ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark"

Transkript

1 2015 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

2 Forsidebilde: Lærling i institusjonskokkfaget

3 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Årsregnskap for Revisors beretning for Vedtekter revidert Medlemsliste 24 3 Side

4 ÅRSMELDING FOR 2015 OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark (OKKH) er et samarbeidsorgan mellom kommuner og bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontoret hadde i 2015, 22 medlemmer. OKKH ledes av et styre valgt av medlemmene. Årsmøte er kontorets øverste myndighet. Marit Liberg er ansatt som daglig leder av kontoret, og det er i tillegg engasjert tre fagkonsulenter. OKKH har kontor på Hamar Katedralskole. OKKH tilbyr en rekke tjenester til medlemmene, herunder rekruttering av lærlinger og lærebedrifter, og formidling av søkere til læreplasser. Videre administrerer OKKH lærlingeordningen for sine medlemmer og følger opp lærlingene og medlemsbedriftene i hele læretiden. Kontoret søker om tilgjengelige tilskudd til fagopplæring på vegne av sine medlemmer. I oppfølgingsarbeidet besøker OKKH lærestedene, gir veiledning og bidrar til å løse eventuelle problemer. OKKH sikrer at opplæringen er i henhold til lover og regler, og har utviklet et eget kvalitetssystem som inneholder opplæringsplaner, elektroniske og manuelle arbeidshefter og standard skjemaer. Kontoret har også tilbud om samlinger, kurs og faglige nettverk for lærlinger, faglige ledere, veiledere og tilsynspersoner. OKKH er høringsinstans ved endringer i skolestruktur og læreplaner, og representerer medlemmene på en rekke møter og konferanser lokalt og nasjonalt. Inntak av lærlinger og resultater OKKH hadde i løpet av driftsåret 2015 opplæringsansvar for 173 lærlinger / lærekandidater, hvorav 129 med ungdomsrett. Lærlingene var fordelt på følgende fag; Anleggsmaskinførerfaget, dataelektronikerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, bygg-drifter faget, helsearbeiderfaget, hestefaget, idrettsanleggsfaget, IKT-servicefag, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget og renholdsoperatørfaget. Ni kontrakter ble hevet i fjor. Fem av lærlingene avsluttet kontrakten sin fordi de hadde fått skoleplass, læreplass eller arbeidskontrakt et annet sted. Ved utløpet av året hadde opplæringskontoret 122 løpende lærekontrakter og 6 opplæringskontrakter. 4 Side

5 Oversikt over løpende kontrakter fordelt på fag Antall lærlinger og lærekandidater - OKKH 2013, 2014 og 2015 Renholdsoperatørfaget Kontor- og administrasjon InsEtusjonskokkefaget Ikt- servicefaget IdreBsanleggsfaget Hestefaget Helsearbeiderfaget Byggdri?erfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Anleggsmaskinførerfaget Ambulansefaget Dataelektronikerfaget Antall lærlinger Antall lærlinger Antall lærlinger Antall løpende lærekontrakter i OKKH har holdt seg stabilt de tre siste årene til tross for at ambulansefaget i 2013 ble overført til Sykehuset Innlandets Opplæringskontor, og en stor aktør som Kongsvinger kommune i 2015 valgte å trekke seg ut av opplæringssamarbeidet. Nye medlemsbedrifter er kommet til og medlemmene har søkt og fått godkjenning i flere fag. Dette har bidratt til at antallet læreplasser er opprettholdt. Det ble registrert 61 intensjonsavtaler for inntak av lærlinger/lærekandidater i Resultatet ble 63 nye kontrakter, hvorav 60 lærekontrakter og 3 opplæringskontrakter med lærekandidater, fordelt på 9 fag. Dette utgjør en økning i inntaket på 13% fra 2014, noe OKKH er godt fornøyd med. I de tilfellene intensjonsavtalen ikke førte til kontrakt, skyldtes dette som hovedregel mangel på kvalifiserte søkere. I 2015 gjaldt dette bygg-drifter faget, feierfaget, og renholdsoperatørfaget. 5 Side

6 Oversikt over intensjonsavtaler og inngåtte avtaler fordelt på fag Internsjonsavtaler og inngå7e avtaler 2013, 2014 og Inngå7e avtaler Intensjonsavtaler Inngå7e avtaler Intensjonsavtaler Inngå7e avtaler Intensjonsavtaler Dataelektronikerfaget Anleggsmaskinførerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Billakererfaget ByggdriFerfag Helsearbeiderfaget Hestefaget Idre7sanleggsfaget Ikt- servicefaget InsItusjonskokkefaget Kontor- og administrasjon Renholdsoperatørfaget 6 Side

7 Oversikt over resultater andel beståtte fagprøver i 2015 OKKH sine lærlinger kan vise til gode resultater. På nåværende tidspunkt foreligger fagprøveresultater for 43 lærlinger og det er kun en som ikke har bestått fagprøven. Hele 16 prosent fikk karakteren meget godt bestått! 7 Side

8 Lærlingene trives! For OKKH er det viktig å ha fornøyde lærlinger, og å ha et godt samarbeid med lærebedriftene. Lærlingeundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen er et av tiltakene Utdanningsdirektoratet har iverksatt for å bedre kvaliteten i norsk fagopplæring. Det er fylkene som er ansvarlig for gjennomføringen. Alle lærlinger som har hatt kontrakt i mer enn 11mnd. får invitasjon til å delta, men det er frivillig å svare. Lærlingeundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen for 2015 viser at lærlingen som formidles og følges opp av OKKH, er fornøyde. Det samme gjelder lære-bedriftene. Tilnærmet 52% prosent av OKKH sine lærlinger (29 av 56 lærlinger) deltok i undersøkelsen. Resultatene viser at lærlingen i OKKHs medlemsbedrifter trives godt på arbeidsplassen og med arbeidsoppgavene sine. De fleste angir trivsel som den viktigste forutsetningen for læring og utvikling. De synes jobben er utfordrende på en positiv måte og de lærer seg faget gjennom praktisk trening, veiledning og støtte fra instruktører/veiledere og samarbeid med dyktige kolleger som gir dem tilbakemeldinger slik at de kan bli bedre. De aller fleste opplever god mestring og hele 24 av 29 lærlinger oppgir at erfaringene de har fått i læretiden har ført til at de har fått mere tro på seg selv. Generelt var lærlingene mer fornøyd med opplæringen i bedrift enn i skole, og oppgir at de er motivert for å lære i lærebedriften. Det er veldig positivt at hele 28 av 29 oppgir at de vil fullføre læretiden. Ca. 30% ønsker å fortsette å jobbe som fagarbeidere, gjerne i lærebedriften der de er lærling. Omtrent like mange vil fortsette på skole, eller de skal i 8 Side

9 militæret, mens resten ikke har bestemt seg. Over 30% har et mål om å studere på høyskole eller universitet. Lærebedriftsundersøkelsen er rettet mot faglige ansvarlige for lærlingene. Av OKKHs faglige ledere har 65% (26 av 40 inviterte) svart. Dessverre har det blitt en feilkobling i årets spørreskjema slik at viktige vurderinger av opplæringskontorenes virksomhet har falt ut av undersøkelsen. Vi ser oss imidlertid fornøyd med at OKKH har bedre resultater enn snittet i Hedmark på de fleste av spørsmålene som ikke falt ut. Det er en trygghet at veilederne i OKKHs bedrifter synes å bli valgt til oppgaven på grunn av sin faglige kompetanse, og det er mange som ønsker å videreutvikle kompetansen sin gjennom kursing. Langt flere av både lærlinger og faglige ledere har i år oppgitt at prosjekt til fordypning (PTF) er viktig for rekrutteringen og mange av lærlingene har oppgitt at praksis gjennom PTF har vært avgjørende for at de har fått læreplass. Blant forbedringsområder som er verdt å merke seg er at lærlingene må bli bedre på dokumentasjon, og de faglige lederne må bli bedre til å gi skriftlig vurdering. Bedriftene må styrke opplæringen i HMS. 9 Side

10 Viktige hendelser i 2015 OKKH har som et av sine mål å profilere kontoret, og rekruttere nye bedrifter. I 2015 valgte Kongsvinger kommune å trekke seg ut av kontoret, mens tre nye bedrifter meldte seg inn. De nye medlemmene er; Grue Service as, Hamar Gårdsbarnehage og Stiftelsen Klokkergården. Fire medlemsbedrifter har søkt godkjenning i nye fag. OKKH legger ned mye arbeid i å arrangere samlinger, både for lærlinger, faglige ledere og veiledere. I september ble det avholdt oppstartsamling for første års lærlinger på Fylkeshuset. Det ble en vellykket samling med hele 107 deltakere! På samlingen deltok også ansatte i OKKH og representanter fra fagopplæringsavdelingen i Hedmark Fylkeskommune, samt Internasjonalt Servicekontor. I november ble det avholdt samling for 2.årslærlingene med faglige ledere og veiledere på Terningen Arena. Det deltok 84 personer på samlingen. OKKH har også bidratt når medlemmer har hatt arrangement for sine lærlinger og faglige ledere. Kontoret har gjennomført klassebesøk og deltatt på Speed-date, karrieredager og læreplasskurs i regi av Hamar Katedralskole, Elverum videregående skole og Sentrum videregående skole. Fra oppstartsamlingen. IKT-lærlinger får innføring i bruk av elektronisk opplæringsbok mm. 10 Side

11 Over 100 deltagere var samlet til oppstartmøte for nye lærlinger på Fylkeshuset 16. september Fra speed -date på Elverum videregående skole. OKKHs stand er klar til å ta i mot elever som ønsker informasjon om lærlingeordningen og ledige læreplasser. 11 Side

12 Styret og administrasjonen i OKKH Styre i selskapet har i 2015 bestått av: Randi Sletnes Bjørlo (leder) Helge Meyer (nestleder) Anne Grethe Næverdal Adolfsson Trine Jeanette Hansen Ingeborg Frank Hedmark Fylkeskommune Eidskog Kommune Trysil Kommune Nord-Odal Kommune Engerdal Kommune Det er avholdt 3 styremøter, og styret har behandlet 22 saker i Administrasjon OKKH har kontorer ved Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar Ved utgangen av 2015 hadde OKKH følgende bemanning: Daglig leder: Marit Liberg Fagkonsulenter: Gunn-Brith Rinden Vivi-Ann Sand Robert Weischer 100% stilling 40% stilling 30% stilling 25% stilling Av medarbeiderne er tre kvinner og en mann. Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men lyser ikke ut stillinger på ordinær måte, og har derfor ikke mulighet til å sikre en bred rekruttering. Deltidsstillingene har sine hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner og fylkeskommunen. Foretaket anses ikke å påvirke det ytre miljøet. 12 Side

13 Økonomi Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Inntaket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2015 ble det inngått 63 kontrakter. Dette er 7 flere enn foregående år. Kontantbeholdningen per 31. desember 2015 var kr mot kr i Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr mot et overskudd på kr året før. Styret anbefaler at årets overskudd tillegges egenkapitalen. Kontoret har en opptjent egenkapital på kr mot kr året før. Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr mot kr i Side

14 14 Side

15 15 Side

16 16 Side

17 17 Side

18 Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr.: MVA REVISORS BERETNING FOR 2015 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark som består av balanse pr 31. desember 2015, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps-prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Besøksadresse Besøksadresse hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger: Kildevegen 14 Fjellgata 4

19 Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med vedtektene. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge. Løten, den 12. april 2016 Tommy Pettersen oppdragsansvarlig revisor Hanne Mette Rusten regnskapsrevisor 2

20 VEDTEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til opplæringskontor og lærebedrifter, fastsatt av Kirke utdannings og forsknings-departementet 5. januar 1996, retningslinjer for registrering i Brønnøysundregistrene, og opplæringslova med forskrift. Vedtatt første gang på stiftelsesmøte 18.des Sist revidert NAVN 1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark. Forkortet til OKKH 1.2 Forretningsadressen er: Ringgata 235, 2315 Hamar 2 FORMÅL 2.1 Kontorets formål er å: informere om fagene og fagopplæringsordningen, og rekruttere nye lærlinger, lærekandidater, og lærebedrifter. samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater på vegne av medlemmene være kontraktspart med lærlingene/ lære- kandidatene og administrere opplæringen av dem koordinere og være behjelpelig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner arrangere kurs/ samlinger for lærlinger og fagansvarlige 3 JURIDISK PERSON Opplæringskontoret er organisert som en forening. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4 MEDLEMSKAP 4.1 Virksomheter som kan godkjennes av fylkeskommunen til å forestå hele eller deler av opplæringen av lærlinger eller lærekandidater, og som tilslutter seg disse vedtekter kan bli medlem i opplæringskontoret. Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Søknaden avgjøres av styret. Medlemskapets gyldighet registreres ved signert samarbeidsavtale. 4.2 Utmelding kan skje, men ansvaret i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles. Utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde først etter at forpliktelsene overfor lærlingene er oppfylt. 20 Side

21 5 ØKONOMI 5.1 Kontorets virksomhet finansieres ved offentlige tilskudd som ytes til lærebedrifter- og/eller en serviceavgift per lærling som fastsettes av årsmøtet. 5.2 Alle tilskudd utbetales til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til deltakende medlemmer. Den delen av tilskuddet som fordeles til medlemmene fastsettes hvert år av årsmøtet. 5.3 Regnskapet revideres av registrert revisor. 5.4 Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal disponeres. 5.5 Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder. 5.5 Signaturretten i opplæringskontoret tilligger styreleder og daglig leder sammen. 6 ÅRSMØTET 6.1 Innen utgangen av april måned hvert år, skal det avholdes årsmøte. Årsmøtet er opplæringskontorets øverste myndighet. Hvert medlem representerer en stemme på årsmøtet. 6.2 Årsmøtet innkalles med fjorten (14) dagers skriftlig varsel, ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår. Innkomne saker sendes medlemmene syv (7) dager før årsmøtet. 6.3 Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, og styrets forslag til budsjett for det kommende år. 6.4 Årsmøtet skal foreta valg av styre som består av fem (5) medlemmer, samt tre (3) varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen 6.5 Årsmøtet velger leder og nestleder ved særskilt valg. Leder og nestleder velges for ett (1) år. 6.6 Årsmøtet oppnevner valgkomite på tre (3) medlemmer. 6.7 På årsmøtet skal opplæringskontorets daglige leder møte. Styret har møte- og forslagsrett. Yrkesopplæringsnemnda/fylkeskommunen kan delta som observatør. 6.8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varslingsfrist er den samme som for ordinært årsmøte. 6.9 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Dette gjelder ikke 11 og 12 7 STYRET 7.1 Opplæringskontorets styre består av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder med 5 personlige varamedlemmer, som alle velges av årsmøtet 7.2 Styret velges blant medlemmene. Yrkesopplæringsnemnda/Fylkeskommunen har møte og talerett i styret. 7.3 Styret er ansvarlig for opplæringskontorets drift, og for å iverksette årsmøtets vedtak. Styret engasjerer revisor. 7.4 Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og ikke delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder. 7.5 Fylkeskommunen tilsetter daglig leder etter råd fra styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. 21 Side

22 7.6 Daglig leder deltar på styremøtene og er sekretær uten stemmerett. 7.7 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styremedlemmene inklusive leder eller nestleder er til stede. 7.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning gjelder leders dobbeltstemme. 8 OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER / PLIKTER 8.1 Opplæringskontorets oppgave er å være et serviceorgan for medlemmene. Dette omfatter blant annet: 8.2 Sørge for at det opprettes lærekontrakt /opplæringskontrakt med lærlingen / lærekandidaten og sende kontrakten til fylkeskommunen for godkjenning. 8.3 Påse at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med den aktuelle læreplanen og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger til andre medlemsbedrifter dersom den medlemsbedriften som i utgangspunktet har ansatt lærlingen, ikke kan gi den opplæringa som læreplanen krever, eller andre forhold tilsier at lærlingen bør flyttes. 8.4 Følge opp lærling, lærekandidat og lærebedrift i hele læretida. Gi råd og veiledning, og bidra til å løse eventuelle konflikter. 8.5 Melde avbrudd i læretid som er av en slik varighet at de har konsekvenser for lærlingens opplæringsløp, til fylkeskommunen. 8.6 Arrangere kurs og samlinger for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere og instruktører. 8.7 Opplæringskontoret har plikt til å påse at lærlingen får vurdering iht. forskrift til opplæringslova 3.1. Lærlingens rett til vurdering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringa. Opplæringskontoret melder lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/ kompetanseprøve ved læretidens utløp. 8.8 Bidra til å effektivisere og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet. 8.9 Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser I samarbeid med medlemsbedriftene og fylkeskommunen, informere om lærlingordningen, rekruttere og formidle lærlinger og lærekandidater til medlemsbedriftene Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter, og nye fag i eksisterende medlemsbedrifter Utbetale tilskudd til medlemsbedriftene iht. vedtak i årsmøtet Dokumentere overfor fylkeskommunen at medlemmene samlet tilfredsstiller krava i opplæringslovens 4.3, og melde endringer i læreforhold og medlemsmasse til fylkeskommunen Holde god kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen, å ivareta årlig rapportering om opplæring av lærlinger og lærekandidater Gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner. 9 MEDLEMSBEDRIFTENES OPPGAVER / PLIKTER 9.1 Inngå samarbeidsavtale og rette seg etter opplæringskontorets vedtekter og 22 Side

23 bestemmelser Stille læreplasser til disposisjon for personer under utdanning, og ta i mot lærlinger fra andre medlemsbedrifter ved behov. 9.3 Være arbeidsgiver for lærlingene og lærekandidatene. 9.4 Betale lærlingen/lærekandidaten lønn iht. gjeldende tariff. 9.5 Tilrettelegge produksjon og opplæring slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå målene i den fastsatte læreplanen. 9.6 Påse at opplæring skjer iht. læreplanen og gjeldende lover og forskrifter. 9.7 Stille til rådighet en faglig kvalifisert person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og en eller flere instruktører som skal forestå opplæringa. 9.8 En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder jevnlig føre tilsyn med at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift. 9.9 Utvikle en intern plan for opplæringen som sikrer at lærlingen og lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen Gjennomføre halvårlige vurderinger av lærlinger og lærekandidater 9.11 Skape et godt arbeids- og læringsmiljø Følge opp Opplæringskontorets kvalitetssystemer Melde fra til opplæringskontoret om sykdom, permisjoner, fravær etc. som har en slik varighet at det har konsekvenser for opplæringen 9.14 Stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materiell, redskaper og assistenthjelp under fag- og svenneprøver. 10 ADMINISTRASJON 10.1 Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Denne har ansvaret for at driften skjer innenfor vedtatte budsjetter og gjeldene vedtekter. 11 ENDRING AV VEDTEKTER 11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet. 12 OPPLØSNING 12.1 Beslutning om oppløsning kan treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når et flertall på 2/3 av medlemmene vedtar dette. I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 23 Side

24 SAMARBEIDSAVTALE Inngått mellom OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK (OKKH) og Medlemsbedrift Bedriften samtykker i opplæringskontorets vedtekter. Vi er inneforstått med at de offentlige tilskuddene som ytes til lærebedrifter, tilfaller opplæringskontoret. Andelen av tilskuddene som tilfaller bedriften, blir som bestemt av årsmøtet. Sted: Dato: / 20 Ansvarlig leder av medlemsbedrift Daglig leder av Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark (OKKH) Utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene

25 Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark; seriøs trygg tilstede 25 Side

26 Notater 26 Side

27

28 Medlemsliste 2015 Eidskog kommune Eidskog Næringsservice KF Eidskog Montessoriskole Elverum Energi AS Elverum Kommune Engerdal kommune Finnskogen Montessoriskole Grue kommune Grue Service AS Hamar Gårdsbarnehage Hakkebakkeskogen Naturbarnehage SA Hedmark Fylkeskommune Sentraladministrasjonen Elverum videregående skole Hamar Katedralskole Jønsberg videregående skole Midt Østerdal videregående skole Nord Østerdal videregående skole Ringsaker videregående skole Sentrum videregående skole Skarnes videregående skole Solør videregående skole avd. Flisa Solør videregående skole avd. Våler Solør videregående skole avd. Sønsterud Stange videregående skole Storhamar videregående skole Storsteigen videregående skole Trysil videregående skole Øvrebyen videregående skole Lia barnehage SA Nord Odal kommune Roverud barnehage SA Skotterudløkka barnehage Stiftelsen Klokkergården Sør Odal kommune Statistisk Sentralbyrå - Kongsvinger Trysil kommune Ungt Entreprenørskap Åmot kommune

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2013 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Innhold Årsmelding for 2013 4 Årsregnskap for 2013 12 Revisors beretning for 2013 16 Vedtekter revidert 24.04.12 18 Medlemsliste 24 Forsidebilde:

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Vedtekter for Gjeldende fra

Vedtekter for Gjeldende fra Vedtekter for Gjeldende fra 28.4.2016 1 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform: Forening

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Selbu kommune Arkivkode: A55 Arkivsaksnr: 2010/535-9 Saksbehandler: Asbjørn Gaasø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Vedlegg:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer