til fastlege om oppdaterte legemiddelopplysninger EPJ PLO EPJ spesialist/plo : Fastlege 3: Les melding 5: Sender oppdaterte legemiddelopplysninger 2: Send medling: Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål "Forespørsmål om utlevering av oppdaterte legemiddelopplysninger" Minimum innhold: Begrunnelse for forespørsel 4: EPJ tilrettelegger for svarmelding EPJekstrakt med legemiddelopplysninger 6: Send melding: EPJekstrakt med legemiddelopplysninger Minimum innhold: Gjeldende forskrivninger og seponeringer Kopi av forspørsel 1: har behov for oppdaterte legemiddelopplysninger 7: Registrer opplysningene : Spesialist/tannlege/PLO

29 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 29 Oppdaterte legemiddelopplysninger til fastlegen når kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen : Helseperson 1: Sender informasjon om legemiddelbruk (f.eks. etter sykehusopphold, legevaktsbesøk) : Helsepersonell PLO 2: Oppdaterte legemiddelopplysninger Sendes rutinemessig 2 ganger per år når pasienten ikke har multidose Sendes alltid ved endringer EPJ PLO 3: Send EPJekstrakt med legemiddelopplysninger Minimum innhold: - Forklaring hvorfor meldingen sendes - Alle endringer siden siste melding - Alle gjeldende forskrivninger og seponeringer EPJ lege 4: Oppdtater EPJ : Fastlege Oppdaterte legemiddelopplysninger til fastlegen når kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen : Helseperson 1: Sender informasjon om legemiddelbruk (f.eks. etter sykehusopphold, legevaktsbesøk) : Helsepersonell PLO 2: Oppdaterte legemiddelopplysninger Sendes rutinemessig 2 ganger per år når pasienten ikke har multidose Sendes alltid ved endringer EPJ PLO 3: Send EPJekstrakt med legemiddelopplysninger Minimum innhold: - Forklaring hvorfor meldingen sendes - Alle endringer siden siste melding - Alle gjeldende forskrivninger og seponeringer EPJ lege 4: Oppdtater EPJ : Fastlege

30 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Forespørsel om fornying av resept, og svar på denne Forutsetning: Meldingen sendes når hjemmesykepleien administrerer medisiner som ikke er pakket i multidose, og gjeldende resept er i ferd med å løpe ut. : Helsepersonell PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: Behov for å fornye gjeldende resept Meldingen bør sendes når det er ca. en måned til gammel resept utgår. 2: Telefon kan benyttes i tillegg ved hastesaker 3: Send Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål: "Forespørsel om fornyelse av resept" Minimum innhold: - Standardisert spørsmål - Informasjon om hvilken resept eller hvilke legemidler som resept skal fornyes for. : - Ønsket hentested for resepten - hvem henter resepten 7: Send Dialogmelding-svar 4: Leser melding 5: Skriver ut resept 6: Gir beskjed om at resepten er klar Handling bør utføres i løpet av en uke 8: Les melding 9: Hent resept Minimum innhold: - Informasjon om at ny resept er utstedt - Kopi av forespørselen : - informasjon om hentested

31 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Forespørsel om time og svar på time : Helsepersonell PLO 1: Pasient/bruker har behov for legetime EPJ PLO 2: Send melding: Dialogmelding-forespørsel med standardisert spørsmål "Forespørsel om time" Minimum innhold: - Ønsket tidspunkt (ukedag(er), ev. ønsket tidspunkt på dagen) - Formålet med konsultasjonen - Svar sendes til (avsender/pasient/pårørende). mobilnummer må være med hvis svar skal sendes på SMS 5: Send melding: Dialogmelding-svar EPJ lege 3: Les melding 4: Tildel time Svar bør sendes i løpet av en uke : Fastlege : Pasient/bruker : Pårørende 6: Les melding Tas til orientering Minimum innhold: - Tidspunkt for tildelt time - Kopi av forspørsel - Kode/referansenummer for automatisk avbestilling 7: Alternativ: Send SMS/brev med tidspunkt for time 8: Alternativ: Send SMS/brev med tidspunkt for time 9: Eventuelt følg pasient/bruker til timen 6.7 Dialogmelding Eksempel på sekvensdiagram for dialogmeldingen Spørsmål: Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger (kode 1 i kodeverk 9152) : Helseperson 1: Har behov for oppdaterte medisinske opplysninger EPJ-1 2: Dialogmelding: med standardisert spørsmål Forespørsmål om utlevering av medisinske opplysninger, kode 1 i kodeverk 9152 EPJ-2 3: Leser melding : Helseperson 4: EPJ tilrettelegger for svarmelding: Overføring av medisinkse oplysninger 6: Overføring av medisiske opplysninger 5: Skriver svar, omfang av innhold avheger av konteksten. Opplysninger bør kunne hentes fra registrerte opplysninger i EPJ 7: Les svar Kopi av forespørsel skal følge med

32 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger Eksempel på bruk av dialogmelding-forespørsel og Dialogmelding-avvik i tilknytning til en fagmelding : Pasient/bruker : Saksbehandler PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: Vedtak om kommunale tjenester 2: Registrer i EPJ 3: Send melding: Orientering om tjenestetilbud Minumun innhold: - Type tjeneste, startdato, utførende avdeling - Telefonnr til utførende avdeling når relevant - Telefonnummer til avsender 4: Melding tas til orientering 6: Send dialogmelding 5: Ved behov: skriv respons vedr. den enkelte tjeneste 7: Følg opp 9: Send Dialogmelding-avvik 8: Ved avvik: beskriv eventuelelle avvik 10: Følg opp avvik

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010 Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Retningslinjer formål og ansvar...3

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HIS 1161:2015 Høringsutkast Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Versjon 1.6 Status: Til utbredelse 7. juli 2012 KITH-rapport 04/07:2012 Informasjonsmodell

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

bodø Tjenesteavtale nr. 9 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

bodø Tjenesteavtale nr. 9 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 9 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0

Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0 Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0 Prosjekt: Forprosjekt for nasjonal kjernejournal Versjon: 1.0 Utgitt: 12/2010 Publikasjonsnummer: Prosjektansvarlig: Prosjektgruppe:

Detaljer

ELIN-k prosjektet Sluttrapport

ELIN-k prosjektet Sluttrapport Vedlegg 06b ELIN-k prosjektet Sluttrapport Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Prosjektleder: Sissel Skarsgaard

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege INNHOLD RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN, ÅPEN OMSORG TROMSØ KOMMUNE 1. LOVER OG FORSKRIFTER...3 2.

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat

Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat SamUT.docx Vedlegg sak 13 Prioriterte tiltak for Strakstiltak

Detaljer

Automatisk pilledispenser

Automatisk pilledispenser Automatisk pilledispenser Informasjonsflyt i legemiddehåndteringen ved innføring av automatisk pilledispenser Kristina Haugen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Øystein Nytrø,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer