SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SR EiendomsInvest Tyskland I AS"

Transkript

1 SR EiendomsInvest Tyskland I AS ÅRSRAPPORT 2006

2 Innhold 1. Leder 2 2. Kort oppsummering av PRE 3 3. Eiendomsporteføljen 4 4. Eiendomsmarkedet i Tyskland 7 5. Regnskap for PRE og styrets beretning for PRE 9 6. Styrets beretning Regnskap 18 Hovedkontoret til PRE Management Deutschland i Mainz like utenfor Frankfurt am Main. SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS 1

3 1. Leder I SR EiendomsInvest Tyskland I AS (SET) har vi som mål å tilby private kunder eksponering i det tyske eiendomsmarkedet gjennom å skyte all kapital inn i PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE). PRE investerer bare i eiendom i Tyskland og SET eide pr % av dette selskapet. Resten av teksten i denne årsrapporten omhandler derfor PRE. Tyskland har vært i en langvarig økonomisk krise. Tidlig på 60 og 70 tallet var ikke omstillingsviljen eller -evnen tilstede da Europa ble utfordret fra Asia. Tyskland er nå på mange måter blitt et lavkostland. Under en krise med økonomisk stagnasjon og tilbakegang stiger ikke lønninger, priser på matvarer eller husleier. Denne kostnadsfordelen har ført til at Tyskland fortsatt er en av verdens største eksportører og Tyskland holder sin sterke posisjon; veksten i eksport var på nesten 14 % fra 2005 til Ved siden av lav nybyggingsaktivitet peker mange rapporter og analyser på en kraftig underestimering av tyske eiendomsverdier. Dette sammen med en robust tysk makroøkonomi gjør at vi mener investering i tysk eiendom har lav risiko koblet med en betydelig oppside på de underliggende verdiene. Investormarkedet har åpenbart hatt stor tillit til vårt prosjekt. I løpet av siste halvdel av 2006 gjorde PRE to emisjoner hvor det totalt ble hentet inn NOK 400 mill. Kursen ved begge disse emisjonene var NOK 100 pr. aksje. I mars i år gjorde PRE en tredje emisjon på NOK 450 mill, til kurs NOK 104 pr. aksje. I løpet av mai regner vi å gjøre en fjerde emisjon til kurs NOK pr. aksje. Etter denne fjerde emisjonen vil investorene ikke ha mulighet til å skyte inn mer kapital, dvs. at selskapet lukkes for ytterlige emisjoner. Etter den fjerde emisjonen vil sannsynligvis PREs egenkapital komme opp i NOK 1 mrd. I tillegg vil PRE gjeldsfinansiere eiendomsinvesteringene med ca NOK 3 3,5 mrd, noe som vil gi selskapet en betydelig balanse til å foreta eiendomskjøp. Den juridiske strukturen som er valgt, er for å kunne tilby PRE til både private og institusjonelle investorer. De private investorene eier aksjer i et feederselskap (hvis eneste oppgave er å eie PRE aksjer), mens de institusjonelle og større private investorene som investerer mer enn NOK 10 mill investerer direkte i PRE. PRE eier så igjen et holdingselskap i Danmark som skattemessig er gunstig da dette vil gi PRE tysk selskapsbeskatning, som er lavere enn norsk beskatning. Dette holdingselskapet eier så alle eiendomsselskapene som blir etablert i forbindelse med eiendomskjøp. Forvaltningsselskapet PRE Management (PREM) med det tyske datterselskapet PRE Management Deutschland, har bygget opp prosjektflyt og -tilgang av interessante eiendommer og eiendomsporteføljer. PREM organiserer kjøpene samt den videre forvaltningen av eiendommene. Selskapet har kontorer i Mainz like utenfor Frankfurt am Main. Det er selvfølgelig av avgjørende betydning for PREs aksjonærer at forvalteren PREM har egne ansatte ressurser og personer som har inngående kunnskap om det tyske eiendomsmarkedet. På samme måte ser vi på forvalterens uavhengighet i forhold til andre eiendomsaktører og -meglere som viktig. Ved siden av erfarne lokale forvaltere og stab under ledelse av Prof. Dr. Wolfgang Kober, har PREM etablert et eget Advisory Board som skal støtte forvalters arbeid. Medlemmene av Advisory Board har lang erfaring fra det tyske eiendomsmarkedet. Dette gir PREM lokal forankring samt uavhengigheten til eiendomsmeglere og andre operatører i det tyske eiendomsmarkedet. Det norske styret i PRE tar alle investerings- og salgsbeslutningene basert på anbefalinger fra PREM og de tyske rådgiverne. Beslutningsprosessen er gjennom dette godt kvalitetssikret og de norske investorenes interesser ivaretatt. Gjennom størrelsen på PRE, tilgangen til en etablert uavhengig forvaltningsplattform, og et eiendomsmarked som viser tydelige tegn på forbedring føler vi at aksjonærene i PRE vil kunne forvente god avkastning i de neste årene. Pål Raaum Adm. Dir. PRE Management AS 2 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

4 2. Kort oppsummering av PRE EiendomsInvest Tyskland AS I emisjon I (oktober 06) og II (desember 06) ble det brutto tegnet for ca NOK 400 mill. I disse to emisjonene var det over 510 investorer som tegnet seg enten direkte i PRE eller gjennom feeder-selskapene Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS, SR EiendomsInvest Tyskland I AS og EiendomsInvest Tyskland AS. Basert på denne oppkapitaliseringen av PRE, ble det i desember 2006 besluttet å kjøpe en boligportefølje og en nærings- og kontorportefølje i Frankfurt-regionen. Etter disse kjøpene var det totalt kommitert over NOK 1,0 mrd i tyske eiendommer (ca NOK 230 mill i egenkapital og ca NOK 800 mill i gjeld). I emisjon III (mars 07) ble det brutto tegnet for NOK 450 mill. I løpet av emisjon III gjorde selskapet to nye kjøp; en boligportefølje i Dresden samt et kontorbygg i Frankfurt. Med det siste kjøpet vil PRE til nå ha investert for totalt ca NOK 1,2 mrd i tysk bolig- og næringseiendom. PRE Eiendomsinvest Tyskland kort forklart Kapitalen skal investeres i eiendommer eller andeler/aksjer i selskaper som eier eiendom i Tyskland. Konkret skal det investeres i eiendom innenfor segmentene utleieboliger og næringseiendommer (kontorbygg, kombinasjonsbygg, logistikkbygg/ lagerbygg og handelsbygg). Eiendommenes beliggenhet skal være sentral i forhold til demografi og kommunikasjon, og eiendommens stand, leiekontrakter, leietakers soliditet og prosjektets forventede avkastning vil bli nøye vurdert. PRE har som mål å belåne eiendommene i porteføljen med mellom 70 og 80 % av eiendommenes underliggende verdier. Gjeldsgraden vil variere gjennom eiendommenes levetid i porteføljen som følge av i svingninger i arbeidskapital, de underliggende verdier og nedbetaling av gjeld. Det er målsetningen å gi investorene i PRE tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje i Tyskland uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Det er PREs oppgave å skape en best mulig verdijustert avkastning for investorene, og selskapets langsiktige avkastningsmål er minst 12 % IRR (internrente) før skatt, men det forventes betydelig mer ved en oppgang i det tyske eiendomsmarkedet. PRE skal ha en varighet på inntil 6 år, dvs. til 31. oktober 2012 og søker å realisere alle sine investeringer innen 31. oktober Dermed kan PRE oppløses og verdiene utbetales til selskapets aksjonærer. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 3

5 3. Eiendomsporteføljen Investeringer hittil i PRE Boligportefølje i Frankfurt-regionen desember 2006 Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt-regionen desember 2006 Boligporteføljen består av 645 leiligheter med beliggenhet i områdene rundt Frankfurt (Langen, Maintal, Dudenhofen og Koblenz). Nærings- og kontorporteføljen består av en total bygningsmasse på til sammen m2 hvorav m2 er leiligheter. Beliggenhet er i Frankfurt og i byens nære omgivelser (Neu Isenberg, Frankfurts Westend / Ostend og Rödelheim). Porteføljen har et samlet areal på m2 og består av leiligheter i størrelse fra 45 m2 til 100 m2. Leilighetene er bygget mellom 1970 og 1980 og er løpende renovert de siste 10 årene. Ledighetsgraden i porteføljen er ca 10 %, noe som er et resultat av at selger nylig gjennomførte oppgradering og oppussing av flere leiligheter. Netto årlig leieinntekt for 2007 er forventet å være ca m 3,5 mill etter at planlagt oppgradering og oppussing er gjennomført. Kjøpesummen for porteføljen er m 47,5 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen)1) er m 49,9 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,4 % og 7,0 % 2). Bygningsmassen er fordelt på 13 bygninger oppført i 1930, 1950, 1960, 1965 og Det meste av bygningsmassen er oppgradert i Netto årlig leieinntekt er for tiden ca m 5,3 mill. Arealene er hovedsakelig benyttet som kontorer med unntak av bygget i Ostend som benyttes som atelier, skole, etc., og bygget i Rödelheim som brukes som offentlig forvaltningsskole for staten Hessen. Ledighetsgrad er ca 8,6 %. Selger har gitt en leiegaranti 3) for ledige arealer eller for leiekontrakter som utløper frem til slutten av Inkludert i porteføljen er ca 800 parkeringsplasser, hvorav mer enn 600 plasser i parkeringshus. Kjøpesummen er m 73 mill, mens prosjektkostnad (inkl. kjøpesummen) er m 76,7 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,3 % og 6,9 %. 1) Prosjektkostnadene er dokumentavgift, Notaravgift, lokale skatter og avgifter, teknisk- og juridisk due diligence, transaksjonshonorar og andre transaksjonskostnader. 2) Nettoyield er definert som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. 3) Leiegaranti: Selger garanterer for utleiegrad samt leieinntekter de neste 3 til 4 år. PREM jobber ut over dette med å ytterligere øke inntektene og senke kostnadene. 4 SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS

6 Boligporteføljer i Dresden mars 2007 Kontorbygg i Frankfurt mars 2007 Boligporteføljene består av til sammen 182 leiligheter i Dresden. I tillegg har leilighetene til sammen 50 parkeringsplasser i garasjer. Kontorbygget i Frankfurt er lokalisert i Holzenhausen kvartalet, et meget attraktivt område med mellomstore og mindre kontorbygg og gode forbindelser til Autobahn og U-Bahn (metro). Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten Sachsen og har ca ½ mill innbyggere. Den ble frem til andre verdenskrig regnet som en av Europas vakreste byer, og var kjent som Nord-Europas Firenze eller Elbflorenz. Omfattende gjenoppbygging og restaurering har gitt mye av den gamle skjønnhet tilbake og mer enn 9 millioner turister besøker byen årlig. De siste årene har det vært en betydelig økonomisk vekst i området og flere internasjonale selskaper har for eksempel etablert sine distribusjonssentre i Dresden. Av de 182 leilighetene er 180 utleide til gode leietakere. Leilighetene varierer i størrelse fra 40 m 2 til 90 m 2, og til sammen består porteføljen av m 2 utleieareal. Netto årlig leieinntekt i 2007 er forventet å være ca m Bygget består av 12 etasjer med til sammen m2 samt 50 parkeringsplasser hvorav 25 er i garasje. Ledighetsgraden er ca 15 % og selger har gitt en 3-årig leiegaranti for de arealene som fortiden er ledig. Leietakerne består bl.a. av et mediaselskap og reklamebyrå som har leieavtaler som løper frem til slutten av 2011 og Bygget er fra 1964 og ble renovert på midten av 90-tallet og har vært under kontinuerlig oppgradering og oppussing. Netto årlig leieinntekt er for tiden ca m Kjøpesummen er m 10,6 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen) er ca m 11,2 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m inklusiv parkeringsplasser eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,2 % og 6,8 %. Kjøpesummen er m 9,1 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen) er m 9,6 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m 835 (inklusiv parkeringsplasser) eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,6 % og 7,2 %. Det er antatt at det i løpet av de neste årene vil være gode muligheter for å privatisere et antall leiligheter som kan ytterligere øke avkastningspotensialet. SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS 5

7 Kjøpspris og prosjektkostnader (Alle tall i m) Eiendom Tidspunkt Kjøpspris Prosjektkostnader Total kostnad Boligportefølje i Frankfurt regionen Des '06 47,5 2,4 49,9 Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Des ' ,7 76,7 Boligporteføljer i Dresden Mar '07 9,1 0,5 9,6 Kontorblokk i Frankfurt regionen Mar '07 10,6 0,6 11,2 Investeringer hittil 147,4 Kvadratmeter og pris kvm Eiendom Kvadratmeter Total kostnad ( m) Pris/Kvm ( ) Pris/Kvm (NOK)* Boligportefølje i Frankfurt regionen , Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen , Boligporteføljer i Dresden , Kontorblokk i Frankfurt regionen , Totalt * NOK/EUR = 8,1 Bolig og næringseiendom Type Kvadratmeter % Boligeiendom Næringseiendom Totalt Eiendomsinvesteringer i Tyskland hittil ( mill) Kvadratmeter per portefølje Kvadratmeter per type 9,6 11, ,7 49, Boligportefølje i Frankfurt regionen Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Boligporteføljer i Dresden Kontorblokk i Frankfurt regionen Boligportefølje i Frankfurt regionen Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Boligporteføljer i Dresden Kontorblokk i Frankfurt regionen Næringseiendom Boligeiendom 6 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

8 4. Eiendomsmarkedet i Tyskland Tysk makroøkonomi viser klar bedring Man må tilbake til 1999/2000 for å finne den samme veksten i tysk økonomi som den var i 2006 og signalene tyder på at dette vil fortsette i 2007 og inn i 2008 og Veksten i tysk brutto nasjonal produkt (BNP) var i følge DEGI 1) på 2,7 % i 2006, opp fra 0,9 % året før. Den var også relativt jevnt fordelt over alle sektorene som viser robustheten som preger tysk økonomi for tiden. Privat konsum vokste med 0,6 % i 2006 etter å ha falt i 2005, og det er forventet at dette vokser videre i Denne veksten kommer på basis av bl.a. lavere arbeidsløshet. Man må helt tilbake til 2002 for å finne de samme sysselsettingstallene for Tyskland. Dette viser hvordan landet har vært igjennom en turbulent tid siden tidlig -90 tallet med en tilspissing de siste 4 5 årene. Et signal på at landets byggenæring har kommet ut av en lang resesjon, er at veksten i byggeaktiviteten i Tyskland økte med hele 3,6 % i 2006 sammenholdt med året før. Markedet forventer gode tall for årene som kommer også, selv om de nok ikke blir på høyde med Det var høyere etterspørsel etter næringseiendom som spesielt slo sterkt inn. Ett ytterligere signal på at det tyske eiendomsmarkedet er i bedring, er at transaksjonsvolumene er på vei opp. I 2006 ble det omsatt eiendom for m 167,7 mrd, som er en oppgang på hele 22,5 % i forhold til året før. Bolig markedet i Tyskland De to siste årene har prisene på leiligheter tatt seg merkbart opp i følge Deutsche Bank. Denne trenden ventes å fortsette inn i 2007, dog i et mer moderat tempo. For privat konsumentene er det nå mer som taler for å eie i stedet for å leie; 1) husprisene går saktere opp enn lønnsveksten; 2) rentene er fortsatt lave og 3) tilbudet av leiligheter er fortsatt moderat. Gjelds rate (høyre akse) Kjøpekraft Indeks (venstre akse) Pris for en gjennomsnittlig leilighet (1975=100) (venstre akse) Nominell disponibel inntekt per capita (venstre akse) Kilde: BulvienGesa, Bundesbank, OECD, DB Research 1) Deutsche Gesellshaft für Immobilienfonds. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 7

9 Kontor- og næringsmarkedet i Tyskland Det er i dag liten tvil om at 2006 har vært et av de sterkeste eiendomsårene på lang tid. Lavere ledighet, høyere priser og høyere omsetningstakt er hovedgrunnene. Innenfor kontormarkedet var omsetningen på 2,7 mill kvadratmeter i 2005, noe som var en oppgang på 13 % i forhold til året før. I 2006 steg den med ytterligere 17 %, og med disse to sterke årene er nå kontormarkedet nesten tilbake til hvor det var i I 2006 falt andelen ledige kontorer med 2,7 % sammenlignet med Den er forventet å falle ytterligere i takt med økt økonomisk vekst (se graf under). Eiendomsprisene steg så godt som over hele Tyskland, med noen regionale forskjeller. Ser vi litt nærmere på Frankfurt regionen, steg prisene med 4,8% i 2006 (kontorer høy standard). Dette er helt i toppen blant de store tyske byene. Markedet forventer nå at de høyere prisene for høy standard lokaler vil etter hvert smitte over på de andre segmentene. Tyskland har nå introdusert G-REIT som i første omgang gjelder for næringseiendommer. Markedet forventer at tilsvarende vil bli innført for boligutleieeiendommer i løpet av noen år. G-REITs eller German Real Estate Investment Trusts er skattefrie børsnoterte eiendomsselskaper som må oppfylle en rekke kriterier som bl.a. utbetaling av 90 % av overskuddet, belåningsgrad etc. Dette er meget attraktive investeringsalternativer for institusjonelle investorer som f.eks livselskaper og pensjonsfond som ønsker lavest mulig skatt og likviditet i sine investeringsinstrumenter. REITs ble introdusert i USA på 1960 tallet, Nederland i 1969, Australia i 1985 og nå i en rekke andre europeiske land som Frankrike, UK og Tyskland. Det er forventet at innføringen vil gjøre det tyske eiendomsmarkedet enda mer likvid og attraktivt i fremtiden. Man regner med at potensialet for slike børsnoterte G-REITs vil for næringseiendom vil ligge på m 60 til 70 mrd og det samme hvis boligeiendom innføres. Videre blir det regnet som sannsynlig at det vil komme slike selskaper på børs i Tyskland de neste årene. Totalinntrykket i dag er en generell reduksjon av tilgjengelige kontorer og en økning i leieprisene. Det er forventet at denne trenden vil holde seg gjennom hele det inneværende året. Ledighetstallene faller Priser (EUR/m 2 ) sammenholdt med ledighetstallene (%) for de syv største byene Priser per kvadratmeter (venstre akse) Ledighetstall (høyre akse) Kilde: CBRE, DB Real Estate, DB Research 8 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

10 5. Regnskap for PRE og styrets beretning for PRE Årsberetning for 2006 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Virksomheten til PRE EiendomsInvest Tyskland er å kjøpe, eie og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom samt annen kapitalforvaltning. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet ble stiftet i august Selskapet har pr balansedagen ikke generert inntekter som følge av at investeringene ikke har begynt å løpe. Selskapets likviditetssituasjon anses tilfredsstillende, og at det arbeides med ytterligere kapitalutvidelser i nær fremtid. Selskapet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskifte. Oslo, 30. januar 2007 Endre Glastad Tor Lauritzen Olav Engebret Thon Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 9

11 Resultatregnskap PRE EiendomsInvest Tyskland AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

12 Balanse PRE EiendomsInvest Tyskland AS Eiendeler Note 2006 Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av aksjekapital Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 11

13 Balanse PRE EiendomsInvest Tyskland AS Egenkapital og gjeld Note 2006 Innskutt egenkapital Aksjekapital Ikke registrert aksjekapital Overkursfond Ikke registrert overkurs Sum innskutt egenkapital 3, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 30. januar 2006 Endre Glastad Tor Lauritzen Olav Engebret Thon Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 12 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

14 Kontantstrømsoppstilling PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2006 Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger 0 Endring i opptjent ikke fakturert honorar 0 Endring i kundefordringer 0 Endring i leverandørgjeld Betalte skatter 0 Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i egenkapital Krav på innbetaling av aksjekapital Utbetalt utbytte 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse 0 Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 13

15 Noter PRE EiendomsInvest Tyskland AS Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt ikke å balanseføre den utsatte skattefordelen da en er usikker på om en vil ha anledning til å benytte seg av denne i fremtiden. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr 0. Ingen honorar for andre tjenester kommer i tillegg. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: 0 Selskapet har ingen forpliktelser som skal føres til bundne bankinnskudd pr SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

16 Note 3 Egenkapital Overkurs Annen Aksjekapital fond egenkapital Sum Årets endring i egenkapital Egenkapital Stiftelse pr Kapitalforhøyelse v/emisjon Kapitalnedsettelse * Kapitalforhøyelse v/emisjon Årsresultat Egenkapital * Emisjonen var gjennomført pr. utgangen av 2006, men ikke registrert i Brønnøysund før i Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Eierstruktur: Aksjonærene i selskapet pr var : Stemme-/ Ord. aksjer eierandel Opplysningsvesenets Fond ,3 % Løren Holding AS ,3 % SAF Invest AS ,3 % AS Banan ,3 % Hathon Eiendom AS ,3 % Castelar Eiendom II KS u.s ,3 % Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS ,9 % SR EiendomsInvest Tyskland I AS ,0 % EiendomsInvest Tyskland AS ,3 % Totalt antall aksjer ,0 % Note 5 Investeringer i datterselskaper Datterselskap Eierandel AK Stiftet PRE Real Estate Deutschland Holding AS 100,0 % (Danmark) SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 15

17 16 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

18 6. Styrets beretning Årsberetning for 2006 SR Eiendomslnvest Tyskland I AS Virksomheten til SR Eiendomslnvest Tyskland I AS er å investere i selskapet PRE Eiendomslnvest Tyskland AS. Selskapets forretningsadresse er i Stavanger. Selskapet har pr. balansedagen ikke generert inntekter som følge av at investeringene ikke har begynt å løpe. Selskapets likviditetssituasjon anses tilfredsstillende, og det arbeides med ytterligere kapitalutvidelser i nær fremtid. Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskifte. Oslo, 6. februar 2007 Trond Vegard Brattlie Pål Bruvik Rolf Karsten Smith Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 17

19 7. Regnskap Resultatregnskap SR EiendomsInvest Tyskland I AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponering av resultat Avsatt til annen egenkapital Overført til annen egenkapital Sum disponert SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

20 Balanse SR EiendomsInvest Tyskland I AS Balanse per Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 19

21 Balanse SR EiendomsInvest Tyskland I AS Balanse per Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 3, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 0-15 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 6. februar 2007 Trond Vegar Brattlie Rolf Karsten Smith Pål Bruvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 20 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

22 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Noter 2006 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God renskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt å ikke balanseføre den utsatte skattefordelen da en er usikker på om en vil ha anledning til å benytte seg av denne i fremtiden. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr Ingen honorar for andre tjenester kommer i tillegg. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: Selskapet har ingen forpliktelser som skal føres til bundne bankinnskudd pr SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 21

23 Note 3 Egenkapital Overkurs- Annen Udekket Aksjekapital fond egenkapital tap Sum Årets endring i egenkapital Egenkapital 1. januar Kapitalnedsettelse Kapitalforhøyelse v/emisjon Årsresultat Egenkapital 31. desember Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer Antall Pålydende Balanseført Eierstruktur: De 10 største aksjonærene i selskapet pr var : Stemme-/ Ord. aksjer eierandel Bank 1 Oslo AS ,3 % Nordpolen Invest ,9 % Helga Styve ,1 % Roar Kvamme ,3 % Otrtind AS ,3 % Jostein Nessa ,3 % Asbjørg Langberg ,6 % Tore Kristian Stein ,4 % Ingrid Langberg ,4 % Bakkemo AS ,2 % Totalt antall aksjer ,0 % 22 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

24 Note 5 Investeringer Selskapets formål er å eie aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Investering i aksjer og andeler i balansen knytter seg i sin helhet til kjøp av aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Note 6 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt 0 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 0 Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 0 Forskjeller som utlignes: Sum Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt å ikke balanseføre den utsatte skattefordelen da det er knyttet usikkerhet til fremtidig bruk av denne. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 23

25 24 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

26 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Postboks 1224 Vika 0110 Oslo Design & produksjon:

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Årsrapport 2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 12 SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 11 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå... 11 Kiel...

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...21

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer