ENERGIØKONOMISERING I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIØKONOMISERING I"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ENERGIØKONOMISERING I BYGGEPROSJEKTER STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 5 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Regelverk og instrukser for Stavanger kommune Plan- og bygningslov med forskrifter Lov om offentlige anskaffelser Regionalplan for energi og klima i Rogaland Klima og miljøplan for Stavanger kommune Kommuneplan Handlings- og økonomiplan Energi- og miljøplan for kommunale bygg Byggeinstruks for Stavanger kommune Kommunens organisering av klima- og miljøarbeid Stavanger eiendom og målene Vurdering av måloppnåelse etter klima- og miljøplan i kommunale bygg Enøk- tiltak og kostnader Rehabilitering av Vardeneset skole Energi- og miljøforhold Samlet vurdering Vardeneset Husabøryggen bofellesskap Vurdering Husabøryggen bofellesskap Oppsummering og vurderinger Vedlegg Energiøkonomiserng i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

4 Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

5 SAMMENDRAG Prosjektet har vurdert hvordan Stavanger kommune ivaretar miljømessige forhold i nybygg og rehabilitering i kommunale bygg. Hvilke planer og retningslinjer har kommunen? Hvordan blir planene fulgt opp? Det er i tillegg sett på to konkrete prosjekter, et som gjelder rehabilitering av Vardeneset skole, og et planlagt passivhus som går inn i prosjektet Fremtidens byer. OVERORDNEDE FORHOLD Vi har en offensiv sentral regulering når det gjelder klima og miljø i Norge. Den nye plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, har flere regler om klima og miljø. Alle bygninger skal energimerkes, og ved nybygg skal det legges til rette for fjernvarme og varmepumper brukes der det ikke er fjernvarme. Det lages klima- og miljøplaner på alle nivå som gir føringer for kommunens planlegging. Stavanger kommune vedtok den en ny og ambisiøs Klima og miljøplan Planen har som mål å gjøre Stavanger til en foregangskommune innen klima og miljø. Kommunen har også sluttet seg til både nasjonale og internasjonale prosjekter på dette området: Den er med i Fremtidens byer og i tillegg har ordføreren i Stavanger skrevet under på den såkalte Ordføreravtalen som har som mål å redusere CO2 utslipp på internasjonalt nivå. KOMMUNALE BYGG Stavanger eiendom har en egen plan fra 2008: Energi- og miljøplan for kommunale bygg. Denne planen er ikke oppdatert i forhold til kommunens nye Klima- og miljøplan, men målene er ikke i konflikt med denne. Tabell 1 Mål og status for oppfølging av energi- og miljøplan for kommunale bygg 1 Mål Frist Status per april 2011 Energioppfølgingsystem (EOS) Etableres innen 2009 Systemet er ikke ferdig. Redusere energibruk i kommunale bygg med 15 % 2013 Målingsdata er ikke tilgjengelig Gjennomføre Enøkanalyser Ved rehabilitering,tiltak som medfører besparelse på 20 % i forhold til normen 2012 Må få måling m.m. på plasss i eldre bygg. Dette kan ikke måles, men varmepumoe benyttes i de fleste tilfeller. Nye bygg som kommunen skal eie eller leie skal være lavenergibygg Resultatet er ikke målt. Ikke gjennomført. 1 Oppsettet er laget av Rogaland Revisjon ut fra planen og de analyser som er foretatt. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

6 Ved nybygg eller rehabilitering av kommunale bygninger over 500 m2 skal det være mulighet for fornybare energikilder Fornybar energi skal brukes ved lønnsom LCC, og klimaregnskap Klimaregnskap for kommunens bygninger som styringsverktøy Klimaregnskap og måloppnåelse synliggjøres for befolkningen Kommunen skal avvikle oljefyring i eksisterende bygg Plan for holdningsskapende arbeid System for måling og dokumentasjon av energi- og klimaarbeidet Gjennomføre lønnsomme enøktiltak Innen 2009 Innen 2010 Innen 2012 Innen 2009 Innen sommeren 2009 Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Ikke nådd. Denne er forsinket Forsinket Ikke nådd Det arbeides for å nå målene i planen, men kommunen ligger noe etter i tid. Da denne planen ble behandlet politisk, ble det kommentert at kommunen ikke hadde kapasitet til å gjennomføre planen. Høsten 2010 ble det opprettet egen drifts- og energiseksjon under Stavanger eiendom, og det er fremgang i arbeidet med en felles driftssentral og en oversikt over forbruk. DE TO ENKELTPROSJEKTENE Rehabilitering av Vardenes skole opp mot bygging av Husabøryggen bofellesskap som et pilotprosjekt, er i utgangspunktet ikke sammenlignbare. Det er viktig å huske at det tar tid å få gjennomføre et prosjekt fra planlegging til bygging og ferdigstillelse. Hovedforskjellen på disse to prosjektene er at vardeneset følger det lover og regler krever, mens Husabøryggen bygges som et passivhus, med en maksimumsmengde netto energibruk, som det enda ikke er krav om i loven. Tabell 2 Sammenligning tiltak: Rehabilitering av skole, pilotprosjekt ved passivhus. Tiltak: Vardeneset (rehabilitering Husabøryggen (nybygg av av stor skole) bofellesskap) Tette bygget Nye vinduer, tilleggsisolasjon Valg av passivhusstandard vinduer og isolasjon Byggematerialer Godkjente materialer Miljømerkede materialer godkjent for passivhus Inneklima Varme Energistyring Luftbehandlingsanlegg (VAV) med varmegjenvinning på ventilasjonsluft. Vannbåren varme med brønner, og gasskjel til spisslast Montert sentralt driftskontrollanlegg for styring av ven- Luftbehandlingsanlegg (VAV) med varmegjenvinning på ventilasjonsluft. Vann til vann varmepumpe med energibrønner. Elektrokjel for å dekke spisslast. SD anlegg montert, web - basert til Stavanger kommu- Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

7 Energimerking (behov for levert energi til bygget) Arealutnyttelse Rogaland Revisjon IKS tilasjon, varme, lys. Ikke klassifisert. Planlagt med minst mulig dødt areal å varme opp. ne. B,( men passivhus etter reglene der om nettoenergibehov) Areal etter godkjent norm for spesialbolig i passivhusforskrifter. OPPSUMMERING - Stavanger kommune har høye ambisjoner i sin miljø- og energipolitikk også innenfor energiøkonomisering i byggeprosjekter og man arbeider bevisst for å nå målene man har satt seg. - Vår gjennomgang tyder på at Stavanger kommune ligger på etterskudd i forhold til sine målsettinger når det gjelder energiøkonomisering spesielt slik dette kommer til uttrykk i Energi- og miljøplan for kommunale bygg. - Vi antar at etterslepet best kan forklares ut fra at miljø- og energitiltak ofte tar lengre tid å planlegge og gjennomføre enn man først antar og også ut fra at målsettingene ikke alltid er blitt fulgt opp med nødvendige midler til rådighet. - Vi mener likevel at kommunen er på god veg, og at politikerne setter klare krav til hvordan kommunale bygg skal fremstå. Det er et felles mål å bygge hus i lavest mulig energiklasse. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Uttalelse mottatt 7.juni 2011: Rådmannens kommentarer til sammendraget i rapporten Rådmannen slutter seg til hovedlinjene som framkommer i rapporten, og en oppfatter at manglende framdrift i oppfølgingen av Energi- og miljøplan for kommunale bygg (2008) er det viktigste avviket som rapporten avdekker. Nedenfor er redegjort for korrigerende tiltak som er i gangsatt for bedre å følge opp utfordringene innen energiøkonomisering i kommunens bygningsmasse. Rammebetingelser for energiøkonomisering i Stavanger kommune I rapporten fastslås at vi har en offensiv regulering når det gjelder klima og miljø i Norge. Stavanger kommune følger opp med en ny og ambisiøs Klima- og miljøplan , vedtatt Planen har som mål å gjøre Stavanger til en foregangskommune innen klima- og miljø. Kommunen har dessuten sluttet seg til nasjonale og internasjonale prosjektene Framtidens byer og Ordføreravtalen. Utfordringen nå blir å handle på en måte som gjør at målene nås. Kommunale bygg I 2008 fikk Stavanger eiendom utarbeidet Energi- og klimaplan for kommunale bygg. planen var meget ambisiøs, spesielt med hensyn til framdrift. I revisjonsrapporten konstateres at mange av mange av målene ikke er nådd. Rådmannen er enig med revisjonen i at dette best kan forklares ut fra at energi- og miljøtiltak ofte tar lengre tid å planlegge og gjennomføre enn en først antar. Ressurs-situasjonen er nå bedret ved at Stavanger eiendom i 2010 opprettet en egen drifts- og energiseksjon, og det er framgang i arbeidet med å få på plass en felles driftssentral som vil gi mulighet for en samlet energisstyring for formålsbyggene. Dette forventes på noe sikt å gi betydelige enøk-gevinster. Framdriften er imidlertid avhengig av at energiseksjonen får tilført kapasitet og kompetanse i henhold til de planer som foreligger. Denne styrkingen søkes oppnådd ved omdisponeringer innen Stavanger eiendoms budsjett. I tillegg er det i BMU opprettet en stilling som prosjektleder for Framtidens byer. Prosjektlederen har blant annet som oppgave å samordne tiltakene som er nødvendige for å oppgradere bygningsmassen med hensyn til energiøkonomi. Dette gjelder både nye- og eksisterende bygg. I prosjektet Framtidens byer er det også utlyst nyopprettet stilling som koordinator innen stasjonær energi. Stillingen er utlyst to ganger uten å ha fått kvalifiserte søkere. Stillingen vil bli utlyst på ny. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

9 Generelt er det verdt å merke seg at nye og strengere energi- og miljøkrav til byggeprosjekter innføres i et akselererende tempo. Tidligere kunne det gå år mellom hver revisjon av byggeforskriftene, framover kan vi forvente endringer/innskjerpinger i tett rekkefølge. Av denne grunn har Stavanger eiendom stor oppmerksomhet på løpende opplæring og motivering av egne ansatte for til en hver tid å være à jour. De to enkeltprosjektene Rogaland Revisjon har gjennomgått og sammenlignet rehabilitering av Vardeneset skole (ferdig i 2010) og Husabøryggen bofellesskap (under bygging) med hensyn til energi- og miljøstandard. Gjennomgangen bekrefter at kommunen gjennomfører byggeprosjektene i samsvar med de til enhver tid gjeldende energi-krav. Med hilsen Leidulf Skjørestad direktør bymiljø og utbyg- Inger Østensjø Rådmann ging Jostein Førland saksbehandler Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

10 RAPPORTEN Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

11 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunnen for prosjektet er at Rogaland Revisjon den leverte en rapport om Miljø og bærekraftig utvikling i Stavanger kommune. Kontrollutvalget vedtok en oppfølgning eller et tillegg til denne rapporten ved å se nærmere på hvordan kommunen arbeider i tilknytning til byggeprosjekter. Formålet med dette prosjektet er å se på hvordan kommunen sikrer klimavennlige bygg med energieffektiviserende løsninger, både når det skal bygges nytt og gjennomføres omfattende rehabiliteringer. Hvordan har kommunen innført rutiner på området, og hvordan har den organisert arbeidet? De konkrete problemstillinger i mandatet er: Hvilke planer og retningslinjer har kommunen? Hvordan er disse fulgt opp på overordnet nivå? Hvilke erfaringer kan trekkes ut av utvalgte enkeltprosjekter siste få år? Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Kontrollutvalget vil ha Nytt Konserthus IKS som referanseprosjekt Det bør sees nærmere på forhold som inneklima, byggematerialer og lignende I oppstartmøte med kommunen den , ble det fremhevet at konserthuset ikke var et egnet referanseprosjekt. Dette var for stort, for mange spesielle hensyn og ikke i seg selv energiøkonomisk. Kommunaldirektøren mente også at de ferdigstilte prosjekter kommunen hadde gjennomført, var planlagt lang tid tilbake, og kanskje ikke var så aktuelle når det gjaldt energieffektivisering. Kommunen hadde imidlertid et pilotprosjekt som var drevet frem av Fremtidens byer. Dette var Husabøryggen bofellesskap som skal bygges som passivhus. Dette burde sammenlignes med en eldre rehabilitering. Resultatet er at det tas en vurdering av rehabilitering av et tradisjonelt bygg, Vardeneset skole, og pilotprosjektet, for å vise hva som er forskjellene, og hva men kan oppnå. 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Plan- og bygningsloven Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

12 Lov om offentlige anskaffelser Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (1997, 2010) Klima- og miljøplan prosjekt Framtidens byer Ordføreravtalen Energi og miljøplan for kommunale bygg, 2008 Kommunens byggeinstruks, gjelder kommunale investeringsprosjekter Vedtak i bystyret Metodisk er det benyttet intervju, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

13 2 REGELVERK OG INSTRUKSER FOR STAVANGER KOMMUNE 2.1 PLAN- OG BYGNINGSLOV MED FORSKRIFTER Når det gjelder bygg og anlegg er dette områder der det finnes mye regulering i form av lover, forskrifter, reguleringer og standarder å forholde seg til. Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft er den overordnede regulering i byggesaker. Loven har utfyllende tekniske forskrifter som regulerer krav til materialer og løsninger i forskjellige bygg, se forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK 2010). TEK 2010 trådte i kraft samtidig med loven. Frem til og med kan utbygger velge om de vil følge TEK 1997 eller TEK 2010, men de kan ikke kombineres. Til plan- og bygningsloven, jf. 6-2, er det også gitt forskrift som pålegger kommunene å planlegge miljø- og klimatiltak. Kommunen har frem til den nye loven og forskriften forholdt seg til plan- og bygningsloven av og den siste gjeldende tekniske forskrift (TEK) fra I tillegg er det utarbeidet felles retningslinjer på gjennomføringer av byggeprosessen. Disse kalles Norsk Standard(NS). Dette er for å gi felles retningslinjer for hvordan lover og regler er oppfylt. Disse standarder er frivillige å benytte, dersom ikke annet er bestemt i forskriftene. Det er nå blant annet utarbeidet en ny NS fra når det gjelder krav til passivhus. 2.2 LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I lov om offentlige anskaffelser av er det også spesifisert krav til innkjøp for å sikre krav til miljø: 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Denne regelen gjelder også ved innkjøp av både varer og tjenester i forbindelse med nybygg og rehabilitering. 2.3 REGIONALPLAN FOR ENERGI OG KLIMA I ROGALAND Regional plan for energi og klima i Rogaland ble vedtatt av Fylkestinget den , etter at den hadde vært under arbeid siden 2007, da det ble bestemt at Rogaland fylke Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

14 skulle ha en regional plan for energi og klima. Planen er laget etter reglene om regionalplan i plan- og bygningsloven av , og planen er etter lovens 8-2 bindende for videre kommunale planer: 8-2. Virkning av regional plan Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Figur 1 Hovedmål i regional plan 2.4 KLIMA OG MILJØPLAN FOR STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune har utarbeidet en ny overordet plan, og den er øverst i planhierakiet også for Stavanger eiendom. Bystyret i Stavanger vedtok Klima og miljøplan den Planen avløser tidligere Miljøplan som gjaldt fra 1997 og ut 2009, og Klima- og energiplan som ble vedtatt i bystyret , og som hadde konkrete målsettinger fram til Klima og miljøplan er for første gang et felles plandokument i Stavanger kommune, og planen er knyttet til kommuneplan og tiltakene skal avspeiles i kommunens økonomiplan. Planen er også underlagt regionalplan, se pkt Klima- og miljøplanen er omfattende og omhandler følgende emner: Naturressurser og friluftsliv Forbruk og avfall Nærmiljø. Helse og trivsel Klima og energi i bygg Areal og transport Klimatilpasning På sidene til Enova 2 ble det i juni 2010 publisert to artikler om Stavanger kommune og ny Klima- og energiplan: 2 Enova er et statsforetak som eies av Olje og energidepartementet, har 55 medarbeidere og holder til i Trondheim. Det har som oppgave å forvalte midler fra energifondet. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

15 Stavanger kommunes energi- og klimaplan fra 2010 vitner om en kommune med ambisjoner om å være en foregangsmodell innen energibruk og klimagassutslipp. - Vi ønsker allerede nå å gå lengre enn de vanlige TEK-forskriftene, fastslår miljøvernsjef i Stavanger kommune, Olav Stav. Stavanger kommune utarbeidet en ambisiøs klima- og energiplan i Kommunen har kommet langt i arbeidet med å sette målene fra planen ut i praksis. I 2008 ble de et utstillingsvindu for fremtidens lavenergiboliger. Da kommunen utarbeidet klima- og energiplanen i 2002, vedtok de også en visjon om at Stavanger kommune skal være en foregangskommune i ressurs/-energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energibruk og klimagassutslipp være tilnærmet kommunens økologiske andel i globalt perspektiv. 2.5 KOMMUNEPLAN I forslag til ny kommuneplan som har vært på tilleggshøring til , og derfor ikke vedtatt, heter det: Miljøprofil i bygg: Delmål Stavanger by skal redusere energiforbruk i og klimagassutslipp fra bygg og anlegg i samsvar med ordføreravtalen. Strategi Stavanger kommune vil: fremme bruken av energikilder som medfører lavest mulig utslipp av klimagasser. gå foran i arbeidet med å skape energieffektive bygg. fremme bruk av miljøvennlige bygningsmaterialer og utfasing av uheldige materialer. bruke plankrav og utbyggingsavtaler aktivt for å stimulere til løsninger som fører til god måloppnåelse. ha reguleringsbestemmelser om kvalitets- program som er tilpasset aktuelle utbyggingsoppgaver og som spesielt ivaretar miljømål. I Klima- og miljøplanen er det også sagt konkret om kommunens egne mål: Kommunen går foran - velger miljøriktige løsninger i egne bygg Stavanger kommune vil arbeide kontinuerlig for å få egen organisasjon og egne virksomheter til å ta i bruk strategiene for å nå klimamålet. Strategiene er også viktige med hensyn til økonomisk bærekraft. I denne sammenhengen er det også viktig å ta i bruk såkalt LCC-analyse (Life-Cycle Cost) for å synliggjøre livsløpskostnader for investeringer. Slike analyser påviser at riktig nivå på investeringer ofte fører til betydelige besparelser på forvaltning, drift og vedlikehold. For eksempel vil kommunen kunne redusere kostnadene til oppvarming betydelig ved å legge passivhusstandard til grunn for kommunale bygninger. Kommunen vil gå foran og sørge for særlig gunstige løsninger for egen bygningsmasse. Nybygg må tilfredsstille krav om passivhusstandard, og krav til lavenergistandard må tilfredsstilles ved rehabilitering av eksisterende kommunale bygg. For kommunen som utbygger for egne bygg foreligger allerede Energi- og miljøplan for kommunale bygg vedtatt i Klima- og miljøplanen vil gi ytterligere føringer for hele kommunen når den foreligger. Bygninger skal oppføres og rehabiliteres med metoder som medfører lavest mulig energiforbruk. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

16 Livsløpskostnader for alle utbyggingstiltak skal utredes ved hjelp av LCC-analyse. Analysen skal gi grunnlag for å fastlegge riktig investeringsnivå for alle utbygginger. Etter årsskiftet 2012/13 skal kommunale nybygg ha passivhusstandard. Etter rehabilitering av kommunale bygninger skal disse ha lavenergi standard (energi- klasse B) eller bedre. For alle kommunale bygninger skal det ut arbeides et klimaregnskap og plan for oppfølging. 2.6 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Klima- og miljøplanen er innarbeidet i Stavanger kommunes handlings- og økonomiplan Kommuneplanen omtaler klima og miljøplan og viser til at denne danner rammen for kommunens klima- og miljøpolitikk. Et handlings- og tiltaksprogram er under utarbeidelse og dette skal følges opp årlig og danne grunnlag for rapportering. Tiltakene skal gjenspeiles i de enkelte avdelingenes handlingsprogrammer. Konklusjonen i handlings- og økonomiplanen er imidlertid at det er kutt i budsjettene til de avdelinger som har ansvaret for mål og oppfølging av klima- og miljøplanen. Det uttales at kommunen ser at dette kan vanskeliggjøre oppfølging av planen. Det er ikke satt mange direkte frister for oppfyllelse av mål utover rammen for planen. Vi vil kun se på den del av regler, planer og retningslinjer som gjelder klima og energi i den kommunale byggeprosessen. Andre deler av regelverk og planer kan ha en viss betydning i denne sammenheng, f. eks planlegging av avfallshåndtering og lignende, idet dette har en miljømessig konsekvens også i sammenheng med bygninger. Denne rapporten begrenser seg til å se på planlegging av rehabilitering og nybygg og de tiltak som retter seg mot energiøkonomisering, inneklima og valg av byggematerialer. I tillegg til kommunens egne planer på de enkelte nivå, er Stavanger med i prosjektet Fremtidens byer som er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Stavanger har også som den første norske by i 2009 signert den såkalte Ordføreravtalen etter vedtak i bystyret. Avtalen som er initiert av EU-kommisjonen, samler europeiske byer og ordførere i kampen om å redusere CO2-utslipp med mer enn 20 % innen Når det gjelder energieffektivisering i bygg, er det i NOU 2010 nr. 9 Et Norge uten miljøgifter sagt følgende om tiltak for å nå de miljøkrav i henhold til utslipp som Norge har forpliktet seg til: Aktuelle nye tiltak For bygg og oppvarming har utvalget vurdert to tiltak som særlig sentrale: Mer effektiv vedfyring. Mer energieffektive bygg. Mer energieffektive bygg Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

17 For å forhindre utslipp fra oppvarming med ildsteder, er det viktigste tiltaket på lang sikt å sette opp bygg som trenger svært lite tilført energi, enten det er småhus, leiligheter, næringsbygg eller skoler og barnehager. Myndighetene bør derfor stille krav om at alle nybygg skal være på minst lavenergistandard, og gradvis skjerpe kravene ettersom kunnskapen og kompetansen i byggsektoren økes. Arbeidet med energieffektivisering av bygg må kobles sammen med øvrige krav som skal hindre miljøgifter i bygg og bygningsmaterialer. Ved rehabilitering av eksisterende bygg bør det legges vekt på å sanere materialer som inneholder miljøgifter på en miljøforsvarlig måte, samt å energieffektivisere. Tiltaket vil øke investeringskostnadene, men kostnadene vil spares inn over driftsutgiftene. 2.7 ENERGI- OG MILJØPLAN FOR KOMMUNALE BYGG Dette er den planen Stavanger eiendom forholder seg til når det gjelder arbeidet med energieffektivisering, fornybar energi og reduksjon av klimautslipp i egen bygningsmasse. Denne planen er fra 22. mai 2008, og den er forankret i den forrige Klima- og energiplanen i Stavanger kommune fra Mål og tiltak i planen på dette området, skiller seg ikke mye fra de som er vedtatt i ny Klima- og miljøplan for kommunen, og den skal oppdateres i henhold til ny plan, men gjelder foreløpig, siden den ikke på noen måte kommer i konflikt med ny overordnet plan. Stavanger eiendom forholder seg til flere konkrete mål med fastsatte tidsfrister. Hovedmålet i denne planen er formulert å være at Stavanger kommune skal være foregangskommune innen ressursbruk, energibruk og utslipp av klimagasser. Deretter er det satt enkeltmål for Stavanger eiendom: Tabell 1 Mål og status for oppfølging av energi- og miljøplan for kommunale bygg 3 Mål Frist Status per april 2011 Energioppfølgingsystem (EOS) Etableres innen 2009 Systemet er ikke ferdig. Redusere energibruk i kommunale bygg med 15 % 2013 Målingsdata er ikke tilgjengelig Gjennomføre Enøkanalyser Ved rehabilitering,tiltak som medfører besparelse på 20 % i forhold til normen 2012 Må få måling m.m. på plasss i eldre bygg. Dette kan ikke måles, men varmepumoe benyttes i de fleste tilfeller. Nye bygg som kommunen skal eie eller leie skal være lavenergibygg Resultatet er ikke målt. Ikke gjennomført. 3 Oppsettet er laget av Rogaland Revisjon ut fra planen og de analyser som er foretatt. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

18 Ved nybygg eller rehabilitering av kommunale bygninger over 500 m2 skal det være mulighet for fornybare energikilder Fornybar energi skal brukes ved lønnsom LCC, og klimaregnskap Klimaregnskap for kommunens bygninger som styringsverktøy Klimaregnskap og måloppnåelse synliggjøres for befolkningen Kommunen skal avvikle oljefyring i eksisterende bygg Plan for holdningsskapende arbeid System for måling og dokumentasjon av energi- og klimaarbeidet Gjennomføre lønnsomme enøktiltak Innen 2009 Innen 2010 Innen 2012 Innen 2009 Innen sommeren 2009 Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Ikke nådd. Denne er forsinket Forsinket Ikke nådd 2.8 BYGGEINSTRUKS FOR STAVANGER KOMMUNE Dette er et dokument som er revidert i mars Instruksen gjelder først og fremst saksgangen og ansvarsområder i et vedtatt byggeprosjekt i kommunen. Planen sier også noe om politiske beslutningspunkt, og beskriver byggeprosessen som prosess. Byggingen kan være både rehabilitering og nybygg, men prosjektet må ha en kostnadsramme på mer enn I instruksen er det presisert at gjeldene lover og regler går foran, og at dersom kommunen har spesialplaner for en kategori, skal disse gå foran byggeinstruksen. I dette ligger at selv om byggeinstruksen ikke hadde sagt spesifikt at miljøvennlige - og energi- økonomiske løsinger skal vektlegges, ville klima- og miljøplan med spesifikke krav gått foran byggeinstruksen. 2.9 KOMMUNENS ORGANISERING AV KLIMA- OG MILJØARBEID Som vist i oversikten over lover og planverk, har kommunen et overveldende regelverk å forholde seg til på et svært omfattende felt. Stavanger kommune har opprettet en miljøseksjon som organisatorisk er plassert under Bymiljø- og utvikling. Denne seksjonen har en leder, to rådgivere og en prosjektmedarbeider. Det er denne seksjonen som har ansvaret for å følge opp kommunens Miljø- og Klimaplan. Dette innebærer et utstrakt samarbeid med andre avdelinger og seksjoner i kommunen, samt med eksterne aktører. Hovedtemaene i kommunens Miljø og Klimaplan er: Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

19 arealbruk og transport, stasjonær energi, avfall, gjenbruk og gjenvinning, klimatilpasning, naturressurser og friluftsliv, nærmiljø, helse og trivsel, og ren og sunn by. Miljøvernsjefen er også leder for andre miljøprosjekter. Prosjektet Fremtidens byer har fra mars 2010 fått egen prosjektleder, og denne arbeider tett sammen med miljøvernsjefen om klima- og energispøsmål. Dette prosjektet har forbindelse også til Stavanger eiendom. I regi av Fremtidens byer har Stavanger kommune forpliktet seg til at det skal være minst et pilotprosjekt i samlet planlagt bygningsmasse. Prosjektleder i Fremtidens byer plukker sammen med Stavanger eiendom ut prosjekter som kan egne seg som pilot. Det blir søkt om godkjennelse for prosjektet ved sekretariatet i Fremtidens byer, samtidig som Stavanger eiendom utvikler dette videre etter byggeinstruksen, som passiv- eller lavenergihus. Husabøryggen bofellesskap som vi ser på spesielt i denne rapporten, er et slikt pilotprosjekt. Stavanger kommune har bygget flere slike de siste år, og målet er å øke kompetansen på lavenergibygg/passivhus STAVANGER EIENDOM OG MÅLENE I vår rapport fra 2010 om Miljø- og bærekraftig utvikling i Stavanger kommune konkluderte vi med at kommunen var på etterskudd med flere av målene den har satt i klima- og energiplaner. Dette gjaldt også Stavanger Eiendom. Ved eiendomsavdelingen sier de at de arbeider bevisst etter planen og mot de målene som er satt, men at tidsfrister for måloppnåelsen ikke er mulig å holde. Da energi- og miljøplan for kommunale bygg ble behandlet og vedtatt i kommunalstyret for miljø og utbygging den , ble det i saksframlegget sagt at kommunen ikke hadde kapasitet til å følge opp planen. Den nye klima- og miljøplanen er forankret i kommuneplan og handlings- og økonomiplan, men det er enda ikke satt av nok midler til å oppfylle planen. Stavanger eiendom har i dag ingen fast rapportering på måloppnåelse i energi og miljøplan for kommunale bygg. Kommunen har et investeringsbudsjett på millioner kroner, noe som tilsier at kommunen kan bygge ca m2 i året. Kommunen rapporterer på de enkelte byggeprosjektene etter byggeinstruksen, idet de har faste beslutningspunkter i løpet av hele prosessen, fra planlegging og til bygget er ferdigstilt. Hver enkelt prosjektleder på byggene rapporterer etter et fast skjema hver måned. I tillegg sier instruksen i pkt. 6 at rådmannen skal ha rapport hvert tertial, og at rådmannen har ansvar for å holde formannskapet og eventuelt bystyre løpende orientert om Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

20 framdrift og kostnadsutvikling. Disse er på denne måten orientert om utviklingen av bygget, men denne rapporteringen har ikke energiøkonomisering som hovedmål, men dersom det er besluttet ekstra tiltak, vil selvfølgelig disse tiltakene inngå i rapporteringen ENERGIOPPFØLGNING Et av målene i planen er at kommunen må etablere et effektivt web- basert energioppfølgingssystem (EOS) for alle aktuelle bygg. Denne databasen skal vise totalt energiforbruk på byggene uansett energibærer, elektrisk strøm, olje, gass og fjernvarme. I sentrale føringer fra Regjeringer er det sagt: Av vesentlig betydning er innføringen av moderne måle- og reguleringssystemer for optimal energiutnyttelse så vel i industriprosesser som i oppvarmingsteknikken. Når kommunen har innført dette kan de måle energiforbruk i hele kommunen og i hver enkelt gruppe. De kan da finne snitt i henhold til normtall. For eksempel skoler med veldig høyt snitt ses nærmere på, og det kan settes inn tiltak. Det blir sett på energibruk i forhold til bygges driftstider. Er det i bruk hele døgnet, eller er det feil ved anlegget som gjør at bygget bruker for mye energi? For å kunne gjøre noe med bruken av et bygg er det behov for sentral driftskontroll (SD). Det har lenge vært krav om slike anlegg i kommunale bygg i Stavanger. Hvert bygg har et anlegg som driftes av det enkelte byggs vaktmester som har lært systemet. Når energistyring skal sentraliseres viser det seg at SD-anleggene på kommunens bygg er svært forskjellige. Disse anleggene bør bli mest mulig like, for å kunne driftes sentralt fra kommunen. I så tilfelle må målerne være web- basert. Det viser seg at av 80 bygg som er sjekket, er det 60 av anleggende som kan legges over på web de andre må skiftes ut for å kunne inngå i sentral drift. Det er meningen å få et system med en leverandør per server. SD- anleggene styres etter hva som leses av på EOS: Er forbruket på en skole veldig høyt, går kommunen inn på SD-anlegget og ser på om de har høyere gjennomsnittstemperatur, står det lik varme hele døgnet i alle rom, selv om ikke alle er i bruk m.m. Stavanger kommune opprettet en ny seksjon under eiendom i 2010, drifts- og energiseksjonen som skal ha ansvaret for EOS og SD systemene. Seksjonen skal til sammen ha 10,5 stillinger, men i januar 2011 var de 4,5. Det er ikke behov for resten av stillingene før målesystemene kommer i gang, da må det være en operativ gruppe som kan følge opp alt ute på eiendommene. Dette innebærer at Stavanger enda ikke har et energioppfølgingssystem. Kommunen har derfor heller ikke oversikt over nøyaktig forbruk av energi på de enkelte bygg, og har ikke fått laget energiregnskap på de enkelte byggene. Dette er en forutsetning for å få en god beregning av livssykluskostnader (LCC) på bygg som skal rehabiliteres. På nye bygg er dette annerledes, for disse kan planlegges med energiregnskap. Når det gjelder kravet til klimaregnskap på byggene, er dette også avhengig av målingene. Det Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

21 er meningen i det skal kunne regnes CO2-ekvivalenter i EOS- systemet. I den forbindelse ønsker drifts- og energiseksjonen at kommunen sette krav til hvordan klimaregnskap skal være, og også beslutte en standard for utregning av livsløpskostnader. Det er beregnet at for Stavangers formålsbygg vil det når dette driftskontrollsystemet er på plass, være en driftsbesparelse på 2-3-millioner kroner per år. Dette gjelder da kun kontroll av energiforbruk på de enkelte bygg, ved å sjekke feil, differensiere varmen i enkelte rom og lignende, - ikke ved å tilføre nye enøk- tiltak. Slike tiltak vil komme i tillegg VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE ETTER KLIMA- OG MILJØPLAN I KOMMUNALE BYGG Fra kommunen gir man uttrykk for at man arbeider godt og målrettet på dette området, men det stilles spørsmåls ved om tidsplanen er mulig å gjennomføre. Det er også uklart om det er stilt nok midler til rådighet. Det blir også pekt på at en del av de prosjektene som gjennomføres i dag, ligger så langt tilbake i tid for planlegging, at de ikke er en del av mål i planen. En byggesak i kommunen tar ofte flere år: Det starter med at noen melder et behov. Deretter blir det utarbeidet et romprogram som skal vedtas politisk. Deretter blir det et skisseprosjekt som etter vedtak går over i et forprosjekt, og på dette tidspunktet er de fleste løsninger valgt. Stavanger eiendom sier her at de har erfaring med at politikerne har høye mål på dette området, og at planene er godt kjent. Det at politikerne er ambisiøse på dette området, gjør at Stavanger eiendom forsøker å foreslå de fleste nye bygg i energiklasse B 4 eller bedre når romprogrammet blir lagt frem for politikerne. Energioppfølgingssystemet ligger på etterskudd etter planen, og dette medfører at målinger og visualisering av energiregnskap på kommunale bygg ikke er foretatt enda. Det arbeides jevnlig med å redusere energiforbruk i kommunale bygg, men det er ingen oversikt. Det er gjennomført tiltak som ligger i de tekniske forskrifter etter plan- og bygningsloven, som også stemmer overens med planene for Stavanger. Disse forskriftene har forholdsvis ambisiøse mål i seg selv når det gjelder både miljø og energieffektivisering. I TEK har det vært pålagt vannbårne varmesystemer med varmepumper og kjeler som varmes av gass, olje eller elektrisitet på bygg over 1500 m2 siden Den gangen var det svært kostnadskrevende. I dag er det en stor fordel at disse benyttes, idet systemene også kan bygges om til å motta fjernvarme, idet det er enkelt å skifte kilder her. Etter dagens regler skal det være vannbåren varme i bygg over 500 m2. 4 Se forklaring i pkt Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

22 Når det gjelder kommunens eget mål om å avvikle oljefyring i egne bygg innen 2012, er ikke dette målet i rute ENØK- TILTAK OG KOSTNADER I planene til Stavanger kommune er det satt som et mål at det skal gjennomføres en livssyklusanalyse(lcc) på de enkelte prosjekt for å vurdere kostnadene med energieffektivisering. Klimaregnskapet som skal gjennomføres gjelder gevinster for CO2 utslipp. I nye bygg og ved omfattende rehabiliteringer, blir det laget et klimaregnskap, spesielt da over kostnader og miljøutslipp for de forskjellige energibærere. Da det allerede fra 2002 var pålagt med vannbåren varme i bygg over 1500 m2, var tiltaket et fordyrende ledd for kommunen, men etter hvert er dette ikke den store kostnadsøkningen. Når det gjelder prosjekter med tiltak som går lenger enn det reglene krever, er det viktig å se på livsløpskostnader. Vi har forsøkt å finne ut om det er noen generelle retningslinjer på økning i pris ved LCC dersom det bygges lavenergihus eller passivhus. KS 5 gir i kontakt med oss uttrykk for at dersom bygget bygges med høy energieffektivitet fra utgangspunktet, er ikke merkostnaden dramatisk. Eksperter antyder mellom %, og da heller nærmere 10 % enn 20 %. Klimaregnskapet vil derimot gi gode positive resultater. Det som sjelden tas med i en slik kostnadsanalyse er at det ved konsentrert utbygging, spesielt rekkehus, vil kravene til isolasjon medføre større plassbehov. Veggene blir mye tykkere, og det kan bygges færre boliger i hver rekke på samme areal. Vegger på 38 cm tykkelse i passivhus, krever stor plass. Vi har sett nærmere på rehabilitering av Vardeneset skole, som ble gjenåpnet i 2010 etter en total rehabilitering, og på Husabøryggen bofellesskap som er et pilotprosjekt i Fremtidens byer som skal bygges. 5 Rune KLOSTER TVEDT, KS Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

23 3 REHABILITERING AV VARDENESET SKOLE Vardeneset skole ble opprinnelig bygget i 1973 og er en skole med ca 400 elever og samlet bruttoareal er 4500 m2. Skolen har svømmebasseng og gymnastikksal. I satte Formannskapet i Stavanger opp en rehabiliteringsplan over alle kommunale skolebygg. Dette ble satt opp i prioritert rekkefølge og etter en tidsplan. I 2001 ble dette behandlet og prioritert i det daværende Bolig, bygg og eiendomsutvalget. Den ble skisseprosjektet for rehabiliteringen av Vardeneset skole vedtatt av formannskapet. På dette tidspunktet var det anslått en prosjektkostnad på ca 85 millioner kroner. I møte i bygg og eiendomsutvalget den , ble det orientert om prosjektgruppen som utarbeidet forprosjektet etter vedtatt programutkast, og forprosjektet ble godkjent i formannskapet den Byggestart for første trinn var januar 2009, med innflytting desember 2009, og byggestart for andre trinn var januar 2010 med innflytting august Rehabiliteringen er så omfattende at den følger reglene etter planog bygningsloven og forskriftene til denne. I handlings- og økonomiplan var det avsatt en prosjektkostnad på 127,1 millioner kroner. Den fikk kommunen godkjent kostnadsoppstilling etter at anbud var innhentet. Da ble kostnaden på ,- inkl. mva. dette tilsier en kvadratmeterpris på kr Stavanger eiendom mener at prosjektet var blitt 15 millioner kroner billigere kun fordi presset i byggemarkedet var blitt mindre. Selve prosjektet var ikke endret. Rehabiliteringen var ferdig i august Da hadde skolens fem tidligere bygg blitt til tre, og arealet var m2. Dette har vært en omfattende rehabilitering av skolen. I tillegg til at skolen er bygget helt om, er det laget nye løsninger, både byggteknisk og i tekniske løsninger ellers. Rehabilitering av bygg setter selvfølgelig en del begrensninger på tiltak i forhold til nybygg. Det er i forprosjektet spesielt sagt noe om universell utforming. Dette er ivaretatt ved montering av heis, det er laget handikapp- toaletter på skolen, det er benyttet fargekontraster /ledelinjer til hjelp for svaksynte og det er stasjonære og mobile teleslynger for hørselshemmede. 3.1 ENERGI- OG MILJØFORHOLD Vi vil ved gjennomgang av energi og miljøforhold også kommentere på hva kommunen må gjøre etter overordnede lover og forskrifter, og kople disse mot kommunens 6 Saksgangen er beskrevet i Stavanger kommunes byggeinstruks Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

24 eget planverk, og ut fra dette vurdere om Stavanger kommune har strukket seg ekstra i egne planer VARMEANLEGG Vardeneset skole har etter rehabilitering installert varmepumpe med vannbasert varme, og det er boret brønner under parkeringsplassen for å gi energi til varmepumpen. Det mest lønnsomme og miljømessig beste alternativet hadde vært gass fra Lyse, men dette er ikke bygget ut foreløpig. Det anlegget Vardeneset har fått etter rehabilitering, kan tilpasses i fremtiden. Konsulentene 7 laget et miljøregnskap for de løsninger som var diskutert: Figur 2 Miljøregnskap for de forskjellige varmeanlegg Det settes en kostnad på den miljøulempen de ulike energikildene medfører. Elektrisitet i Norge blir omregnet i kullkraft, for alt ekstra strømforbruk fører til mindre eksport og mer bruk av kullkraft i Europa. På denne måten regnes utslipp i et globalt perspektiv. I tillegg illustreres det lokale perspektiv, siden elektrisitet i Norge kommer fra vannkraft, der det ikke er utslipp. Det innebærer at i et globalt perspektiv blir de årlige miljøkostnadene størst ved varmepumpedrift, mens i norsk perspektiv blir miljøkostnadene med varmepumper lavest. Sweco Grøner leverte også en beregning på årlige kostnader forbundet med investering, drift og miljø for de ulike alternativene. Dette er beregnet med en levetid på 15 år. Varmepumpe har størst investeringskostnader, men er betydelig billigere å drive. De kostnadene som fremkommer er ekstrakostnader i investering, det er noen felles utgifter som gjelder alle alternativene: All varmtvannsdistribusjon på bygget er kostnader for alle alternativ, og når det gjelder varmepumpealternativene må investering forbundet med ekstra installasjon av kjele tas med, idet det må være en varmekilde som kan 7 Forprosjekt, Vardeneset skole, VVS-tekniske installasjoner, Sweco Grøner Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

25 ta det varmepumpen ikke dekker såkalt spisslast, ved ekstra kuldeperioder og lignende. Denne er dimensjonert for 100 %, da investeringsutgiftene for dette er lave. Varmepumpen kan ikke dimensjoneres til å dekke 100 %, men ca 80 % av energibehovet. På Vardeneset er det installert gasskjel. Figur 3 Årlige kostnader: Investering + drift + miljø VURDERING AV VALG AV VARMEANLEGG Rehabiliteringen av Vardeneset skole var forprosjektert i Det er derfor regelverket og planer som gjaldt på dette tidspunkt en må forholde seg til. Kommunen skulle etter energi- og miljøplan i kommunale bygg, legge til rette for at fornybare energikilder kan tas i bruk, og velge det alternativet som bruker minst energi. I dette prosjektet er det ikke foretatt en fullstendig enøkanalyse av bygget, men som nevnt er heller ikke alle verktøy for måling på plass. Stavanger kommune har fulgt målsettingene i sitt eget planverk når det gjelder valg av varmeanlegg på Vardeneset skole. Vi vil se på om dette i det hele tatt går utover det som er krav etter TEK- forskriften i I så fall hadde ikke kommunen noe reelt valg. I forskriften, TEK er det satt rammer for samlet netto energibruk i skolebygg: Det skal ikke brukes mer enn 135 kilowattime per kvadratmeter. I tillegg var det krav om vannbåren varme i bygg over 1500m2 fra Dette medførte også at en del tiltak måtte gjennomføres. Vardeneset skole kunne ikke ha benyttet elektrisitet til oppvarming etter disse krav, slik at prosjektet måtte vurdere hva som var mest tjenlig av de mulige alternativer for å få vannbåret varme. 8 TEK 1997 Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

26 I tillegg sier forskriften det helt klart: Energiforsyning Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Stavanger kommune har handlet i henhold til egne planer og retningslinjer som ikke kan gå på tvers av lovregler, men som utfyller disse. Når det gjelder valg av varmeanlegg til Vardeneset skole, er det i samsvar med det lov og forskriftene også krever INNEKLIMA Et av de grunnleggende premisser i planen som gjelder kommunale bygg er: det legges hele tiden vekt på et godt arbeidsmiljø og inneklima er førsteprioritet, og et lavt energibehov skal komme i tillegg til dette. Vardeneset skole har fått installert et system med varmegjenvinning på ventilasjonsluft for å minke behovet for oppvarming. Ellers har skolen et system som heter VAV (variabel luftmengde etter behov). Luftmengden reguleres med spjeld etter signal fra en temperatur-/og eller CO2-føler. Det er ikke installert kjøling, men det er solskjerming mot sør og vest. Det nye ventilasjonssystemet innebærer at det er satt inn 4 nye aggregater i ordinære bygninger. Størrelsen er tilpasset total luftmengde som de skal dekke. Det er satt inn et spesialaggregat med avfukting og gjenvinning i svømmehallen. Dette systemet skal styres, slik at det blir målt, og regulerer seg selv, og vil gå av og på etter behov. Systemet krever en del vedlikehold. Det er ikke satt opp noe energiregnskap for dette systemet, slik at vi har ikke noe å sammenligne det med VURDERING AV TILTAK FOR INNEKLIMA Vardeneset skole har ved rehabiliteringen fått et tidsriktig ventilasjonssystem som har den luftsirkulasjonen som loven krever. Det kan være at sluttforbruket på energi når det gjelder ventilasjon ikke er lavere enn før rehabilitering. Skolen får et mye bedre og mer omfattende anlegg for godt inneklima, og dette kan ofte kreve mer energi enn det gamle anlegget. Det som da må vurderes er om det nye anlegget drives energieffektivt. Kommunen har også her fulgt prinsippene nedfelt i egne planer. Også når det gjelder dette tiltaket, var kommunen forpliktet til å følge de reglene som er gitt sentralt. I TEK 1997 er det gitt flere regler om både innemiljø og hvordan et ventilasjonsanlegg skal oppføres. Det står ikke spesifikt i forskriften hva som er de skadelige grenser for enkelte virkestoff: Dokumentasjon av innemiljø Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik som de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten - ved at byggverk utføres i samsvar med preaksepterte løsninger, eller Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

27 - ved beregninger og/eller analyser som dokumenterer sikkerheten Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Bygning og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes med hensyn til uteluftens kvalitet. Dersom uteluften ikke er tilfredsstillende ren med hensyn til helserisiko eller risiko for tilsmussing av ventilasjonsinstallasjoner, skal den renses før den tilføres bygning. 2. Inneluftens kvalitet Luftkvaliteten i en bygning skal være tilfredsstillende. Inneluften skal ikke inneholde forurensninger i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Kommunen må dokumentere ventilasjonssystemet. Vi mener at det anlegget som er installert i skolen er laget i tråd med sentrale regler, og at de selvfølgelig også oppfyller lokale planer. I vårt klima har kommunen vurdert det unødvendig å ha kjøling på anlegget og det ville ha ført til mer bruk av energi. Det er i stedet laget solskjerming ANDRE TILTAK FOR ENERGIØKONOMISERING Det er installert sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for styring av ventilasjon, varme, lys m.m. Dette innebærer at Vardeneset skole er i ordningen med energioppfølgingssystemet i kommunen. 9 Dette tiltaket gjør at skolen får en differensiert bruk av anleggene når dette er mulig, og at det måles forbruk på en annen måte enn tidligere. Lyset i bygningen og i enkeltrom styres ved bevegelsesfølere. Dette gjør at lyset automatisk slås av og på. Planløsningen i bygget er bygget om, med tanke på minst mulig dødt areal i form av korridorer og lignende VALG AV MATERIALER Det står lite i prosjektet om valg av materialer når skolen bygges om. Det overordnede målet som beskrives her er at det skal søkes tekniske løsninger som er optimale med hensyn til økonomi, rasjonell fremdrift og vedlikeholdsfrie materialer. Hele skolen har fått nye vinduer og alle yttervegger er tilleggsisolerte. Energi- og miljøplan for kommunale bygninger sier at Stavanger kommune skal bytte ut vinduer og bedre isolasjonen på en måte som sparer energi, dersom det anses nødvendig, og er lønnsomt. I TEK 1997, er det satt nærmere spesifikasjoner i ledd: For innbygging i byggverk skal det velges materialer og produkter hvor fremstillingsprosessen er energieffektiv og utslippsfattig. Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning. 9 Se pkt Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

28 Det er ikke satt noe krav til miljømerkede produkter eller produkter av spesiell kvalitet i dette prosjektet. Når det gjelder materialvalg på Vardeneset skole, er det pris og brukskvalitet som har vært det avgjørende. Det er sagt i overordnede planer at det i størst mulig grad skal benyttes miljøvennlige materialer, men det er ikke spesifisert hvorvidt dette innebærer miljømerket byggevarer. 3.2 SAMLET VURDERING VARDENESET Den rehabiliterte Vardeneset skole fremstår med flere energiøkonomiseringstiltak og fornybare energikilder er brukt. Planene i Stavanger kommune er fulgt når det gjelder dette prosjektet. Det sier imidlertid ikke så mye, idet de bygningstekniske krav og de valg kommunen har tatt, også er de krav som er hjemlet i lov og forskrifter, idet disse også stadig blir strengere. På den måten kan man ikke si at kommunen har vært en foregangskommune på dette bygget. Kommunen har rehabilitert etter de retningslinjer som gjelder, men det er etterisolert og skiftet vinduer slik at bygget blir tettere og holder bedre på egen energi. Energiøkonomisering i byggeprosjekter STAVANGER KOMMUNENAVN

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER STRAND KOMMUNE JANUAR 2013 Forsidefoto: Strand kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom

Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 705 026 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING M FORVALTNINGSREVISJON AV MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING STAVANGER KOMMUNE MARS 2010 Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer