Tysk-norsk stipendprogram Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk-norsk stipendprogram Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm"

Transkript

1 Ruhrgas-stipend Ruhrgas-Stipendien Tysk-norsk stipendprogram Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm Økonomi Rettsvitenskap Statsvitenskap Wirtschaft Recht Politik

2 2

3 Innhold Kontinuitet. Tyskland og Norge Mer enn naturgass. Tysk-norsk stipendprogram Engasjerte rådgivere. Tysk-norsk rådgivende utvalg Europas økonomi. Stipendprogramm for økonomiske fag Europas rett. Stipendprogram for rettsvitenskap Europas integrasjon. Stipendprogram for statsvitenskap Utbytte. Evaluering av støtten Utveksling. Kunnskapssentra Samarbeid. Norges forskningsråd Kunnskapssamfunnet. Stifteverband für die Deutsche Wissenschaft Varighet. Ruhrgas AG Inhalt Kontinuität. 4 Deutschland und Norwegen Mehr als Erdgas. 6 Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm Engagierte Berater. 8 Deutsch-Norwegischer Beirat Europas Ökonomie. 10 Stipendienprogramm für Wirtschaftswissenschaften Europas Recht. 12 Stipendienprogramm für Rechtswissenschaften Europas Integration. 14 Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm für Politikwissenschaften Erträge. 16 Evaluation der Förderung Austausch. 18 Orte des Wissens Zusammenarbeit. 20 Norwegischer Forschungsrat Wissensgesellschaft. 22 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Nachhaltigkeit. 24 Ruhrgas AG 3

4 Kontinuitet. Tyskland og Norge 4 Ruhrgas AG er Norges største private handelspartner. Ruhrgas har vært kjøper av naturgass fra Norge i 25 år, og det ser ut til at ressursgrunnlaget for handelen kan opprettholdes i 100 år til. På denne bakgrunn er det svært positivt at Ruhrgas viser et bredt samfunnspolitisk og kulturelt engasjement i Norge. Tyskland har i mer enn 1000 år bidratt med viktige kulturimpulser som i sterk grad har påvirket Norges utvikling. Tysk språk og tyske utdanningsinstitusjoner har gjennom århundrene vært viktigere for Norge enn tilsvarende innflytelse fra andre språkområder. Sett med vestlige øyne er engelsk i de siste tiårene blitt verdensspråket. Den relative andelen av norske studenter som studerer tysk eller i Tyskland, har vist en synkende tendens. Når så mange unge nordmenn likevel har fått grundigere kjennskap til tysk språk og kultur, er det ikke minst takket være Ruhrgas-stipendprogrammene. Programmene gir anledning til et stort antall studie- og forskningsopphold for studenter, kandidater og forskere. Tallrike fagkonferanser og regelmessige seminarer er blitt arrangert og har skapt et tett nettverk for gjensidig kontakt. Hittil har mer enn 1000 norske og tyske stipendiater benyttet seg av programmene, særlig av muligheten for norske studenter og nyutdannede kandidater til ettårige studie- og videreutdanningsopphold ved høgskoler og universiteter i Tyskland. Som bidrag til fordypning av økonomiske og kulturelle 4 forbindelser av historisk karakter, er programmene av uvurderlig betydning. Som Norges ambassadør har jeg hatt det privilegium å kunne reise rundt i Tyskland og besøke firmaer og institusjoner som deltar aktivt i det praktiske samarbeidet mellom våre to land. Meget ofte møter jeg unge norske kompetente lederemner med imponerende språkkunnskaper og en meget god kulturforståelse. Ofte finner jeg samme forklaring: De er tidligere Ruhrgas-stipendiater. I regjeringens Tysklands-strategi er dette stipendprogrammet spesielt fremhevet som forbilledlig. For øvrig fører de norske myndigheter og ambassaden i Berlin en positiv dialog med ledelsen i Ruhrgas og det rådgivende utvalg for stipendprogrammene om nye initiativ for et fremtidsorientert arbeid. Ruhrgas-stipendprogrammene har etablert seg som viktige og bærende elementer i de norsk-tyske forbindelsene. Ambassadør Morten Wetland Den kongelige norske ambassade Berlin ( )

5 Kontinuität. Deutschland und Norwegen Die Ruhrgas AG ist, gemessen am Wert des zwischenstaatlichen Handels, Norwegens größter privater Geschäftspartner. Seit 25 Jahren ist Ruhrgas Abnehmer von Erdgas aus Norwegen und es sieht so aus, dass die Ressourcengrundlage für weitere 100 Jahre erhalten werden kann. In Anbetracht dessen ist es ein äußerst positiver Zug, dass Ruhrgas ein breites gesellschaftspolitisches und kulturelles Engagement in Norwegen gezeigt hat. 5 Deutschland hat über 1000 Jahre durch sehr wichtige Kulturimpulse, die stark an der Entwicklung Norwegens mitwirkten, beigetragen. Die deutsche Sprache und deutsche Ausbildungsinstitutionen waren über Jahrhunderte wichtiger für Norwegen als der Einfluss aus anderen Sprachräumen. In den letzten zehn Jahren ist, mit westlichen Augen gesehen, Englisch zur Weltsprache geworden. Der relative Anteil norwegischer Studenten, die Deutsch oder in Deutschland studieren, hat eine sinkende Tendenz gezeigt. Wenn dennoch so viele junge Norweger gründlichere Kenntnisse über die deutsche Sprache und Kultur erlangt haben, ist dies nicht zuletzt dem Ruhrgas-Stipendienprogramm zu verdanken. Die Programme ermöglichen eine große Zahl von Studien- und Forschungsaufenthalten für Studenten, Graduierte und Wissenschaftler. Zahlreiche Fachkonferenzen und regelmäßige Seminare wurden veranstaltet und haben ein enges Netzwerk für die wechselseitigen Beziehungen geschaffen. Insgesamt haben bis heute mehr als tausend norwegische und auch deutsche Stipendiaten die Programme benutzt, insbesondere die Möglichkeit eines einjährigen Studienaufenthaltes für norwegische Studenten und Graduierte an Hochschulen in Deutschland. Für die weitere Vertiefung der ökonomischen und kulturellen Beziehungen ist dies von unschätzbarer Bedeutung. Als Botschafter habe ich das Privileg, in Deutschland herumzureisen und Firmen und Institutionen zu besuchen, die aktiv in den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind. Sehr häufig begegne ich jungen und aufstrebenden norwegischen Führungspersönlichkeiten, die beeindruckende Sprachkenntnisse und ein sehr gutes Kulturverständnis besitzen. Oftmals ist die Erklärung dafür die gleiche. Sie sind ehemalige Ruhrgas-Stipendiaten. Das Stipendienprogramm ist in der Deutschlandstrategie der Regierung als vorbildlich besonders hervorgehoben worden. Im Übrigen erleben die norwegischen Behörden und die Botschaft in Berlin einen positiven Dialog mit der Leitung von Ruhrgas und dem Vorstand für die Stipendienprogramme über die Errichtung von Stipendienprogrammen für die zukunftsorientierte Arbeit. Die Ruhrgas-Stipendienprogramme haben sich als wichtige Träger in den norwegisch-deutschen Beziehungen etabliert. Morten Wetland, Botschafter des Königreichs Norwegen ( )

6 Mer enn naturgass. Tysk-norsk stipendprogram 6 Ruhrgas AG har satt seg som mål å supplere de langsiktige energiøkonomiske forbindelsene mellom Norge og Tyskland med en forsterket utveksling på det kulturelle og vitenskapelige område, for dermed å legge et bredt fundament for disse forbindelsene. For dette formål ble det i samarbeid med Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft opprettet stipendprogrammer som skulle fremme den akademiske utvekslingen og det vitenskapelige samarbeidet mellom de to land. De tysk-norske stipendprogrammene som er igangsatt av Ruhrgas, har utviklet seg til et viktig element i det bilaterale samarbeidet. Tyskland og Norge knyttes sammen ikke bare av en lang felles historie, men også av nære politiske, økonomiske og kulturelle bånd. Dette gjelder særlig for økonomi og handel mellom de to landene, som er preget av varierte kontakter og et nært, fortrolig samarbeid. Et særlig tyngdepunkt i nærings- og handelsforbindelsene finner man innenfor energisektoren. Andelen norsk gass til gassforsyningen i Tyskland har økt jevnt og trutt i de senere årene. Norge spiller en sentral rolle også når det gjelder dekning av det voksende behovet for gass i fremtiden. På grunnlag av allerede inngåtte langsiktige avtaler, kommer Norge i 2010 til å dekke omlag 30 prosent av det tyske gassforbruket. Langsiktige partnerskap med tyske og europeiske importselskaper er grunnlaget for denne utviklingen. Ruhrgas-stipendprogrammene har støttet den akademiske og vitenskapelige utvekslingen siden For tiden tilbys stipendprogrammet for økonomiske fag, stipendprogrammet for rettsvitenskap med hovedvekt på Europa-rett, og det nye stipendprogrammet for statsvitenskap med hovedvekt på europeiske emner, som etterfølger historieprogrammet. Disse programmene muliggjør studie- og forskningsopphold for et stort antall studenter og forskere. Hittil er det utdelt over 1000 stipender i alt. Takket være støtte fra stipendprogrammene har det vært mulig å arrangere tallrike fagkonferanser og seminarer. Stifterverband für de Deutsche Wissenschaft og Norges forskningsråd ivaretar den faglige og organisatoriske siden i fellesskap. Dr. Burckhard Bergmann Styreformann Ruhrgas AG

7 Mehr als Erdgas. Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm Deutschland und Norwegen verbinden nicht nur eine lange gemeinsame Geschichte, sondern auch enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen. Das gilt insbesondere für Wirtschaft und Handel zwischen den beiden Ländern, die durch vielfältige Kontakte und eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet sind. Ein besonderer Schwerpunkt der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen besteht im Bereich der Energiewirtschaft. Der Anteil norwegischen Erdgases an der Erdgasversorgung Deutschlands ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Auch zur Deckung des wachsenden Gasbedarfs der Zukunft spielt Norwegen eine zentrale Rolle. Auf Basis bereits heute geschlossener langfristiger Verträge wird das Land im Jahr 2010 rund 30 Prozent des deutschen Gasaufkommens liefern. Grundlage für diese Entwicklung sind langfristige Partnerschaften mit deutschen und europäischen Importgesellschaften. Die Ruhrgas AG hat sich zum Ziel gesetzt, die langfristig angelegten energiewirtschaftlichen Verbindungen zwischen Norwegen und Deutschland durch einen verstärkten Austausch im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich zu ergänzen und ihnen damit ein breites Fundament zu geben. Zu diesem Zweck wurden in Zusammenarbeit mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Stipendienprogramme eingerichtet, die den akademischen Austausch und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fördern sollen. Das von Ruhrgas ins Leben gerufene Deutsch-Norwegische Stipendienprogramm hat sich zu einem wichtigen Element der bilateralen Zusammenarbeit entwickelt. 7 Seit 1984 fördern die Ruhrgas-Stipendienprogramme den akademischen und wissenschaftlichen Austausch. Aktuell besteht das Stipendienprogramm für Wirtschaftswissenschaften, das Stipendienprogramm für Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Europarecht sowie das neue Stipendienprogramm für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt European Studies, das an das Programm für Geschichtswissenschaften anschließt. Diese Programme ermöglichten einer großen Zahl Studierender, Graduierter und Wissenschaftler Studien- und Forschungsaufenthalte. Bisher wurden insgesamt über 1000 Stipendien vergeben. Zahlreiche Fachkonferenzen und Seminare konnten dank der Unterstützung der Stipendienprogramme durchgeführt werden. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Norwegische Forschungsrat betreuen die Programme gemeinsam fachlich und organisatorisch. Dr. Burckhard Bergmann Vorstandsvorsitzender

8 Engasjerte rådgivere. Tysk-norsk rådgivende utvalg Prof. Dr. h. c. Martin Hellwig, Ph. D. Professor i samfunnsøkonomi Universitetet i Mannheim, Mannheim 8 Jens P. Heyerdahl d. y. Direktør Orkla ASA, Oslo Det tysk-norske rådgivende utvalg fremmer utvekslingen mellom de to land innen samfunnsfag og humaniora. Rådet yter sin bistand til stipendprogrammene og følger med i utviklingen av dem. I tillegg fungerer rådet som rådgiver for samarbeidspartnerne på norsk og tysk side når det gjelder gjennomføringen og videreutviklingen av programmene. Det tysk-norske sakkyndige råd har i funksjonsperioden 2003 til 2005 følgende medlemmer: Dr.-Ing. Burckhard Bergmann Styreformann i Ruhrgas AG, Essen Dr. Christoph Bertram Direktør i Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin Prof. Dr. Joachim Treusch Styreformann for Jülisch forskningssenter, Jülisch Dr. Nils Morten Udgaard Utenriksredaktør i Aftenposten, Oslo Prof. Arild Underdal Rektor Universitetet i Oslo, Oslo Terje Vareberg Adm. Direktør Spare Bank 1 SR Bank, Stavanger Dr. Clemens Börsig Styremedlem i Deutsche Bank AG, Frankfurt Grete Faremo Executive Vice President Storebrand ASA, Oslo

9 Engagierte Berater. Deutsch-Norwegischer Beirat Der Deutsch-Norwegische Beirat fördert den Austausch zwischen beiden Ländern in den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Er unterstützt die Stipendienprogramme und verfolgt ihre Entwicklung. Zudem berät der Beirat die Kooperationspartner auf norwegischer und deutscher Seite bei der Durchführung und Fortentwicklung der Programme. Dem Deutsch-Norwegischen Beirat gehören in der Berufungsperiode 2003 bis 2005 folgende Mitglieder an: 9 Dr.-Ing. Burckhard Bergmann Vorsitzender des Vorstandes Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen Jens P. Heyerdahl d. y. Direktor Orkla ASA, Oslo Dr. Christoph Bertram Direktor Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin Dr. Clemens Börsig Mitglied des Vorstandes Deutsche Bank AG, Frankfurt (Main) Grete Faremo Executive Vice President Storebrand ASA, Oslo Prof. Dr. h. c. Martin Hellwig, Ph. D. Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftstheorie Universität Mannheim, Mannheim Prof. Dr. Joachim Treusch Vorsitzender des Vorstandes Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich Dr. Nils Morten Udgaard Chef der Auslandsredaktion Aftenposten, Oslo Prof. Arild Underdal Rektor Universität Oslo, Oslo Terje Vareberg Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Spare Bank 1 SR Bank, Stavanger

10 Europas økonomi. Stipendprogram for økonomiske fag 10 Programmet for økonomiske fag gir støtte til studenter for studier i økonomiske fag ved tyske universiteter og høyskoler. I tillegg støttes også forskningsopphold samt andre prosjekter som bidrar til utveksling og vitenskapelig samarbeid innen økonomifagene. Programmet omfatter følgende former for støtte: Tildeling av stipend til norske studenter innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi for studier i ett eller to semestre ved tyske universiteter og høyskoler. Tildeling av reise- og forskningsstipend til norske forskere for kortvarige opphold ved tyske høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner. Det gis årlig noen stipend til tyske studenter og forskere for forsknings- og studieopphold ved norske vitenskapelige institusjoner innen økonomiske fag. Støtte til tysk-norske konferanser og seminarer med aktuelle tema innen det økonomiske fagområdet, først og fremst gitt som støtte til forskerrekruttering.

11 Europas Ökonomie. Stipendienprogramm für Wirtschaftswissenschaften Das Programm für Wirtschaftswissenschaften fördert Studierende und Graduierte bei der Aus- und Fortbildung in Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre. Darüber hinaus werden Studien- und Forschungsaufenthalte sowie sonstige Projekte, die dem Austausch und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf den genannten Gebieten dienen, unterstützt. Das Programm umfasst folgende Förderungsmöglichkeiten: 11 Vergabe von Stipendien für norwegische Studierende der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft für Studien (ein oder zwei Semester) an deutschen Universitäten und Hochschulen. Vergabe von Reise- und Forschungsstipendien an norwegische Wissenschaftler für kurzfristige Aufenthalte an deutschen Hochschulen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Einzelstipendien für deutsche Studierende und Graduierte für kürzere Forschungsaufenthalte an norwegischen Hochschulen. Förderung deutsch-norwegischer Konferenzen und Seminare zu wirtschaftswissenschaftlichen Themen, vor allem zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern.

12 Europas rett. Stipendprogram for rettsvitenskap 12 Programmet for rettsvitenskap har som mål å utfylle og intensivere de tysk-norske forbindelsene på det rettsvitenskapelige område. Det legges her spesielt stor vekt på rettslige temaer og spørsmål i forbindelse med den europeiske integrasjonen (Europa-rett). Programmet omfatter følgende muligheter for støtte: Tildeling av stipend til norske juss-studenter for deltakelse på ettårige masterprogram i Europa-rett(Magister Legum, LL.M) ved utvalgte tyske universitet. Tildeling av stipend til norske doktorgradstudenter for opphold ved tyske universitet og forskningsinstitusjoner. Tildeling av stipend til norske forskere og yrkesutøvere for kortere opphold ved forskningsinstitutter og/eller i næringsliv og forvaltning. Invitasjon av tyske forskere til Norge for å holde gjesteforelesninger og delta i forskning og undervisning. Arrangement av tysk-norske fagkonferanser omkring temaet tysk-norske rettslige problemstillinger, særlig på Europarettslig bakgrunn.

13 Europas Recht. Stipendienprogramm für Rechtswissenschaften Ziel des Programms für Rechtswissenschaften ist es, die deutsch-norwegischen Beziehungen im Bereich der Rechtswissenschaften zu ergänzen und zu intensivieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf rechtlichen Themen und Fragen im Zusammenhang mit der europäischen Integration (Europarecht). Das Programm umfasst folgende Förderungsmöglichkeiten: 13 Vergabe von Studienstipendien an norwegische Studierende der Rechtswissenschaften, insbesondere zur Teilnahme an einem Magisterstudium für Europarecht an ausgewählten deutschen Universitäten. Vergabe von Forschungsstipendien an norwegische Wissenschaftler und Praktiker für Aufenthalte an Forschungsinstituten, in Wirtschaft und Verwaltung. Vergabe von Reisestipendien an norwegische Wissenschaftler zur Teilnahme an Fachkonferenzen und Seminaren in Deutschland. Einladung deutscher Wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler nach Norwegen zu Gastvorlesungen und zur Mitwirkung in Forschung und Lehre. Veranstaltung deutsch-norwegischer Fachkonferenzen zu Fragestellungen der deutsch-norwegischen Rechtsbeziehungen, insbesondere mit europarechtlichem Hintergrund.

14 Europas integrasjon. Tysk-norsk stipendprogram for statsvitenskap 14 Formålet med dette programmet er å intensivere utvekslingen mellom norske og tyske fagmiljø innen statsvitenskap. Programmet fokuserer på europeiske emner og den europeiske integrasjonsprosessen. Under programmet gis det i hovedsak støtte til norske studenter på hovedfag/ masternivå. Støtteformene under programmet er som følger: Tildeling av stipend til norske studenter på hovedfag/ masternivå for studieopphold ved tyske universitet og forskningsinstitusjoner. Tildeling av stipend til norske doktorgradstudenter for opphold ved tyske universitet og forskningsinstitusjoner. Støtte til forsknings- og studieopphold i Tyskland for norske forskere og yrkesutøvere fra næringsliv og forvaltning, samt invitasjon av tyske forskere til gjesteforelesninger i Norge. Støtte til tysk-norske seminar omkring temaet europeisk integrasjon. Programmet for statsvitenskap etterfølger historieprogrammet som ble avsluttet i 2000 etter en periode på 15 år. Historieprogrammet har bidratt til nyskapende samarbeid mellom norske og tyske historikermiljø dertil har programmet vært et viktig bidrag til internasjonaliseringen av historiefaget i Norge.

15 Europas Integration. Deutsch-Norwegisches Stipendienprogramm für Politikwissenschaften Ziel dieses Programms ist es, den fachlichen Austausch norwegischer und deutscher Studierender und Graduierter über politikwissenschaftliche Fragestellung zu intensivieren. Der Fokus des Programms liegt auf European Studies und dem Prozess der europäischen Integration. Diesem Zweck dient die Vergabe von Stipendien, der Austausch von Wissenschaftlern, die Unterstützung bei der Durchführung gemeinsamer Konferenzen. Es bestehen folgende Förderungsmöglichkeiten: 15 Vergabe von Stipendien an norwegische Graduierte der Politikwissenschaften, insbesondere zur Teilnahme an Magisterprogrammen deutscher Universitäten. Unterstützung von Forschungsaufenthalten von bis zu drei Monaten für norwegische Hochschullehrer und Praktiker aus Wirtschaft und Verwaltung in Deutschland sowie die Einladung deutscher Wissenschaftler zu Gastvorträgen in Norwegen. Förderung von Informationsreisen norwegischer Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu Forschungseinrichtungen der Politikwissenschaften in Deutschland. Unterstützung deutsch-norwegischer Workshops und Seminare unter Beteiligung von Stipendiaten insbesondere zu Themen der europäischen Integration. Das Programm Politikwissenschaft schließt bewusst an das anerkannt erfolgreiche Programm Geschichtswissenschaften an, das im Jahr 2000 nach einer Förderungsdauer von 15 Jahren ausgelaufen ist.

16 Utbytte. Evaluering av støtten 16 Stipendprogrammene har gitt en lang rekke studenter, nyutdannede kandidater og forskere mulighet til studie- og forskningsopphold i Tyskland. I tillegg er det arrangert tallrike fagkonferanser og seminar. Stipendprogrammene blir fortløpende evaluert, og evalueringsresultatene viser at utbyttet av den tysk-norske utvekslingen på det akademiske plan har falt meget godt ut. I årene 1985 til 2002 er det i alt gjennomført ca 1100 støttetiltak. De tysk-norske fagkonferansene innen fagområdene økonomi, historie og rettsvitenskap har gitt representanter fra forskning, næringsliv og forvaltning anledning til intensiv erfaringsutveksling. Innleggene fra konferansene er publisert i konferanserapporter. For denne perioden ( ) har programmene tilsammen hatt 8,3 mill. euro til rådighet. På bakgrunn av de positive resultatene fra programmet for rettsvitenskap, har Ruhrgas besluttet å sette igang et nytt støtteprogram for statsvitenskap.

17 Erträge. Evaluation der Förderung Im Rahmen der bislang durchgeführten Stipendienprogramme konnte eine Vielzahl von Studien- und Forschungsaufenthalten für Studierende, Graduierte und Wissenschaftler ermöglicht werden. Zudem wurden zahlreiche Fachkonferenzen und Seminare veranstaltet. In regelmäßigen begleitenden Untersuchungen werden die Förderprogramme evaluiert. Der Ertrag der Ruhrgas-Stipendien für den deutsch-norwegischen Austausch auf wissenschaftlichem Gebiet wurde durch diese Evaluation überaus positiv beurteilt. Insgesamt wurden in den Jahren 1984 bis 2002 rund Fördermaßnahmen durchgeführt. Die durch die Programme geförderten deutsch-norwegischen Fachkonferenzen auf den Gebieten der Wirtschafts-, Geschichts- und Rechtswissenschaften haben Vertretern aus Wissenschaft und Praxis Raum für intensiven Austausch geboten. Ihre Ergebnisse wurden zum Teil in Konferenzberichten veröffentlicht. Für diesen Gesamtzeitraum standen bislang rund 8,3 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Der bisherige Erfolg hat Ruhrgas veranlasst, im Anschluss an das erfolgreiche Rechtswissenschaftsprogramm ein neues Förderprogramm für Politikwissenschaften aufzulegen : EUR 8.3 m / NOK m 17 Economics/ Business Studies 4.8 m History 1.0 m Law 1.8 m ( ) Fordeling av de innvilgede stipendene / Verteilung der bewilligten Stipendien *) 620 stipender / 620 Stipendien 67% økonomiske fag/ Wirtschaftswissenschaften 210 Stipendien 17% historie/ Geschichtswissenschaften 100 Stipendien 11% rettsvitenskap/ Rechtswissenschaften *) *) personrelatert støtte til studenter, personenbezogene Förderung von studenter på hovedfags-/masternivå, Studierenden, Postgraduates, PhDdoktorgradsstudenter og forskere ved Studenten und Forschern an høgskoler og universiteter Hochschulen

18 Utveksling. Kunnskapssentra 18 De tysk-norske stipendprogrammene skal også fremme forståelse mellom personer innen forskning og høyere utdanning i de to land. I denne forbindelse spiller informasjonsreiser en vesentlig rolle, særlig reisene for programkomiteenes medlemmer til høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner i Tyskland. Disse reisene bidrar til bygging av nettverk, og fremmer også det målrettede samarbeidet mellom høgskoler og universiteter i Norge og Tyskland. Programkomiteenes informasjonsreiser til høgskoler i Leipzig, Humboldt-universitetet i Berlin og universitetene i Halle og Dresden, har gjort det klart for de norske partnerne at det tyske høgskole- og universitetslandskapet har utvidet seg betydelig og fått nye impulser etter den tyske gjenforeningen. Også på dette området er Tyskland noe mer enn den gamle Forbundsrepublikken.

19 Austausch. Orte des Wissens Das Deutsch-Norwegische Stipendienprogramm soll nicht zuletzt das gegenseitige Verständnis der Wissenschaftler in beiden Ländern fördern. In diesem Zusammenhang spielen Informationsreisen, insbesondere der Mitglieder der Auswahlkommissionen zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland eine wesentliche Rolle. Diese Reisen dienen nicht allein der Netzwerkbildung, sie fördern auch die zielgerichtete Kooperation zwischen Hochschulen in Norwegen und Deutschland. 19 Informationsreisen der Auswahlkommissionen zu Hochschulen in Leipzig, zur Humboldt-Universität in Berlin, zu den Universitäten Halle und Dresden haben für die norwegischen Partner deutlich werden lassen, dass die Hochschullandschaft sich seit der deutschen Wiedervereinigung deutlich erweitert und weiter belebt hat. Deutschland ist auch auf diesem Gebiet mehr als die alte Bundesrepublik.

20 Samarbeid. Norges forskningsråd 20 Norges forskningsråd er den viktigste institusjonen for utvikling av forskning i Norge. En tredel av statens bevilgninger til grunnforskning og anvendt forskning administreres av Forskingsrådet. En viktig oppgave for Forskningsrådet er å styrke og samordne samarbeidet mellom vitenskapelige institusjoner i Norge. Andre viktige oppgaver består i å fremme allmenn viten og kunnskap samt nytenking i industrien og den offentlige sektor. Kunnskapssamfunnet. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft [ Støtteorganisasjonen for tysk forskning og utvikling ] Støtteorganisasjonen for tysk forskning og utvikling er dannet på felles initiativ fra tysk næringsliv. Organisasjonen er en sammenslutning av ca bedrifter, næringslivsorganisasjoner og privatpersoner som arbeider for å fremme forskning og utdanning i Tyskland. Målet er å gi impulser for et bedre universitets- og forskningssystem. Støtteorganisasjonen mener at Tysklands fremtid ligger i en vellykket utforming av overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, og at utdanning og forskning spiller en nøkkelrolle i denne forbindelse. Støtteorganisasjonen betrakter seg selv som en formidler mellom forskning, næringsliv, det politiske liv og offentligheten. Den finansierer sine handlings- og støtte programmer utelukkende gjennom bidrag fra medlemmene og fra inntektene og formuen til de ca. 350 fondene organisasjonen forvalter. Blant disse fondene er også stipendfondet til Ruhrgas. Forskningsrådet er det sentrale organ for utvelgelse av satsningsområder innen forskning, tildeling av forskingsmidler og utnyttelse av forskning og utvikling. Rådet virker som rådgiver for den norske regjering i vitenskaps- og forskningspolitiske saker. Norges forskningsråd Stensberggaten 26 P.O. Box 2700 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Barkhovenallee 1 D Essen

21 Zusammenarbeit. Norwegischer Forschungsrat Wissensgesellschaft. Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der Norwegische Forschungsrat ist die zentrale Einrichtung für die Forschungsförderung in Norwegen. Für die Unterstützung der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung auf allen Fachgebieten steht dem Forschungsrat etwa ein Drittel der Ausgaben für die staatliche Forschungsförderung zur Verfügung. Eine wesentliche Aufgabe des Forschungsrats ist dabei die Stärkung und Koordination der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen in Norwegen. Darüber hinaus soll der Forschungsrat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der norwegischen Gesellschaft hin zur Wissensgesellschaft spielen: Er soll den Stand des allgemeinen Wissens, fachlicher Kenntnisse und die Fähigkeit zu Innovation in Industrie und Verwaltung fördern. Dazu obliegt ihm die Auswahl von Forschungsschwerpunkten, Zuteilung von Forschungsmitteln sowie die Evaluation von Forschung und Entwicklung. Er berät die norwegische Regierung in wissenschafts- und forschungspolitischen Angelegenheiten. 21 Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ist eine gemeinschaftliche Initiative der Wirtschaft. In ihm haben sich rund Unternehmen, Unternehmensverbände und Privatpersonen zusammengeschlossen, um Wissenschaft, Forschung und Bildung zu fördern. Ziel ist es, Impulse für ein besseres Wissenschaftssystem zu geben. Es ist die Überzeugung des Stifterverbandes, dass die Zukunft Deutschlands in der erfolgreichen Gestaltung des Weges von der Industriein die Wissensgesellschaft besteht und dass Bildung und Forschung dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Stifterverband versteht sich als Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Er finanziert seine Aktions- und Förderprogramme ausschließlich aus Spenden seiner Mitglieder, aus den Erträgen und dem Vermögen der von ihm verwalteten rund 350 Stiftungen, zu denen auch der Stipendienfonds der Ruhrgas zählt. Norges forskningsråd Stensberggaten 26 P.O. Box 2700 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Barkhovenallee 1 D Essen

22 Varighet. Ruhrgas AG En sikker og økonomisk energiforsyning på lang sikt er et vesentlig grunnlag for en moderne samfunnsøkonomi og bidrar til å sikre den økonomiske, sosiale og økologiske fremgangen. 22 Ruhrgas AG er et ledende, overregionalt tysk gasselskap. Med en årlig omsetning av naturgass på totalt over 600 milliarder kilowattimer bidrar Ruhrgas til en sikker og rimelig energiforsyning. I løpet av sin 75-årige historie har firmaet Ruhrgas AG utviklet seg fra et regionalt distribusjonsselskap til et gasselskap som opererer internasjonalt. I dag leverer firmaet gass til andre gasselskaper for viderefordeling, til industriselskaper i Tyskland samt i økende grad til nabostatene. For å sikre seg leveranser av naturgass, arbeider Ruhrgas fleksibelt og på lang sikt under konstant videreutvikling. I dag kjøper selskapet gass fra tyske produsenter og fra Nederland, Russland, Norge, Danmark og Storbritannia. Ruhrgas AG samarbeider med alle produsentene i et partnerskapsforhold basert på markedsøkonomiske og konkurranseorienterte prinsipper. Norsk gass utgjør for tiden en andel på omlag 29 prosent av gassforsyningen til Rurhgas. Dermed fremstår gass fra Norge som en betydelig del av fundamentet under den tyske energiforsyningen. Løpetiden for leveringsavtalene med de norske produsentene strekker seg helt frem til året 2029.

23 Nachhaltigkeit. Die Ruhrgas AG Eine langfristig sichere und wirtschaftliche Energieversorgung ist eine wesentliche Grundlage einer modernen Volkswirtschaft. Sie leistet einen Beitrag zur Sicherung des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritts. Die Ruhrgas AG als führende deutsche Ferngasgesellschaft trägt mit einem Erdgasabsatz von insgesamt über 600 Milliarden Kilowattstunden zu einer sicheren und preiswürdigen Energieversorgung bei. In ihrer über 75-jährigen Firmengeschichte hat sich die Ruhrgas von einem regionalen Verteilerunternehmen zu einer international tätigen Gasgesellschaft entwickelt. Heute liefert sie Erdgas an weiterverteilende Gasgesellschaften, Industrieunternehmen in Deutschland sowie vermehrt auch im benachbarten Ausland. 23 Das Unternehmen hat seine langfristig ausgerichtete und flexibel gestaltete Erdgasbeschaffung ständig weiterentwickelt. Heute bezieht Ruhrgas Erdgas von deutschen Produzenten sowie aus den Niederlanden, Russland, Norwegen, Dänemark und Großbritannien. Mit allen Produzenten ist die Ruhrgas AG durch partnerschaftliche Zusammenarbeit auf der Basis marktwirtschaftlicher und wettbewerbsorientierter Grundsätze verbunden. Der Anteil norwegischen Erdgases am Erdgasaufkommen der Ruhrgas AG beträgt zurzeit rund 29 Prozent. Norwegisches Erdgas ist damit heute ein bedeutender Eckpfeiler der deutschen Energieversorgung. Die Laufzeit der Lieferverträge mit den norwegischen Produzenten reicht bis in das Jahr Impressum Utgiver / Herausgeber Ruhrgas AG Huttropstraße Essen Tekst / Text Dr. Christian Drepper Ruhrgas AG Fotos / Fotos Ruhrgas AG Deutscher Bundestag Norwegischer Forschungsrat Stadt Mannheim Stadt Berlin Stadt Halle Stadt Heidelberg Universität Halle Universität Heidelberg Universität Mannheim Formgivning og utførelse / Gestaltung und Realisation espey, Essen Trykk / Druck Druckpartner, Essen

24 Når to land har samme mål, kan de med en god følelse rette blikket mot de nærmeste årtier på sin felles vei som europeiske naboer. Wenn zwei Länder gleichartige Ziele haben, dann können sie mit gutem Gefühl ihren Blick auf die nächsten Jahrzehnte ihres gemeinsamen Weges als europäische Nachbarn richten. Willy Brandt ( )

Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren. Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April 2013. Rapport

Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren. Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April 2013. Rapport Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April 2013 Rapport Tromsø, september 2013 http://uit.no/hsl/dnsz http://cau.de/dnsz DNSZ c/o Universitetet

Detaljer

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus D E U T S C H - N O R W E G I S C H E S W I R T S C H A F T S M A G A Z I N N O R S K - T Y S K Ø K O N O M I M A G A S I N 01/2011 Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar

Detaljer

Strømsparende hus Hvordan passivhus blir fremtidens marked

Strømsparende hus Hvordan passivhus blir fremtidens marked Oktober // November 2008 Das Magazin der Deutsch-Norwegischen Handelskammer Magasin fra Norsk-Tysk Handelskammer Strom-frei-Haus Wie Passivhäuser zum Markt der Zukunft werden Strømsparende hus Hvordan

Detaljer

Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge

Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge septoktnov2009 Herausgegeben von der Deutsch-Norwegischen Handelskammer Utgitt av Norsk-Tysk Handelskammer thema tema Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge Success story: Westermann

Detaljer

Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen. thema tema. marsaprmai2010

Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen. thema tema. marsaprmai2010 marsaprmai2010 Her ausgegeben von der Deutsch-Norwegischen Handel sk ammer Utgit t av Norsk-T ysk Handel sk ammer thema tema Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 Inhaltsverzeichnis: Vorwort der Redaktion Seite 02 TYSKFORUM - offener Brief an die Deutschlehrer Seite 03 Referat fra årsmøtet 2011

Detaljer

Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660 18. Wahlperiode 25.09.2014 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 24. Juni 2013 zur Änderung des Abkommens vom 4. Oktober 1991

Detaljer

Fusjon på rett vei NOFIMA

Fusjon på rett vei NOFIMA Fusjon på rett vei 2 Jeg er en utålmodig mann. Jeg liker å være med der det skjer, og alt jeg involverer meg i skulle helst vært ferdig i går. At dette er både en god og dårlig egenskap, har jeg erkjent.

Detaljer

Der norwegische 'Kulturradikalismus' und das Faschismusbild im Werk Sigurd Hoels in Relation zu den massenpsychologischen Theorien Wilhelm Reichs

Der norwegische 'Kulturradikalismus' und das Faschismusbild im Werk Sigurd Hoels in Relation zu den massenpsychologischen Theorien Wilhelm Reichs Aus dem Nordeuropa-Institut der Philosophischen Fakultät II der Humboldt-Universität zu Berlin Direktor: Prof. Dr. Bernd Henningsen Der norwegische 'Kulturradikalismus' und das Faschismusbild im Werk Sigurd

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 01 Vorwort der Redaktion Seite 02 Die Vorsitzende hat das Wort Seite 03 Jahresversammlung

Detaljer

Drammen. Die Stadt am Fluss TURISTMAGASIN / TOURISTENMAGAZIN

Drammen. Die Stadt am Fluss TURISTMAGASIN / TOURISTENMAGAZIN Drammen TURISTMAGASIN / TOURISTENMAGAZIN Die Stadt am Fluss Historie / Geschichte Kultur / Kultur Shopping / Shopping Aktiviteter / Aktivitäten Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sport

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

En studie av skriving og vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning. Avhandling for graden philosophiae doctor

En studie av skriving og vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning. Avhandling for graden philosophiae doctor Lise Vikan Sandvik Via mål til mening En studie av skriving og vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, oktober 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2009

Årsberetning Fjord Norge AS 2009 Årsberetning Fjord Norge AS 2009 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsutvikling

Detaljer

Ut i verden med bare engelsk? Eller trenger vi flere fremmedspråk? - Tysk som eksempel

Ut i verden med bare engelsk? Eller trenger vi flere fremmedspråk? - Tysk som eksempel Europa-programmet Prosjektrapport Ut i verden med bare engelsk? Eller trenger vi flere fremmedspråk? - Tysk som eksempel Godrun Gaarder Om du vil bli fullkommen i lærdom, så lær alle tungemål, men aller

Detaljer

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020 Internasjonalt samarbeid Forskningsrådets strategi 2010 2020 DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ.

Detaljer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Fagplan for norsk statsvitenskap En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet

Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet Merethe Roos Guds hjelpende hånd presten som lege mot slutten av 1700-tallet Michael 2014; 11: 501 15. Presten kunne mot slutten av det 18. århundre virke som behandlende lege. Artikkelen analyserer en

Detaljer

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT)

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Området for kultur og samfunn Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Programstyrets egenvurdering Norges forskningsråd 2 Innhold 1. Programgrunnlaget... 3 1.1. Bakgrunnen for programmet...

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet LEIPZIG! Det er ca. 1100 km fra Oslo og 600 km fra København til Leipzig. Det er ikke langt i vår tid, men heller ikke på

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

"Die Wunder von Norwegen" "Mirakelet fra Norge"

Die Wunder von Norwegen Mirakelet fra Norge "Die Wunder von Norwegen" "Mirakelet fra Norge" Dokumentarfilm 2008 kunstpunkt-bern.ch BeFA Berner Film Atelier 7.Mai 2008 Index: Kontakte 03 Synopsis 04 Technische Angaben 05 Einführung 06 Stationen:

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap

Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap 1 Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap Kunnskapsutvikling for norsk språkteknologi 2 Program for samisk forskning 4 Program for kulturforskning 7 Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning

Detaljer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Olav R. Spilling,

Detaljer