FORSVARSBYGGS MILJØSTRATEGI. Våre miljøambisjoner for 2025 og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARSBYGGS MILJØSTRATEGI. Våre miljøambisjoner for 2025 og"

Transkript

1 FORSVARSBYGGS MILJØSTRATEGI Våre miljøambisjoner for 2025 og miljømål for 2016

2 Forsidebildet viser biofyringskjelen på Setermoen

3 FORORD Som landets største eiendomsforvalter har Forsvarsbygg et spesielt ansvar for å være en pådriver ut mot byggeog eiendomsbransjen. Dette har vi satt fokus på i vår nye miljøstrategi. I samspill med Statsbygg, og ved harmonisering av miljøambisjoner, kan vi ha betydelig påvirkningskraft på bransjen i miljøspørsmål. Energieffektivisering er et annet område vi har satset særlig sterkt på, og hvor vi vil fortsette med innsatsen i de neste fire årene. Vi samarbeider tett med Forsvaret for å sikre en energieffektiv og miljøriktig utvikling, og for å gi rom for nye og innovative miljøløsninger. Forsvarssektoren har sine spesielle miljøutfordringer ved påvirkning fra militær aktivitet og øvelser. Forsvarsbygg vil bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser med spesiell kompetanse på de forsvarsspesifikke miljøutfordringene. Vi vi jobbe sammen i Forsvarssektoren, slik at vi oppnår de beste løsningene totalt sett. Forsvarsbygg jobber for at våre anlegg skal være Grønne arenaer, slik at vi sikrer høyere miljøkvalitet inn i våre bygg og etablissementer. Alle enheter i konsernet skal vurdere sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer at miljø og klimaspørsmål skal vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen, og at vi kontinuerlig søker forbedring i vårt arbeide. Skal Forsvarsbygg nå sine høye miljøambisjoner, er vi helt avhengige av at de ansatte har gode holdninger i forhold til miljø. Alle er forventet å bidra på miljøområdet, både på små og store områder. All verdens rutiner og retningslinjer kan ikke løse alle miljøutfordringer vi står overfor, da er vi avhengige av entusiasme og kreativitet i tillegg. I denne nye miljøstrategien har vi satt fokus på de viktigste områdene vi påvirker, og vi vil sørge for et godt miljønivå på alle disse områdene. Vi vil ikke prøve å være best på alt, men på noen områder satser vi høyt, og håper vi kan bidra til å bringe samfunnet videre. Jeg vil ønske alle medarbeidere i Forsvarsbygg lykke til med miljøarbeidet, slik at dette blir en godt integrert del av våre arbeidsoppgaver Frode Sjursen iii

4

5 INNHOLD FORORD... III INNHOLD... V 1 MILJØ I FORSVARSBYGG FOKUSOMRÅDER FORSVARSBYGGS ROLLE OG AKTIVITET ENERGIEFFEKTIVITET OG CO BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET ENERGIEFFEKTIVITET OG CO GRØNNE BYGG BAKGRUNNEN FOR FOKUSOMRÅDET GRØNNE BYGG NATURMILJØ BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET NATURMILJØ STØY BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDE STØY KULTURHISTORISKE VERDIER BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET KULTURHISTORISKE VERDIER «FEIE FOR EGEN DØR» GJENNOMFØRING MILJØHANDLINGSPLANER OG RAPPORTERING KOMPETANSE KOMMUNIKASJON MILJØSTYRINGSSYSTEM MILJØAMBISJONER OG MILJØMÅL I FORSVARSBYGG REFERANSER... 1 v

6

7 1 MILJØ I FORSVARSBYGG Miljøarbeidet Forsvarsbygg utfører, bygger på retningslinjer for Forsvarssektorens miljøvernarbeid med virkning fra 1. januar 2010 [1]. Prioriteringer for miljøarbeidet gjøres også i forhold til etatens aktiviteter og spesielle ansvarsområder og utfordringer. Myndigheters miljøprioriteringer og påvirkninger på lokalsamfunn legges også til grunn, og ut i fra dette prioriteres de viktige miljøaspektene som det utarbeides en miljøstrategi for. Grunnarbeidene med innhenting av innspill og bidrag internt og eksternt er gjennomført med interne ressurser og kompetanse. I konsernledelsens miljøseminar i november 2011, ble det utpekt fem områder det skulle fokuseres på i utviklingen av en miljøstrategi. Utarbeidingen av miljøstrategien ble gjennomført i arbeidsgrupper med nøkkel- og fagpersoner fra de forskjellige forretningsområdene i Forsvarsbygg. 1.1 FOKUSOMRÅDER I miljøseminaret november 2011 pekte konsernledelsen ut fem fokusområder som skulle følges opp videre i utarbeiding av miljøstrategien. Områdene ble utpekt på bakgrunn av arbeidsgruppens kartlegging og innhenting av innspill, og på bakgrunn av Forsvarsbyggs spesielle oppgaver, rolle og portefølje. Det er også viktig at Forsvarsbygg støtter opp om de overordnede miljømålene Forsvarsdepartementet har satt for Forsvarssektoren. Vi mener at de nye fokus-områdene favner de store og viktige oppgavene Forsvarsbygg ivaretar, og at målsetning for disse fokusområdene vil sikre at de viktige miljøaspektene ivaretas. De vedtatte fokusområdene er: Energi/CO 2 Miljøvennlige bygg Naturarealer Kulturminnner Feie for egen dør I utarbeidingen av endelig miljøstrategi har overskriftene på fokusområdene blitt noe justert. For å ha et langsiktig mål å styre mot, har ledelsen vedtatt en ambisjon for fokusområdene i For å sikre en kraftfull styring på kortere sikt, er det vedtatt mål for de forskjellige temaene for perioden fram til Målene skal sikres gjennom årlige handlingsplaner og budsjett, og oppfølging i ordinær rapportering. 1.2 FORSVARSBYGGS ROLLE OG AKTIVITET Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Vi er underlagt Forsvarsdepartementet, og er til stede over hele landet. Figur 1: Forsvarsdepartementet med underliggende etater. 1

8 Forsvarsbyggs virksomhet er organisert i seks sidestilte forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling leverer og bygger nye kostnadseffektive, fleksible og funksjonelle bygg og anlegg Forsvaret trenger. Forsvarsbygg Utleie er en moderne eiendomsforvalter som leverer tjenester innen utleie, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer, bygg og anlegg. Nasjonale Festningsverk forvalter, ivaretar og utvikler de nasjonale festningsverkene og kulturminnene på Forsvarets grunn. Skifte Eiendom avhender eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for. Forsvarsbygg Futura leverer spesialistrådgivning innen miljø, sikkerhet og beskyttelse, forskning og utvikling, samt juridiske spørsmål. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester internt i Forsvarsbygg. Forsvarsbygg Kampflybase planlegger og utbygger ny kampflybase Forsvarsbygg har 1500 ansatte, i tillegg bor og jobber ca mennesker i våre leire og etablissementer.

9 2 ENERGIEFFEKTIVITET OG CO 2 Forsvarsbygg skal fokusere på helhetstenkning og samarbeid når det gjelder å oppnå best mulig energieffektiviseringi den neste fireårs-perioden. Det samarbeides med aktører eksternt, for å lære og være tidlig ute å fange opp nye trender og kunnskap. Dette er samarbeid som for eksempel Grønn byggallianse og Fremtidens byer. Internt skal organisasjonen jobbe godt på tvers, og vurdere hensyn utenfor den enkeltes nærmeste fokusområder når det skal planlegges utbygging eller vedlikehold. God kompetanse på et område, skal benyttes av flere forretningsområder. Tanken er at vi er mye sterkere, og kan nå mye lenger, når vi jobber sammen og deler vår kunnskap. Slikt samarbeid gjør også jobben mer interessant og spennende. Ambisjon 2025 Forsvarsbygg jobber mot nullenergibygg for nye bygg og forbedret energieffektivitet på eksisterende bygg, oppvarming av bygningsmassen skal foregå uten bruk av fossilt brensel innen 2025 Miljømål 2016 Redusert energiforbruk med 30 % i fht 2006/2007, tilsvarende 180 GWh Gjennomføre energimerking i tråd med de til enhver tid gjeldende krav Redusere Forsvarssektorens bruk av fossile brensler til oppvarming av bygningsmassen med 67 GWh i fra 2012-forbruket ved gjennomføring av prosjektet ENØK fase 2. Dette tilsvarer en årlig utslippsreduksjon på tonn CO 2-ekvivalenter Utarbeide plan og politikk for fornyelse og vedlikehold med energieffektiviseringseffekt Forsvarsbygg skal ha oversikt over sitt klimaregnskap, enten ved egen beregning eller gjennom Forsvarssektorens miljødatabase (MBD), GHG-protokollen[2] Beregnede CO 2-utslipp fra egen virksomhet søkes kompensert med kjøp av tilsvarende antall CO 2-kvoter 2.1 BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET ENERGIEFFEKTIVITET OG CO 2 I Forsvarsdepartementets retningslinjer for miljøvern[1] er det satt flere delmål og tiltak som berører energi- og CO 2-utlispp. I pkt sies det blant annet at etatene skal gjennomføre tiltak for redusert energiforbruk og utslipp av klimagasser og luftforurensning fra materiell, EBA og tjenester. I tillegg sies det spesifikt at Forsvarsbygg skal redusere det totale og spesifikke utslippet av klimagasser (g CO2-ekv/m2) fra bygningsmassen og skal konvertere fra fossile til fornybare energibærere, med målsetting om null utslipp av klimagasser. Energieffektivisering er en av Forsvarsbyggs store satsingsområder, og har vært det siden midten av 2000-tallet gjennom prosjektet energiledelse fase 1, hvor målet var en totalreduksjon på 90 GWh i energiforbruk. Status for prosjektet var pr juni 2011 en oppnådd reduksjon på 84 GWh. Endelige resultater for Energiledelse fase I, , rapporteres til Enova første halvår

10 Det ble inngått ny avtale med Enova i desember 2011 om energiledelse fase 2, , med høyere tilskuddsbeløp enn tidligere. Denne avtalen med tiltaksplan er grunnlaget for miljøstrategien for energi og CO2, og målene som er satt for Målet for fase 2 er å redusere energiforbruket med ytterligere 90 GWh i året, altså ytterligere 15 % til de 15 % som er reduksjonen fra 2006/ Enova har innvilget 128 millioner kroner i støtte til fase to av Forsvarsbyggs prosjekt "Energiledelse i Forsvaret". Enova har aldri gitt høyere tilskudd til noen aktør når det gjelder bygg. Oppvarming med fossile energikilder Mye av oppvarmingsbehovet på Forsvarsbyggs anlegg dekkes ved fyring av olje. Som nevnt innledningsvis ønsker Forsvarsdepartementet at oppvarming av bygningsmassen skal konvertere fra fossile til fornybare energibærere, med målsetting om null utslipp av klimagasser. Forsvarsbygg har ut i fra dette allerede gjennomført et stort program for å ombygge energisentraler fra oljefyrer til kjeler som går på biobrensel. Utslipp av CO2 ekvivalenter fra oppvarming med fossilt brensel har gjennom årene sunket fra tonn til tonn. Dette utgjør en reduksjon på 11 %. Vi ser imidlertid at oljeforbruket varierer fra år til år, på bakgrunn av temperaturforholdene det enkelte år og prisene på energialternativer. Mange av energisentralene i anleggene er relativt nye, og oljefyrer er i mange tilfeller supplert med alternativer i stedet for å bli skiftet ut. Dette betyr at oljefyring fortsatt er et reelt alternativ. Oppvarming med fossilt brensel skjer i hovedsak med olje, øvrige fossile energibærere utgjør kun 5 % av totalt energiforbruk pr år. Vi har derfor valgt å fokusere på olje som er den energibæreren som utgjør noe betydning. I tabellen vises utviklingen i oljeforbruket fra og med 2008: Fyringsolje i m m m m m 3 % av total energibruk 18,5 % 16,3 % 18,5 % 14,8 % CO2 ekv./tonn pr år tonn/år tonn/år tonn/år tonn/år Konvertering av energibærere er investeringstiltak som i all hovedsak avhenger av bevilgninger til utskiftninger av oljekjeler det enkelte budsjettår, samt fremdrift/økonomi for gjennomføring av konverteringsprosjekter. Planlegging og utskiftninger har pågått siden Det utredes ytterligere prosjekter frem til 2016 som kan gi reduksjon på mer enn 2/3 av resterende utslipp. Gjennomførte og mulige fremtidige prosjekter i ENØK fase 2 vil kunne gi en reduksjon på mer enn tonn CO2 ekv. pr år. I praksis vil det være utfordrende å redusere utslipp av CO2 ned mot tilnærmet 0 i 2016 med gjennomførte og planlagte prosjekter. Enkelte steder kan det være fornuftig å beholde olje- eller gasskjeler for spisslast. Konvertering fra olje til fornybare energikilder inngår i avtalen fra desember 2011 om tilskudd fra Enova for perioden hvor målet er 67 GWH.

11 3 GRØNNE BYGG Forsvarsbygg forvaltet pr en total bygningsportefølje på 4,3 millioner m2. Av denne var totalt m2 utrangert (ikke egnet for bruk), men ikke avhendet. Ved at Forsvarets aktivitet konsentreres på færre steder, frigjøres overflødig eiendom som dermed kan avhendes, dvs selges ut av organisasjonen. På områder der Forsvaret konsentrerer sin virksomhet, bygges det nye moderne anlegg slik at bygningsmassen Forsvarsbygg forvalter blir mer moderne. Utviklingen gir mulighet for mer effektiv og miljøvennlig drift. Hovedtyngden av Forsvarsbyggs bygningsmasse er oppført før Dette gir utfordringer ved ny bruk, og ved at disse eldre byggene har lavere teknisk standard enn dagens krav. Samtidig ser vi også at flere av byggene som bygges i dag i seg selv er energikrevende på grunn av nye bruksområder, høyere krav til arealeffektivitet og aktivitetsnivå. Ambisjon 2025 Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og egen utvikling være i front for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen Miljømål 2016 Skal stille krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjoner)på de fem materialene som samlet sett er mest brukt i byggeprosjekter. Kravene stilles i alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter Ikke benytte materialer med innhold av stoffer fra Prioriteringslista, ref. Klif Det skal stilles krav om bruk av miljømerkede produkter der det finnes mer enn tre alternativ tilgjengelig på markedet Ikke bruke materialer fra truede arter og/eller knappe, ikke fornybare ressurser Bygg for energiklasse A skal alltid inngå som alternativ i løsningsdokument for nye bygg Ivaretagelse av relevante miljøforhold skal være innarbeidet gjennom hele planleggings- og gjennomføringsprosessen for nybygg og rehabilitering Ved nye behov skal alternativ-vurderinger inneholde utnyttelse av eksisterende bygg, særlig vernede bygg vurderes for alternativ bruk Forsvarsbygg skal tilrettelegge for mindre avfallsproduksjon, større sorteringsgrad og økt gjenvinning av sortert avfall. FB bidrar til et godt resultat for hele Forsvarssektoren 5

12 3.1 BAKGRUNNEN FOR FOKUSOMRÅDET GRØNNE BYGG I Forsvarsdepartementets retningslinjer for miljøvernarbeid [1] er det gitt retningslinjer til Forsvarsbygg. Ved nybygg og større ombygginger skal det settes krav til energimerkeklasse. Den langsiktige målsetningen er at nye bygg skal bygges etter høyeste miljøklasse. Ved anskaffelser av nye boliger skal det stilles krav til miljømerking, og det skal arbeides mot en målsetting om passivhusstandard [3]. Filosofien bak passivhus er at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Først reduseres behovet ved passive tiltak i bunn, så velges en effektiv energiforsyning. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres. Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunns-økonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme. For tiden er det en rivende utvikling i planlegging og bygging av miljøvennlige byggløsninger. Myndighetene har pekt på etablering av miljøvennlige og energieffektive bygg som et av de viktigste tiltakene for å oppnå nødvendig energieffektivisering for å redusere presset på klimaendringene. EU arbeider med en rekke nye direktiver og regler som vil få innvirkning også på norsk lovgivning og gi nye rammebetingelser og styrende dokumenter. Vi kan forvente en utvikling og evt strengere krav. Det er proaktivt og risikoreduserende å legge listen høyt, slik at man er i forkant av regelverket. Dette vil gi mindre behov for endringer fremover. Det er flere viktige EU-direktiver som vil få innvirkning på byggenæringen i årene fremover. Dette gjelder blant annet revidert bygningsenergidirektiv (2010/31/EU) og fornybardirektivet (2009/28/EC). Revidert bygningsdirektiv i EU er vedtatt, og det er forventet at direktivet vil bli gjort gjeldende i Norge. For eksisterende bygg skal det stilles minimumskrav ved rehabilitering, til elementer i bygningskroppen og tekniske systemer. Direktivet stiller minimumskrav når rehabiliteringskostnaden utgjør minst 25 % av bygningens verdi (ekskl. tomteverdi) eller når rehabiliteringen omfatter mer enn 25 % av klimaskallet. I fornybardirektivet er det fastsatt et mål. Det vil si at innen 2020 skal EU redusere CO 2-utslippene med 20 %, kutte 20 % av energibruken og øke andelen fornybar energibruk fra 8,5 % til 20 %. Direktivet er gjort gjeldende i Norge, og det er diskusjoner om hvor stor økning det skal være i andel fornybar energibruk i Norge siden andelen i Norge allerede er høy. Andelen av fornybar energibruk kan enten økes ved å produsere mer fornybar energi eller redusere total energibruk. Det er i tillegg vedtatt et Energieffektiviseringsdirektiv som foreløpig ikke er gjort gjeldende i Norge. Direktivet inneholder blant annet et forslag om krav til renovering av offentlig bygningsmasse med minst 3% pr år fra 2014 og nasjonale energieffektiviseringsmål I tillegg omhandler direktivet krav energieffektivisering ved det offentliges kjøp av bygninger, sertifiseringskrav til selskaper, krav til avanserte målere og individuell fakturering mv. Forsvarsbygg bygger på vegne av andre, som også står for finansieringen av prosjektene. I denne prosessen er det viktig at de enkelte forventninger avklares, slik at miljøambisjoner og miljømål for det enkelte prosjektet er klart. Som hjelpemidler/beslutningsstøtte kan man i denne prosessen ta i bruk blant annet: LCC beregninger i flere faser BIM i ulike typer analyser og kartlegginger av miljøbelastning for bygg i hele byggets livsløp klimagassregnskap.no [4]

13 4 NATURMILJØ Forsvarsbygg er på vegne av Forsvarsdepartementet en av landets største eiendomsforvaltere med 1,4 millioner dekar grunnareal fordelt på skytefelt, festningsverk, flystasjoner, marinebaser med mer. Primærfunksjonen er å tilrettelegge for funksjonelle øvings- og driftsområder for Forsvaret gjennom utvikling og drift. I tillegg drives ordinær skogsdrift med vilt- og fiskeforvaltning på ca dekar skogareal i eget eie, mens de nasjonale festningsverkene skjøttes etter kulturhistoriske prinsipper. Effektivisering og endringer medfører samtidig salg av eiendommer, og Forsvarsbygg har siden 2005 avhendet mer enn dekar grunnareal. Fordelt over hele landet omfatter de store utmarks- og grøntarealene stor variasjon i naturmangfold med naturtyper og arter fra usedvanlig rike og sjeldne til høyrisiko svartelistede arter. Avsperrede områder har medført lokalt beskyttede områder med rikt og sjeldent mangfold. Andre steder har hard bruk i kombinasjon med sårbart vegetasjonsdekke medført store slitasjeskader. Som den største bruker av Forsvarsbyggs forvaltningsområder, utgjør Forsvarets aktivitet en betydelig miljøpåvirkning, både med hensyn til naturmangfold, forurensning av grunn og vann og støy. Det er derfor en viktig oppgave for Forsvarsbygg å bistå Forsvaret med sin kompetanse slik at miljøpåvirkningene blir minst mulig. Miljøkompetanse er også viktig å bruke når arealene skal avhendes for å fjerne grunnforurensning til riktig nivå, samtidig som man vurderer hva dette terrenginngrepet totalt sett betyr for naturmangfoldet. Ambisjon 2025 Forsvarsbygg forvalter naturarealene slik at naturmangfoldet ivaretas og utvikles innenfor rammen av Forsvarssektorens virksomhet Miljømål Naturmiljø Forsvarsbygg skal ha oppdaterte kartlegginger over det biologiske mangfoldet i prioriterte etablissementer Forsvarsbygg skal ha oversikt over forurensning i grunn og sediment i sine forvaltningsområder, og ha gjennomført tiltak i prioriterte lokaliteter Forsvarsbygg skal fortsatt ha ambisjon om nullutslipp av akutt forurensning, og tiltak for risikoreduksjon skal være iverksatt Vurderinger ift biologisk mangfold og forurensning skal være integrert i alle plan- og beslutningsprosesser som berører naturarealer, og verktøy for å minimere skade er innarbeidet Det skal foreligge flerbruksplaner for de største skyte- og øvingsfeltene Forsvarsbygg skal ha besluttet hvorvidt FSC-sertifisering [5] av skogsdriften skal innføres, og skal engasjere seg i arbeidet med å tilpasse ordningen for norske forhold Metallutlekking fra skyte- og øvingsfelt er redusert gjennom bruk av ny kunnskap og teknologi I utrangerte skytefelt skal det i vesentlig resipient ut av feltene etter tiltak være en vannkvalitet som tilsvarer at minst 75 % av prøvepunktene ligger i forurensningsindeks «lite påvirket» og 0 % i forurensningsindeks «betydelig påvirket» 7

14 Forsvarsbygg skal som eiendomsforvalter legge til rette for at Forsvaret skal kunne gjennomføre sin virksomhet på en miljømessig forsvarlig måte og ved behov gjennomføre avbøtende tiltak når naturskader inntreffer. 4.1 BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET NATURMILJØ Begrepet naturmangfold omfatter etter definisjonen i naturmangfoldloven både biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold, og lovens formål er at dette mangfoldet ivaretas «også som grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». Med utgangspunkt i den nasjonale målsetningen om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020 har Forsvarssektoren (i Stortingsmelding ( ) Biologisk mangfold sektoransvar og samordning) nedfelt en målsetting om at «Forsvarets virksomhet skal ikke skade grunnlaget for biologisk mangfold». Dette er fulgt opp i Forsvarssektorens miljøretningslinjer fra 2010 [1] der det heter at Forsvarssektoren skal opptre slik at det biologiske mangfoldet totalt sett ivaretas og sikres fortsatte utviklingsmuligheter, at naturens evne til produksjon og selvfornyelse opprettholdes og at helseskader unngås. Samtidig skal det for allmennheten være mulig å drive et helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv, såfremt det ikke er i konflikt med forsvarssektorens virksomhet. Dette forutsetter et godt miljøfaglig kunnskapsgrunnlag som er integrert i beslutningsprosessene for planer og tiltak i naturmiljøet og vektlegging av forebyggende tiltak basert på miljøriktige metoder og teknologi. Forurensning til grunn og vann kan påvirke biologisk mangfold. Forsvarssektoren har i dag registrert over 520 forurensede lokaliteter i grunn og sediment i Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) sin database Grunnforurensning. I tillegg er det forurenset grunn på alle aktive og nedlagte skytebaner. Med utgangspunkt i nasjonale mål og Stortingsmeldinger er det i Retningslinjer for Forsvarssektorens miljøvernarbeid satt som mål at etatene skal ha oppdatert, sentral oversikt over potensielle kilder til utslipp, og gjennomføre tiltak for å hindre utslipp. FB skal videre gjennomføre nødvendige tiltak ved forurensede lokaliteter. FB skal sikre at forurensning på Forsvarets SØF ikke medfører skade på helse og at forurensningen ikke påvirker miljøet utenfor skytefeltene. Ved anlegg av nye skytefelt og skytebaner skal beste tilgjengelige teknologi benyttes for å unngå fremtidig forurensning. Dette danner grunnlaget for de mål som er satt for forurenset grunn og sedimenter. Forurensning i skyte- og øvingsfelt forekommer gjerne over større arealer, og gjerne på myr. Dette medfører utfordringer både i arbeidet med å redusere metallutlekking fra aktive skytebaner, forebygge forurensning og ved opprydding i gamle SØF. Det er derfor viktig å utvikle ny kunnskap og teknologi. Ved avhending av SØF er det viktig med god dialog med forurensningsmyndighet om riktig oppryddingsnivå, og gjøre helhetlige vurderinger slik at opprydningen både reduserer risiko i tilstrekkelig grad, men samtidig ikke gjør så store terrenginngrep at de virker negativt på naturmangfoldet. Kartlegging og overvåking Forsvarsbygg har gjennom flere år satset mye på kartlegging og overvåkning samt utvikling av miljøriktige metoder og teknologi. Fremover er det viktig med integrering av dette kunnskapsgrunnlaget i de daglige prosessene og rutinene for en god forvaltning av forsvarssektorens naturarealer. Forsvarsbygg skal samtidig bestrebe seg på å møte fremtidens krav og utfordringer gjennom fortsatt satsing på miljøriktige metoder og teknologi. Det vil de kommende år særlig være en utvikling innen regelverket rundt den relativt nye naturmangfoldloven og vannforskriften. Forsvarsbygg vil ha stort fokus på å følge opp dette gjennom dialog og samarbeid med miljømyndighetene om hensiktsmessige og praktisk oppnåelige rammebetingelser og gjennom egen etablering av gode og hensiktsmessige veiledere og rammer. Det må avsettes nødvendige ressurser for å være med på arbeidet, og nødvendig opplæring og kjennskap ute i organisasjonen må sikres.

15 5 STØY Ambisjon 2025 Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og utvikling være en pådriver for Forsvarssektorens arbeid med støy og vibrasjoner Miljømål Støy Alle forsvarets skytebaner og SØF skal være kartlagt for støy i henhold til gjeldende anbefalinger fra forurensningsmyndigheten Alle forsvarets flystasjoner skal være kartlagte i henhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger fra forurensningsmyndigheten Forsvarsbygg skal ved nyanlegg søke å redusere støybelastningen og ved endringer i eksisterende anlegg er målsetning at støybelastningen for omgivelsene ikke økes. Vi skal som anleggseier være aktive for å bidra til å utvikle og optimalisere støyreduserende tiltak Forsvarsbygg har som ambisjon over en 3 års periode å etablere seg som landets fremste miljø innenfor lavfrekvent støy og vibrasjoner Forsvarsbygg skal bidra aktivt i myndighetenes arbeid med regelverk, metodeutvikling og utvikling av støyreduserende tiltak 5.1 BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDE STØY Forsvarsbygg utfører støykartlegginger av skytebaner, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner med militær aktivitet. Dette gjennomføres i tråd med forurensningsmyndighetens anbefalinger og forskrifter og har som hensikt å synliggjøre omfanget av støy som Forsvarets aktivitet påfører omgivelsene. Bakgrunnen er også å synliggjøre influensområdet i form av støysoner overfor kommunene slik at man unngår innbygging av Forsvarets anlegg og dermed reduserer framtidige konflikter med bakgrunn i støy. Forsvarsbygg har som målsetning å ha støykartlagt alle egne anlegg innen Ved etablering av nyanlegg eller ved endringer i eksisterende anlegg, skal konsekvensen av støy dokumenteres ved en støyfaglig utredning der effekten av ulike støyreduserende tiltak er vurdert. Forsvarsbygg jobber kontinuerlig med å utvikle gode akustiske løsninger for å redusere støy fra egne anlegg, dette skjer både ved tverrfaglig samarbeid i egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører. Støy fra Forsvarets aktivitet skiller seg betydelig fra de mer vanlige, sivile støykilder vi har i samfunnet, for eksempel forbundet med transport eller industri. Både jagerfly, sprengninger og skyting med tunge våpen, genererer lavfrekvent lyd og vibrasjon. Dette forplanter seg over lang avstand og kan føre til plage for naboer i form av hørbar lyd, infralyd, rattling og følbar vibrasjon. Forsvarsbygg har som forvalter av Forsvarets anlegg, behov for mer kunnskap innenfor dette området, ikke minst for å kunne være en proaktiv aktør inn mot myndighetenes arbeid med regelverksutvikling innenfor støy og vibrasjoner. Forsvarets spesielle støykilder medfører at vi må være pådrivere i utviklingen av dette arbeidet. 9

16 6 KULTURHISTORISKE VERDIER Forsvarsbygg (FB) forvalter den største porteføljen av vernet EBA i statlig sektor, og har lang tradisjon i å ivareta kulturminnehensyn. I Staten er det Forsvaret som i størst grad har beholdt sine gamle anlegg, og tilpasset dem til nye formål opp gjennom tidene. Derfor er det i tråd med etablert praksis å betrakte kulturminner som bruksressurser. Kulturminnene, særlig de gamle festningene, har også fra gammelt av hatt stor historisk og identitetsbærende verdi. Ambisjon 2025 Kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas som ressurser for bruk, kunnskap, opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Kulturminneverdier skal være sikret tilfredsstillende vedlikeholdsnivå i henhold til nasjonal målsetting om et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå innen Miljømål 2016 Verneverdig og fredet EBA skal skiltes All vernet EBA skal tilstandsregistreres Vernet EBA skal inkluderes i all areal- og virksomhetsplanlegging Det skal være gjennomført vurdering/innføring av spesielle akseptnivå for verneverdig bygningsmasse i forhold til Forsvarsbyggs verdibevaringsstrategi Landsverneplan for «den kalde krigens kulturminner» (LVP fase 2) skal utarbeides Reviderte verneplaner for Bergenhus og Akershus festning skal utarbeides Forsvarsbygg skal være et ledende kompetansemiljø innen kulturminneforvaltning i statlig sektor Kulturminnene skal benyttes som identitetsskapende elementer av brukende avdelinger Vernet EBA skal sikres og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen Det skal gjøres nødvendig kartlegging, merking og sikring for å kunne forebygge skade på kulturminner og kulturmiljøer i operasjons- og øvingsområder, både nasjonalt og internasjonalt. Det skal lages forvaltningsplaner for all fredet og vernet EBA i henhold til retningslinjer for forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer, gitt ved kgl. res. av 1. september 2006, innen BAKGRUNN FOR FOKUSOMRÅDET KULTURHISTORISKE VERDIER Kulturminnevern er i Norge en integrert del av miljøsektoren, hvor Riksantikvaren (RA) er et direktorat under Miljøverndepartementet. RA er kulturminnemyndighet for statlig EBA som er fredet / verneklasse 1, med unntak av plansaker, hvor fylkeskommunene er saksbehandler, med RA som ankeinstans. Vernet EBA i verneklasse 2 er delegert til den enkelte sektor å ivareta, uten behov for godkjennelse fra kulturminnemyndighet. Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal i tillegg saksbehandles av kommunenes tekniske etater / bygningsråd. Vanligvis skal en uttalelse fra kulturminnemyndighet følge en søknad etter pbl.

17 Hovedprinsippet for forvaltning av vernet EBA er at det skal benyttes tradisjonelle materialer og metoder, og at forvaltningen skjer med respekt for bygningenes eller kulturmiljøets egenart. For at vernet EBA skal kunne ivaretas på en gjennomført måte, må vernehensyn være integrert i all planlegging og utførelse, fra overordnete planer til vedlikeholdsplaner og daglig drift. Det krever kunnskap på mange nivåer i forvaltningen. Vernet EBA er i seg selv en kunnskapskilde vedrørende «bærekraftige» og miljøvennlige løsninger, som bør trekkes mer veksler på i arbeidet med rehabilitering og nybygg. Festningene ble s.k. «administrativt fredet» på 1930-tallet, sammen med andre, statlige kulturhistoriske bygg. I praksis var det et svakt vern, og vedlikehold og endringer skjedde med vekslende respekt for vernehensyn. Fra 1980-tallet ble det utarbeidet overordnete strategidokumenter for Forsvarets bevarings- og museumsvirksomhet. Stortingsmelding nr. 54 ( ) «Nasjonale festningsverk» fastslo at 14 festninger skulle være i Forsvarets eie og bruk, og at det skulle lages forvaltningsplaner. Blant annet som følge av den påbegynte strukturendringen av Forsvaret, ble «Forsvarets kulturminneprosjekt» igangsatt i 1995, som et samarbeid mellom Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Forsvarsmuseet (FM) og Riksantikvaren (RA). Prosjektet ble siden videreført som egen kulturminnefaglig enhet i FBT, senere i Forsvarsbygg. Av resultater var Landsverneplanen for Forsvaret (LVP) banebrytende. Her ble ca inventarer vernet, og av disse ble ca. 450 fredet etter kulturminneloven i Festningene ble ikke fredet, noe som skulle gjøres etter hvert som egne verneplaner for dem ble utarbeidet. Alle festningene har nå fått sine egne verneplaner, og fredningsarbeidet pågår i samarbeid mellom FB og RA. Etter opphøret av «den kalde krigen», har epoken vært viet stor oppmerksomhet i Europa. I Norge ble alt kystartilleri nedlagt i 2006, inkludert helt moderne og nylig ferdigstilte anlegg. Et mindre utvalg av disse blir vernet som museumsanlegg. Et viktig arbeid fremover er å avklare det forvaltningsmessige ansvaret. For øvrig blir anlegg som er gått ut av bruk sikret som s.k. «militærhistoriske landskap». I 2011 fikk FB oppdrag fra FD om å revidere landsverneplanen, slik at også etterkrigstidens historie blir dekket på en fullstendig måte. Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt i 2013, i et samarbeid mellom FB og FM. I FB er Nasjonale festningsverk opprettet som eget forretningsområde for forvaltning av de nasjonale festningene, og deler forvaltningsansvaret med Utleie for vernet EBA i FB. For begge enheter er vern gjennom bruk et hovedprinsipp. NFV har i tillegg en utvidet samfunnsmessig oppgave ved at festningene skal være tilgjengelige for publikum og utvikles til kulturarenaer. I NFV er også FBs kulturminnefaglige kompetansesenter NFV Rådgivning, plassert. De har i de senere år også utført store oppdrag for andre offentlige forvaltere av vernet EBA. Skifte og Utvikling har i sine arbeidsområder også viktig ansvar for vernet EBA. En rekke store investeringsprosjekter er gjennomført av Utvikling på festningene, hvor det har vært behov for å ivareta vernehensyn. Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning er et synlig eksempel. Særlig på festningsmurer er det siden 2009 gjennomført store sikringsarbeider, som i virkeligheten også har vært krevende restaureringsarbeider. Skifte innarbeider i sitt avhendingsarbeid vernehensyn både i form av verneklausuler, regulering til vern ved salg, utarbeiding av forvaltningsplaner og sikringsarbeid. FD og FB arbeider målrettet med verdibevaringsstrategier. Konsekvent bruk av tilstandsanalyse som grunnlag for planlagt vedlikehold er en del av arbeidet. Det er en konkret oppfølging av målet i flere stortingsmeldinger om at vernede og fredete byggverk skal være sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen En annen statlig føring er kgl. res. av 1. september 2006 hvor det heter at kulturhistoriske eiendommer skal forvaltes og brukes i henhold til retningslinjer for forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer. I retningslinjene stilles det krav om at det skal utarbeides forvaltningsplaner. Målene er gjentatt i FDs «Retningslinjer for forsvarssektorens miljøvernarbeid», gjeldende fra 2010 [1]. Nærmere 5850 bygninger i Norge er fredet. Dette tilsvarer omkring 0,15 prosent av den samlede bygningsmassen. (Kilde: Miljøstatus i Norge). Forsvarsbygg har 557 fredete eller fredningsverdige (vkl 1) bygg av i alt

18 bygg dvs 5,6% av eid portefølje. I tillegg kommer 186 bygg i verneklasse 2 i Landsverneplanen. Totalt er 743 bygg vernet (vkl 1 og vkl 2) dvs 7,5 % eid portefølje. Pr VKL 1 og 2 Ant bygg i vkl Areal BTA m2 ant bygg Areal BTA m2 Forvalter Nasjonale festningsverk Skifte eiendom Utleie Utvikling Totalsum

19 7 «FEIE FOR EGEN DØR» Skal Forsvarsbygg nå sine høye miljøambisjoner, er vi helt avhengige av at de ansatte har gode holdninger i forhold til miljø. Rutiner og retningslinjer er viktige for å sikre enhetlig og korrekt miljøarbeide, men det store spranget klarer vi ikke å ta hvis folk ikke bruker sin kreativitet og personlig initiativ. Gjennom å «feie for egen dør» skal vi være gode forbilder for både våre kunder og leverandører. Ambisjon 2025 Som Norges største eiendomsaktør skal Forsvarsbygg selv gå foran og vise vei på miljøområdet. Miljømål 2016 Tjenesteleverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres (f.eks. leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO eller Miljøfyrtårn) For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU-blomsten skal disse kriteriene så langt som mulig legges til grunn Vi har innført miljøstyringssystem i hele organisasjonen innen 2014 Energiregnskap i leide lokaler skal være implementert innen 2014 Alle administrative kjøretøy skal være elektriske, hybridløsninger eller lavutslippskjøretøy innen Det skal stilles krav til alle andre typer kjøretøyklasser for maksimale utslipp av CO2 Redusere CO2-utslipp, knyttet til flyreiser, med minimum 160 tonn årlig ved bruk av IKT Alle våre kontorsteder skal ha kildesortering innen GJENNOMFØRING For å sikre at miljøstrategien følges og at det jobbes aktivt med tiltak mot måloppnåelse, må miljøarbeidet integreres i det ordinære arbeidet i Forsvarsbygg. Rutiner for planlegging må beskrive hvordan målene ivaretas ved relevante og hensiktsmessige tiltak, og rapportering må gi nødvendig status for at fremdriften fram mot måloppnåelsen er tilfredsstillende. 8.1 MILJØHANDLINGSPLANER OG RAPPORTERING Det utarbeides årlige miljøhandlingsplaner som bygger opp i mot miljømålene for Tiltakene i handlingsplanen følger budsjettplanleggingen, slik at realiseringen av tiltakene sikres. Miljøhandlingsplanen kan utarbeides med tiltak for kommende år, hvis det er hensiktsmessig kan tiltak for flere år fremover innarbeides i handlingsplanen. Hvert forretningsområde utarbeider sin handlingsplan, ut i fra felles miljøhandlingsplan med miljømål for Hvert forretningsområde får dermed et verktøy for å planlegge hvordan hver enhet kan bidra til at miljømålene nås. Samtidig er det enklere også å samle inn oversikt over tiltak og aggregere innsatsen mot hvert enkelt miljømål samlet. 13

20 Rapporteringen på miljøstatusen skal i størst mulig grad koordineres med den ordinære rapporteringen i Forsvarsbygg, som blant annet RKR-rapporteringen. I størst mulig grad skal det etableres parametere som gir en god indikasjon på status på det enkelte målområdet. Dette arbeidet må igangsettes så raskt som mulig. 8.2 KOMPETANSE For å kunne oppnå de vedtatte målene, er det helt avgjørende at Forsvarsbygg også vurderer behovet for kompetanse på viktige miljøområder. Ansatte må ha kunnskap for å gjøre nødvendige vurderinger, og vite når det er nødvendig å ta miljøhensyn. Dette kan være behov for å fremskaffe et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, gjennomføre vurderinger i planleggings- og gjennomføringsfaser, og vurdere om det er behov for å be om faglig bistand utover egne ressurser. Kompetansevurderinger må gjøres fortløpende, men det er viktig at det i begynnelsen av miljøstrategiperioden gjøres en systematisk gjennomgang av kompetansebehov for å oppnå de vedtatte målene. 8.3 KOMMUNIKASJON Forsvarsbygg ønsker å ha en åpen og transparent miljøinformasjon. Våre rapporter og kartlegginger skal gjøres tilgjengelig for omverdenen. Vi ønsker å dele ny kunnskap vi tilegner oss gjennom prosjekter og FoU-arbeid. Praksis for gjennomføringen av vår miljøkommunikasjon beskrives i Forsvarsbyggs kommunikasjonsstrategi. 8.4 MILJØSTYRINGSSYSTEM Forsvarsbygg har i dag et HMS- og miljøledelsessystem i det interne HMS-torget. Tilpasning til miljøstandarden ISO har pågått en tid, og målet er at det overordnede styringssystemet skal være tilpasset ISO innen første halvår I løpet av 2012 skal det også være anskaffet et nytt elektronisk kvalitetssystem, hvor HMS- og miljøstyring skal ivaretas. Vi forventer at dette skal gi en stor effektivisering og forbedring i miljøstyringen ved enklere dokumentstyring, oppdatering av rutiner med mer.

21 9 MILJØAMBISJONER OG MILJØMÅL I FORSVARSBYGG Nedenfor følger en samletabell med oversikt over langsiktige ambisjoner og mål for en fireårsperiode på seks vedtatte fokusområder. Detaljer vedr hvert fokusområde finnes under det enkelte temakapittelet. Fokusområde Miljømål 2016 Ambisjon Energieffektivitet og CO2- fokus 1.1. Redusert energiforbruk med 30 % i fht 2006/2007, tilsvarende 180 GWh 1.2. Gjennomføre energimerking i tråd med de til enhver tid gjeldende krav 1.3. Redusere Forsvarssektorens bruk av fossile brensler til oppvarming av bygningsmassen med 67 GWh i fra 2012-forbruket ved gjennomføring av prosjektet ENØK fase 2. Dette tilsvarer en årlig utslippsreduksjon på tonn CO2-ekvivalenter 1.4. Utarbeide plan og politikk for fornyelse og vedlikehold med energieffektiviseringseffekt 1.5. Forsvarsbygg skal ha oversikt over sitt klimaregnskap, enten ved egen beregning eller gjennom Forsvarssektorens miljødatabase (MBD), GHG-protokollen[2] 1.6. Beregnede CO2-utslipp fra egen virksomhet søkes kompensert med kjøp av tilsvarende antall CO2-kvoter Forsvarsbygg jobber mot nullenergibygg for nye bygg og forbedret energieffektivitet på eksisterende bygg, oppvarming av bygningsmassen skal foregå uten bruk av fossilt brensel innen Grønne bygg 2.1. Skal stille krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjoner)på de fem materialene som samlet sett er mest brukt i hvert byggeprosjekt. Kravene stilles i alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter 2.2. Ikke benytte materialer med innhold av stoffer fra Prioriteringslista 2.3. Det skal stilles krav om bruk av miljømerkede produkter der det finnes mer enn tre alternativ 2.4. tilgjengelig på markedet 2.5. Ikke bruke materialer fra truede arter og/eller knappe, ikke fornybare ressurser 2.6. Bygg for energiklasse A skal alltid inngå som alternativ i løsningsdokument for nye bygg 2.7. Ivaretagelse av relevante miljøforhold skal være innarbeidet gjennom hele planleggings- og gjennomføringsprosessen for nybygg og rehabilitering 2.8. Ved nye behov skal alternativ-vurderinger inneholde utnyttelse av eksisterende bygg, særlig vernede bygg vurderes for alternativ bruk Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og egen utvikling være i front for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen 1

22 3. Naturverdier 3.1. Forsvarsbygg skal ha oppdaterte kartlegginger over det biologiske mangfoldet i prioriterte etablissementer 3.2. Forsvarsbygg skal ha oversikt over forurensning i grunn og sediment i sine forvaltningsområder, og ha gjennomført tiltak i prioriterte lokaliteter 3.3. Forsvarsbygg skal fortsatt ha ambisjon om nullutslipp av akutt forurensning, og tiltak for risikoreduksjon skal være iverksatt 3.4. Vurderinger ift biologisk mangfold og forurensning skal være integrert i alle plan- og beslutningsprosesser som berører naturarealer, og verktøy for å minimere skade er innarbeidet 3.5. Det skal foreligge flerbruksplaner for de største skyte- og øvingsfeltene 3.6. Forsvarsbygg skal ha besluttet hvorvidt FSC-sertifisering av skogsdriften skal innføres, og skal engasjere seg i arbeidet med å tilpasse ordningen for norske forhold 3.7. Metallutlekking fra skyte- og øvingsfelt er redusert gjennom bruk av ny kunnskap og teknologi 3.8. I utrangerte skytefelt skal det i vesentlig resipient ut av feltene etter tiltak være en vannkvalitet som tilsvarer at minst 75 % av prøvepunktene ligger i forurensningsindeks «lite påvirket» og 0 % i forurensningsindeks «betydelig påvirket» 3.9. Forsvarsbygg skal som eiendomsforvalter legge til rette for at Forsvaret skal kunne gjennomføre sin virksomhet på en miljømessig forsvarlig måte og ved behov gjennomføre avbøtende tiltak når naturskader inntreffer. Forsvarsbygg forvalter naturarealene slik at naturmangfoldet ivaretas og utvikles innenfor rammen av forsvarssektorens virksomhet. 4. Støy 4.1. Alle forsvarets skytebaner og SØF skal være kartlagt for støy i henhold til gjeldende anbefalinger fra forurensningsmyndigheten 4.2. Alle forsvarets flystasjoner skal være kartlagte i henhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger fra forurensningsmyndigheten 4.3. Forsvarsbygg skal ved nyanlegg søke å redusere støybelastningen og ved endringer i eksisterende anlegg er målsetning at støybelastningen for omgivelsene ikke økes. Vi skal som anleggseier være aktive for å bidra til å utvikle og optimalisere støyreduserende tiltak 4.4. Forsvarsbygg har som ambisjon over en 3 års periode å etablere seg som landets fremste miljø innenfor lavfrekvent støy og vibrasjoner 4.5. Forsvarsbygg skal bidra aktivt i myndighetenes arbeid med regelverk, metodeutvikling og utvikling av støyreduserende tiltak Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og utvikling være en pådriver for Forsvarssektorens arbeid med støy og vibrasjoner

23 5. Kulturhistoriske verdier 5.1. Verneverdig og fredet EBA skal skiltes 5.2. All vernet EBA skal tilstandsregistreres 5.3. Vernet EBA skal inkluderes i all areal- og virksomhetsplanlegging 5.4. Det skal være gjennomført vurdering/innføring av spesielle akseptnivå for verneverdig bygningsmasse i forhold til Forsvarsbyggs verdibevaringsstrategi 5.5. Landsverneplan for «den kalde krigens kulturminner» (LVP fase 2) skal utarbeides 5.6. Reviderte verneplaner for Bergenhus og Akershus festning skal utarbeides 5.7. Forsvarsbygg skal være et ledende kompetansemiljø innen kulturminneforvaltning i statlig sektor 5.8. Kulturminnene skal benyttes som identitetsskapende elementer av brukende avdelinger 5.9. Vernet EBA skal sikres og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen Det skal gjøres nødvendig kartlegging, merking og sikring for å kunne forebygge skade på kulturminner og kulturmiljøer i operasjons- og øvingsområder, både nasjonalt og internasjonalt Det skal lages forvaltningsplaner for all fredet og vernet EBA i henhold til retningslinjer for forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer, gitt ved kgl. res. av 1. september 2006, innen Kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas som ressurser for bruk, kunnskap, opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. 6. Feie for egen dør 6.1. Tjenesteleverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres (f.eks. leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO eller Miljøfyrtårn) 6.2. For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU-blomsten skal disse kriteriene så langt som mulig legges til grunn 6.3. Vi har innført miljøstyringssystem i hele organisasjonen innen Energiregnskap i leide lokaler skal være implementert innen Alle administrative kjøretøy skal være elektriske, hybridløsninger eller lavutslippskjøretøy innen Det skal stilles krav til alle andre typer kjøretøyklasser for maksimale utslipp av CO Redusere CO2-utslipp, knyttet til flyreiser, med minimum 160 tonn årlig ved bruk av IKT 6.7. Alle våre kontorsteder skal ha kildesortering innen 2014 Som Norges største eiendomsaktør skal Forsvarsbygg selv gå foran og vise vei på miljøområdet. 3

24

25 10 REFERANSER [1] Retningslinjer for Forsvarssektorens miljøvernarbeid med virkning fra 1. januar Forsvarsdepartementet, 15. desember [2] Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-protokollen). GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser. Mange programmer for klimagassutslipp benytter GHG-protokollens metode, for eksempel Carbon Disclosure Project, Global Reporting Initiative, Verdens Naturfonds Climate Savers-program, EU Emissions Trading Scheme, The Climate Registry (USA) og U.S. EPA Climate Leaders (USA). I 2006 lanserte den internasjonale standardorganisasjonen ISO en standard for utarbeidelse og verifikasjon av CO2-regnskaper: ISO [3] Mer informasjon om passivhus finnes på [4] Klimaregnskap.no, Beregningsverktøy for klimagassutslipp fra byggeprosjekter, Statsbygg [5] Forest Stewardship Council (FSC) 1

26 Foto forside: Jon-Are Berg-Jacobsen Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2012

MILJØREDEGJØRELSE 2012 MILJØREDEGJØRELSE 2012 Forsvarsbygg 15. februar 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2. FAKTA OM FORSVARSBYGG... 5 VÅRE EIENDOMMER, BYGG OG ANLEGG... 6 3. MILJØLEDELSE... 8 4. MILJØSTRATEGI I

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling?

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Miljømelding for Bærum kommune 2007-2010 1. Innledning 1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling/miljøvern dreier seg mer og mer om menneskers livskvalitet,

Detaljer

nye løsninger for et nytt forsvar

nye løsninger for et nytt forsvar Årsrapport2010 nye løsninger for et nytt forsvar side 1 rena leir framstår i dag som en av norges mest moderne. Leiren er kompakt og funksjonell med korte gangavstander. arkitekturen er særpreget med røtter

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Even Nybakke, Simon Utstøl-Klein, Marte Melnes, Petter Prydz og Øyvind Voie Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Oversendelse av innspill

Oversendelse av innspill 1 av 1 Vår dato Vår referanse 17.04.2015 2015/1440 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Steinar Lie tlf 915 97400 17.03.2015 2014/02177-14/FD III 2/HHA Til Forsvarsdepartementet Kopi til

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport 2008

Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Innhold En enda sterkere drivkraft Enova som virkemiddelaktør Enova som virkemiddelaktør 3 En enda sterkere drivkraft 3

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 FFI-rapport 2012/00769 Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 Hege Ringnes, Kristin Fjellheim. Oddvar Myhre, Petter Andre Prydz og Kjetil S. Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 30. april 2012

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING M FORVALTNINGSREVISJON AV MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING STAVANGER KOMMUNE MARS 2010 Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

KLIMA OG ENERGIPLAN 2010 2014

KLIMA OG ENERGIPLAN 2010 2014 ÅNDBOK KLIMA OG ENERGIPLAN 2010 2014 Foto: Fabelaktiv Kjell Gurigard RANA KOMMUNE 2 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2014 3 FORORD 5 INNLEDNING 6 KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGI 7 Energibruk Energibalanse

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk... 5 2.2 Energibruk

Detaljer

Høringsutkast desember 2008

Høringsutkast desember 2008 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2009 2014 Høringsutkast desember 2008 MERKNAD: Idet planen sendes ut til politisk behandling for å sendes på høring, gjenstår det noe arbeid med tallfesting av reduksjonsmål

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 3 Forord Forsvarsbygg (FB) er et forvaltningsorgan for Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. Med utgangspunkt i at FB 1. januar

Detaljer